3 Projektets forudsætninger...23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Projektets forudsætninger...23"

Transkript

1

2

3 0 Formål Introduktion Vision Projektets forudsætninger Generelle kommentarer Området Sammenhæng med Universitetsparken Planforhold Trafikale forhold Ledninger, geoteknik og forurening Tilgængelighed Tidsplan Nøgletal Kunstnerisk udsmykning Opgaven Konkurrenceopgaven Bebyggelse af konkurrenceområdet De arkitektoniske og funktionelle forhold Energi og bæredygtighed Særlige temaer Fremtidens forsknings- og undervisningsmiljø Studiemiljø Fleksibilitet og foranderlighed Summarisk rumprogram Organiseringer og planlægningsmoduler De fem fag Eksempler på forskningsmoduler Undervisning Fællesfunktioner Konkurrencetekniske betingelser Deltagere og konkurrenceform Konkurrencesekretær Konkurrencematerialet Forespørgsler Konkurrenceforslagets indhold Konkurrenceforslagets omfang, udførelse og udstrækning Indlevering Jury Bedømmelseskriterier Vederlag Udstilling af forslagene Rettigheder Forsikring og returnering af forslag...89

4 0 Purpose Introduction Vision Project conditions General Comments Area Connection to the University Park Planning Conditions Traffic Conditions Cables, Soil Engineering and Contamination Accessibility Time Schedule Key Figures Artistic Decoration THE OBJECTIVE The Competition Objective Buildings in the Competition Area Architectural and Functional Conditions Energy and Sustainability Special themes The Research and Education Environment of the Future Study Environment Flexibility and Changeability Summary room programme Organisation and Planning Modules The Five Disciplines Examples of Research Modules Teaching Common Functions Technical competition terms and conditions Competitors and Competition Form Competition Secretary Competition Material Enquiries Contents of the Competition Proposal The Scope, Execution and Extent of the Competition Proposal Delivery Jury Assessment Criteria Fee Exhibition of the Proposals Rights Insurance and Returning of Proposals...89

5 Spydspids for forskning og uddannelse Spearheading Research and Education Med nybyggeriet Niels Bohr Science Park (NBSP) får de fysiske, kemiske, datalogiske, naturfags didaktiske og matematiske discipliner på Københavns Universitet nu helt nye rammer for forskning, formidling og uddannelse. Byggeriet er et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier. Udover at føre standarden for laboratorierne op til vor tid, så er nybyggeriet også en del af svaret på de krav, som fremtidens uddannelses- og forskningsmiljø stiller til rammerne krav, der blandt andet skyldes, at de store videnskabelige nybrud fremover ofte vil ske på tværs af fag. Det er kernen i nutidens forsknings- og innovationsudfordring, og det har stor betydning for, hvordan bygningen skal indrettes. Før tænkte vi fagområderne i adskilte siloer. Fra første til sidste mursten vil NBSP gøre op med fortidens traditionelle strukturtænkning. Nu bygger vi et hus, der løbende og fleksibelt skal tilpasses forskningsprojekterne frem for forskningsinstitutionen. Da forskningsprojekterne typisk løber over en fem- til tiårig periode, betyder det, at forskerne for en periode samles om løsningen af en fælles problemkreds. Herefter vil nye projekter og problemstillinger trænge sig på og kræve, at atter nye forskergrupper fra forskellige fag samles om de svar på naturens gåder, som vi endnu ikke kender. Rammerne for uddannelse vil blive de bedst tænkelige for universitetets studerende. Med den seneste viden inden for it-teknologi og didaktik vil vi løfte de uddannelsesmæssige rammer op på højeste internationale niveau. With the construction of the new Niels Bohr Science Park (NBSP), the disciplines of physics, chemistry, computer science, science education and mathematics at the University of Copenhagen will attain completely new settings for research, communication and education. The project is part of the Danish government s plans for investing in the modernisation of the universities laboratories. In addition to bringing the laboratories up to modern standards, the aim of the project is to offer a response to the increasing future physical demands made on education and research. This will, in part, be driven by the fact that the significant scientific breakthroughs will often be interdisciplinary. This is the core challenge to modern-day research and innovation, and it has a considerable bearing on the building design. In the past, we have applied a restrictive silo thinking in relation to the various disciplines. However, from the first brick to the last, NBSP aims to break with the traditional structural thinking of the past. We will build a structure, which will be flexibly and regularly adapted to the research projects, rather than to the research institution. As research projects typically have a five- to ten-year lifespan, researchers will work together for a limited period with the goal of resolving a set of common issues. With time, new projects and issues will emerge requiring other research groups from different disciplines to join forces in order to answer to the unresolved riddles of Nature. The physical framework of education will be the best imaginable for the university s students. With the latest know-how in IT and education science, we want to raise the educational framework to the highest international level. 3

6 NBSP De nye rammer vil være et springbræt til ny erkendelse og videnskabelige gennembrud - for eksempel inden for højaktuelle områder såsom energiforsyning og klimaforandringer, hvor samfundet efterspørger nytænkning og moderne teknologiske løsninger. Med NBSP får Danmark dermed en ny spydspids for forskning, formidling og uddannelse i verdensklasse og en fremtidssikret investering i viden til gavn for vores konkurrenceevne, økonomiske vækst og samfundets udvikling. NBSP skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd. Byggeriet skal opføres som minimum lavenergiklasse 1 og samtidig repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. De energireducerende tiltag skal kunne overvåges af husets brugere og gøres til genstand for studier. NBSP skal efterleve UBST s energistrategi og overordnede krav til bæredygtighed. Der henvises samtidig til KU s mål for Grøn Campus og Københavns Kommunes miljøkrav til byggeri og anlæg, og Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj. Under programmeringen er der arbejdet ud fra nedenstående designdrivers: Basis krav Økonomi - Den økonomiske ramme skal overholdes. Tidsforløb - Den tidsmæssige ramme skal overholdes. Energi og bæredygtighed - Der skal være fokus på lave driftsudgifter, miljøvenlige materialer og et godt indeklima, der bidrager til at gøre NBSP til en attraktiv arbejdsplads med et godt og lyst arbejdsmiljø. Funktionaliteter i det grænseløse fællesskab Studerende og forskere - Den nære daglige kontakt mellem studerende og forskere og vekselvirkningen mellem forskning og undervisning er uundværlige elementer i et kreativt miljø, hvor vanetænkning udfordres, og nye idéer kan modnes, og videnskabelige erkendelser opstå. Fleksibilitet - Forskergrupper kommer og går. Bygningen skal rumme mobilitet og hurtige omstillinger inden for forskning - men også undervisning, som foregår på tværs af tid og rum. Bygningen skal have fleksible og multifunktionelle rum. Faglige synergier - Bygningen skal målrettet facilitere samarbejde på tværs af de klassiske videnskabelige discipliner. This new framework will be a stepping stone towards new realisations and scientific breakthroughs, as for instance, in relation to the pressing problems concerning energy supply and climate change, where society demands innovation and modern technological solutions. Through NBSP, Denmark will be on the vanguard of world-class research, communication and education and be an investment in knowledge, which will secure our future competitiveness, financial growth and social development. NBSP must be at the forefront of sustainability, both through its functional and architectural integration and its reinforcement of environmentally aware behaviour. The buildings must, as a minimum, comply with low energy class 1 construction, but they are also expected to represent the pinnacle of sustainable construction know-how. The energy-reducing features must be implemented in such a way as to allow monitoring by the building s users and allow the structure to be the subject of academic studies. NBSP must satisfy UBST s (the Danish University and Property Agency s) energy strategy and general sustainability requirements. Reference is also made to the Goals for a Green Campus at the University of Copenhagen and to Københavns Kommunes miljøkrav til byggeri og anlæg (The City of Copenhagen s environmental requirements for buildings and facilities) and Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj (The City of Copenhagen s tool for sustainability). During the programming stage, the work has been based on the following design drivers: Basic requirements Financial The budgetary framework must be upheld. Duration The time schedule must be upheld. Energy and sustainability The focus must be on low operating expenses, environmentally compatible materials and a good indoor climate, which will contribute to making NBSP an excellent, attractive and well-lit working environment. Functionalities in the limitless community Students and researchers The close daily contact between students and researchers, as well as the interplay between research and education, are indispensable elements of a creative environment. They challenge habitual thinking and allow new ideas to mature and scientific realisations to be born. 4

7 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Det spontane mødested - Indretningen skal facilitere de spontane møder med andre kollegaer og studerende - ved kaffemaskinen, i kantinen, i en lounge mv. Her skabes kimen til nye idéer og samarbejder og til et bedre kendskab til og forståelse blandt kollegaer med forskellige arbejdsfunktioner (videnskabelige, administrative, tekniske). Udtryk Et naturvidenskabeligt vartegn - Bygningen skal være vartegn for naturvidenskabelig forskning og uddannelse for Københavns Universitet og for byen København. Bygningen skal repræsentere en naturvidenskabelig fortælling og symbolik. Åbenhed over for omverdenen - Bygningen skal signalere åbenhed over for omverdenen og nærhed til byens borgere. Jens Peter Jacobsen.... Direktør..... Universitets- og Bygningsstyrelsen.. Flexibility Research groups come and go. The building must accommodate mobility and rapid transformations in research, as well as teaching taking place across time and space. The building must have flexible, multifunctional rooms. Professional synergies The building must actively facilitate collaboration across the classic scientific disciplines. The spontaneous meeting place The design must facilitate spontaneous meetings with other colleagues and students at the coffee maker, in the canteen, in a lounge, etc. This is where the seeds for new ideas and partnerships are sown and where improved understanding and knowledge among colleagues of various work functions (scientific, administrative and technical) will grow. Expression A landmark of natural science The building must be a landmark of scientific research and education for the University of Copenhagen, as well as for the City of Copenhagen. The building must tell the story of and the symbol of science. Openness to the surrounding community The building must signal openness to the surrounding community and closeness to its citizens. Ralf Hemmingsen Rektor Københavns Universitet Jens Peter Jacobsen.... Director Danish University and Property Agency Ralf Hemmingsen Rector University of Copenhagen 5

8 Formål Purpose Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) indbyder i samarbejde med Københavns Universitet (KU) de prækvalificerede rådgivergrupper til at deltage i projektkonkurrencen om udformning af et nybyggeri til Det Naturvidenskabelige Fakultet. Nybyggeriet placeres på Nørre Campus i København, hvor hovedparten af Det Naturvidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet. Fakultetet er Danmarks største naturvidenskabelige fakultet med studerende og fuldtidsansatte. De nye bygninger skal huse ca studerende, 800 undervisningsaktive forskere, 260 ph.d.- studerende samt 200 tekniske og administrative medarbejdere. Byggeriet opføres i to etaper på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side. Byggeriet bliver første hjørnesten i den udbygning af KU s aktiviteter, som sandsynligvis skal finde sted i de kommende år i dette tidligere erhvervsområde. Med nybyggeriet til de fysiske, kemiske og matematiske fag samt datalogi og naturfagenes didaktik ønsker Københavns Universitet at skabe nye visionære fysiske rammer for uddannelse og forskning. Universitetet ønsker konkret at løfte to udfordringer med det nye byggeri. For det første skal rammerne for undervisning og studiemiljø på de naturvidenskabelige uddannelser føres frem til vor tid: Universitetet har brug for moderne infrastruktur særligt når det gælder laboratorier. For det andet skal nybyggeriet samle fagmiljøerne og skabe en frugtbar grobund for de videnskabelige gennembrud, som fremover - i langt højere grad end tidligere - vil basere sig på tværfagligt samarbejde. Together with the University of Copenhagen (KU), the Danish University and Property Agency (UBST) invites the pre-qualified consultants to participate in the project competition for the design of a new building project for the Faculty of Science. The new buildings will be located in the North Campus area in Copenhagen where most of the activities of the Faculty of Science are gathered. The Faculty is Denmark s largest science faculty with 7,000 students and 1,500 full-time employees. The new buildings will accommodate approx. 3-4,000 students, 800 researchers with teaching duties and 260 PhD students, as well as 200 technical and administrative staff members. The project will be erected in two stages on either side of Jagtvej, partly in the University Park, and partly in an industrial area on the other side. The project will be the cornerstone of the expansion of KU s activities, which is expected to take place in the coming years in this former industrial area. With the new buildings for the disciplines of physics, chemistry, mathematics as well as computer science and education science, the University of Copenhagen aims to create new, visionary, physical settings for education and research. In concrete terms, the University wishes to address two challenges with the new buildings. Firstly, the physical settings for the teaching and study environments of the scientific degree programmes must be brought up to modern standards: The University needs a modern infrastructure particularly when it comes to laboratories. Secondly, the aim of the new buildings is to gather the professional academic environments 6

9 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Nybyggeriet skal være et arkitektonisk visionært og bæredygtigt byggeri med fokus på energi og bæredygtige løsninger, ligesom det skal skabe sammenhæng og forbindelse mellem byen og universitetet. in order to provide a fertile soil for scientific breakthroughs, which will in the future far more than was previously the case be based on interdisciplinary collaboration. The project must be characterised by an architecturally visionary and sustainable design focusing on energy and sustainable solutions, as well as create coherence and connection between the city and the university. 7

10

11

12 Ånd og kreativt miljø. Arbejdsfællesskabet omkring Niels Bohr var stærkt både fagligt og socialt. Intellectual and creative environment. The working community around Niels Bohr was strong, academically as well as socially.

13 Introduktion Introduction Drivkraften på et universitet er de studerende og medarbejderne. Det er dem, der binder universitetet sammen i et unikt uddannelses- og forskningsmiljø, hvor vanetænkning bliver udfordret, ideer modnet og fremtidens videnskabelige erkendelser født. Derfor er det styrende princip i de nye bygninger det grænseløse fællesskab. Bygningerne skal skabe gode fysiske rammer for en stærk vekselvirkning mellem forskellige fagligheder og mellem studerende, forskere og det teknisk administrative personale. Bygningerne skal skabe inspirerende rammer for en yderst kreativ atmosfære og et boblende intellektuelt klima, der opmuntrer til nytænkning og nye samarbejder. Arbejdspladsen er i høj grad international og præges af de mange forskere og studerende, der kommer fra alle verdens hjørner. Et kreativt miljø Med inspiration fra fysikeren Niels Bohrs verdenskendte forskermiljø skabt på Blegdamsvej i København i 1920 erne og 1930 erne ønsker universitetet at skabe et kreativt forsknings- og uddannelsesmiljø. Niels Bohrs institut blev kaldt Det kreative København, og det var her, førende forskere fra især fysik men også fra kemi, matematik og biologi samledes. Her flokkedes forskere fra hele verden om instituttet og skabte banebrydende resultater. Bohrs forskningsmæssige gennembrud blev i høj grad støttet af den tankefrihed og det kreative miljø, som han fik skabt omkring sig. Han skabte en atmosfære, hvor forskerne blev stimuleret ved dels at møde mange forskellige mennesker, men også gennem sceneskift, dvs. ændringer i omgivelserne. The driving force of a university consists of its students and staff. They tie the university together to form a unique environment for education and research, where habitual thinking is challenged, ideas mature, and the scientific realisations of the future are born. For this reason, the guiding principle behind the new buildings is the limitless community. The buildings must provide good physical surroundings that will foster a strong interaction between different disciplines and between students, researchers and the technical/administrative staff. The buildings must provide inspirational settings to support a highly creative atmosphere and a flourishing intellectual climate, which inspires innovation and new types of collaboration. It is very much an international workplace the atmosphere of which is influenced by its many researchers and students coming from all over the world. A Creative Environment Inspired by Danish physicist Niels Bohr s world famous research environment established at Blegdamsvej in Copenhagen in the 1920s and 1930s, the University wishes to build a modern creative research and education environment. Niels Bohr s institute was known as The Creative Copenhagen, and here leading researchers within physics, in particular but also from chemistry, mathematics, and biology would gather. Here, researchers from the entire globe flocked around the institute, creating groundbreaking scientific results. Bohr s research breakthrough was very much supported by the freedom of thought and the creative 11

14 Udsyn og samarbejde Long-range vision and collaboration

15 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Det var et miljø med plads til uforudsigelighed og til, at bygningens brugere kunne støde ind i hinanden. Det er sådan et kreativt miljø, Københavns Universitet ønsker at skabe på ny med afsæt i tidens behov for nye forskningslaboratorier og undervisningsmiljøer, der fremmer samarbejde på tværs af videnskaber. I den resterende del af konkurrenceprogrammet betegnes nybyggeriet derfor med arbejdstitlen Niels Bohr Science Park (NBSP). Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultets forskning og uddannelse spænder bredt: Fra klassiske fag som biologi, kemi, fysik, geografi, geologi, idræt, datalogi og matematik til moderne, tværgående fag som molekylær biomedicin, nanoteknologi, escience og naturfagenes didaktik. Fakultetet er førende inden for naturvidenskabelig forskning. En stor del af forskningen udføres i samarbejde med erhvervslivet og med forskerkollegaer i ind- og udland. environment that he managed to create around him. He created an atmosphere where researchers were stimulated, partly by meeting many different people, but equally through the constantly changing settings. This was an environment with room for unpredictability and for spontaneous meetings between the many different users of the building. This is the kind of creative environment that the University of Copenhagen now wishes to recreate, spurred by the current need for innovative research laboratories and teaching environments that promote interdisciplinary collaboration. Thus, in the remaining part of the competition brief, the building project will be known under its working title the Niels Bohr Science Park (NBSP). The Faculty of Science The Faculty of Science s research and education activities cover a broad range of subjects: From classic disciplines like biology, chemistry, physics, geography, geology, physical education, computer science and mathematics to modern interdisciplinary subjects like molecular biomedicine, nanotechnology, escience and science education. The Faculty is a leader in scientific research, and a considerable part of the research work is conducted in collaboration with trade and industry, and with domestic and foreign research colleagues. 13

16

17

18

19 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Vision Vision Det nye byggeri skal skabe et grænseløst fællesskab mellem fagmiljøerne: Det skal gøre det fysisk gnidningsløst at samarbejde og skabe viden på tværs af fag og organisatoriske rammer. Vekselvirkning mellem forskning og undervisning er et uundværligt element i et kreativt miljø, hvor vanetænkning udfordres, nye idéer modnes, og videnskabelige erkendelser opstår. Samarbejdet vil blive understøttet og bundet sammen af teknisk administrativt personale, der skal have gode muligheder for at arbejde på tværs af fag, forskere og studerende. Det nye byggeri skal være åbent og rumligt udfordre de mennesker, der bruger det. Det skal danne en lys, varm og kreativ ramme om et inspirerende og kreativt studiemiljø. Et levende sted, hvor man som studerende gerne vil opholde sig døgnet rundt. NBSP kommer til at huse et forskningsmiljø i international topklasse, hvor videnskabelige gennembrud sker på kryds og tværs af hidtil velkendte grænser. Fysikere, matematikere, kemikere, læger, farmaceuter, geologer, biologer m.fl. vil arbejde tæt sammen om videnskabelige problemstillinger og skabe grundlag for at løse væsentlige samfundsproblemer og uddanne naturvidenskabelige kandidater på højeste internationale niveau. NBSP bliver en multifaglig smeltedigel, hvor forskere og studerende vil søge svaret på fremtidens udfordringer som universets skabelse, livets byggesten og hjernens komplekse netværk. NBSP vil danne de fysiske rammer for synergi mellem forsknings- og innovationsmiljøer, mellem det akademiske miljø og det omgivende samfund; f.eks. andre uddannelsesinstitutioner, private og offentlige virksomheder. The new buildings should create a limitless community between the disciplines: They should foster seamless collaboration and knowledge generation across disciplines and organisational frameworks. The interaction between research and teaching is an indispensable element of a creative environment where habitual thinking is challenged, new ideas mature, and scientific realisations occur. The collaboration will be supported and tied together by technical/administrative staff who must have good conditions for working across disciplines, researchers and students. The new buildings must be open and present a spatial challenge to their users. They must form bright, warm and creative settings for an inspiring, creative study environment. A living, vibrant place where a student would want to stay around the clock. NBSP will accommodate a research environment of the highest international class, where the scientific breakthroughs are made over and across traditional borders. Physicists, mathematicians, chemists, physicians, pharmacists, geologists, biologists, etc., will work closely together on scientific issues, creating the basis for resolving important problems in society and training masters of science at the highest international levels. NBSP will become a multidisciplinary melting pot where researchers and students will seek the answers to the challenges of tomorrow, such as the origins of the universe, the building blocks of life, and the complex networks of the brain. NBSP will provide the physical surroundings for the realisation of synergies between the research and innovation environments, between the academic community and the surrounding society, including other educational institutions, private and public companies. 17

20 NBSP Fællesskabet og samarbejdet ændrer sig over tid, og husets indretning skal have en fleksibilitet og en foranderlighed, der understøtter dette. NBSP er del af Nørre Campus og skal dermed bidrage til at gøre området til et vækstcentrum for forskning, uddannelse og erhverv. Nørre Campus er under udvikling til at blive et attraktivt byområde med kulturelle og idrætslige oplevelser, grønne områder, visionær arkitektur og spændende multifunktionelle byrum. NBSP skal signalere åbenhed over for omverdenen og det faglige og sociale liv på Nørre Campus. Byggeriet skal opføres som minimum lavenergiklasse 1 og samtidig repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. De energireducerende tiltag skal kunne overvåges af husets brugere og gøres til genstand for studie. Det grænseløse fællesskab NBSP skal understøtte et grænseløst fællesskab : > En nær, daglig kontakt mellem studerende og forskere og vekselvirkning mellem forskning og undervisning. > Forskerne og de studerende er organiseret i forskergrupper. Grupperne skal have høj grad af mulighed for selv at indrette sig og præge arbejdspladsen. Mulighed for effektiv omstilling i bygningernes fleksible og multifunktionelle rum. Forskning og uddannelse foregår på tværs af tid og rum og det skal bygningerne afspejle. > Aktiv understøttelse af samarbejde på tværs af de klassiske videnskabelige discipliner. > De spontane møder mellem kollegaer og med studerende, hvor kimen skabes til nye idéer og samarbejder og til et bedre kendskab til og forståelse blandt kollegaer med forskellige arbejdsfunktioner (videnskabelige, administrative, tekniske). Bebyggelsens udtryk NBSP har følgende udtryk: > Et vartegn for Københavns Universitet og for byen København, idet den skal fortælle en historie fra naturvidenskabens verden. Bygningerne skal sende et markant og synligt signal til omverdenen om, at her foregår der naturvidenskabelig forskning og undervisning. The communities and collaboration will change over time, and the design of the house must incorporate the flexibility and changeability to support this. NBSP is a part of the North Campus and as such must contribute to turning the area into a growth centre for research, education and business. The North Campus is under development to become an attractive urban area with cultural and sporting experiences, green areas, visionary architecture and attractive multifunctional urban spaces. NBSP must signal openness towards the surrounding community and the professional and social life on the North Campus. As a minimum, the buildings must be constructed to comply with low energy class 1, while at the same time representing the pinnacle of sustainable construction know-how. The energy-reducing features must be implemented in such a way as to allow them to be monitored by the users of the house and be made the subject of study. The Limitless Community NBSP must support a limitless community : > Close daily contact between students and researchers, and interplay between research and teaching. > Researchers and students are organised in research groups. The groups must have ample opportunity to organise and design their own working environment. And the possibility to efficiently change the buildings flexible, multifunctional spaces. Research and education take place across time and space and this must be reflected in the building design. > Active support of collaboration across classic scientific disciplines. > Spontaneous meetings between colleagues and involving students, sowing the seeds for new ideas and partnerships and for an improved knowledge of and understanding among colleagues with different work functions (scientific, administrative, technical). The expression NBSP has the following expression: > It must be a landmark for the University of Copenhagen and for the City of Copenhagen, telling a tale of the world of science. The 18

21 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF > Bygningerne signalerer åbenhed over for omverdenen og nærhed til byens borgere. > NBSP skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd. > NBSP skal åbnes, så udefrakommende bliver inviteret ind på Nørre Campus og har lyst til enten at bevæge sig igennem eller opholde sig på de grønne arealer. Endvidere skal der tænkes i forbindelsen mellem de to campusområder på hver side af Jagtvej også for offentligheden for at fremtidssikre bebyggelsen i forhold til et stisystem i kvarteret. buildings must send a clear and visible signal to the surroundings that this is a centre of scientific research and teaching. > The buildings signal openness towards the surrounding community and proximity to the city s residents. > NBSP must play a leading role in using and promoting sustainability, which must be both architecturally and functionally wellintegrated, just as the buildings themselves must support sustainable behaviour. > NBSP must be opened up so that outsiders feel they are invited into the campus either just to wander through the grounds or to use the green areas for recreative purposes. Furthermore, it is important to think in terms of establishing a link between the two campus areas, on either side of Jagtvej, both for the general public and to ensure the future of the buildings in relation to a system of footpaths in the quarter. 19

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT NORSK PLANMØTE 2010 COMPACT CITY OG BÆREKRAFT HVOR TETT VIL VI BO? JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE KØBENHAVN TÆTHED FYSISK TÆTHED EN FORUDSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and The BCI Steel Shelving System is the essence of many years of experience and success. Designed for use in libraries, the shelving system meets the functional and aesthetic requirements of all kinds of

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere