Radiometer A/S. Årsberetning 98/99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiometer A/S. Årsberetning 98/99"

Transkript

1

2 Radiometer A/S Årsberetning 98/99

3 Radiometer koncernen de seneste 10 år *) ***) 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 97/98 98/99 Omsætning Mkr heraf medico **) Mkr Primært driftsresultat Mkr Årets resultat Mkr Egenkapital Mkr Samlede aktiver Mkr Antal beskæftigede (ultimo året) heraf i udlandet Udlandsomsætning % Overskudsgrad 1) % Afkastningsgrad 2) % Likviditetsgrad 3 ) 2,8 2,6 2,0 2,1 1,8 1,8 1,9 1,3 1,8 1,8 1,5 Soliditetsgrad 4) % Regnskabstallene fra 1992/93 til og med regnskabsåret 1997/98 inkluderer den i januar 1998 frasolgte Scientific Product Group. 1) Primært driftsresultat i % af omsætning 2) Primært driftsresultat i % af samlede aktiver 3) Omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld 4) Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver *) Fra og med regnskabsåret 1994/95 er anvendt månedlige gennemsnitskurser mod tidligere balancedagens kurs for omregning af udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelser til danske kroner **) Medicoteknik inkl. service og fremmede leverandørers produkter iflg. interne segmentregnskaber ***) Fortsættende koncern = Fortsættende koncern = Radiometer koncernen inkl. Scientific Product Group Omsætning (Mkr.) Resultat (Mkr.) Omsætning pr. beskæftiget (1.000 kr.)

4 Indhold Årsberetning 1998/99 side 14 Regnskabspraksis side 11 Årsregnskab side 13 Pengestrømsopgørelse side 16 Overskudsfordeling side 17 Noter side 20 Påtegninger side 26 Radiometer Medical Group side 27 Bestyrelse, koncernledelse og revision side 38 5 års kapital- og kursudvikling side 40 Koncerndiagram side 41 Koncernens selskaber 1999 side 42 Radiometers historie i korte træk side 44 Årets meddelelser fra selskabet side 46 Generalforsamling Mandag den 27. september 1999 kl på Åkandevej 21, 2700 Brønshøj. Aktionærer kan bestille adgangskort og stemmesedler ved henvendelse til Unibank, Aktiebog, tlf , eller til selskabet, hverdage i perioden september (begge dage inkl.) kl Udbytte for regnskabsåret 1998/99 udbetales af det depotførende pengeinstitut/børsmæglerselskab den 4. oktober

5 Årsberetning 98/99 Koncernen opnåede et særdeles tilfredsstillende resultat. Radiometer overtog aktiverne i SenDx Medical, Inc. Ny generation af blodgasudstyr skaber stærk efterspørgsel efter Radiometers instrumenter. Amerikanske indkøbsorganisationer indgår aftaler med Radiometer. Resultatopgørelse for fortsættende koncern *) i Mkr. 97/98 98/99 Omsætning 1.315, ,0 Bruttoresultat 921,2 951,0 Udviklingsomkostninger 133,9 145,9 Salgsomkostninger 504,6 508,6 Administrationsomkostninger 88,0 94,8 Primært driftsresultat 194,7 201,7 Finansielle indtægter netto 11,2 37,2 Ordinært resultat før skat 205,9 238,9 Skat 76,8 65,2 Ordinært resultat efter skat 129,1 173,7 Ekstraordinære poster efter skat 138,7 6,5 Resultat af SPG - 8 mdr. 37,0 0 Årets resultat 304,8 180,2 I USA blev ABL700 nr. 100 installeret i april 1999 på Leominster Hospital, Massachusettes - et hospital, som er medlem af indkøbsforeningen Novation. 1998/99 var første år, hvor Radiometer koncernen alene omfattede medico-aktiviteter, og sammenligningstal for forrige års regnskabsresultat er derfor væsentligt påvirket af frasalget af Scientific Product Group (SPG). I det efterfølgende er alle kommentarer til tidligere års resultater relateret til regnskabstal for 1997/98, som er korrigeret for frasalget af SPG. *) I januar 1998 solgte Radiometer sin Scientific Product Group (SPG), hvilket påvirkede koncernregnskabet for 1997/98 kraftigt. I årsberetningen for 1997/98 vistes en regnskabsopstilling for Radiometer Medical Group (RMG) med sammenligningstal for det foregående år. Eftersom al driftsaktivitet siden afhændelsen af SPG nu foregår i RMG, er disse regnskabstal for 1997/98 tilpasset, så de omfatter alle driftsaktiviteter (herunder også moderselskabet) i den fortsættende koncern. De ovenfor viste sammenligningstal for den fortsættende koncern for 1997/98 er således ikke identiske med sidste års tal for RMG. Det blev et succesfuldt år, hvor introduktionen af to nye instrumentgenerationer (ABL 700 og ABL 70) skabte ny salgsvækst. Koncernen opnåede med en omsætning på Mkr. en omsætningsstigning på 1% i forhold til omsætningen på Mkr. for den tilsvarende forretningsenhed (koncernen korrigeret for salg fra den frasolgte Scientific Product Group). Ved uændrede valutakurser i forhold til året før ville omsætningen have været 45 Mkr. højere i 1998/99, svarende til en omsætningsstigning på 3%. Efter frigivelse i august 1998 og lageropbygning af demo-apparater i de følgende måneder bidrog ABL700 specielt i andet halvår til en betydelig instrumentomsætning. Der blev således solgt (inkl. leasingsalg) 30% flere instrumenter i 2. halvdel af 1998/99 end i tilsvarende periode i 1997/98. 4 Årsberetning 98/99

6 Med ABL700 generationen fortsætter Radiometer sin mangeårige tradition for at levere analyseinstrumenter til blodgasser og relaterede parametre, som har markedets største målenøjagtighed og betjeningsvenlighed. Den stærke efterspørgsel efter ABL700 produkterne dokumenterer, at Radiometer ikke blot leverer instrumenter af højeste kvalitet, men også samlede, omkostningseffektive løsninger til hospitalerne. RADIANCE, den nyintroducerede data-management og IT-netværk softwarepakke, har ligeledes vakt positiv opmærksomhed blandt Radiometers kunder og været en væsentlig faktor i den stærke efterspørgsel, Radiometer har oplevet efter ABL700 på alle markeder. Radiometer planlægger i efteråret 1999 at introducere yderligere målemoduler til ABL700. Som det første blodgasinstrument på markedet vil ABL700 kunne måle bilirubin og føtal hæmoglobin; og et AutoCheck modul til indbygning i ABL700 vil give mulighed for at automatisere kvalitetskontrolproceduren, som i dag foretages manuelt - flere gange dagligt på mange hospitaler. Radiometer A/S overtog i august 1998 aktiver og aktiviteter for 30 MUSD svarende til 204,7 Mkr. fra det californiske firma SenDx Medical, Inc. På overtagelsestidspunktet var de overtagne aktiver bogført til 14,4 Mkr., mens restkøbesummen eller 190,3 Mkr. efter hidtidig regnskabspraksis er straksafskrevet som koncerngoodwill over egenkapitalen. Købet af SenDx Medicals aktiviteter muliggjorde, at Radiometer kunne markedsføre et kvalitetsprodukt, ABL70, specialdesignet til de hospitalsafdelinger, som foretager et mindre antal prøver pr. dag. Vi vurderer, at den bredere blodgasproduktlinie betyder en væsentlig konkurrencefordel, som er udnyttet både ved indgåelse af kontrakter med indkøbsforeninger Overtagelsen af SenDx aktiviteterne har tilført Radiometer dets bærbare Point-of-Care udstyr, som er navngivet ABL70 og et aktivt produktudviklingsmiljø. som Novation og ved tilbudsgivning til større hospitalsgrupper. ABL70 fra det tilkøbte SenDx Medical, Inc. blev introduceret til Radiometers salgsorganisation i samme måned som ABL700, men bidrog mindre end forventet til omsætningsfremgangen. Årsagen til det svagere ABL70 salg skal primært findes i, at salgsorganisationen har fokuseret sin indsats på de mange salgsmuligheder, ABL700 har givet på Radiometers traditionelle kernemarked, nemlig hospitalsafdelinger med analyse af mange blodprøver dagligt og høje kvalitetskrav. Der iværksættes nu en salgskampagne for ABL70, som skal give øget fokus på de nye markedssegmenter, hvor ABL70 er det optimale produktvalg. Årsberetning 98/99 5

7 Koncernomsætningens geografiske fordeling 1998/99 Vesteuropa ekskl. Skandinavien 38% Nordamerika 23% Koncernomsætningens fordeling på produktområder 1998/99 Fremmede leverandører 9% Finansielle poster blev netto 37 Mkr. mod 11 Mkr. sidste år. Hovedårsagen til forbedringen er engangsindtægter på i alt ca. 18 Mkr., der hidrører fra låneomlægninger i Japan i forbindelse med sidste års salg af det japanske SPGselskab, Marumoto K.K., og indfri- Serviceydelser 13% Monitorering 5% N, S, SF 2% Danmark 6% Østeuropa 1% Øvrige 4% Fjernøsten 26% Diagnostik 73% SenDx aktiviteter blev overtaget af tre grunde. Radiometer ønskede for det første straks at kunne medtage bærbart Point-of-Care udstyr i sine tilbud til de store hospitalsindkøbsorganisationer. Dernæst ønskede Radiometer et meget betjeningsvenligt instrument til blodgas og elektrolytter, som til en lavere pris kan tilbydes i mindre udviklede lande og til fjerntliggende landhospitaler. Endelig ønskede Radiometer at bruge den produktudviklingsafdeling i Californien, der havde konstrueret ABL70, og som fremover kan supplere Radiometer Medicals udviklingsafdeling i København. Det var ikke forventet, at SenDx ville påvirke omsætningen meget i 1998/99, og det opnåede salg var endog mindre end forventet. Alligevel er det bestyrelsens opfattelse, at overtagelsen med de ovenfor anførte tre begrundelser har været rigtig og vil blive til stor gavn i de kommende år. Omsætningen af produkter til kvalitetskontrol har vist en tilfredsstillende stigning, mens stigningen i salget af produkter til prøvetagning har været mindre end forventet. Bruttoresultatet på 951 Mkr., der er 30 Mkr. større end året før, var positivt påvirket af en relativt større omsætning af produkter med høj dækningsgrad, som mere end opvejede ekstraomkostninger som følge af produktskiftet til nye produktgenerationer. Udviklings-, salgs-, og administrationsomkostninger blev 749 Mkr., hvilket er en stigning på 23 Mkr. eller 3% i forhold til sidste år. Fratrækkes de omkostninger, som fulgte med købet af SenDx, bliver stigningen 1% i forhold til sidste år. Ved uændrede valutakurser i forhold til sidste år ville de samlede omkostninger dog være steget 5%, og 3% uden SenDx. Udviklingsomkostningerne er steget med 12 Mkr. (9%), hvilket primært skyldes udviklingsomkostninger i SenDx. Udviklingsomkostningerne udgør 11% af omsætningen, hvilket er sædvanligt og anses for nødvendigt i den medicotekniske industri. Primært driftsresultat blev med 202 Mkr. ca. 7 Mkr. (4%) højere end sidste år. Denne stigning er mindre end forventet, men tilfredsstillende i lyset af, at frigivelsen af ABL700 blev forsinket nogle måneder, og den intensiverede konkurrence, som medførte et betydeligt prispres på visse markeder. Overskudsgraden (primært resultat i procent af omsætningen) var 15%, hvilket er en mindre forbedring i forhold til den fortsættende koncerns overskudsgrad for 1997/98. 6 Årsberetning 98/99

8 Succesfuld introduktion af nye produkter som ABL700 er et direkte resultat af mange års erfaring i Radiometers udviklingsafdeling. else af lån, optaget i USD i forbindelse med overtagelse af SenDx. Ordinært resultat før skat på 239 Mkr. blev 33 Mkr. eller 16% bedre end 1997/98. Dette resultat er upåvirket af valutakursændringer i årets løb på grund af den valgte terminssikring af valutakurser. Resultatet er 7 Mkr. bedre end meddelt i den foreløbige regnskabsmeddelelse af 31/5 1999, og 43 Mkr. eller 22% bedre end den i sidste årsberetning meddelte forventning. Bestyrelsen anser det opnåede resultat for meget tilfredsstillende. Selskabsskat udgjorde for året 74 Mkr. eller 31% af resultatet før skat, hvilket sammen med regulering for tidligere år på 9 Mkr. resulterede i et ordinært resultat efter skat på 174 Mkr., der er 45 Mkr. eller 35% bedre end tilsvarende resultat sidste år. Medarbejderne i alle koncernselskaber har gjort en stor indsats, ikke mindst i forbindelse med årets store produktintroduktioner. Bestyrelse og direktion retter en varm tak til alle medarbejdere for arbejdsindsatsen og resultatet. Radiometers salgsselskaber oplever i disse år, at flere kunder ønsker at finansiere instrumenter ved leasing fremfor kontant køb. Radiometer tilbyder kunderne valget mellem finansiel leasing, som indebærer et salg på afbetalingslignende vilkår, og operationel leasing, som kan ligestilles med udlejning. Af koncernens instrumentsalg sker ca. 10% ved leasing, og vi har set en væsentlig stigning, specielt i operationel leasing. I balancen indgår i alt 29 Mkr. i leasingtilgodehavender (finansiel leasing) pr. 30/4 1999, hvilket er 4 Mkr. mindre end året før. Til gengæld indgår værdien af instru- En af Radiometers servicefolk, Allan Reerman, har travlt med at reparere et apparat. Årsberetning 98/99 7

9 Interessen var stor, da Radiometers medarbejdere i de danske selskaber i november 1998 blev præsenteret for de forskellige hjemme-pc muligheder. menter på operationel leasing med 11 Mkr. i anlægsaktiver mod 4 Mkr. året før, hvilket afspejler den operationelle leasingforms stigende popularitet. Udbytte Radiometers forretning kræver normalt ikke store investeringer i driftsmidler og lignende, og da egenkapitalandelen på 47% anses for passende, tilstræbes det at udlodde næsten hele årets overskud. For regnskabsåret 1998/99 betyder det, at der udloddes udbytte med 17 kr. pr. aktie. Radiometers forretningsområde Radiometers forretningsområde er at levere instrumenter, der giver information om kritisk syge patienters tilstand. Radiometer er dermed en del af den in-vitro diagnostiske industri, som i de senere år har oplevet sammenslutninger af industriens største selskaber og generelt en væsentligt intensiveret konkurrence. Det er Radiometers strategi, gennem organisatorisk fokus på kerneforretningen, at yde en bedre betjening af kunderne end konkurrenterne med flere produktlinier. Medarbejderforhold Ved regnskabsårets begyndelse beskæftigede Radiometer i alt medarbejdere, heraf 960 i Danmark og 630 i udlandet. Ved regnskabsårets udgang, 30/4 1999, beskæftigede koncernen i alt medarbejdere, heraf 966 i Danmark og 696 i udlandet. Radiometer tilbød i december 1998 alle medarbejdere i danske koncernselskaber et IT-uddannelsesprogram, hvor Radiometer betaler for 100 timers PC-relateret undervisning og stiller en hjemme-pc til rådighed for medarbejderne. Dette tilbud blev modtaget med overvældende tilslutning, idet 98% af medarbejderne tilmeldte sig programmet. Udgifterne til medarbejderuddannelse udgiftsføres løbende, mens afskrivningen af hjemme-pc sker over 3 år. Medarbejderne kan efter 3 år købe deres PC til markedspris. Som i mange tidligere år blev der mulighed for at købe medarbejderaktier. I december 1998 fik medarbejderne igen tilbudt denne mulighed, og tilslutningen var stor. Medarbejderne nytegnede således styk Radiometer B-aktier til 116 kr. pr. aktie. 709 medarbejdere i Danmark svarende til 83% af de tegningsberettigede udnyttede tegningsmuligheden, og emissionen blev overtegnet. År 2000 forhold Radiometer meddelte på generalforsamlingen 22/9 1998, at alle salgsvarer, driftsmidler og datasystemer med datofunktion var gennemgået, og at alle disse ville være validerede inden 1/ Undersøgelser af Radiometers salgsvarer efter internationale standarder har bekræftet, at alle Radiometers instrumenter vil kunne klare årtusindskiftet. En del ældre PC- og PC-baserede syste- 8 Årsberetning 98/99

10 Radiometers stand på CLMA-messen (Clinical Laboratory Management Association) i Philadelphia var præget af nye produkter. Alle produkterne er År 2000 sikre, hvilket er et godt salgsargument. mer er blevet udskiftet, og alle interne driftsmidler og driftssystemer anses for År 2000 sikre. Udskiftningen af regnskabssystemet for Radiometer Medical A/S, som ikke kunne klare År 2000, skrider planmæssigt frem. Det nye År 2000 sikre system er taget i brug pr. 1/ Endelig har Radiometer foretaget vurdering af sårbarhed over for svigt i forsyninger fra leverandører og foretaget de fornødne bestillinger af kritiske komponenter. Radiometer har ikke taget forholdsregler med hensyn til længerevarende svigt i generelle forsyninger som elektricitet, vand og teleydelser. Miljøforhold Radiometer er i sine aktiviteter ikke specielt miljøbelastende og udarbejder derfor ikke grønt regnskab. For Radiometers hovedproduktionssted, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, er der modtaget miljøgodkendelse fra Københavns Kommune. Vurdering af miljøkonsekvenser indgår som en integreret del af kravspecifikationer i forbindelse med produktudvikling og produktion. Aktionærforhold Radiometer A/S ønsker at være et selskab, hvis aktier er attraktive anlægspapirer for en bred aktionærkreds. Selskabets B-aktier noteres på Københavns Fondsbørs. Nedenfor nævnte aktionærer har i henhold til Aktieselskabslovens 28a oplyst, at de ejer betydelige aktieposter: Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, 1363 København K Investeringsselskabet af A/S Kobbelvænget 75, 2700 Brønshøj Årsberetning 98/99 9

11 Med nye produkter og kontrakter med store indkøbsforeninger står Radiometer America klar til at øge omsætningen på det amerikanske marked. Ved ekstraordinær generalforsamling, afholdt 9/ , blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr ved annullation af nominelt kr af selskabets beholdning af egne B-aktier, svarende til styk B-aktier. Valutaforhold Alle for koncernen vigtige handelsvalutaer er terminssikrede, idet f.eks. forventede indbetalinger i USD er sikret til gennemsnitskursen 6,70 DKK/USD for de næste 30 måneder. Tilsvarende er JPY sikret i 35 måneder frem til en kurs på 5,80 DKK/100 JPY. EUR er sikret 30 måneder frem til en kurs på 7,51 DKK/EUR. Fremtidsudsigter For regnskabsåret 1999/2000 forventer Radiometer at kunne få fuldt udbytte af de nyintroducerede produkter og tage væsentlige skridt i retning af en global markedsandel på 40%. Vi forventer en koncernomsætning på Mkr., hvilket er en stigning på 13%. Forventningen til koncernomsætning er udregnet ved anvendelse af valutakurser pr. 30/ Stigende valutakurser, i forhold til gennemsnitskurser for 1998/99, medvirker til 5% omsætningsstigning. Radiometer planlægger i 1999/ 2000 at introducere endnu en ny produktserie, NPT 7, primært til blodgasanalyse på hospitalsafdelinger med behov for analyse af få blodprøver dagligt. Med dette produkt står Radiometer med markedets stærkeste og bredeste produktlinie inden for blodgasanalyse. Radiometer står i en stærk konkurrenceposition og samtidig i en finansielt gunstig position. Det er Radiometers hensigt at udnytte denne position ved at udvide produktsortimentet med instrumenter, som giver yderligere oplysninger om kritisk syge patienters tilstand. Radiometers stærke markedsposition på hospitalernes akut-afdelinger åbner mulighed for at kunne tilbyde nye produkter til den eksisterende kundebase. Radiometer regner med i 1999/2000 at kunne tage de første, konkrete initiativer til en sådan vækststrategi. Det bemærkes, at hverken omkostninger ved evt. opkøb eller alliancer, eller omsætnings- og resultateffekter heraf er medtaget i de ovenfor anførte forventninger til regnskabsåret. Vi forventer et primært driftsresultat på ca. 220 Mkr., hvilket er en stigning på 9% i forhold til 1998/ Årsberetning 98/99

12 Regnskabspraksis Generelle bemærkninger Årsregnskabet for 1998/99 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. Som omtalt i årsberetningen er koncernens og selskabets økonomiske stilling påvirket af købet i august måned 1998 af virksomheden SenDx i USA. Resultatet fra SenDx virksomheden indgår i regnskabet med resultatet i perioden fra købstidspunktet til 30/ Dette svarer til 8 måneder. Merpris og omkostninger ved købet af SenDx virksomheden på 190,3 Mkr. er i overensstemmelse med koncernens sædvanlige regnskabspraksis afskrevet fuldt ud over egenkapitalen. En del af koncernens overskydende likviditet fra afhændelsen af delkoncernen Scientific Product Group er indtil videre anvendt til anskaffelse af egne aktier. Anskaffelsessummen er fragået i egenkapitalen. Koncernregnskab Regnskabet for Radiometer koncernen omfatter Radiometer A/S (moderselskabet) og de selskaber (tilknyttede virksomheder), hvori Radiometer A/S har en bestemmende indflydelse og direkte eller indirekte ejer 50% eller mere af selskabskapitalen. De tilknyttede virksomheder fremgår af den udarbejdede selskabsoversigt. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de enkelte reviderede regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder, og der er foretaget eliminering af interne indtægter og udgifter, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt ikke realiseret intern fortjeneste og tab på varebeholdninger og anlægsaktiver. I koncernregnskabet er den bogførte værdi af moderselskabets kapitalandel i tilknyttede virksomheder udlignet med moderselskabets andel af de tilknyttede virksomheders egenkapital på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Positive forskelsbeløb (koncerngoodwill) afskrives direkte over egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta Regnskaberne for udenlandske tilknyttede virksomheder omregnes til danske kr. således, at resultatopgørelsens poster omregnes til månedlige gennemsnitskurser, mens balancens poster omregnes efter valutakurserne pr. 30/ Valutakursdifferencer ved omregningen af de udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapitaler ved regnskabsårets begyndelse samt resultatopgørelserne for regnskabsåret til månedlige gennemsnitskurser føres over egenkapitalen. Balanceposter i udenlandsk valuta er omregnet efter valutakurserne pr. 30/4 1999, dog er terminssikrede tilgodehavender og gældsposter i USD, DEM, JPY, FRF, NLG, GBP, AUD, ESP og CHF omregnet til terminssikringskursen. De benyttede terminskurser modsvarer de aftalte kurser i henhold til indgåede valutaterminskontrakter frem til 30/ i overensstemmelse med koncernens sædvanlige praksis herfor. De anvendte ultimo- og terminskurser ved omregningen er anført i efterfølgende tabel: Ultimokurs Terminssikrings- Valuta 30/ kurs 30/ USD , ,6967 DEM , ,8375 JPY , ,0588 FRF , ,1337 NLG , ,3978 GBP , ,7170 AUD , ,5314 ESP , ,0451 CHF , ,8818 Til kurssikring af kroneværdien af den akkumulerede egenkapital i de tilknyttede virksomheder i USA, Tyskland, Japan, Frankrig, England og Australien er der i moderselskabet optaget lån på 14,4 MUSD, 5,5 MDEM, 1383,8 MJPY, 15,4 MFRF, 10,4 MGBP og 3,5 MAUD. Lånene er kursreguleret til ultimokursen 30/ Kursreguleringen føres over egenkapitalen. Resultatopgørelsen Koncernresultatopgørelsen opstilles funktionsopdelt og moderselskabets resultatopgørelse artsopdelt. Omsætning for koncernen omfatter omsætning i salgs- og produktionsvirksomheder. Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet. Servicekontrakter og udleje af instrumenter periodiseres. Instrumenter, der i visse lande er solgt på afbetalingslignende betingelser (uopsigelig finansiel leasing), indgår i omsætningen med nutidsværdien af de aftalte fremtidige leasingydelser. Koncernens omsætning repræsenterer således årets salg med fradrag af prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Produktionsomkostninger indeholder vareforbrug og omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets omsætning. Udviklingsomkostninger indeholder omkostninger til udviklingspersonale, lokaler m.v., herunder afskrivninger og gager. Salgsomkostninger indeholder omkostninger til salgspersonale, lokaler, reklame- og udstillingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Finansielle poster indeholder renter og kursreguleringer vedrørende værdipapirer, valutalån og rentedelen af finansielle leasingindtægter m.m. Ekstraordinære poster indeholder indtægter og udgifter, der fremkommer som følge af begivenheder, som klart adskiller sig fra virksomhedens ordinære drift, og som ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Som eksempel kan nævnes fortjenester eller tab ved omstruktureringer og/eller afvikling af aktiviteter. I posterne indgår ligeledes den del af koncernens samlede skatteforpligtelse, der kan henføres til de ekstraordinære indtægter og udgifter. Skat af årets resultat sammensætter sig af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat er afsat med 32% og omfatter forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af varebeholdninger, debitorer, driftsmidler, bygninger og foretagne hensættelser. Såfremt den udskudte skat udviser et positivt beløb, optages dette beløb ikke i balancen som et aktiv. Regnskabspraksis 11

13 Moderselskabet er sambeskattet med nogle af de tilknyttede virksomheder i Danmark og udlandet. Moderselskabet udgiftsfører og betaler den skat, der skal betales af samtlige danske tilknyttede virksomheder, som er med i sambeskatningen. I moderselskabet udgiftsføres og afsættes tillige den udskudte skat, der knytter sig til disse tilknyttede virksomheder. Balancen Balancen opstilles i kontoform. Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler afskrives over den forventede resterende lejeperiode, dog maksimalt over 10 år. Radiometer/Severinghaus Fellowship er en donation til et forskningsprogram ved University of California, USA, som afskrives fra 1996/97 over 5 år. Materielle anlægsaktiver Bygninger er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmidler og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede levetid. De større aktivers levetid fastsættes individuelt, mens øvrige aktiver opdeles i ensartede grupper. I de danske selskaber benyttes følgende afskrivningsperioder: Bygninger år Maskiner år EDB-udstyr år Inventar og driftsmidler i øvrigt... 5 år I udlandet søges tilsvarende principper anvendt, dog tilpasset lokal praksis. Anskaffelser af maskiner, inventar og driftsmidler med en anskaffelsessum på under kr. udgiftsføres i de danske selskaber fuldt ud i resultatopgørelsen. Udlejningsinstrumenter (fortrinsvis operationel leasing) optages til fremstillingspris inkl. IPO. Afskrives over den forventede udlejningsperiode (normalt 2-5 år). Finansielle anlægsaktiver Egne aktier er optaget uden værdi. Anskaffelsessummen er fragået i selskabets egenkapital. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter indre værdis metode. Tilknyttede virksomheders driftsresultater indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse, og kapitalandelen optages til tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital omregnes til danske kroner som anført ovenfor under omregning af fremmed valuta. Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, fragår i værdien af kapitalandele og regnskabsføres som tilgodehavende udbytte fra tilknyttede virksomheder under kortfristede tilgodehavender. Leasingtilgodehavender er tilgodehavender fra salg af instrumenter, der er solgt på afbetalingslignende betingelser (uopsigelig finansiel leasing). Tilgodehavenderne er værdiansat til nutidsværdien af de aftalte fremtidige leasingydelser. Den del af tilgodehavenderne, som indgår inden for 1 år er optaget under omsætningsaktivernes tilgodehavender. Andre værdipapirer og kapitalandele optages til anskaffelsessum eller til kursværdi på balancedagen, hvis denne er lavere. Omsætningsaktiver Varebeholdninger er opgjort efter FIFO princippet til kostpris inkl. hjemtagelsesomkostninger og direkte produktionsomkostninger. For varer under fremstilling samt færdigproducerede varer er der endvidere sket tillæg for indirekte produktionsomkostninger. På ukurante varer er der foretaget fornøden nedskrivning. Tilgodehavender værdiansættes efter en individuel vurdering af debitorernes soliditet, og hensættelser til tab finder sted, hvor dette skønnes påkrævet. Værdipapirer er børsnoterede danske obligationer, der er optaget til kursværdien 30/ Realiseret kursavance er medtaget i resultatopgørelsen, medens urealiseret kursavance er overført til opskrivningshenlæggelser. Såvel realiserede som urealiserede kurstab er medtaget i resultatopgørelsen. Gæld Gæld værdiansættes til pålydende værdi. Bankgæld indeholder lån optaget til kurssikring af egenkapitalen i de tilknyttede virksomheder i USA, Tyskland, Japan, Frankrig, England og Australien, jf. omtalen ovenfor under omregning af fremmed valuta. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i koncernresultatet. Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Regnskabspraksis 12

14 Resultatopgørelse Koncernen 1/ / / Note (1.000 kr.) 30/4 1999) 30/4 1998) 30/4 1997) 1 Omsætning ) ) ) 2 Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat ) ) ) 2 Udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) 2 Salgsomkostninger ( ) ( ) ( ) 2 Administrationsomkostninger (94.854) ( ) ( ) Primært driftsresultat ) ) ) 3 Finansielle indtægter ) ) ) 4 Finansielle udgifter (29.064) (30.893) (29.593) Ordinært resultat før skat ) ) ) 5 Regulering af skat vedr. tidligere år 9.164) 184) 1.010) 5 Selskabsskat (74.373) ( ) (92.685) Ordinært resultat efter skat ) ) ) 6 Ekstraordinære poster, netto 6.516) ) ( ) 6 Skat af ekstraordinære poster 0) (51.396) ) 6 Ekstraordinære poster efter skat 6.516) ) ( ) Årets resultat ) ) ) Udgifter og tab er angivet med ( ). Resultatopgørelse Koncernen 13

15 Balance Aktiver Koncernen Note (1.000 kr.) 30/ / / Indretning af lejede lokaler Radiometer/Severinghaus Fellowship Deposita m.v Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Maskiner Inventar og driftsmidler Udlejningsinstrumenter Forudbetalinger på anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Egne aktier Leasingtilgodehavender Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvare- og komponentlager Varer under fremstilling Færdigvarer Varebeholdninger Varedebitorer Leasingtilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance Aktiver Koncernen

16 Balance Passiver Koncernen Note (1.000 kr.) 30/ / / Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nedsat aktiekapital Frie reserver Egenkapital Udskudt skat Hensættelser i øvrigt Hensættelser Prioritetsgæld Kreditinstitutter Langfristet gæld Bankgæld Anden gæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Vare- og omkostningskreditorer A-skat, moms, løn, feriepenge m.v Udbytte Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. Balance Passiver Koncernen 15

17 Pengestrømsopgørelse Koncernen Note (1.000 kr.) 1998/99) 1997/98) 1996/97) Årets resultat ) ) ) 21 Afskrivninger på anlægsaktiver ) ) ) 22 Reguleringer ) (41.956) ) 23 Ændringer i driftskapital (47.967) (33.601) 3.175) Pengestrømme fra drift før finansielle poster ) ) ) Renteindbetalinger og lign ) ) ) Renteudbetalinger (29.526) (26.165) (31.390) Realiseret kursgevinst/tab 3.976) 1.070) 8.803) Pengestrømme fra ordinær drift ) ) ) 24 Betalinger vedr. ekstraordinære poster m.v. 0) ( ) (5.023) Betalt selskabsskat ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra driftsaktivitet ) ) ) 25 Køb af anlægsaktiver (81.689) (52.961) (54.068) 26 Salg af anlægsaktiver ) 9.579) ) Køb af finansielle anlægsaktiver (14.307) (22.145) 0) Køb af egne aktier netto (53.938) ( ) 0) Salg af finansielle anlægsaktiver ) 0) 286) 27 Køb af SenDx ( ) 0) (1.793) 28 Salg af SPG ) 0) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ) (42.922) Nettoprovenu ved udvidelse af aktiekapital 7.540) 0) 0) Udbetalt udbytte ( ) ( ) ( ) Ændring i bankgæld (8.727) (59.331) ) Finansiering fra lån til kurssikring af egenkapitalen i tilknyttede virksomheder ) ) (56.420) Finansiering fra langfristet gæld (34.477) ) ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) ( ) ( ) Ændring i likvider ( ) (57.873) ) 29 Likvider og værdipapirer primo ) ) Likvider og værdipapirer ultimo ) ) Alle ændringer, som forbruger likviditet, er angivet med ( ) Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke udledes direkte af koncernregnskabernes tal for 1996/97, 1997/98 og 1998/99, idet der er foretaget omregning af 1996/97-tallene og af 1997/98-tallene i udenlandske valutaer til de samme kurser, som er anvendt ved omregningen af koncernselskabernes regnskaber for henholdsvis 1997/98 og 1998/99. Pengestrømsopgørelse Koncernen 16

18 Resultatopgørelse Moderselskabet 1/ / / Note (1.000 kr.) 30/4 1999) 30/4 1998) 30/4 1997) 30 Omsætning ) ) ) Andre eksterne udgifter (11.597) (13.882) (14.904) 31 Personaleudgifter (5.971) (17.126) (8.882) 32 Afskrivninger (7.518) (7.017) (6.994) 33 Resultat før skat og ekstraordinære poster i tilknyttede virksomheder ) ) ) Primært driftsresultat ) ) ) 34 Finansielle indtægter ) ) ) 35 Finansielle udgifter (25.560) (26.069) (36.869) Resultat før skat og ekstraordinære poster ) ) ) 36 Regulering af skat vedr. tidligere år 9.164) 184) 1.010) 36 Selskabsskat (74.373) ( ) (92.685) Årets resultat før ekstraordinære poster ) ) ) 37 Ekstraordinære poster, netto 6.516) ) ( ) 37 Skat af ekstraordinære poster 0) (51.396) ) 37 Ekstraordinære poster efter skat 6.516) ) ( ) Årets resultat ) ) ) Til disposition: Årets resultat ) ) ) Overført fra reserverne 0) 0) ) ) ) ) Der fordeles således: Udbytte 17 kr. pr. aktie a 20 kr. (15 kr. og 50 kr.) ) ) ) Overført til reserver ) ) -) ) ) ) Udgifter og tab er angivet med ( ). 17 Resultatopgørelse Moderselskabet

19 Balance Aktiver Moderselskabet Note (1.000 kr.) 30/ / / Indretning af lejede lokaler Deposita m.v Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Egne aktier Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Lån til tilknyttede virksomheder Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende udbytte fra tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance Aktiver Moderselskabet

20 Balance Passiver Moderselskabet Note (1.000 kr.) 30/ / / Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nedsat aktiekapital Reserve for ikke udloddet overskud i tilknyttede virksomheder Frie reserver Egenkapital Udskudt skat Hensættelser Bankgæld Anden gæld Vare- og omkostningskreditorer Gæld til tilknyttede virksomheder A-skat, moms, løn, feriepenge m.v Udbytte Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. 55 Koncernforhold Balance Passiver Moderselskabet 19

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/01/2014 Niels Erik Pedersen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere