3 Projektets forudsætninger...23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Projektets forudsætninger...23"

Transkript

1

2

3 0 Formål Introduktion Vision Projektets forudsætninger Generelle kommentarer Området Sammenhæng med Universitetsparken Planforhold Trafikale forhold Ledninger, geoteknik og forurening Tilgængelighed Tidsplan Nøgletal Kunstnerisk udsmykning Opgaven Konkurrenceopgaven Bebyggelse af konkurrenceområdet De arkitektoniske og funktionelle forhold Energi og bæredygtighed Særlige temaer Fremtidens forsknings- og undervisningsmiljø Studiemiljø Fleksibilitet og foranderlighed Summarisk rumprogram Organiseringer og planlægningsmoduler De fem fag Eksempler på forskningsmoduler Undervisning Fællesfunktioner Konkurrencetekniske betingelser Deltagere og konkurrenceform Konkurrencesekretær Konkurrencematerialet Forespørgsler Konkurrenceforslagets indhold Konkurrenceforslagets omfang, udførelse og udstrækning Indlevering Jury Bedømmelseskriterier Vederlag Udstilling af forslagene Rettigheder Forsikring og returnering af forslag...89

4 0 Purpose Introduction Vision Project conditions General Comments Area Connection to the University Park Planning Conditions Traffic Conditions Cables, Soil Engineering and Contamination Accessibility Time Schedule Key Figures Artistic Decoration THE OBJECTIVE The Competition Objective Buildings in the Competition Area Architectural and Functional Conditions Energy and Sustainability Special themes The Research and Education Environment of the Future Study Environment Flexibility and Changeability Summary room programme Organisation and Planning Modules The Five Disciplines Examples of Research Modules Teaching Common Functions Technical competition terms and conditions Competitors and Competition Form Competition Secretary Competition Material Enquiries Contents of the Competition Proposal The Scope, Execution and Extent of the Competition Proposal Delivery Jury Assessment Criteria Fee Exhibition of the Proposals Rights Insurance and Returning of Proposals...89

5 Spydspids for forskning og uddannelse Spearheading Research and Education Med nybyggeriet Niels Bohr Science Park (NBSP) får de fysiske, kemiske, datalogiske, naturfags didaktiske og matematiske discipliner på Københavns Universitet nu helt nye rammer for forskning, formidling og uddannelse. Byggeriet er et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier. Udover at føre standarden for laboratorierne op til vor tid, så er nybyggeriet også en del af svaret på de krav, som fremtidens uddannelses- og forskningsmiljø stiller til rammerne krav, der blandt andet skyldes, at de store videnskabelige nybrud fremover ofte vil ske på tværs af fag. Det er kernen i nutidens forsknings- og innovationsudfordring, og det har stor betydning for, hvordan bygningen skal indrettes. Før tænkte vi fagområderne i adskilte siloer. Fra første til sidste mursten vil NBSP gøre op med fortidens traditionelle strukturtænkning. Nu bygger vi et hus, der løbende og fleksibelt skal tilpasses forskningsprojekterne frem for forskningsinstitutionen. Da forskningsprojekterne typisk løber over en fem- til tiårig periode, betyder det, at forskerne for en periode samles om løsningen af en fælles problemkreds. Herefter vil nye projekter og problemstillinger trænge sig på og kræve, at atter nye forskergrupper fra forskellige fag samles om de svar på naturens gåder, som vi endnu ikke kender. Rammerne for uddannelse vil blive de bedst tænkelige for universitetets studerende. Med den seneste viden inden for it-teknologi og didaktik vil vi løfte de uddannelsesmæssige rammer op på højeste internationale niveau. With the construction of the new Niels Bohr Science Park (NBSP), the disciplines of physics, chemistry, computer science, science education and mathematics at the University of Copenhagen will attain completely new settings for research, communication and education. The project is part of the Danish government s plans for investing in the modernisation of the universities laboratories. In addition to bringing the laboratories up to modern standards, the aim of the project is to offer a response to the increasing future physical demands made on education and research. This will, in part, be driven by the fact that the significant scientific breakthroughs will often be interdisciplinary. This is the core challenge to modern-day research and innovation, and it has a considerable bearing on the building design. In the past, we have applied a restrictive silo thinking in relation to the various disciplines. However, from the first brick to the last, NBSP aims to break with the traditional structural thinking of the past. We will build a structure, which will be flexibly and regularly adapted to the research projects, rather than to the research institution. As research projects typically have a five- to ten-year lifespan, researchers will work together for a limited period with the goal of resolving a set of common issues. With time, new projects and issues will emerge requiring other research groups from different disciplines to join forces in order to answer to the unresolved riddles of Nature. The physical framework of education will be the best imaginable for the university s students. With the latest know-how in IT and education science, we want to raise the educational framework to the highest international level. 3

6 NBSP De nye rammer vil være et springbræt til ny erkendelse og videnskabelige gennembrud - for eksempel inden for højaktuelle områder såsom energiforsyning og klimaforandringer, hvor samfundet efterspørger nytænkning og moderne teknologiske løsninger. Med NBSP får Danmark dermed en ny spydspids for forskning, formidling og uddannelse i verdensklasse og en fremtidssikret investering i viden til gavn for vores konkurrenceevne, økonomiske vækst og samfundets udvikling. NBSP skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd. Byggeriet skal opføres som minimum lavenergiklasse 1 og samtidig repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. De energireducerende tiltag skal kunne overvåges af husets brugere og gøres til genstand for studier. NBSP skal efterleve UBST s energistrategi og overordnede krav til bæredygtighed. Der henvises samtidig til KU s mål for Grøn Campus og Københavns Kommunes miljøkrav til byggeri og anlæg, og Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj. Under programmeringen er der arbejdet ud fra nedenstående designdrivers: Basis krav Økonomi - Den økonomiske ramme skal overholdes. Tidsforløb - Den tidsmæssige ramme skal overholdes. Energi og bæredygtighed - Der skal være fokus på lave driftsudgifter, miljøvenlige materialer og et godt indeklima, der bidrager til at gøre NBSP til en attraktiv arbejdsplads med et godt og lyst arbejdsmiljø. Funktionaliteter i det grænseløse fællesskab Studerende og forskere - Den nære daglige kontakt mellem studerende og forskere og vekselvirkningen mellem forskning og undervisning er uundværlige elementer i et kreativt miljø, hvor vanetænkning udfordres, og nye idéer kan modnes, og videnskabelige erkendelser opstå. Fleksibilitet - Forskergrupper kommer og går. Bygningen skal rumme mobilitet og hurtige omstillinger inden for forskning - men også undervisning, som foregår på tværs af tid og rum. Bygningen skal have fleksible og multifunktionelle rum. Faglige synergier - Bygningen skal målrettet facilitere samarbejde på tværs af de klassiske videnskabelige discipliner. This new framework will be a stepping stone towards new realisations and scientific breakthroughs, as for instance, in relation to the pressing problems concerning energy supply and climate change, where society demands innovation and modern technological solutions. Through NBSP, Denmark will be on the vanguard of world-class research, communication and education and be an investment in knowledge, which will secure our future competitiveness, financial growth and social development. NBSP must be at the forefront of sustainability, both through its functional and architectural integration and its reinforcement of environmentally aware behaviour. The buildings must, as a minimum, comply with low energy class 1 construction, but they are also expected to represent the pinnacle of sustainable construction know-how. The energy-reducing features must be implemented in such a way as to allow monitoring by the building s users and allow the structure to be the subject of academic studies. NBSP must satisfy UBST s (the Danish University and Property Agency s) energy strategy and general sustainability requirements. Reference is also made to the Goals for a Green Campus at the University of Copenhagen and to Københavns Kommunes miljøkrav til byggeri og anlæg (The City of Copenhagen s environmental requirements for buildings and facilities) and Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj (The City of Copenhagen s tool for sustainability). During the programming stage, the work has been based on the following design drivers: Basic requirements Financial The budgetary framework must be upheld. Duration The time schedule must be upheld. Energy and sustainability The focus must be on low operating expenses, environmentally compatible materials and a good indoor climate, which will contribute to making NBSP an excellent, attractive and well-lit working environment. Functionalities in the limitless community Students and researchers The close daily contact between students and researchers, as well as the interplay between research and education, are indispensable elements of a creative environment. They challenge habitual thinking and allow new ideas to mature and scientific realisations to be born. 4

7 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Det spontane mødested - Indretningen skal facilitere de spontane møder med andre kollegaer og studerende - ved kaffemaskinen, i kantinen, i en lounge mv. Her skabes kimen til nye idéer og samarbejder og til et bedre kendskab til og forståelse blandt kollegaer med forskellige arbejdsfunktioner (videnskabelige, administrative, tekniske). Udtryk Et naturvidenskabeligt vartegn - Bygningen skal være vartegn for naturvidenskabelig forskning og uddannelse for Københavns Universitet og for byen København. Bygningen skal repræsentere en naturvidenskabelig fortælling og symbolik. Åbenhed over for omverdenen - Bygningen skal signalere åbenhed over for omverdenen og nærhed til byens borgere. Jens Peter Jacobsen.... Direktør..... Universitets- og Bygningsstyrelsen.. Flexibility Research groups come and go. The building must accommodate mobility and rapid transformations in research, as well as teaching taking place across time and space. The building must have flexible, multifunctional rooms. Professional synergies The building must actively facilitate collaboration across the classic scientific disciplines. The spontaneous meeting place The design must facilitate spontaneous meetings with other colleagues and students at the coffee maker, in the canteen, in a lounge, etc. This is where the seeds for new ideas and partnerships are sown and where improved understanding and knowledge among colleagues of various work functions (scientific, administrative and technical) will grow. Expression A landmark of natural science The building must be a landmark of scientific research and education for the University of Copenhagen, as well as for the City of Copenhagen. The building must tell the story of and the symbol of science. Openness to the surrounding community The building must signal openness to the surrounding community and closeness to its citizens. Ralf Hemmingsen Rektor Københavns Universitet Jens Peter Jacobsen.... Director Danish University and Property Agency Ralf Hemmingsen Rector University of Copenhagen 5

8 Formål Purpose Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) indbyder i samarbejde med Københavns Universitet (KU) de prækvalificerede rådgivergrupper til at deltage i projektkonkurrencen om udformning af et nybyggeri til Det Naturvidenskabelige Fakultet. Nybyggeriet placeres på Nørre Campus i København, hvor hovedparten af Det Naturvidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet. Fakultetet er Danmarks største naturvidenskabelige fakultet med studerende og fuldtidsansatte. De nye bygninger skal huse ca studerende, 800 undervisningsaktive forskere, 260 ph.d.- studerende samt 200 tekniske og administrative medarbejdere. Byggeriet opføres i to etaper på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side. Byggeriet bliver første hjørnesten i den udbygning af KU s aktiviteter, som sandsynligvis skal finde sted i de kommende år i dette tidligere erhvervsområde. Med nybyggeriet til de fysiske, kemiske og matematiske fag samt datalogi og naturfagenes didaktik ønsker Københavns Universitet at skabe nye visionære fysiske rammer for uddannelse og forskning. Universitetet ønsker konkret at løfte to udfordringer med det nye byggeri. For det første skal rammerne for undervisning og studiemiljø på de naturvidenskabelige uddannelser føres frem til vor tid: Universitetet har brug for moderne infrastruktur særligt når det gælder laboratorier. For det andet skal nybyggeriet samle fagmiljøerne og skabe en frugtbar grobund for de videnskabelige gennembrud, som fremover - i langt højere grad end tidligere - vil basere sig på tværfagligt samarbejde. Together with the University of Copenhagen (KU), the Danish University and Property Agency (UBST) invites the pre-qualified consultants to participate in the project competition for the design of a new building project for the Faculty of Science. The new buildings will be located in the North Campus area in Copenhagen where most of the activities of the Faculty of Science are gathered. The Faculty is Denmark s largest science faculty with 7,000 students and 1,500 full-time employees. The new buildings will accommodate approx. 3-4,000 students, 800 researchers with teaching duties and 260 PhD students, as well as 200 technical and administrative staff members. The project will be erected in two stages on either side of Jagtvej, partly in the University Park, and partly in an industrial area on the other side. The project will be the cornerstone of the expansion of KU s activities, which is expected to take place in the coming years in this former industrial area. With the new buildings for the disciplines of physics, chemistry, mathematics as well as computer science and education science, the University of Copenhagen aims to create new, visionary, physical settings for education and research. In concrete terms, the University wishes to address two challenges with the new buildings. Firstly, the physical settings for the teaching and study environments of the scientific degree programmes must be brought up to modern standards: The University needs a modern infrastructure particularly when it comes to laboratories. Secondly, the aim of the new buildings is to gather the professional academic environments 6

9 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Nybyggeriet skal være et arkitektonisk visionært og bæredygtigt byggeri med fokus på energi og bæredygtige løsninger, ligesom det skal skabe sammenhæng og forbindelse mellem byen og universitetet. in order to provide a fertile soil for scientific breakthroughs, which will in the future far more than was previously the case be based on interdisciplinary collaboration. The project must be characterised by an architecturally visionary and sustainable design focusing on energy and sustainable solutions, as well as create coherence and connection between the city and the university. 7

10

11

12 Ånd og kreativt miljø. Arbejdsfællesskabet omkring Niels Bohr var stærkt både fagligt og socialt. Intellectual and creative environment. The working community around Niels Bohr was strong, academically as well as socially.

13 Introduktion Introduction Drivkraften på et universitet er de studerende og medarbejderne. Det er dem, der binder universitetet sammen i et unikt uddannelses- og forskningsmiljø, hvor vanetænkning bliver udfordret, ideer modnet og fremtidens videnskabelige erkendelser født. Derfor er det styrende princip i de nye bygninger det grænseløse fællesskab. Bygningerne skal skabe gode fysiske rammer for en stærk vekselvirkning mellem forskellige fagligheder og mellem studerende, forskere og det teknisk administrative personale. Bygningerne skal skabe inspirerende rammer for en yderst kreativ atmosfære og et boblende intellektuelt klima, der opmuntrer til nytænkning og nye samarbejder. Arbejdspladsen er i høj grad international og præges af de mange forskere og studerende, der kommer fra alle verdens hjørner. Et kreativt miljø Med inspiration fra fysikeren Niels Bohrs verdenskendte forskermiljø skabt på Blegdamsvej i København i 1920 erne og 1930 erne ønsker universitetet at skabe et kreativt forsknings- og uddannelsesmiljø. Niels Bohrs institut blev kaldt Det kreative København, og det var her, førende forskere fra især fysik men også fra kemi, matematik og biologi samledes. Her flokkedes forskere fra hele verden om instituttet og skabte banebrydende resultater. Bohrs forskningsmæssige gennembrud blev i høj grad støttet af den tankefrihed og det kreative miljø, som han fik skabt omkring sig. Han skabte en atmosfære, hvor forskerne blev stimuleret ved dels at møde mange forskellige mennesker, men også gennem sceneskift, dvs. ændringer i omgivelserne. The driving force of a university consists of its students and staff. They tie the university together to form a unique environment for education and research, where habitual thinking is challenged, ideas mature, and the scientific realisations of the future are born. For this reason, the guiding principle behind the new buildings is the limitless community. The buildings must provide good physical surroundings that will foster a strong interaction between different disciplines and between students, researchers and the technical/administrative staff. The buildings must provide inspirational settings to support a highly creative atmosphere and a flourishing intellectual climate, which inspires innovation and new types of collaboration. It is very much an international workplace the atmosphere of which is influenced by its many researchers and students coming from all over the world. A Creative Environment Inspired by Danish physicist Niels Bohr s world famous research environment established at Blegdamsvej in Copenhagen in the 1920s and 1930s, the University wishes to build a modern creative research and education environment. Niels Bohr s institute was known as The Creative Copenhagen, and here leading researchers within physics, in particular but also from chemistry, mathematics, and biology would gather. Here, researchers from the entire globe flocked around the institute, creating groundbreaking scientific results. Bohr s research breakthrough was very much supported by the freedom of thought and the creative 11

14 Udsyn og samarbejde Long-range vision and collaboration

15 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Det var et miljø med plads til uforudsigelighed og til, at bygningens brugere kunne støde ind i hinanden. Det er sådan et kreativt miljø, Københavns Universitet ønsker at skabe på ny med afsæt i tidens behov for nye forskningslaboratorier og undervisningsmiljøer, der fremmer samarbejde på tværs af videnskaber. I den resterende del af konkurrenceprogrammet betegnes nybyggeriet derfor med arbejdstitlen Niels Bohr Science Park (NBSP). Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultets forskning og uddannelse spænder bredt: Fra klassiske fag som biologi, kemi, fysik, geografi, geologi, idræt, datalogi og matematik til moderne, tværgående fag som molekylær biomedicin, nanoteknologi, escience og naturfagenes didaktik. Fakultetet er førende inden for naturvidenskabelig forskning. En stor del af forskningen udføres i samarbejde med erhvervslivet og med forskerkollegaer i ind- og udland. environment that he managed to create around him. He created an atmosphere where researchers were stimulated, partly by meeting many different people, but equally through the constantly changing settings. This was an environment with room for unpredictability and for spontaneous meetings between the many different users of the building. This is the kind of creative environment that the University of Copenhagen now wishes to recreate, spurred by the current need for innovative research laboratories and teaching environments that promote interdisciplinary collaboration. Thus, in the remaining part of the competition brief, the building project will be known under its working title the Niels Bohr Science Park (NBSP). The Faculty of Science The Faculty of Science s research and education activities cover a broad range of subjects: From classic disciplines like biology, chemistry, physics, geography, geology, physical education, computer science and mathematics to modern interdisciplinary subjects like molecular biomedicine, nanotechnology, escience and science education. The Faculty is a leader in scientific research, and a considerable part of the research work is conducted in collaboration with trade and industry, and with domestic and foreign research colleagues. 13

16

17

18

19 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF Vision Vision Det nye byggeri skal skabe et grænseløst fællesskab mellem fagmiljøerne: Det skal gøre det fysisk gnidningsløst at samarbejde og skabe viden på tværs af fag og organisatoriske rammer. Vekselvirkning mellem forskning og undervisning er et uundværligt element i et kreativt miljø, hvor vanetænkning udfordres, nye idéer modnes, og videnskabelige erkendelser opstår. Samarbejdet vil blive understøttet og bundet sammen af teknisk administrativt personale, der skal have gode muligheder for at arbejde på tværs af fag, forskere og studerende. Det nye byggeri skal være åbent og rumligt udfordre de mennesker, der bruger det. Det skal danne en lys, varm og kreativ ramme om et inspirerende og kreativt studiemiljø. Et levende sted, hvor man som studerende gerne vil opholde sig døgnet rundt. NBSP kommer til at huse et forskningsmiljø i international topklasse, hvor videnskabelige gennembrud sker på kryds og tværs af hidtil velkendte grænser. Fysikere, matematikere, kemikere, læger, farmaceuter, geologer, biologer m.fl. vil arbejde tæt sammen om videnskabelige problemstillinger og skabe grundlag for at løse væsentlige samfundsproblemer og uddanne naturvidenskabelige kandidater på højeste internationale niveau. NBSP bliver en multifaglig smeltedigel, hvor forskere og studerende vil søge svaret på fremtidens udfordringer som universets skabelse, livets byggesten og hjernens komplekse netværk. NBSP vil danne de fysiske rammer for synergi mellem forsknings- og innovationsmiljøer, mellem det akademiske miljø og det omgivende samfund; f.eks. andre uddannelsesinstitutioner, private og offentlige virksomheder. The new buildings should create a limitless community between the disciplines: They should foster seamless collaboration and knowledge generation across disciplines and organisational frameworks. The interaction between research and teaching is an indispensable element of a creative environment where habitual thinking is challenged, new ideas mature, and scientific realisations occur. The collaboration will be supported and tied together by technical/administrative staff who must have good conditions for working across disciplines, researchers and students. The new buildings must be open and present a spatial challenge to their users. They must form bright, warm and creative settings for an inspiring, creative study environment. A living, vibrant place where a student would want to stay around the clock. NBSP will accommodate a research environment of the highest international class, where the scientific breakthroughs are made over and across traditional borders. Physicists, mathematicians, chemists, physicians, pharmacists, geologists, biologists, etc., will work closely together on scientific issues, creating the basis for resolving important problems in society and training masters of science at the highest international levels. NBSP will become a multidisciplinary melting pot where researchers and students will seek the answers to the challenges of tomorrow, such as the origins of the universe, the building blocks of life, and the complex networks of the brain. NBSP will provide the physical surroundings for the realisation of synergies between the research and innovation environments, between the academic community and the surrounding society, including other educational institutions, private and public companies. 17

20 NBSP Fællesskabet og samarbejdet ændrer sig over tid, og husets indretning skal have en fleksibilitet og en foranderlighed, der understøtter dette. NBSP er del af Nørre Campus og skal dermed bidrage til at gøre området til et vækstcentrum for forskning, uddannelse og erhverv. Nørre Campus er under udvikling til at blive et attraktivt byområde med kulturelle og idrætslige oplevelser, grønne områder, visionær arkitektur og spændende multifunktionelle byrum. NBSP skal signalere åbenhed over for omverdenen og det faglige og sociale liv på Nørre Campus. Byggeriet skal opføres som minimum lavenergiklasse 1 og samtidig repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. De energireducerende tiltag skal kunne overvåges af husets brugere og gøres til genstand for studie. Det grænseløse fællesskab NBSP skal understøtte et grænseløst fællesskab : > En nær, daglig kontakt mellem studerende og forskere og vekselvirkning mellem forskning og undervisning. > Forskerne og de studerende er organiseret i forskergrupper. Grupperne skal have høj grad af mulighed for selv at indrette sig og præge arbejdspladsen. Mulighed for effektiv omstilling i bygningernes fleksible og multifunktionelle rum. Forskning og uddannelse foregår på tværs af tid og rum og det skal bygningerne afspejle. > Aktiv understøttelse af samarbejde på tværs af de klassiske videnskabelige discipliner. > De spontane møder mellem kollegaer og med studerende, hvor kimen skabes til nye idéer og samarbejder og til et bedre kendskab til og forståelse blandt kollegaer med forskellige arbejdsfunktioner (videnskabelige, administrative, tekniske). Bebyggelsens udtryk NBSP har følgende udtryk: > Et vartegn for Københavns Universitet og for byen København, idet den skal fortælle en historie fra naturvidenskabens verden. Bygningerne skal sende et markant og synligt signal til omverdenen om, at her foregår der naturvidenskabelig forskning og undervisning. The communities and collaboration will change over time, and the design of the house must incorporate the flexibility and changeability to support this. NBSP is a part of the North Campus and as such must contribute to turning the area into a growth centre for research, education and business. The North Campus is under development to become an attractive urban area with cultural and sporting experiences, green areas, visionary architecture and attractive multifunctional urban spaces. NBSP must signal openness towards the surrounding community and the professional and social life on the North Campus. As a minimum, the buildings must be constructed to comply with low energy class 1, while at the same time representing the pinnacle of sustainable construction know-how. The energy-reducing features must be implemented in such a way as to allow them to be monitored by the users of the house and be made the subject of study. The Limitless Community NBSP must support a limitless community : > Close daily contact between students and researchers, and interplay between research and teaching. > Researchers and students are organised in research groups. The groups must have ample opportunity to organise and design their own working environment. And the possibility to efficiently change the buildings flexible, multifunctional spaces. Research and education take place across time and space and this must be reflected in the building design. > Active support of collaboration across classic scientific disciplines. > Spontaneous meetings between colleagues and involving students, sowing the seeds for new ideas and partnerships and for an improved knowledge of and understanding among colleagues with different work functions (scientific, administrative, technical). The expression NBSP has the following expression: > It must be a landmark for the University of Copenhagen and for the City of Copenhagen, telling a tale of the world of science. The 18

21 Konkurrenceprogram COMPETITION BRIEF > Bygningerne signalerer åbenhed over for omverdenen og nærhed til byens borgere. > NBSP skal være på forkant med bæredygtighed, der skal være arkitektonisk og funktionelt integreret, ligesom bygningerne skal understøtte bæredygtig adfærd. > NBSP skal åbnes, så udefrakommende bliver inviteret ind på Nørre Campus og har lyst til enten at bevæge sig igennem eller opholde sig på de grønne arealer. Endvidere skal der tænkes i forbindelsen mellem de to campusområder på hver side af Jagtvej også for offentligheden for at fremtidssikre bebyggelsen i forhold til et stisystem i kvarteret. buildings must send a clear and visible signal to the surroundings that this is a centre of scientific research and teaching. > The buildings signal openness towards the surrounding community and proximity to the city s residents. > NBSP must play a leading role in using and promoting sustainability, which must be both architecturally and functionally wellintegrated, just as the buildings themselves must support sustainable behaviour. > NBSP must be opened up so that outsiders feel they are invited into the campus either just to wander through the grounds or to use the green areas for recreative purposes. Furthermore, it is important to think in terms of establishing a link between the two campus areas, on either side of Jagtvej, both for the general public and to ensure the future of the buildings in relation to a system of footpaths in the quarter. 19

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere