Regnskab Varme El Vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014. Varme El Vand"

Transkript

1 Regnskab 2014 Varme El Vand

2 Indholdsfortegnelse Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Bestyrelse... 3 Generalforsamling... 4 De sidste 5 år i få tal... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 7 Noter Revisionspåtegning Resultatbudget Takstblad Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Generalforsamling Bestyrelse De sidste 5 år i få tal Resultatopgørelse Balance Revisionspåtegning Resultatbudget Takstblad Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Bestyrelse Generalforsamling De sidste 5 år i få tal Resultatopgørelse Balance Revisionspåtegning Resultatbudget Takstblad Notater Personale Love, bestemmelser og regulativer kan rekvireres på værkernes kontor. 2

3 Bestyrelsen for varmeværket Jan Pedersen Bogholder Solbakkevej 26 Tlf Mogens Lindvig Gartneriejer Bredgade 44 Tlf Karsten Meldgaard Værkfører Hjejlevej 1 Tlf Hartvig Christiansen Tømrer Åvænget 14 Tlf Helle Jørgensen Sygeplejerske Solbakkevej 9 Tlf

4 Varmeværket - Generalforsamling Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 12. marts 2015 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse På valg Mogens Lindvig Modtager genvalg 8. Valg af suppleanter På valg Ingolf Brandt og Svend Erik Kristiansen Begge modtager genvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt. 4

5 Varmeværket - de sidste 5 år i tal Antal forbrugere Antal solgte MWh Pris pr. solgt MWh Pris pr. solgt m 3 3,50 Varmeproduktion: Salg af varme i t. kr Salg af el, netto i t. kr Gasforbrug i t. m Gasforbrug i t. kr El- og vandforbrug i t. kr Effektbidrag pr. BBR- m 2 14,00 14,00 14,00 12,00 12,00 Abonnementsbidrag pr. måler 1000, , , , ,00 Faste bidrag i alt i t. kr Faste omkostninger i t. kr. - Lønninger Driftsomkostninger Administration m.v Tab på debitorer Afskrivninger Finansielle poster, netto Direkte omkostninger Gasforbrug, varme...72,39% El og vand...1,47% 300 Gasforbrug, el...18,91% 3868 Elforbrug, elkedel...7,23% 1479 Faste omkostninger Driftsomkostninger...27,02% 100% Administration...29,95% Lønninger...9,43% Afskrivninger...33,60% 5

6 Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december 2014 i kr i kr. Note Afregning af varme: Salg af varme Direkte omkostninger: Gas- og olieforbrug El og vand Afregning af faste bidrag: 3 Indgået faste bidrag Faste omkostninger: 4 Lønninger Vedligeholdelse og drift Administration m.v Tab på debitorer Andele samarbejdsaftale Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger Andre indtægter Finansielle poster Afregning af el-produktion: Salg af el incl. tilskud Naturgas el-produktion Overførsel fra sidste år Afregning af varme Afregning af faste bidrag Afregning af el-produktion Til disposition Overførsel til næste år

7 Balance pr. 31. december Aktiver 2014 i kr i kr. Note Anlægsaktiver: Røranlæg, skorsten m.v Islandsvej Målere Solvarmeanlæg Motorer Elkedel Baneunderføring Værdipapirer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Oliebeholdning Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Indestående i pengeinstitutter Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 Balance pr. 31. december Passiver 2014 i kr i kr. Note Egenkapital: Kapitalkonto Overførsel til næste år Egenkapital i alt Gæld: Henlæggelse lækovervågning Kommunekredit Kommunekredit Gæld pengeinstitut Mellemregning, VTV A/S Kreditorer m.v Gæld i alt Passiver i alt Vildbjerg, den 23. februar 2015 I bestyrelsen: Karsten Meldgaard Mogens Lindvig Helle Jørgensen Hartvig Christiansen Jan Pedersen 3 8

9 Noter 2014 i kr i kr. Note Salg af varme: 1 Salg af varme Direkte omkostninger: 2 Olieforbrug: Oliebeholdning pr. 1. januar Køb af olie Oliebeholdning pr. 31. december Gasforbrug El- og vandforbrug Direkte omkostninger i alt Indgået faste bidrag: 3 Faste bidrag er afregnet således: Kr ,00 pr. måler. Kr. 14,00 pr. m2 (BBR-oplysninger). Faste omkostninger: 4 Lønninger: Lønninger incl. feriepenge Vedligeholdelse: Vedligeholdelse/drift kraftvarme Administration m.v.: Anden rådgivning Forsikringer, kontingenter og abonnementer Bestyrelsesmøder, repræsentation m.v Energirådgivning Tab på debitorer Andel samarbejdsaftale Faste omkostninger i alt

10 Noter 2014 i kr i t.kr. Note Afskrivninger: 5 Røranlæg, skorsten m.v., note Islandsvej 2, note Målere, note Motorer, note Elkedel, note Baneunderføring, note Andre indtægter: 6 Husleje Leje genbrugsplads Leje antenneposition Finansielle poster: 7 Indtægter: Renteindtægter, bankindeståender samt aktieudbytte Udgifter: Renteudgifter Salg af el incl tilskud: 8 Grundbeløb motor Elsalg motor Regulerkraft motor Elkøb elkedel Produktionstilskud motor Håndteringsomkostninger elsalg og elkøb Røranlæg, skorsten m.v.: 9 Nyt anlæg: Saldo pr. 1. januar Årets tilgang Tilslutningsbidrag Årets afskrivninger

11 Noter 2014 i kr i kr. Note Islandsvej 2: 10 Saldo pr. 1. januar Årets tilgang Årets afskrivninger Målere: 11 Saldo pr. 1. januar Årets tilgang Anvendt henlæggelser Årets afskrivninger Solvarmeanlæg 12 Saldo pr. 1. januar Årets tilgang Årets afskrivninger Motorer: 13 Saldo pr. 1. januar Årets tilgang Årets afskrivninger Elkedel: 14 Saldo pr. 1. januar Årets tilgang Årets afskrivninger Baneunderføring: 15 Saldo pr. 1. januar Årets afskrivninger

12 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæring om andre krav i henhold til love eller øvrig regulering Selskabet er underlagt lovgivningen i varmeforsyningsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Vildbjerg, den 23. februar 2015 Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab Sonja Pedersen Registreret revisor 7 12

13 Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Resultatbudget for 1. januar 31. december 2015 (1.000 kr.) Afregning af varme: Salg af varme Direkte omkostninger: Naturgasforbrug El og vand Budgetteret resultat Afregning af faste bidrag: Indgået faste bidrag Faste omkostninger: Lønninger Vedligeholdelse og drift Energirådgivning Administration m.v Tab på debitorer Andel samarbejdsaftale Afskrivninger Budgetteret resultat Afregning af el-produktion: Salg af el incl. tilskud Naturgas el-produktion Finansielle poster Budgetteret resultat Overførsel fra sidste år Budgetteret resultat varme Budgetteret resultat faste bidrag Budgetteret resultat afregning el-produktion Overførsel til næste år 2 13

14 Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. Takstblad januar 2015pr. 1 januar Forbrugsbidrag Pris pr. MWh 320,00 kr. pr. MWh Pris pr. m³ 3,50 kr. pr. m³ 2. Faste bidrag Abonnementsbidrag Effektbidrag bolig/erhverv (pr. BBR- m²) Effektbidrag kælder (pr. BBR-m²) 3. Tilslutningsbidrag Byggemodningsbidrag Boliger (pr. m² brutto udstykningsareal ) Erhverv (pr. m² brutto udstykningsareal) Investeringsbidrag (Standardinvesteringsbidrag) Boliger Der betales pr. boligenhed, og bygningens kategori fra BBR anvendes: Fritliggende enfamiliehuse Kæde-/række-/klyngehuse Etageboliger Ældreboliger Ungdomsboliger 1.000,00 kr. pr. måler 14,00 kr. 3,50 kr. 10,00 kr 5,00 kr ,00 kr ,00 kr 9.000,00 kr 7.200,00 kr 3.600,00 kr Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og andre installationer, pr. m² etageareal iflg. BBR 100,00 kr Dog minimum ,00 kr. 4. Stikledningsbidrag Pr. m fra 0-32 mm Pr. m fra mm Pr. m fra mm Pr. m fra mm Alle ovenstående takster og bidrag er excl. moms. 600,00 kr 700,00 kr 800,00 kr 900,00 kr. 5. Genåbningsgebyr incl. moms 625,00 kr 6. Rente ved for sent betalte afgifter min 20,00 kr 9,15% p.a. 7. Flyttegebyr 65,00 kr 8. Rykkergebyr ved manglende betaling 100,00 kr 9. Rykkergebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort 65,00 kr 10. Aflæsningsbesøg ved manglende selvaflæsning 250,00 kr L:\EXCEL\Takstblade\Takstblade 2015\Varme 2015Ark1 14

15 Elværket - Generalforsamling Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 12. marts 2015 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse På valg Johannes Kristensen og Hugo Overgaard Begge modtager genvalg 8. Valg af suppleanter På valg Bent Kristensen og Ivar Dalsgaard Begge modtager genvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt. 15

16 Bestyrelsen for elværket Johannes Kristensen Nygade 4 Tlf Allan Overgaard- Andersen Ingeniør Hvedevænget 38 Tlf Flemming Pedersen Lagermand Hybenvej 12 Tlf Hugo Overgaard Smed Solbrinken 4 Tlf Ole Madsen Teknisk serviceleder Hvedevænget 42 Tlf

17 Elværket - de sidste 5 år i tal Antal forbrugere Solgt kwh i t. kwh Pris pr. kwh i øre 79,69 83,39 82,12 80,51 73,46 El-afgift pr. kwh i øre 83,30 65,0 64,10 63,00 61,9 Energispareafgift pr. kwh i øre 0,0 6,5 6,4 6,3 6,2 Tillægsafgift 0,0 6,2 6,1 6,0 - Distributionsafg. pr. kwh i øre 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Energieffektivitetsbidrag 0,0 0,6 Abonnementsbidrag Købt kwh i t. kwh Strømtab i t. kwh Strømtab i % 1,45 1,13 1,45 1,12 2,14 Salg af strøm i t. kr Køb af strøm i t. kr Statsafgift i t. kr Faste bidrag i t. kr Faste omkostninger i t. kr. - Vedligeholdelse Administration m.v Afskrivninger Finansielle indtægter, netto Fordeling af pris pr. kwh i øre inkl. moms Øre pr. kwh Overliggende net inkl. PSO 42,00 Vildbjerg net inkl. energirådgivning 9,29 Afgifter 83,,30 Markedsel 1) 28,40 I alt 162,99 Moms 25% 40,75 I alt 203,74 17

18 Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december 2014 i kr i kr. Afregning af strøm: Salg af strøm (incl. regl. tidligere år) Direkte omkostninger: Køb af strøm Statsafgift Afregning af faste bidrag: Faste bidrag Tilslutningsbidrag Faste omkostninger: Vedligeholdelse og drift Energirådgivning Andel samarbejdsaftale Heraf andel til anlæg Administrationsomkostninger, forsikringer m.v Tab på debitorer Scanenergi Afskrivninger: Anlæg og driftsmidler Renteindtægter og gebyrer Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

19 Balance pr. 31. december Aktiver 2014 i kr i kr. Anlægsaktiver: Anlæg: Saldo pr. 1. januar Tilgang Afskrivning Driftsmidler: Saldo pr. 1. januar Afskrivning Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Værdipapirer Tilgodehavende Mellemregning, VTV A/S Underdækning tidligere år Øvrige tilgodehavender Indestående i pengeinstitut Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

20 Balance pr. 31. december Egenkapital: Egenkapital Opskrivning Underdækning tidligere år Årets resultat Egenkapital i alt Henlæggelser: Udskudt skat Henlæggelser i alt Kortfristet gæld: Skyldig strøm og statsafgift m.v Anden gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Hæftelser og garantistillelser: Garantistillelse for Scanenergi a/s på kr Garantistillelse for Scanenergi Elsalg på kr Vildbjerg, den 23. februar 2015 I bestyrelsen: Johs. Kristensen Hugo Overgaard Flemming Pedersen Ole Madsen Allan Overgaard-Andersen 20 3

21 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Vildbjerg Elværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæring om andre krav i henhold til love eller øvrig regulering Selskabet er underlagt lovgivningen i elforsyningsloven. Det er vor opfattelse, at årsrapporten er i overensstemmelse med elforsyningsloven. Vildbjerg, den 23. februar 2015 Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab Sonja Pedersen Registreret revisor 4 21

22 Resultatbudget for 1. januar 31. december 2015 (1.000 kr.) Afregning af strøm: Salg af strøm Direkte omkostninger: Køb af strøm incl. fast afgift Statsafgift Afregning af faste bidrag: Faste bidrag Tilslutningsbidrag Faste omkostninger: Vedligeholdelse Energirådgivning Administration m.v Tab på debitorer Scanenergi Afskrivninger, anlæg Renteindtægter, netto Budgetteret resultat

23 Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar

24 Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar

25 Vildbjerg Elværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar

26 Bestyrelsen for vandværket Tommy Andersen Konstabel Solbakkevej 27 Tlf Erik Andersen Projektleder Rypevej 19 Tlf Niels Richardt Bygningskonstruktør Sneppevej 5 Tlf Villy Andersen Fhv. værkfører Åvænget 37B Tlf Søren Hebsgaard Bagerileder Baldersvej 21 Tlf

27 Vandværket - Generalforsamling Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling afholdes på Vildbjerg Hotel torsdag den 12. marts 2015 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelse På valg Erik Andersen Modtager genvalg 8. Valg af suppleanter På valg Bent Meldgaard og Søren Pedersen Begge modtager genvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt 27

28 Vandværket - de sidste 5 år i tal Antal forbrugere Salg af vand i t. m Afregning af vand i t. kr Pris pr. m 3 Grøn afgift pr. m 3 Abonnementsbidrag 3,00/4,00 6,13 400/525 3,00 6, ,00 5, ,00 5, ,00 5, Faste omkostninger i t. kr. - Driftsomkostninger Køb af strøm Lønninger Administration m.v Afskrivninger 4 z Henlæggelser Finansielle indtægter, netto Forsyningsområde RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 28

29 Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december 2014 i kr i kr. Afregning af vand: Salg af vand Grønne afgifter Faste bidrag Omkostninger: Lønninger og pension Kursusudgifter Vedligeholdelse af anlæg m.v El og vand Vandprøver Øvrige administrationsomkostninger Prisloftsreguleringer Forsikringer og kontingenter Erstatninger Tab på debitorer Andel samarbejdsaftale Resultat før renter og afskrivninger Afskrivning øvrig driftsmateriel Resultat før renter Finansielle poster:: Rente - indtægter og udgifter Resultat før henlæggelser Henlæggelse radiokommunikation målere Skat vedrørende tidligere år Skat af årets resultat Regnskabsmæssigt resultat

30 Balance pr. 31. december Aktiver 2014 i kr i kr. Anlægsaktiver: Vandværk, matr. nr. 3 p, Rødding: Saldo pr. 1. januar Tilgang ved fusion Tilgang Tilslutningsbidrag hovedanlæg Ledningsnet: Saldo pr. 1. januar Tilgang ved fusion Tilgang Tilslutningsbidrag ledningsanlæg Målere: Saldo pr. 1. januar Tilgang Anvendt henlæggelse Øvrig driftsmateriel: Saldo pr. 1. januar Tilgang ved fusion Tilgang... 0 Årets afskrifning Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Indestående i pengeinstitut Værdipapirer Tilgodehavende tilslutningsbidrag m.v Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

31 Balance pr. 31. december Passiver 2014 i kr i kr. Egenkapital: Saldo pr. 1. januar Egenkapital primo fusion Timring Vandværk Årets resultat Egenkapital i alt Henlæggelser: Henlæggelse investeringer Henlæggelse udskiftning vandmålere ved fusion Henlæggelse målere Henlæggelse radiokommunikation målere Henlæggelse sikring af nyt indvindingsområde Gæld: Mellemregning, VTV A/S Skyldige kreditorer Skyldig moms og afgifter Gæld i alt Passiver i alt Vildbjerg, den 23. februar 2015 I bestyrelsen: Villy Andersen Tommy Andersen Erik Andersen Niels Richardt Jensen Søren Hebsgaard 31

32 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vildbjerg, den 23. februar 2015 Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab Sonja Pedersen Registreret revisor 4 32

33 Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Resultatbudget for 1. januar 31. december 2015 (1.000 kr.) Afregning af vand Omkostninger: Lønninger og pension Kursus Vedligeholdelse af anlæg El og vand Vandprøver Prisloftsreguleringer Forsikringer og kontingenter Diverse/erstatninger Tab debitorer... 5 Andel af samarbejdsaftale Resultat af primær drift 50 Afskrivning Renteudgifter Budgetteret resultat 0 33

34 Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. Takstblad pr. 1. januar Takstblad 2015 pr. 1. januar Forbrug... 3,00 kr. pr. m³ Industri med særlig stort forbrug efter forhandling. 2. Abonnementsbidrag pr. måler i Vildbjergs gl. forsyningsområde 400,00 kr. pr. år 3. Abonnementsbidrag pr. måler i Timrings gl. forsyningsområde (2015/2016) 525,00 kr. pr. år 4. Tilslutningsbidrag Hoved- Lednings- Samlet anlæg anlæg bidrag Parcelhuse, rækkehuse, gårdhuse 3.200, , ,00 kr. Lejligheder i blokbebyggelse 3.200, , ,00 kr. Ungdomsboliger under 50 m2 med egen stikledning , , ,00 kr. Ungdomsboliger under 50 m2 med fælles stikledning , , ,00 kr. Landhuse + landbrug u/350 m3/år 3.200, , ,00 kr. Landbrug over 350 m3 pr./år , , ,00 kr. Blandet bolig og erhverv indtil m³ pr./år 6.400, , ,00 kr. Industri indtil m3 pr./år , , ,00 kr. Industri indtil m3 pr./år , , ,00 kr. Industri indtil m3 pr./år , , ,00 kr. Industri indtil m³ pr./år , , ,00 kr. Forbrug over m³ pr./år efter forhandling. 5. Afbrydelse af stikledning efter regning. Alle takster og bidrag er excl. moms og statsafgift på. 5,86 kr. pr. m³. Alle takster og bidrag er excl. moms og grundvandssikring på 0,67 kr. pr. m³ 6. Genåbningsgebyr incl. moms ,00 kr. 7. Rente ved for sent betalte afgifter min. 20,00 kr.... 9,15% p.a. 8. Flyttegebyr ,00 kr. 9. Rykkergebyr ,00 kr. 10. Rykkergebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort.. 65,00 kr. 11. Aflæsningsbesøg ved manglenede selvaflæsning. 250,00 kr. 34

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere