Jeg skal herefter meddele følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 20. juni 2002 med bilag fra Arresthuset i Haderslev og en udtalelse af 25. juli 2002 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 2.2. Cellerne Jeg noterede mig at der var sket en midlertidig udbedring af en skade ved vasken på celle 17, og anførte at jeg gik ud fra at der vil ske en endelig udbedring så cellen igen fremtræder i pæn stand. Jeg bad arresthuset om at oplyse om min opfattelse var korrekt, og i givet fald oplyse om skaden var endeligt udbedret, eller hvornår det forventedes at ske. Arresthuset har bekræftet at der var tale om en midlertidig udbedring. Den endelige udbedring er foretaget i januar Malerarbejdet efter udbedringen er dog endnu ikke udført, men det vil ske i forbindelse med nymaling af hele cellen som imidlertid må afvente at belægningssituationen normaliseres så meget at cellen, der er en tomandscelle, kan tages ud af drift i nogle dage. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Jeg noterede mig at direktoratet ville sende mig en kopi af arresthusets nye vedligeholdelsesplan når den var udarbejdet. En sådan plan er ikke vedlagt, og hverken arresthuset eller direktoratet har nævnt noget herom. Jeg går derfor ud fra at planen endnu ikke er udarbejdet. Jeg afventer således fortsat modtagelse af en kopi af den nye vedligeholdelsesplan når den foreligger. Ad punkt Værksted Jeg tog til efterretning at der havde været afholdt møder med henblik på udarbejdelse af et projekt om ombygning af lageret til et egentligt værksted, og at direktoratets behandling af en (eventuel) senere ansøgning fra arresthuset måtte afvente en afklaring af kriminalforsorgens økonomiske situation. Jeg bad direktoratet om at underrette mig om hvad der videre sker i sagen. Arresthuset har oplyst at arresthuset den 29. april 2002 traf aftale med en lokal arkitekt om at udfærdige det nødvendige tegningsarbejde. I uge 19 blev der holdt møde i arresthuset med arkitekten, to medarbejdere fra kommunen og en repræsentant for brandinspektøren om byggeprojektet. Tegningsarbejdet blev efterfølgende udfærdiget og sendt til kommunen med ansøgning om principiel tilladelse til byggeriet. Arresthuset har efterfølgende telefonisk over for direktoratet oplyst at byggetilladelse er modtaget den 24. juni Direktoratet har henholdt sig til arresthusets svar med bemærkning om at sagens videre behandling i direktoratet afventer ansøgning fra arresthuset om særbevilling til projektets udførelse. Det kan dog ikke forventes at projektet vil kunne iværksættes i 2002 inden for kriminalforsorgens økonomiske rammer, men det vil blive medtaget i forbindelse med direktoratets prioritering af hvilke projekter der skal iværksættes i 2003.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt 6.3. Fjernsyn Jeg henstillede til arresthuset at ændre teksten i husordenen (af november 2001) så det tydeligt fremgår at der ikke er pligt til at leje radio sammen med tv (eller omvendt). Jeg bad om underretning når denne ændring var foretaget. Arresthuset har oplyst at teksten er ændret, og arresthuset har vedlagt en kopi af den ændrede husorden (fortsat af november 2001). Direktoratet har henholdt sig hertil. I den reviderede husorden er nu anført følgende: Fjernsyn og radio kan lejes enkeltvis eller samlet i arresten, jf. DfK.-cirkulære herom. Lejen er 35 og 7 kr. i alt 42 kr. om ugen som skal forudbetales. Jeg tager til efterretning at det nu udtrykkeligt er anført at tv og radio kan lejes hver for sig. Jeg foretager mig derfor ikke mere vedrørende dette spørgsmål bortset fra at bemærke at det efter min opfattelse på trods af denne præcisering havde været rigtigst samtidig enten at fjerne i alt 42 kr. eller efter dette at tilføje ved samlet leje eller lignende. Jeg går ud fra at arresthuset vil overveje dette samtidig med revisionen i øvrigt af husordenen, jf. pkt og 6.12., eller såfremt denne revision allerede har fundet sted ved næste revision af husordenen.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Ad punkt 6.4. Vaskemaskine mv. og køleskabe I anledning af min henstilling i den endelige rapport om at husordenen blev ændret så det ikke fremgik heraf at gangmandens vask af de indsattes private tøj sker på de indsattes eget ansvar, tilføjede arresthuset at vask sker ved henvendelse til og i samarbejde med gangmanden. Jeg udtalte i opfølgningsrapporten at jeg forstår det sådan at det fortsat er gangmanden der vasker for de indsatte, men at de indsatte skal instruere gangmanden i hvordan tøjet ønskes vasket. Jeg udtalte videre at jeg går ud fra at bibeholdelsen af at vask sker på de indsattes eget ansvar, skyldes indføjelsen i samarbejde med gangmanden, og at det herved er tilsigtet at angive at de indsatte på grund af pligten til at instruere gangmanden i hvordan tøjet skal vaskes, selv har ansvaret for at det vaskes korrekt (med den virkning at de ikke efterfølgende kan fremsætte krav om erstatning af tøj der er ødelagt ved forkert vask). Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om min opfattelse er korrekt. Jeg bad endvidere direktoratet om en supplerende udtalelse på grundlag heraf vedrørende dette forhold set i relation til direktoratets tilkendegivelse over for arresthuset ved direktoratets interne inspektion. Arresthuset har oplyst at det er normal praksis at den pågældende indsatte er til stede i vaskerummet og enten oplyser gangmanden om hvordan vaskemaskinen ønskes indstillet, eller selv indstiller maskinen samt viser gangmanden hvilket tøj der må vaskes sammen. Der har ikke i de seneste seks år været problemer med eller klager over denne praksis. Direktoratet har oplyst at arresthuset telefonisk den 1. juli 2002 over for direktoratet har oplyst at ordlyden af husordenen vedrørende vask af privat tøj er en orientering til de indsatte om at arresthuset ikke umiddelbart eller pr. automatik erstatter tøj der er ødelagt som følge af vask. Hvis tøj bliver ødelagt på grund af fejl fra arresthusets side, vil det blive erstattet. Direktoratet har herefter udtalt følgende: Direktoratet kan henholde sig til arresthusets oplysninger og finder, at husordenens ordlyd bør ændres således, at det klart fremgår, at arresthuset over for den indsatte ikke har fraskre-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 vet sig ansvaret for arresthusets/gangmandens eventuelle ansvarspådragende fejl. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Ombudsmanden har endvidere anmodet om direktoratets supplerende bemærkninger til spørgsmålet om arresthusets erstatningsansvar set i relation til direktoratets tilkendegivelse over for arresthuset ved direktoratets interne inspektion. Direktoratet var på inspektion i Arresthuset i Haderslev den 17. juni Det fremgår af direktoratets inspektionsrapport, s. 11, at direktoratet oplyste arresthuset om, at de ikke kunne fraskrive sig ansvaret for gangmandens ansvarspådragende fejl. Som anført ovenfor, er det fortsat direktoratets opfattelse, at arresthuset ikke kan fraskrive sig ansvaret for gangmandens ansvarspådragende fejl. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg beder arresthuset sende mig en kopi af husordenen når den er ændret i overensstemmelse med direktoratets tilkendegivelse. Ad punkt 6.6. De indsattes kontakt med omverdenen, herunder besøg og telefonsamtaler Jeg tog til efterretning at direktoratet havde bedt arresthuset om at ændre formuleringen i husordenen for så vidt angår den personkreds som afsonere kan ringe til. Jeg bad arresthuset om at orientere mig når denne ændring var sket. Arresthuset har oplyst at denne ændring er sket. Den reviderede husorden er som tidligere nævnt vedlagt. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig at med nærtstående personer er udeladt i den reviderede husorden.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad punkt 6.7. Talsmandsordning Jeg bad arresthuset om at underrette mig når husordenen var udbygget i overensstemmelse med direktoratets anmodning til arresthuset herom. Direktoratet har i den anledning anført følgende: Arresthuset har oplyst, at de ønskede ændringer i husordenen er foretaget således, at det nu fremgår af husordenen, at arresthuset har fastsat nærmere regler i henhold til 8 i bekendtgørelse nr. 369 af 17. maj 2001 om gennemførelse af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (talsmandsbekendtgørelsen). Arresthuset beklager, at ombudsmanden og direktoratet ikke er blevet orienteret om dette tidligere, da reglerne om talsmænd blev udarbejdet i oktober/november 2001 og derfor har indgået i arresthusets drøftelse med de indsatte omkring talsmandsordningen. Direktoratet henviser til arresthusets oplysninger og vedlægger til ombudsmandens orientering en kopi af husordenen samt en kopi af de af arresthuset fastsatte regler i medfør af 8 i talsmandsbekendtgørelsen. Direktoratet har gjort arresthuset opmærksom på, at henvisningen i husordenen til talsmandsbetænkningen rettelig skal være talsmandsbekendtgørelsen. Jeg tager til efterretning at arresthuset (allerede i oktober/november 2001) har udfærdiget regler efter talsmandsbekendtgørelsens 8. Jeg har noteret mig at reglerne der ikke er dateret omfatter alle de forhold som institutionens leder efter bekendtgørelsens 8, stk. 1, skal fastsætte regler om, men henviser til det nedenfor anførte. Jeg har endvidere noteret mig at det i husordenen er indføjet at arresthuset har fastsat nævnte regler som de indsatte kan få udleveret ved henvendelse til personalet, og at direktoratet har gjort arresthuset opmærksom på at henvisningen til talsmandsbetænkningen rettelig skal være til talsmandsbekendtgørelsen.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Det af arresthuset anførte om at de udarbejdede regler er indgået i arresthusets drøftelser med de indsatte, forstår jeg sådan at reglerne er udfærdiget på grundlag af drøftelser med de indsatte (talsmanden), jf. talsmandsbekendtgørelsens 8, stk. 3. For så vidt angår bestemmelsen i talsmandsbekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 4, hvorefter reglerne skal indeholde oplysninger om proceduren for valg af talsmænd og om kontrollen med valget, har arresthuset bestemt at valget skal foregå som en hemmelig, skriftlig afstemning i samarbejde med og under kontrol af arresthusets ledelse. Efter straffuldbyrdelseslovens 34, stk. 2, 4. pkt., skal valg af talsmænd kontrolleres af institutionen og repræsentanter for de indsatte i fællesskab. Den procedure som arresthuset har bestemt med hensyn til kontrollen af valget, er således ikke i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens 34, stk. 2, 4. pkt. Jeg henstiller derfor til arresthuset at ændre den interne regel på dette punkt, og jeg beder arresthuset om at underrette mig når det er sket, ved kopi af ændringen. For så vidt angår bestemmelsen i talsmandsbekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 5, hvorefter reglerne skal indeholde oplysninger om hvor ofte der normalt skal ske drøftelser mellem institutionen og talsmændene (talsmanden), har arresthuset bestemt at drøftelse kan ske, efter initiativ fra talsmanden med seks ugers mellemrum. Det fremgår af 1, stk. 2, i talsmandsbekendtgørelsen at institutionen skal tage initiativ til jævnlige drøftelser med de valgte talsmænd. Jeg har i forbindelse med min inspektion af Statsfængslet Renbæk der i fængslets regler om talsmandsvirksomheden tillige (indirekte) anfører at det er talsmændene der skal tage initiativ til drøftelser med institutionen, anmodet direktoratet om en (supplerende) udtalelse vedrørende spørgsmålet om hvorvidt fængslets regler på dette punkt er i overensstemmelse med talsmandsbekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 5, jf. 1, stk. 2.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Jeg vil vende tilbage til dette spørgsmål når jeg har modtaget svar i sagen vedrørende min inspektion af Statsfængslet Renbæk. Ad punkt El-artikler Jeg noterede mig at direktoratet havde bedt arresthuset om at overveje fremover at udleje radioer der tillige kan afspille cd er og kassettebånd, og at direktoratet havde bedt om underretning om resultatet af arresthusets overvejelser. Jeg bad direktoratet om at orientere mig herom. Arresthuset har oplyst at overvejelser om anden type af udlejningsradioer vil blive drøftet på det kommende personalemøde og de kommende sikkerhedsudvalgsmøder. Arresthuset har videre oplyst at en ændring af den nuværende praksis bl.a. rejser nogle vigtige sikkerhedsspørgsmål, f.eks. om indsmugling af narkotiske stoffer, og arresthuset har i den forbindelse henvist til den fokus der er på bekæmpelse af narkotika i kriminalforsorgens institutioner. Derudover er der en ikke uvæsentlig risiko for gennem bånd og hjemmebrændte cd er at sende meddelelser til varetægtsindsatte. Arresthuset har sammenholdt dette med kravet om at de tv-apparater som udlejes til de indsatte, skal være uden tekst-tv, hvilket netop er begrundet i at tekst-tv vil kunne anvendes til at sende meddelelser. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets svar med en bemærkning om at direktoratet vil følge op på spørgsmålet over for arresthuset. Jeg afventer underretning fra direktoratet om hvad der videre sker vedrørende dette spørgsmål, jf. min tidligere anmodning til direktoratet om underretning herom. Da institutionerne ifølge genstandsbekendtgørelsen skal udfærdige regler om udlevering af indsattes egne genstande, bad jeg direktoratet om en supplerende udtalelse i anledning af at

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 arresthuset ikke havde fundet behov for fastsættelse af sådanne regler (bortset fra vedrørende de enkelte forhold der er omtalt i husorden) fordi institutionen ikke oplever problemer i den henseende i det daglige. Direktoratet har i den anledning anført følgende: Det fremgår blandt andet af genstandsbekendtgørelsens 3, at institutionens leder fastsætter nærmere regler om udlevering af indsattes egne genstande. Det fremgår nærmere af vejledningen til genstandsbekendtgørelsen, pkt. 8, hvad retningslinierne om udlevering af indsattes egne genstande bør indeholde. Efter direktoratets opfattelse er det, der fremgår af arresthusets husorden, ikke tilstrækkeligt til at opfylde kravene i bekendtgørelsens 3. Direktoratet har meddelt arresthuset dette og har anmodet arresthuset om at ændre husordenen i overensstemmelse hermed. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg går ud fra at der vil ske en samlet revision af husordenen vedrørende de forhold som direktoratet har påpeget, og jeg henviser derfor til min anmodning under pkt hvor jeg har bedt arresthuset om at sende mig en kopi af husordenen når den er ændret (vedrørende det dér nævnte forhold). Jeg bad om til sin tid at modtage underretning om hvad der videre sker i anledning af direktoratets anmodning til arresthuset om at komme med en vurdering af prisen på renovering af elinstallationssystemet med henblik på en eventuel senere bevilling til en sådan renovering. Arresthuset har oplyst at der indtil videre kun har været en kort telefonisk samtale med arresthusets sædvanlige el-installatør vedrørende spørgsmålet, og at en vurdering tidligst vil kunne foreligge i løbet af august Direktoratet har henholdt sig hertil.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg har noteret mig det oplyste og afventer således fortsat en endelig orientering om hvad der videre sker vedrørende dette spørgsmål. Da arresthuset ikke havde besvaret min anmodning om oplysning om hvad det er for (yderligere) begrænsninger som arresthuset på grund af el-kapaciteten har måttet indføre med hensyn til udlevering af el-artikler til de indsatte, jf. den endelige rapport s , bad jeg på ny arresthuset om at oplyse herom. Arresthuset har oplyst at det drejer sig om elektriske massagepuder, vaffeljern, blendere, brødristere, toastmaskiner, krøllejern, føntørrere, ventilatorer, skrivemaskiner og lignende. Efter konkrete vurderinger dispenserer arresthuset dog i sjældne tilfælde og giver tilladelse til nævnte effekter. Arresthusets læge råder over en el-varmepude som indimellem udleveres til indsatte i behandlingsøjemed. Arresthuset har samtidig beklaget ikke tidligere at have svaret fyldestgørende på min anmodning om oplysning om nævnte begrænsninger. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets svar, herunder vedrørende dispensationsmuligheden. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Information af indsatte Jeg udtalte at jeg er enig i at det er hensigtsmæssigt at indføje oplysninger om fleksibilitet i forbindelse med besøg i besøgsanmodningsblanketten og henvise hertil i husordenen således at såvel de besøgende som de indsatte orienteres herom. Jeg gik ud fra at arresthuset ville følge direktoratets anbefaling, og jeg bad arresthuset om at sende mig en kopi af besøgsblanketten og husordenen når de var ændret i overensstemmelse hermed.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Arresthuset har oplyst at besøgsblanketterne og husordenen er ændret i overensstemmelse hermed og har vedlagt kopi heraf. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig at der i blanketten Orientering omkring afvikling af besøg i Haderslev arrest som udleveres i forbindelse med meddelelse af besøgstilladelse, er givet orientering om muligheden for i særlige tilfælde at få udvidet besøgstiden ud over den afsatte time, og for tildeling af besøg af 2 timers varighed for besøgende der kommer sjældent og samtidig langvejsfra. Jeg har endvidere noteret mig at omtalen af regler generelt beskrives som den normale situation hvoraf fremgår at de vil kunne fraviges i særlige tilfælde, f.eks. således at der vil kunne gives tilladelse til besøg også uden for de fastsatte tidspunkter. Jeg henviser i den forbindelse også til vejledningen om beskæftigelse af de indsatte (nr. 77 af 16. maj 2001), pkt. 6, om besøg i arbejdstiden i særlige tilfælde. Endelig har jeg noteret mig at det i husordenen nu er anført at detaljerede regler og begrænsninger for besøg er beskrevet i besøgsblanketterne (som foruden ovennævnte omfatter en blanket til brug for ansøgning om besøgstilladelse). Punkt 8. Opfølgning Jeg afventer modtagelse af kopi af den nye vedligeholdelsesplan, jf. pkt. 2.2., og af husordenen når den er revideret, jf. (bl.a.) pkt Jeg afventer endvidere underretning vedrørende min henstilling under pkt Videre afventer jeg svar vedrørende spørgsmålet om udlevering af radioer der kan afspille cd er og kassettebånd, og renovering af elinstallationssystemet, jf. pkt Endelig afventer jeg svar i sagen vedrørende min inspektion af Statsfængslet Renbæk for så vidt angår initiativet til afholdelse af drøftelser med talsmænd, jf. pkt. 6.7.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Punkt 9. Underretning Denne rapport sendes til arresthuset, Politimesteren i Haderslev, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Inspektionschef Lennart Frandsen

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. marts og 21. juli 2003 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. marts og 21. juli 2003 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. oktober 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg anmodede i den endelige rapport om nærmere oplysning om planerne for kondirummet (ombygning af vindue og etablering af ventilation).

Jeg anmodede i den endelige rapport om nærmere oplysning om planerne for kondirummet (ombygning af vindue og etablering af ventilation). Den 8. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg om Direktoratet for Kriminalforsorgens bemærkninger vedrørende et

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Arrestforvareren har vedlagt en kopi af den reviderede husorden (der er dateret 10. maj 2008).

Arrestforvareren har vedlagt en kopi af den reviderede husorden (der er dateret 10. maj 2008). 1/5 Den 11. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. september 2006 af Arresthuset i Viborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede oplysninger om et enkelt forhold og underretning

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Jeg bad arresthuset om at oplyse om de indsatte kan få opsat gardiner hvis de ønsker det/har et særligt behov for det.

Jeg bad arresthuset om at oplyse om de indsatte kan få opsat gardiner hvis de ønsker det/har et særligt behov for det. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede oplysninger

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten afgav jeg to henstillinger,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Fritid Jeg gik ud fra at der fortsat var mulighed for boldspil på gårdtursarealet, men for en ordens skyld bad jeg om oplysning herom.

Ad punkt 2.2. Fritid Jeg gik ud fra at der fortsat var mulighed for boldspil på gårdtursarealet, men for en ordens skyld bad jeg om oplysning herom. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. november 2004 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af Arresthuset i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. december 2005 udsendte jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Fængslet har oplyst at yderdøren til den halvåbne afdeling altid er låst ved indebesøg, og at den kun er åben når der er personale til stede.

Fængslet har oplyst at yderdøren til den halvåbne afdeling altid er låst ved indebesøg, og at den kun er åben når der er personale til stede. 1/26 Den 24. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere