Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr"

Transkript

1 Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr J.nr

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger Ændringer ved OK Lovgrundlag Personkredsen Kriterier for anvendelse af åremålsansættelse Procedure for etablering af åremålsstillinger Varighed af åremålsansættelse Opslag Fastsættelse af ansættelsesvilkår Tilbagegangsstilling Pensionsforhold Åremålsansættelse af tjenestemandslignende ansatte Åremålsansættelse på overenskomstvilkår Ikrafttrædelsesbestemmelser Aftale 1. Åremålstillæg Fratrædelsesbeløb Genansættelse Ikrafttræden... 16

4 4

5 Cirkulære om åremålsansættelse Generelle bemærkninger Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 15. april 2016 indgået aftale om løn- og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten (åremålsaftalen), der afløser aftale af 31. oktober For at lette overblikket er Finansministeriets cirkulærebemærkninger til de enkelte bestemmelser i aftalen indsat som kursivtekst efter aftalebestemmelsen. Denne placering har ikke betydning for bestemmelsens henholdsvis bemærkningens retlige status. Andre bemærkninger er opført under Generelle bemærkninger. 1. Ændringer ved OK15 Ved OK15 er det aftalt, at der ikke længere kan aftales fratrædelsesbeløb, når den åremålsansatte er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb. Endvidere er det aftalt, at fratrædelsesbeløb bortfalder i en række tilfælde, hvor den åremålsansatte fortsætter i et ansættelsesforhold efter åremålsansættelsens udløb, og efter ansøgt afsked. Ændringen gælder for nyansættelser og genansættelser på åremål, hvor tiltrædelsen sker den 1. maj 2016 eller senere med undtagelse af åremålsaftaler, der er indgået før aftalens udsendelse. Cirkulæret og aftalen er desuden indholdsmæssigt opdateret og sprogligt forenklet. 2. Lovgrundlag Lovgrundlaget for åremålsansættelse er tjenestemandslovens 2, nr. 3, og kapitel 6 a, Særbestemmelser om åremålsansættelse. Øvrige særbestemmelser om åremål fremgår af tjenestemandslovens 12, stk. 4, 13, stk. 1, 28, stk. 2, og 32, stk. 3. Bestemmelser om pensionsforhold i forbindelse med åremålsansættelse fremgår af tjenestemandspensionslovens kapitel 4 a, Pension til åremålsansatte.

6 3. Personkredsen Som tjenestemand på åremål ansættes personer, som 1. allerede er ansat som tjenestemænd i staten eller folkekirken, 2. er ansat i stillinger, i hvilke ansættelsen medregnes i pensionsalderen i medfør af tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1 og 2, eller 3. er fratrådt med ret til aktuel eller opsat pension fra stillinger som nævnt under 1) og 2). Andre end ovennævnte kan i henhold til tjenestemandslovens 33 a, stk. 2, ansættes på vilkår svarende til de i tjenestemandsloven fastsatte, dog således at reglerne i tjenestemandspensionsloven ikke finder anvendelse, se nedenfor i pkt Det bemærkes, at ansættelse som dommer og tjenestemandsansat jurist ved domstolene kun kan ske som varig ansættelse, jf. tjenestemandslovens 34, stk Kriterier for anvendelse af åremålsansættelse Følgende generelle kriterier, der i 1973 blev fastsat af Lønningsrådet, bør lægges til grund ved vurderingen af, om åremålsansættelse etableres: 1) Tidsbegrænset ansættelse i stillinger, for hvilke det gælder, at arbejdsopgaven eller udpegningen til hvervet er tidsbegrænset, og hvor tidsbegrænsningen er klar og af væsentlig betydning i relation til opgaven eller den udpegede person. 2) Ansættelse i stillinger, om hvilke det kan forudses, at forventede ændringer i opgaver, organisation og struktur med en vis sandsynlighed vil ændre den pågældende stillings indhold. 3) Ansættelse i stillinger, der stiller særlige krav til fornyelse i forskningsmæssig, kunstnerisk, merkantil, teknisk eller anden kreativ henseende, og for hvilke kravene til fornyelse har en selvstændig, konkret begrundet betydning. 6

7 Lønningsrådet har i sin udtalelse lagt vægt på, at åremålsansættelse fortrinsvis bør anvendes, hvor det ikke giver anledning til genbeskæftigelsesproblemer ved åremålets udløb. 5. Procedure for etablering af åremålsstillinger Bestemmelse om, hvilke stillinger såvel nyoprettede som bestående der skal kunne besættes på åremål, træffes af vedkommende minister efter forudgående forhandling med den forhandlingsberettigede centralorganisation. 6. Varighed af åremålsansættelse Åremålsansættelse sker for et tidsrum af 3-6 år, der fastsættes af vedkommende minister, jf. tjenestemandslovens 33 c. Forlængelse af en åremålsperiode kan finde sted for én eller flere perioder, hvis den samlede varighed af forlængelserne ikke overstiger 3 år. Genansættelse efter fornyet opslag kan højst ske to gange eller i øvrigt, hvis genansættelsen er begrundet i objektive forhold, jf. tjenestemandslovens 33 c. I henhold til tjenestemandslovens 28, stk. 2, ophører ansættelsen ved åremålets udløb. 7. Opslag Opslag af stillinger, der ønskes besat på åremål, bør foretages alternativt for at bevare muligheden for at besætte stillingen varigt eller på åremål afhængigt af, hvilken ansøger der udpeges. Ansættelse på åremål kan kun finde sted, hvis muligheden for at anvende denne ansættelsesform har været anført i opslaget. Forlængelse af en åremålsperiode, jf. pkt. 6, 2. afsnit, sker uden opslag. Genansættelse, jf. pkt. 6, 3. afsnit, efter det fastsatte (eventuelt forlængede) åremåls udløb kan alene ske efter fornyet opslag.

8 8. Fastsættelse af ansættelsesvilkår Løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd og ansatte på tilsvarende vilkår som tjenestemænd fastsættes i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovens 45. Vedkommende minister bemyndiges i henhold til tjenestemandslovens 45, stk. 2, til at indgå de konkrete aftaler om åremålstillæg og eventuelt fratrædelsesbeløb i overensstemmelse med 1-4 i åremålsaftalen, for så vidt angår stillinger, der ikke er omfattet af aftale af 12. april 2000 om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42, jf. cirkulære af 14. april 2000 (Fmst. nr ). Vedkommende minister bemyndiges endvidere til i forbindelse med åremålsansættelse i staten at indgå aftale i henhold til tjenestemandslovens 33 d om tilbagegangsstilling for varigt ansatte tjenestemænd, der efter åremålsansættelsens ophør genindtræder i varig ansættelse. Centralorganisationerne kan tilsvarende bemyndige de tilsluttede organisationer til at indgå de konkrete åremålsaftaler. 9. Tilbagegangsstilling Efter tjenestemandslovens 33 d har en tjenestemand ret til at genindtræde i varig ansættelse efter åremålsansættelsens udløb. Tjenestemanden kan dog som led i åremålsansættelsen vælge at give afkald på retten til en tilbagegangsstilling, hvilket har betydning for fastsættelsen af åremålstillæggets størrelse, jf. åremålsaftalens 1, samt cirkulærebemærkningerne til 1, stk. 1. I forbindelse med åremålsansættelse af en person, der ikke i forvejen er ansat som tjenestemand, kan det som et led i åremålsvilkårene omvendt fastsættes, at den pågældende har ret til varig ansættelse efter åremålets udløb. Dette har betydning for fastsættelsen af åremålstillæggets størrelse, jf. åremålsaftalens 1, samt cirkulærebemærkningerne til 1, stk. 1. Hvis den åremålsansatte har krav på en tilbagegangsstilling, skal placeringen af den pågældende aftales i forbindelse med åremålsansættelsen. Den åremålsansatte har ret og pligt til at indtræde i tilbagegangsstillingen ved åremålsansættelsens ophør af utilregnelig årsag. 8

9 Hvis åremålsansættelsen ophører på grund af sygdom, bør der foretages en selvstændig vurdering af, hvorvidt den pågældende er helbredsmæssigt egnet til at varetage tilbagegangsstillingen. 10. Pensionsforhold Tjenestemandsansættelse For personer, der i henhold til tjenestemandslovens 33 a, stk. 1, ansættes som tjenestemand på åremål, gælder bestemmelserne i tjenestemandspensionslovens kapitel 4 a. Dette indebærer, at pensionen beregnes på grundlag af den pensionsmæssige placering under den seneste varige ansættelse, og at åremålsansættelsen medregnes i pensionsalderen. For hvert års tjeneste i åremålsstillingen ydes et tillæg på 2,7 pct. af højeste pension ved pensionering fra åremålsstillingen. Tillægget beregnes og ydes på pensioneringstidspunktet. Den samlede pension kan dog ikke overstige den pension, der ville være opnået ved pensionering fra åremålsansættelsen. En tidligere åremålsansat tjenestemand, der ikke er fratrådt under åremålsansættelsen, er uanset ansættelsestiden berettiget til at få udbetalt egenpension fra den 1. i måneden efter, at den pågældende har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1 a. Der skal ikke i disse tilfælde foretages førtidspensionsfradrag. Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning Ansættelse på tilsvarende vilkår som tjenestemænd For personer, der i henhold tjenestemandslovens 33 a, stk. 2, ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd, træffer finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om anden pensionsordning for det pågældende ansættelsesforhold, jf. tjenestemandspensionslovens 16 c, stk. 1. Vedkommende ministerium kan uden forelæggelse for Moderniseringsstyrelsen aftale, at der til ansættelsen knyttes en bidragsdefineret pensionsordning med et pensionsbidrag på 15,79 pct., hvoraf 1/3 anses for den ansattes eget bidrag. Pensionsbidraget beregnes af lønrammelønnen og åremålstillægget.

10 Hvis den ansatte under en forudgående overenskomstansættelse har været omfattet af en kollektiv pensionsordning, hvortil staten har indbetalt pensionsbidrag, kan vedkommende ministerium godkende, at pensionsbidragene indbetales til denne pensionsordning under åremålsansættelsen. Vedkommende ministerium kan ligeledes godkende, at den ansatte uden forudgående medlemskab optages i en kollektiv pensionsordning, hvortil staten som arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag med hjemmel i en kollektiv overenskomst. Hvis den ansatte ikke omfattes af en sådan pensionsordning, kan vedkommende ministerium tiltræde, at der oprettes en individuel pensionsordning. Der stilles ikke særlige krav til indholdet af den individuelle pensionsordning. Pensionsordningen skal dog klausuleres mod tilbagekøb på en sådan måde, at den ikke kan tilbagekøbes i videre omfang end efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., jf. for tiden cirkulære af 5. august 2009 (Perst. nr ). Ønskes der fastsat pensionsvilkår, der afviger fra det ovenfor anførte, forelægges sagen for Moderniseringsstyrelsen. 11. Åremålsansættelse af tjenestemandslignende ansatte For tjenestemandslignende ansatte ved selvejende institutioner mv. kan åremålsansættelse anvendes i det omfang og på de vilkår, der måtte være fastsat i det pågældende ansættelsesreglement/-regulativ eller lignende. I de fleste tilfælde er det fastsat, at åremålsaftalen og cirkulærets bestemmelser om åremålsansættelse i tjenestemandsstillinger finder tilsvarende anvendelse. Pensionsforholdene under åremålsansættelsen afhænger af, om der til ansættelsen er knyttet en ret til tjenestemandslignende pension fra en statsgaranteret pensionsordning eller en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning. 10

11 11.1. Pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte med ret til en tjenestemandslignende pension For tjenestemandslignende ansatte med ret til en tjenestemandslignende pension fra en statsgaranteret pensionsordning beregnes pensionen på samme måde som for tjenestemænd, jf. pkt Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning Pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning For tjenestemandslignende ansatte, der er omfattet af en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning, gælder de vilkår for indbetaling af pensionsbidrag, der følger af den relevante lønaftale, ansættelsesbekendtgørelse/- regulativ eller lignende. Åremålstillægget er pensionsgivende. 12. Åremålsansættelse på overenskomstvilkår Principperne i åremålsaftalen finder tilsvarende anvendelse, hvis der etableres åremålsansættelser på overenskomstvilkår. De ansatte følger de pensionsvilkår, der gælder efter de pågældende overenskomstgrundlag. Åremålstillægget er pensionsgivende. Hvis den åremålsansatte har ret til en tilbagegangsstilling ved åremålets udløb, har vedkommende ret og pligt til umiddelbart at indtræde i tilbagegangsstillingen ved åremålsansættelsens ophør af andre grunde end sygdom og disciplinære forhold, medmindre andet er aftalt. Betingelser for åremålsansættelse efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer er beskrevet i cirkulære af 9. april 2014 (Modst. nr ), hvortil henvises.

12 For anden ansættelse på åremål på overenskomstvilkår gælder følgende: Hvis der ønskes overenskomstansættelse i en klassificeret tjenestemandsstilling, forudsættes det, at det pågældende ministerium forinden har forhandlet med den centralorganisation, der ville have forhandlingsretten for stillingen, hvis ansættelsen var sket på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår. Hvis en åremålsstilling, som er opslået til besættelse på overenskomstvilkår, alligevel skal besættes på tjenestemandsvilkår, fordi den foretrukne ansøger er omfattet af tjenestemandslovens 33 a, stk. 1, forudsættes det, at spørgsmålet om åremålsansættelse forinden har været eller bliver forhandlet med den forhandlingsberettigede centralorganisation, jf. den i pkt. 5 beskrevne procedure Overenskomstansatte med tjenestemandspensionsret som personlig ordning Enkelte overenskomstansatte har som en personlig ordning bevaret ret til tjenestemandspension. Det betyder, at pensionen ved åremålsansættelse beregnes på samme måde som for tjenestemænd, jf. pkt Ikrafttrædelsesbestemmelser Cirkulæret træder i kraft den 19. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 188 af 7. november 2001 om åremålsansættelse (Perst. nr ). Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Den 19. april 2016 Mogens Esmarch 12

13 Aftale om løn- og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten I medfør af tjenestemandsloven 45, stk. 1, aftales følgende: Åremålstillæg 1. Under åremålsansættelse ydes et tillæg til den løn, der gælder for stillingen ved varig ansættelse. Åremålstillæggets størrelse aftales i hvert enkelt tilfælde. For ansatte, der er sikret varig ansættelse efter åremålsansættelsens udløb, kan åremålstillægget udgøre indtil 25 pct. under hensyn til åremålets længde og det lønmæssige niveau i tilbagegangsstillingen. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 1: Åremålstillæggets størrelse er bl.a. afhængig af, om der til åremålsansættelsen er knyttet ret til varig ansættelse efter åremålets udløb. Hvis ansættelsen er forbundet med tilbagegangsret, bør tillægget derfor alt andet lige være lavere, end hvis ansættelsen ikke er forbundet med tilbagegangsret. For personer, der ikke er sikret varig ansættelse ved åremålsansættelsens udløb, er der ikke i aftalen fastsat nogen bestemt ramme for åremålstillæggets størrelse. Tillægget fastsættes under hensyn til åremålets længde og en afvejning af stillingens lønmæssige placering sammenholdt med andre stillinger inden for vedkommende ministeriums struktur. Stk. 2. Åremålstillægget beregnes af den på ansættelsestidspunktet gældende lønrammeløn med de til stillingen knyttede tillæg bortset fra eventuelt topcheftillæg. Stk. 3. Ved beregning af åremålstillægget indgår endvidere personlige tillæg, som ydes i forbindelse med åremålsansættelsen, ligesom der tillige kan tages hensyn til eventuelle personlige tillæg, som (senere) forventes at blive ydet til den pågældende. Stk. 4. Åremålstillægget omberegnes ikke, hvis stillingen omklassificeres eller hvis tillæg ydes, ændres eller bortfalder i ansættelsesperioden. Stk. 5. Åremålstillæg fastsættes som grundbeløb og procentreguleres.

14 Fratrædelsesbeløb 2. Det kan aftales, at der ved åremålsansættelsens udløb ydes et fratrædelsesbeløb til åremålsansatte, som ikke er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb (tilbagegangsstilling). Cirkulærebemærkning 2, stk. 1: Aftale i henhold til 2, stk. 1, kan alene indgås i forbindelse med ansættelsen som en del af åremålsaftalen. Stk. 2. Fratrædelsesbeløbet udgør et beløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års åremålsansættelse. Stk. 3. Hvis en åremålsansættelse forlænges, betragtes hele perioden under ét, og fratrædelsesbeløbet udbetales først ved fratrædelse i forbindelse med udløbet af det forlængede åremål. Stk. 4. Fratrædelsesbeløb efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvor den ansatte direkte efter udløb af åremålsperioden genansættes i åremålsstillingen, eller ansættes i anden tilsvarende eller højere stilling inden for det ansættelsesområde, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand. Cirkulærebemærkning 2, stk. 4 Med anden tilsvarende stilling menes en stilling på samme lønrammeniveau som åremålsstillingen med eller uden ledelse. Stk. 5. Fratrædelsesbeløb efter stk. 1 og 2 bortfalder endvidere, hvor den ansatte direkte efter udløb af åremålsperioden ansættes i en chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde. 3. Ved ansøgt afsked før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt. Cirkulærebemærkninger 3, stk. 1: Fratrædelsesbeløb ved ansøgt afsked kan alene aftales til åremålsansatte, som ikke er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb (tilbagegangsstilling). Aftale i henhold til 3, stk. 1, kan indgås såvel i forbindelse med ansættelsen som senere. 14

15 Er der aftalt fratrædelsesbeløb ved ansøgt fratrædelse, udbetales dette forholdsmæssigt, det vil sige for hvert fulde år, den pågældende rent faktisk har været ansat i åremålsstillingen. Stk. 2. Fratrædelsesbeløb efter stk. 1 bortfalder i alle tilfælde, hvor den ansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for det ansættelsesområde som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand. Cirkulærebemærkning 3, stk. 2 Med anden tilsvarende stilling menes en stilling på samme lønrammeniveau som åremålsstillingen med eller uden ledelse. Stk. 3. Fratrædelsesbeløb efter stk. 1 bortfalder endvidere i alle tilfælde, hvor den ansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde. 4. Det kan aftales, at der ved uansøgt afsked i åremålsperioden af andre årsager end alder, sygdom eller forhold som nævnt i tjenestemandslovens 28, stk. 1, 2. pkt., skal gælde særlige fratrædelsesvilkår. Stk. 2. Indgås der ikke aftale som nævnt i stk. 1, ydes et fratrædelsesbeløb, jf. stk. 3 og 4. Stk. 3. For ansatte, der ved afsked fra åremålsstillingen er sikret varig ansættelse, udgør fratrædelsesbeløbet et beløb svarende til 1 måneds løn i den aftalte tilbagegangsstilling for hvert påbegyndt års ansættelse i åremålsstillingen. Stk. 4. For ansatte, der ikke er sikret varig ansættelse ved afsked fra åremålsstillingen, udgør fratrædelsesbeløbet et beløb svarende til 12 måneders løn i åremålsstillingen. Stk. 5. Ved uansøgt afsked på grund af sygdom eller alder før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt. Cirkulærebemærkning til 4, stk. 1: Aftale i henhold til 4, stk. 1, kan indgås såvel i forbindelse med ansættelsen som senere.

16 Cirkulærebemærkninger til 4, stk. 5: Er der aftalt fratrædelsesbeløb, udbetales dette forholdsmæssigt, det vil sige for hvert fulde år, den pågældende rent faktisk har været ansat i åremålsstillingen. Der kan aldrig ydes fratrædelsesbeløb, hvis afskedigelsen fra åremålsstillingen skyldes disciplinære eller strafbare forhold. Genansættelse 5. Ved genansættelse efter opslag indgås ny aftale i medfør af 1 og eventuelt 2-4. Ikrafttræden 6. Aftalen har virkning for nyansættelser og genansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. maj 2016 eller senere, med undtagelse af åremålsaftaler der er indgået før aftalens udsendelse. Aftale af 31. oktober 2001 om løn- og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten ophæves, men vil fortsat være gældende for allerede etablerede åremålsansættelser. Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København, den 15. april 2016 Offentligt Ansattes Organisationer Flemming Vinther CO10 - Centralorganisation af 2010 Jesper K. Hansen Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Mogens Esmarch Akademikerne Lars Qvistgaard Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen 16

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse... 3 2. Åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Kommunaldirektør Lars Wilms har anmodet om et notat fra Jura 6 EU om de ansættelsesformer, som Egedal Kommune kan vælge imellem ved den direktøransættelse,

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2019 Cirkulære af 10. juli 2019 Modst. nr. 060-19 J.nr. 2017-38 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme, som hvis den kontraktansatte

Læs mere

Cirkulære om protokollat til

Cirkulære om protokollat til Cirkulære om protokollat til Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystem for lærere ved erhvervsskoler

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om aftale om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2019 Cirkulære af 10. juli 2019 Modst. nr. 061-19 PKAT nr. 260 J.nr. 2018-5819 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over pensionskassekoder, der beregnes engangsbeløb for. 11

Bilag 1. Oversigt over pensionskassekoder, der beregnes engangsbeløb for. 11 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Generelle bemærkninger... 5 2. Beregning og udbetaling af engangsbeløb... 6 3. Kvartalsvis optjening... 6 4. Udbetaling ved død... 7 5. Pensionsdækningsbidrag til finanslovens

Læs mere

Cirkulære om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Cirkulære om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken CIR nr 9554 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 07-401-7 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Cirkulære om tillæg til og nyt lønsystem for Tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 2019 Cirkulære af 22. maj 2019 Modst. nr. 025-19 PKAT nr. 201 J.nr. 2018-3945

Læs mere

Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse og sociale højskoler

Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse og sociale højskoler Cirkulære om Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse og sociale højskoler 2003 Cirkulære af 30. januar 2004 Perst nr. 007-04

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2005 Cirkulære af 25. januar 2006 Perst.

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte meteorologer m.fl. i Danmarks Meteorologiske Institut 2008 Cirkulære af 26. juni 2009 Perst. nr. 041-09 PKAT nr. 201 J.nr. 08-402-31 2

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Forsvarets civile faglærere

Forsvarets civile faglærere Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere 2014 Cirkulære af 17. september 2014 Modst. nr. 049-14 PKAT nr. 645 J.nr. 2014-1715-0001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd 2002 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM PENSIONSBIDRAG AF VISSE FASTE TILLÆG TIL TJENESTEMÆND (Til samtlige ministerier mv.) Finansministeriet

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2009 og 1. oktober 2009 2009 Cirkulære af 18. februar 2009 Perst. nr. 012-09 J.nr. 09-882-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2008 2008 Cirkulære af 21. april 2008 Perst. nr. 009-08 PKAT nr. J.nr. 08-882-6 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler. Institutioner for almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Fratrædelsesordninger

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2019 Cirkulære af 29. april 2019 Modst. nr. 019-19 J.nr. 2018-8162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv....

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU)

Ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) Cirkulære om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) 2019 Cirkulære af 28. juni 2019 Modst. nr. 044-19 PKAT nr. 617, 618 J.nr. 2019-2913 Dataark PKAT med

Læs mere

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning,

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2019 Cirkulære af 30.

Læs mere

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter Cirkulære om Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter 2002 1 CIRKULÆRE OM REGULATIV OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR PHARE-EKSPERTER Hermed fremsendes Finansministeriets regulativ af 21.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1.

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2003 (skalatrin 51-55), 1. april 2004 og 1. oktober 2004 2004 Cirkulære af 16. februar 2004 Perst. nr. 010-04

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 11. september 2008 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 11. september 2008 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2008 Cirkulære af 11. september 2008 Perst. nr. 050-08 PKAT nr. 54 J.nr. 07-333/10-1 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Skov- og Naturstyrelsen 2008 Cirkulære af 24. marts 2009 Perst. nr. 022-09 PKAT nr. J.nr. 08-333/21-27 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2019 Cirkulære af 27. maj 2019 Modst. nr. 031-19 J.nr.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- Regulativ om og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 REGULATIV 1. Område... 3 2. Løn... 3 3. Tillæg... 3 4.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 4. januar Mai Pedersen. CIR nr 9009 af 04/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. maj 2019

Moderniseringsstyrelsen, den 4. januar Mai Pedersen. CIR nr 9009 af 04/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. maj 2019 CIR nr 9009 af 04/01/2012 Udskriftsdato: 26. maj 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 10-333/65-4 Senere ændringer til forskriften CIR nr

Læs mere

Cirkulære om førtidspensionsfradrag

Cirkulære om førtidspensionsfradrag CIR nr 9159 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-7002-001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cirkulære om. regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003

Cirkulære om. regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 2003 Cirkulære om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003 (Til

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair Cirkulære om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte luftfartsteknikere i Naviair 2008 Cirkulære af 10. marts 2009 Perst. nr. 015-09 PKAT nr. 201 J.nr. 07-402-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere