Regler om eksamenssnyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler om eksamenssnyd"

Transkript

1 Regler om eksamenssnyd ved andre universiteter og højere læreranstalter Indhold Aarhus Universitet 2 Handelshøjskolen ved AU 3 Aalborg Universitet 4 Roskilde Universitetscenter 6 Syddansk Universitet 7 Copenhagen Businesss School 13 Danmarks Pædagogiske Universitet 19 Forsvarsakademiet 21 Eksamenssnyd i medierne 24 UDVALGET VEDR. GOD VIDENSKABELIGE PRAKSIS KØBENHAVNS UNIVERSITET JUNI 2008

2 Aarhus Universitet EKSAMENSSNYD ER EN ALVORLIG SAG Konsekvenserne af eksamenssnyd kan for Aarhus Universitets vedkommende læses i Regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende på Du skal løbende holde dig orienteret i dit fagområdes traditioner og videnskabsetiske regler. Brud på disse er en alvorlig sag og kan være så alvorlige, at de må behandles som eksamenssnyd. Der kan ikke opstilles nogen endegyldig definition af, hvornår der foreligger eksamenssnyd, men nedenfor findes eksempler på, hvad der blandt andet betragtes som eksamenssnyd. Forsøg på eksamenssnyd behandles efter reglerne om eksamenssnyd, uanset om forsøget lykkes eller ej. Regler om eksamenssnyd finder anvendelse uanset eksamensform. Eksempler på eksamenssnyd: Før eksamen: At forfalske data eller andet eksamensgrundlag Uberettiget at skaffe sig viden om indholdet af en eksamensopgave Under eksamen: At forfalske data eller andet eksamensgrundlag At anvende ikke-tilladte hjælpemidler til eksamen At modtage hjælp under eksamen At hjælpe en medeksaminand under eksamen At gøre andres ord til sine egne At undlade at citat- og/eller kildeangive også når du genbruger noget du selv tidligere har produceret Efter eksamen: At fortsætte med sin eksamensbesvarelse efter eksamen er slut At ændre på bedømmelsesgrundlaget efter eksamen er slut f.eks. ved at forsøge at indlevere yderligere bilag Henvendelse om denne sides indhold: Caspar Sørensen cs(a)adm.au.dk Revideret

3 Handelshøjskolen ved Aarhus universitet Regler vedr. eksamenssnyd Mistanke om eksamenssnyd? Som en præcisering af Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Handelshøjskolen i Århus gælder følgende regler i forbindelse med eksamenssnyd. Reglerne er vedtaget af de erhvervssproglige studienævn. Hvis eksaminator og/eller censor har formodning om, at der er sket eksamenssnyd, kan de indkalde den/de pågældende studerende til en kontrolsamtale, hvis formål udelukkende er at medvirke til en afklaring af forholdet. Samtidig orienteres studielederen herom. Konstaterer eksaminator og/eller censor eksamensadfærd, som ikke er i overensstemmelse reglerne for eksamen uden dog at kunne betragtes som forsætligt eksamenssnyd, giver de karakteren 00 eller ikke bestået for præstationen og underretter samtidig skriftligt den/de pågældende studerende om baggrunden for dette evalueringsresultat. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan klages over dette evalueringsresultat efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Konstaterer eksaminator og/eller censor forsætligt eksamenssnyd, giver de ingen karakter/bedømmelse, men indberetter forholdet til rektor. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan ikke klages over eksaminators og/eller censors afgørelse efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Eksamenssnyd, der konstateres af andre end eksaminator og/eller censor, indberettes til rektor. Regler vedr. individuelle skriftlige eksamensopgaver Individuelle skriftlige eksamensopgaver Individuelle skriftlige prøver skal altid udarbejdes selvstændigt. Selv om de studerende i undervisningssituationen af pædagogiske årsager jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Erklæring Ved individuelle skriftlige prøver skal de skriftlige eksamensbesvarelser indeholde en underskrevet erklæring om, at opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med eksamensreglerne beskrevet i studievejledningen/studieordningen, herunder at kravet om selvstændighed er opfyldt. Der indskrives en erklæring ifbm. prøverne skriftlig hjemmeopgave (uden mundtligt forsvar) på BA og for prøverne hjemmeopgave og 12-timersprøve på CLM. I de tilfælde, hvor prøven udarbejdes som gruppeprøve, skal der ikke udarbejdes erklæring. Dog skal de i studievejledningen/ordningen gældende regler for gruppeprøver følges. Eksaminander, der deltager i stedprøver uden netadgang, skal ikke udfylde erklæringen. Teksten til erklæringen vil fremgå af eksamensopgaven og skal indskrives og underskrives af den studerende som afslutning på opgaven. Ved digital aflevering af eksamensbesvarelsen udfyldes feltet underskrift blot på computer. Hvis erklæringen ikke er indskrevet og underskrevet i eksamensbesvarelsen, kan den studerende blive indkaldt til en samtale med eksaminator. Erklæringen har følgende ordlyd: Jeg erklærer hermed, at opgavebesvarelsen er udarbejdet i overensstemmelse med eksamensreglerne i studievejledningen/studieordningen, herunder at kravet om selvstændighed er opfyldt. 3

4 Aalborg Universitet Studienævnet for Politik/Administration og Samfundsfag 27. maj 2003 Retningslinier i forbindelse med eksamenssnyd (herunder genbrug/afskrift fra egne projekter, rapporter/opgaver fra internettet mm): 1. Hvad er eksamensnyd? Afskrift uden angivelse af kilde fra: bøger, artikler, internet, andres projekter + egne tidligere projekter betragtes som eksamenssnyd. Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet findes på følgende web-adresse: Typiske eksempler på eksamenssnyd er følgende (taget fra vore uddannelsers konkrete virkelighed): _ To studerende afleverer en individuel ugeopgave, hvor f.eks. 80% indholdsmæssigt, men specielt formuleringsmæssigt er identiske. Sanktion: de to studerende kan ikke for en nærmere angiven periode indstille sig til eksamen. _ En specialestuderende afleverer et speciale, der f.eks. er 75% identisk med et tidligere afleveret projekt. Sanktion: vedkommende bortvises for en periode fra universitetet. Vi har (forhåbentlig) ikke så mange af ovennævnte eksempler i praksis - og normalt er der også en fornuftig kontrol med, at de studerende (individuelt eller i grupper) arbejder på egen hånd og selvstændigt producerer de forskellige oplæg og færdige projekter. Vores uddannelsesmodel med udarbejdelse af skriftligt materiale (rapporter) med en tilhørende mundtlig evaluering er vel - alt anden lige - en model, der sikrer en vis kontrol. 2. Er det eksamenssnyd at genbruge egne rapporter eller anvende rapporter/opgaver mm fra nettet? Svaret er ja, hvis de anvendte rapporter ikke indgår som kildemateriale, der som anden litteratur kan henvises til - og som læreren og censor principielt har mulighed for at finde. Genbrug af egne rapporter (større eller mindre dele) + udarbejdelse af oplæg, der direkte tages fra nettet er uden tvivl en praksis, der har et betydeligt omfang. I forbindelse med bedømmelsen af seminaropgaverne (på 7. semester samfundsfag og 9. semester scient.adm) i januar 2002 blev der konstateret et betydeligt genbrug af teoriafsnit fra projekter, som de studerende tidligere havde udarbejdet. Det betragtes således som snyd, hvis studerende f.eks. anvender større dele af et teoriafsnit fra et tidligere projekt - uden kildeangivelse (og henvisning til et tidligere projekt). Hvis større dele af et teoriområde indgår i et projekt - uden at der foretages en eksplicit diskussion og afgrænsning i fht. den konkrete problemstilling - vil der under alle omstændigheder være tale om dårlig teoripræsentation, der vil trække bedømmelsen af projektet/opgaven ned. 3. Hvilke sanktioner i forhold til snyd? Eksamenssnyd - både eksemplerne nævnt under punkt 1 og den snyd, der er nævnt under punkt 2 bør betragtes med meget stor alvor. 4

5 Efter regelsættet skal mistanke om eksamenssnyd altid indberettes til rektor, der har forskellige sanktionsmuligheder: 1. Tildeling af skriftlig eller mundtlig advarsel. 2. Bortvisning fra eksamen. 3. Bortvisning fra universitet for en begrænset periode. Hvad skal vejleder, eksaminator eller censor gøre, hvis der er mistanke om eksamenssnyd? 1. Lærere (eller censorer), der møder fænomenet (nævnt under punkt 1) indberetter straks sagen til studielederen. 2. Lærere der møder fænomenet (nævnt under punkt 2) bør straks indkalde den studerende (eller gruppen) til et møde. Finder læreren, at der fortsat er tale om snyd og en uacceptabel adfærd indberettes sagen til studielederen. _ Studielederen kan - efter samtale med de studerende - på baggrund af sagens karakter og alvor beslutte følgende: _ at give de(n) studerende en skriftlig advarsel _ at udøve en sanktion i fht. kommende eksamener _ at videresende sagen til rektor, hvis studielederen vurderer, at sagen er så alvorlig, at en bortvisning fra universitetet kan komme på tale. Vedtaget på studienævnsmødet d Børge Rasmussen. Studieleder 5

6 Roskilde universitetscenter Eksamenssnyd Der kan ikke opstilles nogen endegyldig definition af, hvornår der foreligger eksamenssnyd, men nedenfor findes eksempler på, hvad der blandt andet betragtes som eksamenssnyd. Forsøg på eksamenssnyd behandles efter reglerne om eksamenssnyd, uanset om forsøget lykkes eller ej. Regler om eksamenssnyd finder anvendelse uanset eksamensform. Eksempler på eksamenssnyd: Før eksamen: At forfalske data eller andet eksamensgrundlag Uberettiget at skaffe sig viden om indholdet af en eksamensopgave At undlade at citat- og/eller kildeangive - også når du genbruger noget du selv tidligere har produceret, f.eks. i projektopgaver, der skal danne grundlag for en eksamen Under eksamen: At forfalske data eller andet eksamensgrundlag At anvende ikke-tilladte hjælpemidler til eksamen At modtage hjælp under eksamen At hjælpe en medeksaminand under eksamen At gøre andres ord til sine egne At undlade at citat- og/eller kildeangive også når du genbruger noget du selv tidligere har produceret Efter eksamen: At fortsætte med sin eksamensbesvarelse efter eksamen er slut At ændre på bedømmelsesgrundlaget efter eksamen er slut f.eks. ved at forsøge at indlevere yderligere bilag Se regler for overtrædelse af eksamensregler i Regelsamlingen: Disciplinære foranstaltninger overfor studerende. Uddannelses- og forskningsafdelingen, juni

7 SYDDANSK UNIVERSITET Eksamenssnyd Universitetet forudsætter en sådan form for selvstændighed i arbejder, at resultatet i såvel form som indhold kan henføres til den studerende selv. Kravet om selvstændighed betyder eksempelvis, at skriftlige opgaver (også hjemmeopgaver) ikke må være hel eller delvis afskrift af andres arbejder. Hvis der i en opgave indgår citater og referater, skal der anvendes citationstegn og kildehenvisninger i overensstemmelse med principperne for akademisk redelighed. De overordnede principper for citering i akademiske opgaver er følgende: Er der tale om et direkte citat, skal det markeres som sådan fx med kursiv eller anførselstegn. Er det kun fakta eller argumentation, der hentes fra en anden tekst, sættes en note med præcis henvisning til på hvilke sider, argumentationen/fakta er hentet. Genbruger du af egne tidligere opgaver, skal de behandles som øvrigt kildemateriale ved direkte citering eller med henvisning til note samt fremgå af litteraturlisten. Henvises der til utrykt materiale, fx andres eksamensopgaver eller mundtlige meddelelser, gælder det samme som ved direkte citering eller med henvisning til fodnote. Henvises der til eller citeres fra hjemmesider, behandles det som øvrigt materiale ved citering eller med angivelse af note i form af en URL-adresse. Om direkte citat skal du være opmærksom på at markere: hvis du indsætter et eller flere ord i citatet, skal det markeres typisk i en firkantet parentes hvis du fjerner ord eller sætninger fra citatet, skal det markeres typisk tre punktumer i en firkantet parentes hvis du oversætter citater fra et fremmedsprog eller normaliserer retskrivningen fra gamle danske former, skal det fremgå efter citatet typisk i en parentes, hvor der står (Min oversættelse/retskrivning moderniseret) Overtrædelse af reglerne om akademisk redelighed Hvis du overtræder reglerne, kan du blive mistænkt for eksamenssnyd. Der findes ingen præcis og entydig definition af eksamenssnyd, men derimod en række praksisser og eksempler herpå. Eksamenssnyd kan finde sted både ved skriftlige eksaminer, der afholdes på universitetet, ved skriftlige hjemmeopgaver og ved mundtlige eksaminer. Hvornår der er tale om eksamenssnyd, afhænger af en vurdering af, om der i det enkelte tilfælde er sket en overtrædelse eller omgåelse af de rammer og betingelser, der er opstillet 7

8 for den enkelte eksamen, fx i hvilket omfang man må bruge hjælpemidler. Studerende skal derfor orientere sig om eksamensafholdelsen og de tilknyttede regler i de enkelte fag. Overordnet skal den studerende holde sig orienteret om sit fagområdes traditioner og videnskabsetiske regler, da disse kan variere fra fagområde til fagområde og dette gælder også, hvis uddannelsen består af en kombination af flere forskellige fagområder. Universitetet har fire overordnede principper i forbindelse med eksamenssnyd. Disse er at eksamenssnyd altid behandles efter universitetets disciplinære regler om eksamenssnyd at eksamenssnyd ikke forældes at opdages eksamenssnyd først efter afholdelse af eksamen, falder eksamen bort at den, som hjælper en anden, således at denne dermed overtræder reglerne, også kan blive ramt af en disciplinær straf Nedenfor finder du eksempler på eksamenssnyd: Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende liste: du har ikke selv udarbejdet din eksamensopgave (helt eller delvist) du genbruger en eksamensopgave eller dele af den du har ikke overholdt de regler for eksamensafholdelse, som er beskrevet for den enkelte eksamen du anvender ikke-tilladte hjælpemidler under eksamen der finder forfalskning af data sted du overholder ikke reglerne for korrekt citering eller kildeangivelse Ved mistanke om overtrædelse af reglerne om akademisk redelighed træder reglerne om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet i kraft. Reglerne med tilhørende vejledning findes her Hvis du har spørgsmål i denne forbindelse eller er i tvivl om noget, kan du få vejledning følgende steder den faglige vejleder din underviser i VejledningsCentret Studiekontoret, 1. august

9 Sagsgang ved overtrædelse af regler om eksamenssnyd En sag rejses Når en studieleder/studienævnsformand får en mundtlig eller skriftlig henvendelse fra en underviser/censor/administrativ medarbejder, skal vedkommende undersøge sagen og diskutere den med den pågældende person. Hvis studielederen/studienævnsformanden eller underviseren ikke synes, at sagen er tilstrækkeligt belyst, kan han/hun bede de involverede om flere oplysninger. I tilfælde af en sådan samtale med de berørte studerende, skal understreges, at sagen søges oplyst med henblik på vurdering af mulig indberetning til rektor. Der er alene tale om oplysning. I tvivlstilfælde inddrages Studiekontoret. Her er studiechef Per Andersen, souschef Annette Schmidt eller områdeleder Lene Mortensen sagsbehandlere, mens sekretær Lone Junker er administrativ tovholder. Når studielederen/studienævnsformanden er enig i undervisers/censors indberetning, sendes denne videre til rektor. Sagen videresendes herefter til Studiekontoret, når den er journaliseret. Mistanken skal selvfølgelig være sagligt begrundet, men det er ikke i alle tilfælde muligt at dokumentere præcist, hvorfra den studerende har sine tekster. Advis til den studerende I nogle tilfælde opstår mistanken om eksamenssnyd først lige før en eksamen. Når der rejses en sag på grundlag af en skriftlig opgave, kan dette stoppe/udsætte den efterfølgende mundtlige eksamen. Der skal foreligge en indberetning fra studielederen, og det skal være muligt at advisere den studerende med mindst én dags varsel. I modsat fald må eksamen gennemføres og sagen så rejses efterfølgende. Dette er i overensstemmelse med, at en sag om eksamenssnyd aldrig forældes. I mange tilfælde indebærer sagen, at den studerendes eksamensresultat ikke offentliggøres sammen med resultaterne for de øvrige medstuderende. Når det er besluttet at rejse en sag, bør studielederen/studienævnsformanden/anden person kontakte den studerende og forklare baggrunden herfor dels for at sikre at informationen herom gives så tidligt som muligt og dels for at sikre, at den studerende er bekendt hermed, før der indkaldes til et møde i Studiekontoret (der indkaldes i rektors navn). Sagsakterne Såvel indstillinger fra lærer/censor og skrivelser i forbindelse med videresendelse til rektor fra studieleder skal holdes i et nøgternt sprogbrug og må ikke indeholde vurderinger om mulige sanktioner eller om den studerendes tidligere adfærd eller person i øvrigt. Baggrunden herfor er dels, at sådanne formuleringer vil være uden relevans for sagsbehandlerne, og dels at alle sagens akter sendes til den studerende, så denne er bekendt med mødets formål og baggrunden for indkaldelsen. Indberetningen 9

10 skal kun omfatte den eller de personer, som er mistænkt i samme sag, og den må ikke indeholde cpr. numre eller eksamensnumre. Sagsakterne skal være læsbare og kopierbare, og hvis der er tale om plagiering, skal det tydeligt fremgå af indberetningen, hvorfra og hvortil, der er plagieret og de relevante sider skal vedlægges i udskrift. Når den studerende ikke taler dansk, bør al korrespondance foregå på engelsk herunder indstilling fra lærer/censor og anden korrespondance. Afholdelse af mødet Studiekontoret indkalder til et møde med de berørte studerende og studielederen. Dette sker så hurtigt som muligt og normalt indenfor 8 dage. Ved møder i Odense er Studiekontoret altid præsenteret med en mødeleder og bisidder, mens bisidderen ved møder i Esbjerg eller Kolding er campuschefen mens bisidderen i Sønderborg er den daglige leder af Studieservice. Rektors afgørelse På mødet enes deltagerne om en indstilling til rektor med forslag til evt. sanktion. Indstillingen skal være så præcis som muligt dels mht. hvad den studerende eventuelt har tilstået på møde, hvori sanktionen består, og hvordan sagen håndteres efterfølgende rent eksamensteknisk, så afgørelsen er entydig for alle involverede, herunder for personalet på eksamenskontorerne - fx når ét eksamensnummer dækker over 3 afleveringsopgaver, hvoraf de 2 skal være bestået (registreres alene af underviseren), før den studerende kan gå til eksamen. Kopi af afgørelsen sendes til mødedeltagerne samt det relevante eksamenskontor og sekretariat. Ofte indeholder rektors afgørelse en advarsel samt en bestemmelse om, at den studerende skal op til en ny eksamen/aflevere en ny opgave med et nyt emne. Den dumpede eksamen tæller som et eksamensforsøg. Eksamenskontoret noterer således i det relevante skærmbillede i Stads og skriver i bemærkningsfeltet: Se brev fra rektor. Opfølgning Den studerende tilbydes vejledning (central studievejleder, faglig vejleder eller underviser). Studielederen melder tilbage til underviseren om afgørelsen. Studielederen tager evt. sagen op i studienævn eller andet relevant regi... Kort og godt om de administrative procedurer især til medarbejdere, der indberetter Den gode indberetning: Der indberettes for en person/gruppe (ikke to indberetninger i samme brev), så hver enkelt sag kan journaliseres for sig. Husk at personnummer og/eller eksamensnummer ikke må fremgå af sagsakterne men personnummer må 10

11 gerne oplyses til sekretæren på en intern følgeskrivelse, da personen dermed er nemmest at finde i Stads. Hvis den studerende er udenlandsk (full degree eller udvekslingsstuderende), skal indberetning fra eksaminator foreligge på engelsk. Indberetningen sendes til rektor. Indberetningen skal være vedlagt eksaminators indberetning til studieleder/studienævnsformand, inkl. opgaven og det materiale, der er plagieret fra. Den studerende orienteres om sagen af studielederen/studienævnsformanden/anden person, hvis dette ikke allerede er sket (se s. 1) Herefter er proceduren: Sagen (efter modtagelse fra rektor/journalen) vurderes af en af sagsbehandlerne i Studiekontoret Studiekontorets sekretær forespørger de interne mødedeltagere om mulige datoer Studiekontoret indkalder den studerende til mødet. - Indkaldelse inkl. indberetning med evt. bilag sendes anbefalet, og et par dage senere en indkaldelse pr. ordinær post. - Kopi af ovennævnte sendes til mødedeltagerne. Mødet afholdes (repræsentanten fra Studiekontor/Studieservice medbringer studentermappen) Studiekontorets sagsbehandler udarbejder en indstilling til rektor. Studiekontorets sagsbehandler udarbejder en afgørelse til rektor. Studiekontoret sender afgørelsen pr. anbefalet post og et par dage senere pr. almindelig post. Studiekontoret sender kopi af afgørelsen til indberetter, sekretariat for institut/center samt eksamenskontor. Studiekontoret sender originalsagen til journalen, kopi af sagen arkiveres i studentermapperne. Studiekontoret, 1. august

12 Software fanger eksamenssnyd på universitet Syddansk Universitet i Odense har investeret i software, der kan scanne eksamensopgaver for snyd. Af Kristoffer S. Madsen, onsdag 21. feb 2007 kl. 07:38 Med en investering på kroner i en licens til softwareprogrammet SafeAssignment optrapper Syddansk Universitet i Odense kampen mod snyd med eksamensopgaver. Det skriver Jyllands-Posten. Softwaren benyttes til at scanne eksamensopgaver og efterfølgende tjekke, om selv korte passager er stjålet fra en tekst på internettet. Tidligere har SDU manuelt tjekket passager i opgaver via søgemaskinen Google ved mistanke om snyd, men nu kan universitetet med det nye program mere effektivt undersøge længere tekster. En opgave på 30 sider kan ifølge Jyllands-Posten i løbet af cirka 20 minutter undersøges for plagiater med programmet, der efterfølgende udpeger, hvilke bøger eller hjemmesider teksten er kopieret fra. Ifølge Jyllands-Posten har også Aalborg Universitet og Københavns Universitet de seneste år optrappet blandt andet itindsatsen for at fange snyd med eksamensopgaver. 12

13 Copenhagen Business School Copenhagen Business Schools regler vedrørende overtrædelse af eksamensregler, herunder regler for relegation af studerende I medfør af 30 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 som ændret ved bekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2006 om eksamen ved universitetsuddannelser og 19 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser fastsætter rektor for Copenhagen Business School (CBS) følgende regler: 1. Reglerne gælder for alle indskrevne studerende på CBS til og med ph.d. niveau, udvekslingsstuderende, tompladsstuderende, masterstuderende samt studerende på Åben Uddannelse. Overtrædelser 2. Den studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde de regler, der gælder for en eksamen, som den studerende er tilmeldt, herunder skal de almindelige regler for akademisk redelighed, jf. bilag 1, overholdes. Det er bl.a. ikke tilladt, at a) skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytte ikke tilladte hjælpemidler under en prøve, herunder hjemmeprøver b) udgive en andens arbejde for sit eget c) anvende en andens tekster, idéer eller produkter uden kildeangivelse og citationstegn 13

14 d) aflevere eget tidligere bedømt, publiceret eller annulleret arbejde uden oplysning herom e) forfalske data, dokumenter eller lignende Sanktioner 3. Rektor træffer afgørelser i alle sager om overtrædelse af reglerne for eksamen. 4. Ved overtrædelser af reglerne for eksamen kan rektor fastsætte følgende sanktioner, som kan anvendes enkeltvis eller kombineret: 1) Bortvisning fra eksamen 2) Tildeling af en skriftlig advarsel 3) Annullation af en afleveret opgave/præstation og/eller en eksamenskarakter 4) Fastsættelse af eksamenskarantæne 5) Permanent relegation fra CBS En bortvisning, jf. 4, stk. 1, litra 1), indebærer, at den studerende ikke får bedømt sin eksamensopgave, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg. En skriftlig advarsel, jf. 4, stk. 1, litra 2) indebærer, at der sker en registrering af forholdet i det studieadministrative system, samt der i gentagelsestilfælde vil foreligge skærpende omstændigheder. En annullation, jf. 4, stk. 1, litra 3) af en afleveret opgave/præstation indebærer, at opgaven/præstationen ikke bliver bedømt, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg. En annullation af en allerede meddelt karakter indebærer, at karakteren tilbagekaldes, og at den studerende har brugt et eksamensforsøg. En eksamenskarantæne, jf. 4, stk. 1, litra 4) indebærer, at den studerende ikke kan tilmelde sig eller deltage i eksaminer og eksamensrelaterede aktiviteter i den periode karantænen løber. Den studerende vil således fortsat kunne deltage i almindelig undervisning. Den studerende vil endvidere ikke kunne få merit for eksaminer bestået ved andre universiteter i eksamenskarantæneperioden. Permanent relegation, jf. 4, stk. 1, litra 5) fra CBS indebærer, at den studerende bliver udmeldt fra studiet og skal aflevere sit studiekort. Den studerende er herefter udelukket fra alle aktiviteter på CBS, herunder al deltagelse i undervisning og eksamen. Relegation kan kun finde sted, hvis rektor finder det nødvendigt af hensyn til CBS uforstyrrede funktion og samfundets tillid til de eksaminer, der aflægges ved universitetet. 14

15 Ved afgørelsen af, om relegation skal finde sted permanent, skal der blandt andet lægges vægt på overtrædelsens konkrete karakter og skadevirkning for CBS, eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse, hensynet til bevarelse af respekten for arbejdet på CSB, samt om CBS interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion. Indberetning til rektor 5. Rektor, ansatte på CBS og eksamenstilsyn kan bortvise en studerende fra en eksamen, hvis de bekendtgjorte regler for eksamen eller CBS ordensregler ikke overholdes, og/eller hvis den studerendes adfærd eller forsøg på eksamenssnyd forstyrrer god ro og orden ved eksaminationen. Umiddelbart efter bortvisningen indgives en skriftlig indberetning til rektor. Rektor træffer herefter endelig afgørelse i sagen. I alle andre tilfælde, der bemærkes før, under eller efter en eksamen, kan der ikke ske bortvisning, men forholdet skal i stedet indberettes til rektor. Eksamen og bedømmelse gennemføres som normalt, såfremt den studerende ønsker det, men karakteren skal tilbageholdes, indtil rektor har truffet sin afgørelse. 6. Alle ansatte på CBS har i samarbejde med censorer pligt til at medvirke til få afdækket, om en mistanke om overtrædelse af eksamensregler kan dokumenteres/sandsynliggøres, herunder især vejledere og eksaminatorer. Formodninger om overtrædelse af regler for eksamen skal indberettes til studielederen/fagansvarlig af eksaminator og/eller censor. Indberetningen skal være skriftlig eller snarest følges af en skriftlig fremstilling af sagen. Indberetningen skal indeholde en beskrivelse af og dokumentation for/sandsynliggørelse af den formodede overtrædelse. Studieleder/fagansvarlig gennemgår indberetningen. Hvis formodningen om overtrædelse er begrundet, indberetter studieleder/fagansvarlig forholdet til rektor, og studieleder/fagansvarlig underretter den studerende om indberetningen. Enhver indberetning til rektor skal være skriftlig eller snarest følges af en skriftlig fremstilling af sagen, der kan danne grundlag for en forelæggelse for den studerende. Rektors behandling af sagen 7. Rektor drager omsorg for, at bestemmelserne i Forvaltningsloven følges, herunder at den studerende får mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af indberetningen samt for at udtale sig i sagen, før der træffes afgørelse. Behandlingen af sagen vil normalt foregå skriftligt. Rektor kan dog indkalde den studerende eller andre parter i sagen til en samtale for at få sagen nærmere belyst. Den studerende har lov til at møde med en bisidder. 15

16 Klager over afgørelser 8. Rektors afgørelse kan, hvad angår retlige forhold, indbringes for ministeren. Hvis den studerendes uddannelse hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal klagen indgives til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Hvis den studerendes uddannelse hører under Undervisningsministeriet, skal klagen indgives til Undervisningsministeriet. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den studerende. Klagen skal stiles til styrelsen/ministeriet men skal sendes til CBS, Att.: Rektor. Rektor skal herefter afgive en udtalelse, som den studerende skal have mulighed for at kommentere indenfor en frist af mindst 1 uge. CBS sender herefter klagen, udtalelsen, den studerendes eventuelle kommentarer samt sagens akter til styrelsen/ministeriet. Copenhagen Business School, den 22. marts 2007 Finn Junge-Jensen Rektor 16

17 Bilag 1 Akademisk redelighed og uredelighed Akademisk redelighed er bredt accepterede normer for akademisk opførsel og hæderlighed. CBS forventer af alle studerende, at deres faglige arbejder er deres egne, og at de er baseret på akademisk redelighed. Såfremt andres materiale eller egne tidligere bedømte/annullerede arbejder anvendes, skal kilden angives efter de retningslinier, der gælder for den pågældende prøve. Det skal altid være muligt at kontrollere anvendelsen og gengivelsen af kilden, og kildens forfatter(e) skal altid tildeles den akademiske anerkendelse, der tilkommer forfatteren/forfatterne. En korrekt kildeangivelse kunne f.eks. være, at forfatterens/forfatternes navn, værkets titel, udgivelsesår samt sidetal angives enten i parentes efter det tekstafsnit, hvori kilden anvendes, eller ved hjælp af en slut- eller fodnote. Endvidere skal værket fremgå af den samlede kildefortegnelse. Citater fra andres arbejde skal, uanset omfang, altid anføres med kildeangivelse samt en formatering, der tydeligt afviger fra formateringen af egen tekst (f.eks. indrykket og med kursiv), og citatet kan evt. indledes og afsluttes med citationstegn. Overtrædelse af normerne for akademisk redelighed er uetisk og ensbetydende med akademisk uredelighed. Akademisk uredelighed foreligger, når en studerende eller en gruppe af studerende ved forfalskning, plagiering/afskrift, fortielse, samarbejde om individuelle skriftlige opgaver eller på lignende måde vildleder om egen indsats og resultater. Følgende er eksempler på akademisk uredelighed: Forsøg på at tage æren for andres arbejde uden deres samtykke og uden kildeangivelse Anvendelse af andres ideer eller ord uden autorisation og uden korrekt anvendelse af citationsformattering/citationstegn og/eller kildeangivelse Forfalskning, fabrikation eller uoplyst selektion/kassation af data, dokumenter eller lignende Hjælp til andre med ovenstående Medbringelse af ikke-tilladte hjælpemidler til en eksamen 17

18 Give eller modtage hjælp til løsning af eksamensopgaver, herunder samarbejde om individuelle eksamensopgaver Under følgende links kan du finde vejledninger i forbindelse med akademisk redelighed: "Referér korrekt": (på dansk) Skov, A. (2000). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 22. august San José State University Plagieringstutorial: (på engelsk) Jackson, P. et.al.(2004). Plagiarism: The Crime of Intellectual Kidnapping. San José: San José University Library. Found 22 August

19 Danmarks Pædagogiske Universitet Eksamenssnyd: hvad er snyd og hvad sker der, hvis man snyder? Retningslinier for skriftlige eksamensopgaver ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Hvad er eksamenssnyd? Det betragtes som snyd, hvis man skriver af fra bøger, artikler, Internet, andres projekter eller egne tidligere projekter/opgaver uden at angive kilden. Som hovedregel er der to principper, som definerer snyd: at man ikke selv har udarbejdet sin eksamensopgave (helt eller delvist). Den studerende, eller gruppe af studerende, som går til eksamen, skal have udarbejdet det hele selv. at man genbruger en eksamensopgave, eller dele af den, ved en anden eksamen. I forbindelse med eksamenssnyd er der to andre principper, som også er interessante: Den der hjælper andre med at snyde, kan også blive ramt af disciplinær straf. Hvis eksamenssnyd bliver opdaget senere, falder eksamen bort. I den forstand forældes eksamenssnyd aldrig. Hvis man er blevet kandidat eller master, kan man få frataget titlen, idet man så mangler en eksamen. Er det eksamenssnyd at genbruge egne opgaver/rapporter eller anvende rapporter/opgaver fra mm. fra nettet? Svaret er ja, hvis de anvendte tekster ikke indgår som kildemateriale, der som anden litteratur kan henvises til og som eksaminator og censor principielt har mulighed for at finde. Genbrug af empiri På nogle studieretninger er det tilladt at genbruge sin empiri fra tidligere rapporter/opgaver. Dette betyder dog ikke genbrug i den foreliggende udgave, men at empirien skal analyseres og bearbejdes i forhold til problemstillingen i den nye opgave / det nye projekt og i forhold til det pågældende moduls fagområde. Citatregler Det er altid tilladt at citere fra bøger, Internettet eller egne tidligere tekster. Det kan gøres uden at det bliver betragtet som snyd, hvis man følger disse regler: Alt, hvad der ikke er nyskrevet til en opgave, skal markeres. Hvis det er ordrette citater skal de markeres med anførselstegn, kursiv eller lignende og der skal sættes en reference, som viser hvor det er taget fra. Hvis det kun er fakta eller tanker, der hentes fra en anden tekst, uden at der citeres ordret, skal kilden angives. At citere sig selv: Hvis man vil genbruge stof fra en tidligere opgave, skal man benytte sin egen gamle tekst på samme måde, som hvis det var en tekst skrevet af en anden. Der skal sættes citationstegn og noter og opgaven skal på litteraturlisten. Men vær opmærksom på, at eksaminator og censor skal have mulighed for at kunne finde frem til den tidligere opgave. 19

20 Utrykt materiale: Det samme gælder for andre ikke trykte arbejder, f.eks. stof fra en anden studerendes opgave. Hvis man bruger oplysninger fra mundtlige meddelelser markeres det med en note, men det skal ikke optages i litteraturlisten. Internettet: Stof fra Internettet citeres lige som bøger. I stedet for udgivelsessted anfører man URL (altså Bemærk at udgivelsesår eller dato ofte vil fremgå af den citerede tekst eller af webstedet. Udgivelsestidspunktet bør suppleres med datoen for, hvornår man har hentet stoffet. Præcision i henvisning: Kildehenvisninger skal være helt præcise. Hvis der f.eks. hentes en oplysning eller et citat fra en bog, skal dette angives med nøjagtigt sidetal. Det er ikke nok at henvise til hele bogen. Hvis der gengives en mere omfattende argumentation, skal der henvises så præcist som muligt, f.eks. med angivelse af et interval af sider ( s ). Præcision i citat: Citater skal gengives præcis som de står i forlægget. Hvis der er afvigelser, skal disse markeres tydeligt, f.eks.: Hvis der indsættes et ord, for at gøre citatet mere forståeligt, skal det markeres med firkantet parentes: [indsat] Hvis noget af citatet stryges, sættes tre punktummer i firkantet parentes: [ ] Hvis et citat oversættes fra et fremmedsprog eller fra ældre dansk til en mere nudansk form, meddeles dette i noten. Der skrives (Min oversættelse) eller (Retskrivning moderniseret) efter selve henvisningen. Disciplinære regler Sager om snyd ved eksamen afgøres efter Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Danmarks Pædagogiske Universitet, som findes på i lov og regelsamlingerne under henholdsvis master- og kandidatuddannelser. Danmarks Pædagogiske Universitet, marts

21 Forsvarsakademiet BESTEMMELSER FOR BEHANDLING AF KONSTATERET SNYD VED FSMO 1. ANVENDELSESOMRÅDE Nærværende bestemmelser anvendes på Forsvarsakademiet i forbindelse med prøver, eksaminer og slutkontroller mv. - efterfølgende alene benævnt eksamen - der indgår i bedømmelsen af eleverne og/eller indgår i det samlede eksamensresultat. 2. REGLER Der findes ikke entydige regler for, hvad der forstås ved eksamenssnyd. Der er imidlertid en præcedens, som er det erfaringsmæssige resultat af en lang administrativ praksis såvel ved Forsvarsakademiet som ved andre sammenlignelige uddannelsesinstitutioner. Ud fra denne kan udledes tre principper, som definerer snyd: Man udarbejder ikke selv sin eksamensopgave/synopsisoplæg. Man bruger den samme opgave, eller dele heraf, til at gennemføre mere end én eksamen. Man anvender ikke tilladte hjælpemidler f.eks. skoleløsninger, facitlister, mobiltelefon, internet osv. i forbindelse med tilstedeværelseseksamen. I forbindelse med sager om snyd er der to andre principper, som også er interessante: Den der hjælper andre med at snyde, kan også anses som hjemfalden til disciplinær straf. Hvis eksamenssnyd bliver opdaget, efter at eksamen er afholdt, tæller den pågældende eksamen ikke. Eksamenssnyd forældes således aldrig. Hvis en officer eksempelvis har bestået Stabskursus, og det senere erkendes, at den pågældende har begået eksamenssnyd, kan beståelsen af Stabskursus tilbagekaldes. 3. CITATREGLERNE I eksamener, hvor der anvendes hjælpemidler fx bøger, Internettet og tekster forfatteren/eksaminanden selv har skrevet tidligere, gælder følgende citatregler: Alt, hvad man ikke har nyskrevet til den aktuelle opgave, skal markeres som uoriginalt og annoteres efter gældende regler herom. Hvis der anvendes ordrette citater, skal de markeres med anførselstegn eller kursiv eller lignende, og citatet skal annoteres. 21

22 Hvis det kun er fakta eller tanker, der hentes fra en anden tekst eller refereres, uden at der citeres ordret, skal der sættes en note herom. Hvis man vil "genbruge" materiale fra en tidligere opgave - fx fra et tidligere speciale - skal man også sætte note herom. Tilsvarende gælder, hvis man bruger materiale fra en anden studerende eller eksempelvis en gammel opgave. Materiale fra Internettet annoteres ligesom enhver traditionel skreven kilde. I stedet for udgivelsessted sætter man URL (altså I stedet for udgivelsesår angives datoen, hvor man har hentet kilden. Man bør gemme et print af den angivne side som dokumentation. Utrykte afhandlinger citeres med "utrykt afhandling" og en henvisning til stedet, hvor man kan finde den, i stedet for udgivelsessted og -år. Specialer og andre skriftlige opgaver screenes elektronisk for plagiering/citation. 4. DISCIPLINÆRE REGLER Sager om overtrædelse af ovenstående regler behandles normalt af vedkommende, der er ansvarlig for den pågældende aktivitet, dvs. vejleder (ved problemer i forbindelse med specialer, hjemmeopgaver etc.), institutleder (ved problemer i instituttets aktiviteter), eller CH STK (i tilfælde, som ikke kan refereres direkte til en vejleder eller institutchef). Fakultetschefen er højeste myndighed i sager om eksamenssnyd. I tilfælde af formodet eksamenssnyd foretager vejlederen eller projektofficeren en foreløbig undersøgelse af sagen. Hvis formodningen om snyd findes bestyrket, indberetter han forholdet til institutchefen for det ansvarlige institut og til CH STK. Fakultetet har følgende sanktionsmuligheder: Tildeling af advarsel Bortvisning fra eksamen Indstilling til FPT om bortvisning fra uddannelsen. Inden der træffes beslutning om sanktion, skal den studerende gives lejlighed til at udtale sig. Bortvisning fra eksamen kan finde sted i tilfælde, hvor der konstateres eksamenssnyd/overtrædelse af eksamensregler. Bortvisning fra eksamen indebærer, at eleven ikke får bedømt sin eksamensopgave eller får en allerede tildelt karakter annulleret. Der kan i visse tilfælde blive tale om en reeksamination. Indstilling om bortvisning fra uddannelsen kan finde sted, hvor der er tale om en grov eller gentagen overtrædelse af de ovenstående regler, og hvor STK elevevalueringskommission finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre uddannelsens uforstyrrede funktion eller at sikre forsvarets og samfundets almindelige tillid til de eksaminer, der aflægges ved Forsvarsakademiet. Ved afgørelsen af, om bortvisning skal finde sted, og i givet fald om dette skal ske for en begrænset periode eller permanent, skal der blandt andet lægges vægt på overtrædelsens 22

23 konkrete skadevirkning for Forsvarsakademiet, eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse, hensynet til bevarelse af respekten for arbejdet på Forsvarsakademiet, samt om Forsvarsakademiets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion. Forsvarets Personeltjeneste skal orienteres, når elevevalueringskommissionen vedtager om indstilling om, at en elevsåfremt en elev bortvises fra eksamen eller uddannelsen. 5. KLAGEADGANG Fakultetschefens eller elevevalueringskommissionens afgørelse kan indbringes for Chefen for Forsvarsakademiet. Chefen for Forsvarsakademiets afgørelse er endelig og vil ikke kunne indbringes for andre myndigheder. Er der begået forvaltningsmæssige fejl i forbindelse med klagebehandlingen, kan klage imidlertid indbringes for Forsvarets Personeltjeneste og eventuelt senere for Forsvarsministeriet. 23

24 EKSAMENSSNYD VINDER FREM DMstud.bladet nr. 1 - marts 2006 Eksamenssnyd i form af plagiarisme er et voksende fænomen, skriver Aarhus Universitets blad CAMPUS. I en engelsk undersøgelse fra i fjor indrømmer hver fjerde universitetsstuderende, at de snyder. Det er især snyd i form af kopiering fra nettet uden at opgive kilden, som vinder frem. Andre har jo sagt det hele før og sikkert bedre, så hvorfor anstrenge sig for at være original? På Aarhus Universitet afviser rektor Lauritz B. Holm-Nielsen at sætte ind med skarpere kontrol. Ca. 20 sager havner hvert år på hans bord. To tredjedele af sagerne handler om afskrift i et eller andet omfang, mens den sidste tredjedel drejer sig om ulovlige hjælpemidler. Studerende laver eksamenssnyd på toiletterne Studerende på Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet er blevet afsløret i at gemme noter ude på toilettet under en eksamen. Da de skyldige ikke kan udpeges, har studieledelsen besluttet, at alle studerende skal tage den eksamensdel, der var foregået uden hjælpemidler, om. Trods frustrationer blandt de studerende over den kollektive afstraffelse, mener studiechefen Ilse Fjalland, at studieledelsen har taget en korrekt beslutning. Nyhedsavisen Eksamenssnyd er stadig udbredt Halvdelen af de studerende på HA-almen, CBS, kender til eksempler på eksamenssnyd, det afslører en ny rapport. Studieledelsen vil nu eliminere mulighederne for snyd. Af Signe Benn Hansen Mens flere universiteter har satset stort på hjælpemidler til at afsløre snyd i skriftlige opgaver, er der stadig frit lejde til flere af de andre eksamensformer. Det afslører en rapport på Copenhagen Business School. Rapporten, der er baseret på de studerendes egne udsagn, afslører, at omkring halvdelen af de studerende på HA-almen kender til konkrete eksempler på snyd ved skriftlige eksamener. Det ærgrer selvfølgelig studieledesen som, ifølge Sven Bislev, tager problemet meget alvorligt. Men også De Studerendes Råd tager afstand fra snyderiet. "Eksamenssnyd er kun med til at devaluere de ærlige studerendes eksamenspapirer. Netop derfor er vi i DSR også meget tilfredse med, at man endelig for alvor tager problemet op på central hånd," siger formand for De Studerendes Råd Robin Bentley til kræmmerhuset. De mest udbredte former for snyd er lagring af pensummateriale på lommeregnere og aftalte tegn ved multiple Choice eksamener. Ifølge studieledelsen skulle problemet med lommeregnere dog i løbet af et par måneder være historie. 24

25 Der blev fundet noter til delen uden hjælpemidler her til eksamen i organrelateret farmakologi den 21. august og nu skal en masse studerende op til en omeksamen. Hvad er din holdning til eksamensnyd? Skrevet: Ons sep 12, :01 Emne: (Intet emne) Som repræsentant i studienævnet er jeg meget interesseret i at vide, hvad du mener om denne sag. Kom gerne med forslag til hvordan eksamenssnyd kan undgås i fremtiden og hvordan du mener der bør handles når det bliver opdaget af en eller flere studerende har forsøgt at snyde. Katrine Skrevet: Ons sep 12, :46 Emne: (Intet emne) Jeg mener i princippet at om en omeksamen er korrekt (jeg skal selv op igen). Det handler jo også em validiteten af vores eksamensbevis når vi engang er færdige. Som det er nu har os farmaceuter et godt ry, og det skulle gerne blive ved sådan. Der, hvor jeg mener at der er et probem, er kontrollen ved eksamen. Det ville have været oplagt at kontrollere toiletterne inden eksamens begyndelse. Desuden at huske at kontrollere dem hver gang en eksaminant har benyttet dem. På den måde er det let at finde dem der snyder. Mvh Tommy Skrevet: Tirs okt 23, :55 Emne: (Intet emne) Jeg er helt enig. Omeksamen er rimeligt i situationer som denne, men ultimativt bør man gøre mere for at forebygge, præcisere straffen. - Claus 27. september

26 Eksamenssnyd på FARMA Mathias Holm Pedersen 70 farmaceutstuderende måtte til reeksamen på grund af et mislykket forsøg på storstilet eksamenssnyd»amatøragtigt! Det er en form for kollektiv afstraffelse selvom de siger det ikke er det.«så kontant lød det fra en gruppe piger umiddelbart efter de var kommet ud fra eksamenslokalerne i Universitetsparken 2. De var nogle af de mange bachelorstuderende på syvende semester på Det Farmaceutiske Fakultet som var utilfredse med studieledelsens beslutning om at gennemføre en reeksamen lørdag formiddag den 15. september efter opdagelsen af et omfattende forsøg på eksamenssnyd ved den første eksamen. Da de studerende den 21. august i år var til skriftlig prøve i organrelateret farmakologi, fandt eksamensvagterne under prøven tre omfattende sæt noter som var yderst relevante til besvarelsen af eksamensspørgsmålene, gemt bag rørene på tre af toiletterne. Alligevel blev eksamenen gennemført som normalt da der ikke umiddelbart kunne udpeges nogen skyldige blandt de studerende. Men ti dage senere modtog de studerende så et brev fra studieledelsen. Brevet forklarede omstændighederne ved snyderiet og erklærede samtidig den halvdel af eksamenen hvor ingen hjælpemidler var tilladt, for ugyldig. Det var denne del de studerende skulle tage om. Snyd kan aldrig helt undgås Flere af de studerende har kritiseret studieledelsen for ikke at have gjort tilstrækkeligt for at undgå snyd til eksamen. Men ifølge studiechef Ilse Fjalland vil man aldrig kunne sikre sig fuldstændigt mod snyd ved en eksamen uden hjælpemidler.»vi forbyder folk at have mobiltelefon med ind til eksamen, men vi kropsvisiterer dem ikke. Det passer sig ikke på et studie som vores.«selvom hun erkender at mange uskyldige studerende er blevet ramt, mener Ilse Fjalland ikke at de har krav på en direkte undskyldning fra studieledelsen:»jeg kan da ærgre mig over at toiletterne ikke blev tjekket grundigt nok. Men det er altså ikke mig der har gjort noget forkert, men de personer der har foretaget den ulovlige handling. Det er dem der burde undskylde,«siger studiechefen. Ingen gik på toilettet På trods af den megen snak om snyd havde de studerende ikke følt den store forskel på denne eksamen i forhold til den første:»omeksamenen var stille og rolig. Som en almindelig eksamen,«lyder det fra Anne Lisbeth Hansen. Hun bakkes op af Martin Køhler, en af studiets drenge der dog bemærkede én forskel:»denne gang var der stort set ingen som gik på toilettet.«eksamenssnyd med SMS 26

27 Maastrichts universitet installerer nyt alarmsystem for at forhindre de studerende i at sende SMS er til hinanden under eksamen. Det Af, torsdag 17. maj 2001, 18:33 Maastrichts universitet installerer nyt alarmsystem for at forhindre de studerende i at sende SMS er til hinanden under eksamen. Det er forbudt at medbringe telefoner til eksamen, men da det ikke er tilladt at kropsvisitere de studerende, kan man ikke forhindre dem i at smugle en mobiltelefon med på toiletbesøg, og her få svar på alverdens spørgsmål. Dog bliver der snart gjort noget ved sagen, da der er planer om at installere et alarmsystem, der skal spotte mobiltelefoner. Kilde: Ananova Eksamenssnyd med trådløst netværk Danmarks Journalisthøjskole i Århus lukker og slukker for skolens trådløse netværk under eksamen, efter en række studerende har chattet med hinanden via netværket i en eksamensituation. Skolens rektor mener ikke, at der er grund til den store ståhej. Publiceret d. 16. december 2003 kl Det trådløse netværk på Danmarks Journalisthøjskole i Århus skal slukkes under eksamen. Det har skolens studienævn besluttet, efter det i flere år har været muligt for studerende at chatte med hinanden via skolens trådløse netværk under eksamen, skriver de journaliststuderendes blad, Illustreret Bunker. Ifølge bladet var problemet aktuelt ved en eksamen i mediejura i november, hvor flere studerende chattede sammen under eksamen via det trådløse netværk, som deres bærbare computere var koblet på. Trådløst netværk siden 2001 Danmarks Journalisthøjskole har haft trådløst netværk siden august Dengang blev skolens ledelse ifølge skolebladet gjort opmærksom på, at det trådløse netværk kunne anvendes til eksamenssnyd, men valgte ikke at gøre noget ved det. Skolens rektor, Kim Minke, mener da heller ikke, at der er grund til at den store ståhej. - Hvis man vil snyde, kan man snyde. Det er jo ikke noget nyt. Studerende har snydt, lige så længe som eksaminer har eksisteret, siger han til Illustreret Bunker. Han sammenligner chat-muligheden med gamle dage, hvor studerende efterlod papirlapper på toiletterne med beskeder til hinanden. Foruden studienævnets beslutning om at lukke for det trådløse netværk under eksamen vil rektor Kim Minke nu se til, at reglerne for brug af internettet bliver specificeret i eksamensreglerne. 27

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger I medfør af 14, stk. 9, i Universitetsloven (Lbk. nr. 695 af 22.6.2011) fastsættes følgende reglement: 1. Reglerne

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Anne Petersen og Jette Rasmussen Redigeret februar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER

EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER Guide for universitetets medarbejdere Vidste du, at alle ansatte på AU, der konstaterer eller har begrundet mistanke om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det?

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Kom sikkert gennem eksamen

Kom sikkert gennem eksamen Kom sikkert gennem eksamen Guide for studerende om eksamenssnyd Vidste du, at du risikerer at blive bortvist, hvis du benytter andres tekster og teorier uden kildehenvisninger? 3 KOM SIKKERT GENNEM EKSAMEN

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne)

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne) Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (ordensreglerne) Fastsat i henhold til 14, stk. 9 i lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universitetsloven

Læs mere

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser.

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Ilisimatusarfiks regler om disciplinære foranstaltninger

Ilisimatusarfiks regler om disciplinære foranstaltninger Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland Ilisimatusarfiks regler om disciplinære foranstaltninger Disse regler er godkendt d. 9. november 2016 i Akademisk Råd. Resumé Ilisimatusarfiks

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET 2 UNDGÅ EKSAMENSSNYD UNDGÅ EKSAMENSSNYD Eksamenssnyd er en forseelse, som universitetet ser med største alvor

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til Handelshøjskolens studerende

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til Handelshøjskolens studerende eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til Handelshøjskolens studerende Eksamenssnyd er en forseelse, som Handelshøjskolen ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC for 2019 Generelt Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen. Det skal desuden understreges,

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC vinteren 2018-2019 Generelt Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Da vi er i gang med at implementere en gymnasiereform skelnes der nedenfor

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19

Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19 Information om større skriftlig opgave SSO køreplan 18/19 Køreplan for SSO forår 2019 Uge Dato Begivenhed Sted Ansvarlige 5 Mandag 28/1 Valg af fag og område Lectio Elever senest kl. 11:45 5 Onsdag 30/1

Læs mere

Eksamensreglement 2017

Eksamensreglement 2017 Opdateret d. 24/3-17 Eksamensreglement 2017 Skriftlige og mundtlige eksamener AU Akademiuddannelser på deltid 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse kan du læse om eksamensreglerne

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde... 2 Skriftlig eksamen... 2 Mundtlig eksamen... 3 Mobiltelefoner...

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Opdateret d. 25/9-18 Eksamensreglement 2018 Skriftlige og mundtlige eksamener AU Akademiuddannelser på deltid 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse kan du læse om eksamensreglerne

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger.

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger. Indholdsfortegnelse OnLine HGS... 2 Vigtige personer i forhold til din uddannelse... 3 Underviseren... 3 Kontaktpersoner i dagligdagen... 3 Uddannelses- og erhvervsvejledning samt LOP... 3 Uddannelses-

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener

Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener og årsprøver Skolen orienterer eleverne om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil eleverne blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen,

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018)

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018) Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2018-19 (September 2018) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC OBS: Nærværende reglement gælder kun for terminsprøverne den 6. 7. og 8. marts 2018.Eksamensreglementet for mundtlig og skriftlig eksamen sommeren 2018 kommer i løbet

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen BEK nr 858 af 03/07/2014 Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00010 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 17/18 Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Ministeriets krav om tilsynsførende ved alle online eksaminationer... 3 1.2 Indstilling til

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere