XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler"

Transkript

1 Anvendelsesorienteret Planteværn 211 XII Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 211 Karen Eberhardt Henriksen, Henrik Jespersen, Verner Lindberg & Steen C. Sørensen Langt de fleste behandlinger i herbicidafprøvningsforsøgene i sæsonen blev udført i foråret. De fleste forsøg blev udført i vinter- og vårsæd, men der var 28 forsøg i ærter, vinterraps, majs og kartofler. Der er fortsat mange forsøg, som ønskes afviklet som fortrolige. I det følgende kan der kun vises resultater fra forsøg med 6 produkter. Materialer og metoder Alle afprøvningsforsøgene udføres som markforsøg. De fleste er udstationerede hos landmænd for at imødekomme specielle krav til jordbund og til sammensætning af ukrudtsfloraen, men enkelte forsøg er placeret på AU Flakkebjerg. Alle de nævnte forsøg har været placeret på Sjælland. Alle forsøg udføres som GEP forsøg og i overensstemmelse med EPPO guidelines. Forsøgene udlægges med 4 blokke som 2-faktorforsøg med midler og doser. Der udføres dels tolerance-/udbytteforsøg og dels effektforsøg. Ved anlæggelsen af effektforsøg tilstræbes det at ramme arealer med betydelige ukrudtsbestande i form af mange ukrudtsarter. Hvorimod det ved anlæggelsen af tolerance-/ udbytteforsøg tilstræbes at ramme arealer med ingen eller en meget lille ukrudtsbestand. Sprøjtninger er udført med en selvkørende sprøjte, hvor sprøjtetrykket er opnået med atmosfærisk trykluft. Sprøjtninger gennemføres standardmæssigt med Hardi fladsprededyser LD Syntal, med 15 l vand pr. ha, et dysetryk på 2,6 bar og en bomhastighed på 4,5 km/t. Midlernes effekt er opgjort ved bedømmelse og på de enkelte ukrudtsarter ved at tælle antal planter og måle friskvægt i 3 prøveflader á,25 m 2 (for græsser ofte,1 m 2 ) pr. parcel. Denne bedømmelse sker normalt 6 uger efter sprøjtning for forårssprøjtningerne. I de led, der sprøjtes om efteråret, sker optællingen om foråret 2-3 uger efter, at afgrøden er i vækst. Effektopgørelsen angives som forholdstal (procent effekt) på basis af de ubehandlede forsøgsparceller. I forsøgene bedømmes endvidere for effekt og for skade på afgrøden ca. 2 og ca. 6 uger efter sprøjtning. I de led, der er sprøjtet om efteråret, bedømmes desuden om foråret ca. 2-3 uger efter, at afgrøden er i vækst. I korn og frøgræs bedømmes derudover ved skridning og høst. I andre afgrøder bedømmes 1 2 gange. Sidste bedømmelse i udbytteforsøgene er altid før høst. Resultater I de efterfølgende grafer vises de gennemsnitlige effektresultater af de midler, som ikke har været afprøvet under fortrolighed. Bekæmpelseseffekterne er illustreret som søjlediagrammer for hver enkelt ukrudtsart ved en given dosering. Søjlerne viser den gennemsnitlige bekæmpelseseffekt over for de ukrudtsarter, som har været repræsenteret i forsøgene. For tokimbladede ukrudtsarter er effektangivelserne baseret på opgørelser af friskvægt, for de fleste græsukrudtsarter er effektangivelserne baseret på en tælling af antallet af planter. I nogle af søjlediagrammerne er effekten af det afprøvede middel vist sammen med effekten af et godkendt middel, der indeholder samme aktivstof som det afprøvede middel. Midlernes aktivstoffer fremgår af kemikalieoversigten bagerst i bogen. 139

2 Figur 1 2: Tankblanding med (Attribut + Hussar OD + Renol) anvendt i vinterhvede Formål: Resultater: Effekt på ukrudt: Formålet med forsøget var at teste tankblandingens (Attribut + Hussar OD + Renol) effekt på vindaks (APESV) og alm. kvik (AGRRE). Tankblandinger med (Monitor + Express ST + Contact) samt (Broadway + PG26N) blev brugt som standard i alle forsøg. Der blev i alt udført 2 effektforsøg i vinterhvede. Vækstbetingelserne var gode, men i det ene forsøg stod afgrøden lidt uens på grund af jordstrukturen. Ingen af behandlingerne med Attribut medførte skade på afgrøden. Effekten på APESV af en normal dosis (1 N) af tankblandingen med Attribut var acceptabel. Der var ikke signifikant forskel på effekterne på APESV. Effekten på AGRRE af 1 N tankblanding med Attribut var middel. Effekterne af tankblandingen med Attribut var signifikant højere end effekterne af standardblandingen. Figur 3 4: Focus Ultra anvendt i dim-tolerant majs Formål: Resultater: Effekt på ukrudt: Formålet med forsøget var at evaluere dosis respons kurven og effekten af Focus Ultra + Dash HC på alm. rajgræs (LOLPE). MaisTer + MaisOil blev brugt som standard. Der blev i alt udført 2 selektivitetsforsøg i dim-tolerant majs. Vækstbetingelserne var generelt gode. Majsen var veletableret og stod ensartet igennem hele vækstsæsonen. I det ene forsøg medførte behandlingen med dobbelt dosis (2 N) af Focus Ultra + Dash HC en skade på afgrøden, som stadig var synlig ved høst. Udbyttet i dette forsøg efter behandlingen med 2 N Focus Ultra var signifikant lavere end udbyttet fra alle andre behandlinger i forsøget inklusive ubehandlet. I det andet forsøg medførte alle behandlinger skade på afgrøden, men ingen af skaderne var synlige ved høst. Udbyttet fra ubehandlede plots var signifikant lavere end udbyttet fra plots behandlet med Focus Ultra. Effekterne på LOLPE var ikke signifikant forskellige i plots behandlet med sammenlignelige dosis af Focus Ultra + Dash og MaisTer + Mais-Oil. Undtagen effekten af,5 l/ha MaisTer + MaisOil, som havde en signifikant lavere effekt på LOLPE end alle andre behandlinger. Figur 5 7: Isomexx anvendt i vårbyg, vårhvede og vinterhvede (forårsbehandling) Formål: Formålet med forsøgene var at sammenligne effekten på 2-kimbladet ukrudt af Isomexx med effekten af Ally ST. 14

3 Resultater: Effekt på ukrudt: Der blev i alt udført 3 effektforsøg i korn: 1 forsøg i vårbyg 1 forsøg i vårhvede 1 forsøg i vinterhvede, som blev behandlet i foråret 211. Vækstbetingelserne var gode i alle forsøg med undtagelse af effektforsøget i vårhvede, som var lidt uens på grund af tørken i foråret. Ingen af behandlingerne med Isomexx medførte skade på afgrøderne. Der var ikke signifikante forskelle på effekten af sammenlignelige doser af Isomexx og Ally ST. Undtaget effekten på BRSNS og VIOAR i vårhvedeforsøget. Effekten på BRSNS af,1 kg/ha Isomexx var signifikant lavere end effekten af,4 kg/ha Ally ST. Effekten på VIOAR af,1 kg/ha Isomexx var signifikant højere end effekten af,4 kg/ha Ally ST. Figur 8: Targa Super 5SC anvendt i vinterraps (forårsbehandling) Formål: Resultater: Effekt på ukrudt: Formålet med forsøgene var at teste effekten af Targa Super 5SC på spildkorn i vinterraps. Agil 1 EC blev anvendt som standard i alle forsøg. Agil 1 EC blev anvendt som standard i alle forsøg. Der blev udført 1 selektivitetsforsøg og 2 effektforsøg i vinterraps, 1 effektforsøg med spildkorn af vinterbyg og 1 effektforsøg med spildkorn af vårbyg. Rapsen blev godt etableret i alle forsøg, men i selektivitetsforsøget og det ene effektforsøg var afgrøden lidt tynd. I det andet effektforsøg blev afgrøden trykket af den store population af spildkorn (vårbyg). Ingen af behandlingerne med Targa Super 5SC medførte skade på afgrøden. Der var ingen signifikante forskelle på udbytterne hverken relateret til herbicid eller til dosis. Behandlingerne med Targa Super 5SC viste ingen dosis respons. Alle behandlinger med Targa Super 5SC havde 1% effekt på spildkornet. Figur 9 1: Xinca anvendt i majs Formål: Resultater: Formålet med forsøgene var at teste effekten af Xinca på 2-kimbladet ukrudt i majs. Callisto 1 SC blev anvendt som standard i alle forsøg. Der blev udført 2 selektivitetsforsøg samt 3 effektforsøg i majs. Majsen blev godt etableret, og vækstbetingelserne var gode i alle forsøg. I effektforsøgene blev afgrøden trykket af den store ukrudtspopulation. I et af selektivitetsforsøgene medførte behandlingen med dobbelt dosis (2 N) af Xinca en svag forbigående skade på afgrøden. Ingen andre behandlinger med Xinca medførte skade på afgrøden. I ingen af selektivitetsforsøgene var der signifikante forskelle på udbytterne, hverken relateret til herbicid eller til dosis. 141

4 Effekt på ukrudt: Der var ingen signifikante forskelle på effekterne af sammenlignelige dosis af Xinca og Callisto 1 SC med undtagelse af: effekten af ½ N og 1 N på VERPE (tilstede i 2 forsøg) og på VIOAR (tilstede i 1 forsøg), hvor Callisto 1 SC havde en signifikant bedre effekt end ½ N og 1 N Xinca. effekten af ¼ N på POLAV (tilstede i 1 forsøg), POLCO (kun i 1 forsøg af 3 mulige), POLPE (tilstede i 1 forsøg) og STEME (kun 1 forsøg ud af 2 mulige), Callisto 1 SC havde en signifikant bedre effekt end ¼ N Xinca. Vækstregulering Figur 11 13: Terpal anvendt i vinterhvede Formål: Vækstregulering: Formålet med forsøgene var at teste forskellige doser og den vækstregulerende effekt af Terpal. CCC 75 blev anvendt som standard i forsøget. Der blev udført 1 selektivitetsforsøg i vinterhvede. Forsøget blev behandlet i foråret på det tidspunkt, hvor vinterhveden var i vækststadie 37 BBCH. Ingen af behandlingerne medførte skade på afgrøden. Der var ingen signifikante forskelle på udbytterne, hverken relateret til produkt eller til dosis. Behandlingerne med Terpal viste ingen klar dosis respons (6 uger efter behandling). Behandling med 2 N (4, l/ha) Terpal medførte en signifikant højdereduktion og en signifikant reduktion i lejesæd (bedømt lige før høst) sammenlignet med ¼ N (,5 l/ha) Terpal. Behandling med ½ N, 1 N og 2 N Terpal medførte en signifikant reduktion i lejesæd (bedømt lige før høst) sammenlignet med ubehandlede parceller. Ved høst var der ikke signifikante forskelle på reduktionen af nedknækkede strå eller nedknækkede aks, hverken relateret til produkt eller til dosis. Figur 14 16: Terpal anvendt i havre Formål: Vækstregulering: Formålet med forsøgene var at teste forskellige doser og den vækstregulerende effekt af Terpal. CCC 75 blev anvendt som standard i forsøget. Der blev udført 1 selektivitetsforsøg i havre. Forsøget blev behandlet i foråret på det tidspunkt, hvor havren var i vækststadie BBCH. Ingen af behandlingerne medførte skade på afgrøden. Der var ingen signifikante forskelle på udbytterne, hverken relateret til produkt eller til dosis. Behandlingerne med Terpal viste ingen klar dosis respons (6 uger efter behandling). Behandling med 2 N (4, l/ha) Terpal medførte en signifikant højdereduktion sammenlignet med ¼ N (,5 l/ha) Terpal. Ved høst var der ikke signifikante forskelle på reduktionen af lejesæd, nedknækkede strå eller nedknækkede aks, hverken relateret til produkt eller til dosis. 142

5 Control of APESV in winter wheat. Crop st BBCH Attribut,3 kg/ha Hussar OD,25 L/ha Renol,5 L/ha Attribut,45 kg/ha Hussar OD,375 L/ha Renol,5 L/ha Attribut,6 kg/ha Hussar OD,5 L/ha Renol,5 L/ha Monitor,94 kg/ha Express ST,75 kg/ha Contact,1 L/ha Monitor,14 kg/ha Express ST,113 kg/ha Contact,1 L/ha Monitor,188 kg/ha Express ST,15 kg/ha Contact,1 L/ha Broadway,22 kg/ha PG6N,5 L/ha Untreated check % efficacy compared to untreated (Untreated: % cover of APESV) Figur 1. % effekt af Attribut+Hussar OD+Renol på vindaks anvendt ved vinterhvedens vækststart i foråret. 143

6 Control of AGGRE in winter wheat. Crop st BBCH Attribut,3 kg/ha Hussar OD,25 L/ha Renol,5 L/ha 59 Attribut,45 kg/ha Hussar OD,375 L/ha Renol,5 L/ha 88 Attribut,6 kg/ha Hussar OD,5 L/ha Renol,5 L/ha 84 Monitor,94 kg/ha Express ST,75 kg/ha Contact,1 L/ha 23 Monitor,14 kg/ha Express ST,113 kg/ha Contact,1 L/ha Monitor,188 kg/ha Express ST,15 kg/ha Contact,1 L/ha 18 Broadway,22 kg/ha PG6N,5 L/ha 38 Untreated check % efficacy compared to untreated (Untreated: % cover of AGRRE) Figur 2. % effekt af Attribut+Hussar OD+Renol på kvik anvendt ved vinterhvedens vækststart i foråret. 144

7 Phygen of Focus Ultra compared to MaisTer in Maize. MONSP BBCH 48 DA-A 134 DA-A Focus Ultra 1,25 L/ha + Dash,5 L/ha Focus Ultra 2,5 L/ha + Dash,5 L/ha Focus Ultra 5 L/ha + Dash,5 L/ha Herbicide and dose Focus Ultra 1 L/ha + Dash,5 L/ha MaisTer,5 kg/ha + Mais Oil,67 L/ha 5 21 MaisTer,1 kg/ha + Mais Oil 1,33 L/ha MaisTer,2 kg/ha + Mais Oil 2,68 L/ha % phygen (smaller plants) compared to untreated check Figur 3. % skade af Focus Ultra+Dash i Dim tolerante majs anvendt ved (MONSP og LOLPE) vs. 4,5 (BBCH). 145

8 Phygen of Focus Ultra compared to MaisTer in Maize. MONSP BBCH 17 DA-A 42 DA-A 128 DA-A Focus Ultra 1,25 L/ha + Dash,5 L/ha 3 5 Focus Ultra 2,5 L/ha + Dash,5 L/ha 1 Herbicide and dose Focus Ultra 5 L/ha + Dash,5 L/ha Focus Ultra 1 L/ha + Dash,5 L/ha MaisTer,5 kg/ha + Mais Oil,67 L/ha 3 6 MaisTer,1 kg/ha + Mais Oil 1,33 L/ha 3 11 MaisTer,2 kg/ha + Mais Oil 2,68 L/ha % phygen (smaller plants) compared to untreated check Figur 4. % skade af Focus Ultra+Dash i Dim tolerante majs anvendt ved (MONSP og LOLPE) vs. 16 (BBCH). 146

9 Efficacy of Isomexx on DICSP in cereals. Crop st BBCH Isomexx,1 kg/ha Isomexx,2 kg/ha Isomexx,3 kg/ha Ally ST,4 kg/ha Ally ST,8 kg/ha Ally ST,12 kg/ha Burre snerre GALAP Lugtløs kamille MATIN Weed species Snerle pileurt POLCO Raps BRSNS Mark forglemmigej MYOAR Agerstedmoderblomst VIOR Alm. Fuglegræs STEME % efficacy (dicot.biomas/grass no.) Figur 5. Isomexx anvendt i vårbyg på afgrødens vs. 21 (BBCH). 147

10 Efficacy of Isomexx in cereals. Crop st BBCH Isomexx,1 kg/ha Isomexx,2 kg/ha Isomexx,3 kg/ha Ally ST,4 kg/ha Ally ST,8 kg/ha Ally ST,12 kg/ha Raps BRSNS Weed species Burre snerre GALAP Agerstedmoderblomst VIOAR % efficacy (dicot.biomas/grass no.) Figur 6. Isomexx anvendt i vårhvede på afgrødens vs. 21 (BBCH). 148

11 Efficacy of Isomexx on DICSP in cereals. Crop st BBCH Isomexx,1 kg/ha Isomexx,2 kg/ha Isomexx,3 kg/ha Ally ST,4 kg/ha Ally ST,8 kg/ha Ally ST,12 kg/ha Læge jordrøg FUMOF Weed species Agerstedmoderblomst VIOR Vedbend ærenpris VERHE % efficacy (dicot.biomas/grass no.) Figur 7. Isomexx anvendt i vinterhvede på afgrødens vs. 3,2 (BBCH). 149

12 Efficacy of Targa Super 5SC on winterbarley in winter oilseed rape 14 DA-A 44 DA-A 25 DA-A Targa Super 5SC 1,93 L/ha Targa Super 5SC 3,86 L/ha Agil 1 EC,5 L/ha Agil 1 EC 1 L/ha Untreated Check % efficacy compared to untreated (Untreated % cover of HORWS) Figur 8. Targa Super 5 SC anvendt i vinterraps. Spildkorn (vinterbyg) vs (BBCH). 15

13 Xinca in maize crop st BBCH Xinca 1 L/ha Xinca 2 L/ha Callisto 1 SC 1,5 L/ha Callisto 1 SC 3 L/ha Enårig rapgræs POAAN Alm.fuglegræs STEME Weed species Storkronet ærenpris VERPE Burre snerre GALAP Snerle pileurt POLCO Hvidmelet gåsefod CHEAL % efficacy (dicit.biomas/grass no.) Figur 9. Xinca anvendt i majs vs. 13 (BBCH). 151

14 Xinca in maize crop st BBCH Xinca 1 L/ha Xinca 2 L/ha Callisto 1 SC 1,5 L/ha Callisto 1 SC 3 L/ha Alm. Fuglegræs STEME Vej pileurt POLAV Agerstedmoderblomst VIOR Weed species Storkenæb GERRS Lugtløs kamille MATIN Hvidmelet gåsefod CHEAL Grå bynke ARTVU Figur 1. Xinca anvendt i majs vs. 14 (BBCH) % efficacy (dicit.biomas/grass no.) 152

15 Growth regulation in winter wheat. Terpal crop st BBCH. CCC 75 Crop st DA-A 84 DA-A 91 DA-A Terpal,5 L/ha Terpal 1 L/ha Terpal 2 L/ha Herbicid and dose Terpal 4 L/ha CCC 75,375 L/ha CCC 75,75 L/ha CCC 75 1,5 L/ha CCC 75 3 L/ha Untreated Check Character for logdin (-1) Figur 11. Terpal anvendt i vinterhvede vs. 37 (BBCH). Karakter for lejesæd. 153

16 Growth regulation in winter wheat. Terpal crop st BBCH. CCC 75 Crop st DA-A Terpal,5 L/ha Terpal 1 L/ha Terpal 2 L/ha Herbicid and dose Terpal 4 L/ha CCC 75,375 L/ha CCC 75,75 L/ha CCC 75 1,5 L/ha CCC 75 3 L/ha Untreated Check % straw wilting Figur 12. Terpal anvendt i vinterhvede vs. 37 (BBCH). % strånedknækning. 154

17 Growth regulation in winter wheat. Terpal crop st BBCH. CCC 75 Crop st DA-A Terpal,5 L/ha Terpal 1 L/ha Terpal 2 L/ha Herbicid and dose Terpal 4 L/ha CCC 75,375 L/ha CCC 75,75 L/ha CCC 75 1,5 L/ha CCC 75 3 L/ha Untreated Check Crop height in cm Figur 13. Terpal anvendt i vinterhvede vs. 37 (BBCH). Afgrødehøjde. 155

18 Growth regulation in spring oat. Terpal crop st BBCH. CCC 75 Crop st DA-A 71 DA-A 79 DA-A Terpal,5 L/ha Terpal 1 L/ha Terpal 2 L/ha Herbicid and dose Terpal 4 L/ha CCC 75,375 L/ha CCC 75,75 L/ha CCC 75 1,5 L/ha CCC 75 3 L/ha Untreated check Character for logdin (-1) Figur 14. Terpal anvendt i vårhavre vs. 39 (BBCH). Karakter for lejesæd. 156

19 Growth regulation in spring oat. Terpal crop st BBCH. CCC 75 Crop st DA-A Terpal,5 L/ha Terpal 1 L/ha Terpal 2 L/ha Herbicid and dose Terpal 4 L/ha CCC 75,375 L/ha CCC 75,75 L/ha CCC 75 1,5 L/ha CCC 75 3 L/ha Untreated check % straw wilting Figur 15. Terpal anvendt i vårhavre vs. 39 (BBCH). Strånedknækning. 157

20 Growth regulation in spring oat. Terpal crop st BBCH. CCC 75 Crop st DA-A Terpal,5 L/ha Terpal 1 L/ha Terpal 2 L/ha Herbicid and dose Terpal 4 L/ha CCC 75,375 L/ha CCC 75,75 L/ha CCC 75 1,5 L/ha CCC 75 3 L/ha Untreated check Crop height in cm Figur 16. Terpal anvendt i vårhavre vs. 39 (BBCH). Afgrødehøjde. 158

Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 2010 Karen Eberhardt Henriksen

Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 2010 Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 X Resultater fra afprøvningen med herbicider og vækstreguleringsmidler 2010 Karen Eberhardt Henriksen Indledning Langt de fleste behandlinger i herbicidafprøvningsforsøgene i sæsonen

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Kornstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Moderne fleksibilitet Aryle Active er et

Læs mere

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET Solvejg K. Mathiassen Inst. For Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF Ukrudtsproblemer i frøgræs Konkurrencedygtige arter Reducerer udbyttet Arter der er vanskelige at frarense Fradrag

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE THIFESULFURO-METHYL + TRIBEURO-METHYL Middelnavn,

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC AGENDA FMC Agricultural Solutions globalt FMC Agricultural Solutions i DK nye produkter FMC Agricultural Solutions i DK hjemtagne produkter

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS - ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN Danish Agro har i dette nyhedsbrev samlet en række gode råd og anbefalinger for håndteringen af vinterraps, herunder etablering, gødskning ved etablering,

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Radrensning giver merudbytte i vårsæd

Radrensning giver merudbytte i vårsæd Radrensning giver merudbytte i vårsæd I 2016 alene er der opnået merudbytte på 3,1 hkg. pr. ha. ved radrensning i vårsæd med 25 cm rækkeafstand. Det samlede gennemsnitlige merudbytte for begge forsøgs

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m.

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. ved Christian Haldrup Rødsvingel, vægt og volumen, 1000 kg råvare med 18 pct. affald 80 Meget let affald 60 Let affald 40 Ukrudt,

Læs mere

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens?

Planteværn Online. Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider. Hvad er herbicidresistens? Planteværn Online Forebyggelse og bekæmpelse af resistens mod herbicider Af Solvejg K Mathiassen, Mette Sønderskov, Ole Qvist Bøjer and Per Rydahl Aarhus Universitet, Flakkebjerg September 2011 Hvad er

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Agropro præsentation Vintermøde Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status.

Agropro præsentation Vintermøde Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status. 5 Agropro præsentation Vintermøde 2018 Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status. 1 Vejen til sikker og effektiv ukrudtsbekæmpelse Godkendt

Læs mere

Avaunt Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser. Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs

Avaunt Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser. Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser www.dupontagro.dk Virkemåde Virker først efter optagelse i tarmsystemet

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Påvirker gødskningen effekten af herbiciderne?

Påvirker gødskningen effekten af herbiciderne? Påvirker gødskningen effekten af herbiciderne? Mette Sønderskov og Per Kudsk Plantebeskyttelse og Skadedyr Aarhus Universitet 1 Kvælstoftilførsel Påvirkning? Ukrudtsbekæmpelse Herbicid 2 Respons på kvælstoftilførsel

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN PENDIMETHALIN Middelnavn,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

Slutrapport over GEP forsøg 406/13, 407/13 samt forsøg 409/13

Slutrapport over GEP forsøg 406/13, 407/13 samt forsøg 409/13 SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Slutrapport over GEP forsøg 406/13, 407/13 samt forsøg 409/13 UKRUDTSBEKÆMPELSE I SÅEDE LØG - Afprøvning af bromoxynil 2013 Peter Hartvig November 2013 Rapport

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 11 11. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Efter en lang periode med varmt og tørt vejr lover vejrudsigten ustabilt vejr fra midt på ugen. Generelt har vi sunde afgrøder med en lav angrebsgrad

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

Isomexx 100g DEN: :20 Uhr Seite 1

Isomexx 100g DEN: :20 Uhr Seite 1 Isomexx 100g DEN:- 17.12.2012 12:20 Uhr Seite 1 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlaeg om foråret. Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS RØDSVINGEL, MAXIMA 1. ÅRS: EFFEKT AF FORÅRSTILDELING AF KVÆLSTOF 40 kg N/ha 80 kg N/ha 120 kg N/ha Frøudbytte (kg/ha) 2500 2000 1500 1000 500 b a a b a a 0 50 kg N/ha 70 kg N/ha

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Tidlig vækstregulering med Moddus Start. Erfaringer Martin Clausen, Senior Field Expert, Syngenta

Tidlig vækstregulering med Moddus Start. Erfaringer Martin Clausen, Senior Field Expert, Syngenta Tidlig vækstregulering med Moddus Start. Erfaringer 2015 Martin Clausen, Senior Field Expert, Syngenta 250 g/l Trinexapac Må anvendes tidligt fra BBCH 25 i korn og fra stadie 30 i frøgræs Påvirker planters

Læs mere

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver?

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Sammenfatning af forsøg og erfaringer fra plænegræs og frøgræs A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere