Hjemmehjælp til ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmehjælp til ældre"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30 % stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistikker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 Hjemmehjælp til ældre 2016 I 2016 var personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp i eget hjem. Det er samme antal som sidste år, men ca færre end i Samlet set er der på årsbasis skåret ca. 6 mio. hjemmehjælpstimer væk siden Fra 2015 til 2016 er hjemmehjælpen faldet med timer på årsbasis. For de, der modtager hjemmehjælp, ligger det gennemsnitlige antal timer til den enkelte modtager dog på næsten samme niveau som i Færre hjemmehjælpsmodtagere Antallet af personer over 65 år, der er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem 1, er faldet med 20 % fra 2008 til I 2008 var knap personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp, mens antallet i 2016 var faldet til Fra 2015 til 2016 er antallet af hjemmehjælpsmodtagere over 65 år uændret, jf. tabel 1. Da antallet af personer over 65 år er vokset med fra 2008 til 2016, er andelen af de 65+årige, der er visiteret til hjemmehjælp, faldet fra 19 % i 2008 til 12 % i Det svarer til et fald i dækningen på 37 %. Faldet har været størst for de årige, hvor dækningen er faldet med 42,5 %, mens dækningen for de 80+årige i eget hjem er faldet med 25,7 %. Antalsmæssigt er faldet dog størst for de 80+årige hjemmehjælpsmodtagere, fordi der er betydeligt flere over 80 år, der modtager hjemmehjælp. Når hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp ses under et, er der ikke de store udsving i det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge til de pensionister, der modtager hjemmehjælp. Det gennemsnitlige antal timer pr. modtager ligger på hhv. 3,6 og 3,5 timer om ugen i 2008 og 2016, men det dækker over en stor reduktion i det gennemsnitlige antal timer til praktisk hjælp, og uændret gennemsnitligt antal timer til personlig pleje, jf. tabel 2. Udviklingen i det gennemsnitlige timetal er forskellig for de årige og de 80+årige, jf. tabel 2.a. For de årige har der været en stigning i det gennemsnitlige antal timer pr. modtager på 8 %, mens det gennemsnitlige antal timer pr. modtager over 80 år er faldet med 7 % fra Forskellen skyldes, dels at faldet i antal modtagere af praktisk hjælp har været størst for de årige, dels en forskellig udvikling i det gennemsnitlige antal timer til personlig pleje for de to aldersgrupper. I 2008 fik årige og 80+årige hjemmehjælpsmodtagere stort set samme gennemsnitlige antal timers hjælp både til personlig pleje og til praktisk hjælp. I 2016 er den gennemsnitlige tid til personlig pleje til de årige hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje, steget med ⅓ time i forhold til 2008, mens den gennemsnitlige tid til personlig pleje for de 80+årige modtagere af personlig pleje er den samme som i 2008, jf. tabel 7. 1 Kommunerne skal tilbyde borgere i eget hjem frit valg mellem hjemmehjælp leveret af kommunen og en eller flere andre leverandører. Beboere på plejehjem, i plejeboliger og beskyttede boliger modtager også hjemmehjælp, men her er ikke frit valg af leverandør. Betegnelsen eget hjem anvendes for de borgere, der er omfattet af frit valg. Ved opgørelsen af andelen af 65+årige, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, er antallet af 65+årige reduceret med beboere på plejehjem, i plejeboliger og i beskyttede boliger. Visitation til hjemmehjælp er ikke betinget af alder. Udover de 65+årige, der modtager hjemmehjælp, var der personer under 65 år, der var visiteret til hjemmehjælp i De modtog tilsammen timer hjemmehjælp om ugen, hvilket er mindre end i 2008, svarende til fald i det årlige antal hjemmehjælpstimer til personer under folkepensionsalderen på 1 mio. timer. 1

3 Virkning af faldet i det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere og det stort set uændrede gennemsnitlige minuttal pr. modtager er, at hjemmehjælpen til de 65+årige er faldet med mere end timer pr. uge fra 2008 til 2016, svarende til et fald på 6 mio. timer om året i forhold til Faldet i det samlede antal visiterede timer fra 2015 til 2016 var på 0,5 %, hvilket er mindre end det gennemsnitlige fald i perioden fra 2008 til 2016, jf. tabel 6. Flest modtagere af praktisk hjælp, men flest timer til personlig pleje 46 % af de 65+årige hjemmehjælpsmodtagere modtager udelukkende praktisk hjælp, men hjælpen til denne gruppe tegner sig kun for 6 % af det samlede antal hjemmehjælpstimer. Yderligere 41 % modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, men alligevel tegner praktisk hjælp sig kun for 17 % af det samlede antal hjemmehjælpstimer, jf. figur 1 og tabel 3. Det er kun 1,4 % af modtagerne af praktisk hjælp, der får mere end 2 timers hjemmehjælp pr. uge til praktisk hjælp, jf. figur % af de visiterede hjemmehjælpstimer går til personlig pleje. Langt størstedelen går til personer, der er visiteret til både personlig pleje og praktisk hjælp. Modtagere af personlig pleje er i gennemsnit visiteret til langt flere timer pr. uge end de, der udelukkende modtager praktisk hjælp. Således er 70 % af de hjemmehjælpsmodtagere, der er alene modtager personlig pleje eller modtager personlig pleje og praktisk hjælp, visiteret til 2 eller flere timer i 2016, og næsten halvdelen modtager 4 timer eller mere, jf. figur 2. Siden 2008 er der sket et lille fald i andelen af hjemmehjælpsmodtagere 3, der modtager hjælp i mere end 4 timer om ugen. Faldet gælder både for de årige og de 80+årige, jf. tabel 8. Omkring ⅔ af de visiterede hjemmehjælpstimer går til kvinder. Kvinderne udgør knap 70 % af modtagerne af hjemmehjælp, selvom kvinder kun udgør 55 % af de 65+årige. Mænd udgør dog lidt over halvdelen af de hjemmehjælpsmodtagere, der alene modtager personlig pleje. I gennemsnit får mandlige hjemmehjælpsmodtagere godt en halv times hjemmehjælp mere pr. uge end kvindelige hjemmehjælpsmodtagere. Forskellen i den gennemsnitlige tid til hjælp til mandlige og kvindelige hjemmehjælpsmodtagere findes hovedsagligt i den personlige pleje, jf. tabel 3. Flere visiterede end leverede timer Antallet af visiterede timer pr. uge varierer betydeligt fra kommune til kommune. Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. hjemmehjælpsmodtager er således 5,26 i Holbæk og 2,17 i Glostrup, der er de kommuner, der har højeste henholdsvis laveste antal visiterede timer pr. modtager, jf. tabel 4. I 2016 er der 10,6 % forskel mellem det leverede antal hjemmehjælpstimer og det visiterede antal hjemmehjælpstimer for de kommuner, der har indberettet begge tal. I 2015 var forskellen på 12,6 % 4. I mod- 2 Det årlige timetal er beregnet som det gennemsnitlige ugentlige timetal gange årige, der alene får personlig pleje eller både personlig pleje og praktisk hjælp. 4 Forskellen er mindre end det tilsvarende tal for 2015 i Ældre i Tal 2016 (16,8 %). Det skyldes, at Danmarks Statistik opdaterer hjemmehjælpsstatistikken, når kommuner indberetter eller retter tidligere indberetninger. I Ældre i Tal 2017 er medtaget opdaterede tal for

4 sætning til 2015 er forskellen mellem leverede og visiterede timer stort set lige stor for personlig pleje og praktisk hjælp, jf. tabel 5. Der kan være betydelige ændringer i det antal visiterede timer, de enkelte kommuner indberetter. I 2016 er der syv kommuner, der indberetter en stigning i timetallet på mere end 20 %, og en enkelt kommune, der indberetter et fald i timetallet på mere end 20 % i forhold til Visiteret og leveret hjemmehjælp Danmarks Statistik offentliggør statistik for både visteret og leveret hjemmehjælp. Opgørelserne vedrører hjemmehjælp, hvor modtagerne har frit valg mht. leverandør, dvs. borgere i eget hjem, mens hjemmehjælp til personer, der bor i plejebolig eller på plejehjem, ikke indgår i opgørelsen. Begge opgørelser bygger på de oplysninger, kommunerne har indberettet om hjemmehjælp for de enkelte borgere. Den visiterede hjemmehjælp er den hjemmehjælp, kommunen har besluttet, at borgerne skal have ved tildelingen af hjemmehjælpen. Den leverede hjælp er den hjemmehjælp, borgerne faktisk har modtaget. Antallet af timer i de to opgørelser svarer ikke til hinanden. Det gælder både for den enkelte borger, for de enkelte kommuner og på landsplan. Afvigelsen på landsplan er mindre end afvigelsen for de enkelte kommuner, idet der både er kommuner, der leverer mindre hjemmehjælp end visiteret, og kommuner, der leverer mere hjemmehjælp end visiteret. Danmarks Statistik har offentliggjort tal for den visiterede hjemmehjælp siden Det er ikke alle kommuner, der indberetter til Danmarks Statistik hvert år. Der er flere kommuner, der har indberettet tal for visiterede timer end for leverede timer. I 2016 mangler der indberetning af visiterede timer for ni kommuner og af leverede timer for 24 kommuner. Danmarks Statistik er først begyndt at offentliggøre statistik for leverede timer fra Derudover opdaterer Danmarks Statistik løbende tallene for leveret og visiteret hjemmehjælp. Det betyder, at tallene for tidligere år også kan ændre sig, således at tal for 2015 og tidligere år i denne Ældre i Tal ikke svarer til sidste års udgave. Tallene i denne opgørelse er hentet fra Danmarks Statistik d. 21/ For kommuner, hvor der ikke er indberettet hjemmehjælpstimer, foretager Danmarks Statistik en opregning, fx på grundlag af kommunens indberetning for tidligere år, for at nå et samlet tal for hele landet. I analysen anvendes disse opregnede tal til sammenligninger over flere år. Den del af analysen, der kun vedrører hjemmehjælpens sammensætning i det enkelte år, medtager derimod som hovedregel kun tal for de kommuner, der har indberettet for det pågældende år. Hovedparten af tabeller og figurer i denne analyse bygger på statistikken for visiterede timer. Alder og hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes i alle aldersgrupper og således ikke kun til 65+årige, men det er en meget lille del af de under 65-årige, der modtager hjemmehjælp, jf. tabel 1. De under 65-årige, der får hjemmehjælp modtager til gengæld relativt meget hjælp. Det er kun de 90+årige, der i gennemsnit er visiteret til flere timer pr. uge end den gennemsnitlige hjemmehjælpsmodtager under 65 år, jf. figur 3. 5 Så store ændringer i antallet af hjemmehjælpstimer fra et år til det næste virker efter Ældre Sagens opfattelse ikke sandsynlige. 3

5 Hovedparten af de visiterede hjemmehjælpstimer til 65+årige går til de, der er fyldt 80 år. De 80+årige udgør ca. 21 % af de 65+årige og modtager 65 % af den samlede hjemmehjælp til 65+årige i eget hjem. Især de 90+årige modtager relativt meget hjemmehjælp. De tegner sig for 25 % af de visiterede timer, mens de blot udgør 3 % af de 65+årige i eget hjem. De 90+åriges andel af den samlede hjemmehjælp til 65+årige er steget fra 2008 til 2016, selv om de 90+åriges andel af de 65+årige er uændret, jf. figur 4. Hjemmehjælpsmodtagere fordelt på kommuner Andelen af 65+årige borgere i eget hjem, der er visiteret til hjemmehjælp, er lavest i Allerød kommune, hvor blot 6,3 % af de 65+årige borgere i eget hjem er visiteret til hjemmehjælp. Modsat har Samsø den højeste andel af 65+årige borgere i eget hjem, der er visiteret til hjemmehjælp, med en andel på 19,6 %, jf. kort 1. Hovedparten af hjemmehjælpsmodtagerne findes blandt de 80+årige. Allerød og Samsø har ligesom for de 65+årige under et den laveste og højeste andel af 80+årige borgere, der er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem med en andel på 22,6 % i Allerød, og 57,2 % på Samsø, jf. kort 2. Der er betydelig forskel på, hvor gamle borgerne er, når de første gang bliver visiteret til hjemmehjælp. På Ærø var gennemsnitsalderen for nyvisiterede hjemmehjælpsmodtagere 81,6 år i 2015, mens gennemsnitsalderen var 5 år lavere i Ishøj, jf. tabel Der er en tendens til, at alderen for nyvisiterede er stigende, men det gælder langt fra alle kommuner. Opgjort som et simpelt gennemsnit 7 for de kommuner, der har indberettet tal, er gennemsnitsalderen for nyvisiterede steget fra 79,10 år i 2013 til 79,33 år i 2015, men der var 41 hhv. 37 kommuner, hvor gennemsnitsalderen for nyvisiterede faldt fra 2013 til 2014 hhv. fra 2014 til 2015, mens der var 51 kommuner, hvor alderen steg begge år. Madservice Kommunen skal tilbyde madservice efter samme kriterier, som gælder ved tildeling af hjemmehjælp. Antallet af personer, der modtager madservice, er faldet med ca. 27 % fra 2008, hvor modtog madservice, til 2016, hvor ca modtag madservice, jf. tabel 9. Der er sket et kraftigt fald i antallet, der modtager madservice fra kommunen, mens der har været en stigning i antallet, der modtager madservice fra en privat leverandør. Målt i forhold til det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere, inklusiv hjemmehjælpsmodtagere under 65 år, er andelen af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager madservice, faldet svagt, fra 29 % i 2008 til 26,4 % i Oplysninger om nyvisiterede opdateres med 2016, når disse bliver tilgængelige, forventeligt i januar Summen af de indberettede aldre for alle kommuner, der har indberettet, divideret med antallet af kommuner, der har indberettet. 8 Modtagere af madservice er ikke opdelt på alder i Danmarks Statistiks opgørelse, der bygger på indberetninger fra kommunerne af modtagere i en bestemt uge. Modtagere af madservice behøver ikke at være hjemmehjælpsmodtagere, men Ældre Sagen skønner, at langt hovedparten af de, der modtager madservice, også er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje. 4

6 Der er store geografiske forskelle på udviklingen i antallet af personer, der modtager madservice. Ærø, der er den kommune, der har haft den største stigning, har mere end fordoblet antallet, der er visiteret til madservice, mens Mariagerfjord har reduceret antallet, der er visteret til madservice med 86 % fra 2008 til I 2016 er Ærø den kommune, hvor den største andel af hjemmehjælpsmodtagerne er visiteret til madservice med 87 %, mens Rebild er den kommune, hvor den mindste andel af hjemmehjælpsmodtagere (4 %) er visiteret til madservice, jf. kort 3. 5

7 Tabeller og figurer Tabel 1. Udviklingen i visiteret hjemmehjælp til hjemmehjælpsmodtagere, der bor i eget hjem Ændring Antal hjemmehjælpsmodtagere I alt ,2% -65 år ,3% ,2% år ,8% 80+ år ,0% Procentandel, der modtager hjemmehjælp i den givne aldersgruppe I alt 3,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% -23,4% -65 år 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% -20,3% ,0% 18,4% 17,3% 15,7% 14,3% 13,2% 12,7% 12,2% 11,9% -37,3% år 9,4% 9,0% 8,3% 7,4% 6,6% 6,0% 5,7% 5,5% 5,4% -42,5% 80+ år 49,8% 49,3% 47,9% 45,0% 42,4% 40,0% 39,2% 37,8% 37,0% -25,7% Note: Hjemmehjælp er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Antallet er opgjort som antal modtagere i en given måned, dvs. det samlede antal personer, der modtager hjemmehjælp på et eller andet tidspunkt i løbet af et år, er højere. Antallet af plejehjemsbeboere og beboere i beskyttet bolig er fratrukket det samlede befolkningstal, før udregning af andel hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem. Afrunding kan medføre afvigelse fra tal i Statistikbanken. Kilde: AED06, RESI01, FOLK1 Tabel 2. Gennemsnitligt antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge pr. modtager - 65+årige Ændring Timer pr. uge I alt gennemsnitligt antal timer pr. borger 3,61 3,60 3,63 3,45 3,47 3,56 3,61 3,61 3,53-2% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje 4,55 4,73 4,83 4,61 4,72 4,82 5,00 4,80 4,89 7% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp 0,64 0,60 0,58 0,54 0,50 0,51 0,49 0,49 0,48-24% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp (timer i alt) 6,79 6,78 6,79 6,48 6,45 6,55 6,59 6,58 6,49-5% - heraf personlig pleje 5,56 5,63 5,67 5,43 5,47 5,56 5,62 5,61 5,55-0,2% - heraf praktisk hjælp 1,23 1,16 1,12 1,05 0,97 0,99 0,97 0,97 0,94-24% Kilde: AED06 og AED022. Bemærk: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp, indgår i beregningen af det gennemsnitlige antal timer for det pågældende år. 6

8 Tabel 2A. Gennemsnitligt antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge pr. modtager - 65+årige årige Antal Gns. antal timer Ændring I alt ,23 3,48 8% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,86 5,34 10% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,64 0,49-23% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,71 6,73 0% - heraf personlig pleje 5,48 5,77 5% - heraf praktisk hjælp 1,23 0,95-22% 80+årige I alt ,84 3,56-7% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,29 4,51 5% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,64 0,48-25% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,83 6,38-7% - heraf personlig pleje 5,59 5,44-3% - heraf praktisk hjælp 1,23 0,93-24% Kilde: AED06 og AED022. Bemærk: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp, indgår i beregningen af det gennemsnitlige antal timer for det pågældende år. Antallet er det opregnede tal for hele landet. 7

9 Tabel 3. Fordelingen af visiterede timer til hjemmehjælp i 2016 på praktisk hjælp, personlig pleje og køn, for 65+årige Mænd og kvinder Mænd Kvinder Mænd og kvinder Mænd Kvinder Timer pr. uge i alt Andel af timer I alt % 35% 65% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager personlig pleje % 56% 44% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp % 29% 71% Visiterede timer til personlig pleje til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp % 30% 70% Visiterede timer til praktisk hjælp til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp % 30% 70% Antal modtagere Gns. timer pr. uge pr. modtager I alt ,60 3,97 3,42 Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,92 5,36 4,47 Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,49 0,50 0,48 Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,60 6,90 6,48 - heraf personlig pleje 5,65 5,91 5,55 - heraf praktisk hjælp 0,95 0,99 0,93 Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik for Kilde: AED022 og AED06 8

10 Tabel 4. Top- og bundplacering i 2016 for største og mindste antal gennemsnitlige visiterede timer til hjemmehjælp pr. hjemmehjælpsmodtager- 65+årige Gns. antal timer per uge Placering Top 10 Bund 10 Visiteret Leveret Visiteret Leveret 1 Holbæk 5,26 4,80 Glostrup 2,17 1,82 2 Rødovre 5,18 - Aalborg 2,30 2,49 3 Sønderborg 5,14 - Tårnby 2,30-4 Læsø 5,04 2,45 Langeland 2,30 2,64 5 Svendborg 4,90 4,56 Morsø 2,46 2,43 6 Gladsaxe 4,82 3,78 Viborg 2,57 2,43 7 Odder 4,74 3,81 Odense 2,62 2,56 8 Slagelse 4,72 4,49 Kerteminde 2,79 2,37 9 Silkeborg 4,65 4,06 Struer 2,80 1,94 10 Vallensbæk 4,62 3,95 Holstebro 2,82 2,30 Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i tabellen. Der mangler i alt data fra 24 kommuner: Fra AED06 og AED022 (visiterede timer) mangler: Faxe, Fredensborg, Frederikshavn, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Ringkøbing-Skjern, Ringsted og Aarhus. Fra AED023 og AED01 (leverede timer) mangler: Faxe, Fredensborg, Frederikshavn, Frederikssund, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Hillerød, Kalundborg, København, Lejre, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Rødovre, Skive, Sorø, Sønderborg, Tårnby, Vordingborg, Ærø og Aarhus. Kilde: AED06, AED022, AED023 og AED01 Figur 1. Fordelingen af hjemmehjælpsmodtagere og visiteret hjælp til 65+årige i 2016 Fordeling af hjemmehjælpsmodtagere i 2016 Fordelingen af visiterede timer til hjemmehjælp i ,0% 18,0% 41,2% 6,3% 45,8% 75,7% Borgere, der alene modtager hjælp til personlig pleje Borgere, der alene modtager praktisk hjælp Borgere, der både modtager praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i figuren. Kilde: AED06 og AED022. Timer til borgere, der alene modtager hjælp til personlig pleje Timer til borgere, der alene modtager praktisk hjælp Timer til borgere, der både modtager praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje 9

11 Figur 2. Antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge i 2016 fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje Ugentlige timer pr. modtager - alene praktisk hjælp Ugentlige timer pr. modtager - alene personlig pleje eller personlig pleje og praktisk hjælp 1,4% 10,5% 8,4% 5,8% 30,5% 98,6% 22,5% 22,2% Under 2 timer 2-3,9 timer Under 2 timer 2-7,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer 12-19,9 timer Mere end 20 timer Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i figuren. Kilde: AED06. Tabel 5. Forhold mellem visiterede og leverede timers hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper, personlig pleje og praktisk hjælp Leveret/visiteret Forskel Alle ,4% 89,4% 12,6% 10,6% år 84,8% 85,6% 15,2% 14,4% år 85,5% 87,3% 14,5% 12,7% år 86,2% 89,0% 13,8% 11,0% år 86,6% 88,8% 13,4% 11,2% år 88,5% 90,1% 11,5% 9,9% 90 år og derover 89,6% 91,9% 10,4% 8,1% Fordeling på personlig pleje og praktisk hjælp I alt for begge typer ydelser 87,4% 89,4% 12,6% 10,6% Personlig pleje 86,3% 89,3% 13,7% 10,7% Praktisk hjælp 92,8% 89,9% 7,2% 10,1% Note: Tallene er beregnet på baggrund af de kommuner, der har indberettet tal til Danmarks Statistik for både visiterede og leverede timer, jf. note til tabel 4. Kilde: AED022 og AED01 10

12 Gns. antal timer pr. uge Figur 3. Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge til hjemmehjælpsmodtagere i 2016 fordelt på alder 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,51 3,09 3,01 2,72 2,54 2,73 3,60 1,50 1,00 0,50 0,00 0,70 0,62 0,57 0,56 0,56 0,61 0,73 Under 65 år år år år år år 90 år og derover Praktisk hjælp Personlig pleje Note: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik, indgår i beregningen. Kilde: AED06 og AED022 11

13 Figur 4. Fordelingen af befolkning og antallet af visiterede timer til hjemmehjælp i 2008 og år 21% år år 14% år 19% 7% 90+ år år 7% år 10% år 24% 3% år 25% år 32% år 16% år 22% år 25% år 12% år 6% 90+ år 3% år 9% år 33% år 12% år 18% år 14% år 21% år 28% år 19% Note: Fordelingen af befolkningen over 65 år er beregnet efter, at tal for beboere på plejehjem, i plejebolig og i beskyttet bolig er fratrukket (da disse personer ikke bor i eget hjem). Kilde: FOLK1, RESI01 og AED022 12

14 Tabel 6. Ændring i visiteret hjemmehjælp til beboere i eget hjem over 65 år fra 2008 til Fald i antal visiterede Timer pr. uge i alt timer I alt ,6% -0,5% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,8% 4,1% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,1% -1,5% Visiterede timer til personlig pleje til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,8% -0,9% Visiterede timer til praktisk hjælp til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,2% -4,6% Antal modtagere Fald i antal modtagere I alt ,2% 0,2% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,9% 3,7% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,6% 0,7% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,0% -1,4% Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Kilde: AED022 og AED06 Tabel 7. Udvikling i gennemsnitligt antal timer til personlig pleje og praktisk hjælp Timer pr. uge pr. modtager Ændring i visiterede timer Personlig pleje Visiterede timer Procent ændring 65+årige 5,4 5,5 5,5 1,8% 0,3% årige 5,3 5,7 5,7 7,0% 0,5% 80+årige 5,4 5,3 5,4-0,8% 0,3% Praktisk hjælp 65+årige 0,9 0,7 0,7-22,9% -3,2% årige 0,9 0,7 0,7-20,6% -2,5% 80+årige 0,9 0,7 0,7-24,2% -3,5% Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Kilde: AED022 og AED06 13

15 Tabel 8. Modtagere af personlig pleje eller personlig pleje og praktisk hjælp fordelt på ugentlige timer pr. modtager år I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Under 2 timer 30,7% 31,6% 27,4% 29,5% 2 3,9 timer 23,2% 23,2% 22,5% 22,0% 4 7,9 timer 22,4% 21,7% 23,8% 23,9% 8 11,9 timer 10,0% 9,2% 11,7% 11,6% 12 19,9 timer 7,8% 8,3% 9,2% 8,6% Mere end 20 timer 5,9% 6,0% 5,5% 4,4% Kilde: AED06. Kun kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp, indgår i tabellen. Tabel 9. Udviklingen i visiterede personer til madservice Antal modtagere Ændring I alt ,3% Kommunal leverandør ,3% Privat leverandør ,0% I % af hjemmehjælpsmodtagere 28,9% 26,5% 26,3% 26,3% 26,7% 27,7% 27,4% 27,2% 26,4% -8,9% Kilde: AED06, RESMAD 14

16 Tabel 10. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp sorteret efter højeste alder i 2015 (Opdateres i 2018) Gribskov Hvidovre 79,2 79,3 79,4 Ærø 80,7 81,7 81,6 Kolding 79,6 80,0 79,4 Glostrup 79,6 80,8 81,3 Viborg 79,6 79,3 79,4 Brønderslev 79,4 80,4 81,1 Nordfyns 79,0 78,8 79,3 Lyngby-Taarbæk 81,7 82,3 81,1 Ringkøbing-Skjern 79,7 79,7 79,3 Hørsholm 80,6 81,3 81,0 Brøndby 78,1 79,5 79,2 Billund 80,1 80,7 80,8 Horsens 78,7 78,7 79,2 Gentofte 80,7 80,8 80,8 Ikast-Brande 78,8 79,0 79,2 Rudersdal 80,2 80,7 80,8 Lolland 79,2 78,7 79,2 Samsø 79,2 81,1 80,8 Slagelse 79,0 79,6 79,2 Rødovre 80,2 80,8 80,6 Aarhus 79,7 79,0 79,2 Svendborg 80,2 80,5 80,5 Hjørring 79,7 78,6 79,1 Odder 79,4 80,4 80,4 Lejre 78,3 78,8 79,1 Sønderborg 80,0 80,6 80,4 Vordingborg 79,4 79,1 79,1 Varde 80,5 80,2 80,4 Læsø 80,7 80,5 79,0 Favrskov 79,3 80,6 80,3 Randers 78,7 78,6 78,9 Langeland 79,2 82,0 80,3 Ringsted 80,1 80,0 78,9 Herning 79,8 80,1 80,1 Syddjurs 79,0 78,2 78,9 Hillerød 79,3 80,2 80,1 Vesthimmerlands 79,8 78,4 78,9 Kerteminde 79,1 80,3 80,1 Esbjerg 78,5 78,3 78,8 Tønder 79,1 79,0 80,1 Fredericia 78,9 79,9 78,8 Tårnby - 80,1 80,1 Frederikshavn 79,0 79,0 78,8 Allerød 81,1 80,2 80,0 Køge 78,9 79,6 78,8 Faaborg-Midtfyn 79,7 79,6 80,0 Roskilde 78,9 79,4 78,8 Guldborgsund 80,6 80,7 80,0 Skanderborg 78,1 78,5 78,8 Herlev 79,3 78,8 80,0 Albertslund 75,1 76,9 78,7 Hedensted 79,5 80,1 79,9 Halsnæs 77,4 78,2 78,7 Vejen 79,4 79,8 79,9 Mariagerfjord 78,8 78,6 78,7 Vejle 79,8 79,5 79,9 Struer 79,3 78,6 78,7 Nyborg 78,9 80,1 79,8 Ballerup 77,7 78,3 78,6 Skive 79,6 79,0 79,8 Kalundborg 78,8 78,6 78,6 Dragør 80,5 79,7 79,7 Lemvig 79,3 79,0 78,6 Faxe 79,4 79,1 79,7 Rebild 78,9 79,1 78,6 Haderslev 80,3 79,5 79,7 Odense 78,3 78,0 78,5 Helsingør 79,5 79,6 79,7 Odsherred 78,7 78,3 78,5 Silkeborg 79,2 79,0 79,7 Fredensborg 78,4 78,7 78,3 Sorø 79,8 79,6 79,7 Stevns 79,8 78,6 78,3 Bornholms 79,6 79,6 79,6 Aalborg 78,1 78,2 78,3 Middelfart 79,9 79,7 79,6 Vallensbæk 76,3 77,7 78,1 Norddjurs 78,3 79,9 79,6 Jammerbugt 78,0 77,2 78,0 Thisted 80,1 79,7 79,6 Egedal 78,3 77,6 77,9 Assens 79,2 79,4 79,5 Frederiksberg 77,8 77,9 77,8 Gladsaxe 79,3 79,4 79,5 Holbæk 78,0 77,9 77,7 Holstebro 80,6 79,8 79,5 Greve 76,5 77,2 77,4 Morsø 79,4 80,4 79,5 København 77,2 76,8 77,4 Næstved 78,9 78,8 79,5 Fanø 77,8 78,0 77,3 Aabenraa 79,0 78,7 79,5 Høje-Taastrup 77,8 77,1 77,3 Frederikssund 78,5 79,0 79,4 Solrød 77,8 78,4 76,9 Furesø 78,4 79,2 79,4 Ishøj 74,5 75,4 76,6 Kilde: KL - Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen Anm.: Opdelt efter højeste gennemsnitsalder i Opgørelsen omfatter nyvisiterede, der var over 65 år. 15

17 Kort 1. Andel hjemmehjælpsmodtagere visiteret til hjemmehjælp i eget hjem i alderen 65+ år i 2016 Kilde: FOLK1, RESI01, AED06. Kommuner markeret med lys hhv. mørk grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i alderen 65+ omkring gennemsnittet på 11 % 16

18 Kort 2. Andel hjemmehjælpsmodtagere visiteret til hjemmehjælp i eget hjem i alderen 80+ år i 2016 Kilde: FOLK1, RESI01, AED06. Kommuner markeret med grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i alderen 80+ omkring gennemsnittet på 32 % 17

19 Kort 3. Andel hjemmehjælpsmodtagere visiteret til madservice i 2016 Kilde: RESMAD, AED06. Kommuner markeret med grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem visiteret til madservice omkring gennemsnittet på 29,8 % Note: Modtagere af madservice er ikke opdelt på alder i Danmarks Statistiks opgørelse der ses derfor på alle hjemmehjælpsmodtagere inkl. dem under 65 år. 18

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017/Januar 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2018 Hjemmehjælp til ældre - 2017 Ældre Sagen Oktober 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i Jobreform fase 1 Oktober Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 21-december 217 Antal 3. Antal

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2019

Experians RKI-statistik, august 2019 Experians RKI-statistik, august 2019 Statistikken viser udviklingen i RKI-registret i perioden: juli 2016 juli 2019 1 Experian Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i o Beskæftigelsesudvalget 218-19 BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt Jobreform fase 1 Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 216-sep 218 Antal 3. Antal 3. 28.7

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

CEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018

CEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 05-07-2018 Af Henrik Christoffersen (33456035) Bemærk: Den oprindelige CEPOS analyse, der blev offentliggjort 11. juni 2018,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Tabel B1 Førtidspension og København 48.220 6,2 390 15,4 845 3,7 203 7,5 838 33,0 2.263 6,4 170 5,7 243 45,5 2.675 Aarhus 18.900

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere