Radiometer A/S. Årsberetning 98/99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiometer A/S. Årsberetning 98/99"

Transkript

1

2 Radiometer A/S Årsberetning 98/99

3 Radiometer koncernen de seneste 10 år *) ***) 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 97/98 98/99 Omsætning Mkr heraf medico **) Mkr Primært driftsresultat Mkr Årets resultat Mkr Egenkapital Mkr Samlede aktiver Mkr Antal beskæftigede (ultimo året) heraf i udlandet Udlandsomsætning % Overskudsgrad 1) % Afkastningsgrad 2) % Likviditetsgrad 3 ) 2,8 2,6 2,0 2,1 1,8 1,8 1,9 1,3 1,8 1,8 1,5 Soliditetsgrad 4) % Regnskabstallene fra 1992/93 til og med regnskabsåret 1997/98 inkluderer den i januar 1998 frasolgte Scientific Product Group. 1) Primært driftsresultat i % af omsætning 2) Primært driftsresultat i % af samlede aktiver 3) Omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld 4) Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver *) Fra og med regnskabsåret 1994/95 er anvendt månedlige gennemsnitskurser mod tidligere balancedagens kurs for omregning af udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelser til danske kroner **) Medicoteknik inkl. service og fremmede leverandørers produkter iflg. interne segmentregnskaber ***) Fortsættende koncern = Fortsættende koncern = Radiometer koncernen inkl. Scientific Product Group Omsætning (Mkr.) Resultat (Mkr.) Omsætning pr. beskæftiget (1.000 kr.)

4 Indhold Årsberetning 1998/99 side 14 Regnskabspraksis side 11 Årsregnskab side 13 Pengestrømsopgørelse side 16 Overskudsfordeling side 17 Noter side 20 Påtegninger side 26 Radiometer Medical Group side 27 Bestyrelse, koncernledelse og revision side 38 5 års kapital- og kursudvikling side 40 Koncerndiagram side 41 Koncernens selskaber 1999 side 42 Radiometers historie i korte træk side 44 Årets meddelelser fra selskabet side 46 Generalforsamling Mandag den 27. september 1999 kl på Åkandevej 21, 2700 Brønshøj. Aktionærer kan bestille adgangskort og stemmesedler ved henvendelse til Unibank, Aktiebog, tlf , eller til selskabet, hverdage i perioden september (begge dage inkl.) kl Udbytte for regnskabsåret 1998/99 udbetales af det depotførende pengeinstitut/børsmæglerselskab den 4. oktober

5 Årsberetning 98/99 Koncernen opnåede et særdeles tilfredsstillende resultat. Radiometer overtog aktiverne i SenDx Medical, Inc. Ny generation af blodgasudstyr skaber stærk efterspørgsel efter Radiometers instrumenter. Amerikanske indkøbsorganisationer indgår aftaler med Radiometer. Resultatopgørelse for fortsættende koncern *) i Mkr. 97/98 98/99 Omsætning 1.315, ,0 Bruttoresultat 921,2 951,0 Udviklingsomkostninger 133,9 145,9 Salgsomkostninger 504,6 508,6 Administrationsomkostninger 88,0 94,8 Primært driftsresultat 194,7 201,7 Finansielle indtægter netto 11,2 37,2 Ordinært resultat før skat 205,9 238,9 Skat 76,8 65,2 Ordinært resultat efter skat 129,1 173,7 Ekstraordinære poster efter skat 138,7 6,5 Resultat af SPG - 8 mdr. 37,0 0 Årets resultat 304,8 180,2 I USA blev ABL700 nr. 100 installeret i april 1999 på Leominster Hospital, Massachusettes - et hospital, som er medlem af indkøbsforeningen Novation. 1998/99 var første år, hvor Radiometer koncernen alene omfattede medico-aktiviteter, og sammenligningstal for forrige års regnskabsresultat er derfor væsentligt påvirket af frasalget af Scientific Product Group (SPG). I det efterfølgende er alle kommentarer til tidligere års resultater relateret til regnskabstal for 1997/98, som er korrigeret for frasalget af SPG. *) I januar 1998 solgte Radiometer sin Scientific Product Group (SPG), hvilket påvirkede koncernregnskabet for 1997/98 kraftigt. I årsberetningen for 1997/98 vistes en regnskabsopstilling for Radiometer Medical Group (RMG) med sammenligningstal for det foregående år. Eftersom al driftsaktivitet siden afhændelsen af SPG nu foregår i RMG, er disse regnskabstal for 1997/98 tilpasset, så de omfatter alle driftsaktiviteter (herunder også moderselskabet) i den fortsættende koncern. De ovenfor viste sammenligningstal for den fortsættende koncern for 1997/98 er således ikke identiske med sidste års tal for RMG. Det blev et succesfuldt år, hvor introduktionen af to nye instrumentgenerationer (ABL 700 og ABL 70) skabte ny salgsvækst. Koncernen opnåede med en omsætning på Mkr. en omsætningsstigning på 1% i forhold til omsætningen på Mkr. for den tilsvarende forretningsenhed (koncernen korrigeret for salg fra den frasolgte Scientific Product Group). Ved uændrede valutakurser i forhold til året før ville omsætningen have været 45 Mkr. højere i 1998/99, svarende til en omsætningsstigning på 3%. Efter frigivelse i august 1998 og lageropbygning af demo-apparater i de følgende måneder bidrog ABL700 specielt i andet halvår til en betydelig instrumentomsætning. Der blev således solgt (inkl. leasingsalg) 30% flere instrumenter i 2. halvdel af 1998/99 end i tilsvarende periode i 1997/98. 4 Årsberetning 98/99

6 Med ABL700 generationen fortsætter Radiometer sin mangeårige tradition for at levere analyseinstrumenter til blodgasser og relaterede parametre, som har markedets største målenøjagtighed og betjeningsvenlighed. Den stærke efterspørgsel efter ABL700 produkterne dokumenterer, at Radiometer ikke blot leverer instrumenter af højeste kvalitet, men også samlede, omkostningseffektive løsninger til hospitalerne. RADIANCE, den nyintroducerede data-management og IT-netværk softwarepakke, har ligeledes vakt positiv opmærksomhed blandt Radiometers kunder og været en væsentlig faktor i den stærke efterspørgsel, Radiometer har oplevet efter ABL700 på alle markeder. Radiometer planlægger i efteråret 1999 at introducere yderligere målemoduler til ABL700. Som det første blodgasinstrument på markedet vil ABL700 kunne måle bilirubin og føtal hæmoglobin; og et AutoCheck modul til indbygning i ABL700 vil give mulighed for at automatisere kvalitetskontrolproceduren, som i dag foretages manuelt - flere gange dagligt på mange hospitaler. Radiometer A/S overtog i august 1998 aktiver og aktiviteter for 30 MUSD svarende til 204,7 Mkr. fra det californiske firma SenDx Medical, Inc. På overtagelsestidspunktet var de overtagne aktiver bogført til 14,4 Mkr., mens restkøbesummen eller 190,3 Mkr. efter hidtidig regnskabspraksis er straksafskrevet som koncerngoodwill over egenkapitalen. Købet af SenDx Medicals aktiviteter muliggjorde, at Radiometer kunne markedsføre et kvalitetsprodukt, ABL70, specialdesignet til de hospitalsafdelinger, som foretager et mindre antal prøver pr. dag. Vi vurderer, at den bredere blodgasproduktlinie betyder en væsentlig konkurrencefordel, som er udnyttet både ved indgåelse af kontrakter med indkøbsforeninger Overtagelsen af SenDx aktiviteterne har tilført Radiometer dets bærbare Point-of-Care udstyr, som er navngivet ABL70 og et aktivt produktudviklingsmiljø. som Novation og ved tilbudsgivning til større hospitalsgrupper. ABL70 fra det tilkøbte SenDx Medical, Inc. blev introduceret til Radiometers salgsorganisation i samme måned som ABL700, men bidrog mindre end forventet til omsætningsfremgangen. Årsagen til det svagere ABL70 salg skal primært findes i, at salgsorganisationen har fokuseret sin indsats på de mange salgsmuligheder, ABL700 har givet på Radiometers traditionelle kernemarked, nemlig hospitalsafdelinger med analyse af mange blodprøver dagligt og høje kvalitetskrav. Der iværksættes nu en salgskampagne for ABL70, som skal give øget fokus på de nye markedssegmenter, hvor ABL70 er det optimale produktvalg. Årsberetning 98/99 5

7 Koncernomsætningens geografiske fordeling 1998/99 Vesteuropa ekskl. Skandinavien 38% Nordamerika 23% Koncernomsætningens fordeling på produktområder 1998/99 Fremmede leverandører 9% Finansielle poster blev netto 37 Mkr. mod 11 Mkr. sidste år. Hovedårsagen til forbedringen er engangsindtægter på i alt ca. 18 Mkr., der hidrører fra låneomlægninger i Japan i forbindelse med sidste års salg af det japanske SPGselskab, Marumoto K.K., og indfri- Serviceydelser 13% Monitorering 5% N, S, SF 2% Danmark 6% Østeuropa 1% Øvrige 4% Fjernøsten 26% Diagnostik 73% SenDx aktiviteter blev overtaget af tre grunde. Radiometer ønskede for det første straks at kunne medtage bærbart Point-of-Care udstyr i sine tilbud til de store hospitalsindkøbsorganisationer. Dernæst ønskede Radiometer et meget betjeningsvenligt instrument til blodgas og elektrolytter, som til en lavere pris kan tilbydes i mindre udviklede lande og til fjerntliggende landhospitaler. Endelig ønskede Radiometer at bruge den produktudviklingsafdeling i Californien, der havde konstrueret ABL70, og som fremover kan supplere Radiometer Medicals udviklingsafdeling i København. Det var ikke forventet, at SenDx ville påvirke omsætningen meget i 1998/99, og det opnåede salg var endog mindre end forventet. Alligevel er det bestyrelsens opfattelse, at overtagelsen med de ovenfor anførte tre begrundelser har været rigtig og vil blive til stor gavn i de kommende år. Omsætningen af produkter til kvalitetskontrol har vist en tilfredsstillende stigning, mens stigningen i salget af produkter til prøvetagning har været mindre end forventet. Bruttoresultatet på 951 Mkr., der er 30 Mkr. større end året før, var positivt påvirket af en relativt større omsætning af produkter med høj dækningsgrad, som mere end opvejede ekstraomkostninger som følge af produktskiftet til nye produktgenerationer. Udviklings-, salgs-, og administrationsomkostninger blev 749 Mkr., hvilket er en stigning på 23 Mkr. eller 3% i forhold til sidste år. Fratrækkes de omkostninger, som fulgte med købet af SenDx, bliver stigningen 1% i forhold til sidste år. Ved uændrede valutakurser i forhold til sidste år ville de samlede omkostninger dog være steget 5%, og 3% uden SenDx. Udviklingsomkostningerne er steget med 12 Mkr. (9%), hvilket primært skyldes udviklingsomkostninger i SenDx. Udviklingsomkostningerne udgør 11% af omsætningen, hvilket er sædvanligt og anses for nødvendigt i den medicotekniske industri. Primært driftsresultat blev med 202 Mkr. ca. 7 Mkr. (4%) højere end sidste år. Denne stigning er mindre end forventet, men tilfredsstillende i lyset af, at frigivelsen af ABL700 blev forsinket nogle måneder, og den intensiverede konkurrence, som medførte et betydeligt prispres på visse markeder. Overskudsgraden (primært resultat i procent af omsætningen) var 15%, hvilket er en mindre forbedring i forhold til den fortsættende koncerns overskudsgrad for 1997/98. 6 Årsberetning 98/99

8 Succesfuld introduktion af nye produkter som ABL700 er et direkte resultat af mange års erfaring i Radiometers udviklingsafdeling. else af lån, optaget i USD i forbindelse med overtagelse af SenDx. Ordinært resultat før skat på 239 Mkr. blev 33 Mkr. eller 16% bedre end 1997/98. Dette resultat er upåvirket af valutakursændringer i årets løb på grund af den valgte terminssikring af valutakurser. Resultatet er 7 Mkr. bedre end meddelt i den foreløbige regnskabsmeddelelse af 31/5 1999, og 43 Mkr. eller 22% bedre end den i sidste årsberetning meddelte forventning. Bestyrelsen anser det opnåede resultat for meget tilfredsstillende. Selskabsskat udgjorde for året 74 Mkr. eller 31% af resultatet før skat, hvilket sammen med regulering for tidligere år på 9 Mkr. resulterede i et ordinært resultat efter skat på 174 Mkr., der er 45 Mkr. eller 35% bedre end tilsvarende resultat sidste år. Medarbejderne i alle koncernselskaber har gjort en stor indsats, ikke mindst i forbindelse med årets store produktintroduktioner. Bestyrelse og direktion retter en varm tak til alle medarbejdere for arbejdsindsatsen og resultatet. Radiometers salgsselskaber oplever i disse år, at flere kunder ønsker at finansiere instrumenter ved leasing fremfor kontant køb. Radiometer tilbyder kunderne valget mellem finansiel leasing, som indebærer et salg på afbetalingslignende vilkår, og operationel leasing, som kan ligestilles med udlejning. Af koncernens instrumentsalg sker ca. 10% ved leasing, og vi har set en væsentlig stigning, specielt i operationel leasing. I balancen indgår i alt 29 Mkr. i leasingtilgodehavender (finansiel leasing) pr. 30/4 1999, hvilket er 4 Mkr. mindre end året før. Til gengæld indgår værdien af instru- En af Radiometers servicefolk, Allan Reerman, har travlt med at reparere et apparat. Årsberetning 98/99 7

9 Interessen var stor, da Radiometers medarbejdere i de danske selskaber i november 1998 blev præsenteret for de forskellige hjemme-pc muligheder. menter på operationel leasing med 11 Mkr. i anlægsaktiver mod 4 Mkr. året før, hvilket afspejler den operationelle leasingforms stigende popularitet. Udbytte Radiometers forretning kræver normalt ikke store investeringer i driftsmidler og lignende, og da egenkapitalandelen på 47% anses for passende, tilstræbes det at udlodde næsten hele årets overskud. For regnskabsåret 1998/99 betyder det, at der udloddes udbytte med 17 kr. pr. aktie. Radiometers forretningsområde Radiometers forretningsområde er at levere instrumenter, der giver information om kritisk syge patienters tilstand. Radiometer er dermed en del af den in-vitro diagnostiske industri, som i de senere år har oplevet sammenslutninger af industriens største selskaber og generelt en væsentligt intensiveret konkurrence. Det er Radiometers strategi, gennem organisatorisk fokus på kerneforretningen, at yde en bedre betjening af kunderne end konkurrenterne med flere produktlinier. Medarbejderforhold Ved regnskabsårets begyndelse beskæftigede Radiometer i alt medarbejdere, heraf 960 i Danmark og 630 i udlandet. Ved regnskabsårets udgang, 30/4 1999, beskæftigede koncernen i alt medarbejdere, heraf 966 i Danmark og 696 i udlandet. Radiometer tilbød i december 1998 alle medarbejdere i danske koncernselskaber et IT-uddannelsesprogram, hvor Radiometer betaler for 100 timers PC-relateret undervisning og stiller en hjemme-pc til rådighed for medarbejderne. Dette tilbud blev modtaget med overvældende tilslutning, idet 98% af medarbejderne tilmeldte sig programmet. Udgifterne til medarbejderuddannelse udgiftsføres løbende, mens afskrivningen af hjemme-pc sker over 3 år. Medarbejderne kan efter 3 år købe deres PC til markedspris. Som i mange tidligere år blev der mulighed for at købe medarbejderaktier. I december 1998 fik medarbejderne igen tilbudt denne mulighed, og tilslutningen var stor. Medarbejderne nytegnede således styk Radiometer B-aktier til 116 kr. pr. aktie. 709 medarbejdere i Danmark svarende til 83% af de tegningsberettigede udnyttede tegningsmuligheden, og emissionen blev overtegnet. År 2000 forhold Radiometer meddelte på generalforsamlingen 22/9 1998, at alle salgsvarer, driftsmidler og datasystemer med datofunktion var gennemgået, og at alle disse ville være validerede inden 1/ Undersøgelser af Radiometers salgsvarer efter internationale standarder har bekræftet, at alle Radiometers instrumenter vil kunne klare årtusindskiftet. En del ældre PC- og PC-baserede syste- 8 Årsberetning 98/99

10 Radiometers stand på CLMA-messen (Clinical Laboratory Management Association) i Philadelphia var præget af nye produkter. Alle produkterne er År 2000 sikre, hvilket er et godt salgsargument. mer er blevet udskiftet, og alle interne driftsmidler og driftssystemer anses for År 2000 sikre. Udskiftningen af regnskabssystemet for Radiometer Medical A/S, som ikke kunne klare År 2000, skrider planmæssigt frem. Det nye År 2000 sikre system er taget i brug pr. 1/ Endelig har Radiometer foretaget vurdering af sårbarhed over for svigt i forsyninger fra leverandører og foretaget de fornødne bestillinger af kritiske komponenter. Radiometer har ikke taget forholdsregler med hensyn til længerevarende svigt i generelle forsyninger som elektricitet, vand og teleydelser. Miljøforhold Radiometer er i sine aktiviteter ikke specielt miljøbelastende og udarbejder derfor ikke grønt regnskab. For Radiometers hovedproduktionssted, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, er der modtaget miljøgodkendelse fra Københavns Kommune. Vurdering af miljøkonsekvenser indgår som en integreret del af kravspecifikationer i forbindelse med produktudvikling og produktion. Aktionærforhold Radiometer A/S ønsker at være et selskab, hvis aktier er attraktive anlægspapirer for en bred aktionærkreds. Selskabets B-aktier noteres på Københavns Fondsbørs. Nedenfor nævnte aktionærer har i henhold til Aktieselskabslovens 28a oplyst, at de ejer betydelige aktieposter: Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, 1363 København K Investeringsselskabet af A/S Kobbelvænget 75, 2700 Brønshøj Årsberetning 98/99 9

11 Med nye produkter og kontrakter med store indkøbsforeninger står Radiometer America klar til at øge omsætningen på det amerikanske marked. Ved ekstraordinær generalforsamling, afholdt 9/ , blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr ved annullation af nominelt kr af selskabets beholdning af egne B-aktier, svarende til styk B-aktier. Valutaforhold Alle for koncernen vigtige handelsvalutaer er terminssikrede, idet f.eks. forventede indbetalinger i USD er sikret til gennemsnitskursen 6,70 DKK/USD for de næste 30 måneder. Tilsvarende er JPY sikret i 35 måneder frem til en kurs på 5,80 DKK/100 JPY. EUR er sikret 30 måneder frem til en kurs på 7,51 DKK/EUR. Fremtidsudsigter For regnskabsåret 1999/2000 forventer Radiometer at kunne få fuldt udbytte af de nyintroducerede produkter og tage væsentlige skridt i retning af en global markedsandel på 40%. Vi forventer en koncernomsætning på Mkr., hvilket er en stigning på 13%. Forventningen til koncernomsætning er udregnet ved anvendelse af valutakurser pr. 30/ Stigende valutakurser, i forhold til gennemsnitskurser for 1998/99, medvirker til 5% omsætningsstigning. Radiometer planlægger i 1999/ 2000 at introducere endnu en ny produktserie, NPT 7, primært til blodgasanalyse på hospitalsafdelinger med behov for analyse af få blodprøver dagligt. Med dette produkt står Radiometer med markedets stærkeste og bredeste produktlinie inden for blodgasanalyse. Radiometer står i en stærk konkurrenceposition og samtidig i en finansielt gunstig position. Det er Radiometers hensigt at udnytte denne position ved at udvide produktsortimentet med instrumenter, som giver yderligere oplysninger om kritisk syge patienters tilstand. Radiometers stærke markedsposition på hospitalernes akut-afdelinger åbner mulighed for at kunne tilbyde nye produkter til den eksisterende kundebase. Radiometer regner med i 1999/2000 at kunne tage de første, konkrete initiativer til en sådan vækststrategi. Det bemærkes, at hverken omkostninger ved evt. opkøb eller alliancer, eller omsætnings- og resultateffekter heraf er medtaget i de ovenfor anførte forventninger til regnskabsåret. Vi forventer et primært driftsresultat på ca. 220 Mkr., hvilket er en stigning på 9% i forhold til 1998/ Årsberetning 98/99

12 Regnskabspraksis Generelle bemærkninger Årsregnskabet for 1998/99 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. Som omtalt i årsberetningen er koncernens og selskabets økonomiske stilling påvirket af købet i august måned 1998 af virksomheden SenDx i USA. Resultatet fra SenDx virksomheden indgår i regnskabet med resultatet i perioden fra købstidspunktet til 30/ Dette svarer til 8 måneder. Merpris og omkostninger ved købet af SenDx virksomheden på 190,3 Mkr. er i overensstemmelse med koncernens sædvanlige regnskabspraksis afskrevet fuldt ud over egenkapitalen. En del af koncernens overskydende likviditet fra afhændelsen af delkoncernen Scientific Product Group er indtil videre anvendt til anskaffelse af egne aktier. Anskaffelsessummen er fragået i egenkapitalen. Koncernregnskab Regnskabet for Radiometer koncernen omfatter Radiometer A/S (moderselskabet) og de selskaber (tilknyttede virksomheder), hvori Radiometer A/S har en bestemmende indflydelse og direkte eller indirekte ejer 50% eller mere af selskabskapitalen. De tilknyttede virksomheder fremgår af den udarbejdede selskabsoversigt. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de enkelte reviderede regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder, og der er foretaget eliminering af interne indtægter og udgifter, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt ikke realiseret intern fortjeneste og tab på varebeholdninger og anlægsaktiver. I koncernregnskabet er den bogførte værdi af moderselskabets kapitalandel i tilknyttede virksomheder udlignet med moderselskabets andel af de tilknyttede virksomheders egenkapital på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Positive forskelsbeløb (koncerngoodwill) afskrives direkte over egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta Regnskaberne for udenlandske tilknyttede virksomheder omregnes til danske kr. således, at resultatopgørelsens poster omregnes til månedlige gennemsnitskurser, mens balancens poster omregnes efter valutakurserne pr. 30/ Valutakursdifferencer ved omregningen af de udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapitaler ved regnskabsårets begyndelse samt resultatopgørelserne for regnskabsåret til månedlige gennemsnitskurser føres over egenkapitalen. Balanceposter i udenlandsk valuta er omregnet efter valutakurserne pr. 30/4 1999, dog er terminssikrede tilgodehavender og gældsposter i USD, DEM, JPY, FRF, NLG, GBP, AUD, ESP og CHF omregnet til terminssikringskursen. De benyttede terminskurser modsvarer de aftalte kurser i henhold til indgåede valutaterminskontrakter frem til 30/ i overensstemmelse med koncernens sædvanlige praksis herfor. De anvendte ultimo- og terminskurser ved omregningen er anført i efterfølgende tabel: Ultimokurs Terminssikrings- Valuta 30/ kurs 30/ USD , ,6967 DEM , ,8375 JPY , ,0588 FRF , ,1337 NLG , ,3978 GBP , ,7170 AUD , ,5314 ESP , ,0451 CHF , ,8818 Til kurssikring af kroneværdien af den akkumulerede egenkapital i de tilknyttede virksomheder i USA, Tyskland, Japan, Frankrig, England og Australien er der i moderselskabet optaget lån på 14,4 MUSD, 5,5 MDEM, 1383,8 MJPY, 15,4 MFRF, 10,4 MGBP og 3,5 MAUD. Lånene er kursreguleret til ultimokursen 30/ Kursreguleringen føres over egenkapitalen. Resultatopgørelsen Koncernresultatopgørelsen opstilles funktionsopdelt og moderselskabets resultatopgørelse artsopdelt. Omsætning for koncernen omfatter omsætning i salgs- og produktionsvirksomheder. Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet. Servicekontrakter og udleje af instrumenter periodiseres. Instrumenter, der i visse lande er solgt på afbetalingslignende betingelser (uopsigelig finansiel leasing), indgår i omsætningen med nutidsværdien af de aftalte fremtidige leasingydelser. Koncernens omsætning repræsenterer således årets salg med fradrag af prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Produktionsomkostninger indeholder vareforbrug og omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets omsætning. Udviklingsomkostninger indeholder omkostninger til udviklingspersonale, lokaler m.v., herunder afskrivninger og gager. Salgsomkostninger indeholder omkostninger til salgspersonale, lokaler, reklame- og udstillingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Finansielle poster indeholder renter og kursreguleringer vedrørende værdipapirer, valutalån og rentedelen af finansielle leasingindtægter m.m. Ekstraordinære poster indeholder indtægter og udgifter, der fremkommer som følge af begivenheder, som klart adskiller sig fra virksomhedens ordinære drift, og som ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Som eksempel kan nævnes fortjenester eller tab ved omstruktureringer og/eller afvikling af aktiviteter. I posterne indgår ligeledes den del af koncernens samlede skatteforpligtelse, der kan henføres til de ekstraordinære indtægter og udgifter. Skat af årets resultat sammensætter sig af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat er afsat med 32% og omfatter forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af varebeholdninger, debitorer, driftsmidler, bygninger og foretagne hensættelser. Såfremt den udskudte skat udviser et positivt beløb, optages dette beløb ikke i balancen som et aktiv. Regnskabspraksis 11

13 Moderselskabet er sambeskattet med nogle af de tilknyttede virksomheder i Danmark og udlandet. Moderselskabet udgiftsfører og betaler den skat, der skal betales af samtlige danske tilknyttede virksomheder, som er med i sambeskatningen. I moderselskabet udgiftsføres og afsættes tillige den udskudte skat, der knytter sig til disse tilknyttede virksomheder. Balancen Balancen opstilles i kontoform. Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler afskrives over den forventede resterende lejeperiode, dog maksimalt over 10 år. Radiometer/Severinghaus Fellowship er en donation til et forskningsprogram ved University of California, USA, som afskrives fra 1996/97 over 5 år. Materielle anlægsaktiver Bygninger er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmidler og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede levetid. De større aktivers levetid fastsættes individuelt, mens øvrige aktiver opdeles i ensartede grupper. I de danske selskaber benyttes følgende afskrivningsperioder: Bygninger år Maskiner år EDB-udstyr år Inventar og driftsmidler i øvrigt... 5 år I udlandet søges tilsvarende principper anvendt, dog tilpasset lokal praksis. Anskaffelser af maskiner, inventar og driftsmidler med en anskaffelsessum på under kr. udgiftsføres i de danske selskaber fuldt ud i resultatopgørelsen. Udlejningsinstrumenter (fortrinsvis operationel leasing) optages til fremstillingspris inkl. IPO. Afskrives over den forventede udlejningsperiode (normalt 2-5 år). Finansielle anlægsaktiver Egne aktier er optaget uden værdi. Anskaffelsessummen er fragået i selskabets egenkapital. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter indre værdis metode. Tilknyttede virksomheders driftsresultater indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse, og kapitalandelen optages til tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital omregnes til danske kroner som anført ovenfor under omregning af fremmed valuta. Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, fragår i værdien af kapitalandele og regnskabsføres som tilgodehavende udbytte fra tilknyttede virksomheder under kortfristede tilgodehavender. Leasingtilgodehavender er tilgodehavender fra salg af instrumenter, der er solgt på afbetalingslignende betingelser (uopsigelig finansiel leasing). Tilgodehavenderne er værdiansat til nutidsværdien af de aftalte fremtidige leasingydelser. Den del af tilgodehavenderne, som indgår inden for 1 år er optaget under omsætningsaktivernes tilgodehavender. Andre værdipapirer og kapitalandele optages til anskaffelsessum eller til kursværdi på balancedagen, hvis denne er lavere. Omsætningsaktiver Varebeholdninger er opgjort efter FIFO princippet til kostpris inkl. hjemtagelsesomkostninger og direkte produktionsomkostninger. For varer under fremstilling samt færdigproducerede varer er der endvidere sket tillæg for indirekte produktionsomkostninger. På ukurante varer er der foretaget fornøden nedskrivning. Tilgodehavender værdiansættes efter en individuel vurdering af debitorernes soliditet, og hensættelser til tab finder sted, hvor dette skønnes påkrævet. Værdipapirer er børsnoterede danske obligationer, der er optaget til kursværdien 30/ Realiseret kursavance er medtaget i resultatopgørelsen, medens urealiseret kursavance er overført til opskrivningshenlæggelser. Såvel realiserede som urealiserede kurstab er medtaget i resultatopgørelsen. Gæld Gæld værdiansættes til pålydende værdi. Bankgæld indeholder lån optaget til kurssikring af egenkapitalen i de tilknyttede virksomheder i USA, Tyskland, Japan, Frankrig, England og Australien, jf. omtalen ovenfor under omregning af fremmed valuta. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i koncernresultatet. Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Regnskabspraksis 12

14 Resultatopgørelse Koncernen 1/ / / Note (1.000 kr.) 30/4 1999) 30/4 1998) 30/4 1997) 1 Omsætning ) ) ) 2 Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat ) ) ) 2 Udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) 2 Salgsomkostninger ( ) ( ) ( ) 2 Administrationsomkostninger (94.854) ( ) ( ) Primært driftsresultat ) ) ) 3 Finansielle indtægter ) ) ) 4 Finansielle udgifter (29.064) (30.893) (29.593) Ordinært resultat før skat ) ) ) 5 Regulering af skat vedr. tidligere år 9.164) 184) 1.010) 5 Selskabsskat (74.373) ( ) (92.685) Ordinært resultat efter skat ) ) ) 6 Ekstraordinære poster, netto 6.516) ) ( ) 6 Skat af ekstraordinære poster 0) (51.396) ) 6 Ekstraordinære poster efter skat 6.516) ) ( ) Årets resultat ) ) ) Udgifter og tab er angivet med ( ). Resultatopgørelse Koncernen 13

15 Balance Aktiver Koncernen Note (1.000 kr.) 30/ / / Indretning af lejede lokaler Radiometer/Severinghaus Fellowship Deposita m.v Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Maskiner Inventar og driftsmidler Udlejningsinstrumenter Forudbetalinger på anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Egne aktier Leasingtilgodehavender Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvare- og komponentlager Varer under fremstilling Færdigvarer Varebeholdninger Varedebitorer Leasingtilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance Aktiver Koncernen

16 Balance Passiver Koncernen Note (1.000 kr.) 30/ / / Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nedsat aktiekapital Frie reserver Egenkapital Udskudt skat Hensættelser i øvrigt Hensættelser Prioritetsgæld Kreditinstitutter Langfristet gæld Bankgæld Anden gæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Vare- og omkostningskreditorer A-skat, moms, løn, feriepenge m.v Udbytte Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. Balance Passiver Koncernen 15

17 Pengestrømsopgørelse Koncernen Note (1.000 kr.) 1998/99) 1997/98) 1996/97) Årets resultat ) ) ) 21 Afskrivninger på anlægsaktiver ) ) ) 22 Reguleringer ) (41.956) ) 23 Ændringer i driftskapital (47.967) (33.601) 3.175) Pengestrømme fra drift før finansielle poster ) ) ) Renteindbetalinger og lign ) ) ) Renteudbetalinger (29.526) (26.165) (31.390) Realiseret kursgevinst/tab 3.976) 1.070) 8.803) Pengestrømme fra ordinær drift ) ) ) 24 Betalinger vedr. ekstraordinære poster m.v. 0) ( ) (5.023) Betalt selskabsskat ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra driftsaktivitet ) ) ) 25 Køb af anlægsaktiver (81.689) (52.961) (54.068) 26 Salg af anlægsaktiver ) 9.579) ) Køb af finansielle anlægsaktiver (14.307) (22.145) 0) Køb af egne aktier netto (53.938) ( ) 0) Salg af finansielle anlægsaktiver ) 0) 286) 27 Køb af SenDx ( ) 0) (1.793) 28 Salg af SPG ) 0) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ) (42.922) Nettoprovenu ved udvidelse af aktiekapital 7.540) 0) 0) Udbetalt udbytte ( ) ( ) ( ) Ændring i bankgæld (8.727) (59.331) ) Finansiering fra lån til kurssikring af egenkapitalen i tilknyttede virksomheder ) ) (56.420) Finansiering fra langfristet gæld (34.477) ) ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) ( ) ( ) Ændring i likvider ( ) (57.873) ) 29 Likvider og værdipapirer primo ) ) Likvider og værdipapirer ultimo ) ) Alle ændringer, som forbruger likviditet, er angivet med ( ) Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke udledes direkte af koncernregnskabernes tal for 1996/97, 1997/98 og 1998/99, idet der er foretaget omregning af 1996/97-tallene og af 1997/98-tallene i udenlandske valutaer til de samme kurser, som er anvendt ved omregningen af koncernselskabernes regnskaber for henholdsvis 1997/98 og 1998/99. Pengestrømsopgørelse Koncernen 16

18 Resultatopgørelse Moderselskabet 1/ / / Note (1.000 kr.) 30/4 1999) 30/4 1998) 30/4 1997) 30 Omsætning ) ) ) Andre eksterne udgifter (11.597) (13.882) (14.904) 31 Personaleudgifter (5.971) (17.126) (8.882) 32 Afskrivninger (7.518) (7.017) (6.994) 33 Resultat før skat og ekstraordinære poster i tilknyttede virksomheder ) ) ) Primært driftsresultat ) ) ) 34 Finansielle indtægter ) ) ) 35 Finansielle udgifter (25.560) (26.069) (36.869) Resultat før skat og ekstraordinære poster ) ) ) 36 Regulering af skat vedr. tidligere år 9.164) 184) 1.010) 36 Selskabsskat (74.373) ( ) (92.685) Årets resultat før ekstraordinære poster ) ) ) 37 Ekstraordinære poster, netto 6.516) ) ( ) 37 Skat af ekstraordinære poster 0) (51.396) ) 37 Ekstraordinære poster efter skat 6.516) ) ( ) Årets resultat ) ) ) Til disposition: Årets resultat ) ) ) Overført fra reserverne 0) 0) ) ) ) ) Der fordeles således: Udbytte 17 kr. pr. aktie a 20 kr. (15 kr. og 50 kr.) ) ) ) Overført til reserver ) ) -) ) ) ) Udgifter og tab er angivet med ( ). 17 Resultatopgørelse Moderselskabet

19 Balance Aktiver Moderselskabet Note (1.000 kr.) 30/ / / Indretning af lejede lokaler Deposita m.v Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Egne aktier Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Lån til tilknyttede virksomheder Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende udbytte fra tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance Aktiver Moderselskabet

20 Balance Passiver Moderselskabet Note (1.000 kr.) 30/ / / Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nedsat aktiekapital Reserve for ikke udloddet overskud i tilknyttede virksomheder Frie reserver Egenkapital Udskudt skat Hensættelser Bankgæld Anden gæld Vare- og omkostningskreditorer Gæld til tilknyttede virksomheder A-skat, moms, løn, feriepenge m.v Udbytte Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. 55 Koncernforhold Balance Passiver Moderselskabet 19

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05

Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05 Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation CVR nr. 12 57 08 05 Endeligt likvidationsregnskab pr. 31. marts 2011 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Likvidators påtegning 5 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere