Jeg skal meddele følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 26. september 2002 med bilag fra Politimesteren i Hillerød og en udtalelse af 31. oktober 2002 fra Justitsministeriet. Jeg skal meddele følgende: Ad pkt. 2. Rapportgennemgang Da der i intet af de 15 tilfælde fuldt ud var forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens 22, stk. 1, henstillede jeg til politimesteren at indskærpe notatpligten. Politimesteren har oplyst at det som jeg har anført, er korrekt, men har samtidig pointeret at den omstændighed at oplysninger mangler i detentionsrapporten, ikke er ensbetydende med at oplysningerne ikke er sikret i den konkrete sagsbehandling. Politimesteren har endvidere oplyst at han i PI-meddelelse nr. 6 af 16. september 2002 har indskærpet notatpligten ligesom en checkliste vedrørende detentionsanbringelse er udarbejdet. Det fremgår af listen ( checkliste vedrørende detentionsanbringelser/-tilsyn ) at der ud over i detentionsrapporten skal noteres oplysninger i POLSAS og i en visitationsrapport. Det er i checklisten med fremhævede typer anført at alle rubrikker i detentionsrapporten skal være udfyldt.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Justitsministeriet har anført følgende: Justitsministeriet finder det i lighed med Folketingets Ombudsmand beklageligt, at der i de omhandlede tilfælde ikke er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens regler, herunder særligt om notatpligt. Justitsministeriet har imidlertid noteret sig, at politimesteren i sin udtalelse har anført, at detentionskundgørelsens regler om notatpligt er blevet indskærpet over for politikredsens personale, og ministeriet foretager sig på den baggrund ikke yderligere. Det bemærkes i den forbindelse, at ministeriet er opmærksom på, at de detentionsanbringelser, der indgår i ombudsmandens undersøgelse, alle fandt sted i de første uger efter ikrafttrædelsen af den ny detentionskundgørelse den 1. august Jeg tager det som politimesteren har oplyst, til efterretning herunder oplysningen om at notatpligten er blevet indskærpet over for personalet. Jeg bad politimesteren om at oplyse om der i Hillerød politikreds har været foretaget en undersøgelse af om der i kredsen findes forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kan tage sig af berusede personer (som alternativ til anbringelse i detentionen), jf. Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til den nye kundgørelse. Politimesteren har oplyst følgende: I Hillerød politikreds tager forsorgshjemmet Skansegården sig af hjemløse personer, som visiteres dertil af amtet eller kommunerne. Skansegården kan i særdeles begrænset omfang modtage personer til afrusning, men dette kan alene ske på hverdage mellem 09 og 16, hvis den pågældende frivilligt ønsker en sådan anbringelse. Endelig er det en forudsætning, at der er et ledigt værelse på forsorgshjemmet i den aktuelle situation. Henset til at langt de fleste detentionsanbringelser sker i aften- og nattetimerne samt i weekends sammenholdt med, at mange detentionsanbringelser sker i sammenhæng med begåede kriminelle

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 og/eller voldelige handlinger, den pågældende efterfølgende skal afhøres til, vurderes Skansegårdens tilbud ikke at været et reelt alternativ til detentionsanbringelse. I enkeltstående situationer, hvor den pågældende f.eks. har midlertidig bopæl på Skansegården, er der sket hjemkørsel dertil efter denne bestemmelse i kundgørelsen ( 1, stk. 2), ligesom det jævnligt sker, at berusede personer bringes til eget hjem og overgives til pårørende. I de fleste af sådanne tilfælde sker hjemkørslen som en servicehandling fra politiets side, hvorfor den pågældende person ikke registreres som tilbageholdt og derfor ej heller registreres som overgivet til hjemmet med de dispositionskoder, der i POLSAS anvendes for personer, der hjemkøres jfr. bestemmelserne i detentionskundgørelsen. Justitsministeriet har ikke forholdt sig hertil. Efter kundgørelsens 1, stk. 4, skal tilbageholdelse efter stk. 2, nr. 1-4, fremgå af detentionsrapporten, ligesom tilbageholdelsen skal opdateres i POLSAS. Inden jeg foretager videre, beder jeg Justitsministeriet om en udtalelse om Politimesteren i Hillerøds registreringspraksis. Ad pkt Tidspunktet for tilkald af læge Jeg bad politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter denne underretning. Jeg henviste herved (bl.a.) til at der kun i 2 ud af 12 tilfælde med sikkerhed skete lægetilkald før indbringelsen af den tilbageholdte til politistationen. Jeg bad endvidere politimesteren om en udtalelse om årsagen til at lægetilkald i fire tilfælde først fandt sted mellem 20 og 48 minutter efter indbringelsen.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Politimesteren har oplyst at vagthavende altid underrettes straks efter anholdelse af en person uanset årsagen til anholdelsen. Om praksis for tilkaldelse af læge har politimesteren oplyst at der i nogle situationer er blevet tilkaldt læge under indtransporten, mens det i andre situationer er sket snarest efter indbringelse af personen til politistationen. På tidspunktet for inspektionen fremgik vagthavendes instruktion af PI-meddelelse nr. 6 af 4. september 2001 (hvor kundgørelsens tekst er gengivet). Politimesteren har endvidere oplyst at det i den reviderede PI-meddelelse/checkliste er indskærpet at tilkaldelse af læge skal ske snarest muligt efter at vagthavende er underrettet om tilbageholdelsen. Om de nævnte fire konkrete tilfælde har politimesteren oplyst følgende: Sag nr. 1 (Ap.nr. 851/01). Pågældende blev anholdt kl grundet voldelig optræden/husspektakler og blev placeret i Politivagtens venterum (Sandholm) for beroligelse med henblik på snarlig løsladelse. Da pågældende var mere beruset end først antaget og ikke faldt til ro, blev han kl overført fra Sandholm til Politigården i Hillerød. Han blev indbragt til Politigården og fremstillet for vagthavende kl Læge blev tilkaldt kl. 2301, og lægeundersøgelsen gennemført kl Hvorfor der gik 20 minutter fra indbringelsen til tilkald af læge blev foretaget, kan ikke umiddelbart dokumenteres, men af døgnrapporten ses det, at politiopgaver i og omkring disse tidspunkter blev udskudt til senere udrykning grundet stor travlhed. Sag nr. 2 (Ap.nr. 844 & 845/01). Begge blev anholdt kl i Gilleleje grundet vold og trusler m.m. indbragt til Politigården kl og 0058, på hvilke tidspunkter de også blev fremstillet for vagthavende. Læge blev tilkaldt kl. 0120, og undersøgelserne blev gennemført kl og kl Hvorfor der gik henholdsvis 22 og 23 minutter fra indbringelsen til tilkald af læge, kan ikke umiddelbart dokumenteres, men af døgnrapporten ses det, at der var meget stor travlhed i og omkring de nævnte tidspunkter, hvor vagthavende var travlt beskæftiget med dispositioner i sager om værtshusslagsmål, hærværk, færdselsuheld med spirituskørsel, muligt skud mod campingvogn, m.v., hvilket må antages at være årsagen til den udskudte tilkaldelse af lægen.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Sag nr. 3 (Ap.nr. 878/01). Pågældende blev anholdt kl efter tidligere på dagen at være bortvist fra stedet i beruset tilstand. Han blev indbragt til Politigården kl. 1734, hvor han blev fremstillet for vagthavende og midlertidigt indsat i detentionen. Læge blev tilkaldt kl. 1822, hvilket ifølge vagthavendes erindring skyldes, at det var særdeles vanskeligt den pågældende dag at få kontakt til en af de læger, der normalt anvendes til detentionsundersøgelser. De øvrige forsøg på lægetilkald ses ikke anført på døgnrapporten eller detentionsrapporten, hvilket der i øvrigt ej heller er krav om at anføre. Lægeundersøgelsen blev gennemført kl Indtil dette tidspunkt blev der gennemført skærpet tilsyn med den midlertidigt detentionsanbragte. Generelt kan der på visse tidspunkter af ugen/døgnet være store problemer med at få kontakt til de læger, som har stillet sig til rådighed for detentionsundersøgelser. Tilsvarende er der jævnligt lang ventetid på undersøgelse på skadestuen, ligesom lægevagten i mange situationer må prioritere andre patienter før detentionsundersøgelser. Det kan ikke udelukkes, at disse forhold har spillet ind i flere af de situationer, hvor lægetilkald er sket nogen tid efter indbringelsen. Jeg har noteret mig politimesterens oplysninger om at der generelt på visse tidspunktet af ugen/døgnet kan være store problemer forbundet med at få kontakt til de læger som har stillet sig til rådighed for detentionsundersøgelser. Jeg går ud fra at politimesteren vil forsøge at justere de eksisterende aftaler med de pågældende læger eller vil forsøge at indgå aftaler med yderligere (eller andre) læger hvis problemet med at få kontakt til lægerne medfører at kundgørelsens bestemmelser om lægetilkald ikke (som altovervejende hovedregel) kan overholdes. Jeg foretager ikke videre vedrørende tidspunktet for lægetilkald i de fire tilfælde. Jeg er enig med politimesteren i at bestemmelsen i kundgørelsens 6 ikke stiller krav om at (tidspunkter for) forgæves lægetilkald skal noteres i detentionsrapporten. I den af politimesteren nævnte checkliste er anført følgende:

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad 3 tilkald af læge skal dette ske straks efter at vagth. har modtaget orientering om tilbageholdelsen. Tidspunktet for første forsøg på lægetilkald anføres [min fremhævelse]. Hvis flere læger/skadestue/lægevagt er kontaktet for at få iværksat lægeundersøgelse, anføres dette på døgnrapporten. Jeg tager til efterretning at politimesteren har indskærpet at tilkaldelse af læge skal ske straks efter at vagthavende er underrettet om tilbageholdelsen. Efter min umiddelbare opfattelse er checklisten (bemærkningerne til listens pkt. 3 læge rekvireret straks under indtransport ) ikke i overensstemmelse med bestemmelsen i kundgørelsens 6 (om angivelse af tidspunkt for tilkald af læge) og i øvrigt heller ikke med det som politimesteren har anført i udtalelsen af 26. september Justitsministeriet har ikke forholdt sig til det som politimesteren har anført. Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren og Justitsministeriet om en udtalelse. Jeg beder om at Justitsministeriet forinden indhenter en udtalelse fra Rigspolitichefen om spørgsmålet. Ad pkt Tidspunktet for lægetilsyn i forhold til indbringelse til politistationen I to tilfælde var det ikke muligt at se hvornår lægetilsyn fandt sted i forhold til tidspunktet for indbringelsen til politistationen. Jeg bad politimesteren om at oplyse hvornår de pågældende blev indbragt til politistationen eller hvis det ikke var muligt anholdt. Tilsvarende gjaldt tidspunktet for fremstilling i disse to tilfælde. Politimesteren har oplyst følgende:

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Sag nr. 1 Ap.nr. 807/01 anholdt Pågældende blev anholdt den 8. august 2001 kl i Farum sigtet for vold. Anmeldelsen var indgået den 7. august 2001 kl Ifølge visitationsbladet blev han indbragt og fremstillet for vagthavende kl Han blev midlertidigt indsat i detentionen på samme tidspunkt. Læge blev tilkaldt, jfr. døgnrapportdisposition kl Lægeundersøgelsen gennemført kl Lægetilsynet fandt således sted 49 minutter efter indbringelsen til politistationen. Sag nr. 2 Ap.nr. 868/01 anholdt den Pågældende blev anholdt i Hillerød den 23. august 2001 kl sigtet for overtrædelse af FL.s 53 m.v. Ifølge visitationsbladet blev han indbragt og fremstillet for vagthavende kl Der ses ikke anført tidspunkt for tilkald af læge, men lægetilsynet er foretaget i tidsrummet mellem 2225 og Lægen udtog blodprøve til 53-sagen kl og har anført undersøgelsestidspunktet vedrørende detentionsanbringelse som kl. 2245, hvoraf foranstående udledes. Lægetilsynet fandt således sted imellem 5 og 25 minutter efter indbringelsen til politistationen. Generelt anføres tidspunktet for indbringelsen til politistationen som det tidspunkt, hvor pågældende indbringes og samtidig fremstilles for vagthavende med henblik på visitation og besigtigelse/vurdering. Ovenstående besvarer dermed det spørgsmål vedrørende tidspunkterne for fremstilling for vagthavende, som er stillet på side 21 i rapporten. Justitsministeriet har ikke forholdt sig hertil. Jeg tager politimesterens oplysninger til efterretning. Som anført af politimesteren blev lægeundersøgelse også i disse tilfælde foretaget snarest muligt efter indbringelsen til politistationen.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Ad pkt Fremstilling Jeg bad i tilknytning til min anmodning om oplysninger i de under pkt nævnte (to) tilfælde politimesteren hvis det var muligt om at oplyse hvornår de tilbageholdte blev fremstillet for vagthavende. Politimesteren har besvaret dette spørgsmål sammen med spørgsmålene under pkt , se ovenfor. Jeg lægger til grund at de tilbageholdte blev fremstillet for vagthavende straks ved ankomsten til politistationen. Ad pkt Visitation Jeg kritiserede i rapporten at der i alle de 10 tilfælde som jeg gennemgik med henblik på overholdelse af reglerne om visitation, alene var angivet initialer. Jeg henviste til at det i kundgørelsens 13, stk. 5, udtrykkeligt er angivet at navnene på de polititjenestemænd som har foretaget visitationen, skal noteres i detentionsrapporten. Politimesteren har i den forbindelse oplyst at han har indskærpet i den tidligere nævnte checkliste at der indtil videre skal anføres navne på de polititjenstemænd der medvirker i detentionssager. Politimesteren har oplyst at han på baggrund af min kritik vil rejse spørgsmålet om anvendelsen af initialer over for Rigspolitichefen. Han har herved henvist til at denne fremgangsmåde både er praktisk og uden problemer med hensyn til entydig fastlæggelse af hvem der har foretaget visitationen. Justitsministeriet har herom oplyst følgende:

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Rigspolitichefen har i en udtalelse af 20. august 2002 i anledning af sagen vedrørende ombudsmandens inspektion af detentionen i Slagelse udtalt, at hensigten med de pågældende bestemmelser i kundgørelsen er, at man på en sikker måde skal kunne identificere den polititjenestemand, som har foretaget konkrete dispositioner. Rigspolitichefen finder på den baggrund, at det er tilstrækkeligt, at der angives de initialer, der bruges af den pågældende i politiets sagsstyringssystem POLSAS. Justitsministeriet har i en udtalelse af 10. oktober 2002 til Folketingets Ombudsmand tilsluttet sig denne opfattelse. Jeg tog i min opfølgningsrapport af 22. november 2002 vedrørende min inspektion af detentionen i Slagelse Justitsministeriets opfattelse til efterretning. Jeg bemærker at min rapport vedrørende inspektionen af detentionen i Hillerød blev afgivet den 8. juli 2002 og altså før Rigspolitichefens ovenfor nævnte udtalelse. Da dette (generelle) spørgsmål er afklaret, foretager jeg ikke mere vedrørende dette. Ad pkt Tilsyn Jeg bad for en ordens skyld politimesteren om at bekræfte at politistationen i Hillerøds lytte- og overvågningsudstyr er godkendt af Rigspolitichefen. Politimesteren har bekræftet min formodning herom. Jeg bad i forbindelse med min gennemgang vedrørende det første og sidste tilsyn politimesteren om at udtale sig om tilsynet med de detentionsanbragte i to tilfælde. Politimesteren har oplyst følgende: Af detentionsrapporten fremgår det med hensyn til Ap.nr. 844, at første tilsyn blev gennemført ved fremmøde kl Under hensyn til at pågældende blev indbragt til politistationen og fremstillet

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 for vagthavende og derefter foreløbig indsat i detentionen kl. 0057, er tilsynet kl vel ikke at betragte som et egentligt tilsyn, idet det også i rubrikken for bemærkninger er anført, at pgl. på dette tidspunkt blev anbragt i detentionen. Der burde derfor være ført skærpet tilsyn i tiden derefter frem til lægeundersøgelsen, som blev gennemført kl Det er beklageligt, at dette ikke skete. Med hensyn til det sidste tilsyn vedrørende denne detentionsanbragte, som ifølge blanketten blev gennemført elektronisk kl. 0730, burde der utvivlsomt være anført enten flere gennemførte tilsyn eller en klar angivelse af, at den pågældende var udtaget af detentionen. Henset til at pågældende blev afhørt i tiden fra kl til 0932, burde der være ført tilsyn i perioden fra 0730 til 0859, medmindre pågældende var udtaget af detentionen i dette tidsrum og overført til venterum, hvilket jævnligt forekommer, med henblik på indtagelse af morgenmad før afhøring. Det har ikke været muligt positivt at dokumentere, at pågældende var overført til venterum med det nævnte formål i tidsrummet fra sidste tilsyn til afhøringens påbegyndelse. Ovenstående kommentarer er tilsvarende gældende for Ap.nr. 845/01. Det kan i øvrigt til oplysning for sammenhængen imellem de to anholdte oplyses, at de ikke havde været i slagsmål med hinanden, som antaget af ombudsmanden på side 30, men at den ene blev anholdt for vold mod en tredje person, mens den anden blev anholdt for trusler mod politiet og hærværk mod en patruljebil, da han protesterede mod anholdelsen af voldsmanden. Justitsministeriet har ikke forholdt sig hertil. Jeg er enig med politimesteren i at et tilsyn der finder sted samtidig med indsættelsen i detentionen, ikke kan gælde for det første tilsyn. Jeg er enig med politimesteren i at det er beklageligt at der ikke er ført skærpet tilsyn med den detentionsanbragte i de to tilfælde fra tidspunktet for den foreløbige detentionsanbringelse og indtil lægeundersøgelsen. Jeg har noteret mig at tidspunktet for udtagelse af detentionen i de to tilfælde ikke kan fastlægges på nuværende tidspunkt. Jeg foretager ikke videre vedrørende disse to sager.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg kritiserede at der kun i forbindelse med et enkelt tilsyn var anført navnet på den der udførte tilsynet. Jeg henviste til at det nu, i modsætning til efter den tidligere kundgørelse, ikke er tilstrækkeligt at anføre initialer. Jeg henviser herom til det som jeg har anført ovenfor under pkt Jeg anmodede politimesteren om at oplyse om der er fastsat lokale bestemmelser om tilsynets forløb, og i givet fald sende mig en kopi af disse bestemmelser. Politimesteren har oplyst at de tidligere gældende lokale bestemmelser er ophævet med PImeddelelse nr. 6 af 16. september Jeg henviste i forbindelse med spørgsmålet om fortolkningen af kundgørelsens 18, stk. 2 (hvorefter de to første tilsyn skal ske ved fremmøde i detentionen) til min rapport vedrørende min inspektion af detentionen i Slagelse. Justitsministeriet har på tilsvarende måde henvist til Rigspolitichefens og ministeriets udtalelser af henholdsvis 20. august og 10. oktober 2002 i denne anden inspektionssag. Jeg har i min opfølgningsrapport af 22. november 2002 anført følgende om dette spørgsmål: Efter kundgørelsens 18, stk. 2, skal de to første tilsyn ske ved fremmøde i detentionen. Da tilsyn indtil der har fundet lægetilsyn sted, altid skal ske ved fremmøde, jf. 12, stk. 2 og 19, stk. 2, anførte jeg at jeg gik ud fra at der sigtes til tilsyn efter lægeundersøgelsen. Jeg gik med andre ord ud fra at der efter lægeundersøgelsen (endelig detentionsanbringelse) i alle tilfælde skal ske tilsyn ved fremmøde de første to gange, også selv om der under den foreløbige detentionsanbringelse har været to tilsyn ved fremmøde. Jeg gik endvidere ud fra at selve lægetilsynet ikke kan medregnes i de to tilsyn. Såfremt denne forståelse var forkert, bad jeg Justitsministeriet om at meddele mig det.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Justitsministeriet har i den anledning indhentet en udtalelse fra Rigspolitichefen. I Rigspolitichefens udtalelse af 20. august 2002 har han om dette spørgsmål anført følgende: Rigspolitiet kan tilslutte sig Ombudsmandens fortolkning af bestemmelsen i kundgørelsens 18, stk. 2. Idet bestemmelsen øjensynligt har været anvendt forskelligt i politikredsene, har Rigspolitiet i en skrivelse til politikredsene præciseret, at der skal være udført to personlige tilsyn af en detentionsanbragt efter lægeundersøgelse, inden man kan benytte den elektroniske overvågning. Rigspolitiet vil ved revidering af kundgørelsen foretage en præcisering af kundgørelsens 18, stk. 2. Justitsministeriet har tilsluttet sig det af Rigspolitichefen anførte. Jeg tager det oplyste til efterretning. Da dette (generelle) spørgsmål er afklaret i forbindelse med inspektionen af detentionen i Slagelse, foretager jeg ikke mere vedrørende dette. Ad pkt. 3. Opfølgning Jeg afventer Justitsministeriets udtalelse vedrørende pkt. 2. og udtalelser fra politimesteren, Rigspolitichefen og Justitsministeriet vedrørende pkt Jeg beder politimesteren om at sende sin udtalelse igennem Justitsministeriet. Ad pkt. 4. Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Hillerød, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Inspektionschef Lennart Frandsen

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af detentionen i Slagelse. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2002 afgav jeg rapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af detentionen i Randers. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager mig ikke yderligere i den anledning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. februar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 15. september 2004 af detentionen på Frederiksberg. I rapporten bad jeg Politimesteren på Frederiksberg

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Rigspolitiet har hertil anført følgende:

Rigspolitiet har hertil anført følgende: 1/11 Den 9. maj 2007 afgav jeg en rapport om min inspektion den 20. september 2006 af detentionen på politistationen i Viborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Justitsministeriet har i den anledning indhentet ovennævnte udtalelse af 22. september 2004 fra Rigspolitichefen der har udtalt følgende:

Justitsministeriet har i den anledning indhentet ovennævnte udtalelse af 22. september 2004 fra Rigspolitichefen der har udtalt følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. april 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af detentionen på politistationen i Horsens. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00009-4/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 5.2.1. Tilbageholdte og domfældte (regelgrundlag)... 3 Ad 5.3. Belægning... 4

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. april 2002 af detentionen i Fredericia. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Fredericia og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Skagen. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsarsuaq den 26. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsarsuaq den 26. august 2006 Inspektion af detentionen i Narsarsuaq den 26. august 2006 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00011-1/PK 2/9 Den 10. december 2007 afgav Folketingets Ombudsmand den endelige rapport om inspektionen den 26. august 2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND Dato: 9. juli 2001 J.nr: 2000-1101-618 Sagsbehandler: CM3 Akt.nr.: 17 Den 7. marts 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2001 af detentionen i Thisted.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00160-4/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00159-4/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Inspektion af detentionen i Nuuk ministeriets j.nr /

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Inspektion af detentionen i Nuuk ministeriets j.nr / Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 1999 af Arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten afgav jeg to henstillinger,

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen Alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv... 7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen Alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv... 7 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.1.1. Politiloven... 6 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen... 7 2.2. Alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 9 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere