en Samling Malerier, CÅTÅLOG 5 3 / 5 " Mandag den 29. Januar 1900, Form. Kl. II, Bredgade 28. P. Mønsted, Prof. C. Loeher, A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en Samling Malerier, CÅTÅLOG 5 3 / 5 " Mandag den 29. Januar 1900, Form. Kl. II, Bredgade 28. P. Mønsted, Prof. C. Loeher, A."

Transkript

1 5 3 / 5 " P riva t E ftersyn : Torsdag d. 25. J an u ar igoo K l CÅTÅLOG en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder af Prof. 0. Baehe, Vilh. Arnesen, Viggo Pedersen, Prof. G. Christensen, Prof. Zaeho, Prof. Chr. Blaehe, P. Mønsted, Prof. C. Loeher, A. Maekeprang, Prof. J. la Cour, Erik Henningsen ni. fl., hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 29. Januar 1900, Form. Kl. II, i Permanent Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. EFTERSYN: Fredag d. 26, Lørdag d. 27. og Søndag d. 28. Januar 1900 Kl COMMISSIONER modtages af d Hrr. O t t o L e m m i n g, Østerbrogade 27, A u g. W ith s E f t f i,g r., Vimmelskaftet 36, og S k a n d i n a v i s k A n t i q u a r i a t, Bredgade 35. "'li!«!!"' ni: 'i H>,! ii i i:" ni; >'ii1... ':, i"i i TRYKT HOS C. C. JENSEN.

2 CONDITIONER. i. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Ham m erslaget er og forefindes, sam t uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Kjøberens R egning og Risiko. Det Kjobte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges enten under H aauden eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. 2. Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnercautionist. 3- Betalingen, hvortil i A uktionsom kostninger betales et Tillæg af 6 pct., erlægges til Undertegnede enten ved Tilslaget eller paa A nfordring; dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden A uktionen henvende sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Credit, imod, naarsomlielst af m ig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af m ig m aatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden Hensyn til den givne Credit forfalden. 4- De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pct. p. a. fra H am merslagets Dato, indtil Betalingen sker, sam t alle O m kostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Kjøbenhavns Foiiigelsescommission og Jurisdiction efter Varsel som til indenbyes Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25 Jan u ar 1828 sam t undergivne U dpantning efter Lov af 29. Marts Nr. 10 a. Kjøbenhavn i Jan u a r igoo. P. E. Sporon, Overretssagfører. Nørregade Nr. 24, 2. Sal. N B. Afed h v ert N u m m er fø lg e r et O liem aleri, saaledes a t der sam tidig bortsælges tvende B illeder. Alle Billederne med Undtagelse af Nr. Nr. 8, 9, 23 og 36a ere signerede. Cil. Andersen. ILt (7) En gammel Italienerindé... 7 x 8 /</ (z) En Italiener... 8x10 V. Arnesen lo (J) Fra Sundet... 8 x 9 4. Aften i Sundet... 8x10 ^0 5. Udfor Frihavnen... 7X11 Emilie Afimdt. ^ 6. Parti fra Vallerød... 10x15 Chr. Molsted. 3 O 7. En gammel Fisker... 12X14 B. Wegmann Barnehoved... 5 x 7 J. Roed. (?) V Hoved af en ung Mand... 5x7 V. Irminger. hq 10. Jairi Datter... 9 X 7 Prof. C. F. Aagaard. 11. Fra Omegnen af S orø... 11x15

3 C a rl B ille. l'b (12) Udfor Skotland... 8 x F iskerbaade... 11X13 Viggo P edersen. få 14. Aftenstemning. Fra R o m... 5X 8 i 'b 14a. E11 A ndedam... 13X12 P rof. O. Bache. 26. Sommerdag i E n g e n... 12x20 C. E cka rdt. 26a. H avnen i S p a la to... 12X20 F r. W in th e r. 27. Fra Hallands V æ derø... 7X11 P rof. Sch leisn er. 34 (*5*) T yr o le r x 8 HjO 16. Hn M u n k x 8 28) J. Th. J e n sen. M arksti... 11X16 F r. R ohde. P. K ornbech. ^ Tempelruiner i Æ g y p te n x 8 Cil. A n d e rse n. 18. S a ty re r... 15X10 I S (18a!) En Italienerinde... 7 x 8 A. M ackeprang. 19. P lojescene x46 P rof. C hr. B lache. IJO ( 2 0 ) G raavejr... 10x13 2.^ 21. Fra S u n d e t... 10X13 B æ n n tsen. ^jo (2 2 } Portrait af Prof. Anton M elb y e... 12X10 A ug. Thom sen. 10 Hoved af en gammel M a n d... 5X 7 Chr. M ølsted. 11 (24) Klitterne ved L ø n s tr u p x 3 0 l 25. V este rh a v e t... 5 X io 13 ("25a) Fra L ø n s tr u p... 6 x Italiensk Kjøkkenscene... 11x13 H. Lubbers. ^30^ Sommeraften i S u n d e t x 4 5 J. A?idersen. 31. Midnatssolen. Grønlændere paa Rejse... 25x35 31a. En Kajakmand. P a s te l... 12x16 V. A rn e se n. 32. Solnedgang i H avnen... 8X Frisk S o m m e rd a g... 8 x a. Udfor Gilleleje H a v n... 11x16 V B ille. 34. Ved K ro n b o rg... 10X28 J. A n d e rse n. 35. Nyfalden S n e... 10X28 P rof. J. la C our 36. Foraarsdag ved S k o v h eg n et x 2 6. C. O lsen. 36a. Fregatten Sjælland i N o rd sø e n... 10x13 Jr'o,

4 A. Thorenfeld. Z l ^37!) Ved Aaen. Uroligt Vejr. Vejledalen... 12x15 C hr. Mølsted. HO (3^) Lys Sommerdag... 9X15 lj Aftenstemning... 10x13 P r of. G. Christensen. 40. Henimod Aften. Fra Italien... 11X16 C. Bartsch. S o ( 2 ) Hestgarden... 17X24 t-jo (J7å) Høns... 11X16 0 ( 4 2 ) En Tyr... 11X16 ^ E rik H enningsen. tyl O ^3^ Fyraften... 23X32 V Bille. cfd 44- Fregatten Jylland... 38x54 H o 44a. Morgenstemning... 17X27 C il. A ndersen. 45. En Fisker bøder G arn... 20x17 (46)) Italiensk Frugtsælgerske... 10X17 If*^ 46a. Morgentoilette... 10X13 i A u g. Fischer. é ^ l k U & Å (Z q 47. Gadeparti i Liibeck... 15x21 p» i^ l(y v y tj 1 Vilh. A rnesen. ^SO (48-/ Kjøbenhavns Havn imod Knippelsbro... 35x50 1 Å f. Andersen. 48a. Sommerdag i Grønland... 10X Fra Grønland... 10x36 V. Pedersen. bo (49a!) Eftermiddag... 16x22 H b Bakkedrag... 15x23 Z b I 51. Lodsen gaar u d... 7X17 51a. Fregatten Jylland tilankers i Middelhavet 6x9 g 52. En Skibsbrand... 6x8 Carl Moller. 53 Morgen ved Silkeborgsøerne... 12X Parti ved Ryge M ølle... 10X15 P r of. Lo c her. ^ Lj 55. Aften ved Tisvilde... 9X10 i' b O U P P. Mønsted. 56. Strandparti ved Mosgaard x14 ( 7) Skib i aaben Sø... 18x24 57a. Vesterhavet... 11x Norsk Fjordparti... 7X10 f. A ndersen. 3 ^ 59. Kjæmpende Urfugle... 10x36 Joh. Boesen. 5 b 60. Fra Furesøen... 10x36 (6oa^ Aftenstemning... 10X36

5 2»C^ 61. S b ' 62. i i O 63. Æ Mackeprang. Der ventes paa Jagtherren... 41X52 Prof. Chr. Zacho. Sommerdag ved et Skovaaløb... 10x14 Prof. Chr. Blache. Fra Kjøbenhavns H avn... 14x24 / O 64a. Damper i aaben Sø... Fra Limfjorden... 16x24 4X14 7S 65. ^ I b (?5 <v 5 O A. Jakobsen. Sommerdag i Skoven X 29 d U Chr. Mølsted. Sommeraften... 10X13 V lytfa* V. Arnesen. ^ Udfor Neapel. Pastel... 28x46 () 68. f G b 69. A. Mackeprang. En Raabuk jaget af en H und... 20X35 Prof. Locher. Ind over den sidste Revle X 52 ^ OaM'Jl J / i / cjlf j L

A. RIIS CÅRSTENSEN, Mandag d. 28. Januar 1901, Form. Kl. 11'k. Charlottenborg. over 66 Billeder af Marinemaler

A. RIIS CÅRSTENSEN, Mandag d. 28. Januar 1901, Form. Kl. 11'k. Charlottenborg. over 66 Billeder af Marinemaler Hioi, P r i v a t E f t e r s y n : T o r s d a g d. 2 4. J a n u a r i g o i K l. 11 3. C a t a l o g over 66 Billeder af Marinemaler A. RIIS CÅRSTENSEN, hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes paa

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler

KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING CATÅLOG. over. 2den og sidste Afdeling. Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler vm* 3806. I ' STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING r CATÅLOG over 2den og sidste Afdeling af Malerier og Aquareller, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved

Læs mere

Nr. 19. Maria og Elisabeth.

Nr. 19. Maria og Elisabeth. Nr. 19. Maria og Elisabeth. Privat Eftersyn: Onsdag d. 26. Novbr. 1913, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET JUL. PAULSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES

Læs mere

PAUL FISCHER. Auktion: Mandag den 26. Januar 1914, Fm. Kl. 11 Charlottenborg.

PAUL FISCHER. Auktion: Mandag den 26. Januar 1914, Fm. Kl. 11 Charlottenborg. PAUL FISCHER Auktion: Mandag den 26. Januar 1914, Fm. Kl. 11 Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 22. Januar 1914, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AK FIGUR- OG GENREMALER PAUL FISCHER

Læs mere

V tirj /4jy. AGNE5 o g HARALD SLOTT-MØLLER.

V tirj /4jy. AGNE5 o g HARALD SLOTT-MØLLER. V tirj /4jy AGNE5 o g HARALD SLOTT-MØLLER. fotogralisamnugen Privat Eftersyn: Torsdag den 29. Januar 1914, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF AGNES OG HARALD SLOTT. MØLLER, HVILKE BORTSÆLGES

Læs mere

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over

MALERIER, CARL RASMUSSEN, CATALOS. Mandag den 12. Febrnar 1894, Form, Kl. 11, Charlottenborgs Kunstndstillingsbygning. over Privat Eftersyn: Torsdag d. 8. Februar 1894 Kl. 11 3. CATALOS over t MALERIER, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Febrnar 1894, Form,

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 8. October 1900, Form. Kl. I I 1!«, Bredgad e 28,

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 8. October 1900, Form. Kl. I I 1!«, Bredgad e 28, iithijmrtl)l(lalini«ftljlli i lltoi.miil llll rlilli i Hllllnllhi Hlllii illlu Illlli... CATALOG o v e r en Samling Malerier, der forinden Bortflytningen fra Permanent Kunstudstillings Lokaler b o rts

Læs mere

HiiH YILH. TH. FISCHER, jyialerier og Studier, Katalog. Tirsdag den 23, Oktober 1894, Form. Kl. 11. Concerfpalaief, predgade 28. Dyrmaler.

HiiH YILH. TH. FISCHER, jyialerier og Studier, Katalog. Tirsdag den 23, Oktober 1894, Form. Kl. 11. Concerfpalaief, predgade 28. Dyrmaler. HiiH Katalog over jyialerier og Studier, tilhørende Dyrmaler YILH. TH. FISCHER, hvilke bortsælges ved Auktion Tirsdag den 23, Oktober 1894, Form. Kl. 11 i Lemmings Kunstudstilling Concerfpalaief, predgade

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

CATALOG over CIL1US ANDERSEN, Hozy. Mandag den 28. Januar 1895, Form. Kl. 11, Malerier og Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

CATALOG over CIL1US ANDERSEN, Hozy. Mandag den 28. Januar 1895, Form. Kl. 11, Malerier og Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning. s- Hozy Privat Eftersyn: Torsdag d. 24. Januar 1895 Kl. 11 3. CATALOG over Malerier og Studier, tilhørende Figur- og Genremaler CIL1US ANDERSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 28. Januar 1895,

Læs mere

en Samling Malerier, CATALOG T ir s d a g den 13. Februar 1900, Form. Kl. 11 Bredgade 28. hvoriblandt Billeder af

en Samling Malerier, CATALOG T ir s d a g den 13. Februar 1900, Form. Kl. 11 Bredgade 28. hvoriblandt Billeder af -Illll Illlllllll Illlllllllll Illlllllll Illlllllll Illllllllll Il CATALOG en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder af Prof. 0. Baehe, Vilh. Arnesen, Viggo Pedersen, Joaehim Skovgaard, Carl Thomsen,

Læs mere

CATALOG OVER HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES I UDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN

CATALOG OVER HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES I UDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN 3654. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER M a r in e m a l e r, P r o f e s s o r C hr. B lache, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, OER AFHOLDES MANDAG D. 16. FEBRUAR 1903, FM. KL. I I I I UDSTILLINGSBYGNINGEN

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

CATALOS. en Samling Malerier, Mandag d. 5. Marts 1900, Form. Kl. I l 1 2, Bredgade 28.

CATALOS. en Samling Malerier, Mandag d. 5. Marts 1900, Form. Kl. I l 1 2, Bredgade 28. IliiiuMiiillliillliin iiillliillliu... HulH*...ni... h'iihii'i... ulliilli......m i...... il CATALOS en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder af Vilh. Arnesen, Viggo Pedersen, Carl Neumann, Krøyer, Henrik

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

c h?> Tk. Niss. Mandag d. 23. Oktober 1905, Fm. Kl. Il' 2. Fri Udstillings Lokaler.

c h?> Tk. Niss. Mandag d. 23. Oktober 1905, Fm. Kl. Il' 2. Fri Udstillings Lokaler. c h?>3 3790. Tk. Niss. Mandag d. 23. Oktober 1905, Fm. Kl. Il' 2. Fri Udstillings Lokaler. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI SAMLING Privat Eftersyn: Torsdag d. 19. Oktober 1905 Kl. 11 4. CATALOG over

Læs mere

Mandag d. 13. NovemberJ905, Fm. Kl. Il 2. Fri Udstillings Lokaler.

Mandag d. 13. NovemberJ905, Fm. Kl. Il 2. Fri Udstillings Lokaler. M. Ancher, O. Bache, Vilh. Gertner, Godfr. Christensen, Viggo Pedersen, Carl Bloch, Fr. og Er. Henningsen, Biache, C. Locher, V. Rosenstand, Irminger, Holsøe, la Cour, Th. Niss, Exner, J. Skovgaard, C.

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

1Tit C 18 MARIE SANDHOLT. AUKTION MANDAG DEN 13. NOVEMBER 1911, FM. KL. II1/: CHARLOTTENBORG.

1Tit C 18 MARIE SANDHOLT. AUKTION MANDAG DEN 13. NOVEMBER 1911, FM. KL. II1/: CHARLOTTENBORG. 3811. ii. 1Tit r C 18 MARIE SANDHOLT. AUKTION MANDAG DEN 13. NOVEMBER 1911, FM. KL. II1/: CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 9. November 1911, Kl. n -4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF M.

Læs mere

CATALOG over. Mandag d. 20. November 1905, Fin. Kl. \ W. P /it. Fri Udstilling (Vesterfarimagsgade) Malerier og Studier

CATALOG over. Mandag d. 20. November 1905, Fin. Kl. \ W. P /it. Fri Udstilling (Vesterfarimagsgade) Malerier og Studier P /it. CATALOG over Malerier og Studier af Rud. Bissen, Søren Christiansen, Chr. Clausen, Friis-Nybo, H. Kinch f. Amsinck, Luplau Janssen, Johannes Larsen, Holg. Liibbers, M. Sandholt og E. Wennerwald,

Læs mere

TH. NISS. Fri Udstillings Lokaler. Tirsdag d. 7. November 1905, Fm. Kl. \V\2.

TH. NISS. Fri Udstillings Lokaler. Tirsdag d. 7. November 1905, Fm. Kl. \V\2. C 3 7 8 8. TH. NISS. Fri Udstillings Lokaler. Tirsdag d. 7. November 1905, Fm. Kl. \V\2. SfATENS KUNSTtltSTOKISKE FOfOGHAH SAMLING Privat Eftersyn: Torsdag d. 2. Novem ber 1905 Kl. 11 4. CATA LO G over

Læs mere

PRUL flscher, CATA LO G. Mandag d, 1. Februar 1904, Fm. Kl. \\\ CHARLOTTENBORG. MALERIER OG STUDIER. F i g u r m a l e r

PRUL flscher, CATA LO G. Mandag d, 1. Februar 1904, Fm. Kl. \\\ CHARLOTTENBORG. MALERIER OG STUDIER. F i g u r m a l e r CATA LO G OVER MALERIER OG STUDIER AF F i g u r m a l e r PRUL flscher, HVILKE BORTS/ELGES VED AUKTION, DER AFHOLDES Mandag d, 1. Februar 1904, Fm. Kl. \\\ I UDSTILLINGSBYGNINGEN v e d CHARLOTTENBORG.

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE,

MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, 3662. -iiijlii ilii iliii»ulli ilii iili ijlih hiii iliih., C atalog MALERIER, TEGNINGER oo AQUARELLER, TIL H Ø R EN D E BOET E F T E R AFDØDE M ARIN E M ALER CARL BILLE, H V ILK E BORTSÆLGF^S VED AUKTION,

Læs mere

sisf en Samling Malerier, CATALOG Mandag den 1. Marts 1897, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale,

sisf en Samling Malerier, CATALOG Mandag den 1. Marts 1897, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, sisf P r i v a t E f t e r s y n : T o r s d a g d. 2 $. F e b r u a r 1 8 9 7 K l. 11 3. CATALOG over en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder af Prof. Otto Baehe, Prof. Rosenstand, Mønsted, Therkildsen,

Læs mere

HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL li1/*. CHARLOTTENBORG.

HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL li1/*. CHARLOTTENBORG. HANS DALL X AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL li1/*. CHARLOTTENBORG. i 170.Privat Eftersyn: Torsdag den 1. Februar 1912, Kl. 11 4 i' CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS DALL HVILKE BORTSÆLGES

Læs mere

HVi CARL RASMUSSEN, CATALOG. Mandag den 12. Marts 1894, Form, Kl. 11, M a le rie r og A q u a re lle r, 2den og sidste Afdeling

HVi CARL RASMUSSEN, CATALOG. Mandag den 12. Marts 1894, Form, Kl. 11, M a le rie r og A q u a re lle r, 2den og sidste Afdeling Sari Rasmussen HVi CATALOG over 2den og sidste Afdeling af M a le rie r og A q u a re lle r, tilhørende Boet efter afdøde Marinemaler CARL RASMUSSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 12. Marts

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim IS3. SQe. HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC.»axonaia sigirøcmwisnrim PotrtgraflsamlingeB Privat Eftersyn: Torsdag den i. Februar 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

(Efterladte Malerier og Studier af Capt., Dyrmaler A, P. Madsen.) AUKTION: TIRSDAG D. 12. DECEMBER 1911, FM. KL. 11 CHARLOTTENBORG.

(Efterladte Malerier og Studier af Capt., Dyrmaler A, P. Madsen.) AUKTION: TIRSDAG D. 12. DECEMBER 1911, FM. KL. 11 CHARLOTTENBORG. (Efterladte Malerier og Studier af Capt., Dyrmaler A, P. Madsen.) AUKTION: TIRSDAG D. 12. DECEMBER 1911, FM. KL. 11 CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF AFD. CAPTAIN, DYRMALER A. P. MADSEN,

Læs mere

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa

MALERIER CATALOG. Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, CHARLOTTENBORG. over. hvilke bortsælges ved Auktion. paa H i n. Privat Eftersyn: Fredag d. 13. Oktober 1893 Kl. 11 3. CATALOG over MALERIER af hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 16. Oktober 1893, Form. Kl. 11, paa CHARLOTTENBORG. E ft e r sy n : Lørdag

Læs mere

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM I) 3820. MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER AF GERDA STRØM EFTERSYN: FREDAG DEN 18.. LØRDAG DEN 19.

Læs mere

GATALOG. en Samling Malerier, 517$ Mandag den 18. Marts 1895, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale,

GATALOG. en Samling Malerier, 517$ Mandag den 18. Marts 1895, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, 517$ GATALOG en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder at Etatsraad C. Bloeh, Prof. Godfr. Christensen, Prof. A. Dorph, Chr. Blaehe, Carl Neumann, P. S. Krøyer, Prof. E. Jeriehau-Baumann, Boesen, S. Simonsen,

Læs mere

en Samling Malerier, CÅTALOS 52$/ Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Oktober 1895 Kl Mandag den 14. Oktober 1895 Form. RI. 11, tf; i Bredgade 28.

en Samling Malerier, CÅTALOS 52$/ Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Oktober 1895 Kl Mandag den 14. Oktober 1895 Form. RI. 11, tf; i Bredgade 28. 52$/ Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Oktober 1895 Kl. 11 3. CÅTALOS over en Samling Malerier, hvoriblandt Billeder af Aagaard, Baehe, Godfp. Christensen, Dopph, Heinpieh Hansen, Mapstpand, Niss, C. Neumann,

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

C atalog. Mandag d. 20de November 1899, Form. Kl. 11, S 'b l'f. Bredgade 28. af danske samt enkelte svenske og norske Malere, over

C atalog. Mandag d. 20de November 1899, Form. Kl. 11, S 'b l'f. Bredgade 28. af danske samt enkelte svenske og norske Malere, over S 'b l'f C atalog over af danske samt enkelte svenske og norske Malere, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 20de November 1899, Form. Kl. 11, Permanent Kunstudstillings Lokaler, Bredgade 28. E FTER

Læs mere

CATALOG over. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl Jllalerjieij oq, Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

CATALOG over. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl Jllalerjieij oq, Studier, Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning. v/?y Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl. 11 3. - - - - - : r n CATALOG over Jllalerjieij oq, Studier, tilhørende Marinemaler hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den II. Februar ' 1895, Form,

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, SZ35~ Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, Bredgade 28. (f) 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over

CATALOG. en Samling Malerier, SZ35~ Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, Bredgade 28. (f) 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over SZ35~ CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. Marts 1896, Form. Kl. 11, 1 Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f) EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

Rud. Bissen, Søren Christiansen, Chr.Clausen, H.Kinch f.amsinck, P. Friis-Nybo, Johannes Larsen, Holg. Lubbers, M. Sandholt og E. Wennerwald.

Rud. Bissen, Søren Christiansen, Chr.Clausen, H.Kinch f.amsinck, P. Friis-Nybo, Johannes Larsen, Holg. Lubbers, M. Sandholt og E. Wennerwald. Rud. Bissen, Søren Christiansen, Chr.Clausen, H.Kinch f.amsinck, P. Friis-Nybo, Johannes Larsen, Holg. Lubbers, M. Sandholt og E. Wennerwald. Mandag d. 20. November 1905, Fm. Kl. II ' 2 Fri Udstillings

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 5. November 1894, Form. Kl. II, SZ7I Privat Eftersyn: Fredag d. 2. November 1894 Kl Bredgade 28.

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 5. November 1894, Form. Kl. II, SZ7I Privat Eftersyn: Fredag d. 2. November 1894 Kl Bredgade 28. SZ7I Privat Eftersyn: Fredag d. 2. November 1894 Kl. 11 3. CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 5. November 1894, Form. Kl. II, i Lemmings permanente Kunstudstillings

Læs mere

HANS FISCHER. CATA LOG

HANS FISCHER. CATA LOG HANS FISCHER. CATA LOG HZ H Privat Eftersyn: Torsdag den 27. October Kl. 11 3. C A T A L O G over anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde Landskabsmaler HANS FISCHER,

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER

MALERIER og TEGNINGER ' m FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER og TEGNINGER ' AF MALEREN FOLMER BONNÉN BORTSÆLGES VED AUKTION I DEN FRIE UDSTILLING MANDAG DEN 18. DECEMBER KL. 121/* EFTERSYN: FREDAG D. 15., LØRDAG D. 16. OG

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

J^athias LGtl(erv. Mandag d. 4. December 1905, Fm. Kl. Il1) CHARLOTTENBORG.

J^athias LGtl(erv. Mandag d. 4. December 1905, Fm. Kl. Il1) CHARLOTTENBORG. J^athias LGtl(erv ( Mandag d. 4. December 1905, Fm. Kl. Il1) CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag d. 30. Novem ber 1905 Kl. 11 4. CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTKIRS LUTKEN,

Læs mere

Emil WennerwalO. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. Il1 Østergade Nr 15, 1. Sal.

Emil WennerwalO. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. Il1 Østergade Nr 15, 1. Sal. i Emil WennerwalO. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. Il1 Østergade Nr 15, 1. Sal. SOU - CATALOG i OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES ONSDAG DEN

Læs mere

CATALOG. Hnc, TIRSDAG DEN 16. APRIL 1912, FM. KL. 1PI* EN SAMLING MALERIER, JERNBANEGADE NR. 9,»s a l.

CATALOG. Hnc, TIRSDAG DEN 16. APRIL 1912, FM. KL. 1PI* EN SAMLING MALERIER, JERNBANEGADE NR. 9,»s a l. Hnc, CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, DER DELVIS EFTER BEGIÆRING AF HØJESTERETSSAGFØRER CH. SHAW SOM EXECUTOR TESTAMENTI I FRK. H. HASTES DØDSBO i BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES TIRSDAG DEN 16.

Læs mere

CATALOS 1 '" ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen,

CATALOS 1 ' ~ ' ^ \ en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, 1 '" ~ ' ^ \ H30tT Privat Eftersyir Torsdag d. 8. Oktober 1896 Kl. 11 3. CATALOS en Samling Malerier, bl. and. tilhørende Dødsboerne efter Kammerjunker Linde og Murmester H. Hansen, T hvoriblandt Billeder

Læs mere

MALERIER OG STUDIER af. Axel Bredsdorff. AUKTION: MANDAG DEN 17. NOVEMBER 1913, FM. KL. 11 Va- JERNBANEGADE NR. 9, 2-SAL-

MALERIER OG STUDIER af. Axel Bredsdorff. AUKTION: MANDAG DEN 17. NOVEMBER 1913, FM. KL. 11 Va- JERNBANEGADE NR. 9, 2-SAL- MALERIER OG STUDIER af Axel Bredsdorff. AUKTION: MANDAG DEN 17. NOVEMBER 1913, FM. KL. 11 Va- JERNBANEGADE NR. 9, 2-SAL- Privat Eftersyn: Torsdag den 13. Novbr. 1913 Kl.11 3. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

UNG KUNST. AUKTION TIRSDAG DEN 25. APRIL 1911, FM. KL. il1 JERNBANEGADE NR. 9. i. Sal.

UNG KUNST. AUKTION TIRSDAG DEN 25. APRIL 1911, FM. KL. il1 JERNBANEGADE NR. 9. i. Sal. UNG KUNST. AUKTION TIRSDAG DEN 25. APRIL 1911, FM. KL. il1 JERNBANEGADE NR. 9. i. Sal. 5557 Privat Eftersyn: Fredag d. 21. April 1911 Kl. 10 4. C A T A L O G OVER MALERIER OG STUDIER AF 12 UNGE DANSKE

Læs mere

Maleriauktionen CATALOS. Mandagen den 15. April 1901, Form. KL 11*1. Nytorv Nr. 3, Stuen. til

Maleriauktionen CATALOS. Mandagen den 15. April 1901, Form. KL 11*1. Nytorv Nr. 3, Stuen. til jllllm.ii.nillliilllli iilllilllii iillliilllli lllilllii illliillln illlnllli HllltilllH tlllulluir lillnlll iillhilllii illlihlln Millliillliin,.Mi«lhillliu rilliidhih 'Il din Illlli*l!»i lllnltl illhillli

Læs mere

Mandag d. 6. Marts 1905, Fm. Kl. II1 Fri Udstillings Lokaler.

Mandag d. 6. Marts 1905, Fm. Kl. II1 Fri Udstillings Lokaler. MALERNE Rud. Bisser), Sørerj Christiansen, /Vlfr. Bro e, Chr. Clauser\, C. Eckardt, Loui^ Jenser\, frue Kinch f. /Vmsinck, Johanne^ Larserj, J-(ol^. Lubber^, frii^ fjybo, Torq Petersen, Rii^-Carstenserj,

Læs mere

J. T. Hansen (M alerier og A quareller.)

J. T. Hansen (M alerier og A quareller.) J. T. Hansen (M alerier og A quareller.) KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK A uktion: O nsdag d. 24. N ovem ber 1915, Form. Kl. 12, M alerisalen i Studenterforeningen, V esterboulevard N r. 6. KATALOG OVER 61 EFTERLADTE

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR.: VESTER FREDAG DEN 16. JANUAR 1920, KL. 12.

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR.: VESTER FREDAG DEN 16. JANUAR 1920, KL. 12. NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR.: VESTER 72 56 FREDAG DEN 16. JANUAR 1920, KL. 12. KATALOG over Fru Claude'Petersens efterladte Malerier og Studier m. m. som bortsælges ved

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

\f. Kyhrj, fr. J-fenningseri, Carl Locher,

\f. Kyhrj, fr. J-fenningseri, Carl Locher, M. /Vncher, O. Bachg, Viggo Johansen, /V. Dorph,.O. j'faslund, Carl Thomscq, la Cour, V. Hammershøj, Godfr. Rump, \f. Kyhrj, fr. J-fenningseri, Carl Locher, Julius Paulseq, V. Irminger, Chr. Zacho, Joachim^

Læs mere

KATALOG. U j 3 DANSK KUNSTHANDEL TIRSDAG D. 10. DECEMBER 1918 KL. II TIL VINGAARDSTRÆDE 21 2 SAL

KATALOG. U j 3 DANSK KUNSTHANDEL TIRSDAG D. 10. DECEMBER 1918 KL. II TIL VINGAARDSTRÆDE 21 2 SAL U j 3 / CfsK AUKTION a u k t io n sa N r 4 KATALOG k a t a l o g TIL k u n s t a u k t i o n e n I a u k t io n s a f d e l in g VINGAARDSTRÆDE 21 2 SAL TIRSDAG D. 10. DECEMBER 1918 KL. II G3 KUNSTAUKTION

Læs mere

Mandag d. 5. December 1904, Fm. Kl. \V\2, Fri Udstillings Lokaler.

Mandag d. 5. December 1904, Fm. Kl. \V\2, Fri Udstillings Lokaler. C r t r l o g. Mandag d. 5. December 1904, Fm. Kl. \V\2, Fri Udstillings Lokaler. S '/ffv Privat Eftersyn: Torsdag d. i. December 1904, Kl. 11-4. Catalo over en gamling JlZalerier, hvoriblandt Billeder

Læs mere

CATALOG. (Malerier af Ole Pedersen, A. C. Riis Carstensen og Rud. Bissen).

CATALOG. (Malerier af Ole Pedersen, A. C. Riis Carstensen og Rud. Bissen). CATALOG. (Malerier af Ole Pedersen, A. C. Riis Carstensen og Rud. Bissen). A uktion over Malerier: O nsdag den 2. Februar 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard Nr. 6. CATALOG

Læs mere

1 p. v.wildenraflts Dødsbo m. JL

1 p. v.wildenraflts Dødsbo m. JL landskabsmaler 1 p. v.wildenraflts Dødsbo m. JL Mandag d. 30. Januar 1905, Fm. Kl. 11 tø, Studiestræde 1,2. Sal. (Studenterhuset.) 'SIR. \ S0Z7 Catalog til MA LERI AUKTIONEN Mandag d. 30. Januar 1905,

Læs mere

AUKTIONS VT KATALOG N * 6 TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 28. JANUAR 1919 KL.

AUKTIONS VT KATALOG N * 6 TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 28. JANUAR 1919 KL. AUKTIONS VT KATALOG N * 6 TIL KUNSTAUKTIONEN I AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21. 2. SAL TIRSDAG D. 28. JANUAR 1919 KL. 12 02 KUNSTAUKTION i AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21 2. SAL TIRSDAG D. 28 JANUAR

Læs mere

en Samling JlZalerier,

en Samling JlZalerier, ^=lllltliiniillllllllllll;iiiii)l)lllllllllni Illlltllllin. ril i 'i... iili ili...il i... iilhfr V CATÅLOG en Samling JlZalerier, der bortsælges ved offentlig Auktion Mandag den 14. April 1902, Form.

Læs mere

en Samling Malerier, CATALOS Mandag den 17. December 1894, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over

en Samling Malerier, CATALOS Mandag den 17. December 1894, Form. Kl. 11, Bredgade 28. i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, over Sit/ CATALOS over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 17. December 1894, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. E F T E R S Y N : Torsdag d.

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

. j[ericf)aus X)øds6o. JlZaleriauI^fioi}. 4. Covem ber 1901 ^1.11V2.

. j[ericf)aus X)øds6o. JlZaleriauI^fioi}. 4. Covem ber 1901 ^1.11V2. . j[ericf)aus X)øds6o. JlZaleriauI^fioi}. 4. Covem ber 1901 ^1.11V2. HHMO P rivat E ftersyn : Torsdag d. j i. October ic j o i K l. / / - j, hvortil D e indbydes. C atalog OVER MALERIER TILHØRENDE MALEREN

Læs mere

Cat alog. cn gamling JlZalerier, Mandag d. 27. Februar 1905, Fm. Kl. 11 la, 5HI0. Fri Udstillings Lokaler. (V esterf arim agsgad e.

Cat alog. cn gamling JlZalerier, Mandag d. 27. Februar 1905, Fm. Kl. 11 la, 5HI0. Fri Udstillings Lokaler. (V esterf arim agsgad e. 5HI0 Cat alog over cn gamling JlZalerier, hvoriblandt Billeder af la Cour, Irminger, Heinrich-Hansen, M. Ancher, Viggo Pedersen, H. A. Brendekilde, Carl Locher, W. Tornøe, Chr. Zacho, C. F. Aagaard o.

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

A. C. RIIS-CSRSTENSEN

A. C. RIIS-CSRSTENSEN A. C. RIIS-CSRSTENSEN Tirsdag d. 30. Oktober 1906, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. w Privat Eftersyn: Fredag d. 26. Oktober 1906 Kl. 11 4. CATA LO G OVER C. 80 AALERIER OG STUØIER AF AFDØDE MARINEM

Læs mere

CATÅLOG. over. /12aleijiei7 03 j^fudicij, tilhørende Landskabsmaler. TZLS. QnOTH, hvilke bortsælges ved Auktion

CATÅLOG. over. /12aleijiei7 03 j^fudicij, tilhørende Landskabsmaler. TZLS. QnOTH, hvilke bortsælges ved Auktion 3621. CATÅLOG over /12aleijiei7 03 j^fudicij, tilhørende Landskabsmaler TZLS. QnOTH, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 26. Noyember 1894, Form. Kl. 11, i Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

Læs mere

CÅTÅLO G /\. MACKEPRANG! MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. 11 CHARLOTTENBORG. P rivat E ftersyn: Torsdag d. ig. October i8 gg K l. n 3.

CÅTÅLO G /\. MACKEPRANG! MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. 11 CHARLOTTENBORG. P rivat E ftersyn: Torsdag d. ig. October i8 gg K l. n 3. y w P rivat E ftersyn: Torsdag d. ig. October i8 gg K l. n 3. CÅTÅLO G 1 OVER /\. MACKEPRANG! A a l e r i e i ^, HVIIyKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. 11 1 AA CHARLOTTENBORG.

Læs mere

28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n. tøjjailottenboifl.

28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n. tøjjailottenboifl. \ 28an5a(j ben 6te ' Ho»em6er 190S, Storm- $1. n tøjjailottenboifl. K atalog over af Maleren r hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Manias (len 6te N o r a t e 1905, F o n. Kl. i r k Udstillingsbygningen,

Læs mere

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler.

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Novem ber 1904, Kl. 11 4. C atalog I OVER : MALERIER OG STUDIER AF DEN AFDØDE NORSKE MARIN

Læs mere

MALERI AUKTION TlRSfiftG D. I. ØECBR. kl, I r/a FRI UDSTILLINGS LOKALER

MALERI AUKTION TlRSfiftG D. I. ØECBR. kl, I r/a FRI UDSTILLINGS LOKALER MALERI AUKTION TlRSfiftG D. I. ØECBR. kl, I r/a FRI UDSTILLINGS LOKALER Hn% '» C atalo g over en gamling JRalerier, der bortsælges, tildels efter Requisition af Hr. Maler W. Sichelkow, ved offentlig Auktion,

Læs mere

FRITZ SYBERG, CATALOG. Z w 2. Tirsdag d. 81. Februar 1905, Fin. Kl. 111, FotograflaainllTigrPTi. J.P.alericr, J-Iquarellcr m. m.

FRITZ SYBERG, CATALOG. Z w 2. Tirsdag d. 81. Februar 1905, Fin. Kl. 111, FotograflaainllTigrPTi. J.P.alericr, J-Iquarellcr m. m. Z w 2 3824. FotograflaainllTigrPTi CATALOG over J.P.alericr, J-Iquarellcr m. m. af FRITZ SYBERG, hvilke bortsælges ved Auktion Tirsdag d. 81. Februar 1905, Fin. Kl. 111, Fpi Udstillings Lokaler. (V esterfarimagsgade.)

Læs mere

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES M A N D A G DEN 23. F E B R U A R 1914, FM. KL.II'k paa CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag

Læs mere

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg.

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. 3521. Malerier og Studier af afdøde Maler Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 21. Oktober 1915, Kl. 11 4. KATALOG OVER EFTERLADTE

Læs mere

Snj. Malerier o«broncer, Mandag d. 19. November 1900, Fm. Kl. I I 12. Fri Udstillings Lokale (Vesterfarimagsgade).

Snj. Malerier o«broncer, Mandag d. 19. November 1900, Fm. Kl. I I 12. Fri Udstillings Lokale (Vesterfarimagsgade). Malerier og Broncer Snj P rivat Eftersyn: Torsdag ti. November Kl. n 3. C a t a l o g over Malerier o«broncer, der af Malerne Andersen-Lundbye, Bissen, Boesen, Brendekilde, Chr. Clausen, S. Christiansen,

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER AKVARELLER & RADERINGER FRA DEN FINSKE KUNSTUDSTILLING TIRSDAG D. 11. FEBRUAR 1919, KL. 3 PR,

KATALOG OVER MALERIER AKVARELLER & RADERINGER FRA DEN FINSKE KUNSTUDSTILLING TIRSDAG D. 11. FEBRUAR 1919, KL. 3 PR, KATALOG OVER MALERIER AKVARELLER & RADERINGER FRA DEN FINSKE KUNSTUDSTILLING SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KUNSTSALONEN FREDERI XSBERGGADE 36* TIRSDAG D. 11. FEBRUAR 1919, KL. 3 PR, Eftersyn paa Auktionsstedet

Læs mere

en gamling JlZalerier,

en gamling JlZalerier, f37) C a t a l o g over en gamling JlZalerier, hvoriblandt Billeder af M. Ancher, la Cour, V. Kyhn, 0. Haslund, Chr. Zacho, V. Hammershøj, E. Henningsen, A. Dorph, Carl Loeher, Joachim Shovgaard, Jul.

Læs mere

\^\v SIGVARD HANSEN. AUKTION: MANDAG DEN 18. NOVEMBER 1912, FM. KL. II1/,. CHARLOTTENBORG.

\^\v SIGVARD HANSEN. AUKTION: MANDAG DEN 18. NOVEMBER 1912, FM. KL. II1/,. CHARLOTTENBORG. C 2-b,fc \^\v r tf- 3 7 1 3. SIGVARD HANSEN. AUKTION: MANDAG DEN 18. NOVEMBER 1912, FM. KL. II1/,. CHARLOTTENBORG. fotopafisammngen Privat Eftersyn: Torsdag den 14. November 1912 Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

MALERIER OG AKVARELLER

MALERIER OG AKVARELLER Hnsiz CATALOG OYBR MALERIER OG AKVARELLER AF PAUL FISCHER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG d. 2 0. FEBRUAR 1893, FORM. KL. 11 I KUNSTUDSTILLINGSBYGNINGEN PAA CHARLOTTENBORGr. EFTERSYN:

Læs mere

Tirsdag d. 22. November 1904, Fm. Kl. Fri Udstillings Lokaler.

Tirsdag d. 22. November 1904, Fm. Kl. Fri Udstillings Lokaler. O. Bache, Krøyer, Viggo Pedersen, la Cour, L. A. Ring, V. Hammershøj, Joach. og Niels Skovgaard, Tuxen, H. Brasen, Chr. Zacho, Zahrtmann, F. Vermehren, Jul. Paulsen, Holsøe, Heinrich Hansen, Viggo Johansen,

Læs mere

Katalog. en Samling Malerier, B. T.-C e n tr a le n s Udstillings-Lokale, over. der til Fordel for Oprettelsen af. Svagbørnskolonien Soliolt

Katalog. en Samling Malerier, B. T.-C e n tr a le n s Udstillings-Lokale, over. der til Fordel for Oprettelsen af. Svagbørnskolonien Soliolt Katalog over en Samling Malerier, der til Fordel for Oprettelsen af Svagbørnskolonien Soliolt er skænkede af danske Kunstnere og vil blive bortsolgte ved Auktion, som afholdes Tirsdag den 12te Juni, Formiddag

Læs mere

Otto P. Balle. Malerier og Studier. a f afdøde L andskabsm aler. (Sidste A fdeling.)

Otto P. Balle. Malerier og Studier. a f afdøde L andskabsm aler. (Sidste A fdeling.) Malerier og Studier a f afdøde L andskabsm aler Otto P. Balle. (Sidste A fdeling.) A u k tio n : M andag d. 11. December 1916, Fm. Kl. 12, i M alerisalen, Studenterforeningen, V esterboulevard N r. 6.

Læs mere