3 Projektets forudsætninger...23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Projektets forudsætninger...23"

Transkript

1

2

3 0 Formål Introduktion Vision Projektets forudsætninger Generelle kommentarer Området Sammenhæng med Universitetsparken Planforhold Trafikale forhold Ledninger, geoteknik og forurening Tilgængelighed Tidsplan Nøgletal Kunstnerisk udsmykning Opgaven Konkurrenceopgaven Bebyggelse af konkurrenceområdet De arkitektoniske og funktionelle forhold Energi og bæredygtighed Særlige temaer Fremtidens forsknings- og undervisningsmiljø Studiemiljø Fleksibilitet og foranderlighed Summarisk rumprogram Organiseringer og planlægningsmoduler De fem fag Eksempler på forskningsmoduler Undervisning Fællesfunktioner Konkurrencetekniske betingelser Deltagere og konkurrenceform Konkurrencesekretær Konkurrencematerialet Forespørgsler Konkurrenceforslagets indhold Konkurrenceforslagets omfang, udførelse og udstrækning Indlevering Jury Bedømmelseskriterier Vederlag Udstilling af forslagene Rettigheder Forsikring og returnering af forslag...89

4 0 Purpose Introduction Vision Project conditions General Comments Area Connection to the University Park Planning Conditions Traffic Conditions Cables, Soil Engineering and Contamination Accessibility Time Schedule Key Figures Artistic Decoration THE OBJECTIVE The Competition Objective Buildings in the Competition Area Architectural and Functional Conditions Energy and Sustainability Special themes The Research and Education Environment of the Future Study Environment Flexibility and Changeability Summary room programme Organisation and Planning Modules The Five Disciplines Examples of Research Modules Teaching Common Functions Technical competition terms and conditions Competitors and Competition Form Competition Secretary Competition Material Enquiries Contents of the Competition Proposal The Scope, Execution and Extent of the Competition Proposal Delivery Jury Assessment Criteria Fee Exhibition of the Proposals Rights Insurance and Returning of Proposals...89

5 Spydspids for forskning og uddannelse Spearheading Research and Education Med nybyggeriet Niels Bohr Science Park (NBSP) får de fysiske, kemiske, datalogiske, naturfags didaktiske og matematiske discipliner på Københavns Universitet nu helt nye rammer for forskning, formidling og uddannelse. Byggeriet er et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier. Udover at føre standarden for laboratorierne op til vor tid, så er nybyggeriet også en del af svaret på de krav, som fremtidens uddannelses- og forskningsmiljø stiller til rammerne krav, der blandt andet skyldes, at de store videnskabelige nybrud fremover ofte vil ske på tværs af fag. Det er kernen i nutidens forsknings- og innovationsudfordring, og det har stor betydning for, hvordan bygningen skal indrettes. Før tænkte vi fagområderne i adskilte siloer. Fra første til sidste mursten vil NBSP gøre op med fortidens traditionelle strukturtænkning. Nu bygger vi et hus, der løbende og fleksibelt skal tilpasses forskningsprojekterne frem for forskningsinstitutionen. Da forskningsprojekterne typisk løber over en fem- til tiårig periode, betyder det, at forskerne for en periode samles om løsningen af en fælles problemkreds. Herefter vil nye projekter og problemstillinger trænge sig på og kræve, at atter nye forskergrupper fra forskellige fag samles om de svar på naturens gåder, som vi endnu ikke kender. Rammerne for uddannelse vil blive de bedst tænkelige for universitetets studerende. Med den seneste viden inden for it-teknologi og didaktik vil vi løfte de uddannelsesmæssige rammer op på højeste internationale niveau. With the construction of the new Niels Bohr Science Park (NBSP), the disciplines of physics, chemistry, computer science, science education and mathematics at the University of Copenhagen will attain completely new settings for research, communication and education. The project is part of the Danish government s plans for investing in the modernisation of the universities laboratories. In addition to bringing the laboratories up to modern standards, the aim of the project is to offer a response to the increasing future physical demands made on education and research. This will, in part, be driven by the fact that the significant scientific breakthroughs will often be interdisciplinary. This is the core challenge to modern-day research and innovation, and it has a considerable bearing on the building design. In the past, we have applied a restrictive silo thinking in relation to the various disciplines. However, from the first brick to the last, NBSP aims to break with the traditional structural thinking of the past. We will build a structure, which will be flexibly and regularly adapted to the research projects, rather than to the research institution. As research projects typically have a five- to ten-year lifespan, researchers will work together for a limited period with the goal of resolving a set of common issues. With time, new projects and issues will emerge requiring other research groups from different disciplines to join forces in order to answer to the unresolved riddles of Nature. The physical framework of education will be the best imaginable for the university s students. With the latest know-how in IT and education science, we want to raise the educational framework to the highest international level. 3

6 NBSP De nye rammer vil være et springbræt til ny erkendelse og videnskabelige gennembrud - for eksempel inden for højaktuelle områder såsom energiforsyning og klimaforandringer, hvor samfundet efterspørger nytænkning og moderne teknologiske løsninger. Med NBSP får Danmark dermed en ny spydspids for forskning, formidling og uddannelse i verdensklasse og en fremtidssikret investering i viden til gavn for vores konkurrenceevne, økonomiske vækst og samfundets udvikling. NBSP skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd. Byggeriet skal opføres som minimum lavenergiklasse 1 og samtidig repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. De energireducerende tiltag skal kunne overvåges af husets brugere og gøres til genstand for studier. NBSP skal efterleve UBST s energistrategi og overordnede krav til bæredygtighed. Der henvises samtidig til KU s mål for Grøn Campus og Københavns Kommunes miljøkrav til byggeri og anlæg, og Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj. Under programmeringen er der arbejdet ud fra nedenstående designdrivers: Basis krav Økonomi - Den økonomiske ramme skal overholdes. Tidsforløb - Den tidsmæssige ramme skal overholdes. Energi og bæredygtighed - Der skal være fokus på lave driftsudgifter, miljøvenlige materialer og et godt indeklima, der bidrager til at gøre NBSP til en attraktiv arbejdsplads med et godt og lyst arbejdsmiljø. Funktionaliteter i det grænseløse fællesskab Studerende og forskere - Den nære daglige kontakt mellem studerende og forskere og vekselvirkningen mellem forskning og undervisning er uundværlige elementer i et kreativt miljø, hvor vanetænkning udfordres, og nye idéer kan modnes, og videnskabelige erkendelser opstå. Fleksibilitet - Forskergrupper kommer og går. Bygningen skal rumme mobilitet og hurtige omstillinger inden for forskning - men også undervisning, som foregår på tværs af tid og rum. Bygningen skal have fleksible og multifunktionelle rum. Faglige synergier - Bygningen skal målrettet facilitere samarbejde på tværs af de klassiske videnskabelige discipliner. This new framework will be a stepping stone towards new realisations and scientific breakthroughs, as for instance, in relation to the pressing problems concerning energy supply and climate change, where society demands innovation and modern technological solutions. Through NBSP, Denmark will be on the vanguard of world-class research, communication and education and be an investment in knowledge, which will secure our future competitiveness, financial growth and social development. NBSP must be at the forefront of sustainability, both through its functional and architectural integration and its reinforcement of environmentally aware behaviour. The buildings must, as a minimum, comply with low energy class 1 construction, but they are also expected to represent the pinnacle of sustainable construction know-how. The energy-reducing features must be implemented in such a way as to allow monitoring by the building s users and allow the structure to be the subject of academic studies. NBSP must satisfy UBST s (the Danish University and Property Agency s) energy strategy and general sustainability requirements. Reference is also made to the Goals for a Green Campus at the University of Copenhagen and to Københavns Kommunes miljøkrav til byggeri og anlæg (The City of Copenhagen s environmental requirements for buildings and facilities) and Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj (The City of Copenhagen s tool for sustainability). During the programming stage, the work has been based on the following design drivers: Basic requirements Financial The budgetary framework must be upheld. Duration The time schedule must be upheld. Energy and sustainability The focus must be on low operating expenses, environmentally compatible materials and a good indoor climate, which will contribute to making NBSP an excellent, attractive and well-lit working environment. Functionalities in the limitless community Students and researchers The close daily contact between students and researchers, as well as the interplay between research and education, are indispensable elements of a creative environment. They challenge habitual thinking and allow new ideas to mature and scientific realisations to be born. 4

7 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Det spontane mødested - Indretningen skal facilitere de spontane møder med andre kollegaer og studerende - ved kaffemaskinen, i kantinen, i en lounge mv. Her skabes kimen til nye idéer og samarbejder og til et bedre kendskab til og forståelse blandt kollegaer med forskellige arbejdsfunktioner (videnskabelige, administrative, tekniske). Udtryk Et naturvidenskabeligt vartegn - Bygningen skal være vartegn for naturvidenskabelig forskning og uddannelse for Københavns Universitet og for byen København. Bygningen skal repræsentere en naturvidenskabelig fortælling og symbolik. Åbenhed over for omverdenen - Bygningen skal signalere åbenhed over for omverdenen og nærhed til byens borgere. Jens Peter Jacobsen.... Direktør..... Universitets- og Bygningsstyrelsen.. Flexibility Research groups come and go. The building must accommodate mobility and rapid transformations in research, as well as teaching taking place across time and space. The building must have flexible, multifunctional rooms. Professional synergies The building must actively facilitate collaboration across the classic scientific disciplines. The spontaneous meeting place The design must facilitate spontaneous meetings with other colleagues and students at the coffee maker, in the canteen, in a lounge, etc. This is where the seeds for new ideas and partnerships are sown and where improved understanding and knowledge among colleagues of various work functions (scientific, administrative and technical) will grow. Expression A landmark of natural science The building must be a landmark of scientific research and education for the University of Copenhagen, as well as for the City of Copenhagen. The building must tell the story of and the symbol of science. Openness to the surrounding community The building must signal openness to the surrounding community and closeness to its citizens. Ralf Hemmingsen Rektor Københavns Universitet Jens Peter Jacobsen.... Director Danish University and Property Agency Ralf Hemmingsen Rector University of Copenhagen 5

8 Formål Purpose Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) indbyder i samarbejde med Københavns Universitet (KU) de prækvalificerede rådgivergrupper til at deltage i projektkonkurrencen om udformning af et nybyggeri til Det Naturvidenskabelige Fakultet. Nybyggeriet placeres på Nørre Campus i København, hvor hovedparten af Det Naturvidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet. Fakultetet er Danmarks største naturvidenskabelige fakultet med studerende og fuldtidsansatte. De nye bygninger skal huse ca studerende, 800 undervisningsaktive forskere, 260 ph.d.- studerende samt 200 tekniske og administrative medarbejdere. Byggeriet opføres i to etaper på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side. Byggeriet bliver første hjørnesten i den udbygning af KU s aktiviteter, som sandsynligvis skal finde sted i de kommende år i dette tidligere erhvervsområde. Med nybyggeriet til de fysiske, kemiske og matematiske fag samt datalogi og naturfagenes didaktik ønsker Københavns Universitet at skabe nye visionære fysiske rammer for uddannelse og forskning. Universitetet ønsker konkret at løfte to udfordringer med det nye byggeri. For det første skal rammerne for undervisning og studiemiljø på de naturvidenskabelige uddannelser føres frem til vor tid: Universitetet har brug for moderne infrastruktur særligt når det gælder laboratorier. For det andet skal nybyggeriet samle fagmiljøerne og skabe en frugtbar grobund for de videnskabelige gennembrud, som fremover - i langt højere grad end tidligere - vil basere sig på tværfagligt samarbejde. Together with the University of Copenhagen (KU), the Danish University and Property Agency (UBST) invites the pre-qualified consultants to participate in the project competition for the design of a new building project for the Faculty of Science. The new buildings will be located in the North Campus area in Copenhagen where most of the activities of the Faculty of Science are gathered. The Faculty is Denmark s largest science faculty with 7,000 students and 1,500 full-time employees. The new buildings will accommodate approx. 3-4,000 students, 800 researchers with teaching duties and 260 PhD students, as well as 200 technical and administrative staff members. The project will be erected in two stages on either side of Jagtvej, partly in the University Park, and partly in an industrial area on the other side. The project will be the cornerstone of the expansion of KU s activities, which is expected to take place in the coming years in this former industrial area. With the new buildings for the disciplines of physics, chemistry, mathematics as well as computer science and education science, the University of Copenhagen aims to create new, visionary, physical settings for education and research. In concrete terms, the University wishes to address two challenges with the new buildings. Firstly, the physical settings for the teaching and study environments of the scientific degree programmes must be brought up to modern standards: The University needs a modern infrastructure particularly when it comes to laboratories. Secondly, the aim of the new buildings is to gather the professional academic environments 6

9 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Nybyggeriet skal være et arkitektonisk visionært og bæredygtigt byggeri med fokus på energi og bæredygtige løsninger, ligesom det skal skabe sammenhæng og forbindelse mellem byen og universitetet. in order to provide a fertile soil for scientific breakthroughs, which will in the future far more than was previously the case be based on interdisciplinary collaboration. The project must be characterised by an architecturally visionary and sustainable design focusing on energy and sustainable solutions, as well as create coherence and connection between the city and the university. 7

10

11

12 Ånd og kreativt miljø. Arbejdsfællesskabet omkring Niels Bohr var stærkt både fagligt og socialt. Intellectual and creative environment. The working community around Niels Bohr was strong, academically as well as socially.

13 Introduktion Introduction Drivkraften på et universitet er de studerende og medarbejderne. Det er dem, der binder universitetet sammen i et unikt uddannelses- og forskningsmiljø, hvor vanetænkning bliver udfordret, ideer modnet og fremtidens videnskabelige erkendelser født. Derfor er det styrende princip i de nye bygninger det grænseløse fællesskab. Bygningerne skal skabe gode fysiske rammer for en stærk vekselvirkning mellem forskellige fagligheder og mellem studerende, forskere og det teknisk administrative personale. Bygningerne skal skabe inspirerende rammer for en yderst kreativ atmosfære og et boblende intellektuelt klima, der opmuntrer til nytænkning og nye samarbejder. Arbejdspladsen er i høj grad international og præges af de mange forskere og studerende, der kommer fra alle verdens hjørner. Et kreativt miljø Med inspiration fra fysikeren Niels Bohrs verdenskendte forskermiljø skabt på Blegdamsvej i København i 1920 erne og 1930 erne ønsker universitetet at skabe et kreativt forsknings- og uddannelsesmiljø. Niels Bohrs institut blev kaldt Det kreative København, og det var her, førende forskere fra især fysik men også fra kemi, matematik og biologi samledes. Her flokkedes forskere fra hele verden om instituttet og skabte banebrydende resultater. Bohrs forskningsmæssige gennembrud blev i høj grad støttet af den tankefrihed og det kreative miljø, som han fik skabt omkring sig. Han skabte en atmosfære, hvor forskerne blev stimuleret ved dels at møde mange forskellige mennesker, men også gennem sceneskift, dvs. ændringer i omgivelserne. The driving force of a university consists of its students and staff. They tie the university together to form a unique environment for education and research, where habitual thinking is challenged, ideas mature, and the scientific realisations of the future are born. For this reason, the guiding principle behind the new buildings is the limitless community. The buildings must provide good physical surroundings that will foster a strong interaction between different disciplines and between students, researchers and the technical/administrative staff. The buildings must provide inspirational settings to support a highly creative atmosphere and a flourishing intellectual climate, which inspires innovation and new types of collaboration. It is very much an international workplace the atmosphere of which is influenced by its many researchers and students coming from all over the world. A Creative Environment Inspired by Danish physicist Niels Bohr s world famous research environment established at Blegdamsvej in Copenhagen in the 1920s and 1930s, the University wishes to build a modern creative research and education environment. Niels Bohr s institute was known as The Creative Copenhagen, and here leading researchers within physics, in particular but also from chemistry, mathematics, and biology would gather. Here, researchers from the entire globe flocked around the institute, creating groundbreaking scientific results. Bohr s research breakthrough was very much supported by the freedom of thought and the creative 11

14 Udsyn og samarbejde Long-range vision and collaboration

15 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Det var et miljø med plads til uforudsigelighed og til, at bygningens brugere kunne støde ind i hinanden. Det er sådan et kreativt miljø, Københavns Universitet ønsker at skabe på ny med afsæt i tidens behov for nye forskningslaboratorier og undervisningsmiljøer, der fremmer samarbejde på tværs af videnskaber. I den resterende del af konkurrenceprogrammet betegnes nybyggeriet derfor med arbejdstitlen Niels Bohr Science Park (NBSP). Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultets forskning og uddannelse spænder bredt: Fra klassiske fag som biologi, kemi, fysik, geografi, geologi, idræt, datalogi og matematik til moderne, tværgående fag som molekylær biomedicin, nanoteknologi, escience og naturfagenes didaktik. Fakultetet er førende inden for naturvidenskabelig forskning. En stor del af forskningen udføres i samarbejde med erhvervslivet og med forskerkollegaer i ind- og udland. environment that he managed to create around him. He created an atmosphere where researchers were stimulated, partly by meeting many different people, but equally through the constantly changing settings. This was an environment with room for unpredictability and for spontaneous meetings between the many different users of the building. This is the kind of creative environment that the University of Copenhagen now wishes to recreate, spurred by the current need for innovative research laboratories and teaching environments that promote interdisciplinary collaboration. Thus, in the remaining part of the competition brief, the building project will be known under its working title the Niels Bohr Science Park (NBSP). The Faculty of Science The Faculty of Science s research and education activities cover a broad range of subjects: From classic disciplines like biology, chemistry, physics, geography, geology, physical education, computer science and mathematics to modern interdisciplinary subjects like molecular biomedicine, nanotechnology, escience and science education. The Faculty is a leader in scientific research, and a considerable part of the research work is conducted in collaboration with trade and industry, and with domestic and foreign research colleagues. 13

16

17

18

19 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Vision Vision Det nye byggeri skal skabe et grænseløst fællesskab mellem fagmiljøerne: Det skal gøre det fysisk gnidningsløst at samarbejde og skabe viden på tværs af fag og organisatoriske rammer. Vekselvirkning mellem forskning og undervisning er et uundværligt element i et kreativt miljø, hvor vanetænkning udfordres, nye idéer modnes, og videnskabelige erkendelser opstår. Samarbejdet vil blive understøttet og bundet sammen af teknisk administrativt personale, der skal have gode muligheder for at arbejde på tværs af fag, forskere og studerende. Det nye byggeri skal være åbent og rumligt udfordre de mennesker, der bruger det. Det skal danne en lys, varm og kreativ ramme om et inspirerende og kreativt studiemiljø. Et levende sted, hvor man som studerende gerne vil opholde sig døgnet rundt. NBSP kommer til at huse et forskningsmiljø i international topklasse, hvor videnskabelige gennembrud sker på kryds og tværs af hidtil velkendte grænser. Fysikere, matematikere, kemikere, læger, farmaceuter, geologer, biologer m.fl. vil arbejde tæt sammen om videnskabelige problemstillinger og skabe grundlag for at løse væsentlige samfundsproblemer og uddanne naturvidenskabelige kandidater på højeste internationale niveau. NBSP bliver en multifaglig smeltedigel, hvor forskere og studerende vil søge svaret på fremtidens udfordringer som universets skabelse, livets byggesten og hjernens komplekse netværk. NBSP vil danne de fysiske rammer for synergi mellem forsknings- og innovationsmiljøer, mellem det akademiske miljø og det omgivende samfund; f.eks. andre uddannelsesinstitutioner, private og offentlige virksomheder. The new buildings should create a limitless community between the disciplines: They should foster seamless collaboration and knowledge generation across disciplines and organisational frameworks. The interaction between research and teaching is an indispensable element of a creative environment where habitual thinking is challenged, new ideas mature, and scientific realisations occur. The collaboration will be supported and tied together by technical/administrative staff who must have good conditions for working across disciplines, researchers and students. The new buildings must be open and present a spatial challenge to their users. They must form bright, warm and creative settings for an inspiring, creative study environment. A living, vibrant place where a student would want to stay around the clock. NBSP will accommodate a research environment of the highest international class, where the scientific breakthroughs are made over and across traditional borders. Physicists, mathematicians, chemists, physicians, pharmacists, geologists, biologists, etc., will work closely together on scientific issues, creating the basis for resolving important problems in society and training masters of science at the highest international levels. NBSP will become a multidisciplinary melting pot where researchers and students will seek the answers to the challenges of tomorrow, such as the origins of the universe, the building blocks of life, and the complex networks of the brain. NBSP will provide the physical surroundings for the realisation of synergies between the research and innovation environments, between the academic community and the surrounding society, including other educational institutions, private and public companies. 17

20 NBSP Fællesskabet og samarbejdet ændrer sig over tid, og husets indretning skal have en fleksibilitet og en foranderlighed, der understøtter dette. NBSP er del af Nørre Campus og skal dermed bidrage til at gøre området til et vækstcentrum for forskning, uddannelse og erhverv. Nørre Campus er under udvikling til at blive et attraktivt byområde med kulturelle og idrætslige oplevelser, grønne områder, visionær arkitektur og spændende multifunktionelle byrum. NBSP skal signalere åbenhed over for omverdenen og det faglige og sociale liv på Nørre Campus. Byggeriet skal opføres som minimum lavenergiklasse 1 og samtidig repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. De energireducerende tiltag skal kunne overvåges af husets brugere og gøres til genstand for studie. Det grænseløse fællesskab NBSP skal understøtte et grænseløst fællesskab : > En nær, daglig kontakt mellem studerende og forskere og vekselvirkning mellem forskning og undervisning. > Forskerne og de studerende er organiseret i forskergrupper. Grupperne skal have høj grad af mulighed for selv at indrette sig og præge arbejdspladsen. Mulighed for effektiv omstilling i bygningernes fleksible og multifunktionelle rum. Forskning og uddannelse foregår på tværs af tid og rum og det skal bygningerne afspejle. > Aktiv understøttelse af samarbejde på tværs af de klassiske videnskabelige discipliner. > De spontane møder mellem kollegaer og med studerende, hvor kimen skabes til nye idéer og samarbejder og til et bedre kendskab til og forståelse blandt kollegaer med forskellige arbejdsfunktioner (videnskabelige, administrative, tekniske). Bebyggelsens udtryk NBSP har følgende udtryk: > Et vartegn for Københavns Universitet og for byen København, idet den skal fortælle en historie fra naturvidenskabens verden. Bygningerne skal sende et markant og synligt signal til omverdenen om, at her foregår der naturvidenskabelig forskning og undervisning. The communities and collaboration will change over time, and the design of the house must incorporate the flexibility and changeability to support this. NBSP is a part of the North Campus and as such must contribute to turning the area into a growth centre for research, education and business. The North Campus is under development to become an attractive urban area with cultural and sporting experiences, green areas, visionary architecture and attractive multifunctional urban spaces. NBSP must signal openness towards the surrounding community and the professional and social life on the North Campus. As a minimum, the buildings must be constructed to comply with low energy class 1, while at the same time representing the pinnacle of sustainable construction know-how. The energy-reducing features must be implemented in such a way as to allow them to be monitored by the users of the house and be made the subject of study. The Limitless Community NBSP must support a limitless community : > Close daily contact between students and researchers, and interplay between research and teaching. > Researchers and students are organised in research groups. The groups must have ample opportunity to organise and design their own working environment. And the possibility to efficiently change the buildings flexible, multifunctional spaces. Research and education take place across time and space and this must be reflected in the building design. > Active support of collaboration across classic scientific disciplines. > Spontaneous meetings between colleagues and involving students, sowing the seeds for new ideas and partnerships and for an improved knowledge of and understanding among colleagues with different work functions (scientific, administrative, technical). The expression NBSP has the following expression: > It must be a landmark for the University of Copenhagen and for the City of Copenhagen, telling a tale of the world of science. The 18

21 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF > Bygningerne signalerer åbenhed over for omverdenen og nærhed til byens borgere. > NBSP skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd. > NBSP skal åbnes, så udefrakommende bliver inviteret ind på Nørre Campus og har lyst til enten at bevæge sig igennem eller opholde sig på de grønne arealer. Endvidere skal der tænkes i forbindelsen mellem de to campusområder på hver side af Jagtvej også for offentligheden for at fremtidssikre bebyggelsen i forhold til et stisystem i kvarteret. buildings must send a clear and visible signal to the surroundings that this is a centre of scientific research and teaching. > The buildings signal openness towards the surrounding community and proximity to the city s residents. > NBSP must play a leading role in using and promoting sustainability, which must be both architecturally and functionally wellintegrated, just as the buildings themselves must support sustainable behaviour. > NBSP must be opened up so that outsiders feel they are invited into the campus either just to wander through the grounds or to use the green areas for recreative purposes. Furthermore, it is important to think in terms of establishing a link between the two campus areas, on either side of Jagtvej, both for the general public and to ensure the future of the buildings in relation to a system of footpaths in the quarter. 19

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest NIELS BOHR RAMBLA NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest 1 Indholdsfortegnelse Vision 5 Niels Bohr Rambla - en grøn forbindelse 11 Niels Bohr Rambla - et nyt koncept 19 Vidensbydelsruten 27 Samarbejde

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk Imaging Center DTU Erik Mejdal Lauridsen DTU Energy Conversion emla@dtu.dk May 2, 2013 www.imaging.dtu.dk World class facilities in Lund ESS, 2019 Neutrons Dk co-host: 1.4 Gkr MAX-IV 2016 Medium energy

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere