INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009

2 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og - at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 18. marts 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Niels Ulrik Heine Morten Riise-Knudsen Lars Andersen formand næstformand

3 . Foreningen Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Amaliegade København K Tlf Fax Foreningens afdelinger Investeringsforeningen Alfred Berg Invest har følgende afdelinger: Danmark, Norden, Small Cap Europa, Europa, USA, Rusland, Danske Obligationer, High Yield Obligationer, Emerging Markets Obligationer og Otium+. Registreringnr. hos Finanstilsynet FT.nr: Registreringsnr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Foreningens CVR-nr: Afdelingens SE-nr: Fondskode hos VP Fondskode: DK Foreningens stiftelsesdato Investeringsforeningen Alfred Berg Invest er stiftet den 14. november Afdelingen er stiftet den 19. marts Offentliggørelsesdato Prospektet offentliggøres den 19. marts Formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen henvender sig til såvel institutionelle som private investorer, der ønsker et merafkast i forhold til investering i traditionelle stats- og realkreditobligationer ved at påtage sig en kreditrisiko på de udstedende virksomheder. Afdelingen egner sig til placering af både pensionsmidler og frie midler, men ikke midler under virksomhedsordningen. Afdelingens placeringer foretages uden hensyn til eventuel skatteoptimering. Bestyrelse Advokat Morten Riise-Knudsen, formand Advokatfirmaet Varming & Riise-Knudsen

4 Østergade 24 A, Postboks København K Advokat Niels Ulrik Heine Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel & Heine St. Kongensgade 67 C 1264 København K Administrerende direktør Lars Andersen Sønderjydsk Forsikring G/S Ulkebøldam Sønderborg Investeringsforvaltningsselskab Foreningens daglige ledelse varetages af Alfred Berg Administration A/S. Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Torben G. Knappe Revision Statsautoriseret revisor Torben Bender Statsautoriseret revisor Birgit M. Schrøder KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Depotselskab ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch Amaliegade 35 Postboks København K Tlf: Fax: Foreningen har indgået aftale med ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningens afdelinger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. For danske børsnoterede aktier betales ikke vederlag. For danske obligationer registreret i Værdipapircentralen betales et transaktionsbestemt gebyr afhængig af typen og/eller handelsvolumen. Depotgebyret for udenlandske aktier udgør 0,03 % p.a. Depotgebyret for udenlandske statsobligationer udgør 0,02% p.a. og 0,018 % for udenlandske erhvervsobligationer. Derudover betaler hver afdeling et depotselskabsgebyr på kr. p.a., som bl.a. dækker udstederfunktionen. Hertil kommer almindelig basisydelser samt interbankgebyrfaktureret af VP. Depotselskabsaftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 12 måneder. Rådgivningsaftale Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S Amaliegade 35, Postboks København K

5 Tlf: Fax: Foreningen har indgået rådgivningsaftale med Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S, hvis hovedbeskæftigelse er fondsmæglervirksomhed. Rådgiver skal rådgive om investering af foreningens aktiver ud fra de enkelte afdelingers investeringspolitik og stille relevant analysemateriale til rådighed i relation hertil. Aftalen kan af foreningen opsiges uden varsel og af rådgiver med et varsel på 6 måneder. Foreningens rådgiver og administrator er koncernforbundet, idet begge selskaber ejes 100% af Fortis Investment Management SA. Som vederlag for ydelsen honoreres rådgiver med et vederlag på 0,65% gange 1/12 af afdelingens formue ultimo hver kalendermåned. Markedsføringsaftale Som en integreret del af rådgivningsaftalen er der indgået aftale med Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S om markedsføring af afdelingens andele. Rådgiver honoreres ikke særskilt for denne ydelse, idet satserne angivet ovenfor i afsnittet om investeringsrådgivning tjener til dækning af både investeringsrådgivning og markedsføring. Aftalen kan af foreningen opsiges uden varsel og af rådgiver med et varsel på 6 måneder. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er koncernforbundet med foreningens rådgiver. Årsrapport Afdelingens årsrapport aflægges i henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. (723 af 07/07/2005). Udbytte seneste 5 år Udbytte I kr. 0,00 4,50 8,00 0,00 10,00 I % 0,00 4,50 8,00 0,00 10,00 Resultat seneste 5 år Resultat i kr Pr. 100 kr. -23,88 1,42 4,99 2,78 9,25 Det bemærkes, at historiske afkast ikke kan anses som et billede på fremtidige afkast. Der kan således ikke drages slutninger heraf om det kommende afkast i afdelingen. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger i procent af gennemsnitsformuen de seneste 5 år I % 0,97 0,97 0,98 0,99 0,98 Formue Afdelingens formue udgjorde tkr. pr. 31. december 2008.

6 Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsynet Det samlede vederlag til foreningens bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsynet udgjorde i henhold til det seneste årsregnskab henholdsvis Bestyrelse Investeringsforvaltningsselskab Finanstilsynet I budgettet for 2009 er der afsat 340 t.kr. til bestyrelsesvederlag. 340 t.kr t.kr. 109 t.kr. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Investeringsforeningsrådet har fastlagt principperne for beregning af ÅOP. Nøgletallet rummer følgende elementer; administrations- og handelsomkostninger, investors handelsomkostninger opgjort ved at sammenlægge de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag divideret med 7 (år), idet en gennemsnitlig investor antages at have en investeringshorisont på 7 år. Denne afdelings ÅOP er opgjort til 1,17 %. Udlevering af årsrapport og halvårlige formueopgørelser Foreningens årsrapport og halvårlige formueopggørelse udleveres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S eller downloades fra foreningens hjemmeside. Finanskalender Investeringsforeningen Alfred Berg Invest offentliggør årsrapport umiddelbart efter bestyrelsesmødet, der afholdes den 23. februar Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 18. marts Delårsrapporten for første halvdel af 2009 offentliggøres umiddelbart efter bestyrelsesmødet, der afholdes den 24. august Bevisudstedende eller kontoførende Afdelingen er bevisudstedende. Værdipapircentralen Udstedelse og registrering af investeringsforeningsandele foretages via Værdipapircentralen mod indbetaling af købsbeløbet. Udloddende eller akkumulerende Afdelingen er udloddende. Skat Afdelingen er fritaget for beskatning, da den er udloddende. Beskatning af medlemmer: Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Er der tale om frie midler, sker beskatningen af gevinst eller tab ved salg af andele i afdelingen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, mens beskatningen af udbytte sker efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven.

7 Opsplitning af udbytte på kapitalindkomst, aktieindkomst og eventuel skattefri indkomst, bliver foretaget af foreningen og meddelt medlemmerne hvert år i regnskabet. Oplysningen indberettes automatisk til skattevæsenet. Hvis der er tale om børneopsparingsmidler, bliver investeringsafkastet ikke beskattet i bindingsperioden. Yderligere information kan hentes på foreningens hjemmeside. Maksimale omkostninger De samlede årlige omkostninger herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab, må for hver afdeling ikke overstige en fastsat procentsats af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. De fastsatte procentsatser er følgende: 2,00% for afdeling Danmark, afdeling Norden, afdeling Europa, afdeling USA og afdeling Otium+, 2,50% for afdeling Small Cap Europa, 1,00% for afdeling Danske Obligationer, 3,00% for afdeling Rusland, 1,50% for afdeling High Yield Obligationer og 1,60% for afdeling Emerging Markets Obligationer. Stemmeret Ethvert af foreningens medlemmer har én stemme for hver 100 kr. pålydende investeringsforeningsandel. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Ingen ejer af investeringsforeningsandele kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende investeringsforeningsandele for den afdeling, afstemningen vedrører eller for 1% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemninger om fælles anliggender. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Opløsning, fusion og spaltning På en generalforsamling kan det besluttes at opløse, fusionere eller spalte foreningen eller en afdeling med et kvalificeret flertal. Såfremt kapitalen i foreningen eller en afdeling kommer under kr. vil dette tillige medføre en opløsning. Flytning mellem afdelinger Ved flytning af andele fra én afdeling i foreningen til en anden forening eller afdeling, opkræves der normalt gældende indløsningsfradrag og emissionstillæg. Tegningssted Køb af andele i afdelingen kan ske ved henvendelse til eget pengeinstitut. Emissionsperiode Investeringsforeningsandele i afdelingen udbydes i løbende emission uden fastsat maksimumbeløb. Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tilægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidler af emissionen. Dette tillæg udgør p.t. maksimalt 0,95 procent. Emissionskursen afrundes

8 i overensstemmelse med de kursspring, som Nasdaq OMX Københavns Fondsbørs anvender for investeringsforeninger. Emissionsomkostningerne fordeler sig som følger: Tegningsprovision: max 0,50% Kurtage og øvrige direkte handelsomk.: max 0,10% Øvrige markedsafledte udgifter: max. 0,35% Foruden ovenstående emissionsomkostninger tilkommer eventuelle handelsomkostninger opkrævet af medlemmets eget pengeinstitut. De angivne maksimale emissions- og indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på sin hjemmeside. Betaling for tegning Betaling for andele i løbende emission afregnes i henhold til branchepraksis på tredje børsdag efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti hos Værdipapircentralen. Stykstørrelse Andelene udstedes i stykker á kr Børsnotering Afdelingen er noteret på Nasdaq OMX Københavns Fondsbørs. Notering på navn Investeringsforeningsandelene udstedes til indehaver, men kan på begæring overfor ihændehaverens kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Indløsningsret På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andele. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver jf. vedtægternes bestemmelser herom. Ved en eventuel udsættelse skal der straks gives meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union, hvor investeringsforeningen markedsfører sine foreningsandele. Finanstilsynet har også mulighed for at kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Indløsning kan effektueres ved henvendelse til foreningens depotselskab eller via eget pengeinstitut. Indløsningspris Indløsningsprisen udregnes på grundlag af en opgørelse svarende til den i vedtægternes 12, stk. 1 nævnte, foretaget på indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen. Indløsningskursen afrundes i overensstemmelse med de kursspring, som Nasdaq OMX Københavns Fondsbørs anvender for investeringsforeninger. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi

9 Indre værdi samt købs- og salgskurser fremgår dagligt af Fondsbørsens officielle kursliste for noterede investeringsforeninger, som er tilgængelig via hjemmesiden Information om købs- og salgskurser fås endvidere ved henvendelse til foreningens depotselskab eller administrationsselskab, ligesom de fremgår af foreningens hjemmeside på Omsættelighed Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige (omsætningspapirer). Der er derfor ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Udlodning sker én gang årligt for så vidt bestyrelsen beslutter at udlodde udbytte. Udbetaling af udbytte sker én gang årligt direkte til medlemmets afkastkonto i det kontoførende pengeinstitut via Værdipapircentralen. For udloddende aktieafdelinger tilbageholdes i henhold til gældende lov 28 procent i a conto udbytteskat. Andele registreret på pensionskonti modtager udbytte uden træk af udbytteskat. Foreningsandele uden ret til udbytte (Ex. kupon) Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af andele uden ret til udbytte i perioden primo januar indtil den ordinære generalforsamling. Såfremt bestyrelsen beslutter at udstede andele uden ret til udbytte i den nævnte periode, fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling ved at dividere afdelingens formue efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt andelene, der er tegnet i perioden medio januar indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregning af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Yderligere information Yderligere information kan rekvireres ved henvendelse til foreningens administrationsselskab eller på foreningens hjemmeside Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 43 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Midlernes anbringelse Midlerne anbringes i overensstemmelse med Afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Investeringsmarkeder

10 Afdelingen investerer primært i globale high yield obligationer udstedt af virksomheder, der på investeringstidspunktet har en rating fra Standard & Poor s, Moody s eller anden anerkendt rating institution og som handles på regulerede markeder i en stat, der er medlem af den Europæiske Union eller handles på regulerede markeder, der er medlemmer af WFE (World Federation of Exchanges). Investeringerne vil blive koncentreret i virksomhedsobligationer med en rating hos Standard & Poor s fra BB+ til CCC. I begrænset omfang kan erhverves obligationer, som ikke har en officiel rating. Derudover investeres i Rule 144A-udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor 1 år registreres hos Securities and Exchange Commission og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Investeringsmål Afdelingen investerer i high yield obligationer og likvide midler i accessorisk omfang. Målsætningen er at skabe et merafkast i forhold til investering i traditionelle amerikanske stats- og realkreditobligationer. Benchmark Afdelingens benchmark er Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (DKK). Investeringsrammer og restriktioner Der investeres primært i USD-, EUR- samt GBP-udstedelser. Overordnet ønskes kun at købe obligationer, som til enhver tid kan handles. Dette er en følge af den overordnede investeringsfilosofi, hvor alle risikoelementer, bortset fra kreditrisikoen, ønskes elimineret. Likviditetsrisikoen forsøges elimineret via forskellige krav til minimumstørrelsen på den enkelte obligationsudstedelse (hovedreglen er minimum EUR 100 millioner), maksimal beholdning pr. udstedelse (hovedreglen er maximalt 15%) samt kontinuerlig prisfastsættelse fra market makers (hovedreglen er, at minimum to market makers løbende stiller tovejs priser). Afdelingen har fokus på risikospredning, hvorfor der indgår et stort antal virksomheder i porteføljen (omkring 100). De øvrige risikoelementer udover kreditrisikoen styres ved implementering af følgende restriktioner, porteføljens investeringer skal være fordelt på mindst 15 forskellige industrier. Ingen aktiv varigheds- /rentekurvepolitik i forhold til benchmark. Ved udstedelser denomineret i anden valuta end EUR afdækkes valutarisikoen til EUR via valutaterminsforretninger. Ingen obligationer denomineret i DKK vil indgå i porteføljen. Der investeres ikke i virksomhedsobligationer med en rating på D hos Standard & Poor s. Performance for benchmark og afdelingen Afkast i pct Benchmark -28,30 0,72 8,23 2,61 11,83 Afdelingen -23,88 1,42 4,99 2,78 9,25 Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Afdelingen afdækker løbende USD-risici til EUR. Risikoprofil Afdelingens risiko er middel og kan bedst beskrives som værende større end ved investeringer i traditionelle stats- og realkreditobligationer, men mindre end i forhold til en global aktieportefølje.

11 Standard & Poor s rating: Assignment Investment Grade består af AAA, AA, A og BBB og Assignment High Yield består af BB, B, CCC, CC, C og D. Afkastet på high yield obligationer består af en kuponrente samt kursregulering forårsaget af såvel ændringer i det absolutte renteniveau som forskydninger i de enkelte virksomheders rating. Bliver en virksomheds rating nedjusteret/opjusteret, vil kursen på de udstedte obligationer isoleret set falde/stige på baggrund af denne hændelse. Afkastet på high yield obligationer er endvidere afhængigt af det aktuelle stadie af den økonomiske cyklus. High yield obligationer vil således forventningsvis give et lavere afkast og have en højere risiko i "dårlige tider" end i "normale/gode tider". Dette kan også udtrykkes ved, at high yield obligationernes "aktieegenskaber" indtræder, og "obligationsegenskaberne" reduceres, i "dårlige tider". Det modsatte er gældende i "normale/gode tider". Omfanget af disse egenskaber afhænger primært af den aktuelle kreditkvalitet. For at begrænse de afkastmæssige konsekvenser af såvel økonomiens aktuelle konjunkturstadie som enkelte selskabsspecifikke hændelser, er risikostyringen for afdelingens investeringer i fokus, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en stor spredning på enkeltudstedere samt en generelt højere kreditkvalitet end benchmark. Fastholdelse af risikoprofil Afdelingen søger at begrænse sin risiko for negativt afkast ved grundigt at analysere de markeder og værdipapirer, der foretages placeringer på og i.

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Norden Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6 PROSPEKT 25. AUGUST 2009 . Afdeling PensionPlanner 6 Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST EGNS-INVEST Emerging Østeuropa EGNS-INVEST Østen EGNS-INVEST Emerging Østen EGNS-INVEST Global Biotek & Medicin EGNS-INVEST Korte obligationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LD INVEST

VEDTÆGTER FOR LD INVEST VEDTÆGTER FOR LD INVEST Investeringsforeningen LD Invest Investeringsforeningen LD Invest FT nr. 11.158 CVR-nr. 28 70 59 21 Vedtægter august 2008 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST EgnsINVEST Side 1 af 85 Investeringsforeningen EgnsINVEST... 3 Generel information om investeringsforeningen:... 5 Information om de inkluderede

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte Prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningens adresse Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Kalvebod

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2016. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Ansvar Ansvar

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING RUSLAND

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING RUSLAND INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING RUSLAND PROSPEKT 1. APRIL 2010 . Afdeling Rusland Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING GLOBALE OBLIGATIONER OG EX-KUPON AFDELINGEN GLOBALE OBLIGATIONER EKSKL.

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING GLOBALE OBLIGATIONER OG EX-KUPON AFDELINGEN GLOBALE OBLIGATIONER EKSKL. INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING GLOBALE OBLIGATIONER OG EX-KUPON AFDELINGEN GLOBALE OBLIGATIONER EKSKL. UDBYTTE FOR 2015 13. JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE ANSVAR FOR PROSPEKT

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den. 14. januar 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 7

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 7 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 7 PROSPEKT 10. JUNI 2009 . Afdeling PensionPlanner 7 Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier Fuldstændigt prospekt ORDREBLANKET Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Danske Aktier Fondskode: DK0060101996 KØBSORDRE Jeg ønsker

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere