Forslag til RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010)278 endelig 2010/0148 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer DA DA

3 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Kommissionen har med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål gennemgået alle ansøgninger om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er fremsendt af medlemsstaterne. Vedlagte forslag vedrører visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer. Suspensionsansøgningerne vedrørende de ovenfor anførte produkter er blevet vurderet på grundlag af kriterierne i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (jf. EFT C 128 af , s. 2). Kommissionen skønner på grundlag af denne gennemgang, at det vil være berettiget at suspendere erne for de produkter, der er anført i bilag I til vedlagte forslag til forordning. Produkter, for hvilke suspensionen ikke længere er i EU's økonomiske interesse, er trukket tilbage. Bilag I til forordningen indeholder en liste over produkter, for hvilke der foreslås suspension, eller hvis ordlyd skal ændres, og bilag II indeholder en liste over produkter, der er fjernet fra bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, og de varebeskrivelser, der skal afløses af de nye varebeskrivelser i bilag I. Foranstaltningen skal gælde fra 1. juli 2010 til 31. december 2014, så der kan foretages økonomiske undersøgelser af de individuelle suspensioner i denne periode. Suspensioner, som det i henhold til Kommissionen og Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål er nødvendigt at annullere eller videreføre, ophæves eller forlænges efter dette tidspunkt. Det er i EU's interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome er for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer. Forslaget er i overensstemmelse med EU's politikker inden for landbrug, handel, erhverv, udvikling og eksterne forbindelser. Navnlig "koster" forslaget ikke noget for de lande, der har indgået en præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP, AVS-ordning og (mulige) kandidatlande i det vestlige Balkan). 2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som repræsenterer virksomhederne i de enkelte medlemsstater, er blevet hørt. Alle opførte suspensioner afspejler, hvad der blev aftalt under gruppens drøftelser. Der blev ikke påpeget potentielt alvorlige risici med uoprettelige følger. Forslaget fritager EU's industrivirksomheder for et toldbeløb på 29,2 mio. EUR om året og styrker derved deres konkurrenceevne over for virksomheder i tredjelande, der leverer færdige produkter til markedet i EU. Forslaget er i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter. Den foreslåede ændring bidrager til at bevare og oprette nye arbejdspladser i EU. Forslaget indgår i Kommissionens arbejds- og lovgivningsprogram for Forslaget vil blive lagt ud til åben høring. DA 2 DA

4 3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Retsgrundlaget for forordningsforslaget er artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Subsidiaritetsprincippet finder ikke anvendelse, fordi forslaget hører under EU's enekompetence. Foranstaltningerne er i tråd med principperne om forenkling af procedurerne for erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med udenrigshandel, og er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (C 128 af , s. 2). I henhold til artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal autonome toldsuspensioner og toldkontingenter fastsættes af Rådet, der med kvalificeret flertal træffer beslutning på forslag af Kommissionen. 4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Ikkeopkrævet told svarende til et samlet beløb på EUR om året. 5. YDERLIGERE OPLYSNINGER Bilag I til forordningsforslaget indeholder en liste over nye toldsuspensioner. De udgåede toldsuspensioner er anført i bilag II. DA 3 DA

5 2010/0148 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) Det er i EU's interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs autonome er for en række nye produkter, der ikke er opført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 1. (2) KN- og Taric-koderne , , , og for fire produkter, der for tiden er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, bør slettes, da det ikke mere er i EU's interesse at opretholde den fælles toldtarifs autonome er for disse produkter. (3) Det er nødvendigt at ændre beskrivelsen af tolv suspensioner i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet. Disse suspensioner bør udgå af listen i bilaget og genindsættes som nye suspensioner med nye beskrivelser. Af hensyn til klarheden bør disse suspensioner markeres med en asterisk i første kolonne i bilag I og II til denne forordning. (4) Erfaringerne viser, at der bør fastsættes en udløbsdato for suspensionerne i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 for at sikre, at der tages hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling. Det bør ikke udelukke, at visse foranstaltninger bringes til ophør før tiden eller videreføres efter denne periode, hvis der fremføres en økonomisk begrundelse herfor i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse af 25. april 1998 om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter 2. (5) Forordning (EF) nr. 1255/96 bør derfor ændres. 1 2 EFT L 158 af EFT C 128 af , s. 2. DA 4 DA

6 (6) Da de i denne forordning fastsatte suspensioner skal have virkning fra den 1. juli 2010, bør forordningen anvendes fra samme dato og straks træde i kraft VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer: 1) rækkerne for de produkter, der er opført i bilag I til denne forordning, indsættes 2) rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag II til denne forordning, udgår. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. juli Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 5 DA

7 BILAG I Produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1 KN-kode ex Linolie med et jodtal på 190og derover, målt efter ISO-standard ex Raffineret, bleget, hydrogeneret sojabønneolie i form af flager af den art, der anvendes ved fremstilling af kosmetik ex Jojobaolie, hydrogeneret og interesterificeret, men ikke underkastet yderligere kemisk behandling eller en tekstureringsproces ex Tørrede tranebær, sødede ex ex Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker ex Samarium af renhed på 99,90 vægtprocent eller derover ex Natrium-p-styrensulfonat ex Natrium-2-methylprop-2-en-1-sulfonat ex ,6-Dimethylheptan-2-ol ex Dec-9-en-1-ol ex (Phenylmethoxy)naphthalen ex ,2-Bis(3-methylphenoxy)ethan ex Allylheptanoat ex Cobaltoxalat DA 6 DA

8 ex Dimethylmalonat ex Ethylenbrassylat ex Methyl-3-methoxyacrylat ex Allyl-(3-methylbutoxy)acetat ex ex Diethylaminotriethoxysilan ex (Dimethylamino)ethylbenzoat ex DL-asparaginsyre til fremstilling af kosttilskud(1) ex [2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid ex Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid ex Methacrylonitril ex Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat ex ,3 -Dimethylbiphenyl-4,4 -diyldiisocyanat ex Dinatrium-hexamethylen-1,6-bisthiosulfatdihydrat 3 % ex Chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre DA 7 DA

9 ex Trimethylboran ex Kobberpyrithionpulver ex Fluazinam (ISO) ex Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazol ex (-)-Trans-4-(4 -fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-n-methylpiperidin ex Flonicamid (ISO) ex [3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazin ex (2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol ex Thiopental (INNM) ex Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat) ex (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chlor-5-fluor-pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorphenyl)-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochlorid ex ,3-Pentamethylen-4-butyrolactam ex [4 -(Brommethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol ex Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on ex Fosthiazat (ISO) DA 8 DA

10 ex Thiophen ex Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on ex Ethylester af [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1- yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbaminsyre ex Lysfølsom plade bestående af et fotopolymerlag på en polyesterfolie med en samlet tykkelse på over 0,43 mm, men ikke over 3,18 mm * ex ex Lysfølsom emulsion eller præparat, bestående af akrylat- og/eller metakrylatpolymerer, indeholdende 7 vægtprocent og derunder lysfølsomme syreprækursorer, der er opløst i et organisk opløsningsmiddel, som mindst indeholder 2-methoxy-1-methylethylacetat ex Polyethylentereftalatfolie i ruller belagt på den ene side med et tørt lag af en akryl-fotopolymerharpiks dækket med en beskyttende polyesterfolie ex Antirefleksmiddel, i form af en vandig opløsning, med indhold af: ikke over 2 % halogenfri alkylsulfonsyre ikke over 5 % fluorpolymer * ex Præparat bestående af en suspension i vand med indhold af pyrithionzink (INN) på: vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent, eller 39 vægtprocent og derover, men ikke over 41 vægtprocent ex Præparater på basis af kobberpyrithion ex Herbicid indeholdende flazasulfuron (ISO) som aktiv bestanddel DA 9 DA

11 ex Præparat i form af granulat, med indhold af: gibberellin A3 på 38,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 41,2 vægtprocent gibberellin A4 og A7 på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10,5 vægtprocent ex Blanding af monomer af methylmetakrylat og monomer af butylakrylat i en opløsning af xylen og butylacetat, med et indhold af opløsningsmidler på over 54 vægtprocent, men ikke over 56 vægtprocent ex Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % og derover ex Blanding af divinylbenzenisomerer og ethylvinylbenzenisomerer med indhold af divinylbenzen på 56 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent ex Blanding af phytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af: beta-sitosteroler på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 58 vægtprocent campesteroler på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 28 vægtprocent stigmasteroler på 14 vægtprocent og derover, men ikke over 23 vægtprocent andre steroler på 0 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent ex Blanding af 2-propensyre-(1-methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxy-2,1- ethandiyloxy-2,1-ethandiyl)ester med 2-propensyre-(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin- 1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethandiylester og 1-hydroxycyclohexylphenylketon, opløst i methylethylketon og toluen ex Blanding af urethanakrylater, tripropylenglycoldiakrylat, ethoxyleret bisphenol A-akrylat og poly(ethylenglycol) 400-diakrylat * ex Blanding af fytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af: 75 vægtprocent steroler eller derover ikke over 25 vægtprocent stanoler til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere (1) DA 10 DA

12 ex Blanding af primære tert-alkylaminer ex Oligomert reaktionsprodukt, bestående af bis(4-hydroxyphenyl)sulfon og 1,1 - oxybis(2-chlorethan) * ex Polyethylen, i form af granulat, med en densitet på 0,925 (± 0,0015), et smelteindeks (melt flow index) på 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemt til fremstilling af blæst folie med en sløringsværdi på ikke over 6 % og brudforlængelse (MD/TD) på 210/340(1) ex Ikke-hydogeneret 100 % alifatisk harpiks (polymer) med følgende kendetegn: flydende ved stuetemperatur fremstillet ved kationisk polymerisering af C 5 -alkenmonomerer med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 370 (± 50) med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 500 (± 100) * ex Hvidt pulver af 1,2-ethandioldimethakrylat-methylmetakrylat-copolymer med partikelstørrelse ikke over 18 µm, uopløseligt i vand ex Diallylftalatprepolymer, i form af pulver ex Copolymer af poly(ethylentereftalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent ex Polydimetylsiloxan, også polyethylenglycol- og trifluorpropylsubstitueret, med metakrylatendegrupper ex Profiler af poly(vinylklorid) af den art, der anvendes til fremstilling af spunsvægge og beklædninger, med indhold af følgende additiver: titandioxid poly(metylmetakrylat) calciumkarbonat bindemidler ex Reflekterende folie, bestående af flere lag, herunder: poly(vinylklorid) DA 11 DA

13 polyuretan, forsynet på den ene side med mærker mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering og på den anden side et lag med glasmikrokugler et lag indeholdende et sikkerhedsmærke og/eller et officielt mærke, som skifter udseende efter betragtningsvinklen aluminiummetallisering og klæbemiddel, på den ene side dækket med en slipfolie ex ex Polyesterfolie: på den ene side belagt med et varmefølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 C eller derover, men ikke over 200 C, og en beskyttende polyesterfolie og på den anden side eventuelt belagt med et trykfølsomt akrylklæbemiddel eller med et varmefølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 C eller derover, men ikke over 200 C, og en beskyttende polyesterfolie ex Polytetrafluorethylenfolie af tykkelse 110 µm eller derover med en elektrisk overflademodstand mellem 10 2 og ohm, bestemt ved metoden i ASTM D 257 belagt på den ene side med et trykfølsomt akrylklæbemiddel ex Polytetrafluorethylenfolie af tykkelse 100 µm eller derover med brudforlængelse ikke over 100 % belagt på den ene side med et trykfølsomt siliconeklæbemiddel * ex * ex Sort poly(vinylklorid)folie: med en glans på over 30 grader som bestemt ved ASTM D også dækket på den ene side af en beskyttende polyethylentereftalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie DA 12 DA

14 * ex Transparent selvklæbende folie af poly(ethylentereftalat): uden urenheder eller fejl belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttende folie og på den anden side med et antistatisk lag af en ionbaseret organisk cholinforbindelse også med et printbart, støvtæt lag af en modificeret organisk langkædet alkylforbindelse med en samlet tykkelse uden slipfolie på 54 µm og derover, men ikke over 64 µm, og en bredde på mm og derover, men ikke over mm ex Sort polypropylenfolie med en glans på ikke over 20 grader som bestemt ved metoden i ASTM D2457 også dækket på den ene side af en beskyttende polyethylentereftalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie ex Reflekterende lamineret folie: bestående af et epoxyakrylatlag, på en side præget med et regelmæssigt mønster på begge sider dækket af et eller flere lag plastmateriale på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie ex Ethylenvinylacetatfolie: af tykkelse 100 µm eller derover på den ene side belagt med et trykfølsomt eller UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie ex Folie af poly(vinylklorid) eller polyethylen eller enhver anden polyolefin: DA 13 DA

15 af tykkelse 65 µm eller derover på den ene side belagt med et UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie * ex UV-følsom folie af poly(vinylklorid): af tykkelse 78 µm og derover på en side dækket af et klæbelag og en slipfolie med en klæbestyrke på mn/25 mm og derover ex Reflekterende laminatfolie, bestående af et epoxyakrylatlag, på den ene side forsynet med et ensartet præget mønster, på begge sider forsynet med et eller flere plastlag ex ex Folie af poly(ethylentereftalat) af tykkelse 186 µm eller derover, men ikke over 191 µm, belagt på den ene side med et akryllag i et matrixmønster * ex * ex Gennemsigtig polyethylentereftalatfolie: belagt på begge sider med lag af akrylbaserede organiske stoffer af tykkelse 7 nm eller derover, men ikke over 80 nm med en overfladespænding på 36 dyn/cm eller derover, men ikke over 39 dyn/cm med en lysgennemgang på mere end 93 % med en uklarhedsværdi på ikke over 1,3 % af samlet tykkelse 10 µm eller derover, men ikke over 350 µm af bredde 800 mm eller derover, men ikke over mm ex Folie af poly(vinylbutyral) indeholdende 25 vægtprocent triisobutylphosphat, men ikke over 28 vægtprocent, som blødgører ex Poly(vinylbutyral)folie: med indhold af triethylenglycol-bis(2-ethylhexanoat) på 26 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent, som blødgøringsmiddel DA 14 DA

16 af tykkelse 0,73 mm og derover, men ikke over 1,50 mm ex ex Prepreg-plader eller -ruller indeholdende polyimidharpiks ex Prepreg-plader eller -ruller indeholdende bromeret epoxyharpiks, forstærket med glasvæv, med en flow-værdi på ikke over 3,6 mm (bestemt efter IPC-TM ) og en glasovergangstemperatur (Tg) over 170 C (bestemt efter IPC- TM ) til brug ved fremstilling af trykte kredsløbskort (1) ex Kugler af siliciumnitrid (Si 3 N 4 ) ex Glastråd imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af K- eller U- glasfilamenter, bestående af: 9 % og derover, men ikke over 16 % magnesiumoxid, 19 % og derover, men ikke over 25 % aluminiumoxid, 0 % og derover, men ikke over 2 % boronoxide uden calciumoxid, med en latexbelægning, der mindst omfatter en resorcinol- formaldehydharpiks og chlorsulfopolyethylen ex Ankerhoved af varmgalvaniseret smedbart støbejern af den art, der anvendes til fremstilling af jordankre * ex Folie af polyimid, også indeholdende epoxidharpiks og/eller glasfiber dækket på en eller begge sider med kobberfolie * ex Råblokke fra smeltning af titan og titanlegeringer, med en diameter på 380 mm og derunder ex Hermetiske eller halvhermetiske elektriske spiralkompressorer med variabel hastighed, med nominel effekt på 0,5 kw og derover, men ikke over 5 kw, med cylindervolumen på 35 cm 3 og derunder, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign DA 15 DA

17 ex Fordamper, bestående af aluminiumsfinner og en kobberrørslange, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign ex Kondensator, bestående af to koncentriske kobberrør, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign ex Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: en flerfaset vinding, en ekstern diameter på 30 mm og derover, men ikke over 75 mm, en omdrejningshastighed på rpm og derunder, en effekt 45 W og derover, men ikke over 300 W, og en forsyningsspænding på 9 V og derover, men ikke over 25 V * ex Halvledereffektmoduler med: effekttransistorer, integrerede kredsløb, også indeholdende dioder og med/uden termistorer, en driftspænding på 600 V og derunder, højst tre elektriske udtag, der hver indeholder to effektafbrydere (enten MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) eller IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) og interne drev, og en RMS- (kvadratisk middel) strømstyrke på 15,7 A og derunder ex Ventilationsenhed til en elektrisk friturekoger: udstyret med en motor med effekt 8 W ved rpm, styret af et elektronisk kredsløb, fungerer ved en omgivende temperatur på 110 C og derover, udstyret med en termostat ex Digital video-optager: uden fast diskdrev, også med DVD-RW, DA 16 DA

18 med bevægelsesdetektor, med USB seriel indgang, til brug ved fremstilling af CCTV-overvågningssystemer(1) ex ex ex Komponent med trykte kredsløb bestående af: en radiotuner (der kan modtage og afkode radiosignaler og rundsende disse signaler i komponenten) uden mulighed for at behandle signalerne, en mikroprocessor, der kan modtage fjernkontrolbeskeder og kontrollere tunerchipsættet til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg(1) ex ex ex Komponent med trykte kredsløb bestående af: en radiotuner, der kan modtage og afkode radiosignaler og rundsende disse signaler i komponenten, med en signaldekoder, en radiofrekvens(rf)-fjernkontrolmodtager, en infrarød fjernkontrolsignalsender, en SCART-signalgenerator en TV-statorsensor til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg(1) ex Infrarødt fjernkamera (svarende til ISO/TS 16949) med: en følsomhed i bølgelængdeområdet på 8 µm og derover, men ikke over 14 µm, en opløsning på pixels, en vægt på 400 g og derunder, dimensioner på 70 mm 67 mm 75 mm og derunder, et vandtæt kabinet og et automobilkvalificeret stik og en afvigelse i udgangssignalet over hele arbejdstemperaturskalaen på 20 % og derunder ex Billedskanderingskamera med: DA 17 DA

19 systemet Dynamic overlay lines et NTSC-billedudgangssignal en spænding på 6,5 V en lysstyrke på 0,5 lux og dero * ex Chassis med motor med kompressionstænding og slagvolumen på 8000 cm³ og derover, udstyret med førerhus og 3, 4 eller 5 hjul, akselafstand på 480 cm og derover, uden arbejdsredskaber (*) Ændret KN- eller Taric-kode eller varebeskrivelse. DA 18 DA

20 BILAG II Produkter omhandlet i artikel 1, stk. 2 KN-kode TARIC ex * ex * ex * ex * ex * ex ex * ex * ex * ex * ex * ex * ex ex * ex ex * ex * ex DA 19 DA

21 TARIC * ex ex (*) Suspension af en vare i bilaget til forordning nr. 1255/96, for hvilken KN- eller Taric-koden eller varebeskrivelsen er ændret ved nærværende forordning. DA 20 DA

22 FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM ALENE INDVIRKER PÅ BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE 1. FORSLAGETS BETEGNELSE: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er for visse industriog landbrugsprodukter samt fiskevarer. 2. BUDGETPOSTER: Kapitel og artikel: Kapitel 12, artikel 120. Budgetteret beløb for det pågældende år: EUR. 3. FINANSIELLE VIRKNINGER: Forslaget har ingen finansielle virkninger X Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende finansielle virkninger for indtægterne: (mio. EUR, 1 decimal) Budgetpost Indtægter 3 6 måneder fra den [Andet halvår af 2010] Artikel 120 Virkninger på EU's egne indtægter ,6 Situationen i de følgende år [ ] Artikel ,2 om året 4. FORHOLDSREGLER MOD SVIG Kontrol af det særlige anvendelsesformål for nogle af de produkter, der er omfattet af denne rådsforordning, vil blive foretaget i overensstemmelse med artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen. 3 Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter og told), skal der være tale om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %. DA 21 DA

23 5. ANDRE BEMÆRKNINGER For at undgå en videreførelse af suspensioner, der ikke mere er nødvendige, er der fastsat en udløbsdato. Derved kan unødvendige budgetudgifter undgås, når der skal tages hensyn til disse foranstaltninger. Forslaget indeholder de ændringer, der må foretages i bilaget til den gældende forordning, for at tage hensyn til følgende: 1. nye anmodninger om suspension, som er indgivet og antaget 2. den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet, som medfører ophævelse af visse eksisterende suspensioner. Tilføjelse Bilaget indeholder, foruden ændringer som følge af ændringer af varebeskrivelsen, 90 nye produkter. Ikkeopkrævet told svarende til disse suspensioner og beregnet på basis af den forventede import i den anmodende medlemsstat udgør for andet halvår af 2010 og perioden 2011 til 2014 i alt 22,1 mio. EUR om året. På grundlag af de foreliggende statistikker for de foregående år må dette tal imidlertid forhøjes med en gennemsnitsfaktor på 1,8 for at tage højde for import i andre medlemsstater, som benytter samme suspensioner. Dette betyder et indtægtstab på ca. 39,8 mio. EUR om året. Tilbagetrækning 4 produkter er trukket tilbage fra bilaget, fordi der er genindført told. Dette betyder en stigning i egne indtægter på 0,9 mio. EUR beregnet på basis af anmodninger om suspension eller foreliggende statistikker (2009). Anslåede omkostninger ved foranstaltningen På grundlag af de foreliggende statistikker (2009) kan det indtægtstab, der vil følge af forordningen, således anslås til 39,8 0,9 = 38,9 mio. EUR (brutto inkl. opkrævningsudgifter) x 0,75 = 29,2 mio. EUR om året for perioden Tabet af traditionelle egne indtægter vil blive opvejet af medlemsstaternes bidrag på basis af BNI. DA 22 DA

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2011 KOM(2011) 270 endelig 2011/0121 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, den 29.4.2009 KOM(2009) 202 endelig om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2006 KOM(2005) 707 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 950/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 122 final 2016/0067 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere