Radiometer A/S. Årsberetning 98/99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiometer A/S. Årsberetning 98/99"

Transkript

1

2 Radiometer A/S Årsberetning 98/99

3 Radiometer koncernen de seneste 10 år *) ***) 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 97/98 98/99 Omsætning Mkr heraf medico **) Mkr Primært driftsresultat Mkr Årets resultat Mkr Egenkapital Mkr Samlede aktiver Mkr Antal beskæftigede (ultimo året) heraf i udlandet Udlandsomsætning % Overskudsgrad 1) % Afkastningsgrad 2) % Likviditetsgrad 3 ) 2,8 2,6 2,0 2,1 1,8 1,8 1,9 1,3 1,8 1,8 1,5 Soliditetsgrad 4) % Regnskabstallene fra 1992/93 til og med regnskabsåret 1997/98 inkluderer den i januar 1998 frasolgte Scientific Product Group. 1) Primært driftsresultat i % af omsætning 2) Primært driftsresultat i % af samlede aktiver 3) Omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld 4) Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver *) Fra og med regnskabsåret 1994/95 er anvendt månedlige gennemsnitskurser mod tidligere balancedagens kurs for omregning af udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelser til danske kroner **) Medicoteknik inkl. service og fremmede leverandørers produkter iflg. interne segmentregnskaber ***) Fortsættende koncern = Fortsættende koncern = Radiometer koncernen inkl. Scientific Product Group Omsætning (Mkr.) Resultat (Mkr.) Omsætning pr. beskæftiget (1.000 kr.)

4 Indhold Årsberetning 1998/99 side 14 Regnskabspraksis side 11 Årsregnskab side 13 Pengestrømsopgørelse side 16 Overskudsfordeling side 17 Noter side 20 Påtegninger side 26 Radiometer Medical Group side 27 Bestyrelse, koncernledelse og revision side 38 5 års kapital- og kursudvikling side 40 Koncerndiagram side 41 Koncernens selskaber 1999 side 42 Radiometers historie i korte træk side 44 Årets meddelelser fra selskabet side 46 Generalforsamling Mandag den 27. september 1999 kl på Åkandevej 21, 2700 Brønshøj. Aktionærer kan bestille adgangskort og stemmesedler ved henvendelse til Unibank, Aktiebog, tlf , eller til selskabet, hverdage i perioden september (begge dage inkl.) kl Udbytte for regnskabsåret 1998/99 udbetales af det depotførende pengeinstitut/børsmæglerselskab den 4. oktober

5 Årsberetning 98/99 Koncernen opnåede et særdeles tilfredsstillende resultat. Radiometer overtog aktiverne i SenDx Medical, Inc. Ny generation af blodgasudstyr skaber stærk efterspørgsel efter Radiometers instrumenter. Amerikanske indkøbsorganisationer indgår aftaler med Radiometer. Resultatopgørelse for fortsættende koncern *) i Mkr. 97/98 98/99 Omsætning 1.315, ,0 Bruttoresultat 921,2 951,0 Udviklingsomkostninger 133,9 145,9 Salgsomkostninger 504,6 508,6 Administrationsomkostninger 88,0 94,8 Primært driftsresultat 194,7 201,7 Finansielle indtægter netto 11,2 37,2 Ordinært resultat før skat 205,9 238,9 Skat 76,8 65,2 Ordinært resultat efter skat 129,1 173,7 Ekstraordinære poster efter skat 138,7 6,5 Resultat af SPG - 8 mdr. 37,0 0 Årets resultat 304,8 180,2 I USA blev ABL700 nr. 100 installeret i april 1999 på Leominster Hospital, Massachusettes - et hospital, som er medlem af indkøbsforeningen Novation. 1998/99 var første år, hvor Radiometer koncernen alene omfattede medico-aktiviteter, og sammenligningstal for forrige års regnskabsresultat er derfor væsentligt påvirket af frasalget af Scientific Product Group (SPG). I det efterfølgende er alle kommentarer til tidligere års resultater relateret til regnskabstal for 1997/98, som er korrigeret for frasalget af SPG. *) I januar 1998 solgte Radiometer sin Scientific Product Group (SPG), hvilket påvirkede koncernregnskabet for 1997/98 kraftigt. I årsberetningen for 1997/98 vistes en regnskabsopstilling for Radiometer Medical Group (RMG) med sammenligningstal for det foregående år. Eftersom al driftsaktivitet siden afhændelsen af SPG nu foregår i RMG, er disse regnskabstal for 1997/98 tilpasset, så de omfatter alle driftsaktiviteter (herunder også moderselskabet) i den fortsættende koncern. De ovenfor viste sammenligningstal for den fortsættende koncern for 1997/98 er således ikke identiske med sidste års tal for RMG. Det blev et succesfuldt år, hvor introduktionen af to nye instrumentgenerationer (ABL 700 og ABL 70) skabte ny salgsvækst. Koncernen opnåede med en omsætning på Mkr. en omsætningsstigning på 1% i forhold til omsætningen på Mkr. for den tilsvarende forretningsenhed (koncernen korrigeret for salg fra den frasolgte Scientific Product Group). Ved uændrede valutakurser i forhold til året før ville omsætningen have været 45 Mkr. højere i 1998/99, svarende til en omsætningsstigning på 3%. Efter frigivelse i august 1998 og lageropbygning af demo-apparater i de følgende måneder bidrog ABL700 specielt i andet halvår til en betydelig instrumentomsætning. Der blev således solgt (inkl. leasingsalg) 30% flere instrumenter i 2. halvdel af 1998/99 end i tilsvarende periode i 1997/98. 4 Årsberetning 98/99

6 Med ABL700 generationen fortsætter Radiometer sin mangeårige tradition for at levere analyseinstrumenter til blodgasser og relaterede parametre, som har markedets største målenøjagtighed og betjeningsvenlighed. Den stærke efterspørgsel efter ABL700 produkterne dokumenterer, at Radiometer ikke blot leverer instrumenter af højeste kvalitet, men også samlede, omkostningseffektive løsninger til hospitalerne. RADIANCE, den nyintroducerede data-management og IT-netværk softwarepakke, har ligeledes vakt positiv opmærksomhed blandt Radiometers kunder og været en væsentlig faktor i den stærke efterspørgsel, Radiometer har oplevet efter ABL700 på alle markeder. Radiometer planlægger i efteråret 1999 at introducere yderligere målemoduler til ABL700. Som det første blodgasinstrument på markedet vil ABL700 kunne måle bilirubin og føtal hæmoglobin; og et AutoCheck modul til indbygning i ABL700 vil give mulighed for at automatisere kvalitetskontrolproceduren, som i dag foretages manuelt - flere gange dagligt på mange hospitaler. Radiometer A/S overtog i august 1998 aktiver og aktiviteter for 30 MUSD svarende til 204,7 Mkr. fra det californiske firma SenDx Medical, Inc. På overtagelsestidspunktet var de overtagne aktiver bogført til 14,4 Mkr., mens restkøbesummen eller 190,3 Mkr. efter hidtidig regnskabspraksis er straksafskrevet som koncerngoodwill over egenkapitalen. Købet af SenDx Medicals aktiviteter muliggjorde, at Radiometer kunne markedsføre et kvalitetsprodukt, ABL70, specialdesignet til de hospitalsafdelinger, som foretager et mindre antal prøver pr. dag. Vi vurderer, at den bredere blodgasproduktlinie betyder en væsentlig konkurrencefordel, som er udnyttet både ved indgåelse af kontrakter med indkøbsforeninger Overtagelsen af SenDx aktiviteterne har tilført Radiometer dets bærbare Point-of-Care udstyr, som er navngivet ABL70 og et aktivt produktudviklingsmiljø. som Novation og ved tilbudsgivning til større hospitalsgrupper. ABL70 fra det tilkøbte SenDx Medical, Inc. blev introduceret til Radiometers salgsorganisation i samme måned som ABL700, men bidrog mindre end forventet til omsætningsfremgangen. Årsagen til det svagere ABL70 salg skal primært findes i, at salgsorganisationen har fokuseret sin indsats på de mange salgsmuligheder, ABL700 har givet på Radiometers traditionelle kernemarked, nemlig hospitalsafdelinger med analyse af mange blodprøver dagligt og høje kvalitetskrav. Der iværksættes nu en salgskampagne for ABL70, som skal give øget fokus på de nye markedssegmenter, hvor ABL70 er det optimale produktvalg. Årsberetning 98/99 5

7 Koncernomsætningens geografiske fordeling 1998/99 Vesteuropa ekskl. Skandinavien 38% Nordamerika 23% Koncernomsætningens fordeling på produktområder 1998/99 Fremmede leverandører 9% Finansielle poster blev netto 37 Mkr. mod 11 Mkr. sidste år. Hovedårsagen til forbedringen er engangsindtægter på i alt ca. 18 Mkr., der hidrører fra låneomlægninger i Japan i forbindelse med sidste års salg af det japanske SPGselskab, Marumoto K.K., og indfri- Serviceydelser 13% Monitorering 5% N, S, SF 2% Danmark 6% Østeuropa 1% Øvrige 4% Fjernøsten 26% Diagnostik 73% SenDx aktiviteter blev overtaget af tre grunde. Radiometer ønskede for det første straks at kunne medtage bærbart Point-of-Care udstyr i sine tilbud til de store hospitalsindkøbsorganisationer. Dernæst ønskede Radiometer et meget betjeningsvenligt instrument til blodgas og elektrolytter, som til en lavere pris kan tilbydes i mindre udviklede lande og til fjerntliggende landhospitaler. Endelig ønskede Radiometer at bruge den produktudviklingsafdeling i Californien, der havde konstrueret ABL70, og som fremover kan supplere Radiometer Medicals udviklingsafdeling i København. Det var ikke forventet, at SenDx ville påvirke omsætningen meget i 1998/99, og det opnåede salg var endog mindre end forventet. Alligevel er det bestyrelsens opfattelse, at overtagelsen med de ovenfor anførte tre begrundelser har været rigtig og vil blive til stor gavn i de kommende år. Omsætningen af produkter til kvalitetskontrol har vist en tilfredsstillende stigning, mens stigningen i salget af produkter til prøvetagning har været mindre end forventet. Bruttoresultatet på 951 Mkr., der er 30 Mkr. større end året før, var positivt påvirket af en relativt større omsætning af produkter med høj dækningsgrad, som mere end opvejede ekstraomkostninger som følge af produktskiftet til nye produktgenerationer. Udviklings-, salgs-, og administrationsomkostninger blev 749 Mkr., hvilket er en stigning på 23 Mkr. eller 3% i forhold til sidste år. Fratrækkes de omkostninger, som fulgte med købet af SenDx, bliver stigningen 1% i forhold til sidste år. Ved uændrede valutakurser i forhold til sidste år ville de samlede omkostninger dog være steget 5%, og 3% uden SenDx. Udviklingsomkostningerne er steget med 12 Mkr. (9%), hvilket primært skyldes udviklingsomkostninger i SenDx. Udviklingsomkostningerne udgør 11% af omsætningen, hvilket er sædvanligt og anses for nødvendigt i den medicotekniske industri. Primært driftsresultat blev med 202 Mkr. ca. 7 Mkr. (4%) højere end sidste år. Denne stigning er mindre end forventet, men tilfredsstillende i lyset af, at frigivelsen af ABL700 blev forsinket nogle måneder, og den intensiverede konkurrence, som medførte et betydeligt prispres på visse markeder. Overskudsgraden (primært resultat i procent af omsætningen) var 15%, hvilket er en mindre forbedring i forhold til den fortsættende koncerns overskudsgrad for 1997/98. 6 Årsberetning 98/99

8 Succesfuld introduktion af nye produkter som ABL700 er et direkte resultat af mange års erfaring i Radiometers udviklingsafdeling. else af lån, optaget i USD i forbindelse med overtagelse af SenDx. Ordinært resultat før skat på 239 Mkr. blev 33 Mkr. eller 16% bedre end 1997/98. Dette resultat er upåvirket af valutakursændringer i årets løb på grund af den valgte terminssikring af valutakurser. Resultatet er 7 Mkr. bedre end meddelt i den foreløbige regnskabsmeddelelse af 31/5 1999, og 43 Mkr. eller 22% bedre end den i sidste årsberetning meddelte forventning. Bestyrelsen anser det opnåede resultat for meget tilfredsstillende. Selskabsskat udgjorde for året 74 Mkr. eller 31% af resultatet før skat, hvilket sammen med regulering for tidligere år på 9 Mkr. resulterede i et ordinært resultat efter skat på 174 Mkr., der er 45 Mkr. eller 35% bedre end tilsvarende resultat sidste år. Medarbejderne i alle koncernselskaber har gjort en stor indsats, ikke mindst i forbindelse med årets store produktintroduktioner. Bestyrelse og direktion retter en varm tak til alle medarbejdere for arbejdsindsatsen og resultatet. Radiometers salgsselskaber oplever i disse år, at flere kunder ønsker at finansiere instrumenter ved leasing fremfor kontant køb. Radiometer tilbyder kunderne valget mellem finansiel leasing, som indebærer et salg på afbetalingslignende vilkår, og operationel leasing, som kan ligestilles med udlejning. Af koncernens instrumentsalg sker ca. 10% ved leasing, og vi har set en væsentlig stigning, specielt i operationel leasing. I balancen indgår i alt 29 Mkr. i leasingtilgodehavender (finansiel leasing) pr. 30/4 1999, hvilket er 4 Mkr. mindre end året før. Til gengæld indgår værdien af instru- En af Radiometers servicefolk, Allan Reerman, har travlt med at reparere et apparat. Årsberetning 98/99 7

9 Interessen var stor, da Radiometers medarbejdere i de danske selskaber i november 1998 blev præsenteret for de forskellige hjemme-pc muligheder. menter på operationel leasing med 11 Mkr. i anlægsaktiver mod 4 Mkr. året før, hvilket afspejler den operationelle leasingforms stigende popularitet. Udbytte Radiometers forretning kræver normalt ikke store investeringer i driftsmidler og lignende, og da egenkapitalandelen på 47% anses for passende, tilstræbes det at udlodde næsten hele årets overskud. For regnskabsåret 1998/99 betyder det, at der udloddes udbytte med 17 kr. pr. aktie. Radiometers forretningsområde Radiometers forretningsområde er at levere instrumenter, der giver information om kritisk syge patienters tilstand. Radiometer er dermed en del af den in-vitro diagnostiske industri, som i de senere år har oplevet sammenslutninger af industriens største selskaber og generelt en væsentligt intensiveret konkurrence. Det er Radiometers strategi, gennem organisatorisk fokus på kerneforretningen, at yde en bedre betjening af kunderne end konkurrenterne med flere produktlinier. Medarbejderforhold Ved regnskabsårets begyndelse beskæftigede Radiometer i alt medarbejdere, heraf 960 i Danmark og 630 i udlandet. Ved regnskabsårets udgang, 30/4 1999, beskæftigede koncernen i alt medarbejdere, heraf 966 i Danmark og 696 i udlandet. Radiometer tilbød i december 1998 alle medarbejdere i danske koncernselskaber et IT-uddannelsesprogram, hvor Radiometer betaler for 100 timers PC-relateret undervisning og stiller en hjemme-pc til rådighed for medarbejderne. Dette tilbud blev modtaget med overvældende tilslutning, idet 98% af medarbejderne tilmeldte sig programmet. Udgifterne til medarbejderuddannelse udgiftsføres løbende, mens afskrivningen af hjemme-pc sker over 3 år. Medarbejderne kan efter 3 år købe deres PC til markedspris. Som i mange tidligere år blev der mulighed for at købe medarbejderaktier. I december 1998 fik medarbejderne igen tilbudt denne mulighed, og tilslutningen var stor. Medarbejderne nytegnede således styk Radiometer B-aktier til 116 kr. pr. aktie. 709 medarbejdere i Danmark svarende til 83% af de tegningsberettigede udnyttede tegningsmuligheden, og emissionen blev overtegnet. År 2000 forhold Radiometer meddelte på generalforsamlingen 22/9 1998, at alle salgsvarer, driftsmidler og datasystemer med datofunktion var gennemgået, og at alle disse ville være validerede inden 1/ Undersøgelser af Radiometers salgsvarer efter internationale standarder har bekræftet, at alle Radiometers instrumenter vil kunne klare årtusindskiftet. En del ældre PC- og PC-baserede syste- 8 Årsberetning 98/99

10 Radiometers stand på CLMA-messen (Clinical Laboratory Management Association) i Philadelphia var præget af nye produkter. Alle produkterne er År 2000 sikre, hvilket er et godt salgsargument. mer er blevet udskiftet, og alle interne driftsmidler og driftssystemer anses for År 2000 sikre. Udskiftningen af regnskabssystemet for Radiometer Medical A/S, som ikke kunne klare År 2000, skrider planmæssigt frem. Det nye År 2000 sikre system er taget i brug pr. 1/ Endelig har Radiometer foretaget vurdering af sårbarhed over for svigt i forsyninger fra leverandører og foretaget de fornødne bestillinger af kritiske komponenter. Radiometer har ikke taget forholdsregler med hensyn til længerevarende svigt i generelle forsyninger som elektricitet, vand og teleydelser. Miljøforhold Radiometer er i sine aktiviteter ikke specielt miljøbelastende og udarbejder derfor ikke grønt regnskab. For Radiometers hovedproduktionssted, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, er der modtaget miljøgodkendelse fra Københavns Kommune. Vurdering af miljøkonsekvenser indgår som en integreret del af kravspecifikationer i forbindelse med produktudvikling og produktion. Aktionærforhold Radiometer A/S ønsker at være et selskab, hvis aktier er attraktive anlægspapirer for en bred aktionærkreds. Selskabets B-aktier noteres på Københavns Fondsbørs. Nedenfor nævnte aktionærer har i henhold til Aktieselskabslovens 28a oplyst, at de ejer betydelige aktieposter: Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, 1363 København K Investeringsselskabet af A/S Kobbelvænget 75, 2700 Brønshøj Årsberetning 98/99 9

11 Med nye produkter og kontrakter med store indkøbsforeninger står Radiometer America klar til at øge omsætningen på det amerikanske marked. Ved ekstraordinær generalforsamling, afholdt 9/ , blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr ved annullation af nominelt kr af selskabets beholdning af egne B-aktier, svarende til styk B-aktier. Valutaforhold Alle for koncernen vigtige handelsvalutaer er terminssikrede, idet f.eks. forventede indbetalinger i USD er sikret til gennemsnitskursen 6,70 DKK/USD for de næste 30 måneder. Tilsvarende er JPY sikret i 35 måneder frem til en kurs på 5,80 DKK/100 JPY. EUR er sikret 30 måneder frem til en kurs på 7,51 DKK/EUR. Fremtidsudsigter For regnskabsåret 1999/2000 forventer Radiometer at kunne få fuldt udbytte af de nyintroducerede produkter og tage væsentlige skridt i retning af en global markedsandel på 40%. Vi forventer en koncernomsætning på Mkr., hvilket er en stigning på 13%. Forventningen til koncernomsætning er udregnet ved anvendelse af valutakurser pr. 30/ Stigende valutakurser, i forhold til gennemsnitskurser for 1998/99, medvirker til 5% omsætningsstigning. Radiometer planlægger i 1999/ 2000 at introducere endnu en ny produktserie, NPT 7, primært til blodgasanalyse på hospitalsafdelinger med behov for analyse af få blodprøver dagligt. Med dette produkt står Radiometer med markedets stærkeste og bredeste produktlinie inden for blodgasanalyse. Radiometer står i en stærk konkurrenceposition og samtidig i en finansielt gunstig position. Det er Radiometers hensigt at udnytte denne position ved at udvide produktsortimentet med instrumenter, som giver yderligere oplysninger om kritisk syge patienters tilstand. Radiometers stærke markedsposition på hospitalernes akut-afdelinger åbner mulighed for at kunne tilbyde nye produkter til den eksisterende kundebase. Radiometer regner med i 1999/2000 at kunne tage de første, konkrete initiativer til en sådan vækststrategi. Det bemærkes, at hverken omkostninger ved evt. opkøb eller alliancer, eller omsætnings- og resultateffekter heraf er medtaget i de ovenfor anførte forventninger til regnskabsåret. Vi forventer et primært driftsresultat på ca. 220 Mkr., hvilket er en stigning på 9% i forhold til 1998/ Årsberetning 98/99

12 Regnskabspraksis Generelle bemærkninger Årsregnskabet for 1998/99 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. Som omtalt i årsberetningen er koncernens og selskabets økonomiske stilling påvirket af købet i august måned 1998 af virksomheden SenDx i USA. Resultatet fra SenDx virksomheden indgår i regnskabet med resultatet i perioden fra købstidspunktet til 30/ Dette svarer til 8 måneder. Merpris og omkostninger ved købet af SenDx virksomheden på 190,3 Mkr. er i overensstemmelse med koncernens sædvanlige regnskabspraksis afskrevet fuldt ud over egenkapitalen. En del af koncernens overskydende likviditet fra afhændelsen af delkoncernen Scientific Product Group er indtil videre anvendt til anskaffelse af egne aktier. Anskaffelsessummen er fragået i egenkapitalen. Koncernregnskab Regnskabet for Radiometer koncernen omfatter Radiometer A/S (moderselskabet) og de selskaber (tilknyttede virksomheder), hvori Radiometer A/S har en bestemmende indflydelse og direkte eller indirekte ejer 50% eller mere af selskabskapitalen. De tilknyttede virksomheder fremgår af den udarbejdede selskabsoversigt. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de enkelte reviderede regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder, og der er foretaget eliminering af interne indtægter og udgifter, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt ikke realiseret intern fortjeneste og tab på varebeholdninger og anlægsaktiver. I koncernregnskabet er den bogførte værdi af moderselskabets kapitalandel i tilknyttede virksomheder udlignet med moderselskabets andel af de tilknyttede virksomheders egenkapital på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Positive forskelsbeløb (koncerngoodwill) afskrives direkte over egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta Regnskaberne for udenlandske tilknyttede virksomheder omregnes til danske kr. således, at resultatopgørelsens poster omregnes til månedlige gennemsnitskurser, mens balancens poster omregnes efter valutakurserne pr. 30/ Valutakursdifferencer ved omregningen af de udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapitaler ved regnskabsårets begyndelse samt resultatopgørelserne for regnskabsåret til månedlige gennemsnitskurser føres over egenkapitalen. Balanceposter i udenlandsk valuta er omregnet efter valutakurserne pr. 30/4 1999, dog er terminssikrede tilgodehavender og gældsposter i USD, DEM, JPY, FRF, NLG, GBP, AUD, ESP og CHF omregnet til terminssikringskursen. De benyttede terminskurser modsvarer de aftalte kurser i henhold til indgåede valutaterminskontrakter frem til 30/ i overensstemmelse med koncernens sædvanlige praksis herfor. De anvendte ultimo- og terminskurser ved omregningen er anført i efterfølgende tabel: Ultimokurs Terminssikrings- Valuta 30/ kurs 30/ USD , ,6967 DEM , ,8375 JPY , ,0588 FRF , ,1337 NLG , ,3978 GBP , ,7170 AUD , ,5314 ESP , ,0451 CHF , ,8818 Til kurssikring af kroneværdien af den akkumulerede egenkapital i de tilknyttede virksomheder i USA, Tyskland, Japan, Frankrig, England og Australien er der i moderselskabet optaget lån på 14,4 MUSD, 5,5 MDEM, 1383,8 MJPY, 15,4 MFRF, 10,4 MGBP og 3,5 MAUD. Lånene er kursreguleret til ultimokursen 30/ Kursreguleringen føres over egenkapitalen. Resultatopgørelsen Koncernresultatopgørelsen opstilles funktionsopdelt og moderselskabets resultatopgørelse artsopdelt. Omsætning for koncernen omfatter omsætning i salgs- og produktionsvirksomheder. Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet. Servicekontrakter og udleje af instrumenter periodiseres. Instrumenter, der i visse lande er solgt på afbetalingslignende betingelser (uopsigelig finansiel leasing), indgår i omsætningen med nutidsværdien af de aftalte fremtidige leasingydelser. Koncernens omsætning repræsenterer således årets salg med fradrag af prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Produktionsomkostninger indeholder vareforbrug og omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets omsætning. Udviklingsomkostninger indeholder omkostninger til udviklingspersonale, lokaler m.v., herunder afskrivninger og gager. Salgsomkostninger indeholder omkostninger til salgspersonale, lokaler, reklame- og udstillingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Finansielle poster indeholder renter og kursreguleringer vedrørende værdipapirer, valutalån og rentedelen af finansielle leasingindtægter m.m. Ekstraordinære poster indeholder indtægter og udgifter, der fremkommer som følge af begivenheder, som klart adskiller sig fra virksomhedens ordinære drift, og som ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Som eksempel kan nævnes fortjenester eller tab ved omstruktureringer og/eller afvikling af aktiviteter. I posterne indgår ligeledes den del af koncernens samlede skatteforpligtelse, der kan henføres til de ekstraordinære indtægter og udgifter. Skat af årets resultat sammensætter sig af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat er afsat med 32% og omfatter forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af varebeholdninger, debitorer, driftsmidler, bygninger og foretagne hensættelser. Såfremt den udskudte skat udviser et positivt beløb, optages dette beløb ikke i balancen som et aktiv. Regnskabspraksis 11

13 Moderselskabet er sambeskattet med nogle af de tilknyttede virksomheder i Danmark og udlandet. Moderselskabet udgiftsfører og betaler den skat, der skal betales af samtlige danske tilknyttede virksomheder, som er med i sambeskatningen. I moderselskabet udgiftsføres og afsættes tillige den udskudte skat, der knytter sig til disse tilknyttede virksomheder. Balancen Balancen opstilles i kontoform. Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler afskrives over den forventede resterende lejeperiode, dog maksimalt over 10 år. Radiometer/Severinghaus Fellowship er en donation til et forskningsprogram ved University of California, USA, som afskrives fra 1996/97 over 5 år. Materielle anlægsaktiver Bygninger er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmidler og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede levetid. De større aktivers levetid fastsættes individuelt, mens øvrige aktiver opdeles i ensartede grupper. I de danske selskaber benyttes følgende afskrivningsperioder: Bygninger år Maskiner år EDB-udstyr år Inventar og driftsmidler i øvrigt... 5 år I udlandet søges tilsvarende principper anvendt, dog tilpasset lokal praksis. Anskaffelser af maskiner, inventar og driftsmidler med en anskaffelsessum på under kr. udgiftsføres i de danske selskaber fuldt ud i resultatopgørelsen. Udlejningsinstrumenter (fortrinsvis operationel leasing) optages til fremstillingspris inkl. IPO. Afskrives over den forventede udlejningsperiode (normalt 2-5 år). Finansielle anlægsaktiver Egne aktier er optaget uden værdi. Anskaffelsessummen er fragået i selskabets egenkapital. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter indre værdis metode. Tilknyttede virksomheders driftsresultater indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse, og kapitalandelen optages til tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital omregnes til danske kroner som anført ovenfor under omregning af fremmed valuta. Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, fragår i værdien af kapitalandele og regnskabsføres som tilgodehavende udbytte fra tilknyttede virksomheder under kortfristede tilgodehavender. Leasingtilgodehavender er tilgodehavender fra salg af instrumenter, der er solgt på afbetalingslignende betingelser (uopsigelig finansiel leasing). Tilgodehavenderne er værdiansat til nutidsværdien af de aftalte fremtidige leasingydelser. Den del af tilgodehavenderne, som indgår inden for 1 år er optaget under omsætningsaktivernes tilgodehavender. Andre værdipapirer og kapitalandele optages til anskaffelsessum eller til kursværdi på balancedagen, hvis denne er lavere. Omsætningsaktiver Varebeholdninger er opgjort efter FIFO princippet til kostpris inkl. hjemtagelsesomkostninger og direkte produktionsomkostninger. For varer under fremstilling samt færdigproducerede varer er der endvidere sket tillæg for indirekte produktionsomkostninger. På ukurante varer er der foretaget fornøden nedskrivning. Tilgodehavender værdiansættes efter en individuel vurdering af debitorernes soliditet, og hensættelser til tab finder sted, hvor dette skønnes påkrævet. Værdipapirer er børsnoterede danske obligationer, der er optaget til kursværdien 30/ Realiseret kursavance er medtaget i resultatopgørelsen, medens urealiseret kursavance er overført til opskrivningshenlæggelser. Såvel realiserede som urealiserede kurstab er medtaget i resultatopgørelsen. Gæld Gæld værdiansættes til pålydende værdi. Bankgæld indeholder lån optaget til kurssikring af egenkapitalen i de tilknyttede virksomheder i USA, Tyskland, Japan, Frankrig, England og Australien, jf. omtalen ovenfor under omregning af fremmed valuta. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i koncernresultatet. Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Regnskabspraksis 12

14 Resultatopgørelse Koncernen 1/ / / Note (1.000 kr.) 30/4 1999) 30/4 1998) 30/4 1997) 1 Omsætning ) ) ) 2 Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat ) ) ) 2 Udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) 2 Salgsomkostninger ( ) ( ) ( ) 2 Administrationsomkostninger (94.854) ( ) ( ) Primært driftsresultat ) ) ) 3 Finansielle indtægter ) ) ) 4 Finansielle udgifter (29.064) (30.893) (29.593) Ordinært resultat før skat ) ) ) 5 Regulering af skat vedr. tidligere år 9.164) 184) 1.010) 5 Selskabsskat (74.373) ( ) (92.685) Ordinært resultat efter skat ) ) ) 6 Ekstraordinære poster, netto 6.516) ) ( ) 6 Skat af ekstraordinære poster 0) (51.396) ) 6 Ekstraordinære poster efter skat 6.516) ) ( ) Årets resultat ) ) ) Udgifter og tab er angivet med ( ). Resultatopgørelse Koncernen 13

15 Balance Aktiver Koncernen Note (1.000 kr.) 30/ / / Indretning af lejede lokaler Radiometer/Severinghaus Fellowship Deposita m.v Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Maskiner Inventar og driftsmidler Udlejningsinstrumenter Forudbetalinger på anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Egne aktier Leasingtilgodehavender Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvare- og komponentlager Varer under fremstilling Færdigvarer Varebeholdninger Varedebitorer Leasingtilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance Aktiver Koncernen

16 Balance Passiver Koncernen Note (1.000 kr.) 30/ / / Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nedsat aktiekapital Frie reserver Egenkapital Udskudt skat Hensættelser i øvrigt Hensættelser Prioritetsgæld Kreditinstitutter Langfristet gæld Bankgæld Anden gæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Vare- og omkostningskreditorer A-skat, moms, løn, feriepenge m.v Udbytte Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. Balance Passiver Koncernen 15

17 Pengestrømsopgørelse Koncernen Note (1.000 kr.) 1998/99) 1997/98) 1996/97) Årets resultat ) ) ) 21 Afskrivninger på anlægsaktiver ) ) ) 22 Reguleringer ) (41.956) ) 23 Ændringer i driftskapital (47.967) (33.601) 3.175) Pengestrømme fra drift før finansielle poster ) ) ) Renteindbetalinger og lign ) ) ) Renteudbetalinger (29.526) (26.165) (31.390) Realiseret kursgevinst/tab 3.976) 1.070) 8.803) Pengestrømme fra ordinær drift ) ) ) 24 Betalinger vedr. ekstraordinære poster m.v. 0) ( ) (5.023) Betalt selskabsskat ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra driftsaktivitet ) ) ) 25 Køb af anlægsaktiver (81.689) (52.961) (54.068) 26 Salg af anlægsaktiver ) 9.579) ) Køb af finansielle anlægsaktiver (14.307) (22.145) 0) Køb af egne aktier netto (53.938) ( ) 0) Salg af finansielle anlægsaktiver ) 0) 286) 27 Køb af SenDx ( ) 0) (1.793) 28 Salg af SPG ) 0) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ) (42.922) Nettoprovenu ved udvidelse af aktiekapital 7.540) 0) 0) Udbetalt udbytte ( ) ( ) ( ) Ændring i bankgæld (8.727) (59.331) ) Finansiering fra lån til kurssikring af egenkapitalen i tilknyttede virksomheder ) ) (56.420) Finansiering fra langfristet gæld (34.477) ) ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) ( ) ( ) Ændring i likvider ( ) (57.873) ) 29 Likvider og værdipapirer primo ) ) Likvider og værdipapirer ultimo ) ) Alle ændringer, som forbruger likviditet, er angivet med ( ) Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke udledes direkte af koncernregnskabernes tal for 1996/97, 1997/98 og 1998/99, idet der er foretaget omregning af 1996/97-tallene og af 1997/98-tallene i udenlandske valutaer til de samme kurser, som er anvendt ved omregningen af koncernselskabernes regnskaber for henholdsvis 1997/98 og 1998/99. Pengestrømsopgørelse Koncernen 16

18 Resultatopgørelse Moderselskabet 1/ / / Note (1.000 kr.) 30/4 1999) 30/4 1998) 30/4 1997) 30 Omsætning ) ) ) Andre eksterne udgifter (11.597) (13.882) (14.904) 31 Personaleudgifter (5.971) (17.126) (8.882) 32 Afskrivninger (7.518) (7.017) (6.994) 33 Resultat før skat og ekstraordinære poster i tilknyttede virksomheder ) ) ) Primært driftsresultat ) ) ) 34 Finansielle indtægter ) ) ) 35 Finansielle udgifter (25.560) (26.069) (36.869) Resultat før skat og ekstraordinære poster ) ) ) 36 Regulering af skat vedr. tidligere år 9.164) 184) 1.010) 36 Selskabsskat (74.373) ( ) (92.685) Årets resultat før ekstraordinære poster ) ) ) 37 Ekstraordinære poster, netto 6.516) ) ( ) 37 Skat af ekstraordinære poster 0) (51.396) ) 37 Ekstraordinære poster efter skat 6.516) ) ( ) Årets resultat ) ) ) Til disposition: Årets resultat ) ) ) Overført fra reserverne 0) 0) ) ) ) ) Der fordeles således: Udbytte 17 kr. pr. aktie a 20 kr. (15 kr. og 50 kr.) ) ) ) Overført til reserver ) ) -) ) ) ) Udgifter og tab er angivet med ( ). 17 Resultatopgørelse Moderselskabet

19 Balance Aktiver Moderselskabet Note (1.000 kr.) 30/ / / Indretning af lejede lokaler Deposita m.v Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Egne aktier Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Lån til tilknyttede virksomheder Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende udbytte fra tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance Aktiver Moderselskabet

20 Balance Passiver Moderselskabet Note (1.000 kr.) 30/ / / Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nedsat aktiekapital Reserve for ikke udloddet overskud i tilknyttede virksomheder Frie reserver Egenkapital Udskudt skat Hensættelser Bankgæld Anden gæld Vare- og omkostningskreditorer Gæld til tilknyttede virksomheder A-skat, moms, løn, feriepenge m.v Udbytte Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. 55 Koncernforhold Balance Passiver Moderselskabet 19

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016 VITUS GULD ApS Søvangsvej 1-5, 1 2650 Hvidovre Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/09/2016 Sayf Kein klingenberg Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Gammel Køge Landevej 55, 5 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Robert

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere