Fra Wardinghausen til Rasmus Mortensen 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Wardinghausen til Rasmus Mortensen 1."

Transkript

1 Fra Wardinghausen til Rasmus Mortensen Hans Christopher Wardinghausen 2 Den ældste kendte ane til vores familie ud i grenen Mortensen er Joachim Wardinghausen 3 født i Hans barnebarn, Hans Christopher Wardinghausen, blev kendt som Langelands Gøngehøvding. I nedenstående skema ses forbindelsen mellem farfar og barnebarn. Desværre kender vi ikke mere til de to ældste aner, end der er anført i skemaet. En del af teksten i det følgende er afskrift eller uddrag af en eksisterende stamtavle 4. Generation 1 1. Joachim Wardinghausen # , 1627, ) 2. I Johannes Wardinghausen # , Generation 2 2. Johannes Wardinghausen # , 1675, ) I Hans Christopher Wardinghausen # , Rensborg, , Rudkøbing, ( Maria Dorothea Nissen # , Ny Mynster, Holsten, , Rudkøbing, ) Krigsårene var en streng prøvetid for Danmark. Krigen kostede store ofre af mennesker og værdier, og de rester, som var tilbage af tidligere velstand, gik med. Men krigen blev dog ligesom et vendepunkt i nationens udvikling. Nationalfølelsen begyndte at vågne tilligemed følelsen af, at folket selv måtte tage del i landets forsvar, der hovedsagelig førtes af bønderne med adelen i spidsen. Dette udslag af genopvågnet krigerisk ånd overgår måske alle i denne krig, om end Københavns forsvar og Bornholms rejsning havde betydning. På Langeland var der en følelse af samdrægtighed mellem bønder, adelsmænd og officerer, som muliggjorde de beundringsværdige handlinger. Befolkningen på Langeland, der i den tid måske har talt mennesker i alt, lovede og svor med megen begejstring, at de trolig ville forsvare sig og stille den størst mulige styrke til fods og til hest. Guvernøren i Nakskov, den tapre rytteroberst Joachim Kørber, var i forening med oberstløjtnant David Bernbach betroet ordningen af forsvaret 1 Rasmus Mortensen (77) Hans Christopher Wardinghausen (1290) Joachim Wardinghausen (1293) Stamtavle over familierne Wardinghausen og Lollesgaard udarbejdet af Harald Kier (1913). 1

2 på småøerne, og sidstnævnte, der var en meget dygtig og tapper officer blev den 8. August 1658 sendt fra Nakskov til Langeland med 30 ryttere og 50 musketterer for at ordne forsvaret af øen. Den nævnte lille styrke skulle tjene som kerne, hvorom Landfolket, øens Væbning og bøndernes Landstorm, skulle samle sig, og den bestod af krigsvante folk. Den lille styrke løste sin opgave med beundringsværdig dygtighed. Officererne i forening med Langelands landsdommer, godsejer Vincents Steensen til Stensgård, ordnede forsvaret af øen med stor dygtighed, og senere kæmpede de med stort heltemod overfor Carl Gustavs sejrvante og øvede krigsfolk og skrev nogle af de smukkeste blade i denne krigs historie, og de værgede i lang tid Langeland for svenskernes ødelæggelser. Men forsvaret krævede dyre ofre; den tapre landsdommer Vincents Steensen fandt heltedøden tæt ved sit gamle fædrenehjem den 17. februar 1659 og står endnu i historien som Langelands nationalhelt ; men også mange andre officerer og menige fandt heltedøden, og mange vandt et heltenavn, som de i reglen købte med ædle sår. Idet Steensen segnede af hesten, gennemboret af nogle og tyve kugler, tænkte han endnu på sit fædreland, og han råbte til den tapre Bernbach, der også var såret: Ak, broder, jeg er dødeligsåret, gør dit bedste og hold folkene sammen, at de ikke vige fra hinanden, men ærligt forsvarer deres fødeland. Bernbach og hans tapre officerer opfyldte den døende helts ønske og håb og førte langelænderne til en afgørende sejr, og den berømte svenske feltmarskal Wrangel måtte trække sig tilbage med et tab af 2 kanoner og 300 døde eller fangne, og svenskerne foretog mange mislykkede angreb på Langeland, og først den 8. juni 1659 indtog de øen med en knusende overmagt. Af Bernbachs tapre officerer var den berømteste den mand, der var i vores slægt, Hans Christopher Wardinghausen, som langelænderne kalder Langelands Gøngehøvding ; han var født i Rensborg den 19. juni I 1658 var han løjtnant i Hans Adolf Buchwalds Rytterkompagni og lå på Samsø med et kompagni, der talte 17 uberedne mand og 34 beredne ryttere. Han blev i samme år kaptajnløjtnant i Kørbers regiment og deltog med dette i Langelands og Lollands forsvar. Ifølge Vort Forsvar 5 blev der oprettet 3 svage rytterkompagnier (i alt omtrent 200 heste), af hvilke det ene kommanderedes af kaptajnløjtnant Hans Christopher Wardinghausen; ved det andet var ritmester Enevold Bille, og 5 Vort Forsvar nr. 528 af 17. marts

3 det tredje kommanderedes af løjtnant Kurt Didrichs. Denne rytterstyrke var dog ikke fast indkvarteret på Langeland, men optrådte snart der, snart på Lolland. Den 9. oktober 1658 fik Bernbach spejderefterretning om, at der lå en styrke med en svensk ritmester og 40 ryttere af Fersens regiment ved Vemmenæs Færgegård på Tåsinge, lige over for Rudkøbing. Han lod derfor straks den påfølgende nat Wardinghausen tage af sted med 20 musketterer og en lille trop af Landeværnet. Denne skare faldt så over svenskerne med største held, nedhuggede dem, der ikke ville overgive sig, og tog resten (18 mand) samt heste og bagage med sig. Alene ritmesteren og en løjtnant var så heldige at undkomme, ved at de, fuldstændig nøgne, flygtede ud af deres kvarter, en gård tæt ved stranden, hvorefter de kastede sig i en båd og roede bort i den forfatning. Færgemanden i Vemmenæs, Jens Kjeldsen, har formentlig allerede været under mistanke for at samarbejde med fjenden 6 ; i hvert fald blev han i forbindelse med et senere udfald mod Tåsinge, gevaltsam tagen fra hus og hjem og sammen med nye svenske fanger ført til Rudkøbing. Efter dette togt indførte svenskerne vagt på Tåsinge af frygt for, at øen skulle blive taget og brugt som udgangspunkt for et angreb mod Svendborg. 6 Kilde: Skalk nr. 6/

4 Wardinghausen deltog med stor hæder i forsvaret af Langeland, og i de samtidige kildeskrifter roses han som den tapreste og mest forvovne af de unge officerer, der deltog i kampene på Langeland. Efter Langelands erobring deltog han i forsvaret af Nakskov som ritmester; her omtales han således i Historisk Archiv for 1870: Den sjette maj 1659 begyndte kampens blodige leg, idet ritmester Wardinghausen på en fouragering i Branderslev skov, der, ligesom så mange andre skove overalt i riget den gang blev aldeles ødelagt, traf på en del svenske ryttere ved Abildtorp, hvilke han efter gentagne angreb kastede tilbage, og hvoraf han førte en ritmester og en menig, der siden døde af de her modtagne sår, med sig ind til byen. De danske havde flere sårede og to faldne, hvoriblandt en kornet. Til sidst blev Wardinghausen hårdt såret og fanget og sad et år i svensk fangenskab. Man mente, at hans sår var dødeligt, men han kom sig dog igen, og efter krigen kom han igen til Langeland, hvor han havde fundet sin ungdomsbrud. Efter krigen var der tale om, at der skulle ansættes officerer på Langeland med fri gårde, der så skulle uddanne Landfolket som Landeværn. Landsdommer Thomas Bech skrev da til feltmarskal Schach: Og dersom vi skal have officerer her på landet, da begærer de ganske undersåtter, at hans Eksellence vil forunde os en kaptajnløjtnant ved navn Hans Christopher Wardinghausen, der nu opholder sig ved Kongens Livgarde, og var her hos os på landet, og holdt sig meget vel, så længe til han blev fanget, og salig Bernbach, såvel som ham beviste dem meget tro og uforsagt mod fjenderne, så han er en ærlig officer i alle måder. Ansættelsen af officerer blev dog opgivet; men Wardinghausen blev dog på Langeland til sin død. Han ægtede her Marie Dorothea Nissen 7, født i Ny Mynster i Holsten i oktober 1642, datter af Thomas Nissen 8, der var inspektør ved Grevskabet Langeland under svenskerkrigen, og hvor han var meget afholdt for den dygtighed og hjælpsomhed, hvormed han hjalp langelænderne under og efter krigen; han blev senere tolder i Rudkøbing, hvor han døde. Efter krigen afløste Wardinghausen sin svigerfar som inspektør ved Grevskabet Langeland, og han omtales som en god mand, der forstrakte de forarmede bønder med en del penge, som han aldrig fik tilbage. Efter krigen var de ruinerede gårde omtrent værdiløse, men Wardinghausen ventede atter bedre tider; han købte derfor Polleholm og en gård til i Illebølle, en gård i Kædeby og Vordingsbjerg i Simmerbølle, alt i alt 25 Tdr. Hartkorn. Af disse gårde blev Polleholm og Vordingsbjerg i lang tid i hans efterslægts besiddelse. Efter svigerfaderens død blev Wardinghausen til sidst tolder i Rudkøbing til sin død den 6. februar Han var meget afholdt af 7 Maria Dorothea Nissen (1291) Thomas Nissen (1294)

5 langelænderne; både i krigens og i fredens dage sluttede han sig nøje til dem, og han var en kundskabsrig og klog mand, der hjalp mange, og han var en livsglad mand, der passede til det livsglade ø-folk, og de glemte ikke, at han hørte til de trofaste kæmper, om hvem der senere blev skrevet: Trofaste kæmper i farens stund mandigt har værget vor odelsgrund Wardinghausens hustru, Maria Dorothea Nissen, døde i Rudkøbing i maj 1712; 10 af deres børn overlevede faderen. Skiftesamlingen efter Wardinghausen viser, at han, trods sin store børneflok, de dårlige tider og sin store godgørenhed, havde forstået at arbejde sig frem til en velhavende mand. Han efterlod sig landejendomme med ca. 20 Tdr. Hartkorn, en større gård i Rudkøbing, et større fartøj og et pragtfuldt indbo, hvor der særlig nævnes en hel del pragtfulde smykker af guld og sølv, samt familie-malerier, der muligvis endnu kan findes. Boets midler, 2466 Rbd., deltes mellem enken og børnene; det var en betydelig værdi i de tider, men da der var så mange til deling, blev det ikke meget til hver, og da Toldvæsenet mange år efter hans død krævede et tilgodehavende af 57 Rbd., var der flere af børnene, der i 1726 måtte bede om og fik eftergivelse af deres andel, og regeringen syntes at have glemt Wardinghausens fortjenester ved fædrelandets forsvar under svenskerkrigen. Hans Christopher Wardinghausen efterlod sig 10 børn jf. nedenstående skema: Generation 1 1. Hans Christopher Wardinghausen # , Rensborg, , Rudkøbing, ( Maria Dorothea Nissen # , Ny Mynster, Holsten, , Rudkøbing, ) I Thomas Wardinghausen # , , Christiansborg, Guinea, 2. II Hans Christopher Wardinghausen # , 3. III Christian Henrich Wardinghausen # , IV Dorothea Cathrine Wardinghausen # , ( , Hartvig Haugen # , ) V Elisabeth Marie Wardinghausen # , ( Peder Hansen # , Kerteminde, , , ) 4. VI Charlotte Amalie Wardinghausen # , VII Friderich Wardinghausen # , , ( Anna Margrethe Holm #1312 ) 5. VIII Augusta Margrethe Wardinghausen # , 6. IX Sopfie Gertrud Wardinghausen # , 7. X Nicolaj Wardinghausen # , Generation 2 2. Hans Christopher Wardinghausen # , , ) I Christian Hans Christopher Wardinghausen #1307 5

6 3. Christian Henrich Wardinghausen # , ( , Elsebeth Cathrine Carstensdatter # , 1720, Rudkøbing, ) ( Maren Martensdatter # , ) I Hans Christopher Wardinghausen # , Nyborg, ( Dorthea (Hansdatter) Blichfeldt # , , ) 4. Charlotte Amalie Wardinghausen # , ( , Hans Steffensen #1335 Kiel, , ) ( , Hou, Erich Erichsen #1336 ) I Marie Dorothea Hansdatter # , II Hans Christopher Hansen # , 5. Augusta Margrethe Wardinghausen # , 1743, , ( Niels Iversen # , , ) I Marie Dorothea Nielsdatter # , Illebølle, 1756, Vindeby, , ( Peder Michelsen II # , Herslev, 1755, Vindinge, , ) Iver Nielsen # , Illebølle, 1760, Illebølle, , ( , Johanne Christensdatter # , Herslev, Lindelse sogn, , Lindelse, 1745, Illebølle, , Illebølle, ) ( , Lindelse, Anna Pedersdatter # , Fodslette, 1760, Illebølle, , Illebølle, ) III Elisabeth Margrethe Nielsdatter #1346 ( , Lindelse, Hans Michelsen # , 1729, Rudkøbing, , Rudkøbing, ) ( , Rudkøbing, Hans Pedersen Friis #1381 ) IV Hans Christopher Nielsen # , Illebølle, , Illebølle, 1726, Illebølle, , Illebølle, V Karen Nielsdatter # , Illebølle, , 1739, , Vindeby, ( , Lindelse, Rasmus Nielsen Hovgaard # , Ny Skrøbelev, 1751, Vindeby, , Vindeby, ) VI Friderich Nielsen Wardinghausen # , Illebølle, , Illebølle, VII Peder Hansen Nielsen # , Illebølle, , ( , Lindelse, Gertrud Mogensdatter #1386 ) VIII Jochum Christian Nielsen # , Illebølle, , , Illebølle, IX Nicolaj Nielsen # , Illebølle, , 1734, Illebølle, , 6. Sopfie Gertrud Wardinghausen # , , Polleholm (A406), ( Hans Lauritsen # , , ) I Maren Hansdatter #1284 ( Mads Guldborg #1283 ) II Hans Christopher Hansen # , ( Karen Olufdatter # , 1814, ) 7. Nicolaj Wardinghausen # , ( Elsebeth Madsdatter #1313 ) I Nicolaj Wardinghausen # , , København, ( Anna Maria Beyer #1315 ) I: Thomas Wardinghausen, f. 1666, død 1707, blev i 1709 ansat ved det kgl. octr. dansk-vestindisk-guinesiske kompagni og udgik i samme år med skibet Christianus Qvintus til fortet Christiansborg i Guinea, hvor han afgik ved døden d. 2. juni II: Hans Christopher Wardinghausen, født i maj 1667, død 9. januar 1708, var medejer af Polleholm, som han senere solgte, og ved hans død kunne gælden ikke dækkes. Han døde ugift, men han efterlod sig en uægte 6

7 søn, Christian Hans Christopher Wardinghausen, som han havde lyst i kuld og køn. Sønnen er vistnok død tidligt. III: Christian Henrich Wardinghausen, født 1671, boede en årrække i Nyborg, hvor han den 21. september 1693 blev gift med Elsebeth Cathrine Carstensdatter, født 1674, døbt 25. marts og død i Rudkøbing I 1726 boede han i Rudkøbing, hvor han blev gift anden gang med enken Maren Martensdatter, død Han ordnede tilbagebetalingen af de 57 Rbd. For familien og betalte sin andel, men han beskriver sin tilstand således: I afvigte orlov har jeg taget store søskader i Hs. Maj. Tjeneste, hvorudover geråden i største armod, derom er indleveret i det kgl. Cancellie bevisligheder, og derefter ansøgning 1719 af Hs. Maj. Benådet med et bedebrev udi kirkedørene udi Fyens Stift, desto værd for mig ingen oprejsning. Han synes at have været afholdt af familien, der ofte opkaldte deres børn efter ham. Han er vistnok død i Jylland hos sønnen. Han var i sin tid medejer af Polleholm. Han efterlod sig kun en søn i sit første ægteskab, nemlig: - Hans Christopher Wardinghausen, døbt i Nyborg 9. februar Han blev cand. theol. Den 12. september 1719, haud., kapellan i Adslev, 1731 præst i Søften og Foldby, Århus Amt, gift 12. juli 1731 med formandens enke, Dorthea Hansdatter, født Blichfeldt, født ca. 1688, død 23. januar 1766, provst d. 4. maj 1740, begravet den 15 juni Ingen børn. IV: Dorothea Cathrine Wardinghausen, født 1673, blev viet 1. juli 1690 til Hartvig Haugen, begravet 23. januar 1718, præst i Kliplev, senere i Simmerbølle på Langeland. Hendes liv var en vedvarende lidelseshistorie. Hendes mand havde en del stridigheder med sine sognebørn, og han var svagelig de sidste 8 år af sit liv. Simmerbølle var kun et ringe kald, og de havde 13 børn, som de efter de tiders urimelige skattelove måtte svare familieskat for. Da hendes mand døde, fik hun kun en ringe pension af eftermanden, Peder Pedersen, der var gift med hendes datter og ligeledes sad i små kår; han kunne eller ville ikke svare pensionen til hende, og hun måtte sagsøge ham for at få sin afgift, som han blev dømt til at betale, og han beskyldte hende derfor for hårdhed. Senere synes dog forholdet mellem dem at have bedret sig, og hun nævnes i kirkebogen som gudmoder til et af datterbørnene. Men denne datter døde allerede tidlig og efterlod sig flere små 7

8 børn. Hartvig Haugen døde fattig, og hans hustru fragik arv og gæld efter ham. I 1726 boede hun som en fattig præsteenke i Rudkøbing. Hun klagede da over, at hun var fattig og sad i ringe kår og havde været svagelig i 20 år, og nu var hun meget svag og affældig og kunne ikke holde pige; hun måtte ofte holde sengen 7-8 uger, men måtte desuagtet hjælpe sig selv og havde ikke et menneskebarn, som kunne hjælpe hende. Af hendes børn kendes kun datteren; om de andre børn vides intet. V: Elisabeth Marie Wardinghausen, født 1675, blev gift med hører ved Latinskolen i Rudkøbing, Peder Hansen, født i Kerteminde 1670, begravet 24. februar Den 10. november 1704 købte han Vordingbjerg af kaptajn Wardinghausens enke, og hans hustru ejede denne gård som enke i en årrække. Ulykken fulgte også dette ægtepar, idet Peder Hansen d. 16. februar faldt igennem isen og druknede mellem Rudkøbing og Thorseng. Elisabeth Marie Wardinghausen levede derefter som enke i Rudkøbing i en lang årrække. I 1726 kalder hun sig fattig enke i slet tilstand. Ingen børn. VI: Charlotte Amalie Wardinghausen, født 1678, blev d. 22. september 1697 viet til Hans Steffensen fra Kiel, der døde i marts I dette ægteskab var der to børn: - Hans Christopher Hansen, født 1700, senere brændevinsbrænder i Rudkøbing, og - Marie Dorothea Hansdatter, født Ved skiftet efter Hans Steffensen var boets overskud 97 Rbd., der deltes mellem enken og børnene. Charlotte Amalie Wardinghausen giftede sig anden gang med enkemand, birkedommer Erich Erichsen på Hou den 9. marts I dette ægteskab nævnes der ingen børn. I 1726 boede hun som en fattig enke i Rudkøbing. Hun omtaler, at hendes mand var meget rig, da han var birkedommer, indtil han blev fuldmægtig hos salig grev Friderich v. Ahlefeldt, der lod ham bygge nogle skibe, hvortil han udlagde af sine egen midler og andre mangfoldige penge, hvorfor greven gav ham to steder på Hou afgiftsfri på livstid, og hun havde ventet, at salig grev Charles v. Ahlefeldt skulle have givet hende det ene sted på livstid; men han bortbyttede disse steder med herregården Nygård, og betjentene fratog os alt vort gods og formue, og vi kom i største armod. Da vi 8

9 klagede til kongen, gav den salig greve os 40 Rbd., 16 Tdr. korn og 2 favne brænde årlig, men den nuværende greve Frederich v. Ahlefeldt, der oprettede stamhuset Ahlefeldt blev frikendt ved en Commissariedom, der blev afgjort til en nådessag, og uagtet den nuværende greve havde stor fordel af, at Nygård var tilbyttet, så fik vi dog ikke noget, da han gik fra arv og gæld efter sin fader Charles v. Ahlefeldt. Jeg har ikke haft en times helbred siden denne dom faldt imod al forhåbning, men jeg er for svag til at søge. Jeg har adskillige gange søgt den nuværende greve; men han er så ubarmhjertig og vil ikke gøre godt. Dog vil jeg endnu søge ham, om han vil give mig noget til at betale min faders gæld med. VII: Friderich Wardinghausen, født 1680, død d. 20. juli 1709, var først handelsmand i Rudkøbing, hvor han ejede en gård, men flyttede derefter til Bergen, hvor han døde. Han var forlovet med Anna Margrethe Holm. I hans dødsbo var der en del fine klædninger, sølvknapper m.m. Gården i Rudkøbing og hans løsøre solgtes ved auktion for 407 Rbd., men hans gæld var 351 Rbd,. så der kun blev 56 Rbd. efter ham til deling, hvilket beløb blev skænket til moderen til hjælp i hendes alderdom tilligemed nogle sengeklæder, som hun overlod sønnen Nicolaj Wardinghausen til køjeklæder. VIII: Augusta Margrethe Wardinghausen, født 1680, begravet 17. maj 1743, blev gift med proprietær Niels Iversen, født 21. januar 1668, død 21. januar Han ejede Guldborggård og en gård i Illebølle, Lindelse sogn; han var søn af Iver Kierudsen til Guldborg og Karen Heichsen fra Lundsgård på Fyn. Niels Iversen udstykkede Guldborg og solgte hovedparcellen til sin broder Kierud Iversen, der var færgemand på Ristinge og stiffader til Mads Guldborgs moder; disse familieforbindelser er meddelt i Slægten Guldborg og Guldborggårds historie. Niels Iversen vedblev dog at eje den anden gård i Illebølle til sin død og var en velhavende mand. I herredstingbogen for 7. april 1714 har Illebølle bymænd afgivet en række forklaringer, om at Kierud Iversen, broderen Niels Iversen og svogeren Jesper Broch, når de kom sammen, stødte i hornet og pantede så de bymænd, der ikke kom, og omsatte bøderne i brændevin; de var måske nok, som så mange, temmelig livsglade langelændere, men ser vi nærmere efter i tingbogen, får vi det indtryk, at de var rige myndige mænd, der holdt strengt på markfreden og deres rettigheder, både her og overfor lensgreverne, når disse ville herske over de jordegne bønder, hvortil de hørte. 29. juli 1743 var der skifte efter Niels Iversens hustru, Augusta Margrethe. Den jordegne gård med 14 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Hartkorn vurderedes da til 30 Rbd. pr. Td. Eller 426 Rbd., og løsøret til 564 Rbd. 9

10 Sønnen, Iver Nielsen, overtog gården, men denne blev senere solgt til svogeren Peder Michelsen i Vindeby, der var gift med Niels Iversens datter, Marie Dorothea Nielsdatter. Deres søn var Mikkel Pedersen Lollesgaard og sønnesøn Peder Lollesgaard. IX: Sophie Gertrud Wardinghausen, er vores ane og omtales derfor i efterfølgende afsnit. X: Nicolaj Wardinghausen, født i december 1689; tjente i Marinen; i krigen mod Sverige tjente han kongen som søkaptajnløjtnant og gik derefter i moskovitisk tjeneste; før den tid opholdt han sig en tid i Rudkøbing, hvor hans og Elsebeth Madsdatters søn blev døbt. Han er formodentlig død i Rusland, thi vi hører ikke mere om ham i Danmark. Efterlod en søn: - Nicolaj Wardinghausen, født i Rudkøbing 1720, død i København d. 5. august Han ejede no. 231 i Lille Færgestræde og no. 280 i Fortunstræde. 27. juni 1753 fik han bevilling til at handle med kinesiske og vestindiske varer og d. 20. august 1777 bevilling som brændevinsbrænder. Han blev gift med Anna Maria Bayer, datter af kavaleriofficer Beyer og Elisabeth Breinholm. Hun giftede sig anden gang d. 3. september 1784 med Christen Flor, født i Bergen I hendes første ægteskab var der 3 børn jf. nedenstående skema. Oplysninger om disse efterkommere vil ikke blive givet her, men kan findes i den tidligere nævnte slægtstavle 9. Generation 1 1. Nicolaj Wardinghausen # , , København, ( Anna Maria Beyer #1315 ) I Augusta Margrethe Wardinghausen # , 2. II Nicolaj Wardinghausen #1317 III Jørgen Henrich Wardinghausen #1318 Generation 2 2. Nicolaj Wardinghausen # , Jægersborg, ( Marie Elisabeth Severine Lund #1323 ) I Margrethe Elisabeth Wardinghausen # , II Nicoline Severine Wardinghausen # , 3. III Peter Nicolaj Wardinghausen # , Generation 3 3. Peter Nicolaj Wardinghausen # , , ( Anna Cathrine Mohr #1322 ) 4. I Valdemar Nicolaj Wardinghausen # , Gl.Mønt, KBH, Generation 4 4. Valdemar Nicolaj Wardinghausen # , Gl.Mønt, KBH, ( , Margrethe Koefoed # , ) I Vilhelm Valdemar Emil Wardinghausen # , II Henry Georg Nicolaj Wardinghausen # , 9 Stamtavle over familierne Wardinghausen og Lollesgaard udarbejdet af Harald Kier (1913). 10

11 III Valdemar Nicolaj Wardinghausen # , IV William Richard Anthoni Wardinghausen # , V Pouline Margrethe Vibekke Wardinghausen # , , VI Poul Ancher Frode Wardinghausen # , VII Niels Frithjoff Charles Wardinghausen # , 2. Sofie Gertrud Wardinghausen 10 Sophie Gertrud Wardinghausen er født 1686, død 7. februar 1759 på Polleholm. Blev gift med proprietær Hans Lauritzen 11, født 1671, død 16. marts Han drev skibsbyggeri i sin ungdom og blev en velhavende mand, der købte Polleholm i Lindelse sogn af sin hustrus slægtninge og boede her siden til sin død. Polleholm var en betydelig gård, hvortil der hørte ca. 120 Tdr. land og 10 huse samt et teglværk. (1:50.000) Den oprindelige Polleholm lå meter sydøst for den nuværende gård. Den nuværende ejer (sommeren 2001) har fortalt, at den gamle gård blev ødelagt ved stormfloden i Ejerens far har genopbygget gården i Sopfie Gertrud Wardinghausen (1289) Hans Lauritzen Schibbygger (1288)

12 Oprindelig placering af Polleholm før Billede fra området, hvor den gamle gård lå. Der ses et æbletræ, der stammer fra den oprindelige gård samt resterne af et stengærde ud til vejen. Generation 1 1. Sopfie Gertrud Wardinghausen # , , Polleholm (A406), ( Hans Lauritsen # , , ) 2. I Maren Hansdatter # II Hans Christopher Hansen #1296 Generation 2 2. Maren Hansdatter #1284 ( Mads Guldborg #1283 ) I Elisabeth Sophie Madsdatter # , , Skrøbelev, ( Morten Jensen # , , Skrøbelev, (Søn af Jens Jørgensen #1281 og Margrethe Mortensdatter #1282 ) ) 3. Hans Christopher Hansen # , ( Karen Olufdatter # , 1814, ) 12

13 I Hans Christopher Hansen #1387 II Hanne Hansdatter #1388 ( Thomas Boesgaard #1389 ) De efterlod sig en datter, Maren Hansdatter 12. Desuden havde de sønnen Hans Christopher Hansen, død 1770; han arvede Polleholm og havde desuden Lindelse Kirketiende i fæste og var i forhold til de tider en meget rig mand, der efterlod sig Polleholm og tilliggende huse gældfrit og desuden en kapital af 1962 Rbd. Han var gift med Karen Olufdatter, født 1741, død 1814; hun giftede sig anden gang med Christian Basballe Kier, født 1748, død 1830, proprietær til Polleholm, Stævnegård og forpagter af Nordenbrogård. Hovedbygning og længer på den nuværende Polleholm. Hans Christopher Hansen efterlod sig flere børn, af disse kendes kun de i skemaet anførte. Generation 1 1. Hans Christopher Hansen # , ( Karen Olufdatter # , 1814, ) I Hans Christopher Hansen # II Hanne Hansdatter #1388 Generation 2 2. Hanne Hansdatter #1388 ( Thomas Boesgaard #1389 ) I Hans Jacob Boesgaard #1418 II Johanne Boesgaard #1419 ( Knudsen #1420 ) 3. III Niels Boesgaard # Niels Boesgaard #1421 ) 4. I Frederik Boesgård # Frederik Boesgård #1422 ) I Johanne Boesgaard #1423 II Ottilie Boesgaard #1424 III Niels Thomsen Boesgaard #1425 Generation 3 Generation 4 12 Maren Hansdatter (1284). 13

14 3. Maren Hansdatter Maren Hansdatter blev gift med den rige Mads Guldborg 13 på Guldborggård i Lindelse sogn, ved hvem hun blev stammoder til to rige og ansete storbondeslægter Guldborg og Have, hvis stamtavler er samlet i Slægten Guldborg og Guldborggårds historie 14. Guldborggård Bag det store stuehus ligger gårdens have, der støder umiddelbart op til Guldborg Banke. En del af Bankens skrænt er efterhånden blevet inddraget i haven. En søster, Augusta Margrethe Wardinghausen 15, til vores ane Sophie Gertrud Wardinghausen, blev gift med proprietær Niels Iversen 16. Han ejede Guldborggård og en gård til i Illebølle, Lindelse sogn; han var søn af Iver Kierudsen til Guldborg og Karen Heichsen fra Lundsgård på Fyn. Niels Iversen udstykkede Guldborg og solgte hovedparcellen til sin broder Kierud Iversen, der var færgemand på Ristinge og stedfader til Mads Guldborgs moder. Guldborggaard (1:50.000) Guldborggaard (1:25.000) 13 Mads Guldborg (1283). 14 Skrevet af Harald Kier. 15 Augusta Margrethe Wardinghausen (1306) Niels Iversen (1339) ) 14

15 Generation 1 1. Maren Hansdatter #1284 ( Mads Guldborg #1283 ) 2. I Elisabeth Sophie Madsdatter # , Generation 2 2. Elisabeth Sophie Madsdatter # , , Skrøbelev, ( Morten Jensen # , , Skrøbelev, (Søn af Jens Jørgensen #1281 og Margrethe Mortensdatter #1282 ) ) I Jens Mortensen # , , Skrøbelev, ( Maren (Foged) Hansdatter # , , Skrøbelev, (Datter af Hans Rasmussen Foged #1279 og Anna Rasmusdatter #1280 ) ) Guldborggård 2001 Gården har mange omkringliggende bygninger. 4. Elisabeth Sophie Madsdatter. Elisabeth Sophie Madsdatter 17 giftede sig med Morten Jensen 18, der var søn af Jens Jørgensen 19 fra Skrøbelev og Margrethe Mortensdatter 20. Her indsættes lidt om Jens Jørgensens familie: Jens Jørgensen blev født i 1694 i Gislev Holme på Fyn som søn af Jørgen Hansen 21 og Anne Rasmusdatter 22. Han blev døbt 11. marts I Rudkøbing kirkebog læses følgende: 1727, 3. dec. Trolovedes Jens Jørgensen, som skal bo på Annexgaarden, og Margrethe Mortensdatter, hun var opfødt her i Staden, og han havde attest at være fri for ægteskabsløfte af præsten på Strynø, hr. Jens (Hansen) Basse. Trolovelsen må have været særdeles vellykket, for de blev viet allerede 9. januar Elisabeth Sophie Madsdatter (1278) Morten Jensen (1277) Jens Jørgensen (1281) Margrethe Mortensdatter (1282) Jørgen Hansen (1285) Anne Rasmusdatter (1280)

16 Annexgaarden, Skrøbelev. Margrethe Mortensdatter blev født 1704 og døbt 22. april som datter af Morten Andersen i Rifbjerg. Hendes mor kendes ikke. Jens Jørgensen blev fæster af Annexgaarden i Skrøbelev i Gården ses somme tider benævnt som Præstegården. Da det vides, at hans mor, Anne Rasmusdatter, døde på Annexgaarden i marts 1737, har han formodentlig haft hende boende hos sig som aftægtskone i den korte tid, hun var enke. Annexgaarden (1:25.000) Annexgaarden har siden Jens Jørgensens tid været på slægtens hænder, først som fæste, men siden 1895 som selveje. Det er nu 8. generation (år 2000), der sidder på gården. Ifølge lokalhistorikeren Harald Kier har Annexgaarden fra umindelige tider siden tilhørt Rudkøbing-Skrøbelev Sognekald. I Fyns Matrikul 1 part 1662 beskrives gården således: Skrøbeløff Bye, Annex Præstegården, Peder Bryde paaboede gandske øde, 16

17 bruges jorden. Gårdens hartkorn er anført til 8 tdr., 2 skp., 2 fdk. Og 2 alb. Fra købet i 1895 vides det, at der hørte en skovparcel til gården. Ovennævnte Jens Hansen Basse, der var præst på Strynø, hvor Jens Jørgensen vides at have opholdt sig i nogen tid, var muligvis hans farbror, og der gisnes på, at han evt. har været medvirkende til, at Jens Jørgensen fik fæstet på Annexgaarden. Når gården vedblev at være fæstegård så længe og ikke blev købt til selveje før 1895, skyldes det, at den tilhørte sognekaldet og ikke måtte skilles fra dette, før Skrøbelev blev et selvstændigt sogn med egen præst og præstegård. Dette skete i nævnte år, da Niels Dinesen Jensen købte Annexgården, der ikke fandtes passende til ny præstegård. Gårdens areal blev samtidig formindsket med 20 tdr. land ager og 2/3 af skovparcellen. Man støder på navnet Annexgaarden hen mod slutningen af tallet. Det var her, at præsten Niels Giødsen, der var svoger til Hans Christopher Wardinghausen, en tid havde sin embedsbolig. Da Godtfred Jensen, der havde Annexgaarden fra 1846 til 1895, ombyggede gården, fandt man i det gamle stuehus et bjælkestykke, hvori der var skåret LAD DIG NØYE 1684 NGS MTD. Initialerne står for Niels Giødsen og hans kone Margrethe Torchildsdatter. Bjælkestykket er nu indmuret i væggen på gårdsiden af den bygning, hvor det blev fundet, og som oprindeligt var gårdens gamle stuehus. 17

18 Margrethe Mortensdatter blev ikke ret gammel, idet hun døde 1749 og blev begravet mandag d. 19. juni i en alder af 45 Aar ringere end 8 Uger og 3 Dage. Jens Jørgensen døde i 1748 og blev begravet lørdag d. 3. december. Jens Jørgensen og Margrethe Mortensdatter efterlod sig 8 børn: Generation 1 1. Jens Jørgensen # , Gislev Holme, Fyn, 1748, ( , Margrethe Mortensdatter # , Rudkøbing, 1749, ) I Riborg Margrethe Jensdatter # , ( , Lars Carstensen #1433 ) 2. II Jørgen Jensen # , III Maren Jensdatter # , IV Morten Jensen # , V Anna Jensdatter # , , 3. VI Anna Jensdatter # , 4. VII Morten Jensen # , VIII Rasmus Jensen # , Generation 2 2. Jørgen Jensen # , ( , Karen Hansdatter #1434 ) I Jens Jørgensen # , , II Rasmus Jørgensen # , 3. Anna Jensdatter # , ( Jens Madsen Guldborg # , (Søn af Mads Guldborg #1283 og Maren Hansdatter #1284 ) ) I Mads Guldborg # , 1819, ) II Hans Guldborg # , 1853, III Maren Guldborg # Morten Jensen # , , Skrøbelev, ( Elisabeth Sophie Madsdatter # , , Skrøbelev, (Datter af Mads Guldborg #1283 og Maren Hansdatter #1284 ) ) I Margrethe Cathrine Mortensdatter # , ( Lars Rasmussen #1449 ) ( Godtfred Pedersen #1452 ) II Maren Mortensdatter # , III Maren Mortensdatter # , IV Rigborg Margrethe Mortensdatter # , ( 1809, Hans Krøyer Madsen #1455 ) V Jens Mortensen # , , Skrøbelev, ( Maren (Foged) Hansdatter # , , Skrøbelev, (Datter af Hans Rasmussen Foged #1279 og Anne Rasmusdatter #1280 ) ) ( Michaeline Godtfredsdatter # , , ) VI Anna Mortensdatter # , VII Mads Mortensen # , I: Riborg Margrethe Jensdatter, født Hun blev hjemmedøbt 14. november, og dåben confirmeredes d. 21. november. Hun menes opkaldt efter byfoged Claus Bertelsens datter på Søvertorp. Hun blev 22. juni gift med enkemand Lars Carstensen fra Kjædeby. II: Jørgen Jensen, født Han blev hjemmedøbt 14. oktober, og dåben confirmeredes d. 21. Han blev 9. november 1763 viet til Karen Hansdatter, der var enke efter Jens Andersen i Skrøbelev. De fik 2 børn jf. ovenstående skema. 18

19 III: Maren Jensdatter, født 1734 og døbt 7. april. Hun blev gift med gårdejer (eller fæster) Oluf (Ole?) Jensen i Svenstrup. De fik 7 børn, hvis navne ikke kendes. IV: Morten Jensen, født Han blev hjemmedøbt 6. december og dåben confirmeredes 9. december. Han døde som barn. V. Anna Jensdatter, født 1739, døbt 1. marts. Hun døde 11 dage gammel. VI. Anna Jensdatter, født Hendes hjemmedåb blev confirmeret 6. juni. Ifølge tidens skik blev hun opkaldt efter sin afdøde søster. 2. november 1767 blev hun gift med Jens Madsen Guldborg i Torpe. Han var født 1739 som søn af Mads Guldborg og Maren Hansdatter på Guldborggaard. Efter at have forpagtet Nordenbrogaard købte de i 1798 herregården Nøjsomhed på Lolland for Rd. Af den såkaldte gale baron Knuth, og de blev meget velhavende. De fik 3 børn jf. ovenstående skema. VII. Morten Jensen er som tidligere skrevet vores ane. Han overtog fæstet på Annexgården efter sine forældre i Hans hustru, Elisabeth Sophie Madsdatter, var søster til forannævnte godsejer Jens Madsen Guldborg, der var gift med Anna Jensdatter. Dette ægteskab har givetvis gavnet Morten Jensen og hans slægt. Det fermgår således af kirkebøgernes notater om faddere, at Annexgaarden s beboere skønt de kun var fæstere har haft nær forbindelse med egnens ansete slægter. Børnene af dette ægteskab omtales nedenfor. VIII. Rasmus Jensen, født 1746 og døbt 15. maj. Han blev 16. december 1772 gift med Bodil Madsdatter fra Vindeltorp. Det var lidt om Jens Jørgensen; nu kommer vi tilbage til Elisabeth Sophie Madsdatter og Morten Jensen: Morten Jensen og Elisabeth Sophie Madsdatter havde 7 børn: Generation 1 1. Morten Jensen # , , Skrøbelev, ( Elisabeth Sophie Madsdatter # , , Skrøbelev, (Datter af Mads Guldborg #1283 og Maren Hansdatter #1284 ) ) 2. I Margrethe Cathrine Mortensdatter # , II Maren Mortensdatter # , III Maren Mortensdatter # , 19

20 IV Rigborg Margrethe Mortensdatter # , ( 1809, Hans Krøyer Madsen #1455 ) 3. V Jens Mortensen # , VI Anna Mortensdatter # , VII Mads Mortensen # , Generation 2 2. Margrethe Cathrine Mortensdatter # , ( Lars Rasmussen #1449 ) ( Godtfred Pedersen #1452 ) I Peder Larsen # , II Lisbeth Larsdatter # , III Laurine Godtfredsdatter # Jens Mortensen # , , Skrøbelev, ( Maren (Foged) Hansdatter # , , Skrøbelev, (Datter af Hans Rasmussen Foged #1279 og Anne Rasmusdatter #1280 ) ) ( Michaeline Godtfredsdatter # , , ) I Morthen Jensen # , Skrøbelev sogn, Svendborg amt, , ( Kristine Rasmusdatter # , Henninge, Skrøbelev sogn, (Datter af Rasmus Rasmussen #1080 og Marie Anne Catrine Rasmusdatter #1081 ) ) II Marthe Jensdatter # , ( Jørgen Pihl #1457 ) III Jørgen Jensen # , IV Godtfred Jensen # , , ( , Marthe Jacobine Dinesen # , Torpe på Fyn, , ) V Kirstine Marie Jensdatter # , , VI Hans Jensen # , I: Margrethe Cathrine Mortensdatter, født 1768, døbt 23. oktober. Hun blev gift med gårdmand Lars Rasmussen i Herslev. De fik 3 børn jf. ovenstående skema. barn. II: Maren Mortensdatter, født 1770, døbt 18. oktober, Hun døde som III: Maren Mortensdatter, født 1775 og døbt 30. juli. Opkaldt efter sin afdøde søster. Hun døde ugift. IV: Rigborg Margrethe Mortensdatter, født 1779 og døbt 18. april. Hun blev gift med Hans Krøyer Madsen på øen Enehøje i Nakskov Fjord i V: Jens Mortensen er vores ane og får derfor omtale i næste afsnit. VI: Anna Mortensdatter, født 1783 og døbt 2. marts. Hun blev 14. oktober 1809 gift med Anders Hansen Foged til Gammel Fogedgaard. Han var broder til Jens Mortensens første kone. De fik 2 børn jf. ovenstående skema. VII: Mads Mortensen, født 1785, døbt 16. maj. Han døde 19. marts Gennem sit ægteskab med enken Dorthea Rasmusdatter blev han fæster på Bjerggaarden i Illebølle. Hun var født 1766 og døde Mads 20

21 Mortensen giftede sig da med sin husholderske, Ane Clausdatter d. 24. oktober 1845, og de fik datteren Dorthea Elisabeth Madsdatter. 5. Jens Mortensen. Jens Mortensen 23 blev født i 1781, døbt Skærtorsdag 17. april og død på Annexgaarden 12. januar Han overtog fæstet på Annexgaarden 12. januar 1809 efter sine forældre. Han blev gift første gang med Maren Hansdatter Foged 24, født 10. oktober 1788 og død 12. september Hendes forældre var Hans Rasmussen Foged 25, født 1755, der boede på Gl. Fogedgaard i Østerby; moderen var Anna Rasmusdatter 26, født Jens Mortensen og Maren Hansdatter fik tre børn: Generation 1 1. Jens Mortensen # , , Skrøbelev, ( Maren Hansdatter Foged # , , Skrøbelev, (Datter af Hans Rasmussen Foged #1279 og Anne Rasmusdatter #1280 ) ) ( Michaeline Godtfredsdatter # , , ) 2. I Morthen Jensen # , Skrøbelev sogn, Svendborg amt, II Marthe Jensdatter # , ( Jørgen Pihl #1457 ) III Jørgen Jensen # , 3. IV Godtfred Jensen # , V Kirstine Marie Jensdatter # , , , VI Hans Jensen # , , Generation 2 2. Morthen Jensen # , Skrøbelev sogn, Svendborg amt, , ( Kristine Rasmusdatter # , Henninge, Skrøbelev sogn, , Skrøbelev, Svendborg amt, (Datter af Rasmus Rasmussen #1080 og Marie Anne Catrine Rasmusdatter #1081 ) ) I Maren Kirstine Mortensdatter # , Skrøbelev sogn, Svendborg amt, II Rasmus Mortensen # , Holmstrup, Slagelse, , Ll.Nordrup, ( , Henriette Sophie Buchvald # , Krummerup, , Ll.Nordrup, Nordrup, (Datter af Svend Sørensen Buchwald #281 og Ellen Larsdatter #282 ) ) III Michaeline Mortensen # , ( , Lars Peter Jensen # , , ) IV Jens Mortensen # , V Peder Theodor Mortensen # , 3. Godtfred Jensen # , , ( , Marthe Jacobine Dinesen # , Torpe på Fyn, , ) I Jens Mortensen Jensen # , ( Cecilie Kathrine Hansen #1467 ) II Niels Dinesen Jensen # , , ( , Kathrine Leth # , Blegind ved Århus, , ) III Micheline Jensen # , , 23 Jens Mortensen (1275) Maren Hansdatter Foged (1276) Hans Rasmussen Foged (1279) Anna Rasmusdatter (1280)

22 I. Morthen Jensen, født i 1810, er vores ane og som derfor vil blive omtalt i næste afsnit. II. Marthe Jensdatter, født Hun blev gift med fæster Jørgen Pihl i Humble. III. Jørgen Jensen, født 8. juni Jens Mortensen blev 9. marts 1816 gift anden gang med Michaeline Godtfredsdatter, født 6. maj 1797, død 23. februar Han så hende første gang, da hun i Rudkøbing gik ind i en legetøjsforretning. Hans ængstelse for, at hun skulle købe legetøj til sine børn, viste sig at være ubegrundet. Hun var heldigvis ugift. De fik 3 børn: IV. Godtfred Jensen, født 18. februar 1819, død 30. april Han overtog fæstet på Annexgaarden i 1846 efter sine forældre. Han blev 18. oktober 1852 gift med Marte Jacobine Dinesen, født 25. juli 1821 i Torpe på Fyn, død 1. december Godtfred Jensen ombyggede Annexgaarden, hvorved man fandt bjælkestumpen med initialerne for Niels Giødsen og hans kone. De fik børn jf. nedenstående skema: Generation 1 1. Godtfred Jensen # , , ( , Marthe Jacobine Dinesen # , Torpe på Fyn, , ) 2. I Jens Mortensen Jensen # , 3. II Niels Dinesen Jensen # , III Micheline Jensen # , , Ugift. Generation 2 2. Jens Mortensen Jensen # , ( Cecilie Kathrine Hansen #1467 ) I Marte Jensen # , , 3. Niels Dinesen Jensen # , , ( , Kathrine Leth # , Blegind ved Århus, , ) I Christine Leth-Jensen # , 4. II Godtfred Leth-Jensen # , III Helga Leth-Jensen # , IV Ellen Leth-Jensen # , V Sigrid Leth-Jensen # , , ( , Ejner Lollesgaard Rasmussen #1475 ) Generation 3 4. Godtfred Leth-Jensen # , ( , Inga Kvist Madsen # , Kolding, ) I Helle Leth-Jensen # , 5. II Ida Leth-Jensen # , III Niels Leth-Jensen # , Generation 4 22

23 5. Ida Leth-Jensen # , ( , Tage Andersen # , Kogtved, ) I Hanne Leth-Andersen # , Svendborg, II Jens Leth-Andersen # , Svendborg, V. Kirstine Marie Jensdatter, født 24. november 1820, døbt 7. januar Hun levede ugift hos sin broder Godtfred til sin død 5. juni VI. Hans Jensen, født 13. februar 1822, døbt 20. juli. Han blev gårdejer på Fyn. Jens Mortensen var den sidste i vores gren, der havde Annexgaarden i fæste. Gården er stadig i slægtens eje, men det er en anden gren. Her følger historien om Annexgaarden, som beskrevet i en kilde. 27 Ved siden af kirken i Skrøbelev ligger Skrøbelev Annexgaard, som tidligere var annexpræstegård til Rudkøbing. Den første fæster af slægten på Annexgaarden var Jens Jørgensen, som fik fæstebrev i Han var gift med Margrethe Mortensdatter fra Rifbjerg. Deres søn, Morten Jensen, fik fæstebrev til gården i Han blev gift med Sophie Madsdatter Guldborg, som var efterkommer af kaptajn og præstesøn Wardinghausen, som kom til Langeland fra Rendsburg under svenskerkrigen. Det var dengang svenskerne gik over isen. Wardinghausen har i øvrigt flere efterkommere på Langeland. 27 Kilden ukendt. 23

24 Annexgaarden i Skrøbelev. Morten og Sophies søn, Jens Mortensen, overtog fæstebrevet efter sin far i Han blev gift (anden gang) med Micheline Godtfredsdatter fra Hou. Deres søn, Godtfred Jensen blev næste fæster på den gamle gård. Godtfred blev gift med Marthe Jacobine Dinesdatter. Godtfred Jensen flyttede stuehuset, der var nord-syd-vendt, således at det kom til at ligge øst-vest-vendt. Godtfred og Marthe Jacobines søn, Niels Dinesen Jensen, købte i 1895 gården fri fra præstekaldet ved arvefæsteskøde. Han blev gift med Kathrine Leth, som var mejerske på mejeriet i Skrøbelev. Hun kom fra Blegind i Jylland. 24

25 Gravplade fra Skrøbelev kirkegård. Slægten på Annexgaarden. Den næste ejer af slægtsgården var Niel og Kathrines søn Godtfred Leth-Jensen, som overtog gården i Han blev gift i Sct. Nicolaj kirke i Kolding med Inga Kvist-Madsen. Som landmand koncentrerede Godtfred Leth-Jensen sig på skift om forskellige ting, men altid kun en ting af gangen. Det var tobak under krigen jordbær korn frø og grise. Efter Godtfred Leth-Jensen kommer 7. generation til, og det er for første gang i slægtens historie en datter og svigersøn, der bliver ejere, ellers var det direkte fra far til søn. Ida Leth-Jensen, der var gårdens ejer for nogle år siden, blev gift med Tage Andersen, og de har datteren Hanne og sønnen Jens. 25

26 Annexgårdens fine stue. Billeder af de skønne gamle møbler, der er blevet restaureret særdeles flot. Jens har overtaget gården nu og bliver den næste til at føre slægten videre på den gamle gård. Man kan undre sig over, at ingen af fæsterne på Annexgaarden købte den til selveje. Grunden var den, at den hørte til Rudkøbing sognekald, og ikke måtte skilles fra dette, før Skrøbelev blev et selvstændigt sogn med egen præst og præstegård. Dette skete først i 1895, hvor Niels Dinesen Jensen 26

27 købte gården af kulturministeriet mod at afgive 20 tønder land og 2/3 af skoven, så man kunne bygge en præstegård. Søndag den 10. april 1927 afsløredes en smuk og meget stor sten med indskriften: års dagen for gården i slægtens eje. Stenen blev i øvrigt fundet i et stengærde ved gården. I 1970 overtog Ida og Tage Andersen gården og byggede nye stalde til køer samt et nyt maskinhus. I en af de nye længer er indmuret en gammel bjælke med indskriften: Lad dig noye NGS MTD. Bjælken stammer fra den gamle præstegård, og initialerne NGS står for Niels Gødesen og MTD for Mathilde Thorkildsdatter. Stuehuset til Annexgaard er blevet gennemrestaureret med al hensyntagen til den gamle stil, ja det står så fint og velholdt, at det nok kan stå endnu 200 år. 6. Morthen Jensen. Morthen Jensen 28 blev født i 1810 på Annexgaarden i Skrøbelev. Han døde 25. oktober Han blev gift med Kristine Rasmusdatter 29, født 21. oktober 1818 i Henninge, Skrøbelev sogn. Hun var datter af gårdejer Rasmus Rasmussen 30, Henninge, og Marie Anne Catrine Rasmusdatter 31. Morthen Jensen Kristine Rasmusdatter 28 Morthen Jensen (279) Kristine Rasmusdatter (280) Rasmus Rasmussen (1080). 31 Marie Anne Catrine Rasmusdatter (1081), 27

28 De fik deres første barn i Skrøbelev 1841 og andet barn i Holmstrup i I mellemtiden har Morthen Jensen købt Rødstensgaard i Holmstrup ved Slagelse. Kristines moder, Marie Anne Catrine Rasmusdatter har ifølge folketællingen i 1845 boet til aftægt på Rødstensgaard sammen med hendes anden ægtefælle, Peder Andersen fra Andebølle, Svendborg amt. Rødstensgaard (1:50000) Rødstensgaard (1:25000) Rødstensgaard. Morthen Jensen og Kristine Rasmusdatter fik fem børn jf. nedenstående skema: Generation 1 1. Morthen Jensen # , Skrøbelev sogn, Svendborg amt, , ( Kristine Rasmusdatter # , Henninge, Skrøbelev sogn, , Skrøbelev, Svendborg amt, (Datter af Rasmus Rasmussen #1080 og Marie Anne Catrine Rasmusdatter #1081 ) ) I Maren Kirstine Mortensdatter # , Skrøbelev sogn, Svendborg amt, 2. II Rasmus Mortensen # , Holmstrup, Slagelse, 3. III Michaeline Mortensen # , IV Jens Mortensen # , V Peder Theodor Mortensen # , Generation 2 28

29 2. Rasmus Mortensen # , Holmstrup, Slagelse, , Ll.Nordrup, ( , Henriette Sophie Buchvald # , Krummerup, , Ll.Nordrup, Nordrup, (Datter af Svend Sørensen Buchwald #281 og Ellen Larsdatter #282 ) ) I Elna Christine Buchwald Mortensen # , Nordrup, ( Johan Henriksen #187 ) II Maren Kirstine Buchwald Mortensen # , Nordrup, Ll. Nordrup, ( , Jens Hansen # , Ll. Nordrup, ) III Laura Antoinette Buchwald Mortensen # , Ll.Nordrup, , Ll.Nordrup, IV Laura Antoinette Buchwald Mortensen # , Ll.Nordrup, ( Lars Kristensen #204 ) V Carl Buchwald Mortensen # , Ll.Nordrup, VI Thora Henriette Mortensen # , VII Christian Buchwald Mortensen # , Ll. Nordrup, , Ubby, ( Martha Kirstine Jensen # , Nordrup, , Ubby, (Datter af Lars Peder Jensen #84 og Christiane (Jensdatter) Lambert #85 ) ) 3. Michaeline Mortensen # , ( , Lars Peter Jensen # , , ) I Jenny Dorthea Martine Jensen # , ( , Carl Vallentin Nielsen # , , ) II Agnes Valborg Jensen # , ( Hans Sloth #1404 ) III Valdemar Theodor Jensen # , , ( , Else Marie Eleonora Buhl # , ) IV Marie Petra Mechaeline Jensen # , ( Brun #1410 ) V Betty Ingeborg Jensen # , , ( Stavn Dalsgård Hansen # , , ) VI Kristian Vallentin Jensen #1399 ) I: Maren Kirstine Mortensdatter, der blev født 1841 på Annexgaarden i Skrøbelev. afsnit. II: Rasmus Mortensen, der er vores ane og derfor omtales i næste III: Michaeline Mortensen, der blev født 12. oktober 1849 i Holmstrup og gift med Lars Peder Jensen, født 1. april 1850 og død 18. marts Michaeline Mortensen Lars Peder Jensen har skrevet en del om sin slægt og her imellem et afsnit, der må betegnes som en kærlighedshistorie imellem ham og 29

30 Machaeline. Denne historie indeholder en del af historien om familien på Rødstensgaard, og dele af den følger herunder: I slutningen af 60erne samlede nabogårdens 32 møllerfamilie, som var langelændere, en del andre langelandske familier ved deres gilder og større selskaber, og her kom også langelænderen, gårdejer Morten Jensen fra Rødstensgaard i Holmstrup med familie, hvortil hørte hustruen, 3 sønner og 2 døtre. Den yngste af disse, Michaeline Mortensen, en meget tækkelig, tiltalende, fin lille ungpigeskikkelse, vakte straks min opmærksomhed. Begge søstre var altid smagfuldt påklædt, og med en frisure, som man ikke så andre bønderpiger med, så sirlig og kunstfærdig var håret sat op. De lignede mere et par velhavende borgerdøtre fra byen end landsbypiger. Ved nærmere bekendtskab opdagede jeg dog snart at Michaeline var langt forud i begavelse og åndelig udvikling for sin 9½ år ældre søster Karen; og når dertil kom, at hun havde en dejlig sangstemme og spillede klaver noget ganske enestående den gang blandt bønderpiger havde et kønt, mildt, smilende ansigt og et livligt temperament, ja, og dansede så let, smidigt og yndefuldt, så er det letforståeligt, at ikke alene gårdmandssønner, men også unge lærere og teologiske kandidater, der kom i berøring med hende, følte sig stærkt tiltrukne af denne sjældne vakre bondepige. Man kunne fristes til at tro, det var en forfinet bondepige; men ved nærmere bekendtskab viste det sig, at hun tog mere del i det grove arbejde end mange andre gårdmandsdøtre, idet hun stadig var med at malke den store kvægbesætning, luge roer og gå med i høsten. At hun kom til at lære musik, skyldtes især provst Bondesen, der ved en eksamen i Holmstrup skole, (hvor Morten som skoleforstander var tilstede), blev så begejstret for dette pigebarns stemme, at han meget indtrængende bad hendes far om at lade den lille Michaeline lære at spille. Lærer Carlsen, der selv satte hende umådeligt højt, støttede provsten og tilbød at undervise hende gratis. Morten Jensen, der selv spillede lidt violin og elskede musik, syntes godt om forslaget, og efter lidt modstand hos moderen blev sagen til alvor, og det blev til stor glæde for alle parter. I det velhavende og overmåde gæstfri hjem lød nu stadig Michaelines sang og musik såvel i familiens egen snævre kreds, som når der kom gæster fra by og land og det gik ofte på, Rødstensgaarden var vidt bekendt for sin store gæstfrihed og med sin store musikbegavelse gjorde Michaeline 32 Nabogården til Stærvbogaard. 30

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

STENSGAARD GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

STENSGAARD GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Peder Nielsen, Gaardmand, Drejø, 16.12.1763, 984 ~ Maren Hansdatter, Laugværge Fæstemand Henning Ibsen Niels Pedersen 6 Aar, Værge Morbroder Christopher Hansen Johanne Margrethe Pedersdatter 9 Aar, Værge

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk.

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. Møllegade 82 boel 58 1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. 1590 Står der i opgørelse over Nordborg præstegårds jorde

Læs mere

No. 79. : Anne Christensdatter.

No. 79. : Anne Christensdatter. No. 79 Anne Christensdatter Anne Christensdatter Forældre Børn : nr. 158 Christen Mortensen og nr. 159 Anna Christensdatter : Mette Kirstine Christensen (39), Ane Cathrine Christensen, Maren Christensen

Læs mere

90. Jens Rasmusen. Bryllup

90. Jens Rasmusen. Bryllup 90. Jens Rasmusen Blev født i 1759 i Espe sogn. Hans forældre var Rasmus Nielsen og Birthe Rasmusdatter. Han blev døbt Dom. past nativit X di (Søndag efter kristi fødsel = 30. december) 1759. Baaren af

Læs mere

Optegnelse på. Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt

Optegnelse på. Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt Optegnelse på Folketallet i Thurø sogn under Nyborg Amt, således som det var den 1. juli 1787, tilligemed forklaring om enhver persons stand, embede og næringsvej m.v. Thurø by Antal fam. Navn Husstandsrelation

Læs mere

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død 24 5. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel (][) Cathrine Pedersdatter barn: Maria Sophia Belkin 29.5.1803 6. Andreas Jørgensen i Lunderskov Skovhus (][) Kirsten Pedersdatter børn:

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Iversen og Augusta Margrethe Wardinghausen Mand Niels Iversen 1

Familiegrupperapport for Niels Iversen og Augusta Margrethe Wardinghausen Mand Niels Iversen 1 Mand Niels Iversen 1 Født 20 Jan. 1668 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 21 Maj 1744 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Begravet 21 Maj 1744 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Far

Læs mere

FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1733-1738 Karen Rasmusdatter, Hundstrup, 08.10.1733, I-1 ~ Hans Rasmussen Arving er hendes Søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup Maren

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Boel 39 Ramsdam 7. Viet 9.okt Enkemand Peter Petersen Sandvei ( * 1707.

Boel 39 Ramsdam 7. Viet 9.okt Enkemand Peter Petersen Sandvei ( * 1707. Boel 39 Ramsdam 7 Christen Hansen Sandvad, stamfader til efterfølgende slægt, levede i det 17. århundrede, gift før 1663 med N.N. Af deres børn kendes en søn, Peder. Peder Christensen (Sandvej.) Født i

Læs mere

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a.

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. (E-R) 1779 Søndag den 18 Juli KNUD døbt, Mads Ottesens liden Søn i Errindlev, båren af Mads Dues Hustru ibid: Faddere: Rasmus Marqvorsen i Errindlev, Hans Krog

Læs mere

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone)

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Else Jensdatter Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Forældre Børn : nr. 134 Jens Christensen og nr. 135 Anna Nielsdatter. : Anna Andersdatter, Kjiersten Andersdatter,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Barn af Niels Christensen Nørgaard og Maren Christensdatter: 1. Kirsten Nielsdatter, døbt

Barn af Niels Christensen Nørgaard og Maren Christensdatter: 1. Kirsten Nielsdatter, døbt Oplysninger vedr. Matr. 8.a. I matriklen 1688 nævnes, at gården var delt i to halvgårde, hvoraf Just Christensen skulle være fæster af gård matr. 8a. Han blev senere nævnt som fæster af matr. 11a, så om

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Heden familietræ. 1) Heden familien. 2) Lars Jensens forældre

Heden familietræ. 1) Heden familien. 2) Lars Jensens forældre Heden familietræ 1) Heden familien Denne beskrivelse af Heden-slægten tager udgangspunkt i karetmager Lars Jensen, der i 1905 fik tilladelse til at anvende navnet Heden. Beskrivelsen omtaler Lars Jensens

Læs mere

Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64

Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64 Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64 Viet den 2. aug. 1754. Christen Petersen * 1725, søn af Peter Hansen og Anna Christensdatter Margrethe Hansdatter. 1. Jørgen Christensen * dec. 1754, død nov. 1755.

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Nørelykkevej 24 boel 69. På præstekort hus 8

Nørelykkevej 24 boel 69. På præstekort hus 8 Nørelykkevej 24 boel 69. På præstekort hus 8 Viet den 25.04.1750 Hans Christensen ca. 1713. Anna Sophie Christens datter *. Okt. 1727, datter af Christen Poulsen og Mette Petersdatter Lønsømadevej 44 Deres

Læs mere

Familiegrupperapport for Mathias Hansen og Karen Nielsdatter - F828 - LY32 Mand

Familiegrupperapport for Mathias Hansen og Karen Nielsdatter - F828 - LY32 Mand Mand Mathias Hansen Født Omkr 1764 1 Død 11 Okt. 1828 Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg 1 Adresse Frellesvig, landsby i Tullebølle sogn Begravet 16 Okt. 1828 Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Generation IX Ane nr. 742/743. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 742/743. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Jensen og Karen Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Pedersen & Karen Pedersdatter Rasmus Morten. Clausen

Læs mere

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1 1855 1855 1. 9. januar 1855 15. januar Knud Jensen Husmand og Urmager i Lakkendrup 72 Aar 48-9 2. 24. januar 30. januar Rasmus Christoffersen Boelsmand Christoffer Rasmussens Søn paa 7 Uger 176-19, er

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Efterslægt Gregers Hjort

Efterslægt Gregers Hjort Efterslægt Gregers Hjort 1. generation 1. Gregers Hjort blev født omkring 1743, døde før 22 Aug. 1799 i Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, og blev begravet den 22 Aug. 1799 i Kolding Sct Gregers blev gift

Læs mere

Aner til Peder Madsen HA64

Aner til Peder Madsen HA64 Aner til Peder Madsen HA64 Indholdsfortegnelse Aner til Peder Madsen HA64 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 6 Udskrift fra Legacy Aner til Peder Madsen HA64 1. generation 1. Peder Madsen, 1

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet

Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet 2. Anne Marie Nielsdatter 69 Gift 1x Hans Kone 3. Anne

Læs mere

Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge

Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge Udført af Karsten Thorborg, 2009 http://kt.mono.net Introduktion 1 Anders Liisberg var resultat af et møde i Randers mellem dyrlægen Niels Peter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 330/331. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 330/331. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Jensen og Karen Hansdatter 4 Jens Andersen og Karen Hansdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Andersen Nordbo & Anna

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Damgade 39 Historie. Boel 49

Damgade 39 Historie. Boel 49 Damgade 39 Historie Boel 49 Rasmus Christensen *1656, gift med NN * 1656. 1. Peder Rasmussen * mar. 1676, gift med NN. Han fik en søn Rasmus Petersen * sep. 1707, gift 24. okt. 1737 med Cathrine Hansdatter.

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Gislev 1801 Ryslinge , Tjenestepige paa Broholm 4 Mathias Halvorsen, Drammen,

Gislev 1801 Ryslinge , Tjenestepige paa Broholm 4 Mathias Halvorsen, Drammen, JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 M 1 255 1 Matthias Clausen, Tvede, Forvalter paa Tvede 1795 Skaarup 1809 1819, 120-13 2 Mads Jensen Roulund, Marslef, smed paa Marslef 1795 Marslef 1809 1822,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen & Peder Albæk Pedersen

Tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen & Peder Albæk Pedersen 15. februar 2014 Tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen & Peder Albæk Pedersen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Efterslægt Niels Mathiasen

Efterslægt Niels Mathiasen Efterslægt Niels Mathiasen 1. generation 1. Niels Mathiasen, søn af Mathias Hansen og Karen Nielsdatter, blev født omkring 1791 i Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg, døde den 27 Maj 1843 i Tullebølle,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10.

Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10. Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10. (E-H) (E-HA) 1772 Fredagen den 18 December Trol: Ungkarl, Peder Hansen og Kirsten Ottesdatter, Errindlev Sponsorer: Lars Pedersen ibid: og Hans Kruse

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Anne Hansdatter: Født 16/ i Kirkerup sogn, Sorø amt. Død 2. maj 1910 i Aarslev sogn, Svendborg amt.

Anne Hansdatter: Født 16/ i Kirkerup sogn, Sorø amt. Død 2. maj 1910 i Aarslev sogn, Svendborg amt. Ane Hansdatter og Hans Christensen Anne Hansdatter: Født 16/4 1834 i Kirkerup sogn, Sorø amt. Død 2. maj 1910 i Aarslev sogn, Svendborg amt. Hans Christensen: Født i Boeslunde 9. januar 1836. Død 8. juli

Læs mere

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Boelsmand Peder Kristian Pedersen, søn af Indsidder Peder Pedersen og Mariane Michelsen, blev født den 5 Jun. 1883 i Gjerlev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 10 Jun. 1883 i Hjemmet,

Læs mere

Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2.

Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2. Oldvejen 7 Marsletgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2. Matr. 2a er på 207.471 m², heraf vej 1.352

Læs mere

Aner til Anne Jensdatter HA67

Aner til Anne Jensdatter HA67 Aner til Anne Jensdatter HA67 Indholdsfortegnelse Aner til Anne Jensdatter HA67 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 6 Udskrift fra Legacy Aner til Anne Jensdatter HA67 1. generation 1. Anne Jensdatter,

Læs mere

Kirsten Larsens aner Kirsten Larsen

Kirsten Larsens aner Kirsten Larsen Kirsten Larsen Jørgen Bagge Søvænget 22 4780 Stege Indholdsfortegnelse Kirsten Larsens aner 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation 6. generation 7. generation 8. generation

Læs mere

Familiegrupperapport for Jacob Erichsen og Mette Jeppesdatter Mand Jacob Erichsen 1

Familiegrupperapport for Jacob Erichsen og Mette Jeppesdatter Mand Jacob Erichsen 1 Mand Jacob Erichsen 1 Født Før 30 Maj 1746 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 30 Maj 1746 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 11 Feb. 1825 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 18

Læs mere

Efterslægt Jeppe Christensen Storgaard

Efterslægt Jeppe Christensen Storgaard Efterslægt Jeppe Christensen Storgaard Indholdsfortegnelse 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation Navneindeks 1 1 2 3 4 5 6 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Jeppe Christensen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Grønholtvangen 27 Gammel Torp

Grønholtvangen 27 Gammel Torp Grønholtvangen 27 Gammel Torp Matrikelnummer Matr.nr. 6c og 6m Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæste, parcel fra Vennekilde. Matr.nr. 6c er på 4.0407 m2 Matr.nr. 6m er på 4628m2 Ejendommen er vistnok nedbrændt

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Personrapport for Jeppe Christensen HA12 Side 1 Jeppe Christensen 1

Personrapport for Jeppe Christensen HA12 Side 1 Jeppe Christensen 1 Personrapport for Jeppe Christensen - 1388 - HA12 Side 1 Jeppe Christensen 1 Navn: Køn: M Også kendt som: Født dato: 1781 Sted: Udby, Tuse, Holbæk 2 Adresse: Udby, landsby i Udby sogn Dåbsdato: 23 dec.

Læs mere

No. 64. : Laurs (Lauritz) Christensen

No. 64. : Laurs (Lauritz) Christensen Laurs (Lauritz) Christensen Laurs Christensen var far til 9 børn 7 drenge og 2 piger - hvor kun een af dem blev voksen, og det var særdeles heldigt for vores slægt, at det var hans uægte barn, Niels Christian

Læs mere

Aner til Hech LY generation Navneindeks

Aner til Hech LY generation Navneindeks Aner til Hech LY554 Indholdsfortegnelse Aner til Hech LY554 1. generation Navneindeks 1 1 4 Udskrift fra Legacy Aner til Hech LY554 1. generation 1. Hech 1 er født på en ukendt dato 2 og døde på en ukendt

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Anne Clausdatter født ca. 1769. Anne Clausdatter formentlig død før 1814. Kan ikke eftervises i DDD 1834 Langelands Nørre Herred og kan ikke eftervises begravet i perioden 1814-1834 i Tullebølle. Side

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Efterslægt Maren Jensdatter

Efterslægt Maren Jensdatter Efterslægt Maren Jensdatter Indholdsfortegnelse 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation Navneindeks 1 1 2 4 6 7 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Maren Jensdatter [35613], datter af

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Grønholtvej 92. Lergården, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Grønholtvej 92. Lergården, arvefæstegård. Matrikelnummer: Grønholtvej 92 Lergården, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 3, nu 3a, 3k, 3l, 3m og 18 m Lønholt by, Grønholt, Oprindeligt nummer var 10, ved udskiftningen 3a og tre parceller matr.nr. 3b, 3d

Læs mere

Grønholtvej 26. Fuglehavegård. Matrikelnummer

Grønholtvej 26. Fuglehavegård. Matrikelnummer Grønholtvej 26 Fuglehavegård Matrikelnummer Matr. Nr. 2a Grønholt by, Grønholt sogn. Ejendommen var oprindelig gård nr. 1 i Grønholt før udstykningen. Denne gård har kun haft 2 slægter som gårdmænd siden

Læs mere

Anetavle for Ivar Hansen

Anetavle for Ivar Hansen Anetavle for Ivar Hansen Gårdejer i Aalunde i Agerbæk. Venstre - Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds 4. dec. 1973-11. marts 2003. Minister for offentlige arbejder 30. aug. 1978-26. okt. 1979. Medlem af

Læs mere

Jens Peter Hansen. Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889.

Jens Peter Hansen. Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889. Jens Peter Hansen Jens Peter Hansen blev født i Råby den 27. juli 1889. Hans forældre var Hans Peter Hansen født den 16. maj 1864 og Sidse Kirstine Hansen født den 14. november 1854. De flyttede lidt rundt

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Hansen og Ellen Iversdatter Side 1 Mand Niels Hansen 1

Familiegrupperapport for Niels Hansen og Ellen Iversdatter Side 1 Mand Niels Hansen 1 Familiegrupperapport for Niels Hansen og Ellen Iversdatter Side 1 Mand Niels Hansen 1 Født Omkr 1655 Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 23 Mar. 1717 Skrøbelev, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere