ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. U gældende fra 26. april 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. U gældende fra 26. april 2021"

Transkript

1 ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. U gældende fra 26. april 2021 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til policen og forsikringsbetingelsernes fællesbestemmelser og dækninger. Policen viser de dækninger, summer og selvrisikobeløb, der er valgt for forsikringen. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler (Forsikringsaftaleloven) og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 1 af 12

2 Har du fået en skade? Begræns skadens omfang. Anmeld din skade på eller tlf så den er registreret og du kan få hjælp. Kontakt SOS-Dansk Autohjælp på tlf Er du i udlandet kontakt da først SOS på tlf Tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. Afvent godkendelse fra os før du påbegynder udbedring af en skade. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når du har tegnet en forsikring hos os. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte os. Indholdsfortegnelse for Ulykkesforsikring Fortrydelsesret... 3 FÆLLESBESTEMMELSER Hvem er forsikret Hvilke skader dækker forsikringen Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen Hvilke forholdsregler skal iagttages ved skade Hvordan beregnes erstatningen Hvor dækker forsikringen Hvornår dækker forsikringen Hvornår skal præmie m.m. betales Indeksregulering Hvem kan disponere over forsikringen Ophør af forsikringen Risikoforandring Uenighed om forsikringen... 7 ERSTATNING Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskadedækning Uddrag fra den vejledende méntabel fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (1. januar 2012) TILVALGSDÆKNINGER Farlig sport Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 2 af 12

3 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne (policen) onsdag den 3. har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet og du skal ikke betale noget for forsikringen. Du skal vide, at har du en skade i din fortrydelsesperiode og opsiger/fortryder din forsikring, er du således ikke dækket i fortrydelsesperioden. Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret skal du give Sønderjysk Forsikring besked om, at du har fortrudt dit køb. Beskeden om fortrydelsen skal gives enten pr. brev eller . Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt aftalen inden fristens udløb, kan du sende et anbefalet brev og gemme postkvitteringen. Besked om du har fortrudt aftalen, skal sendes eller mailes til: Sønderjysk Forsikring G/S Jens Terp-Nielsens Vej Aabenraa Tlf.: FÆLLESBESTEMMELSER 1. Hvem er forsikret Det er lov om forsikringsaftaler, som er gældende Forsikringen dækker den person, der er nævnt på policen. 2. Hvilke skader dækker forsikringen 2.1. Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. Af din police fremgår det, hvilke dækninger, du har tegnet. De bestemmelser, der gælder særskilt for den enkelte dækning, er anført i forsikringsbetingelserne Et ulykkestilfælde betegnes som En pludselig hændelse, der forårsager personskade Årsagssammenhæng Der skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden for at opnå dækning. Ved vurdering lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen 3.1. Forsikringen dækker ikke Uanset tilskadekomnes sindstilstand på skadetidspunktet dækker forsikringen ikke: Skader, der er fremkaldt af tilskadekomne ved forsæt eller ved grov uagtsomhed. Skader, der er forårsaget af tilskadekomne under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller under en dertil svarende påvirkning. Skader, der skyldes forgiftninger som følge af indtagelse af mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 3 af 12

4 Skader, der skyldes smitte med virus, bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. Skader, der overgår tilskadekomne som følge af deltagelse i slagsmål. Skader, der skyldes tilskadekomnes strafbare handlinger. Skader, der skyldes selvmord og selvmordsforsøg. Skader, der skyldes nedslidning. Skader, der skyldes overbelastning. Skader, der sker under træning eller deltagelse i professionel sport. Ved professionel sport forstås skader der opstår under træning eller deltagelse i sportsudøvelse, når dette sker som led i den kontrakt, der er indgået med en sportsklub. Dette er uanset størrelse på løn, vederlag eller anden indkomst. Skader, der skyldes udløsning af atomenergi under alle forhold, herunder krig. Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder eller terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror), medmindre skaden indtræffer inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori den forsikrede opholder sig under rejse. Det er desuden en forudsætning for dækningen, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne Farlig sport Skader, der sker under træning eller deltagelse i motorløb af enhver art, boksning og andre selvforsvars- og kampsportsgrene, dykning med trykflaske, fritidspilot, bjergbestigning, bjergklatring og rapelling på bjergvæg eller på bygning, drage-, kunst-, svæve- og ultralightflyvning, faldskærmsudspring, elastikspring eller lignende, paragliding, hanggliding eller lignende, rafting og udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles hermed. Ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med alle de nævnte aktiviteter, er dækket, såfremt det er tale om deltagelse en enkelt dag, fx firmaarrangement eller polterabend og at deltagelsen sker under professionel instruktion. Deltager forsikrede i ovennævnte aktiviteter jævnligt eller flere dage inden for et kvartal, skal forsikrede købe tillægsforsikring: Farlig sport Motorcykel, scooter og knallert Skader sket i form af hjernerystelse, kranietraume og andre læsioner mod hovedet samt følger heraf ved ulykkestilfælde, hvor forsikrede var fører af eller passager på motorcykel/motocross/scooter/knallert eller ATV er og ikke anvendte fastspændt styrthjelm. Såfremt det godtgøres, at anvendelse af styrthjelm var uden betydning for skadens indtræden, ydes der fuld dækning. 4. Hvilke forholdsregler skal iagttages ved skade 4.1. Lægebehandling Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af en læge og følge dennes forskrifter. Selskabet har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, lægelig institution eller andre, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en læge valgt af selskabet. Sønderjysk Forsikring betaler de lægeattester, som selskabet forlanger i forbindelse med en skade Tandskadebehandling Ved tandskader skal behandling og pris godkendes af selskabet, inden en behandling påbegyndes, medmindre der er tale om akut nødbehandling Forsikringstiden Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, når ulykkestilfældet er indtrådt i forsikringstiden. Forsikringstiden er perioden mellem forsikringens begyndelsesdato og ophørsdato Anmeldelse af skade Skader, skal anmeldes til Sønderjysk Forsikring. Kontakt os på tlf eller vores hjemmeside: Hvis en skade har medført døden, skal selskabet oplyses om dette hurtigst muligt. Selskabet er berettiget til at kræve obduktion i de tilfælde hvor dødsårsagen ikke umiddelbart kan fastslås. Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 4 af 12

5 4.5. Forældelse af sikredes krav Ved forældelse af krav gælder de almindelige bestemmelser i forsikringsaftaleloven, forældelsesloven og dansk rets almindelige forældelsesregler. 5. Hvordan beregnes erstatningen 5.1. Forsikringsydelse på skadetidspunktet Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger Erstatning, hvis der er tegnet anden forsikring Erstatning for varigt mén udbetales uafhængigt af eventuelle andre forsikringsydelser, der kommer til udbetaling som følge af den forsikredes tilskadekomst, medmindre andet særligt er bestemt i forsikringsbetingelserne for de enkelte dækninger. 6. Hvor dækker forsikringen 6.1. Ingen geografisk begrænsning Forsikringen dækker overalt i verden, medmindre andet særligt er aftalt, eller følger af bestemmelserne i pkt. 3.1 sidste afsnit Tidsbegrænsning Forsikringen dækker under rejser og ophold udenfor Danmark i indtil 2 år Til brug for vurdering, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og en eventuel erstatnings størrelse, kan Sønderjysk Forsikring kræve lægeundersøgelse i Danmark. Selskabet betaler for den lægelige undersøgelse, men ikke for transporten eller udgifter til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen Hvis læge-, tandlæge, fysioterapeut- eller kiropraktorbehandling er påkrævet, kan Sønderjysk Forsikring forlange, at behandlingen skal finde sted i Danmark. Selskabet betaler ikke for transport eller udgifter til ophold mv. i forbindelse med behandlingen. 7. Hvornår dækker forsikringen 7.1. Heltidsulykkesforsikring Det fremgår af policen, om dækningen er valgt. Forsikringen dækker hele døgnet. Sønderjysk Forsikring skal straks have meddelelse hvis forsikrede: Skifter erhverv Stopper med erhvervsmæssig beskæftigelse uanset årsag til ophøret Får et bierhverv i mere end 10 timer om ugen Bliver selvstændig erhvervsdrivende, dette uanset timeantal Forsikringen og præmien vil blive tilpasset den nye beskæftigelse fra det tidspunkt, selskabet får meddelelse om ændringen. Hvis ændringen i beskæftigelsen ikke er meddelt selskabet og denne ville have medført en forhøjelse af præmien, vil forsikrede få erstatning svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt og den præmie der skulle have været betalt Fritidsulykkesforsikring Det fremgår af policen, om dækningen er valgt. Forsikringen dækker i fritiden. Fritidsulykkesforsikring dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under arbejde for andre, det vil sige arbejde, der er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring, Lov om Værnepligtige m.fl. eller anden lov, der kan sidestilles hermed. Dog dækkes ulykkestilfælde som følge af forsøg på redning af menneskeliv, såfremt det sker i fritiden. Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 5 af 12

6 Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, hvis forsikrede har: Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, dette uanset timeantal Deltidsarbejde under 30 timer om ugen Selskabet skal straks have meddelelse hvis: Forsikrede overgår til at være selvstændig erhvervsdrivende og dermed ikke er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring Den ugentlige arbejdstid ændres til mindre end 30 timer. Forsikrede er ophørt med at arbejde i mere end 12 måneder, herunder pension eller efterløn Forsikringen og præmien vil så blive tilpasset den nye beskæftigelse fra det tidspunkt, selskabet får meddelelse om ændringen. Forsikringen og præmien vil blive tilpasset den nye beskæftigelse fra det tidspunkt, selskabet får meddelelse om ændringen. Hvis ændringen i beskæftigelsen ikke er meddelt selskabet og denne ville have medført en forhøjelse af præmien, vil forsikrede få erstatning svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt og den præmie der skulle have været betalt Dækning som fører af motorcykel, scooter og knallert Denne dækning er obligatorisk og fremgår af din police Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker skade sket som både fører og passagerer på motorcykel/ motocross/scooter/knallert eller ATV er Hvad dækker forsikringen ikke Dækningen omfatter ikke skader der er nævnt i pkt. 3. i fællesbestemmelserne. 8. Hvornår skal præmie m.m. betales 8.1. Betaling Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende præmier skal betales på de aftalte betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyrer skal betales sammen med præmien. Selskabet sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien, herunder evt. afgifter og gebyrer. Hvis du ikke betaler rettidigt, får du en påmindelse med oplysning om konsekvensen af at betale for sent. Selskabet har ret til at opkræve ekspeditionsgebyr og renter. Selskabet kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive dokumenter (fx policer) og andre serviceydelser Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 9. Indeksregulering 9.1. Forsikringen bliver indeksreguleret efter det summariske lønindeks, der udgives af Danmarks Statistik. Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres årligt. Indeksregulering følger Lønindeks for virksomheder og organisationer, der udgives af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, har selskabet ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for reguleringen. Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer sker pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for ansvarsdækning og retshjælpsdækning indeksreguleres ikke. Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret efter lov om erstatningsansvar. Præmien indeksreguleres på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret (pr. hovedforfald). Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 6 af 12

7 10. Hvem kan disponere over forsikringen Dispositionsretten tilkommer forsikringstageren Retten til at disponere over forsikringen i sin helhed tilkommer forsikringstageren. 11. Ophør af forsikringen Opsigelse af forsikringen Forsikringen fornyes for 1 år ad gangen, medmindre den med en måneds varsel skriftligt opsiges af forsikringstageren eller Sønderjysk Forsikring. Du har også mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod betaling af et af selskabet fastsat gebyr. Selskabet vil varsle eventuelle væsentlige ændringer af forsikringens vilkår og betingelser senest 30 dage før forsikringsperiodens udløb. Ved betaling for en ny forsikringsperiode, accepterer du samtidig de varslede ændringer, og forsikringen fortsætter med de ændrede vilkår og betingelser. Indeksregulering eller regulering af generelle afgifter pålagt forsikringen, betragtes ikke som en ændring af forsikringens præmie. Både forsikringstageren og selskabet er berettiget til at opsige forsikringen eller dele heraf med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter afgørelsen om erstatningens størrelse eller afvisning af skaden. 12. Risikoforandring Forsikringen er tegnet på baggrund af oplysninger om den forsikrede. Sønderjysk Forsikring skal have besked ved enhver risikoændring og præmien vil blive tilpasset de nye risikoforhold Ændring i beskæftigelse Forsikrede og/eller forsikringstager har pligt til at underrette selskabet, hvis forsikrede fx: Skifter erhverv Stopper med erhvervsmæssig beskæftigelse uanset årsag til ophøret Får et bierhverv i mere end 10 timer om ugen Bliver selvstændig erhvervsdrivende, dette uanset timeantal Undladelse af at oplyse risikoforandringer Hvis forsikrede/forsikredes forældre undlader at oplyse om evt. risikoforandringer vil der kun blive udbetalt delvis erstatning i forholdet mellem den pris, der er betalt for forsikringen, og den pris, der skulle have været betalt. 13. Uenighed om forsikringen Er du ikke enig i selskabets afgørelse: Er du ikke enig i selskabets afgørelse, kontakt da personskadeafdeling, som har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte selskabets klageansvarlige. Adressen er: Sønderjysk Forsikring Jens Terp-Nielsens Vej Aabenraa Tlf.: Att.: Klageansvarlig Ankenævn Fører henvendelsen til den klageansvarlige ikke til en tilfredsstillende afgørelse, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Østergade 18, 2. sal 1100 København K Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 7 af 12

8 Tlf.: Du skal klage på et særligt skema, som du kan få hos Sønderjysk Forsikring, Ankenævnet sekretariat eller Forsikringsoplysningen Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Hvis der er uenighed om den af Sønderjysk Forsikring fastsatte méngrad, kan både forsikrede og selskabet forlange spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Den af partnerne, der ønsker spørgsmålet om méngraden forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen. Ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring den af selskabet fastsatte méngrad til fordel for forsikrede, betales omkostningerne altid af selskabet. ERSTATNING 14. Dødsfaldsdækning Det fremgår af policen, om dækningen er valgt. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne, jf. afsnit 1-13, i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler Hvem modtager erstatning Erstatning betales til forsikredes nærmeste pårørende i henhold til reglerne i Forsikringsaftaleloven, medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet, eller policen er påtegnet herom Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet Hvad omfatter dødsfaldsdækningen Når et ulykkestilfælde, (se fællesbestemmelsernes pkt. 2.2) er direkte årsag til, at den tilskadekomne dør, inden der er gået et år efter ulykkesdagen, udbetales den fastsatte forsikringssum for dødsfaldet Hvis der til forsikrede også er blevet udbetalt erstatning for varigt mén, der er en følge af samme ulykkestilfælde, som medfører dødsfaldet, fratrækkes denne erstatning i dødsfaldssummen Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke Forsikringssummen udbetales ikke ved: Dødsfald, der skyldes skader nævnt under pkt. 3 i fællesbestemmelserne Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt Dødsfald, når ulykkestilfældet skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende) Dødsfald, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Dødsfald, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde Dødsfald, som skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 8 af 12

9 15. Invaliditetsdækning Det fremgår af policen, om dækningen er valgt. For invaliditetsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne, jf. afsnit 1 13, i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler Hvem modtager erstatning Erstatningen udbetales til den forsikrede, medmindre andet er aftalt Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet Hvad omfatter invaliditetsdækningen Ulykkestilfælde, der medfører mindst 5% varigt mén (medicinsk invaliditet). Når et ulykkestilfælde, (se fællesbestemmelsernes pkt.2.2.) er direkte årsag til, at forsikredes mén (medicinske invaliditet) fastsættes til mindst 5%, udbetales der erstatning Méngraden kan ikke overstige 100% for samme ulykkestilfælde. Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring benytter på skadetidspunktet med de begrænsninger, der er anført nedenfor og i pkt Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, fastsættes den tilskadekomnes mén (medicinske invaliditetsgrad) efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen på baggrund af den fysiske funktionshæmning I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevne, tilskadekomnes specielle erhverv eller andre individuelle forhold. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte méngrad En bestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at invaliditetsgraden uanset forud bestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ, medmindre andet fremgår af policen Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sikkert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er en følge heraf, ikke vil medføre døden, og tilskadekomnes tilstand i øvrigt må betragtes som stationær Hvad omfatter invaliditetsdækningen ikke Invaliditetsdækningen udbetales ikke for: Invaliditet, der skyldes skader nævnt under pkt. 3 i fællesbestemmelserne Invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende Invaliditet, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde Invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, jvf. tillige pkt Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for fysisk personskade Invaliditet, som skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen Invaliditet, som skyldes overbelastning af andre legemsdele end dem, som er blevet beskadiget ved ulykken. Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 9 af 12

10 Invaliditet som skyldes nedslidning af andre legemsdele end dem, som er blevet beskadiget ved ulykken Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende Udgifter til undersøgelser, konsultationer, læge- og hospitalsbehandling. 16. Dobbelterstatning Denne dækning er obligatorisk og fremgår af din police Hvad omfatter dobbelterstatningsdækningen Der udbetales dobbelterstatning ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30% eller derover. 17. Behandlingsudgifter Denne dækning er obligatorisk og fremgår af din police. For behandlingsudgifter gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne, jf. afsnit 1-13, i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler Hvad omfatter behandlingsudgifter I det omfang, den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter den forsikrede (som følge af et ulykkestilfælde omfattet af forsikringen) har afholdt til: Rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, der efter lægelig vurdering har en helbredende effekt. Den samlede godtgørelse af udgifterne er begrænset til kr.: pr. ulykkestilfælde (2021). Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog maksimalt til méngraden er fastsat, dog aldrig længere end til 1 år efter ulykkesdagen Hvad omfatter behandlingsudgifter ikke Udgifter til behandling for overbelastning og nedslidning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken Andre udgifter end de i pkt anførte, fx udgifter til befordring, advokatbistand, lægebehandling, anden specialbehandling, medicin eller hjælpemidler af enhver art, fx halskrave og støttebind, er ikke dækket af forsikringen Behandlingsudgifterne betales ikke for skader, der er nævnt under pkt. 3 i fællesbestemmelserne. 18. Tandskadedækning Denne dækning er obligatorisk og fremgår af din police Hvad omfatter tandskadedækningen Rimelige og nødvendige udgifter til tandskadebehandling Når et ulykkestilfælde, se fællesbestemmelsernes pkt. 2.2, er direkte årsag til en tandskade, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling i det omfang udgifterne ikke betales af anden vej, fx fra den offentlige sygesikring eller arbejdsskadeforsikring Tandskadedækningen omfatter også aftagelige tandproteser, der beskadiges, når de sidder i munden, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført anden legemsbeskadigelse Ved sygelige eller unormale forandringer i tænderne sker der kun betaling for den del af skaden, som ville være blevet en følge af ulykkestilfældet, hvis disse forandringer ikke havde været til stede. Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U I Side 10 af 12

11 Var tænderne eller protesens tilstand forringet inden ulykkestilfældet fx som følge af fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i forhold til velbevarede tænder eller proteser Medfører en tandskade behov for en tandbro, og viser det sig, at nabotænder til den beskadigede tand mangler eller er svækkede, kan erstatningen ikke overstige, hvad der havde været den nødvendige behandling, hvis nabotænder havde været intakte Ved skade på et broled i en bestående tandbro kan erstatningen ikke overstige, hvad der havde været den nødvendige behandling, hvis broleddet i stedet havde været en intakt tand Når selskabet har betalt udgiften til tandbehandling, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning på et senere tidspunkt Hvad omfatter tandskadedækningen ikke Tandskadedækning udbetales ikke for: Skader, der er nævnt under pkt. 3 i fællesbestemmelserne Tandbehandling, når ulykkestilfældet skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende) Tandbehandling, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Tandbehandling, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde Tandskade på tænder og tandproteser opstået ved tygning eller spisning Tandbehandling, som skyldes følger af læge- eller tandlægebehandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. 19. Uddrag fra den vejledende méntabel fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (1. januar 2012) % Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 Tab af synet på ét øje 20 Totalt høretab på begge ører 75 Totalt høretab på ét øre 10 Tab af et ben 65 Amputation i knæet eller på låret med god protesefunktion 50 Amputation i knæet eller på låret med dårlig protesefunktion 60 Tab af fod med god protesefunktion 30 Tab af fod med dårlig protesefunktion 40 Tab af alle tæer på én fod 10 Tab af 1. tå (storetå) og noget af dens mellemfodsben 8 Tab af 1. tå 5 Læsion af korsbånd med moderat skuffeløshed og let muskelsvind og/eller let bevægeindskrænkning 8 Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U gældende fra I Side 11 af 12

12 H % V % Tab af arm Daglige, belastningsudløste smerter og middelsvært nedsat bevægelighed til aktivt frem-op og ud-op 90 grader Tab af hånd Tab af alle fingre på en hånd Tab af tommelfinger med mellemhåndsben Tab af tommelfinger Tab af tommelfingers yderstykke Tab af 2. finger Tab af 2. fingers yder- og midterstykke Tab af 2. fingers yderstykke 5 5 Tab af 3. finger Tab af 3. fingers yder- og midterstykke 8 8 Tab af 4. finger eller 5. finger 8 8 Tab af 4. finger eller 5. fingers yder- og midterstykke 5 5 Stivhed af håndled i god arbejdsstilling Hvis forsikrede er venstrehåndet, vurderes venstre som højre. TILVALGSDÆKNINGER 20. Farlig sport Hvis du har tilvalgt denne dækning, vil det fremgå af din police Hvad omfatter dækningen Erstatning for varigt mén ved ulykkestilfælde sket i forbindelse med nedennævnte former for farlig sport: Træning eller deltagelse i motorløb af enhver art Boksning, selvforsvar og kampsportsgrene Bjergbestigning, bjergklatring, rapelling på bjergvæg eller på bygning Faldskærmsudspring, paraglidning og hangglidning Elastikspring Dykning med trykflasker Drage-, svæve-, og ultralightflyvning Fritidspilot Rafting Hvad omfatter dækningen ikke Dødsfald, selvom det af policen fremgår at der er dækning ved dødsfald Tandskader ved boksning, selvforsvar og kampsportsgrene selvom det af policen fremgår, at der er dækning ved tandskader. Sønderjysk Forsikring G/S I Ulykkesforsikring I Forsikringsbetingelser U gældende fra I Side 12 af 12

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Bilulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 3-05

Bilulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 3-05 Bilulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 3-05 Forsikringsbetingelser for Bilulykkes forsikring Indholdsfortegnelse Bilulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke...3

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Bilulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 3-06

Bilulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 3-06 Bilulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 3-06 Forsikringsbetingelser for Bilulykkes forsikring Indholdsfortegnelse Bilulykkesforsikring... 3 1 Forsikringen dækker... 3 2 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1. januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Fællesbestemmelser. 1 Generelt. 2 Hvem er dækket? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Vi dækker. Side 3 af 20. ildebefindende hedeslag solstik

Fællesbestemmelser. 1 Generelt. 2 Hvem er dækket? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Vi dækker. Side 3 af 20. ildebefindende hedeslag solstik Side 3 af 20 01-1 Fællesbestemmelser Følgende fællesbestemmelser supplerer den gældende lov om forsikringsaftaler og de dækninger, du har valgt. 1 Generelt 1.1 Heltidsulykkesforsikring Hvis du har en heltidsulykkesforsikring,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7 Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2016 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Marsh privatforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon CVR nr

Marsh privatforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon CVR nr Ulykkesforsikring Adelgade 92 DK-8660 Skanderborg Telefon +45 69 15 44 77 mail@marshprivat.dk CVR nr. 34 48 87 97 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

NEXTUlykke Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTUlykke Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER. 1. Generelt Forsikringen kan omfatte følgende typer ulykkesforsikring.

FÆLLESBETINGELSER. 1. Generelt Forsikringen kan omfatte følgende typer ulykkesforsikring. BET.NR. 65-3 01.12.2014 FÆLLESBETINGELSER 1. Generelt 1.1. Forsikringen kan omfatte følgende typer ulykkesforsikring. 1.1.2 Heltidsulykkesforsikring - dækker ulykkestilfælde hele døgnet med undtagelse

Læs mere

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For tandskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Forsikringen dækker ikke...4 3 Geografisk

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Førerplads - version

FORSIKRINGSBETINGELSER Førerplads - version FORSIKRINGSBETINGELSER Førerplads - version 85-12-01 PROSAMFORSIKRING Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 22 84 48 E-mail: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN 100% BY Qudos

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt Fællesbetingelser for Codans Ulykkesforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

CS MEDLEMSFORSIKRING

CS MEDLEMSFORSIKRING CS MEDLEMSFORSIKRING Heltidsulykkesforsikring Policenr. 682-100.000.778 og Tandforsikring Policenr. 644-324 CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

RaskRask Forsikringsbetingelser

RaskRask Forsikringsbetingelser RaskRask Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring Betingelser nr. 200302 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Kollektiv ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser Betingelser nr. 204401 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere