Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger"

Transkript

1 Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring - Netbankforsikring Almindelige forsikringsbetingelser FOR version 1.3 I tilslutning til Forsikringsaftaleloven Indholdsfortegnelse: 1.0 Definitioner: 1.1 Foreningen 1.2 Bestyrelsesmedlemmer 1.3 Medlemmer af ledelsen 1.4 De i foreningens tjeneste værende personer 1.5 Tvist 1.6 Betroede personer 2.0 Betingelser for de enkelte forsikringsdækninger: 2.1 Betingelser for forenings- og produktansvarsforsikring 2.2 Betingelser for bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring 2.3 Betingelser for underslæbsforsikring 2.4 Betingelser for retshjælpsforsikring 2.5 Betingelser for rådgiveransvarsforsikring 2.6 Betingelser for netbankforsikring 3.0 Fælles betingelser 3.1 Geografisk område 3.2 Forsikringstid 3.3 Selvrisiko 3.4 Dækningssum 3.5 Anden forsikring for samme interesse 3.6 Præmiens betaling 3.7 Forsikringens opsigelse eller forlængelse 3.8 Tvist om forsikringsaftalen

2 Side 2 af Definitioner 1.1 Foreningen Ved foreningen forstås den eller de juridiske enheder, der har tegnet nærværende forsikring, jf. policens forside. 1.2 Bestyrelsesmedlemmer Ved bestyrelsesmedlemmer forstås såvel tidligere, nuværende som fremtidige bestyrelsesmedlemmer herunder suppleanter valgt på foreningens generalforsamling. 1.3 Medlemmer af ledelsen Ved medlemmer af ledelsen forstås såvel tidligere, nuværende som fremtidige medlemmer af foreningens daglige ledelse såvel ansatte som frivillige - i det omfang et krav om erstatning jf. dansk ret kan rejses overfor disse personligt. 1.4 De i foreningens tjeneste værende personer 1.5 Tvist Ved de i foreningens tjeneste værende personer forstås alle der handler i foreningens og alene i foreningens interesse. Der kan således være tale om ansatte såvel lønnede som ulønnede - frivillige personer, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af den daglige ledelse, kasserer mv. Det er en forudsætning for dækning af ansvar, som medlemmer af foreningen eller bestyrelsesmedlemmer ifalder, at disse har anmeldt skaden til deres privatansvarsforsikring i det omfang en sådan haves og at privatansvarsforsikringen har afvist dækning under hensyn til, at personen handlede i foreningens interesse. Ved tvist forstås konkret aktuel retlig konflikt, der efter sin art kan behandles af en domstol jf. Retsplejelovens regler om civile søgsmål. Ved tvist forstås tillige voldgiftssager. 1.6 Betroede personer Som betroede personer, anses de i foreningens tjeneste værende personer, jf. definitionen i pkt. 1.4.

3 Side 3 af Betingelser for de enkelte forsikringdækninger: 2.1 Forenings- og produktansvarsforsikring Foreningsansvar Forsikringen dækker foreningen og de i foreningens tjeneste værende personer for erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelsen af den i policen nævnte foreningsvirksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges foreningen som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes af foreningen Forsikringen dækker ikke skade på ting: a) Som tilhører foreningen. b) Som foreningen har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af. c) Som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse. d) Som er forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt. e) Som er forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. f) Som er forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer. g) Som er forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af: - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning (m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i litra e og sådanne arbejder udført af andre end sikrede Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade Forsikringen dækker tillige foreningens og de i foreningen tjeneste værende personers ansvar som følge af skader på personer eller ting, der sker på legepladser og ved fællesarrangementer så som gårdfester og arbejdsdage samt i fælleslokaler.

4 Side 4 af Forsikringen dækker tillige foreningens og øvrige sikredes tab som følge af gæstebudskader, dog alene når dette har forbindelse med foreningens aktiviteter Produktansvar Forsikringen dækker foreningens erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af foreningens produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af foreningens formål/virksomhed, at eje, drive og administrere foreningens ejendom Forsikringen dækker ikke: a) Skade på selve produktet eller ydelsen b) Skade på ting tilhørende foreningen. c) Skade på ting, som foreningen har i sin varetægt d) Skade på ting, som foreningen har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden sker under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette. e) Skade på ting forårsaget af foreningens udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. f) Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade, der har sin årsag i anvendelse af forkert faglig fremgangsmåde eller i undladelse af at træffe hensigtsmæssige (eller for området) særlige påbudte eller sædvanlige foranstaltninger til afværgelse af skade Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade: a) Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser. b) Drifttab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. c) Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder offentlige eller private, herunder punitive damages (straferstatninger) Forsikringen dækker ikke foreningens ansvar for skade på ting, herunder bygninger: a) Som foreningens produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med. b) Som foreningens produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for. c) Som foreningens produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af.

5 Side 5 af Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden foreningen forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med en sum på kr pr. skade for de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af foreningen eller af en tredjemand, overfor hvem foreningen er ansvarlig For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en dækningsberettiget produktansvarsskade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger som nævnt i punkt a), selv om de foretages med henblik på afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som anført i punkt , eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end hvad der følger af almindelige erstatningsregler Har foreningen ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang, selskabets regresret herved begrænses, medmindre fraskrivelsen findes i de af foreningens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende Forsikringen dækker ikke: a) Såfremt skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af foreningen. b) Foreningen eller dem, hvem det på foreningens vegne påhviler at lede foreningens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt Såfremt erstatningskrav fremsættes, eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til selskabet via Assurance Partner A/S Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling I det omfang selskabet har udbetalt en erstatningsydelse, indtræder selskabet i enhver henseende i foreningens eventuelle krav mod tredjemand Serieskader

6 Side 6 af Et erstatningskrav der efter pkt Produktansvar er rejst mod sikrede i anledning af flere skader eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav) Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses jf. pkt Såfremt første krav i serien er rejst før denne forsikrings ikrafttræden eller efter denne forsikrings ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne forsikring Vedrører serieskadekravet uagtsomme forhold udvist før forsikringens ikrafttræden, er dette omfattet af denne forsikring Krav i en serie, der anmeldes mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 2.2 Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Forsikringen dækker bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen for erstatningsansvar for formuetab påført foreningen, foreningens kreditorer, foreningens medlemmer og tredjemand, når bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af ledelsen ifalder dette ansvar i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af ledelsen i foreningen Forsikringen dækker ikke: a) Krav mellem bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen indbyrdes, bortset fra krav fra medlemmer af ledelsen rejst mod bestyrelsesmedlemmerne. b) Krav som følge af person- eller tingskader, herunder krav som følge af enhver form for forurening. c) Bøder eller tilsvarende, hvad enten disse tilfalder private eller det offentlige. d) Krav der skyldes at bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af ledelsen forsætligt har fremkaldt formuetab. Denne undtagelse begrænser ikke andre sikredes ret til dækning. e) Krav vedrørende injurier, ærekrænkelser eller lignende. f) Krav vedrørende enhver form for immaterielle rettigheder Udover ansvar for krav, der rejses mod ledelse og bestyrelse jf. pkt og pkt er nærværende forsikring udvidet til at dække ansvar, der pålægges foreningen, når foreningen som juridisk enhed pådrager sig dette ansvar herunder når foreningen pådrager sig et hæftelsesansvar for fejl eller undladelser udvist af ansatte i foreningen dog alene, når ansvaret angår beregninger eller afgivelse af oplysninger til brug i forbindelse med køb eller salg af ejer eller andelslejemål.

7 Side 7 af Underslæbsforsikring Forsikringen dækker direkte formuetab, som foreningen måtte lide som følge af betroede personers uretmæssige brug af midler, som de har eller har haft lovlig adgang til Forsikringen dækker ikke: a) Rentetab, mistet fortjeneste og revisoromkostninger. b) Tab som kan dækkes af tilgodehavender som den, der har begået den uretmæssige handling måtte have hos sikrede, eller som kan dækkes af anden sikkerhed, der måtte være stillet. c) Tab som forvoldes af en betroet, når foreningen eller dennes ledelse eller bestyrelse har erfaret, at den pågældende allerede har gjort sig skyldig i underslæb, dokumentfalsk, mandatsvig eller bedrageri Det er en forudsætning for dækning, at forsikringstager på foreningens forlangende foretager politianmeldelse af forholdet Selskabet er berettiget til at foretage enhver undersøgelse, som det anser for nødvendigt for at konstatere skadens oprindelse og omfang, og sikrede er forpligtet til om muligt at give alle de oplysninger, selskabet forlanger herom. 2.4 Retshjælpsforsikring Forsikringen dækker foreningen og foreningens bestyrelsesmedlemmer for omkostninger til tvister, der opstår som følge af sikredes udøvelse af foreningsvirksomheden, idet det er en betingelse, at en advokat der er medlem af Det danske Advokatsamfund har påtaget sig sagen Forsikringen dækker følgende omkostninger: a) Omkostninger til salær mv. til egen advokat, dog maks kr excl. moms pr. time. b) Omkostninger til salær mv. til modpartens advokat som foreningen måtte blive pålagt at betale til modparten af domstol eller voldgiftsret eller omkostninger til modparten, som er godkendt af selskabet. c) Udgifter til syn- og skøn. I det omfang omkostningerne vedrører udenretligt synog skøn er det en betingelse, at omkostningerne er godkendt af forsikringsselskabet, medmindre resultatet af syns- og skønsrapporten giver rimelig grund til at fortsætte sagen. d) Andre omkostninger, herunder omkostninger til specialisterklæringer, såfremt disse er indhentet med godkendelse af selskabet. e) Positive dokumenterbare omkostninger som foreningen eller bestyrelsesmedlemmer måtte pådrage sig i forbindelse med tvisten - f.eks. rejseomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste mv.

8 Side 8 af Forsikringen dækker ikke følgende omkostninger: a) Omkostninger der ikke er afholdt med rimelig grund vedrørende tvister, der ikke forudgående er anmeldt til forsikringsselskabet, f.eks. fordi de ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand, eller fordi sagen ikke skønnes at kunne gennemføres med et for foreningen gunstigt resultat til følge. b) Omkostninger til gennemførelse af inkassosager, tvangsfuldbyrdelse, arrest og fogedforbud. c) Omkostninger til afgørelse af tvist vedrørende nærværende forsikringsaftale. d) Omkostninger til almindelige advokatrådgivning eller til klage eller ankenævnsbehandling. e) Omkostninger til straffesager, injuriesøgsmål og bødesager. f) Omkostninger i forbindelse med miljøsager herunder sager vedrørende forurening. g) Omkostninger vedrørende tvister, der er opstået efter foreningen er gået i betalingsstandsning, eller der er indgivet begæring om akkord, gældssanering eller konkurs. h) Omkostninger vedrørende forhold, der i øvrigt er omfattet af denne forsikring Den af foreningen påtagede advokat skal i forbindelse med selskabets tilsagn om retshjælp afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende overfor foreningen, og advokaten kan ikke med bindende virkning for forsikringsselskabet indgå aftale om sit salær med foreningen. Vedrørende den del af salærkravet der ikke overstiger selvrisikoen og salærkrav der vedrører tvister eller dele af tvister, der ikke er omfattet af forsikringen, kan advokaten dog gøre salærkravet gældende overfor foreningen. Vil advokaten ikke indvilge i ovenstående, kan der ikke gives tilsagn om afholdelse af omkostninger jf. denne forsikring. Advokaten kan gøre den del af salærkrævet, der overstiger selvrisikoen gældende direkte overfor selskabet. 2.5 Rådgivningsansvarsforsikring Forsikringen dækker foreningen og de i foreningens tjeneste værende personer for erstatningsansvar for formuetab, som foreningens medlemmer måtte lide som følge af rådgivning ydet af de i foreningens tjeneste værende personer, når rådgivningen vedrører forhold, der er omfattet af foreningens virke, jf. de for foreningen gældende vedtægter Forsikringen dækker ikke: a) Krav vedrørende ingeniørmæssig, arkitektmæssig eller anden byggeteknisk rådgivning og bistand.

9 Side 9 af 13 b) Krav vedrørende advokatmæssig bistand. c) Krav vedrørende revisorteknisk bistand. d) Krav vedrørende finansiel eller investeringsmæssig rådgivning. e) Krav som følge af rådgivning i forbindelse med køb- og salg af fast ejendom f) Krav vedrørende bygherrerådgivning. g) Krav vedrørende byfornyelsesrådgivning. h) Krav der skyldes formuetab, der er forvoldt af foreningen eller de i foreningens tjeneste værende personer forsætligt eller groft uagtsomt. 2.6 Netbankforsikring Sikrede på netbankforsikring er foreningen og foreningens evt. underliggende vaskelaug, bredbånd s / antennelaug o.lign. hvor foreningen kontrollerer mere end 50% af de stemmeberettigede andele Forsikringen dækker sikredes direkte formuetab, som følge af netbankindbrud i sikredes konti i danske pengeinstitutter. Ved netbankindbrud forstås tredjemands uautoriserede adgang til sikredes konti via sikredes egne it-systemer eller it-systemer hos sikredes ejendomsadministrator. Netbankforsikringen yder tillige dækning af sikredes omkostninger i forbindelse med udredning af tab. Disse omkostninger dækkes med et beløb svarende til maksimalt 10% af dækningssummen for netbankdækning Forsikringen dækker ikke følgende omkostninger: a) Indirekte tab så som avancetab, drifttab og lignende. b) Ansattes underslæb (henviser til pkt. 2.3 underslæbsdækning) Formuetab, der påføres sikrede som følge af en sammenhængende serie af handlinger eller undladelser omfattet af netbankdækningen, der er forvoldt af samme person eller samme personer, eller denne eller disse under medvirken af andre anses som én samlet skade under forsikringen, uanset at forholdet måtte være begået over flere år og uanset om de som følge af handlingen eller undladelsen forvoldte formuetab viser sig over flere år Det er en betingelse for dækning, at såvel sikredes egne som ejendomsadministrators it-systemer er beskyttet via firewalls og antivirusprogrammer, der løbende og automatisk opdateres. Hvis disse såkaldte sikkerhedsforholdsreglerne i pkt er tilsidesat, dækker netbankforsikringen kun i det omfang, at sikrede kan dokumentere, at formuetabets indtræden og omfang ikke skyldes tilsidesættelsen Såfremt sikrede konstaterer et formuetab, der skyldes eller med rimelig sikkerhed må

10 Side 10 af 13 antages at skyldes et netbankindbrud, skal dette anmeldes til forsikringsselskabet via Assurance Partner A/S og sikrede skal: a) Give detaljer om formuetabet og de omstændigheder der har eller menes at have bidraget til formuetabet samt fremskaffe nødvendige bevismidler herom. b) Samarbejde med forsikringsselskabet om at afgøre omfanget og arten af formuetabet og de til grund for formuetabet liggende omstændigheder. 3.0 Fælles betingelser 3.1 Geografisk område Hvad angår forenings- og produktansvar, jf. pkt. 2.1, bestyrelses- og ledelsesansvar jf. pkt. 2.2 og rådgivningsansvar jf. pkt. 2.5 dækker forsikringen alene krav, der rejses i Danmark efter dansk ret. Dog dækker forsikringen tillige foreningsansvar, jf. pkt. 2.1, som de i foreningens tjeneste værende personer måtte pådrage sig eller foreningen under midlertidigt ophold for foreningen i udlandet i maksimalt 1 måned, når kravet rejses i hele verden bortset fra i USA og Canada Hvad angår retshjælpsforsikringen, jf. pkt. 2.4, er det en betingelse, at omkostningerne vedrører en tvist, der er undergivet dansk værneting og lovvalg Hvad angår netbankforsikringen, jf. pkt. 2.6, dækker forsikringen tab uanset hvor i verden, netbankindbruddet er begået. 3.2 Forsikringstid Hvad angår forenings- og produktansvar, jf. pkt. 2.1, bestyrelses- og ledelsesansvar, jf. pkt. 2.2, og rådgivningsansvar, jf. pkt. 2.5, dækker forsikringen alene erstatningskrav, når kravet rejses mod sikrede i forsikringstiden. Forsikringen dækker tillige ansvar for handlinger eller undladelser, der er udvist før forsikringens ikrafttræden, når foreningens bestyrelse ikke havde kendskab til kravet, eller forhold der kunne forventes at føre til kravet på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) Det tidspunkt hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade med krav om erstatning.

11 Side 11 af 13 b) Det tidspunkt hvor forsikringstageren eller den, hvem det påhviler at lede foreningens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, der kan medføre et krav. Erstatningskrav, der er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selvom et erstatningskrav, som i henhold til pkt litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i pkt litra a, og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør Hvad angår underslæbsforsikring, jf. pkt. 2.3, er det en betingelse, at formuetabet vedrører forhold, der er udvist i forsikringstiden. Såfremt formuetab forvoldt ved besvigelser er forvoldt over en periode, dækker forsikringen alene den del af formuetabet, der er forvoldt, mens forsikringen er eller var i kraft Hvad angår retshjælpsforsikringen, jf. pkt. 2.4, er det en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden og at der er sket anmeldelse til forsikringsselskabet senest 6 måneder efter forsikringens ophør. Forsikringen dækker ikke omkostninger vedrørende tvister, som foreningen eller foreningens ledelse eller bestyrelse havde eller burde have kendskab til på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden. Forsikringen dækker ikke omkostninger til tvister, når anmeldelse sker til selskabet mere end 6 måneder efter forsikringens ophør Hvad angår netbankforsikringen, dækker forsikringen formuetab, der er konstateret af sikrede i forsikringstiden. Forsikringen dækker formuetab, der vedrører netbankindbrud før forsikringens ikrafttræden, hvis sikrede kan dokumentere, at der på tidspunktet for netbankindbruddet var tegnet forsikring andetsteds omfattende netbankindbrud. Forsikringen dækker ikke tab, når disse anmeldes til selskabet mere end 6 måneder efter forsikringens ophør. 3.3 Dækningssum Dækningssummen på policen udgør forsikringsselskabets maksimale forpligtelse pr. forsikringsår, for krav der er rejst mod alle de til ordningen meldte foreninger i forsikringsåret, jf. pkt. 2.1,pkt og pkt. 2.5 (forenings- og produktansvar, bestyrelses- og ledelsesansvar og rådgiveransvar) og for tab der vedrører forhold

12 Side 12 af 13 udvist i forsikringsåret, jf. pkt. 2.3, (underslæbsforsikring) og hvad angår omkostninger til tvister, hvor søgsmålgrunden er opstået i forsikringsåret, jf. pkt. 2.4 (retshjælpsforsikring). De på policen angivne dækningssummer pr. dækning er endvidere, som en del af den maksimale dækningssum på policen, forsikringsselskabets maksimale forpligtelse pr. dækning pr. forsikringsår. Såfremt den enkelte forening opbruger dækningssummen, der er til rådighed pr. forening med mere end 50 %, kan denne genopfyldes for den enkelte forening efter følgende retningslinjer indtil en hel yderligere dækningssum pr. år: Ved genopfyldning betales præmie pro rata og pro rata temporis efter følgende retningslinier: 1. Forbrugt dækningssum (pro rata): 0-25 %: 25 % af årspræmien %: 50 % af årspræmien %: 75 % af årspræmien %: 100 % af årspræmien 2. Genopfyldning i løbet af forsikringsåret, i løbet af første; 0-3 måneder: 100 % af præmien 3-6 måneder: 75 % af præmien 6-9 måneder: 50 % af præmien 9-12 måneder: 25 % af præmien. 3.4 Selvrisiko Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under denne forsikring. Krav der ikke overstiger selvrisikoen og den del af et krav, der ikke overstiger selvrisikoen er selskabet uvedkommende. Hvad angår foreningsansvar, jf. pkt. 2.1, bestyrelses- og ledelsesansvar, jf. pkt. 2.2, og rådgivningsansvar, jf. pkt. 2.5, dækker forsikringen dog alle sagsomkostninger til til sagens behandling, når kravet overstiger selvrisikoen, og der beregnes ikke selvrisiko af disse sagsomkostninger.

13 Side 13 af Anden forsikring for samme interesse I det omfang der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 3.6 Præmiens betaling Nettopræmien opkræves årligt af Assurance Partner A/S, der sender faktura til den af foreningen oplyste betalingsadresse. Mulighed for rykkergebyr på kr. 100,- såfremt betaling sker efter betalingsfrist. Forsikringspræmiens forfaldsdato er den dato der er angivet på forsiden af forsikringscertifikat for ansvarsprogrammet. 3.7 Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftlig med en måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år ad gangen. 3.8 Tvist om forsikringsaftalen Tvist om denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr. 2201.02.01 Aftalegrundlaget Din Erhvervsansvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 4 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring

Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring Forsikringsformidler ADIS A/S Strandgade 4 C 1401 København K CVR 30351894 Forsikringsselskab Indiakaj 6, 1. sal 2100 København Ø. Tlf.: +45 33 36 95

Læs mere

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte Betingelser nr. 501902 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr. 2201.10.15 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlaget... 3 1. Hvem er forsikret?... 3 2. Hvad omfatter forsikringen?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring Almindelige betingelser nr. 55-05:1 Indholdsfortegnelse If Skadeforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1/7 For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring - generelle vilkår 1. Generelle vilkår 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb Betingelser nr. 508401 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark

Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Police nr.: Forsikringstager: VBA0900629 Toft Administration ApS Bredgade 23 C 4000 Roskilde Virksomhedens

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr Betingelser for Grundejeransvarsforsikring Bet. nr. 2201.07.01 Aftalegrundlaget Din Grundejeransvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra

Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra 01.05.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 1 DE SIKREDE 2 ERHVERVSANSVAR 3 PRODUKTANSVAR 4 AFVÆRGELSE AF SKADE 5 AFTALER

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for kraner

Erhvervsansvarsforsikring for kraner Betingelser nr. 502402 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for kraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner Betingelser nr. 502802 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 502502 Forsikringsbetingelser for Godsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for godsansvarsforsikring

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning Bet. nr. 2202.10.01 Aftalegrundlaget Din forsikring for husejeransvar består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

KOLLEKTIV FORSIKRINGSPAKKE

KOLLEKTIV FORSIKRINGSPAKKE KOLLEKTIV FORSIKRINGSPAKKE FOR MEDLEMSFORENINGER I PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING I samarbejde med: 1 Velkommen Parcelhusejernes Landsforening er meget tilfreds med at kunne præsentere jeres forening for

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS Netbankforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre

Læs mere

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01 Netbankforsikring Skjern Bank Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud.

2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud. FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 999 af 5. oktober 2006, med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV BETINGELSER Oversigt over policens forsikringsbetingelser Side Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

Læs mere

Erhvervs-/Produktansvarsforsikring

Erhvervs-/Produktansvarsforsikring Erhvervs-/Produktansvarsforsikring Version 01 Indholdsfortegnelse Forsikringsvilkår Erhvervsansvarsforsikring... 5 Generelle betingelser... 5 1.1 Betaling af præmie... 5 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse...

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici Betingelser nr. 510506 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere