Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område"

Transkript

1 BEK nr 594 af 26/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 384 af 27. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 134 a, stk. 1: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, der af Færdselsstyrelsen er godkendt som prøvningsinstans eller kontrolinstans inden for færdselslovens område, jf. stk. 2. Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Godkendt prøvningsinstans: En virksomhed, der af Færdselsstyrelsen er godkendt som prøvningsinstans med adgang til at udføre prøvninger eller kalibreringer, eller udarbejde anvisninger, beregninger, vurderinger, rapporter og lignende, som dokumentation for opfyldelse af visse krav i regler om køretøjer på færdselslovens område. 2) Godkendt kontrolinstans: En virksomhed, der af Færdselsstyrelsen er godkendt til at godkende og efterprøve godkendte prøvningsinstansers kvalitetsstyringssystemer. Stk. 3. Godkendte prøvningsinstanser og kontrolinstanser må alene varetage opgaver som godkendte instanser, når de er i besiddelse af en gyldig godkendelse i medfør af denne bekendtgørelse, jf. dog 8 og 29, stk. 2. Kapitel 2 Godkendelse som prøvningsinstans Betingelser 2. Det er en betingelse for godkendelse, at prøvningsinstansen 1) til enhver tid kender og efterlever gældende regler og faglige standarder i relation til det køretøjstekniske område indenfor hvilket det ønsker at varetage opgaver som prøvningsinstans, jf. 7, 2) anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem, jf , 3) i overensstemmelse med det godkendte kvalitetssikringssystem kan udarbejde prøvningsrapporter, der indeholder en entydig identifikation og beskrivelse af det prøvede køretøj eller af de relevante køretøjsdele m.v., 4) har en professionel ansvarsforsikring, der dækker forhold vedrørende de opgaver, virksomheden udfører som godkendt prøvningsinstans, idet Færdselsstyrelsen kan stille mindstekrav til omfang og vilkår for forsikringsdækningen, 5) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs og 6) ikke har restancer til det offentlige på kr. og derover. 1

2 Ansøgning 3. Ansøgning om at blive godkendt som prøvningsinstans sendes til Færdselsstyrelsen og skal indeholde ansøgers navn, adresse, , telefonnummer og cvr. nr. Ansøgningen skal omfatte en nøjagtig beskrivelse af de køretøjstekniske områder eller dele af områder, indenfor hvilke der søges om godkendelse, herunder arten af køretøjer, som godkendelsen skal omfatte. Stk. 2. Dokumentation for, at virksomheden opfylder betingelserne i 2, nr. 1-3,sker ved fremsendelse af dokumentation for det anvendte kvalitetsstyringssystem, jf , samt en aktuel bekræftelse fra en godkendt kontrolinstans om, at prøvningsinstansens kvalitetssikringssystem er kontrollet, jf. 12. Stk. 3. Dokumentation for opfyldelse af 2, nr. 4, sker ved fremsendelse af relevant dokumentation fra forsikringsselskabet. Stk. 4. Dokumentation for overholdelse af 2, nr. 5, sker ved virksomhedens erklæring herom på tro og love. Stk. 5. Dokumentation for overholdelse af 2, nr. 6, indhentes af Færdselsstyrelsen fra SKAT. Stk. 6. Ansøgningen sendes til Færdselsstyrelsen i elektronisk form. 4. Ud over de oplysninger, der er nævnt i 3, kan Færdselsstyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, forlange andre relevante oplysninger fra den ansøgende virksomhed til brug for behandling af ansøgningen. Godkendelse 5. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse som prøvningsinstans, når Færdselsstyrelsen har modtaget dokumentation, jf Afgørelsen meddeles den ansøgende virksomhed med angivelse af hvilke områder, godkendelsen omfatter. Stk. 2. Afgørelse om godkendelse som prøvningsinstans kan meddeles på vilkår, der relaterer sig til overholdelse af kravene i 2, herunder krav om at prøvningsresultater samt kvalitetsdokumentation, der relaterer sig til opgavevaretagelsen som prøvningsinstans, skal opbevares i mindst 5 år. 6. Når en prøvningsinstans er godkendt i medfør af denne bekendtgørelse, offentliggøres relevante oplysninger om virksomheden og godkendelsesområdet på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 7. En godkendt prøvningsinstans skal til enhver tid kende og efterleve samtlige gældende regler og faglige standarder i relation til det køretøjstekniske område indenfor hvilket, det varetager sine opgaver. Stk. 2. En godkendt prøvningsinstans, der under løsning af sine opgaver gør brug af underleverandører, bærer ansvaret for underleverandørens faglige egnethed til formålet. Den endelige vurdering af, om det afprøvede samlet set lever op til gældende regler og faglige standarder, jf. stk. 1, påhviler den godkendte prøvningsinstans. Stk. 3. En godkendt prøvningsinstans må ikke varetage opgaver som godkendt kontrolinstans inden for et område, hvor prøvningsinstansen er godkendt til at udføre prøvninger i medfør af denne bekendtgørelse. 8. En virksomhed kan udføre prøvninger, udarbejde anvisninger, beregninger, vurderinger, rapporter og lignende som dokumentation for opfyldelse af visse krav i regler om køretøjer til brug på færdselslovens område, som godkendt prøvningsinstans uden at være godkendt hertil af Færdselsstyrelsen, hvis virksomheden 1) er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre den pågældende type opgave, herunder i relation til de krav, der fremgår af relevante danske regler, eller 2) af den kompetente myndighed i et andet EU-land, i et EØS-land eller Tyrkiet er godkendt til at udføre den pågældende type opgave, herunder i relation til de krav, der fremgår af relevante danske regler. 2

3 Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan kræve, at en virksomhed, som er godkendt af en udenlandsk kompetent myndighed, jf. stk. 1, nr. 2, fremlægger dokumentation for denne godkendelse, herunder hvilke køretøjstekniske områder godkendelsen vedrører. Stk. 3. Den i stk. 1og 2 nævnte dokumentation skal være udfærdiget på dansk, engelsk, norsk, svensk eller tysk. Stk. 4. Færdselsstyrelsen er berettiget til at offentliggøre relevante oplysninger om de virksomheder, der opfylder betingelserne i 8, herunder oplysninger om de køretøjstekniske områder, som akkrediteringen eller den udenlandske godkendelse vedrører. Opretholdelse af godkendelsen som prøvningsinstans 9. For at opretholde godkendelsen skal en godkendt prøvningsinstans til stadighed 1) overholde de krav, der er nævnt i 2 og 7, dog således, at restancer til det offentlige ved opretholdelsen af godkendelsen, ikke må overstige kr., og 2) overholde eventuelle vilkår for godkendelsen, jf. 5, stk. 2. Stk. 2. En godkendt prøvningsinstans skal underrette Færdselsstyrelsen om enhver ændring i de forhold, som ligger til grund for godkendelsen, og som kan have betydning for opretholdelse af godkendelsen. Vurderer Færdselsstyrelsen herefter, at betingelserne for opretholdelse af godkendelsen ikke længere er til stede, træffer Færdselsstyrelsen afgørelse efter bestemmelserne i kapitel 5. Krav til kvalitetsstyringssystemet 10. En godkendt prøvningsinstans skal anvende et kvalitetsstyringssystem, som efter opgavernes art og omfang skal være målrettet mod virksomhedens aktiviteter som godkendt prøvningsinstans, jf. 1, stk. 2, nr. 1. Kvalitetsstyringssystemet skal understøtte den godkendte prøvningsinstans i, at kravene i denne bekendtgørelse overholdes. Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal efter opgavernes art og omfang svare til kravene i den til enhver tid gældende version af ISO eller ISO eller tilsvarende niveau eller standard, og herunder stille krav om godkendelse og regelmæssig kontrol gennem en godkendt kontrolinstans, jf. 12. Stk. 3. Kvalitetsstyringssystemet skal være godkendt af en af Færdselsstyrelsen godkendt kontrolinstans. 11. Kvalitetsstyringssystemet, jf. 10, skal dokumenteres, eventuelt elektronisk, i form af en manual, eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for procedurer, instruktioner, afvigelser og korrigerende handlinger i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Stk. 2. En godkendt prøvningsinstans skal opbevare kontrolinstansens kontrolrapporter, jf. 12, samt den fulde dokumentation for det pågældende kvalitetsstyringssystem, jf. stk. 1, i mindst fem år efter udløbet af den periode, kontrolrapporten vedrører. Stk. 3. Færdselsstyrelsen kan forlange, at en godkendt prøvningsinstans inden nærmere fastsat frist skal fremsende en digital version af de rapporter og anden dokumentation, der er nævnt i stk. 2. Stk. 4. Færdselsstyrelsen kan til enhver tid gøre det til et vilkår for opretholdelsen af en godkendelse som prøvningsinstans, at en elektronisk version af de rapporter og anden dokumentation, der er nævnt i stk. 2, indsendes løbende og uopfordret inden for nærmere fastsatte frister. 12. En godkendt prøvningsinstans skal til enhver tid kunne fremlægge en aktuel kontrolrapport fra en godkendt kontrolinstans, der bekræfter, at prøvningsinstansens kvalitetssikringssystem overholdes af virksomheden. Det påhviler den godkendte prøvningsinstans at sikre, at kontrolrapporten fornys i overensstemmelse med tidsmæssige terminer svarende til dem, der fremgår af den relevante standard. Godkendelse og efterfølgende løbende kontrol af kvalitetsstyringssystemet betales af den godkendte prøvningsinstans. 3

4 Kapitel 3 Godkendelse som kontrolinstans Betingelser 13. En virksomhed, der ønsker godkendelse som kontrolinstans, skal være organiseret og udøve sin virksomhed således, at der skabes tillid til dens virksomhed som kontrolinstans. Kontrolinstansen skal efterleve krav svarende til den til enhver tid gældende version af ISO eller tilsvarende niveau eller standard. Stk. 2. Kontrolinstansen 1) skal have en professionel ansvarsforsikring, der dækker forhold vedrørende de opgaver, virksomheden udfører som godkendt kontrolinstans efter denne bekendtgørelse, idet Færdselsstyrelsen kan stille mindstekrav til omfang og vilkår for forsikringsdækningen, 2) må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs og 3) må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. og derover. Ansøgning 14. Ansøgning om godkendelse indsendes til Færdselsstyrelsen med angivelse af ansøgers navn, adresse, , telefon og cvr. nr. Dokumentation for, at virksomheden opfylder betingelserne i 13, skal være vedlagt ansøgningen. Stk. 2. Dokumentation for efterlevelse af relevant standard, jf. 13, stk. 1, sker ved at fremsende en akkrediteringsskrivelse fra et akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, eller ved at fremsende en tilsvarende dokumentation. Stk. 3. Dokumentation for opfyldelse af 13, stk. 2, nr. 1, sker ved fremsendelse af relevant dokumentation fra forsikringsselskabet. Stk. 4. Dokumentation for overholdelse af 13, stk. 2, nr. 2, sker ved virksomhedens erklæring herom på tro og love. Stk. 5. Dokumentation for overholdelse af 13, stk. 2, nr. 3, indhentes af Færdselsstyrelsen fra SKAT. Stk. 6. Ansøgningen sendes til Færdselsstyrelsen i elektronisk form. 15. Ud over de oplysninger, der er nævnt i 14, kan Færdselsstyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, forlange andre relevante oplysninger fra den ansøgende virksomhed til brug for behandling af ansøgningen, herunder fuldstændig dokumentation for de kvalitetssystemer, som kontrolinstansen ønsker at godkende og efterprøve, jf. 17, samt dokumentation for, at disse kvalitetssystemer overholder kravene i 10. Godkendelse 16. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse som kontrolinstans, når Færdselsstyrelsen har den fornødne dokumentation for, at ansøger opfylder betingelserne for godkendelsen, jf Stk. 2. Afgørelse om godkendelse som kontrolinstans kan meddeles på vilkår, der relaterer sig til overholdelse af kravene i 13, herunder krav om at kvalitetsdokumentation, der relaterer sig til opgavevaretagelsen som kontrolinstans, skal opbevares i mindst 5 år og indsendes til Færdselsstyrelsen inden nærmere fastsætte frister, enten uopfordret eller på forlangende. 17. Færdselsstyrelsens afgørelse skal angive de kvalitetsstyringssystemer, som kontrolinstansen må godkende og efterprøve hos godkendte prøvningsinstanser, jf. 10. Stk. 2. Afgørelsen kan blandt andet meddeles på vilkår om, 1) at det kræver fornyet afgørelse fra Færdselsstyrelsen, inden der må foretages ændringer i de kvalitetsstyringssys-temer, som en godkendt kontrolinstans må godkende og efterprøve, og 4

5 2) at en godkendt kontrolinstans løbende og af egen drift dokumenterer, at den fortsat opfylder betingelserne i 13, stk Når en kontrolinstans er godkendt i medfør af denne bekendtgørelse, offentliggøres relevante oplysninger om kontrolinstansen og om godkendelsens indhold på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Opretholdelse af godkendelsen som kontrolinstans 19. For at opretholde godkendelsen skal en godkendt kontrolinstans til stadighed 1) overholde de krav, der er nævnt i 13, dog således, at restancer til det offentlige ved opretholdelsen af godkendelsen ikke må overstige kr., og 2) overholde eventuelle vilkår for godkendelsen, jf. 16, stk. 2, og En godkendt kontrolinstans skal underrette Færdselsstyrelsen om enhver ændring i de forhold, som ligger til grund for godkendelsen, og som kan have betydning for opretholdelse af godkendelsen. Vurderer Færdselsstyrelsen herefter, at betingelserne for opretholdelse af godkendelsen ikke længere til stede, træffer Færdselsstyrelsen afgørelse efter bestemmelserne i kapitel 5. Indberetning af godkendte prøvningsinstanser, der ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse 21. Kontrolinstansen skal umiddelbart efter, det er konstateret, at en godkendt prøvningsinstans ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse i medfør af denne bekendtgørelse, indberette forholdet til Færdselsstyrelsen. Kapitel 4 Tilsyn 22. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at godkendte prøvningsinstanser og kontrolinstanser overholder kravene i denne bekendtgørelse og kan i den forbindelse forlange enhver oplysning fra de godkendte instanser, som er nødvendig for tilsynet. 23. En godkendt prøvningsinstans skal efter anmodning fra Færdselsstyrelsen stille data, herunder prøvningsrapporter fra en udført prøvning indenfor godkendelsesområdet, til rådighed for Færdselsstyrelsen til brug for styrelsens tilsyn med prøvningsinstansen. 24. En godkendt kontrolinstans skal efter anmodning fra Færdselsstyrelsen stille relevant information vedrørende godkendelse og kontrol af godkendte prøvningsinstanser til rådighed for Færdselsstyrelsen. Kapitel 5 Tilbagekaldelse, suspendering og opsigelse 25. Færdselsstyrelsen kan efter forudgående skriftlig advarsel tilbagekalde godkendelsen som prøvningsinstans eller kontrolinstans, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er overholdt, hvis en godkendt prøvningsinstans ikke efterlever gældende regler og faglige standarder, jf. 7, stk. 1, eller hvis der er sket grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene for godkendelsen, jf. 5, stk. 2, 16, stk. 2 og 17, stk. 2, eller af andre bestemmelser i denne bekendt-gørelse. Vedrører den manglende overholdelse af betingelserne for godkendelsen strafbare forhold efter anden lovgiv-ning, henhører spørgsmålet om rettighedsfrakendelse under domstolene. Stk. 2. Er der tale om en ganske kortvarig periode, hvor betingelserne for godkendelsen, eller bestemmelserne i bekendtgørelsen i øvrigt midlertidigt ikke er opfyldt, kan Færdselsstyrelsen efter en konkret vurdering dispensere fra betingelsernes opfyldelse. En dispensation kan ikke meddeles for en periode, der overstiger 2 måneder. Stk. 3. Vurderer Færdselsstyrelsen, at det ikke er muligt at dispensere fra de krav, der midlertidigt ikke kan opfyldes, kan Færdselsstyrelsen midlertidigt suspendere godkendelsen. Godkendelsen generhverves 5

6 umiddelbart efter det overfor Færdselsstyrelsen er dokumenteret, at betingelserne for godkendelsen atter er til stede. En suspendering kan maksimalt strække sig over en periode på 6 måneder. Er der inden for den fastsatte periode ikke rettet op på de forhold, der har ført til suspenderingen, tilbagekaldes godkendelsen umiddelbart. Stk. 4. I perioden, hvor suspenderingen, jf. stk. 3, er virksom, eller hvor en godkendelse sættes i bero, jf. 26, stk. 2, kan fristerne for udarbejdelse og fremsendelse af henholdsvis kvalitetsrapporten eller ledelsesevalueringen eller resumeet heraf forlænges svarende til suspenderingsperioden uagtet de frister, der er fastsat i den relevante standard. 26. En godkendt prøvningsinstans eller en kontrolinstans kan til enhver tid bringe godkendelsen til ophør ved meddelelse herom til Færdselsstyrelsen. Stk. 2. En prøvningsinstans eller en kontrolinstans kan sætte godkendelsen i bero i en periode på op til 1 år ved meddelelse herom til Færdselsstyrelsen. Berostillelse kræver Færdselsstyrelsens tilladelse, hvis der er forløbet mindre end 1 år, siden godkendelsen sidst har været stillet i bero. 27. Tilbagekaldelse, suspendering, berostillelse eller ophør af en godkendelse medfører ikke i sig selv, at de opgaver, prøvningsinstansen eller kontrolstansen hidtil har varetaget i medfør af denne bekendtgørelse, skal anses for ugyldige. Kapitel 6 Klage og indbringelse for domstolene 28. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsens efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed. Stk. 2. Færdselsstyrelsens afgørelser om tilbagekaldelse og suspendering af en godkendelse skal af Færdselsstyrelsen uden unødigt ophold indbringes for domstolene, hvis den, mod hvem afgørelsen retter sig, gør indsigelse mod afgørelsen senest 4 uger efter, afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed. Afgørelsen skal indeholde oplysning herom. Stk. 3. Retten kan bestemme, at indbringelse som nævnt i stk. 2 har opsættende virkning. Kapitel 7 Ikrafttræden 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Ansøgninger om anerkendelse som prøvningslaboratorium, der ikke er afgjort inden ikrafttrædelsestidspunktet, behandles og afgøres efter reglerne i kapitel 2 om godkendelse som prøvningsinstans. Stk. 2. Virksomheder, der på ikrafttrædelsestidspunktet fungerer som anerkendt prøvningslaboratorium til at udføre prøvninger, udarbejde anvisninger, rapporter og lignende, som dokumentation for opfyldelse af visse krav i regler om køretøjer til brug på færdselslovens område, kan fortsætte udførelsen af sådanne opgaver som godkendt prøvningsinstans efter denne bekendtgørelse indtil 1. juli 2018, uden at opfylde betingelserne for godkendelse i denne bekendtgørelse. Færdselsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en liste over sådanne anerkendte prøvningslaboratorier med oplysning om, hvilke prøvninger disse må udføre. Trafik- og Byggestyrelsen, den 26. maj 2016 Carsten Falk Hansen / Stefan Søsted 6

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer 1)

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer 1) BEK nr 1318 af 22/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1) BEK nr 543 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

BEK nr 1363 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1363 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1363 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner BEK nr 880 af 03/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3016/3039-0557

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen BEK nr 295 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

BEK nr 1303 af 22/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 13. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 1461 af 19/12/2014

BEK nr 1303 af 22/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 13. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 1461 af 19/12/2014 BEK nr 1303 af 22/11/2007 Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 646-40-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6 UDKAST af 3/6 2013 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Læs mere

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1)

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1) Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, 4 og 5, 45 d, 73, 79 b, stk. 1, 80, stk. 1 og 2, 88, 89 b, 92 og 110, stk. 3, i

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner I medfør af 2, stk. 4, 15 A, stk. 2 og 3, og 30, stk. 2, 1. pkt., i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer iii

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer iii Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer iii I medfør af 86 a, stk. 1, 3 og 4, og 118, stk. 9, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor

Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor BEK nr 551 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, TS31200-162 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 157 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019

BEK nr 157 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 BEK nr 157 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør 1)

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør 1) BEK nr 649 af 31/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00028 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udkast til. Godkendelse

Udkast til. Godkendelse Udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) BEK nr 1217 af 22/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019

BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-355 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 6 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler LBK nr 363 af 09/04/2013 Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-01-00001 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 231 af 07/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-1924-0600 Senere ændringer til forskriften LOV nr 503 af 23/05/2018

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og ByggestyrelsenErhvervs- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet BEK nr 232 af 21/03/2018 (Historisk) Udskriftsdato: 21. december 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00030 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport I bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : Side : 1/8

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : Side : 1/8 Side : 1/8 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- fond (herefter ), eller som er akkrediteret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: SPOLD Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 1806097 Dok. nr.: 665447 Dato: 21-09-2018 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

VEJLEDNING GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2018

VEJLEDNING GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2018 GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2018 VEJLEDNING om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet og kontrolinstanser.

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen Udkast til bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen I medfør af 68, stk. 1, 89, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 1) BEK nr 592 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 529 af 02/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for It og Læring, j.nr. 18/13045 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) 1) BEK nr 541 af 22/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bliver du truet med at miste din autorisation?

Bliver du truet med at miste din autorisation? Bliver du truet med at miste din autorisation? I Social- og sundhedssektoren får vi rigtig mange henvendelser, der handler om, at ledere truer med at fratage social- og sundhedsassistenternes autorisation,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde Forslag til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor I medfør af 57 a, stk. 5 og 6 og 149, stk. 10 i

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 Udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 I medfør af 43, stk. 10, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1)

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1) BEK nr 546 af 28/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-373 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere