KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2018) 2205 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne for at lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3510/80 og (EF) nr. 209/2005 DA DA

2 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne for at lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3510/80 og (EF) nr. 209/2005 EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen 1, særlig artikel 66, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/ fastlægges bl.a. de procedureregler, der henvises til i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 ("kodeksen"), for at lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse. (2) I artikel 68, stk. 1, sidste punktum, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 henvises der i øjeblikket til en tilsvarende anvendelse af punkt 2-9 i nævnte forordnings afdeling 2, som vedrører oprindelsesregler for Unionens arrangement med det generelle toldpræferencesystem (GSP). Det er dog kun visse bestemmelser i disse punkter, der er relevante i forbindelse med registreringen af eksportører uden for rammerne af Unionens GSP-ordning. Det er derfor nødvendigt, at disse bestemmelser specificeres. Eftersom Kommissionens forpligtelse til at meddele de tredjelande, med hvilke Unionen har en præferenceordning, adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for verifikationen af et oprindelsesdokument, der er udfærdiget af en registreret eksportør, under alle omstændigheder fremgår af bestemmelserne for den relevante ordning, bør den ikke længere fastlægges i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Den midlertidige bestemmelse, der er fastlagt i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, hvorved en eksportør, der ikke er registreret, men som er en godkendt eksportør i Unionen, gives tilladelse til at udfærdige et oprindelsesdokument, er blevet forældet og bør ophæves. Af hensyn til forenklingen og sammenhængen mellem præferenceordningerne bør der for småforsendelser, hvis der er tale om import uden handelsmæssig karakter, være en undtagelse fra kravet om fremlæggelse af et oprindelsesdokument, hvis en sådan undtagelse er tilladt, men ikke direkte er fastlagt i præferenceordningen. I betragtning af, at der er andre måder at identificere eksportøren på, og at underskriften ikke bidrager til et oprindelsesdokuments retlige status i Unionen, bør eksportører ikke være forpligtet til at underskrive et sådant dokument, hvis dette er tilladt, men ikke er direkte fastlagt i præferenceordningen. (3) Reglerne i artikel 69 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 vedrørende erstatning af beviser for præferenceoprindelse, der ikke er udstedt eller udfærdiget inden for rammerne af Unionens GSP-ordning, bør finde bredere anvendelse på 1 2 EUT L 269 af , s. 1. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af , s. 558). DA 1 DA

3 oprindelsesdokumenter. Desuden bør den form, hvori et erstatningsoprindelsesdokument kan udstedes eller udfærdiges, præciseres. (4) Der bør fastsættes regler med henblik på at lette fastsættelsen i Unionen af præferenceoprindelsen for forædlingsprodukter, der er fremstillet af varer med præferenceoprindelsesstatus. Eftersom disse regler tager sigte på at forhindre, at de pågældende økonomiske operatører udsættes for skadelige og utilsigtede konsekvenser som følge af sammenlægningen i kodeksen af proceduren for forarbejdning under kontrol og proceduren for aktiv forædling, bør de finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra datoen for anvendelsen af kodeksen. (5) Artikel 80, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør indeholde en henvisning til et nyt bilag 22-06A, som indeholder det ansøgningsskema, der skal anvendes af medlemsstaternes eksportører til registrering i REX-systemet, således at bilag kun anvendes til registrering af eksportører i præferenceberettigede lande. Derfor bør dette nye bilag 22-06A indsættes i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, samtidig med at bilag til samme forordning ændres tilsvarende. Som følge af indførelsen af det nye bilag 22-06A bør artikel 82, 83 og 86 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 også ændres. I betragtning af, at der er andre måder at identificere eksportøren på, og at underskriften ikke bidrager til dokumentets retlige status i Unionen, bør eksportører ikke være forpligtet til at underskrive den udtalelse om oprindelse, der er omhandlet i artikel 92 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Stk. 1, 2 og 3 i nævnte artikel bør med de fornødne tilpasninger finde anvendelse på udtalelser om oprindelse, der udfærdiges af eksportører i Unionen, ikke alene med henblik på bilateral kumulation som omhandlet i artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, men også for at angive oprindelsen for varer, der eksporteres til et præferenceberettiget land inden for rammerne af Norges, Schweiz' eller Tyrkiets GSP-ordninger med henblik på kumulation med materialer med oprindelse i Unionen. Artikel 92 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres. (6) Bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør ændres for at specificere, hvilket symbol eksportøren skal angive, hvis udtalelsen om oprindelse vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla. Det nævnte bilag bør endvidere ændres med henblik på at afspejle, at eksportøren i tilfælde, hvor udtalelsen om oprindelse vedrører produkter med oprindelse i Unionen, skal angive oprindelsen ved hjælp af mærket "EU". (7) Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/80 3 er blevet forældet, idet forordningens bestemmelser er erstattet af de bestemmelser, der nu er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden bør den derfor ophæves. (8) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 209/ indrømmes der undtagelser fra den forpligtelse, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 5 om at fremlægge Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/80 af 23. december 1980 om definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus til brug ved anvendelsen af de toldpræferencer, der af Det europæiske økonomiske Fællesskab indrømmes visse varer fra udviklingslande (EFT L 368 af , s. 1). Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2005 af 7. februar 2005 om opstilling af en liste over tekstilprodukter, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet (EUT L 34 af , s. 6.) Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 af 13. juli 1998 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i DA 2 DA

4 dokumentation for oprindelsen af tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur. Forordning (EF) nr. 1541/98 er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 955/ Derfor er forordning (EF) nr. 209/2005 blevet forældet og bør af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden ophæves. (9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 foretages følgende ændringer: (1) I artikel 68 foretages følgende ændringer: (c) (d) Stk. 1, sidste punktum, affattes således: "Artikel 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 og 91, i denne forordning finder tilsvarende anvendelse." I stk. 2, første punktum, erstattes ordene "artikel 10 og 15" af ordene "artikel 10, stk. 1, og artikel 15". Stk. 3 og 5 udgår. (2) Artikel 69 affattes således: Følgende nye stk. 6 og 7 indsættes: "6. Hvis Unionen i kraft af en præferenceordning kan lade produkter med oprindelsesstatus være fritaget for kravet om fremlæggelse af et oprindelsesdokument, gælder nævnte fritagelse på de betingelser, der er fastsat i artikel 103, for så vidt disse betingelser ikke er fastsat i den pågældende præferenceordning. 7. Hvis Unionen i kraft af en præferenceordning kan fravige kravet om, at et oprindelsesdokument skal være underskrevet af eksportøren, er en sådan underskrift ikke påkrævet." "Artikel 69 Erstatning af oprindelsesdokumenter, der er udstedt eller udfærdiget uden for rammerne af Unionens GSP-ordning (Kodeksens artikel 64, stk. 1) 1. Når produkter med oprindelsesstatus, der er omfattet af et oprindelsesdokument, som er udstedt eller udfærdiget tidligere med henblik på en anden præferencetoldforanstaltning som omhandlet i kodeksens artikel 56, stk. 2, litra d) eller e), end Unionens GSP-ordning, endnu ikke er overgået til fri 6 Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes (EFT L 202 af , s. 11). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 955/2011 af 14. september 2011 om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (EUT L 259 af , s. 5). DA 3 DA

5 omsætning, men er under et toldsteds kontrol i Unionen, kan det oprindelige oprindelsesdokument erstattes af et eller flere erstatningsoprindelsesdokumenter med henblik på at sende alle eller nogle af produkterne til et andet sted i Unionen. 2. Det i stk. 1 omhandlede erstatningsoprindelsesdokument kan udstedes eller udfærdiges i samme form som det oprindelige oprindelsesdokument eller i form af en erstatningsudtalelse om oprindelse, der indeholder de fornødne tilpasninger, jf. artikel 101 og bilag 22-20, af en af følgende: a) en eksportør, der er godkendt eller registreret i Unionen, og som videresender varerne b) en videreforsender af varerne i Unionen, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, som skal opdeles, ikke overskrider den gældende tærskelværdi c) en videreforsender af varerne i Unionen, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, der skal opdeles, overskrider den gældende tærskelværdi, og videreforsenderen af varerne lader erstatningsoprindelsesdokumentet være ledsaget af en kopi af det originale oprindelsesdokument. Hvis erstatning af det oprindelige oprindelsesdokument ikke er muligt, jf. første afsnit, kan det erstatningsoprindelsesdokument, der er omhandlet i stk. 1, udstedes i form af et varecertifikat EUR.1 af det toldsted, som har varerne under kontrol. 3. Hvis erstatningsoprindelsesdokumentet er et varecertifikat EUR.1, skal det toldsted, der har udstedt erstatningsvarecertifikatet EUR.1, anføre sin påtegning i rubrik 11 i certifikatet. Oplysningerne i certifikatets rubrik 4 vedrørende oprindelsesland skal svare til oplysningerne i det oprindelige oprindelsesdokument. Rubrik 12 underskrives af videreforsenderen. En videreforsender, der underskriver rubrik 12 i god tro, er ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, der er anført i det oprindelige oprindelsesdokument. Det toldsted, der anmodes om at udstede et erstatningsvarecertifikat EUR.1, skal på det oprindelige oprindelsesdokument eller i et bilag dertil anføre de videreforsendte produkters vægt, nummer, art og bestemmelsesland samt løbenummer for det eller de tilsvarende erstatningscertifikater. Det oprindelige oprindelsesdokument skal opbevares af toldstedet i mindst 3 år." (3) Følgende indsættes som artikel 69a: "Artikel 69a Præferenceoprindelse for forædlingsprodukter, der er fremstillet af varer med præferenceoprindelsesstatus (Kodeksens artikel 64, stk. 1) 1. Hvis ikke-eu-varer med præferenceoprindelsesstatus inden for rammerne af en præferenceordning mellem Unionen og tredjelande henføres under proceduren for aktiv forædling, skal forædlingsprodukter, der fremstilles heraf, når de overgår til fri omsætning, anses for at have samme præferenceoprindelsesstatus som de pågældende varer. DA 4 DA

6 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde: (c) forædlingsprocessen omfatter også andre ikke-eu-varer end dem, der er omhandlet i stk. 1, herunder varer, som har præferenceoprindelsesstatus inden for rammerne af en anden præferenceordning de pågældende forædlingsprodukter er fremstillet af ækvivalente varer, som omhandlet i kodeksens artikel 223 toldmyndighederne har tilladt midlertidig reeksport af varerne til yderligere forædling i overensstemmelse med kodeksens artikel Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal et oprindelsesdokument, der er udstedt eller udfærdiget for de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, anses for at være et oprindelsesdokument, der er udstedt eller udfærdiget for forædlingsprodukterne." (4) I artikel 80 foretages følgende ændringer: Stk. 2 affattes således: "2. De kompetente myndigheder i de præferenceberettigede lande tildeler efter at have modtaget det udfyldte ansøgningsskema, jf. bilag 22-06, med det samme eksportøren et registreret eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet, jf. artikel 86, stk. 4. Medlemsstaternes toldmyndigheder tildeler efter at have modtaget det udfyldte ansøgningsskema, jf. bilag 22-06A, med det samme eksportøren eller, hvor det er relevant, videreforsenderen af varer et registreret eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REXsystemet, jf. artikel 86, stk. 4. De kompetente myndigheder i et præferenceberettiget land eller toldmyndighederne i en medlemsstat meddeler eksportøren eller, hvor det er relevant, videreforsenderen af varer det registrerede eksportørnummer, som denne eksportør eller videreforsender af varer er blevet tildelt, og registreringens gyldighedsdato." (5) I artikel 82 foretages følgende ændringer: Stk. 7 affattes således: "7. Kommissionen gør følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden, såfremt eksportøren giver sit samtykke ved at underskrive rubrik 6 i formularen i bilag eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A: (c) den registrerede eksportørs navn som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A adressen på det sted, hvor den registrerede eksportør er etableret, som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A kontaktoplysninger som angivet i rubrik 1 og 2 i formularen i bilag eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A DA 5 DA

7 (d) vejledende beskrivelse af de varer, der kan opnå præferencebehandling, herunder en vejledende liste med positioner eller kapitler i det harmoniserede system, som angivet i rubrik 4 i formularen i bilag eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A (e) (f) den registrerede eksportørs EORI-nummer som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag 22-06A eller den registrerede eksportørs identifikationsnummer som erhvervsdrivende (TIN) som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag angivelse af, om den registrerede eksportør er forhandler eller producent som angivet i rubrik 3 i formularen i bilag eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A. Registrering af eksportøren må ikke nægtes på grundlag af dennes afvisning af at underskrive rubrik 6. I stk. 8 indsættes følgende litra b) efter litra a), og de nuværende litra b)- e) omnummereres i overensstemmelse hermed: "b) datoen for registreringen af den registrerede eksportør" (6) I artikel 83 foretages følgende ændringer: I stk. 2 tilføjes efter "bilag 22-06" ordene "eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A". I stk. 4 tilføjes efter "bilag 22-06" ordene "eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A". (7) I artikel 86, stk. 2, ændres "bilag 22-06" til "bilag 22-06A". (8) I artikel 92 foretages følgende ændringer: I stk. 3 tilføjes følgende afsnit: "Eksportøren er ikke forpligtet til at underskrive udtalelsen om oprindelse." Stk. 4 affattes således: "4. Stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på følgende: a) udtalelser om oprindelse, der er udarbejdet i Unionen med henblik på bilateral kumulation, jf. artikel 53 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 b) udtalelser om oprindelse for varer, der eksporteres til et præferenceberettiget land inden for rammerne af Norges, Schweiz' eller Tyrkiets GSP-ordninger med henblik på kumulation med materialer med oprindelse i Unionen." (9) Bilag erstattes af teksten i bilag I til denne forordning. (10) Efter bilag indsættes et nyt bilag 22-06A som anført i bilag II til denne forordning. DA 6 DA

8 (11) I bilag affattes fodnote 5 således: "5) Produkternes oprindelsesland skal anføres. Hvis udtalelsen om oprindelse vedrører produkter med oprindelse i Unionen, skal eksportøren angive oprindelsen ved hjælp af mærket "EU". Hvis udtalelsen om oprindelse helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet i artikel 112 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, skal eksportøren tydeligt angive oprindelsen ved hjælp af mærket "CM"." Forordning (EØF) nr. 3510/80 ophæves. Forordning (EF) nr. 209/2005 ophæves. Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 1, stk. 3, anvendes fra den 1. maj Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 7 DA

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 101/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/604 af 18. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne for at lette fastsættelsen i Unionen

Læs mere

5814/17 KHO/ks DGG 3B

5814/17 KHO/ks DGG 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutionel sag: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale i form

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 669 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 669 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0330 (NLE) 14185/16 ADD 1 UD 228 SPG 7 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2018 C(2018) 1389 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 8.3.2018 om en midlertidig undtagelse fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0328 (NLE) 5882/1/17 REV 1 UD 17 SPG 8 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0329 (NLE) 14183/16 UD 227 SPG 6 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

"BILAG ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR

BILAG ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR DA BILAG I "BILAG 22-06 ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR med henblik på anvendelse af Den Europæiske Unions, Norges, Schweiz' og Tyrkiets arrangementer med generelle toldpræferencer( 1 ) 1.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0330 (NLE) 14185/16 UD 228 SPG 7 FORSLAG fra: modtaget: 21. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: D045810/01

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.2.2016 L 30/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 94/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/562 af 9. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1354/2011 om åbning af EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

6809/18 ASC/cg DGG 3B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 6809/18. Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 ASC/cg DGG 3B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 6809/18. Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) UD 44 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 23.1.2019 A8-0368/1 Ændringsforslag 1 Anneleen Van Bossuyt for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Jasenko Selimovic EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 C8-0180/2018 2018/0123(COD))

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1207/2001 for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 C(2016) 7809 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.12.2016 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/886 af 20. juni 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 23 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i associeringsrådet

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 11.5.2016 L 121/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/698 af 8. april 2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.10.2017 COM(2017) 574 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der

Læs mere

B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 02013R1352 DA 15.05.2018 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0258 (NLE) 13646/17 UD 244 CID 8 TRANS 431 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R1207 DA 18.02.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M1 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 om fremgangsmåder

Læs mere

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER L 149/76 RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER AFGØRELSE Nr. 2/2017 VEDTAGET AF DET BLANDEDE UDVALG UNDER DEN REGIONALE KONVENTION OM PAN-EURO-MIDDELHAVSREGLER FOR PRÆFERENCEOPRINDELSE

Læs mere

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave.

L 219 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 29. august Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 219 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 29. august 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1206

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 9.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 70/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 402/2006 af 8. marts 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. marts 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0040 (NLE) 6396/16 COEST 48 UD 33 WTO 40 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

AFGØRELSER Den Europæiske Unions Tidende L 84/99

AFGØRELSER Den Europæiske Unions Tidende L 84/99 20.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 84/99 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE Nr. 136/2014/EU af 20. februar 2014 om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage i Kimberleyprocessens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2017 C(2017) 7474 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 14.11.2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 30.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 om fastlæggelse af regler

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. april 2016 (OR. en) 7613/16 UD 72 DELACT 61 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 29/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/186 af 2. februar 2017 om særlige betingelser for indførsel til Unionen af sendinger fra visse tredjelande på grund af mikrobiologisk kontaminering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6146/17 COLAC 12 PVD 3 WTO 29 UD 25 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 15.11.2017 L 297/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2089 af 14. november 2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6412/17 COLAC 16 PVD 6 WTO 36 UD 37 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1210 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om foranstaltninger med henblik på registrering af oplysninger i ind- og udrejsesystemet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 259 final 2018/0123 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen DA DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 242/20 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 885/2014 af 13. august 2014 om særlige betingelser for import af okra og karryblade fra Indien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 C(2017) 7431 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 10.11.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2010 (07.05) 9109/10 Interinstitutionel sag: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 NOTE fra: generalsekretariatet til:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 C(2018) 2794 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2016 C(2016) 2783 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.5.2016 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33 og 207,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33 og 207, L 111/54 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/632 af 17. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2017 C(2017) 7875 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere