Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler"

Transkript

1 Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler 1. Undertegnede skole Navn Adresse Skolens telefonnummer CVR.NR. 2. Ansætter hermed Medarbejderens navn Adresse Cpr. nr. Telefon Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt [ ] Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører uden yderligere varsel den: 3. Arbejdstid Arbejdstiden er indtil videre aftalt til gennemsnitligt timer pr. uge. 4. Ansættelsesgrundlag Ansættelse sker i henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. marts 2015 til frie grund- og efterskole om praksisændring for ansættelse af pensionerede lærere på frie skoler. Ansættelsen er IKKE omfattet af fællesoverenskomsten eller organisationsaftale og arbejdstidsaftale for ledere og lærere ved efterskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

2 5. Arbejdssted Arbejdsstedet er skolens adresse. Læreren er bekendt med og indforstået med, at der i et vist omfang, eksempelvis i forbindelse med lejrskoler, kan forekomme arbejde udenfor det sædvanlige arbejdssted herunder i udlandet. 6. Løn og tillæg Løn uden pensionsbidrag på ansættelsestidspunktet: For undervisningsopgaver kr. pr. time i aktuelt niveau svarende til kr. pr (skal være mellem 236 kr. 334 kr. pr. time i niveau). For andre opgaver kr. pr. time i aktuelt niveau svarende til kr. pr (skal være i intervallet 170 kr kr. pr. time niveau). Ansættelsen sker på timeløn uanset omfanget af timer. 7. Pension Til ansættelsen er ikke knyttet pensionsordning, da der ikke er ret til yderligere pensionsoptjening. Dog kan skolen i helt særlige tilfælde, hvor den pension, den pensionerede lærer oppebærer, af konkrete årsager er meget lille, knytte pensionsordning til ansættelsen. Såfremt skolen på dette grundlag indbetaler pension markeres med kryds i denne boks [ ] 8. Lønudbetalingen Lønnen udbetales månedsvis bagud på baggrund af opgjorte timer. 9. Ferie Ferie optjenes i henhold til ferielovens regler og indbetales til Feriekonto. 10. Opsigelse Ansættelsesaftalen kan opsiges i overensstemmelse med principperne i funktionærloven. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den gennemsnitlige arbejdstid overstiger 8 timer ugentligt. Udgør den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 8 timer eller derunder kan ansættelsesforholdet af såvel læreren som skolen opsiges uden varsel.

3 Udgør den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over 8 timer gælder følgende opsigelsesvarsler i henhold til funktionærloven: Fra lærerens side: -1 måneds varsel til udgangen af en måned. Fra skolens side: - 1 måned inden udløbet af 5 måneders ansættelse - 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder ansættelse - 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder ansættelse - 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder ansættelse - 6 måneder herefter Alle opsigelsesvarsler er til udgangen af en kalendermåned 11. Eventuelt andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet Oplysninger om, hvordan skolens behandler ansattes personoplysninger er vedhæftet dette ansættelsesbrev. 12. Dato og underskrifter Skolen Dato Underskrift Læreren (som har modtager genpart) Dato Underskrift

4 Oplysninger om behandling af dine persondata Formålet med nedenstående oplysninger er at opfylde skolens forpligtelser i henhold til persondataforordningens bestemmelser om at oplyse om behandling af dine persondata. For at skolen kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med din ansættelse ved skolen, er det nødvendigt, at skolen behandler personoplysninger om dig. Skolen er i lovens forstand dataansvarlig i forhold til oplysninger om dig, som skolen behandler. Formål og retsgrundlag Skolen anvender alene personoplysninger, der er relevante og nødvendige for, at formålet med (data-)behandlingen kan opfyldes. Formålet er løn- og personaleadministration. Overordnet anvender vi alene almindelige personoplysninger, som fx navn, kontaktoplysninger, adresse, kontooplysninger, lønforhold, uddannelsesforhold, erhvervserfaring, bankoplysninger mv. Retsgrundlaget for behandling af dine persondata er persondataforordningen art. 6, stk. 1, b), da behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftale om ansættelse med dig og art. 6. stk. 1 c) for at overholde retslige forpligtelser til fx at indberette din løn til skat. Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. art. 6, stk. 1, f). Det kan fx være offentliggørelse af oplysninger om medarbejdere på vores hjemmeside eller i forældrebreve, til brug for intern statistik, i forbindelse med - og internetpolitik mv. Vi kan også behandle dine persondata på grundlag af dit samtykke, jf. persondatadataforordningen art. 6, stk. 1, a). I forbindelse med din ansættelse kan vi anmode om en børneattest og/eller bede dig om at indsende din straffeattest. Vi behandler udelukkende disse på baggrund af dit samtykke. Vi opbevarer alene kvittering for svar og ikke selve attesten. Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig. Dog kan det forekomme, at vi lejlighedsvis, med dit samtykke, indsamler oplysninger om dit helbred, fx hvis du bliver syg, og oplyser os om baggrunden herfor eller sender os en lægerklæring. Behandlingsgrundlaget for dette er persondataforordningen art. 9, stk. 2, a). Dette kan også ske med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, f). Deling af dine personoplysninger Dine personoplysninger vil alene blive anvendt inden for skolen eller videregivet udenfor skolen, såfremt det skønnes nødvendigt i forbindelse med eller i tilknytning til din ansættelse på skolen, fx tredjeparter, der hjælper os med løn- og personaleadministration og offentlige myndigheder som fx skat. Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker det inden for rammerne af persondatareglerne.

5 Dine personoplysninger vil kun være tilgængelige for relevante, udpegede personer på skolen og vil ikke blive overført til andre, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivning eller lignende bestemmelser, der er en forudsætning for ansættelsesforholdet. Behandlingen af dine personoplysninger vil kunne foregå elektronisk og/eller manuelt. Denne behandling involverer overførsel, registrering, opbevaring, udskrift, blokering og sletning af oplysninger. Opbevaring og sletning Skolen beholder nødvendige personoplysninger i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter din fratræden. Oplysninger vedrørende løn og pension, samt grundlaget herfor vil dog kunne blive opbevaret i op til 10 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Oplysninger om arbejdsskader vil kunne blive opbevaret i op til 30 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Dine rettigheder til indsigt, berigtigelse, sletning mv Du kan til hver en tid begære indsigt i hvilke personoplysninger skolen behandler om dig, ligesom du til enhver tid kan anmode skolen om berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette kan ske ved henvendelse til skolens kontor. Du har også visse muligheder for dataportabilitet. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, vil vi kontakte dig. Klage Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon ,

6 Samtykke til persondatabehandling Nedenstående samtykke gives til Skolens navn Ved underskrivelse af dette dokument giver du samtykke til, at skolen behandler personoplysninger om dig i forbindelse med og til brug for din ansættelse på skolen. Dette er som supplement til de personoplysninger, som skolen i øvrigt behandler om dig, jf. Oplysninger om behandling af dine persondata. Nedenstående samtykker er ikke en forudsætning for din ansættelse på skolen og kan tilbagekaldes. Skolen opbevarer den underskrevne samtykkeerklæring i din personalemappe. Mit samtykke omfatter: Billeder på skolens hjemmeside: Ja Nej Samtykke til at uploade portrætbillede af dig på skolens hjemmeside. Billeder på sociale medier: Ja Nej Samtykke til at uploade portrætbillede af dig på skolens profiler på Facebook Instagram Dit samtykke vedrørende behandling af billeder gælder også som et samtykke i medfør af markedsføringsloven. Portrætbilleder og situationsbilleder på hjemmeside og Facebook kan opfattes som markedsføring af skolen derfor giver dette samtykket kun mening, hvis det også gælder i forhold til markedsføringsloven. Skolen forbeholder sig også retten til at bruge billedmateriale fra vores hjemmeside i andre markedsføringsmæssige sammenhænge. Andre oplysninger: Ja Nej Samtykke til at uploade på skolens hjemmeside (angiv hvilke, fx privat telefonnummer, privat adresse eller andre særlige ønsker fra skolens side) Ja Nej med kost. Samtykke til at behandle helbredsoplysninger vedrørende allergi i forbindelse

7 Ja Nej Samtykke til at opbevare helbredsoplysninger, fx i forbindelse med mulighedserklæringer, hvoraf der kan fremgå diagnoser. Ja Nej Samtykke til at opbevare og behandle andre personlige oplysninger som er relevante og nødvendige for skolen: (angiv hvilke relevante oplysninger, fx, religiøs kost, personlighedsattest, straffeattest sådanne oplysninger skal begrænses og bør kun undtagelsesvist opbevares/behandles) Tilbagekaldelse Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke til alle punkter eller nogle af punkterne kan ske ved henvendelse til skolens kontor. Kvittering for tilbagekaldelsen sker ved at skolen udleverer den originale samtykkeerklæring. Skolen er berettiget til at opbevare kopi af den tilbagekaldte samtykkeerklæring med underskrifter for tilbagekaldelse. Eventuelt nyt samtykke afgives på en ny blanket. Sted: Dato: Navn: Underskrift: Tilbagekaldt den: Underskrift: Skolen underskrift:

Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger

Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger Skoleforeningernes fælles arbejdsgruppe vedrørende persondatalovgivningen har udarbejdet en tekst

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale

Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale Nedenstående ansættelsesbrev er kun beregnet til - kortvarige ansættelser af teknisk-administrativt personale på efterskolerne,

Læs mere

Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere

Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Leder Mellemleder

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler.

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening, Danmarks Private skoler og Foreningen af kristne friskoler og Deutscher Schul- und Sprachverein.

Læs mere

Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Skolens navn og adresse

Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Skolens navn og adresse Bilag 9: Ansættelsesbrev Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Ansætter hermed: Skolens navn

Læs mere

Bilag 7: Ansættelsesbrev

Bilag 7: Ansættelsesbrev Bilag 7: Ansættelsesbrev Kontorpersonale efter overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Skolens navn og adresse Ansætter hermed:

Læs mere

Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: )

Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: ) Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: 11514812) Oplysninger om behandling af dine persondata Formålet med nedenstående er at oplyse dig om skolens behandling af dine persondata. Skolen

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Definitioner 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger,

Læs mere

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106.

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106 Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INDHOLDSFO RTEGNELSE: Generelt 3 2 Definitioner 3 3 Formål med Behandlingen af dine

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken)

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken) Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt Evt. yderligere

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Gade/vej og nr. Postnr. By

Gade/vej og nr. Postnr. By. Gade/vej og nr. Postnr. By Ansøgning om optagelse på STX 2. år Denne ansøgningsblanket er for dig, der har gennemført 2.g eller lignende. Når du har udfyldt ansøgningen, så tag den med til samtalen med studievejlederen eller send

Læs mere

Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår

Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår Seneste revision 10.08.2018 Nye vilkår fra maj 2018 Pr. 25. maj 2018 trådte der en ny forordning i kraft på datasikkerhedsområdet. Det betød

Læs mere

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata.

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata. Pharmaforce ApS CVR nr. 26394198 PERSONDATAPOLITIK 1. Databeskyttelsesforordningen og persondataloven 1.1 Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som

Læs mere

Behandling af persondata i EL Andersen A/S

Behandling af persondata i EL Andersen A/S Behandling af persondata i EL Andersen A/S Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller medarbejderforhold

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt Evt. yderligere

Læs mere

Oplysningspligt under ansættelsen

Oplysningspligt under ansættelsen Oplysningspligt under ansættelsen Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret ansøgning) modtager og behandler [Gustaf

Læs mere

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA (DFOI) 1 Generelt... 2

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA (DFOI) 1 Generelt... 2 INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA (DFOI) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 2 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger,

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR FORENINGEN EVENTYRJUL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER Persondatapolitik Opdateret maj 2018 1. Generelt a) Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Pålsson Arkitekter AS ("Tegnestuen", "os", "vores", "vi") indsamler

Læs mere

Ansøgning om optagelse på studenterkursus på 2. år (For dig, der har gennemført 2.g eller lignende)

Ansøgning om optagelse på studenterkursus på 2. år (For dig, der har gennemført 2.g eller lignende) Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Optagelsesprøve Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering

Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering Version 1.0 2. november 2018 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Optagelsesprøve Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger

Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger April 2018 Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger Med denne skrivelse informeres

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN

PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led

Læs mere

Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF

Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF Senest opdateret den 27/06/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller

Læs mere

Privatlivspolitik - ansat. Indholdsfortegnelse. 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2

Privatlivspolitik - ansat. Indholdsfortegnelse. 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 Privatlivspolitik - ansat Indholdsfortegnelse 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren... 2 3 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Læs mere

Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter

Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Persondatapolitik for FADLs Vagtbureau i København i forhold til de lægestuderende vagttagere (FADL-vagter)

Persondatapolitik for FADLs Vagtbureau i København i forhold til de lægestuderende vagttagere (FADL-vagter) Persondatapolitik for FADLs Vagtbureau i København i forhold til de lægestuderende vagttagere (FADL-vagter) FADLs Vagtbureau i København (herefter betegnet KVB) er en non-profit selvejende institution,

Læs mere

Privatlivspolitik. Odense LMU

Privatlivspolitik. Odense LMU Privatlivspolitik Odense LMU 1. Generelt 1.1. Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LMU og/eller som Odense LMU indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde-

Læs mere

Dokument nr. Bilag GDPR Versionsnr. 1 Dokumenttype Bilag Gyldighedsdato Udarbejdet af TTO Godkendt /ansvarlig NMH

Dokument nr. Bilag GDPR Versionsnr. 1 Dokumenttype Bilag Gyldighedsdato Udarbejdet af TTO Godkendt /ansvarlig NMH Privatlivspolitik Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Persondatapolitik For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

2. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

2. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG INFORMATION OM CAREMORE PRIVAT AGENTUR OG FORSIKRINGSAGENTURET CAREMORES INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Med denne information vil vi fortælle om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig,

Læs mere

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig... INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIVILLIGE I MUSKELSVINDFONDEN INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger, som vi behandler om

Læs mere

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a.

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Læs mere

Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk

Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler

Læs mere

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Aarhus, 25.5.2018 ABC/- Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager

Læs mere

Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning

Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning Indholdsfortegnelse Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os... 2 Kontakt vedrørende databeskyttelse... 2 Vores behandlinger af personoplysninger...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE

PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK 1 GENERELT 2 HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL. HELLUM + HAIK arkitekter og ingeniører

PERSONDATAPOLITIK 1 GENERELT 2 HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL. HELLUM + HAIK arkitekter og ingeniører PERSONDATAPOLITIK HELLUM + HAIK arkitekter og ingeniører 1 GENERELT 1.1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan HELLUM + HAIK arkitekter og ingeniører

Læs mere

Persondatapolitik. TENSO ApS Vandværksvej Odense C 1

Persondatapolitik. TENSO ApS Vandværksvej Odense C 1 Persondatapolitik 1 Indhold Persondatapolitik... 3 Hvilke personoplysninger, som indsamles om dig, formål og opbevaring... 3 Hvorfra indsamler vi oplysningerne... 4 Personoplysninger til tredjepart...

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018 Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018 I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om ansøgere og om vores medarbejdere.

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

Privatlivspolitik for FDF Dronninglund

Privatlivspolitik for FDF Dronninglund Privatlivspolitik for FDF Dronninglund Senest opdateret den 02/12/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget

Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV MatchWork A/S (herefter Udbyder ) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger... 2

PERSONDATAPOLITIK. Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger... 2 PERSONDATAPOLITIK Indholdsfortegnelse Kontaktoplysninger... 2 1) Generelt om databeskyttelse... 2 Gennemsigtighed og samtykke... 2 Videregivelse af personoplysninger... 2 Som registreret har du ret til:...

Læs mere

Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber

Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber I forbindelse med ansættelsen, indsamler og behandler Quick Care (herefter Falck ) som dataansvarlig

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven 59 4000 Roskilde Danmark CVR-nr.: 66234118 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af

Læs mere

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole. Persondatamappen. Dokumentation i medfør af EU's persondataforordning

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole. Persondatamappen. Dokumentation i medfør af EU's persondataforordning Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Persondatamappen Dokumentation i medfør af EU's persondataforordning Gitte Pedersen 03-05-2018 Kapitelinddeling Indhold 1. Datastrømsanalyse... 2 2. Fortegnelse...

Læs mere

1 Generelt Definitioner Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger... 5

1 Generelt Definitioner Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger... 5 PERSONDATAPOLITIK FOR FRIVILLIGE I MUSKELSVINDFONDEN INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Definitioner... 3 3 Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger... 5 4 De personlige oplysninger, som vi

Læs mere

Medarbejderpersondatapolitik

Medarbejderpersondatapolitik Medarbejderpersondatapolitik Dataansvarlig ITD Forsikringsmægler A/S Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 38725440 1. Introduktion Denne persondatapolitik (herefter benævnt Politikken") beskriver,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Persondatapolitik 1. GENERELT 2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER SAMT FORMÅL OG RETSGRUNDLAG. Member of Epicent Relations Group

Persondatapolitik 1. GENERELT 2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER SAMT FORMÅL OG RETSGRUNDLAG. Member of Epicent Relations Group Persondatapolitik 1. GENERELT Denne politik om behandling af personoplysninger ("persondatapolitik", persondatapolitikken ) beskriver, hvorledes EPICENT PUBLIC RELATIONS A/S ("os", "vores", "vi") indsamler

Læs mere

Selskabet, som er ansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger er:

Selskabet, som er ansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger er: PERSONDATAPOLITIK Som dataansvarlig er ( vi, Os ) forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vores mål er at sikre, at du til enhver tid føler dig sikker, når vi håndterer dine personoplysninger

Læs mere

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Formål med behandlingen af dine personoplysninger Introduktion til vores persondatapolitik Denne persondatapolitik omhandler og gælder for de oplysninger, som du giver til os, når du tilmelder dig eller dit barn arrangementer under Foreningen Spejderne,

Læs mere

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Elevens navn: Elevens cpr. nr.: - For at kunne give dig den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide om du, lider af nogle sygdomme, har

Læs mere

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU s Forordning om beskyttelse af

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU s Forordning om beskyttelse af Persondatapolitik Persondatapolitik for Tønning-Træden Friskole og Børnehave beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om kommende og nuværende elever/børnehavebørn og deres forældre samt andre

Læs mere

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S

PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( i det efterfølgende benævnt Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller indsamler

Læs mere

Privatlivspolitik for FDF Korsvejen

Privatlivspolitik for FDF Korsvejen Privatlivspolitik for FDF Korsvejen Senest opdateret den 27/11/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig

Læs mere

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Dataansvarlig ITD, Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 40990917 1. Introduktion Denne persondatapolitik

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

Privatlivspolitik. for Odense LM

Privatlivspolitik. for Odense LM Privatlivspolitik for Odense LM 1. Generelt 1.1 Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LM og/eller som Odense LM indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark

Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark Persondatapolitik for Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig,

Læs mere

GENERELT DATAANSVARLIG

GENERELT DATAANSVARLIG GENERELT Denne persondatapolitik gælder for samtlige oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR CSM SYD FRIVILLIGSEKTION

PERSONDATAPOLITIK FOR CSM SYD FRIVILLIGSEKTION Kongensgade 72, 1. sal, 5000 Odense C, tlf. 66146633 info@csm-syd-frivilligsektion.dk - www.csm-danmark.dk/syd-frivillig/ PERSONDATAPOLITIK FOR CSM SYD FRIVILLIGSEKTION 1. Generelt: Denne persondatapolitik

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og PERSONDATAPOLITIK FOR Dansk Forening for Tuberøs Sclerose 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig, enten

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK INGER KIRK. personoplysninger (Med mindre andet anføres, er alle henvisninger til forordning EU 2016/679)

PRIVATLIVSPOLITIK INGER KIRK. personoplysninger (Med mindre andet anføres, er alle henvisninger til forordning EU 2016/679) PRIVATLIVSPOLITIK INGER KIRK Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Inger Kirk (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. 1 DATAANSVARLIG Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger?

Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger? Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger? PERSONDATA Oplysninger vedr. medarbejdere Jobansøgninger mv. fx CV, eksamensbeviser, udtalelser og lign. Hvor længe må det opbevares? Disse oplysninger

Læs mere

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole.

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Denne vejledning har to formål: 1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Tryk På Skolen

PERSONDATAPOLITIK. Tryk På Skolen PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT a. Den 25. maj 2018 træder EU s Persondataforordning i kraft. Persondataforordningen handler om behandling og opbevaring af personlige oplysninger. I det følgende kan du læse,

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg

PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg 1. Generelt Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK

PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK PERSONDATAPOLITIK FOR FANCONI ANÆMI DANMARK 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

Persondatapolitik for Aalborg Handelsskole

Persondatapolitik for Aalborg Handelsskole Persondatapolitik for Aalborg Handelsskole INDLEDNING Denne persondatapolitik informerer om, hvordan Aalborg Handelsskole (AH) udviser dataansvarlighed og dermed beskytter personoplysninger om studerende,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.1: Underretning om indsamling af personoplysninger i Elev- og kursistadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

SAMTYKKE til optagelse af telefonsamtaler med kunder Medarbejdernavn: Selskab/Afdeling: Lønnummer: Stillingsbetegnelse: Under henvisning til lokalaftale nr. 28 skal TDC anmode om dit samtykke til optagelse

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark

PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark PERSONDATAPOLITIK FOR Aniridi Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i

Læs mere