Danske husholdningers miljøbelastning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske husholdningers miljøbelastning"

Transkript

1 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 Baggrund og formål 9 Undersøgelsesmetode 9 PROJEKTETS HOVEDRESULTATER 10 Resultat af pilotberegningen 10 Forbrugsstatistikken som grundlag for løbende opdatering? 11 Behov for nye miljødata 12 Hvad kræves for en løbende opdatering? 12 Forskelle mellem forskellige husstandstyper 13 SUMMARY AND CONCLUSIONS 15 Background and purpose 15 Investigation method 16 MAIN RESULTS OF THE PROJECT 16 Result of the pilot calculation 17 The consumption statistics as a basis for continuous updating? 17 New environmental data needed 18 What is required for a continuous updating? 18 Differences between various household types 20 1 OPDATERING AF FAMILIENS MILJØBELASTNING FORMÅL OG METODE TIL AFPRØVNINGEN Formål Metode RESULTATER OG RAPPORTINDHOLD 22 2 KORTLÆGNING MED NYE DATA NYE VAREFORBRUGSDATA NYE FORDELINGSDATA FOR EL, VAND, VARME OG TRANSPORT NYE EL- OG VARMEDATA 27 3 RESULTATER AF PILOTBEREGNINGEN SAMMENLIGNING MED TIDLIGERE RESULTAT Fra model til gennemsnitsdata Ændringer i miljødata Ændringer i præsentationsform GENNEMGANG AF RESULTATER Spise ude Opbevaring af mad Madlavning Servering og opvask Fremstilling af fødevarer Øl, vin og spiritus Cigaretter, tobak mv Tøj til hele familien Tøjvask mv Anden vedligeholdelse (sy, pletfjerne, pudse sko) 42 3

4 Personlig hygiejne (bad mv.) Toilet Diverse (makeup mv.) Fritid, hjemme, sammen Fjernsyn, computer mv Møbler, belysning mv Babyudstyr Gulvvask og rengøring Støvsuge, tørre støv af, feje Diverse vedligehold (pudsning, møbler mv.) Rumopvarmning Vandspild Vedligehold hus Vedlighold have Diverse el Biltransport Cykel Knallert og scooter Flytransport Offentlig transport ANDRE HUSSTANDE Single-husstanden Gennemsnitshusstanden og andre husstandstyper 53 4 KEMISKE PRODUKTER I HUSHOLDNINGEN FORMÅL OG METODE MILJØVURDERING AF FAMILIENS FORBRUG AF HUSHOLDNINGSKEMI RESULTAT 58 5 STRATEGI FOR HUSHOLDNINGERNES MILJØVALG STATUS BØF, BIL OG BOLIG Spisning Boligopvarmning Fritid Transport 69 6 FREMTIDIGE OPDATERINGER PROJEKTETS RESULTATER Resultater Andre husstandstyper Miljødata afgørende Materialesammensætning revurderes Ny præsentation af resultater VURDERING AF OPDATERINGER FREMOVER Mulighed for løbende opdatering? Valg af indsatsområder Forventet udbytte af opdatering Omfang af opdateringer fremover 77 7 ORDLISTE 79 8 REFERENCER 83 9 BILAG 87 4

5 Bilag 1: Noter til den gennemførte beregning Bilag 2: Datafiler Bilag 3: Forbrugsdata Bilag 4: Metode til miljøvurdering + figurer med resultater fra tidligere kortlægning Bilag 5: Resultater for enkeltprodukter produkter i aktivitetsgruppen fritidsaktiviteter Bilag 6: Notat om andre kilder til fødevaredata Bilag 7: Kemiske husholdningsprodukter 5

6 6

7 Forord Projektets væsentligste mål har været at undersøge muligheden for at foretage en kortlægning og løbende vurdering af danske husstandes miljøbelastning. Projektet tager udgangspunkt i en konkret afprøvning af beregningsmetoden på grundlag af data fra Danmarks Statistiks forbrugsstatistik og skal vurdere behov og mulighed for at supplerer denne statistik med andre kilder for at få et dækkende billede af miljøbelastningen i forskellige husstandstyper. Projekt skal ses som en opfølgning på projektet Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter, der blev udarbejdet i 1996 på grundlag af Forbrugerstyrelsens standardbudget for I det projekt blev der udviklet en livscyklusbaseret beregningsmetode til vurdering af miljøbelastningen samt et beregningsværktøj til at håndtere de store datamængder. Nærværende opdateringsprojekt har skullet vurdere om beregningsmetoden stadig kan anvendes, evt. med nogle opdateringer. Projektet om Familiens miljøbelastning har siden udarbejdelsen været et vigtigt grundlag for prioritering af Forbrugerstyrelsens arbejde med miljørådgivning (som siden januar 2000 er overgået til Forbrugerinformationen). Kortlægningen er stadig det eneste danske materiale, der giver et overblik over miljøforholdene inden for husholdningsområdet, og resultaterne anvendes i flere sammenhænge. Senest har der f.eks. været refereret til kortlægningen i Miljø- & Energiministeriets Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse, Forbrugerinformationen har været opdragsgiver for Danmarks Statistik og de 3 konsulenter, der har bidraget til projektet; COWI A/S, I/S ØkoAnalyse og DHI. Miljørådet har finansieret projektet. Projektet er støttet af Miljørådet. Der har været nedsat en styregruppe bestående af: Forbrugerinformationen ved Claus Egeris Nielsen Miljøstyrelsen ved Bodil Harder Energistyrelsen ved Anders Hansen Danmarks Statistik ved Bo Møller Christensen Elsparefonden ved Peter Karbo By & Byg ved Ole Michael Jensen/Kirsten Gram-Hanssen DHI/Cetox ved Gitte Petersen/Trine Thorup Andersen I/S ØkoAnalyse ved Jesper Toft COWI A/S ved Ole Dall COWI har som hovedkonsulent på opgaven stået for den endelige redigering af rapporten. Det skal understreges at projektet er et forprojekt, der har haft til formål at vurdere om der kan skaffes tilstrækkelige data til at gennemføre en egentlig kortlægning. Det gennemførte beregningseksempel er derfor baseret på en række usikre forudsætninger som skal nævnes sammen med en eventuel præsentation af resultaterne. Projektet er afsluttet den 13/

8 8

9 Sammenfatning og konklusioner Bøf, bil og bolig står stadig for de væsentligste bidrag til miljøbelastningen fra danske husholdninger, og det er stadig brugen af tekstilvaskemidler, der er det mest miljøbelastende, når det drejer sig om kemiske husholdningsprodukter. Den gennemførte pilotberegning af en opdatering baseret på forbrugsstatistikken fra Danmarks Statistik peger på at boligindretning og underholdningselektronik har fået væsentlig større betydning. Forbrugsstatistikken kan fremover være grundlag for beregning af udviklingen i forskellige husstandes miljøbelastninger. Resultatet vil være mest dækkende inden for fødevareområdet, mens det på andre områder er nødvendigt med mere detaljeret statistik for forbrug af enkeltprodukter. Datagrundlaget for den anvendte livscyklusbaserede beregningsmetode skal løbende opdateres, for at resultaterne afspejler de faktiske ændringer i ressource- og miljøbelastningen. Baggrund og formål Projektets overordnede formål er at udvikle en metode til løbende opdatering af det tidligere gennemførte kortlægningsprojekt Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter. Projektet skal tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks Forbrugsstatistik og vurdere hvilke andre opdateringer, der er relevante. Projektet skal ses som en opfølgning på projektet Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter, der blev udarbejdet i 1996 på grundlag af Forbrugerstyrelsens standardbudget for Projektet har siden udarbejdelsen været et vigtigt grundlag for prioritering af Forbrugerstyrelsens arbejde med miljørådgivning (som siden januar 2000 er overgået til Forbrugerinformationen). Perspektivet ved en løbende opdatering er at kunne tilpasse rådgivningen, når husholdningernes forbrugsmønstre ændres. En væsentlig forudsætning for Familiens miljøbelastning var, at den blev udarbejdet på grundlag af Forbrugerstyrelsens standardbudget. Budgettet er udarbejdet på et normativt grundlag, det vil sige at det er en teoretisk model med indbyggede forudsætninger, som ikke nødvendigvis repræsenterer et gennemsnitligt forbrug. Forbrugsstatistikken bygger derimod på en repræsentativ opgørelse af det faktiske forbrug i forskellige husstandstyper. Projektet er et forprojekt, der ved at gennemføre et beregningseksempel på grundlag af forbrugsstatistikken fra Danmarks Statistik skal vurdere hvilke data der skal suppleres med for at gennemføre en løbende kortlægning af danske husstandes miljøbelastning. Det gennemførte beregningseksempel er således baseret på en række data af meget forskellig nøjagtighed. Resultatet skal derfor præsenteres med en række forbehold om usikkerheder ved datagrundlaget. Undersøgelsesmetode Metoden til det gennemførte beregningseksempel svarer til Familiens miljøbelastning med nogle få, men væsentlige ændringer. For at kunne sammenligne de to undersøgelser er der lavet en omregning af resultaterne fra 9

10 Familiens miljøbelastning. Metoden til beregningerne og sammenligningen af de to undersøgelser er grundig beskrevet i projektrapporten. Figur 1.1 gennemgår kort de enkelte trin i beregningsmetoden. Figur 1.1 viser de enkelte trin i den anvendte beregningsmetode Forbrugsstatistikken Viser hvor mange penge en husstand bruger på 900 forskellige varer eller varegrupper. Pristalsstatistikken Viser hvad et kg eller et stk. af en vare koster, og bruges til at omregne forbrugsstatistikkens tal til vareforbrug i kg eller stk. i husstanden. Materialesammensætninger Oplysninger om hvad de enkelte produkter er lavet af, blev udarbejdet i forbindelse med Familiens miljøbelastning og genbruges i opdateringsprojektet. LCA-data fra UMIP-databasen for materialer og forbrugsprocesser For hvert materiale og forbrug af f.eks. el og varme findes der oplysninger om alle råstofforbrug og udledninger til omgivelserne i hele livscyklus. Datagrundlaget svarer til Familiens miljøbelastning men med opdatererede el- og varmedata. Omregning til ressourcer, primærenergi og deponibehov Alle forbrug af råstoffer og udledninger til omgivelsene omregnes for hvert enkelt produkt til ressourceforbrug, primærenergiforbrug og deponibehov, efter UMIP-metodens principper med lidt modifikationer for at forenkle resultaterne. Sammenlægning af produkter til aktiviteter og grafisk præsentation Resultater for enkeltprodukter samles i 30 aktiviteter og præsenteres grafisk som nettoresultat af fremstilling, anvendelse og bortskaffelse for de enkelte aktiviteter Resultater for enkeltprodukter præsenteres kun som eksempler, da datagrundlaget for materialesammensætningen er for usikkert for enkeltprodukter. DHI - Vand og miljø har til projektet gennemført en opdatering af den miljømæssige belastning ved kemiske husholdningsprodukter, og resultatet indgår i rapporten. Udover det gennemførte beregningseksempel, som er udført af COWI A/S, har I/S ØkoAnalyse som en del af projektet lavet en status over undersøgelser af danske husholdningers miljømæssige adfærd. For de mest betydende aktiviteter i husholdningen er det desuden vurderet om der findes relevant materiale fra udenlandske undersøgelser. Projektets hovedresultater Projektets resultater falder i 2 dele: Første del er resultatet af den gennemførte pilotberegning baseret på forbrugsstatistikkens vareforbrug i danske husstande, nye data for anvendelsen af el til forskellige aktiviteter og med nye miljødata for el og varme; men derudover med samme datagrundlag som anvendt i Familiens miljøbelastning. Anden del er en vurdering af om forbrugsstatistikken kan anvendes som grundlag for en løbende opdatering, og hvilke andre data det er nødvendigt at opdatere for at få et dækkende billede af miljøbelastningen i danske husholdninger. Resultat af pilotberegningen Det er stadig "bøf, bil og bolig", der er i fokus, når man kort skal karakterisere typiske danske husholdningers miljøbelastning. Og det er stadig brugen af tekstilvaskemidler, der er det mest miljøbelastende, når det drejer sig om kemiske husholdningsprodukter. Det er det helt overordnede resultat af den nærværende opdatering, hvilket er helt i tråd med den tidligere kortlægning af 10

11 Familiens miljøbelastning (Forbrugerstyrelsen, 1996). Der ser dog ud til at indretning af boligen med møbler og underholdnings-elektronik har fået en større miljømæssig betydning, hvilket skyldes et langt højere forbrug til disse aktiviteter end forudsat i Familiens miljøbelastning. De to undersøgelser er imidlertid ikke helt sammenlignelige, og en detaljeret analyse af "udviklingen" i de 5 år der er imellem undersøgelserne, er ikke mulig. Sammenligningen udpeger de væsentlige forskelle på undersøgelserne, som især skyldes ændringer i de anvendte forbrugsdata. Men sammenligningen viser også at ændringer i de anvendte miljødata for el og varme har afgørende betydning for resultatet af miljøberegningen. F.eks. har de nye miljødata for varmekilder betydet at ressource- og miljøbelastningen ved opvarmning i det gennemførte beregningseksempel er noget mindre end i Familiens miljøbelastning, selvom varmeforbruget i boligen er omtrent det samme. For de kemiske husholdningsprodukter har det vist sig at både forbrugsmængder og produkternes sammensætning er ændrede i forhold til sidste undersøgelse. Tekstilvaskemidler stadig er de mest miljøbelastende kemiske husholdningsprodukter. Generelt er forbruget af kemiske husholdningsprodukter betydelig højere end forudsat i Familiens miljøbelastning. Forbrugsstatistikken som grundlag for løbende opdatering? Projektets konklusion er at en samlet opdatering for alle aktiviteter i danske husstande vil være meget omfattende, og at forbrugsstatistikken fra Danmarks Statistik fremover ikke for alle aktiviteter i private husholdninger er tilstrækkelig som grundlag for beregning af udviklingen i miljøbelastning. I forhold til det tidligere anvendte standardbudget dækker forbrugsstatistikken langt bedre inden for fødevareområdet, hvor statistikken omfatter langt flere varer og giver et nuanceret billede af danske husholdningers fødevareforbrug. Samtidig er fødevareområdet godt dækket ind med hensyn til priser på repræsentantvarer, som er en nødvendig forudsætning for beregningsmetoden. Det er samtidig forholdsvis enkelt at skaffe priser og stykvægt for de manglende repræsentantvarer. For alle aktiviteter hvor der indgår andre produkter end fødevarer, er forbrugsstatistikken derimod langt mindre specifik end i det tidligere anvendte standardbudget. På områder som beklædning, boliginventar og husholdningskemi er der mange produkter der er samlet i grupper, eller også mangler der priser på repræsentantvarer til brug for omregning til stykvægt. Skal disse områder opdateres løbende, vil der skulle indsamles priser og forbrug for en række specifikke produkter. Dette arbejde vil eventuelt kunne gøres i samarbejde med Danmarks Statistik. Den sidste gruppe af aktiviteter der er tilknyttet husholdningerne, indgår kun i Forbrugsstatistikken som en samlet sum uden tilknyttede repræsentantvarer. Det drejer sig især om transport samt vedligehold af bolig. Skal disse aktiviteter indgå i opgørelse af danske husholdningers miljøbelastning, vil det kræve input fra andre typer opgørelser, som ikke opdateres løbende. Forbrugsstatistikken indeholder ikke data til fordeling af el-, vand- og varmeforbrug på de enkelte aktiviteter. Sådanne data findes bl.a. for elforbrug kun for nogle få husstandstyper, f.eks. husstande fordelt efter antal beboere. 11

12 Skal forbruget af el, vand og varme fordeles på aktiviteter for andre typer husstande, vil det ikke altid være muligt med eksisterende statistik. Behov for nye miljødata For at kunne give et tidssvarende billede af miljøbelastningen for enkeltprodukter er det nødvendigt med en opdatering af materialesammensætningen for produkterne, nye miljødata for fremstilling af materialerne samt nye data for energiprocesser og affaldshåndtering. Behovet for nye oplysninger om produkternes sammensætning har bl.a. vist sig ved opdateringen af de kemiske husholdningsprodukter, hvor der er sket store ændringer siden sidste undersøgelse. F.eks. var toiletrens blandt de relativt mest miljøbelastende produkter ved sidste undersøgelse, men er nu placeret væsentligt lavere i rangordenen. Det er også nødvendigt at anvende nye miljødata for fremstilling af materialer og energiprocesser. Inddragelse af nye el- og varmedata har vist at det kan betyde store ændringer i resultatet. Hastigheden hvormed miljødata kan opdateres, afhænger især af den generelle udvikling af LCA-datagrundlaget. Mens el- og varmedata formentlig opdateres rimelig hurtigt, vil der kunne gå flere år imellem at der offentliggøres nye data for de mange fremstillingsprocesser for materialer. Affaldshåndtering er et vigtigt område, hvor der ikke er anvendt opdaterede data i pilotberegningen. Datagrundlaget skal opdateres hvad angår den faktiske håndtering af affald, hvis det beregnede deponibehov skal blive et anvendeligt mål for miljøbelastning. Hvis for eksempel affaldsbehandlingen af et produkt ændres fra deponi til genanvendelse, kan det betyde at både deponibehov og ressourceforbruget falder, selvom forbruget af produktet er stigende. Nye data for affaldshåndteringen vil være tilgængelige i løbet af 2002 i kraft af andre igangværende projekter. Hvad kræves for en løbende opdatering? Forbrugerinformationen fokuserer på konkret rådgivning om valg af produkter ud fra kvalitet, pris og miljøforhold. Det er derfor ønskeligt at en opdateret beregning af danske husholdningers miljøbelastning er tilstrækkelig specifik til at kunne bruges som grundlag for at prioritere miljøindsatsen ved forskellige typer produkter og forbrugsvalg. Det kræver bl.a mere specifikke data for anvendelsen af produkterne, nye miljødata og evt. også undersøgelser om forbrugernes adfærd ved produktvalg og brugsvaner. I stedet for en opdatering af alle aktiviteter og vareforbrug i en husstand bør der udvælges et indsatsområde, hver gang opdateringen igangsættes. Herved vil det nødvendige datagrundlag om bl.a. produkternes materialesammensætning løbende kunne opdateres. På fødevareområdet vil forbrugsstatistikken sammen med nye data fra igangværende livscyklusprojekter inden for 1-2 år kunne danne grundlag for en produktspecifik opdatering af fødevareområdet. I Sverige er der igangsat projekter der har til formål at afdække forbrugernes adfærd i forbindelse med indkøb og tilberedning af fødevarer i husholdningen. Det projekt kan muligvis give grundlag for konkrete rådgivningsaktiviteter, selvom det kan blive relevant med supplerende undersøgelser af danske forbrugeres præferencer. 12

13 For boligindretning og underholdningselektronik vil en gennemførelse af opdateringen i forskellig grad kræve supplerende data, dels vedrørende forbrug af enkelte produkter, og dels om produkternes materialemæssige sammensætning. Desuden vil det være en forudsætning at der kan findes opdateret statistik om bestand af og forbruget ved anvendelsen af f.eks. elforbrugende apparater. Skal området prioriteres som indsatsområde, kan det være hensigtsmæssigt at samarbejde med f.eks. Danmarks Statistik om statistik for specifikke forbrug af enkeltprodukter. Den tilgængelige viden om materialeforbrug ved fremstillingen af elektronikprodukter vil formentlig blive udbygget, når EU's nye direktivforslag om elektronikprodukters miljøforhold træder i kraft i løbet af de kommende år (EU, 2002). I lyset af det stigende forbrug vil området være interessant at analysere nærmere. Endelig har Miljøstyrelsen i 2001 igangsat nogle flere projekter, der har haft til formål at undersøge forbrugernes viden om miljøforhold og præferencer ved valg af elektronik til hjemmet. Inden for de kemiske husholdningsprodukter kan de manglende oplysninger om forbrug skaffes fra forskellige markedsundersøgelser. Kræfterne kan i stedet bruges på at følge sammensætning af de enkelte kemiske husholdningsprodukter. Endelig vil miljømæssig vurdering af forskellige alternative produkter være relevant for at give forbrugerne nogle konkrete handlemuligheder. På områder som vedligehold af bolig samt ferietransport er datagrundlaget meget mangelfuldt, da forbrugsstatistikken kun opgør udgiften som nogle store samlede poster, der ikke er direkte knyttet til et forbrug af varer. Dermed bliver det vanskeligt at knytte oplysninger om materiale- og energiforbrug til disse 2 områder, medmindre der iværksættes særskilte undersøgelser herfor. En undersøgelse af forbrugernes baggrund for valg af ferierejser vil også være nødvendig. En opdatering af disse områder ligger således ikke lige for, da det vil kræve en betydelig indsats. Forskelle mellem forskellige husstandstyper Et element i projektet har været at undersøge behov og mulighed for at vise forskelle på miljøbelastningen ved forskellige husstandstyper. Sammenfattende kan man sige at de statistiske forbrugsdata har givet et bedre grundlag for at vise hvilke husstandstyper der er typiske, og hvordan forbruget varierer. Men forbrugsstatistikken giver ikke oplysninger om hvordan forbruget af el, vand, varme og transport fordeles på de enkelte aktiviteter i forskellige typer og størrelser af husstande. Tilgængelighed af sådanne data vil derfor være en forudsætning for at det er muligt at tegne et dækkende billede af forskellige husstandstypers miljøbelastning. Forskellene ved ændring i husstandsstørrelser ser ud til at følge den tendens man umiddelbart vil forvente, nemlig højere forbrug pr. person jo mindre husstanden er. Det kan derfor være rimeligt kun at præsentere nogle udvalgte husstande ved kommende opdateringer og især fokusere dataindsamlingen på de områder hvor der er de væsentligste belastninger og på forskellene på diverse husstandstyper. For eksempel viser den gennemførte beregning at single-husstande vasker mere på fællesvaskeri end familiehusstande, og rådgivning om miljøhensyn ved tøjvask har derfor forskelligt udgangspunkt. En beregning for flere typer 13

14 14 husstande kan derfor være relevant for at målrette rådgivningen til forskellige typer husstande.

15 Summary and conclusions Meat, car and residence these sources are still the main contributors to pollution from Danish households. As regards the load on the environment from chemical household products the use of textile detergents still has the most serious environmental impact. The pilot calculation of an update based on the consumption statistics from the Statistics Denmark indicates that furniture and entertainment electronics are increasingly important. In the future the consumption statistics may form the basis for estimation of the development in various environmental impacts by households. The result will be most correct within thefood sector, whereas in other fields more detailed statistics for the use of individual products is required. The data basis for the applied lifecyclebased calculation method must be continuously updated, so that the results reflect the actual changes in the resource and environmental impacts. Background and purpose The overall purpose of this project is to develop a method for continuous updating of the previously prepared survey project " Environmental impact of the family's activities", using as a starting pointstatistics Denmark s consumption statistics, and evaluating which other updates are relevant. The project is to follow-up the project "Environmental impact of the family's activities" carried out in 1996 on the basis of the National Consumer Agency's standard budget for Since its preparation the project has been an important basis for setting the National Consumer Agency's priorities relating to advice to consumers on environmental matters (which in January 2000 was taken over by the Consumers' Information Service (Forbrugerinformationen). The objective of continuous updating is to be able to adadjust the advice given, in step with changes in the consumption patterns of Danish households. An important precondition of "Environmental Impact of the Family's Activities" was that it was prepared on the basis of the National Consumer Agency's standard budget for private households. This budget was prepared on a normative basis, that is to say that it is a theoretical model with built-in preconditions that do not necessarily represent an average consumption. The consumption statistics on the other hand are based on a representative calculation of the actual consumption in various household types. This project is a pre-project that, by preparation of a calculation example on the basis of the consumption statistics from Statistics Denmark estimates the type and amount of supplementary data required to complete a continuous survey of the environmental impact by the Danish households. The calculation example is thus based on a series of data of considerably varying accuracy. Because of the uncertainty of the data, the result is consequently to be considered with considerable reservations. 15

16 Investigation method The method used to prepare the calculation example corresponds to "The Family's Environmental Impact" with a few, but essential modifications. A recalculation of the results of The Family's Environmental Impact was made to enable comparison of the two investigations. The method of calculation and the comparison of the two investigations are thoroughly described in the project report. Figure 1.1 shows the individual steps of the calculation method. Figure 1.1 shows the individual steps of the applied calculation method Consumption statistics Show how much money a household spends on 900 different goods or groups of goods. Price index statistics Show what 1 kg or 1 commodity costs, and are used for recalculation of the figures of the consumption statistics to goods consumption in kg or pcs. in the household. Composition of materials Information about the composition of materials for every product, was elaborated in the former project, and reused in this project. LCA-data from the EDIP-database for materials and processes For every material and to example use of electricity or heat, the EDIP-database provides data for all uses off resources and outlet to the environment. The data are the same as used in the former project. Evaluating the use of resources, primary energy and waste deposits All Use of resources and outlets to the environment is converted into impacts as resourceconsumption, primary energy use and waste deposits following a slightly simplified EDIP-methodology. Grouping of products into activities and graphical presentation The results for all products are grouped into 30 activities and presented as sum of impacts for the whole lifecycle for every activity. Results on product level are only presented as examples since the data used for the pilot calculation is uncertain. For this project DHI - Water and Environment carried out an updating of the environmental impact by chemical household products, and the result is included in the report. In addition to the calculation example carried out by COWI A/S, I/S ØkoAnalyse has prepared an overview of investigations of the environmental behaviour of Danish households. As regards the most important activities in Danish households it has also been assessed whether documentation from foreign investigations would be relevant. Main results of the project The results of the project are described in two parts: The first part is the result of the pilot calculation, based on the consumption of goods in Danish households derived from the consumption statistics new data for the application of electricity for various activities new environmental data for electricity and heating. But otherwise based on the data applied in The Family's Environmental Impact report. The second part is an assessment of whether the consumption statistics are applicable as the basis for a continuous updating 16

17 what other data would need updating in order to obtain an exhaustive picture of the environmental impact by Danish households. Result of the pilot calculation For a short characterisation of the typical environmental impact by Danish households, "meat, car and residence" ( bøf, bil og bolig in Danish) are still in focus. And when we look upon chemical household products, the use of textile detergents has the most serious environmental impact. This is the overall result of the present updating, which is completely in line with the previously performed survey of the Family's environmental impact (National Consumer Agency, 1996). It appears, though, that furnishing the residence with furniture and entertainment electronics has gained increasing environmental importance. This is due to a much larger consumption of these activities than foreseen in The Family's Environmental Impact. The two investigations are, however, not quite comparable, and a detailed analysis of the "development" during the five years between the investigations is not possible. The comparison points out the essential differences between the investigations, which are primarily due to changes in the applied consumption data. But the comparison also shows that changes in the applied environmental data have decisive importance for the result of the environmental calculation. For example, the new environmental data for sources of heat resulted in reduced resource and environmental impacts from heating in the calculation example - somewhat lower than in The Family's Environmental Impact, even though the heating consumption in the residence is almost the same. As regards the chemical household products the project shows that both the consumption and composition of the products have changed since the former evaluation. The use of textile detergents still has the most serious environmental impact. Generally the volume of consumption of all the products is considerably higher than in the former evaluation. The consumption statistics as a basis for continuous updating? The conclusion of the project is that a complete updating of the environmental impact from all activities in the Danish households would be very comprehensive. The project also shows that Statistics Denmark s consumption statistics would not for all activities in private households be adequate as a basis for calculation of the development of the future environmental impact. Compared to the previously applied standard budget, the consumption statistics cover far better within the foodsector, where the statistics include far more goods and provide a detailed picture of the food consumption of Danish households. Additionally, prices of representative goods in the food sector are available, which is a necessary precondition of the calculation method. Also, it is comparatively simple to procure the prices and the weight to fill in the missing data on representative goods. For all activities involving other products than food the consumption statistics are, however, far less specific than in the previously applied standard budget. In fields like clothing, furniture and household chemicals many products are collected group-wise, or prices for representative goods to be used for recalculation to piece-weight are lacking. If these fields are to be updated 17

18 continuously, a collection of prices and consumption of various specific products would be required. This work should be carried out in co-operation with the Statistics Denmark. The last group of activities connected with the households is included in the consumption statistics as a total sum without representative goods. It is especially transport and maintenance of the residence. If these activities are to be included in a survey of the environmental impact by Danish households, this would require input from other types of surveys that are not updated continuously. The consumption statistics do not contain data for distribution of electricity, water and heating consumption on the individual activities. For e.g. electricity consumption such data are only available for a few household types, e.g. households distributed according to the number of their members. Using the existing statistics it would not always be possible to distribute the consumption of electricity, water and heating on the activities of other types of households. The last group of activities connected with the households is included in the consumption statistics as a total sum without representative goods. It is especially transport and maintenance of the residence. If these activities be included in an survey of the environmental impact by Danish households, this would require input from other types of surveys that are not updated continuously. The consumption statistics do not contain data for distribution of electricity, water and heating consumption on the individual activities. For e.g. electricity consumption such data are only available for a few household types, e.g. households distributed according to the number of their members. Using the existing statistics it would not always be possible to distribute the consumption of electricity, water and heating on the activities of other types of households. New environmental data needed In order to provide an up-to-date picture of the environmental impact by individual products, updating of the material composition of the products, new environmental data for the production of the materials, and new data for energy processes and waste management are required. The need for new information on the material composition of the products appeared i.a. during updating of chemical household products, in which considerable changes had been made since the latest investigation. For example, toilet detergents were among the products with the most serious environmental impact, but are now among the products with considerable lower impact. It is also necessary to apply new environmental data for production of materials and energy processes. It has turned out that application of new electricity and heating data has resulted in considerable changes of the result. The speed of an updating of environmental data depends especially on the general development of the LCA data basis. Whereas electricity and heating data will probably be updated frequently, several years may pass between the issue of new data for the many production processes for materials. 18

19 Waste management is an important area, in which no updated data were applied in the pilot calculation. It would be necessary to update the data basis as regards the actual handling of waste, if the calculated required landfilling capacity is to be a useful measure for environmental impact. If for instance the waste treatment of a product is changed from deposit to recycling, it might result in both lower deposit requirements and increased resource consumption in spite of increasing consumption of the product. New data for waste management will be available in the course of 2002 as a result of other ongoing projects. What is required for a continuous updating? The Consumers' Information Service focuses on concrete advice on the choice of products on the basis of quality, price and environmental conditions. Consequently it is desirable that an updated calculation of the environmental impact by Danish households should be sufficiently specific to make it applicable as a basis for an evaluation of the environmental impact caused by different types of products and consumers choices. This would require specific consumption data, environmental data and possibly also investigations of the consumers' behaviour when choosing products and their consumption habits. Instead of updating all activities and goods consumption of a household, a specific field for the efforts should be chosen before each initiation of an updating. Thus, it would be possible to update continuously the necessary data basis of - among other things - the material composition of the products. In the foodsector the consumption statistics would within one or two years together with new data from ongoing life-cycle projects be able to form the basis for a product-specific updating of data on food. In Sweden projects have been launched with the purpose of revealing the consumers' behaviour in connection with shopping and cooking of food in the household. That project might be the basis for concrete advice, even though supplementary investigations of the preferences of Danish consumers might be relevant. In connection with furniture and entertainment electronics the updating would to a varying degree require supplementary data, partly on consumption of individual products, and partly on the material composition of the products. Furthermore, the availability of updated statistics concerning the stock of and the consumption at the application of for instance electricity-consuming devices would be a precondition. If this field were to be selected for special environmental action to be taken, it would be appropriate to co-operate with e.g. the Statictics Denmark concerning statistics of specific consumption of individual products. The available knowledge on material consumption for the production of electronics will probably be further developed, when the new EU proposal for a directive on the environmental conditions of electronics comes into force in the years to come (EU, 2002). In the light of the increasing consumption a more thorough analysis of this field would be interesting. Additionally the Danish Environmental Protection Agency has in 2001 initiated more projects with the purpose of examining the consumers' knowledge of environmental conditions and their preferences in connection with the choice of electronics for their homes. As regards the chemical household products the missing information on consumption is obtainable from various market analyses. Instead the resources could be used to follow the possible development of the composition of the 19

20 individual chemical household products. Finally, an environmental assessment of the various alternative products would be relevant to provide the consumers with concrete possibilities of action. In fields such as maintenance of residence and holiday transport the data basis is very insufficient, as the consumption statistics only state the amounts as large total items that are not directly connected to a specific consumption of goods. Thus it becomes difficult to connect information of material and energy consumption to these two fields, unless individual investigations are made. An investigation of the consumers' background for choice of holiday travels would also be required. An updating of these fields is thus not obvious, but would require considerable efforts. Differences between various household types One element of the project was to investigate the need and the possibility of demonstrating differences in the environmental impact by various household types. Summing up it turned out that the statistical consumption data provide a better basis for identification of the typical household types and the variation of the consumption. But the consumption statistics do not provide information as to how the consumption of electricity, water, heating and transport are distributed on the individual activities in various types and sizes of households. The availability of such data would be a precondition for revealing a true picture of the environmental impact by various household types. The differences between various household sizes seem to follow the tendency to be immediately expected: the higher the consumption per person, the smaller the household. At future updates it would consequently be reasonable to only present data from some selected households, and especially to focus the data collection on fields with significant impacts, and on the differences of various household types. As an example the calculation shows that single households use communal laundries more often than family households, and therefore consumer advice on environmental considerations relating to washing of clothes must have different starting points. A calculation including several types of households might thus be relevant to target the advice to the consumers to to various types of households. 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere