mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4"

Transkript

1 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

2 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE For nogen tid siden hørte man en fader, der var bekymret over nogle alvorlige problemer med sin søn, bemærke: Når han tager afsted, og vi ikke ved, hvor han er, piner det os i men når han er her, piner han os undertiden også." Det er om denne pine, jeg vil tale, og jeg frygter, at jeg taler til en stor forsamling. Der er næppe et nabolag uden i mindste en moder, hvis sidste bekymrede tanker og bønner drejer sig om en søn eller datter, der vandrer rundt et eller andet sted. Det er heller ikke langt mellem de hjem, hvor en bekymret fader næppe kan arbejde en dag igennem uden fra tid til anden at standse op og spørge sig selv: Hvad har vi gjort forkert? Hvad kan vi gøre for at få vort barn tilbage?" Apostlen Paulus profeterede til Timoteus: Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider. Thi menneskene vil blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne,." ulydige mod forældre. (2. Tim. 3:1-2). Der er mere i skriftsted, men vi standser ved ulydige mod forældre". Vi har intet ønske om at berøre et emne, der er årsag til så megen pine hos jer, ej heller at fordømme jer som fejlslagne. Men I fejl, og det er det, der piner. Hvis fejltagelse skal standses, må man betragte problemerne, som de er, uanset hvor ondt det gør. ikke fortsætte med at gøre det, I hidtil har gjort (selv om også I det rigtige) og samtidig forvente at ændre barnets opførsel, når det, I det var var med til at skabe den opførsel. Nu vil jeg gerne vise jer et meget praktisk og meget kraftfuldt sted at begynde både med at beskytte jeres børn, og i det tilfælde, hvor I ved at miste et, da at frelse ham. Jeg henviser til hæftet Familiens Hjemmeaften". Det er det syvende i serie og kan fås over hele verden på 17 sprog. Hvis I ville gennemgå det, ville I at det er baseret på Det nye Testamente. Emnet er handlefrihed. Selv om lektierne tages fra Det nye Testamentes dage, beskæftiger det sig ikke med menneskene på det tidspunkt. Det skræver over århundrederne og handler om jer, og her, og nu. Det er godt illustreret, meget i farver, og har mange meningsfyldte aktiviteter for familier med børn i aldre. Med dette program kommer løftet fra profeterne, de levende profeter, at hvis forældre vil samle deres børn omkring dem en gang om ugen og undervise i vil børnene i sådanne familier ikke fare vild. Forældre, jeg ønsker at opbygge jer med håb. I, som har haft sjælekvaler, I aldrig give op. Ligemeget hvor mørkt det ser ud, eller lige meget hvor langt bort eller hvor langt ned jeres søn eller datter er faldet, I aldrig give op. Aldrig, aldrig, aldrig! Jeg taler til jer som en af De Tolv, der alle er indsat som et særlig vidne. Jeg forsikrer jer for, at jeg har det vidnesbyrd. Jeg ved, at Gud lever, at Jesus er Kristus. Jeg ved, at Han, skønt verden ikke ser Ham og ikke kender Ham", dog lever. Kvalfyldte forældre, gør fordring på Hans løfte: Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer." (Joh. 14:17-18) O INDHOLDSFORTEGNELSE Budskab fra det Første Præsidentskab 99 Den dag Kirken blev organiseret. Af Doyle L. Green 103 Joseph Smith En vurdering. Af præsident B. H. Roberts 121 Emma Ray Riggs McKay Thorpe B. Isaacson Børnenes sider: Mod. Af Margery Cannon 25 Tro kun. Af Lucile C. Reading 31 April Årgang Nummer 4 Udgivet af Den danske Mission af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Dalgas Boulevard København F. Telf. Fasan 9901 Postgiro Paul L. Pehrson, missionspræsident, ansvarshavende redaktør Nyheder: Mary Kaiser, redaktør Koordinator: Bernd J. Larsen i i i Den danske Stjerne udkommer den 1. hver måned. Abonnementsprisen (inkl. porto) er Danmark kr pr. halvår, udlandet kr for et helt år, $ 3.50 for helt år. I løssalg kr pr. nummer. Betaling ved check udstedt til Den danske Stjerne, Priorvej 12, København F. eller gennem postgiro til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helige. (De nævnte priser er inklud. moms.) Tryk: Paul Giese KG, Offenbach/M., Deutschland Forsiden, der er lavet af kunstneren William Whitaker, forestiller profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery, der overdrager Den helligånds Gave til en af de tilstedeværende ved organiseringen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 6. april O Layout: PBO-Layout-Center, Frankfurt L.D.S. CHURCH frabslation SERVICES DEPT, LIBRARY

3 Budskab fra det Første Præsidentskab Præsident Joseph Fielding Smith Mine kære brødre og søstre. Det er en sjælden lejlighed at komme i forbindelse med Kirkens medlemmer over hele verden gennem dette blad. Jeg vil benytte lejligheden til at huske Dem på, hvor vigtig familieenheden er i den helhedsplan, vor himmelske Fader har lagt. I virkeligheden er Kirkens organisation kun til for at kunne hjælpe familien og dens medlemmer med at opnå frelse. Familieenheden og familiens forpligtelse over for Evangeliet er så vigtige, at Satan har vendt en stor del af sin opmærksomhed mod ødelæggelsen af Præsident Harold B.Lee Præsident Joseph Fielding Smith Præsident N. Eldon Tanner 99

4 vort Deres i Deres i en i Kirken, en himmelrummet." Det bikube-, dette unge disse jordens Det familierne i samfund. Fra alle kanter angribes familiens helhed som grundlaget for det, der er godt og ædelt i livet. Private og offentlige forslag, der har til hensigt at begrænse familiens størrelse, fremsættes nu og da under det påskud, at man vil frelse verden fra overbefolkning. Sådanne forslag vinder bifald blandt nogle Sidste Dages Hellige. Man går endda så langt som til at foreslå, at der bør indføres en slags lovbefalet straf for dem, der har mere end to børn. Den verdensomfattende liberalisering af abortlovene viser den eksisterende ignoreren af livets hellighed. Familier bliver splittet af et forøget brug af nakotika og et øget misbrug af medicin. Den foragt, flere og flere unge nærer over for al autoritet, begynder med respektløshed og ulydighed i hjemmet. Ansete blade fortæller om myten om moderskabet" og forsvarer de mere radikale ideer om kvindens frigørelse. Eftersom Djævelens kræfter angriber den enkelte ved at flå familiebåndene over, bliver det livsvigtigt for Sidste Dages Hellige forældre at bevare og styrke familien. Måske findes der enkelte meget stærke mennesker, der kan overleve uden støtte fra familien, men de fleste af os behøver den kærlighed, belæring og acceptering, som strømmer én i møde fra dem, der virkelig interesserer sig for én. Den vigtigste funktion i et Sidste Dages Helligt hjem er at sikre, at hvert medlem af familien arbejder på at skabe det klima og de betingelser, under hvilke alle kan udvikle sig mod fuldkommenhed. For forældrenes vedkommende kræver dette, at de vil bruge langt mere tid og energi på børnene end blot at dække deres fysiske behov. For børnenes vedkommende til betyder det, at de skal kontrollere den naturlige tendens, der hedder egoisme. Bruger De lige så megen tid på at hjælpe Deres familie og Deres hjem til succes, som De gør i jag efter social og forretningsmæssig succes. Ofrer De Deres bedste kreative energi på den vigtigste enhed i samfundet familien? Eller er Deres slægtskabsforhold til Deres familie blot en rutinemæssig, ufrugtbar del af livet? Forældre og børn må være villige til at sætte ansvaret over for familien i første række for at opnå familiens ophøjelse. Lige et ord om Kirkens mange programmer, der skal hjælpe Dem. Siden 1965 har Kirken udsendt lektier til familiehjemmeaftenen. Forældre, der ignorerer den store hjælp, der er i dette program, leger med deres børns fremtid. Dette blad, Den danske Stjerne, som bringer Dem dette budskab, er en anden del af Kirkens hjælp til den enkelte og til familierne, for at de kan holde sig nærmere til Herren. Dette blad kan have en god indflydelse, hvis De vil læse det. I løbet af månederne vil det hjælpe Dem med at opbygge et vidnesbyrd og støtte Dem kamp med verdens problemer. På samme måde vil bladet motivere og styrke de unge i Kirken, hvis de har adgang til det, da det indeholder specielle aktiviteter, historier og artikler for dem. Vi lever i fantastisk tidsalder. Der følger store velsignelser med ved at leve i denne sidste uddeling. Men der er også store udfordringer og fristelser. Jeg beder til, at vor himmelske Fader vil give os alle den fornødne styrke til at nå vor sande mulighed for udvikling. Jeg nedkalder Hans Ånd over hjemmene, således at der i må findes kærlighed og harmoni. Må vor Fader beskytte og ophøje vore familier, beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Præsident Harold B. Lee 1. Rådgiver i Første Præsidentskab Mine korte bemærkninger vil være stilet specielt til Kirkens ungdom I mænd i aronske Præstedømme, I Mia Maid og L-piger og unge studerende. Det er næsten blevet trivielt at sige, at vi lever betydningsfuld tidsalder i historie, men det er sandt, og vi har brug for at huske på det, medens vi kæmper for at overvinde livets vanskeligheder. Fordi vi er priviligerede ved at leve i denne specielle tid, kan vi blive stillet ansigt til ansigt med umådelige udfordringer mod vor tro. I dag, måske mere end nogen sinde, findes der fristelser, som vil få os til at svigte vor tro. Apostlen Paulus sagde: Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i mørke, mod ondskabens åndemagter i (Efes. 6:11-12.) Ved at sige dette lader Paulus os forstå, at vort livs alvorligste kamp er ikke mod fjender af kød og blod, som kan komme med kanoner eller bombefly og udrydde os, men mod fjender, som angriber fra 100

5 Gud fysisk I unge I er i dag, Det éns dog farvefjernsynet dag, stand en lever. mørket, og som mange gange ikke kan opfattes af menneskets sanser. Paulus fortsatte med at beskrive os som krigere, der er iført den nødvendige beklædning til beskyttelse af de fire dele af legemet, som Satan og hans hær tilsyneladende har fundet mest sårbare, og gennem hvilke retfærdighedens fjender kan angribe menneskets sjæl: Så stå da med sandheden spændt som bælte om jeres lænder, og iførte 'retfærdigheden som brynje', tag som sko på jeres fødder villigheden til at forkynde fredens evangelium, tag imod 'frelsens hjelm'.".. (Efes. 6:14-15, 17.) Sandheden er det materiale, som bæltet om jeres lænder skal være lavet af, hvis jeres dyd og moralske styrke skal sikres. I bør alle stræbe efter at holde jer værdige til at indgå ægteskabets nye og evige pagt i templet for tid og evighed. Hvad så med brynjen, som vil beskytte jeres hjerte eller jeres adfærd? Den skal være lavet af et materiale kaldet retfærdighed. Det retfærdige menneske bestræber sig på at forbedre sig, idet han ved, at han dagligt har behov for at omvende sig fra sine ugerninger og forsømmelser. Hans krop er ikke hærget af de krav, et løssluppent liv medfører; han er klarsynet, har en god forstand og et stærkt legeme. Jeres fødder, som repræsenteret jeres mål eller formål her i livet, skal være beklædt med villighed til at forkynde fredens evangelium". Villighed er vejen til sejr, og sikkerhedens pris er evig årvågenhed. Hvad enten det er i tale eller sang, i eller moralsk kamp, vil sejrens palmer være hos den, der er villig til at følge vor Faders bud og befalinger. Nu kommer vi til den sidste del af profet-lærerens rustning. Vi vil tage frelsens hjelm" på vore hoveder. Vort hoved eller vor forstand er den kontrollerende del af vort legeme. Det skal beskyttes godt mod fjenden, thi som en mand tænker i sit hjerte, således er han. Frelse betyder opnåelse af det evige lys, at leve i Faderens og Sønnens nærhed som belønning for et godt liv her på jorden. Hvis vi i vore tanker altid har frelsen som det højeste mål, der kan opnås, vil vore tanker og beslutninger, der fører til handling, altid udfordre alt, som vil bringe denne herlige fremtidige tilstand i fare. Det er vidunderligt at være ung i dag. Evangeliets fylde er på jorden; alle Herrens velsignelser er tilgængelige for dem, der er villige til at betale prisen. Jeg er ganske klar over, at ved synet af vold, umoral, urenhed, krig og anden ondskab, som den moderne levevis indeholder, kan der være en tendens til mismod. Jeg siger til jer, unge brødre og søstre, giv ikke op! Jesu Kristi Evangelium har svaret på alle disse problemer, og det er jeres ansvar og opgave at stå imod; så nyd jeres ungdom, men ifør jer Guds fulde rustning" og stå imod de ting, der vil ødelægge jeres vidnesbyrd og jeres mulighed for at fuldføre et stort arbejde her på jorden. Må Herren beskytte og velsigne jer, give jer styrke til at modstå fristelser, og give jer beslutsomhed til at få det bedste ud af jeres liv, så I vil være i til at høste velsignelser igennem evigheden, og dette er min ydmyge bøn i Jesu Kristi navn. Amen. Præsident N. Eldon Tanner 2. Rådgiver i Første Præsidentskab mænd og kvinder vokser op i spændende tid. For blot ganske få år siden troede de fleste mennesker, at det aldrig ville blive muligt at landsætte mennesker på månen, at se det og andre begivenheder i eget hjem i over hele verden, at trykke på en kontakt og få lys og varme. Hvor er I velsignede, at I i denne tidsalder. også velsignede, fordi I ved, hvem I er, og hvorfor I er her. De fleste unge af i ja, endog de voksne, kender ikke disse to vigtige fakta: hvem de er, og hvorfor de er her. De ved ikke, som I ved, at de er vor himmelske Faders børn, den Fader, som planlagde denne smukke jord og gjorde det muligt for os at blive født, vokse op og blive mere lig Ham og Hans Søn, Jesus Kristus. De gør sig ikke klart, at Jesus Kristus leder sin Kirke men vi ved, at Han virkelig gør det! Fordi vi ved dette og mange andre ting om Ham, kender vi Ham bedre og holder mere af Ham end de andre unge mennesker. Den vigtigste ting, Jesus Kristus belærte os om, da Han var på jorden, var kærligheden til næsten. Han fortalte os, at."... kærligheden er af Gud. og befalede os at elske hverandre". (1. Johs. 4:7). Profeten Mormon sagte: alle børn (er) ens for mig; og jeg elsker små børn med en fuldkommen kærlighed..." (Moroni 8:17). 101

6 I helst I ønsker, vokser, spurgte virkelig viser kærlighed, vil I modtage verden også stand er ikke i Odense i! de! Den mest fuldkomne kærlighed af al kærlighed er naturligvis den kærlighed, vor himmelske Fader og Jesus føler for hver eneste af os. Deres kærlighed er så stor, at vi ikke engang kan fatte en brøkdel af den. Det nærmeste, man kan komme deres kærlighed, er den store kærlighed, jeres forældre nærer for jer. De elskede jer endda, før I blev født. Da I så endelig kom til dem fra jeres himmelske hjem, bragte I dem en stor glæde, som I vil føle den dag, I bliver forældre. Jeres forældres kærlighed vokser i takt med, at I og deres kærlighed til jer vil aldrig ophøre. Somme tider må jeres forældre sige nej til jer, når hørte et ja. De siger nej af den ene grund, at de elsker jer, og de ved, at I havde tænkt jer om, da I dem. Nogle gange vil det, måske være direkte imod vor himmelske Faders bud. Hans bud er givet os for at vejlede, beskytte og styrke os og give vort liv mening og glæde. Når I kærlig- gengæld. På Joseph Smiths tid spurgte mange hed til kirkeledere, hvorfor han var i til at tiltrække så mange mennesker, som var ivrige efter at følge ham til trods for de lidelser, de måtte gennemgå. Han svarede dem: Det er fordi jeg er i besiddelse af kærlighedens princip. Alt, hvad jeg kan tilbyde verden, er et godt hjerte og en oprigtig hånd." (Profeten Joseph Smiths Lærdomme, s. 376). Hvordan kan I lære at holde budet at elske hinanden, jeres forældre, jeres søskende, jeres venner? En bestemt person har engang sagt, at vi lærer at tale ved at tale, at studere ved at studere, at løbe ved at løbe, og på samme måde vil I lære at holde af hinanden ved at holde af hinanden. Vi har behov for at udtrykke vor kærlighed til dem, der er omkring os, ved hver dag at fortælle dem, at vi holder af dem og virkelig mener det. Nogle gange er det endog vigtigere at vise dem, at vi holder af dem end blot at sige: Jeg holder af dig." Ja, det er en vidunderlig og spændende tid, vi lever i, men der er også mange problemer for de unge mennesker i af i dag. Der er mange mennesker og ting, der kan friste jer til at glemme, hvem I er, og hvorfor I er her. Men husk altid på, at alt vil være godt, hvis I lever, som I blevet belært om af jeres forældre og lærere, vor himmelske Fader og Jesus, som elsker jer så højt. Dette er min bøn til jer i Jesu Kristi navn. Amen. O juni 1971 i Skien, Norge. G.U.F.-årets højdepunkt!! Vil du opleve: god sportsånd, fejende dans, FESTINORD- musikalsk show af kvalitet, skøn korsang, dejlig natur, spændende rejse og - - god ånd, opbyggelse af dit vidnesbyrd og sand livsglæde - - så KOM og tag selv del i det altsammen!! Og så har Missionen G.U.F.-SPORTSSTÆVNE og 9. maj Her mødes alle under 30 og over Spejderog Bikubealderen til terrænløb, svømning, fodbold, håndbold og volleybold. Piger og drenge spiller sammen i volleybold. Vi skal også ha' en fest og øve kor og dans. Om søndagen holder vi alle Søndagsskole Odense. Nærmere oplysninger fås i lokale GUF'er eller hos Grenspræsidenterne. 102

7 De Fayette, I de april et den mange Guds Den dag Kirken blev organiseret af Doyle L. Green Det var den 6. april i det Herrens år Stedet var et bjælkehus, som tilhørte Peter Whitmer i Seneca County, New York. Begivenheden: organiseringen af Jesu Kristi Kirke i denne Forvaltning. Organiseringen af enhver anden kirke kunne eller kunne ikke være en vigtig begivenhed, for mange snese kirker er opstået i Forenede Stater i det sidste halvandet hundrede år, men genoprettelsen og den formelle organisering af Guds sande Kirke på jorden er en begivenhed af så vital betydning og så stor vigtighed, at det burde vække ethvert menneskeligt væsens interesse i dag. Næsten enhver, som har ønske derom, kan organisere en kirke, og hvis han opfylder kravene, kunne han få kirken lovligt anerkendt. Men én ting er at få en kirke anerkendt af landets love, en anden ting er at få den anerkendt af Gud. Og hvis den skal anerkendes og helligøres af Gud, må det være Hans kirke, organiseret under Hans ledelse. Den gamle profet Amos sagde: Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne." (Amos 3:7). Og apostlen Paulus erklærede, da han skrev til hebræerne: ingen tiltager sig selv den værdighed, men man må som Aron kaldes dertil af Gud." (Heb. 5:4.) Herren havde åbenbaret sin vilje til en ung profet, og Han havde kaldet ham, således som Han kaldte Aron og andre profeter ned gennem verdenshistorien. Denne unge profet præsiderede over og ledede begivenhederne under Herrens vejledning den dag i Hans navn var Joseph Smith, Jun. Han var kun 24 år gammel. foregående ti år havde Herren forberedt ham til den rolle, han nu skulle opfylde. Da Joseph var en dreng på fjorten år, søgte han oprigtigt vejledning gennem bøn, da han var forvirret over, hvilken kirke han skulle slutte sig til, og Gud Faderen og Hans Søn, Jesus Kristus, viste sig for ham i syn og sagde til ham, at han ikke skulle slutte sig til nogen af kirkerne, thi de var alle forkerte... alle deres trosbekendelser var en vederstykkelighed for ham... 'de drager nær til mig med læberne, men deres hjerter er langt fra mig. De lærer sådanne lærdomme, som er menneskebud og har gudfrygtighedens skin, men fornægter dens kraft.'" (Joseph Smith 2:19) De ord, som Herren havde talt til en fjorten-års dreng, blev modtaget med megen ophidselse, med kun lidt tolerance af folk i det vestlige New York. Det var ikke mærkeligt. Noget sådant var uhørt. Gud havde ikke åbenbaret sig til verden i generationer, ja, ikke i århundreder. Det var en almindelig tro, at himlene var lukket. Men på dem, som kendte den unge mand godt, gjorde det indtryk. Joseph var ærlig og oprigtig, from og intelligent. Han havde oprigtigt søgt efter Guds sande kirke. Det store antal såkaldte kristne sekter og den overordentlig store forskellighed i deres lærdomme viste den forvirring, der eksisterede i religiøse verden. Hvor var sandheden? Var det ulogisk at tro, at en kærlig Fader, som havde ledet sine børn ned gennem alle forvaltninger, igen ville tale til mennesket? Fire år gik, og så fik den unge Joseph besøg af et andet himmelsk sendebud, som kaldte sig Moroni, og som sagde til ham, at Gud havde et vigtigt arbejde til ham, som han skulle gøre. Gemt i en nærliggende høj var der nogle guldplader, som indeholdt det evige Evangeliums fylde. Det var -ham, som skulle få det strålende privilegium at oversætte tegnene fra pladerne og blive redskabet i hånd til at 103

8 de I begyndelsen i i fjerde overensstemmelse den i i hans Guds Før Joseph Smith og Oliver Cowdery påbegynder dagens vigtige begivenheder, mødes de ovenpå i Peter Whitmers gård, hvor Mormons Bog blev oversat. gengive Evangeliet og organisere den sande kirke. Da Joseph gik til en nærliggende høj, således som Moroni havde instrueret ham, fandt han pladerne i en stenkiste, beskyttet fra århundreders elementer ved et rundt stenlåg, som dækkede dem. Da Joseph forsøgte at fjerne skatten, fik han at vide, at tiden endnu ikke var kommet til at tage pladerne, men at han skulle komme tilbage hvert år for at modtage instruktioner, og derigennem blev han belært om, hvorledes og på hvad måde hans (Guds) rige skulle styres i sidste dage." (Joseph Smith 2:53-54.) Til sidst fik Joseph pladerne, og den 7. april 1829 blev arbejdet påbegyndt for alvor med oversættelsen af skriften på pladerne med en ung skolelærer ved navn Oliver Cowdery som skriver. Mindre en tre måneder senere var det kolossale arbejde med oversættelsen fuldført, og den første udgave af skriftet, som blev kaldt Mormons Bog, kom fra trykkeriet i begyndelsen af foråret Hver gang et spørgsmål optod under arbejdet med oversættelsen, adspurgte de to unge mænd Herren og fik derved megen vejledning og mange oplysninger. Mange skriftsteder forkyndte for eksempel, at dåben var nødvendig til frelse. Dette vidste de også fra læsning af Bibelen, men ingen af dem var blevet døbt. Da de adspurgte Herren, lagde et sendebud fra himlen, som sagde, at hans navn var Johannes kaldet Johannes Døberen sine hænder på deres hoved og tildelte dem Det aronske Præstedømme og befalede dem at døbe hinanden. De modtog yderligere oplysning og 104 myndighed, herunder Det melkisedekske Præstedømme, efterhånden som det var nødvendigt for værkets frem- i gang. af april 1830 modtog den unge profet en åbenbaring, som er blevet afsnit 20 bog, der kaldes Lære og Pagter. Der refereres ofte til den som en åbenbaring om Kirkens organisation og forvaltning." Om dette skrev Profeten Joseph: Vi modtog af ham (Jesus Kristus) følgende gennem profetiens og åbenbaringens ånd, hvad der ikke alene gav os mange belæringer, men udpegede for os den nøjagtige dag, på hvilken vi, overensstemmelse med hans vilje og bud, skulle gå i gang med at organisere hans kirke engang til her på jorden." (Se forordet til afsnit 20.) Det første vers i åbenbaringen lyder: Grundlæggelsen af Jesu Kristi Kirke disse sidste dage fandt sted et tusinde otte hundrede og tredive år efter vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi komme i kødet. Den organiseredes og stiftedes i med landets love og efter Guds vilje og bud i måned og på sjette dag den måned, der kaldes april." Man kan ikke studere denne åbenbaring uden at blive overordentlig imponeret over den kundskab og forståelse, himlens Herre udgød over sin tjener angående de ting, som er nødvendige til menneskets frelse og til genoprettelsen af Guds rige på jorden. Det synes, i hvert fald tildels, at være endnu en bekræftelse på og understregning af den kundskab og vejledning, som Herren tidligere havde givet den unge Joseph. Blandt de kostelige sandheder og instruktioner, som blev modtaget i denne åbenbaring, var følgende: 1. Gud Faderen og Hans Søn, Jesus Kristus eksisterer virkelig. Gud er uendelig og evig, fra evighed til evighed, skaberen af himlen og jorden og alle de ting, der findes deri. 2. Mennesket er skab i og lignelse. billede 3. Den levende og sande Gud er det eneste væsen, som mennesket bør tilbede. 4. Den Helligånd bærer vidnesbyrd om Faderen og Sønnen. 5. Mennesket blev sanseligt og djævelsk ved at overtræde Guds love. 6. Gud elsker i sandhed sine børn. 7. Gud gav sin Enbårne Søn, for at så mange, som vil tro og lade sig døbe hellige navn og holde ud i tro til enden, skal blive frelst." (L & P 20:25.) 8. Til sine børn oprettede Gud princippet omvendelse til deres synders forladelse. 9. Efter at have omvendt sig fra deres synder, skal alle mennesker døbes. (Den bøn, der skal bruges ved dåben, er anført.) 10. Et barn skal nå ansvarsalderen for Gud" og være moden til omvendelse, før det skal døbes. 11. De, som er blevet døbt, skal bekræftes som medlemmer af Kirken ved håndspålæggelse for den Helligånds gave, ved brødre, som har myndighed. 12. Et menneske må kaldes på rette måde og ordineres af en, som har myndighed, før de kan forrette i Kirkens ordinanser. 13. Gud har virkelig forbindelse med sine profeter og sender budbringere for at betjene dem. 14. Mormons Bog blev åbenbaret og oversat ved guddommelig kraft.

9

10 i denne Jesu kammeret går, i henhold i Herrens arbejdet ti. W.- Joseph Smith, Sr. ankommer til det Whitmerske hjem for at deltage i dagens begivenheder. Profetens fader var den første, der hørte og troede beretningen 15. Mormons Bog indeholder en beretning om Jesu Kristi Evangeliums fylde. 16. Mormons Bogs fremkomst beviste for verden, at den hellige skrift er sand, og at Gud inspirerer menneskene og kalder dem til sit hellige værk i tid og slægt så vel som fordums dage. Og viser derigennem, at Han er den samme Gud i i dag og til evig tid." (L & P. 20:11-12.) 17. Alle de, som tror og har tro og arbejder retskaffent, vil opnå evigt liv. 18. Den praksis at have samtykke skal følges i Kirken. 19. Ældsternes, præsternes, lærernes, diakonernes og Kirkens andre medlemmers pligter er skitseret. 20. Nadverens betydning til ihukommelse af vor Herre Jesus er indskærpet. 21. Den måde, hvorpå nadveren skal administreres, og de bønner, der skal bruges, er anført. Omtrent et år tidligere, i juni 1829, havde Herren skitseret for Joseph Smith og Oliver Cowdery den fremgangsmåde der skulle følges ved organiseringen af Kirken, men Han instruerede dem om at vente til det rette tidspunkt. I Joseph Smith's History of the Church læser vi:... for vi havde ikke knælet længe i højtidelig og brændende bøn, før Herrens ord kom til os i og befalede os, at jeg skulle ordinere Oliver Cowdery til ældste i Kristi Kirke, og at han også skulle ordinere mig til det samme kald, og derefter ordinere andre, efterhånden som det blev tilkendegivet os fra tid til anden. Vi fik imidlertid befaling om at udsætte vor ordination til et tidspunkt hvor det ville være gørligt at have vore brødre, som var blevet og skulle blive døbt, samlet, når vi skulle have deres samtykke til... at ordinere hinanden, og få dem til ved afstemning at afgøre, om de var villige til at anerkende os som åndelige lærere eller ikke; vi fik også befaling om at velsigne brødet og bryde det med dem, og at tage vin, velsigne den og drikke den med dem; bagefter skulle vi ordinere hinanden til befalingen; derefter kalde sådanne mænd, som ånden ville diktere os, og ordinere dem, og så gå over til håndspålæggelse for den Helligånds gave til alle dem, som tidligere var blevet døbt, og gøre alting navn." (DHC 1:60-61.) Den fastsatte time kom endelig. Ved mødet var fire andre mænd, foruden Joseph og Oliver, som var blevet valgt til at være indstiftere af Kirken, i overensstemmelse med landets love." (L. & P. 20:1.) De er opført i History of the Church som Hyrum og Samuel H. Smith, Josephs brødre, og David og Peter Whitmer, sønner af den mand, som havde åbnet sit hjem for organiseringsmødet. Alle var tidligere blevet døbt. Desuden var der nogle få" venner, som var blevet indbudt til at være tilstede, måske ikke mere end ialt tredive. Blandt disse var Profetens fader, Joseph Smith, Sen., og hans moder, Lucy Mack Smith. Begge havde troet på hans historie og havde opmuntret ham i lige fra begyndelsen. Der findes ikke noget referat af dagens hændelser, og der er måske tvivl om den nøjagtige orden, hvori nogle af begivenhederne fandt sted, men der er enighed om, hvad der skete. Vi kan forestille os den unge profet kalde forsamlingen til orden, give en oversigt over formålet med mødet, og om Faderens og Sønnens tilsynekomst i Den hellige Lund. -.lacl. ; 106

11 107

12 i højtidelig i anvendelse, dette. Kirken, opfordre de forsamlede til at samles bøn til vor Himmelske Fader, takke Ham, fordi Han havde ment det rigtigt at genoprette sin Kirke på jorden og bede Ham velsigne de forsamlede og dagens begivenheder. En af de første forretninger, hvor princippet fælles samtykke blev bragt var at spørge de tilstedeværende, om de ønskede at Kirken skulle organiseres. De samtykkede enstemmigt i De blev spurgt, om de kunne opretholde Joseph Smith, Jun, og Oliver Cowdery som Kirkens præsiderende embedsmænd. Joseph gik så over til at ordinere Oliver som ældste i og Oliver ordinerede til gengæld Joseph til dette kald. Herrens nadver blev administreret til dem, som tidligere var blevet døbt. Så vidt det kan afgøres, var dette første gang denne hellige ordinanse var blevet udført af Herrens udvalgte tjenere i denne forvaltning. På et tidspunkt af dagen blev der udført dåb. Disse ordinanser kan være blevet udført i den nærliggende Seneca Sø, skønt dette ikke er helt sikkert. Beretningen siger, at vi lagde derefter vore hænder på hvert enkelt medlem af Kirken, som var tilstede, så de kunne modtage den Helligånds Emma Smith, Profeten Joseph Smiths hustru, og Jerusha, Profetens broder Hyrum Smiths kone, ankommer til møderne. 108 m t«

13 David Whitmer, en af de tre vidner til Mormons Bog, var en af de seks stiftere af Jesu Kristi Kirke i denne uddeling. 109

14 Wi " : & >i**i i? '%, m

15 Kirken; øjnene afsnit den Joseph Smith, firetyve år gammel, præsiderer over organiserings-processen. Ved hans side er Oliver Cowdery, der virkede som hans skriver under oversættelsen af pladerne. Det hellige møde åbnes med højtidelig bøn. Tilstede er de seks mænd, som formelt skal organisere Kirken tillige med et antal særlige indbudte gæster-sikkert ikke mere end tredive ialt. -> gave og blive bekræftet som medlemmer af Kristi Kirke." (DHC 1 :78.) Profeten skrev også: Adskillige personer, som havde overværet ovennævnte møde, blev overbevist om sandheden og kom kort efter frem og blev modtaget i blandt de øvrige blev min egen fader og moder døbt, til min store glæde og trøst.. (DHC 1:79.) Om dette skriver Profetens moder:... Joseph stod på bredden, og idet han tog sin fader ved hånden, udbrød han med gæidestårer i 'Gud være priset, at jeg har levet og set min egen fader blive døbt i Jesu Kristi." sande Kirke!'" (Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, p. 168.) Efter håndspålæggelsen blev den Helligånd udgydt over os i rigt mål nogle profeterede, medens vi alle priste Herren og frydede os overordentligt." (DHC 1:78.) En af dagens andre vigtige begivenheder, var, at Profeten Joseph Smith modtog en åbenbaring, som er blevet det 21. af Lære og Pagter. I denne åbenbaring tilkendegav Herren, at Han anerkendte Kirken og dem, som var kaldet til at være dens præsiderende embedsmænd. En del af åbenbaringen lyder: Se, der skal føres en optegnelse af jer, hvori du (Joseph Smith) skal kaldes seer, oversætter, profet, en Jesu Kristi apostel, ældste i kirken gennem Gud Faderens vilje og vor Herres Jesu Kristi nåde. Og du bliver inspireret af den Helligånd til at lægge kirkens grundvold og opbygge den i allerhelligste tro." (L & P. 21:1-2.) Profeten beretter videre: Vi gav os nu til at kalde og ordinere nogle andre af brødene til forskellige kald i Præstedømmet efter hvad ånden tilkendegav os; og efter en dejlig tid, som vi tilbragte med at bære vidnesbyrd og 111

16 Idei de fastslår princippet om enighed i Kirken, stemmer deltagerne i organiseringen enstemmigt ved oprakt hånd for ét organisere Ktrkeh'og opretholde Joseph Smith og Oliver Cøwdery som præsiderende embedsmasd...j" ti )&'<***

17 sin sin orden. BØRNENES SIDER. MOD af Margery Cannon. Mørket omringede byen Nauvoo, og der var uro i luften. Hist og her var der lys i et vindue. Hønsene var urolige. Et eller andet sted gøede en hund. Den elleveårige Mary-Ann rejste sig op på den ene albue i seng, da hun hørte en hest komme galoperende helt op til deres hoveddør. Søster Pratt," kaldte en stemme, Joseph og Hyrum er'døde; myrdet af pøblen i Carthage fængslet." Mary Ann stivnede. Næsten uden at trække vejret, anstrengte hun sig for at lytte til sin mor, der gik hen til døren og talte med budbringeren, med lav, ængstelig stemme. Pludselig følte hun sig alene og meget bange. Da hendes fødder rørte trægulvet, hørte hun døren blive lukket og låst efter rytteren. I løbet af et øjeblik lå hun i moders arme, og de begyndte begge at græde. Mary Ann ønskede, at far" havde været der og kunne fortælle, at alt snart ville være i Hendes rigtige far var pludselig død, da hun 25

18 spidsen en var ganske lille, men da hendes mor giftede sig med Parley P. Pratt, 1 lærte Mary Ann at elske ham og kalde ham far". Nu var han hjemmefra på en mission. Medens tårerne vædede hendes natdragt, tænkte hun på dengang, hun så profeten græde. Det var noget, der var hændt året før, da Mary Anns familie var vendt tilbage fra England. Mange nyomvendte var med dem på skibet, og de var ivrige efter at møde Joseph Smith. Jeg kan kende ham med det samme", sagde en mand. Andre var enige med ham i, at de også ville kunne udpege ham selv i stor forsamling. Mary Ann fortalte de nyomvendte, hvor stor og flot profeten så ud, når han red på sin hest i for Nauvoo legionen 2. Hun fortalte mange af dem, at hun havde oplevet, hvordan han talte til skaren i Kirtland Templet og til indianerne i skovene ved Nauvoo. Mary Ann huskede stadig, hvordan damperen måtte mase sig frem mellem de store flydende isflager på Mississippi, da de var på vej til byen Nauvoo. Ved landingstedet ventede en masse mennesker for at byde rejseselskabet velkommen. Hun fik straks øje på profeten. Han gik ombord og kom ned til deres kahyt, hvor han omfavnede Parley Pratt. Derpå bød han efter tur, hvert enkelt familiemedlem velkommen. Profeten var en temmelig stor mand. 183 cm. høj, havde hendes far sagt. Mary Anns hoved nåede kun lige over hans bæltespænde, men han bøjede sig ned, så han kunne se hende lige i øjnene, da han gav hende hånden. Derpå satte han sig ned og tog hendes små brødre op på sine knæ. Det er rart, Broder Parley, at du er vendt tilbage og har taget hele din flok med dig." Han omfavnede de små, Parley og Nathan, og tårerne fyldte hans klare, blå øjne og rullede ned ad hans kinder. Mary Ann havde fundet ud af, at voksne mennesker græder, når de er allermest glade, så hun vidste, at det kun var lykkefølelse, der løb af med ham. Mary Ann huskede, hvordan far havde drillet profeten, da han så tårerne. Broder Smith" sagde han, hvis du synes, det er så sørgeligt at have os hjemme, tror jeg, at vi hellere må rejse tilbage igen." Derefter lo alle, og profeten mest. Så sagde han: Broder Parley, tag din familie med hjem til mig. Mary Ann huskede, hvordan de fulgtes med profeten op over bakken, og hvorledes hun forgæves havde prøvet at holde trit med ham. Mary Ann blev afbrudt i sine tanker, da den spæde Susan begyndte at klynke. Hendes mor tog den lille op af vuggen og gyngede hende frem og tilbage. Selv med gråden i halsen var mors stemme klar og ren, som da hun sang i koret. Medens Mary Ann lyttede til sin mors sang, genopfriskede hun et møde, som hun havde overværet i den lille skov ved templet. Profeten, som havde bemærket at korets plads var tom, bad alle dem, der havde sangbøger med, og som kunne syn- 26

19 øjnene. søndagsskole lunden himlen. December stand ge, om at komme frem. Han vinkede Mary Ann frem for at sidde foran på forhøjningen. Du kan da synge, ikke sandt?" Ved tanken om dette fik hun påny tårer Børnene ville utvivlsomt komme til at savne profeten. Tror du, han selv var klar over det, mor?" Alle var bekymrede for hans sikkerhed. Hans liv var ustandseligt truet." Jeg tror han vidste det," hævdede hun. Kan du huske, da profeten for tre uger siden i ved Mulholland vejen bad alle børnene om at komme i næste sabbat? Dengang sagde han, Jeg ved ikke, om jeg kommer; jeg kommer, hvis jeg kan, men broder Stephen Goddard vil være der og ordne det hele." Tror du ikke, han vidste det, mor?" Mary Anns mor trak hende ind til sig, ved siden af lille Susan, som sov så fredeligt på sin moders skød. De vidste begge to, at det var et spørgsmål, der ikke kunne besvares. Sammen så de solen farve skyerne, og de indåndede rosenduften, som bragtes dem af den tidlige morgenbrise. Efter en stund sagde mor, Der er en ting, jeg er helt sikker på. Vi har været velsignet ved at kende denne store og mægtige mand. Du var ikke meget ældre end Susan, da han første gang gav dig hånden. En gang da du på en udflugtsbåd lå i din fars arme, således som Susan nu gør i mine, tog profeten dine fødder og anbragte dem på sine knæ, så du kunne hvile bedre." Det kan jeg huske, mor" En dag vil du kunne fortælle Susan alt om det" Det kan du tro jeg vil" Mary Ann gled ned på gulvet og knælede ved sin mors fødder, således at hun kunne kigge på sin lille søsters ansigt. Jeg vil fortælle hende, hvordan jeg, fra den første gang jeg så Joseph Smith, vidste, at han var en Guds profet og hvordan jeg stadig ved det. Og en skønne dag vil Susan og jeg sammen være i til at gense profeten i O 1 Pratt, Parley P. Forhenværende medlem af de tolvs råd, Nauvoo Legion selvstændig militær-organisation oprettet i 1840 i Illinois med Joseph Smith som General-Løjtnant og leder for Legionen. 27

20 /

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere