Radiometer A/S. Årsberetning 98/99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiometer A/S. Årsberetning 98/99"

Transkript

1

2 Radiometer A/S Årsberetning 98/99

3 Radiometer koncernen de seneste 10 år *) ***) 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 97/98 98/99 Omsætning Mkr heraf medico **) Mkr Primært driftsresultat Mkr Årets resultat Mkr Egenkapital Mkr Samlede aktiver Mkr Antal beskæftigede (ultimo året) heraf i udlandet Udlandsomsætning % Overskudsgrad 1) % Afkastningsgrad 2) % Likviditetsgrad 3 ) 2,8 2,6 2,0 2,1 1,8 1,8 1,9 1,3 1,8 1,8 1,5 Soliditetsgrad 4) % Regnskabstallene fra 1992/93 til og med regnskabsåret 1997/98 inkluderer den i januar 1998 frasolgte Scientific Product Group. 1) Primært driftsresultat i % af omsætning 2) Primært driftsresultat i % af samlede aktiver 3) Omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld 4) Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver *) Fra og med regnskabsåret 1994/95 er anvendt månedlige gennemsnitskurser mod tidligere balancedagens kurs for omregning af udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelser til danske kroner **) Medicoteknik inkl. service og fremmede leverandørers produkter iflg. interne segmentregnskaber ***) Fortsættende koncern = Fortsættende koncern = Radiometer koncernen inkl. Scientific Product Group Omsætning (Mkr.) Resultat (Mkr.) Omsætning pr. beskæftiget (1.000 kr.)

4 Indhold Årsberetning 1998/99 side 14 Regnskabspraksis side 11 Årsregnskab side 13 Pengestrømsopgørelse side 16 Overskudsfordeling side 17 Noter side 20 Påtegninger side 26 Radiometer Medical Group side 27 Bestyrelse, koncernledelse og revision side 38 5 års kapital- og kursudvikling side 40 Koncerndiagram side 41 Koncernens selskaber 1999 side 42 Radiometers historie i korte træk side 44 Årets meddelelser fra selskabet side 46 Generalforsamling Mandag den 27. september 1999 kl på Åkandevej 21, 2700 Brønshøj. Aktionærer kan bestille adgangskort og stemmesedler ved henvendelse til Unibank, Aktiebog, tlf , eller til selskabet, hverdage i perioden september (begge dage inkl.) kl Udbytte for regnskabsåret 1998/99 udbetales af det depotførende pengeinstitut/børsmæglerselskab den 4. oktober

5 Årsberetning 98/99 Koncernen opnåede et særdeles tilfredsstillende resultat. Radiometer overtog aktiverne i SenDx Medical, Inc. Ny generation af blodgasudstyr skaber stærk efterspørgsel efter Radiometers instrumenter. Amerikanske indkøbsorganisationer indgår aftaler med Radiometer. Resultatopgørelse for fortsættende koncern *) i Mkr. 97/98 98/99 Omsætning 1.315, ,0 Bruttoresultat 921,2 951,0 Udviklingsomkostninger 133,9 145,9 Salgsomkostninger 504,6 508,6 Administrationsomkostninger 88,0 94,8 Primært driftsresultat 194,7 201,7 Finansielle indtægter netto 11,2 37,2 Ordinært resultat før skat 205,9 238,9 Skat 76,8 65,2 Ordinært resultat efter skat 129,1 173,7 Ekstraordinære poster efter skat 138,7 6,5 Resultat af SPG - 8 mdr. 37,0 0 Årets resultat 304,8 180,2 I USA blev ABL700 nr. 100 installeret i april 1999 på Leominster Hospital, Massachusettes - et hospital, som er medlem af indkøbsforeningen Novation. 1998/99 var første år, hvor Radiometer koncernen alene omfattede medico-aktiviteter, og sammenligningstal for forrige års regnskabsresultat er derfor væsentligt påvirket af frasalget af Scientific Product Group (SPG). I det efterfølgende er alle kommentarer til tidligere års resultater relateret til regnskabstal for 1997/98, som er korrigeret for frasalget af SPG. *) I januar 1998 solgte Radiometer sin Scientific Product Group (SPG), hvilket påvirkede koncernregnskabet for 1997/98 kraftigt. I årsberetningen for 1997/98 vistes en regnskabsopstilling for Radiometer Medical Group (RMG) med sammenligningstal for det foregående år. Eftersom al driftsaktivitet siden afhændelsen af SPG nu foregår i RMG, er disse regnskabstal for 1997/98 tilpasset, så de omfatter alle driftsaktiviteter (herunder også moderselskabet) i den fortsættende koncern. De ovenfor viste sammenligningstal for den fortsættende koncern for 1997/98 er således ikke identiske med sidste års tal for RMG. Det blev et succesfuldt år, hvor introduktionen af to nye instrumentgenerationer (ABL 700 og ABL 70) skabte ny salgsvækst. Koncernen opnåede med en omsætning på Mkr. en omsætningsstigning på 1% i forhold til omsætningen på Mkr. for den tilsvarende forretningsenhed (koncernen korrigeret for salg fra den frasolgte Scientific Product Group). Ved uændrede valutakurser i forhold til året før ville omsætningen have været 45 Mkr. højere i 1998/99, svarende til en omsætningsstigning på 3%. Efter frigivelse i august 1998 og lageropbygning af demo-apparater i de følgende måneder bidrog ABL700 specielt i andet halvår til en betydelig instrumentomsætning. Der blev således solgt (inkl. leasingsalg) 30% flere instrumenter i 2. halvdel af 1998/99 end i tilsvarende periode i 1997/98. 4 Årsberetning 98/99

6 Med ABL700 generationen fortsætter Radiometer sin mangeårige tradition for at levere analyseinstrumenter til blodgasser og relaterede parametre, som har markedets største målenøjagtighed og betjeningsvenlighed. Den stærke efterspørgsel efter ABL700 produkterne dokumenterer, at Radiometer ikke blot leverer instrumenter af højeste kvalitet, men også samlede, omkostningseffektive løsninger til hospitalerne. RADIANCE, den nyintroducerede data-management og IT-netværk softwarepakke, har ligeledes vakt positiv opmærksomhed blandt Radiometers kunder og været en væsentlig faktor i den stærke efterspørgsel, Radiometer har oplevet efter ABL700 på alle markeder. Radiometer planlægger i efteråret 1999 at introducere yderligere målemoduler til ABL700. Som det første blodgasinstrument på markedet vil ABL700 kunne måle bilirubin og føtal hæmoglobin; og et AutoCheck modul til indbygning i ABL700 vil give mulighed for at automatisere kvalitetskontrolproceduren, som i dag foretages manuelt - flere gange dagligt på mange hospitaler. Radiometer A/S overtog i august 1998 aktiver og aktiviteter for 30 MUSD svarende til 204,7 Mkr. fra det californiske firma SenDx Medical, Inc. På overtagelsestidspunktet var de overtagne aktiver bogført til 14,4 Mkr., mens restkøbesummen eller 190,3 Mkr. efter hidtidig regnskabspraksis er straksafskrevet som koncerngoodwill over egenkapitalen. Købet af SenDx Medicals aktiviteter muliggjorde, at Radiometer kunne markedsføre et kvalitetsprodukt, ABL70, specialdesignet til de hospitalsafdelinger, som foretager et mindre antal prøver pr. dag. Vi vurderer, at den bredere blodgasproduktlinie betyder en væsentlig konkurrencefordel, som er udnyttet både ved indgåelse af kontrakter med indkøbsforeninger Overtagelsen af SenDx aktiviteterne har tilført Radiometer dets bærbare Point-of-Care udstyr, som er navngivet ABL70 og et aktivt produktudviklingsmiljø. som Novation og ved tilbudsgivning til større hospitalsgrupper. ABL70 fra det tilkøbte SenDx Medical, Inc. blev introduceret til Radiometers salgsorganisation i samme måned som ABL700, men bidrog mindre end forventet til omsætningsfremgangen. Årsagen til det svagere ABL70 salg skal primært findes i, at salgsorganisationen har fokuseret sin indsats på de mange salgsmuligheder, ABL700 har givet på Radiometers traditionelle kernemarked, nemlig hospitalsafdelinger med analyse af mange blodprøver dagligt og høje kvalitetskrav. Der iværksættes nu en salgskampagne for ABL70, som skal give øget fokus på de nye markedssegmenter, hvor ABL70 er det optimale produktvalg. Årsberetning 98/99 5

7 Koncernomsætningens geografiske fordeling 1998/99 Vesteuropa ekskl. Skandinavien 38% Nordamerika 23% Koncernomsætningens fordeling på produktområder 1998/99 Fremmede leverandører 9% Finansielle poster blev netto 37 Mkr. mod 11 Mkr. sidste år. Hovedårsagen til forbedringen er engangsindtægter på i alt ca. 18 Mkr., der hidrører fra låneomlægninger i Japan i forbindelse med sidste års salg af det japanske SPGselskab, Marumoto K.K., og indfri- Serviceydelser 13% Monitorering 5% N, S, SF 2% Danmark 6% Østeuropa 1% Øvrige 4% Fjernøsten 26% Diagnostik 73% SenDx aktiviteter blev overtaget af tre grunde. Radiometer ønskede for det første straks at kunne medtage bærbart Point-of-Care udstyr i sine tilbud til de store hospitalsindkøbsorganisationer. Dernæst ønskede Radiometer et meget betjeningsvenligt instrument til blodgas og elektrolytter, som til en lavere pris kan tilbydes i mindre udviklede lande og til fjerntliggende landhospitaler. Endelig ønskede Radiometer at bruge den produktudviklingsafdeling i Californien, der havde konstrueret ABL70, og som fremover kan supplere Radiometer Medicals udviklingsafdeling i København. Det var ikke forventet, at SenDx ville påvirke omsætningen meget i 1998/99, og det opnåede salg var endog mindre end forventet. Alligevel er det bestyrelsens opfattelse, at overtagelsen med de ovenfor anførte tre begrundelser har været rigtig og vil blive til stor gavn i de kommende år. Omsætningen af produkter til kvalitetskontrol har vist en tilfredsstillende stigning, mens stigningen i salget af produkter til prøvetagning har været mindre end forventet. Bruttoresultatet på 951 Mkr., der er 30 Mkr. større end året før, var positivt påvirket af en relativt større omsætning af produkter med høj dækningsgrad, som mere end opvejede ekstraomkostninger som følge af produktskiftet til nye produktgenerationer. Udviklings-, salgs-, og administrationsomkostninger blev 749 Mkr., hvilket er en stigning på 23 Mkr. eller 3% i forhold til sidste år. Fratrækkes de omkostninger, som fulgte med købet af SenDx, bliver stigningen 1% i forhold til sidste år. Ved uændrede valutakurser i forhold til sidste år ville de samlede omkostninger dog være steget 5%, og 3% uden SenDx. Udviklingsomkostningerne er steget med 12 Mkr. (9%), hvilket primært skyldes udviklingsomkostninger i SenDx. Udviklingsomkostningerne udgør 11% af omsætningen, hvilket er sædvanligt og anses for nødvendigt i den medicotekniske industri. Primært driftsresultat blev med 202 Mkr. ca. 7 Mkr. (4%) højere end sidste år. Denne stigning er mindre end forventet, men tilfredsstillende i lyset af, at frigivelsen af ABL700 blev forsinket nogle måneder, og den intensiverede konkurrence, som medførte et betydeligt prispres på visse markeder. Overskudsgraden (primært resultat i procent af omsætningen) var 15%, hvilket er en mindre forbedring i forhold til den fortsættende koncerns overskudsgrad for 1997/98. 6 Årsberetning 98/99

8 Succesfuld introduktion af nye produkter som ABL700 er et direkte resultat af mange års erfaring i Radiometers udviklingsafdeling. else af lån, optaget i USD i forbindelse med overtagelse af SenDx. Ordinært resultat før skat på 239 Mkr. blev 33 Mkr. eller 16% bedre end 1997/98. Dette resultat er upåvirket af valutakursændringer i årets løb på grund af den valgte terminssikring af valutakurser. Resultatet er 7 Mkr. bedre end meddelt i den foreløbige regnskabsmeddelelse af 31/5 1999, og 43 Mkr. eller 22% bedre end den i sidste årsberetning meddelte forventning. Bestyrelsen anser det opnåede resultat for meget tilfredsstillende. Selskabsskat udgjorde for året 74 Mkr. eller 31% af resultatet før skat, hvilket sammen med regulering for tidligere år på 9 Mkr. resulterede i et ordinært resultat efter skat på 174 Mkr., der er 45 Mkr. eller 35% bedre end tilsvarende resultat sidste år. Medarbejderne i alle koncernselskaber har gjort en stor indsats, ikke mindst i forbindelse med årets store produktintroduktioner. Bestyrelse og direktion retter en varm tak til alle medarbejdere for arbejdsindsatsen og resultatet. Radiometers salgsselskaber oplever i disse år, at flere kunder ønsker at finansiere instrumenter ved leasing fremfor kontant køb. Radiometer tilbyder kunderne valget mellem finansiel leasing, som indebærer et salg på afbetalingslignende vilkår, og operationel leasing, som kan ligestilles med udlejning. Af koncernens instrumentsalg sker ca. 10% ved leasing, og vi har set en væsentlig stigning, specielt i operationel leasing. I balancen indgår i alt 29 Mkr. i leasingtilgodehavender (finansiel leasing) pr. 30/4 1999, hvilket er 4 Mkr. mindre end året før. Til gengæld indgår værdien af instru- En af Radiometers servicefolk, Allan Reerman, har travlt med at reparere et apparat. Årsberetning 98/99 7

9 Interessen var stor, da Radiometers medarbejdere i de danske selskaber i november 1998 blev præsenteret for de forskellige hjemme-pc muligheder. menter på operationel leasing med 11 Mkr. i anlægsaktiver mod 4 Mkr. året før, hvilket afspejler den operationelle leasingforms stigende popularitet. Udbytte Radiometers forretning kræver normalt ikke store investeringer i driftsmidler og lignende, og da egenkapitalandelen på 47% anses for passende, tilstræbes det at udlodde næsten hele årets overskud. For regnskabsåret 1998/99 betyder det, at der udloddes udbytte med 17 kr. pr. aktie. Radiometers forretningsområde Radiometers forretningsområde er at levere instrumenter, der giver information om kritisk syge patienters tilstand. Radiometer er dermed en del af den in-vitro diagnostiske industri, som i de senere år har oplevet sammenslutninger af industriens største selskaber og generelt en væsentligt intensiveret konkurrence. Det er Radiometers strategi, gennem organisatorisk fokus på kerneforretningen, at yde en bedre betjening af kunderne end konkurrenterne med flere produktlinier. Medarbejderforhold Ved regnskabsårets begyndelse beskæftigede Radiometer i alt medarbejdere, heraf 960 i Danmark og 630 i udlandet. Ved regnskabsårets udgang, 30/4 1999, beskæftigede koncernen i alt medarbejdere, heraf 966 i Danmark og 696 i udlandet. Radiometer tilbød i december 1998 alle medarbejdere i danske koncernselskaber et IT-uddannelsesprogram, hvor Radiometer betaler for 100 timers PC-relateret undervisning og stiller en hjemme-pc til rådighed for medarbejderne. Dette tilbud blev modtaget med overvældende tilslutning, idet 98% af medarbejderne tilmeldte sig programmet. Udgifterne til medarbejderuddannelse udgiftsføres løbende, mens afskrivningen af hjemme-pc sker over 3 år. Medarbejderne kan efter 3 år købe deres PC til markedspris. Som i mange tidligere år blev der mulighed for at købe medarbejderaktier. I december 1998 fik medarbejderne igen tilbudt denne mulighed, og tilslutningen var stor. Medarbejderne nytegnede således styk Radiometer B-aktier til 116 kr. pr. aktie. 709 medarbejdere i Danmark svarende til 83% af de tegningsberettigede udnyttede tegningsmuligheden, og emissionen blev overtegnet. År 2000 forhold Radiometer meddelte på generalforsamlingen 22/9 1998, at alle salgsvarer, driftsmidler og datasystemer med datofunktion var gennemgået, og at alle disse ville være validerede inden 1/ Undersøgelser af Radiometers salgsvarer efter internationale standarder har bekræftet, at alle Radiometers instrumenter vil kunne klare årtusindskiftet. En del ældre PC- og PC-baserede syste- 8 Årsberetning 98/99

10 Radiometers stand på CLMA-messen (Clinical Laboratory Management Association) i Philadelphia var præget af nye produkter. Alle produkterne er År 2000 sikre, hvilket er et godt salgsargument. mer er blevet udskiftet, og alle interne driftsmidler og driftssystemer anses for År 2000 sikre. Udskiftningen af regnskabssystemet for Radiometer Medical A/S, som ikke kunne klare År 2000, skrider planmæssigt frem. Det nye År 2000 sikre system er taget i brug pr. 1/ Endelig har Radiometer foretaget vurdering af sårbarhed over for svigt i forsyninger fra leverandører og foretaget de fornødne bestillinger af kritiske komponenter. Radiometer har ikke taget forholdsregler med hensyn til længerevarende svigt i generelle forsyninger som elektricitet, vand og teleydelser. Miljøforhold Radiometer er i sine aktiviteter ikke specielt miljøbelastende og udarbejder derfor ikke grønt regnskab. For Radiometers hovedproduktionssted, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, er der modtaget miljøgodkendelse fra Københavns Kommune. Vurdering af miljøkonsekvenser indgår som en integreret del af kravspecifikationer i forbindelse med produktudvikling og produktion. Aktionærforhold Radiometer A/S ønsker at være et selskab, hvis aktier er attraktive anlægspapirer for en bred aktionærkreds. Selskabets B-aktier noteres på Københavns Fondsbørs. Nedenfor nævnte aktionærer har i henhold til Aktieselskabslovens 28a oplyst, at de ejer betydelige aktieposter: Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, 1363 København K Investeringsselskabet af A/S Kobbelvænget 75, 2700 Brønshøj Årsberetning 98/99 9

11 Med nye produkter og kontrakter med store indkøbsforeninger står Radiometer America klar til at øge omsætningen på det amerikanske marked. Ved ekstraordinær generalforsamling, afholdt 9/ , blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr ved annullation af nominelt kr af selskabets beholdning af egne B-aktier, svarende til styk B-aktier. Valutaforhold Alle for koncernen vigtige handelsvalutaer er terminssikrede, idet f.eks. forventede indbetalinger i USD er sikret til gennemsnitskursen 6,70 DKK/USD for de næste 30 måneder. Tilsvarende er JPY sikret i 35 måneder frem til en kurs på 5,80 DKK/100 JPY. EUR er sikret 30 måneder frem til en kurs på 7,51 DKK/EUR. Fremtidsudsigter For regnskabsåret 1999/2000 forventer Radiometer at kunne få fuldt udbytte af de nyintroducerede produkter og tage væsentlige skridt i retning af en global markedsandel på 40%. Vi forventer en koncernomsætning på Mkr., hvilket er en stigning på 13%. Forventningen til koncernomsætning er udregnet ved anvendelse af valutakurser pr. 30/ Stigende valutakurser, i forhold til gennemsnitskurser for 1998/99, medvirker til 5% omsætningsstigning. Radiometer planlægger i 1999/ 2000 at introducere endnu en ny produktserie, NPT 7, primært til blodgasanalyse på hospitalsafdelinger med behov for analyse af få blodprøver dagligt. Med dette produkt står Radiometer med markedets stærkeste og bredeste produktlinie inden for blodgasanalyse. Radiometer står i en stærk konkurrenceposition og samtidig i en finansielt gunstig position. Det er Radiometers hensigt at udnytte denne position ved at udvide produktsortimentet med instrumenter, som giver yderligere oplysninger om kritisk syge patienters tilstand. Radiometers stærke markedsposition på hospitalernes akut-afdelinger åbner mulighed for at kunne tilbyde nye produkter til den eksisterende kundebase. Radiometer regner med i 1999/2000 at kunne tage de første, konkrete initiativer til en sådan vækststrategi. Det bemærkes, at hverken omkostninger ved evt. opkøb eller alliancer, eller omsætnings- og resultateffekter heraf er medtaget i de ovenfor anførte forventninger til regnskabsåret. Vi forventer et primært driftsresultat på ca. 220 Mkr., hvilket er en stigning på 9% i forhold til 1998/ Årsberetning 98/99

12 Regnskabspraksis Generelle bemærkninger Årsregnskabet for 1998/99 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskaber. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. Som omtalt i årsberetningen er koncernens og selskabets økonomiske stilling påvirket af købet i august måned 1998 af virksomheden SenDx i USA. Resultatet fra SenDx virksomheden indgår i regnskabet med resultatet i perioden fra købstidspunktet til 30/ Dette svarer til 8 måneder. Merpris og omkostninger ved købet af SenDx virksomheden på 190,3 Mkr. er i overensstemmelse med koncernens sædvanlige regnskabspraksis afskrevet fuldt ud over egenkapitalen. En del af koncernens overskydende likviditet fra afhændelsen af delkoncernen Scientific Product Group er indtil videre anvendt til anskaffelse af egne aktier. Anskaffelsessummen er fragået i egenkapitalen. Koncernregnskab Regnskabet for Radiometer koncernen omfatter Radiometer A/S (moderselskabet) og de selskaber (tilknyttede virksomheder), hvori Radiometer A/S har en bestemmende indflydelse og direkte eller indirekte ejer 50% eller mere af selskabskapitalen. De tilknyttede virksomheder fremgår af den udarbejdede selskabsoversigt. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de enkelte reviderede regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder, og der er foretaget eliminering af interne indtægter og udgifter, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt ikke realiseret intern fortjeneste og tab på varebeholdninger og anlægsaktiver. I koncernregnskabet er den bogførte værdi af moderselskabets kapitalandel i tilknyttede virksomheder udlignet med moderselskabets andel af de tilknyttede virksomheders egenkapital på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Positive forskelsbeløb (koncerngoodwill) afskrives direkte over egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta Regnskaberne for udenlandske tilknyttede virksomheder omregnes til danske kr. således, at resultatopgørelsens poster omregnes til månedlige gennemsnitskurser, mens balancens poster omregnes efter valutakurserne pr. 30/ Valutakursdifferencer ved omregningen af de udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapitaler ved regnskabsårets begyndelse samt resultatopgørelserne for regnskabsåret til månedlige gennemsnitskurser føres over egenkapitalen. Balanceposter i udenlandsk valuta er omregnet efter valutakurserne pr. 30/4 1999, dog er terminssikrede tilgodehavender og gældsposter i USD, DEM, JPY, FRF, NLG, GBP, AUD, ESP og CHF omregnet til terminssikringskursen. De benyttede terminskurser modsvarer de aftalte kurser i henhold til indgåede valutaterminskontrakter frem til 30/ i overensstemmelse med koncernens sædvanlige praksis herfor. De anvendte ultimo- og terminskurser ved omregningen er anført i efterfølgende tabel: Ultimokurs Terminssikrings- Valuta 30/ kurs 30/ USD , ,6967 DEM , ,8375 JPY , ,0588 FRF , ,1337 NLG , ,3978 GBP , ,7170 AUD , ,5314 ESP , ,0451 CHF , ,8818 Til kurssikring af kroneværdien af den akkumulerede egenkapital i de tilknyttede virksomheder i USA, Tyskland, Japan, Frankrig, England og Australien er der i moderselskabet optaget lån på 14,4 MUSD, 5,5 MDEM, 1383,8 MJPY, 15,4 MFRF, 10,4 MGBP og 3,5 MAUD. Lånene er kursreguleret til ultimokursen 30/ Kursreguleringen føres over egenkapitalen. Resultatopgørelsen Koncernresultatopgørelsen opstilles funktionsopdelt og moderselskabets resultatopgørelse artsopdelt. Omsætning for koncernen omfatter omsætning i salgs- og produktionsvirksomheder. Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet. Servicekontrakter og udleje af instrumenter periodiseres. Instrumenter, der i visse lande er solgt på afbetalingslignende betingelser (uopsigelig finansiel leasing), indgår i omsætningen med nutidsværdien af de aftalte fremtidige leasingydelser. Koncernens omsætning repræsenterer således årets salg med fradrag af prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Produktionsomkostninger indeholder vareforbrug og omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets omsætning. Udviklingsomkostninger indeholder omkostninger til udviklingspersonale, lokaler m.v., herunder afskrivninger og gager. Salgsomkostninger indeholder omkostninger til salgspersonale, lokaler, reklame- og udstillingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager. Finansielle poster indeholder renter og kursreguleringer vedrørende værdipapirer, valutalån og rentedelen af finansielle leasingindtægter m.m. Ekstraordinære poster indeholder indtægter og udgifter, der fremkommer som følge af begivenheder, som klart adskiller sig fra virksomhedens ordinære drift, og som ikke forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Som eksempel kan nævnes fortjenester eller tab ved omstruktureringer og/eller afvikling af aktiviteter. I posterne indgår ligeledes den del af koncernens samlede skatteforpligtelse, der kan henføres til de ekstraordinære indtægter og udgifter. Skat af årets resultat sammensætter sig af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat er afsat med 32% og omfatter forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af varebeholdninger, debitorer, driftsmidler, bygninger og foretagne hensættelser. Såfremt den udskudte skat udviser et positivt beløb, optages dette beløb ikke i balancen som et aktiv. Regnskabspraksis 11

13 Moderselskabet er sambeskattet med nogle af de tilknyttede virksomheder i Danmark og udlandet. Moderselskabet udgiftsfører og betaler den skat, der skal betales af samtlige danske tilknyttede virksomheder, som er med i sambeskatningen. I moderselskabet udgiftsføres og afsættes tillige den udskudte skat, der knytter sig til disse tilknyttede virksomheder. Balancen Balancen opstilles i kontoform. Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler afskrives over den forventede resterende lejeperiode, dog maksimalt over 10 år. Radiometer/Severinghaus Fellowship er en donation til et forskningsprogram ved University of California, USA, som afskrives fra 1996/97 over 5 år. Materielle anlægsaktiver Bygninger er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmidler og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede levetid. De større aktivers levetid fastsættes individuelt, mens øvrige aktiver opdeles i ensartede grupper. I de danske selskaber benyttes følgende afskrivningsperioder: Bygninger år Maskiner år EDB-udstyr år Inventar og driftsmidler i øvrigt... 5 år I udlandet søges tilsvarende principper anvendt, dog tilpasset lokal praksis. Anskaffelser af maskiner, inventar og driftsmidler med en anskaffelsessum på under kr. udgiftsføres i de danske selskaber fuldt ud i resultatopgørelsen. Udlejningsinstrumenter (fortrinsvis operationel leasing) optages til fremstillingspris inkl. IPO. Afskrives over den forventede udlejningsperiode (normalt 2-5 år). Finansielle anlægsaktiver Egne aktier er optaget uden værdi. Anskaffelsessummen er fragået i selskabets egenkapital. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter indre værdis metode. Tilknyttede virksomheders driftsresultater indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse, og kapitalandelen optages til tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital omregnes til danske kroner som anført ovenfor under omregning af fremmed valuta. Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, fragår i værdien af kapitalandele og regnskabsføres som tilgodehavende udbytte fra tilknyttede virksomheder under kortfristede tilgodehavender. Leasingtilgodehavender er tilgodehavender fra salg af instrumenter, der er solgt på afbetalingslignende betingelser (uopsigelig finansiel leasing). Tilgodehavenderne er værdiansat til nutidsværdien af de aftalte fremtidige leasingydelser. Den del af tilgodehavenderne, som indgår inden for 1 år er optaget under omsætningsaktivernes tilgodehavender. Andre værdipapirer og kapitalandele optages til anskaffelsessum eller til kursværdi på balancedagen, hvis denne er lavere. Omsætningsaktiver Varebeholdninger er opgjort efter FIFO princippet til kostpris inkl. hjemtagelsesomkostninger og direkte produktionsomkostninger. For varer under fremstilling samt færdigproducerede varer er der endvidere sket tillæg for indirekte produktionsomkostninger. På ukurante varer er der foretaget fornøden nedskrivning. Tilgodehavender værdiansættes efter en individuel vurdering af debitorernes soliditet, og hensættelser til tab finder sted, hvor dette skønnes påkrævet. Værdipapirer er børsnoterede danske obligationer, der er optaget til kursværdien 30/ Realiseret kursavance er medtaget i resultatopgørelsen, medens urealiseret kursavance er overført til opskrivningshenlæggelser. Såvel realiserede som urealiserede kurstab er medtaget i resultatopgørelsen. Gæld Gæld værdiansættes til pålydende værdi. Bankgæld indeholder lån optaget til kurssikring af egenkapitalen i de tilknyttede virksomheder i USA, Tyskland, Japan, Frankrig, England og Australien, jf. omtalen ovenfor under omregning af fremmed valuta. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i koncernresultatet. Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Regnskabspraksis 12

14 Resultatopgørelse Koncernen 1/ / / Note (1.000 kr.) 30/4 1999) 30/4 1998) 30/4 1997) 1 Omsætning ) ) ) 2 Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat ) ) ) 2 Udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) 2 Salgsomkostninger ( ) ( ) ( ) 2 Administrationsomkostninger (94.854) ( ) ( ) Primært driftsresultat ) ) ) 3 Finansielle indtægter ) ) ) 4 Finansielle udgifter (29.064) (30.893) (29.593) Ordinært resultat før skat ) ) ) 5 Regulering af skat vedr. tidligere år 9.164) 184) 1.010) 5 Selskabsskat (74.373) ( ) (92.685) Ordinært resultat efter skat ) ) ) 6 Ekstraordinære poster, netto 6.516) ) ( ) 6 Skat af ekstraordinære poster 0) (51.396) ) 6 Ekstraordinære poster efter skat 6.516) ) ( ) Årets resultat ) ) ) Udgifter og tab er angivet med ( ). Resultatopgørelse Koncernen 13

15 Balance Aktiver Koncernen Note (1.000 kr.) 30/ / / Indretning af lejede lokaler Radiometer/Severinghaus Fellowship Deposita m.v Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Maskiner Inventar og driftsmidler Udlejningsinstrumenter Forudbetalinger på anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Egne aktier Leasingtilgodehavender Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvare- og komponentlager Varer under fremstilling Færdigvarer Varebeholdninger Varedebitorer Leasingtilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance Aktiver Koncernen

16 Balance Passiver Koncernen Note (1.000 kr.) 30/ / / Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nedsat aktiekapital Frie reserver Egenkapital Udskudt skat Hensættelser i øvrigt Hensættelser Prioritetsgæld Kreditinstitutter Langfristet gæld Bankgæld Anden gæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Vare- og omkostningskreditorer A-skat, moms, løn, feriepenge m.v Udbytte Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. Balance Passiver Koncernen 15

17 Pengestrømsopgørelse Koncernen Note (1.000 kr.) 1998/99) 1997/98) 1996/97) Årets resultat ) ) ) 21 Afskrivninger på anlægsaktiver ) ) ) 22 Reguleringer ) (41.956) ) 23 Ændringer i driftskapital (47.967) (33.601) 3.175) Pengestrømme fra drift før finansielle poster ) ) ) Renteindbetalinger og lign ) ) ) Renteudbetalinger (29.526) (26.165) (31.390) Realiseret kursgevinst/tab 3.976) 1.070) 8.803) Pengestrømme fra ordinær drift ) ) ) 24 Betalinger vedr. ekstraordinære poster m.v. 0) ( ) (5.023) Betalt selskabsskat ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra driftsaktivitet ) ) ) 25 Køb af anlægsaktiver (81.689) (52.961) (54.068) 26 Salg af anlægsaktiver ) 9.579) ) Køb af finansielle anlægsaktiver (14.307) (22.145) 0) Køb af egne aktier netto (53.938) ( ) 0) Salg af finansielle anlægsaktiver ) 0) 286) 27 Køb af SenDx ( ) 0) (1.793) 28 Salg af SPG ) 0) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ) (42.922) Nettoprovenu ved udvidelse af aktiekapital 7.540) 0) 0) Udbetalt udbytte ( ) ( ) ( ) Ændring i bankgæld (8.727) (59.331) ) Finansiering fra lån til kurssikring af egenkapitalen i tilknyttede virksomheder ) ) (56.420) Finansiering fra langfristet gæld (34.477) ) ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) ( ) ( ) Ændring i likvider ( ) (57.873) ) 29 Likvider og værdipapirer primo ) ) Likvider og værdipapirer ultimo ) ) Alle ændringer, som forbruger likviditet, er angivet med ( ) Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke udledes direkte af koncernregnskabernes tal for 1996/97, 1997/98 og 1998/99, idet der er foretaget omregning af 1996/97-tallene og af 1997/98-tallene i udenlandske valutaer til de samme kurser, som er anvendt ved omregningen af koncernselskabernes regnskaber for henholdsvis 1997/98 og 1998/99. Pengestrømsopgørelse Koncernen 16

18 Resultatopgørelse Moderselskabet 1/ / / Note (1.000 kr.) 30/4 1999) 30/4 1998) 30/4 1997) 30 Omsætning ) ) ) Andre eksterne udgifter (11.597) (13.882) (14.904) 31 Personaleudgifter (5.971) (17.126) (8.882) 32 Afskrivninger (7.518) (7.017) (6.994) 33 Resultat før skat og ekstraordinære poster i tilknyttede virksomheder ) ) ) Primært driftsresultat ) ) ) 34 Finansielle indtægter ) ) ) 35 Finansielle udgifter (25.560) (26.069) (36.869) Resultat før skat og ekstraordinære poster ) ) ) 36 Regulering af skat vedr. tidligere år 9.164) 184) 1.010) 36 Selskabsskat (74.373) ( ) (92.685) Årets resultat før ekstraordinære poster ) ) ) 37 Ekstraordinære poster, netto 6.516) ) ( ) 37 Skat af ekstraordinære poster 0) (51.396) ) 37 Ekstraordinære poster efter skat 6.516) ) ( ) Årets resultat ) ) ) Til disposition: Årets resultat ) ) ) Overført fra reserverne 0) 0) ) ) ) ) Der fordeles således: Udbytte 17 kr. pr. aktie a 20 kr. (15 kr. og 50 kr.) ) ) ) Overført til reserver ) ) -) ) ) ) Udgifter og tab er angivet med ( ). 17 Resultatopgørelse Moderselskabet

19 Balance Aktiver Moderselskabet Note (1.000 kr.) 30/ / / Indretning af lejede lokaler Deposita m.v Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og driftsmidler Materielle anlægsaktiver Egne aktier Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Lån til tilknyttede virksomheder Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende udbytte fra tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance Aktiver Moderselskabet

20 Balance Passiver Moderselskabet Note (1.000 kr.) 30/ / / Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nedsat aktiekapital Reserve for ikke udloddet overskud i tilknyttede virksomheder Frie reserver Egenkapital Udskudt skat Hensættelser Bankgæld Anden gæld Vare- og omkostningskreditorer Gæld til tilknyttede virksomheder A-skat, moms, løn, feriepenge m.v Udbytte Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. 55 Koncernforhold Balance Passiver Moderselskabet 19

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

OLICOM A/S -----------------------

OLICOM A/S ----------------------- OLICOM A/S ----------------------- Nybrovej 110, DK-2800 Kgs. Lyngby -------------------------------------------- CVR-nr. 76 80 00 14 ÅRSRAPPORT FOR 2001 ----------------------------------- 17. regnskabsår

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere