RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Vedr.: Udkast til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D007749/02. Bilag: D007749/ /10 cs DG C DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN D007749/02 Bruxelles, den XXX K(2010) YYY endelig Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil DA DA

3 Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, særlig artikel 15, stk. 1, efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design og ud fra følgende betragtninger: (1) Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 245/2009 har det vist sig, at nogle af forordningens bestemmelser bør ændres, hvorved nogle utilsigtede konsekvenser for de af forordningen omfattede produkters tilgængelighed og ydeevne kan undgås. (2) Det er endvidere påkrævet at skabe større overensstemmelse mellem kravene til produktinformation i henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF 1 og Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikkeretningsbestemte lyskilder i boliger 2. (3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF 1 2 EUT L 76 af , s. 17. EUT L 285 af , s. 10. DA 2 DA

4 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Ændringer af forordning (EF) nr. 245/2009 Bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 245/2009 ændres som angivet i bilaget til denne forordning. Artikel 2 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 13. april Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Kommissionens vegne Formand DA 3 DA

5 BILAG Ændringer i bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 245/2009 I bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 245/2009 foretages følgende ændringer: 1) I bilag I foretages følgende ændringer: a) Titlen affattes således: "Undtagelser" b) Punkt 1, indledningen, affattes således: "Følgende lyskilder er undtaget fra bestemmelserne i bilag III, hvis det i det tekniske dokumentationssæt, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurderingen efter artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, er anført, hvilken af de tekniske parametre nedenfor undtagelsen bygger på:" c) Punkt 1, litra c) og d), affattes således: "c) blandingslyslamper, for hvilke det gælder, at mindst 6 % af deres samlede udstråling i intervallet nm afgives i intervallet nm og mindst 11 % af deres samlede udstråling i intervallet nm afgives i intervallet nm og mindst 5 % af deres samlede udstråling i intervallet nm afgives i intervallet nm d) blandingslyslamper, for hvilke det gælder, at de har deres udstrålingsmaksimum i området nm (UVA) eller nm (UVB)" d) Punkt 2 affattes således: "2. Følgende produkter er undtaget fra bestemmelserne i bilag III, hvis det i al produktinformationen er anført, at de ikke er bestemt til brug som almen belysning i denne forordnings forstand, eller at de er bestemt til anvendelserne i punkt b) til e): a) produkter, der er bestemt til anden anvendelse end almen belysning, og produkter, der er indbygget i produkter, der ikke har almen belysningsfunktion b) lyskilder, der er omfattet af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF 3 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF EFT L 100 af , s. 1. EFT L 23 af , s. 57. DA 4 DA

6 c) armaturer til nødbelysning og redningsskilte som omhandlet i Rådets direktiv 2006/95/EF 5 d) forkoblinger, der er bestemt til brug i armaturerne i punkt c) og konstrueret til drift af lamper i nødsituationer e) armaturer, der er omfattet af kravene i direktiv 94/9/EF, direktiv 1999/92/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF 6, Rådets direktiv 93/42/EØF 7 eller Rådets direktiv 88/378/EØF 8, og armaturer, der er indbygget i udstyr, der er omfattet af disse krav. Den tilsigtede anvendelse skal for hvert enkelt produkt være anført i produktinformationen, og i det tekniske dokumentationssæt, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurderingen efter artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal det være anført, hvilke tekniske parametre der gør produktdesignet specifikt for den tilsigtede anvendelse. 2) I bilag II foretages følgende ændringer: a) Første punktum udgår. b) I punkt 1, litra c), tilføjes følgende punktum: "I forbindelse med tabel 6 i bilag III, måles LSF ved drift med HF-forkobling og en tænd- og slukcyklus på 11h/1h." c) I punkt 3 tilføjes følgende litra o): "o) Ved "blandingslyslampe" forstås en kviksølvlampe og en glødetråd, der er serieforbundet i samme kolbe." 3) I bilag III foretages følgende ændringer: a) Før tabel 1 indsættes følgende afsnit: "Spiralrør med to sokler med diameter 16 mm eller derover (T5) skal opfylde kravene til T9-cirkelrør i tabel 5." b) Tabel 2 affattes således: EUT L 374 af , s. 10. EUT L 157 af , s. 24. EFT L 169 af , s. 1. EFT L 187 af , s. 1. DA 5 DA

7 "Tabel 2 Mindsteværdier for faktisk af lysstofrør med én sokkel ved drift med elektromagnetisk og elektronisk forkobling Tofingret (u-bøjet) rør, sokkel G23 (2-stift) eller 2G7 (4-stift) Tofingret rør, sokkel G24d (2-stift) eller G24q (4-stift) Trefingret rør, sokkel GX24d (2-stift) eller GX24q (4-stift) Nominel effekt (W) Nominel effekt (W) Nominel effekt (W) Firefingret rør (samme plan), sokkel 2G10 (4-stift) Langt tofingret (u-bøjet) rør, sokkel 2G11 (4-stift) Nominel effekt (W) Nominel effekt (W) " c) Tabel 3 affattes således: DA 6 DA

8 "Tabel 3 Mindsteværdier for faktisk af lysstofrør med én sokkel ved drift udelukkende med elektronisk forkobling Trefingret rør, sokkel GX24q (4- stift) Firefingret (u-bøjet) rør, sokkel GX24q (4-stift) Langt tofingret (u-bøjet) rør, sokkel 2G11 (4-stift) Nominel effekt (W) Nominel effekt (W) Nominel effekt (W) " d) Tabel 6 affattes således: "Tabel 6 Procentvise fradrag fra den krævede mindsteværdi for fra lysstofrør med høj farvetemperatur og/eller god farvegengivelse og/eller ekstra kappe og/eller lang levetid Rørparameter Fradrag fra ved 25ºC Tc 5000 K - 10 % 95 Ra > % Ra > % Ekstra kappe - 10 % Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald 0,50 efter brændetimer - 5 % " DA 7 DA

9 e) I punkt 1.1.B, erstattes punktummet: "De korrektioner, der er fastlagt for første fase (tabel 6), finder fortsat anvendelse." af "Korrektionerne (tabel 6) og de specifikke krav til spiralrør med to sokler, som er fastlagt for første fase, finder fortsat anvendelse." f) Overskriften til tabel 7 affattes således: "Tabel 7 Mindsteværdier for faktisk af højtryksnatriumlamper med Ra 60" g) Overskriften til tabel 8 affattes således: "Tabel 8 Mindsteværdier for faktisk af metalhalogenlamper med Ra 80 og højtryksnatriumlamper med Ra > 60" h) Punkt 1.1.C, andet afsnit, affattes således: "Lysstofrør uden indbygget forkobling skal kunne benyttes sammen med forkoblinger i effektivitetsklasse A2 eller mere effektive forkoblinger ifølge punkt 2.2. De kan eventuelt tillige benyttes sammen med forkoblinger i lavere effektivitetsklasser end A2." i) Tabel 11 affattes således: DA 8 DA

10 "Tabel 11 Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm for lysstofrør med én og to sokler anden fase Vedligeholdelsesfaktor lyskildelysstrøm for Brændetimer Rørtype Lysstofrør med to sokler, ikke med HF-forkobling T8-lysstofrør med to sokler, med HFforkobling og varmstart Andre lysstofrør med to sokler, med HF-forkobling og varmstart Cirkelrør med én sokkel, ikke med HF-forkobling, u-bøjede T8-rør med to sokler og spiralrør med to sokler med diameter 16 mm eller derover (T5) Cirkelrør med én sokkel, med HFforkobling Andre lysstofrør med én sokkel, ikke med HF-forkobling Andre lysstofrør med én sokkel, med HF-forkobling og varmstart 0,95 0,92 0,90-0,96 0,92 0,91 0,90 0,95 0,92 0,90 0,90 0,80 0, ,72 ved brændetimer 0,85 0,83 0,80-0,75 ved brændetimer 0,85 0,78 0,75-0,90 0,84 0,81 0,78 " j) Efter tabel 11 indsættes følgende indledning og tabel 11a: "Der foretages følgende kumulative fradrag fra værdierne i tabel 11: DA 9 DA

11 Tabel 11a Procentvise fradrag fra kravene til lysstofrørs lysstrømsvedligeholdelse Rørparameter Fradrag fra kravet til lysstrømsvedligeholdelse Rør med 95 Ra > 90 Op til 8000 brændetimer: -5 % Over 8000 brændetimer: -10 % Rør med Ra > 95 Op til 4000 brændetimer: -10 % Over 4000 brændetimer: -15 % Rør med farvetemperatur 5000 K -10 % " k) Tabel 12 affattes således: "Tabel 12 Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald for lysstofrør med én og to sokler anden fase Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald Brændetimer Rørtype Lysstofrør med to sokler, ikke med HFforkobling Lysstofrør med to sokler, med HF-forkobling og varmstart 0,99 0,97 0,90-0,99 0,97 0,92 0,90 Cirkelrør med én sokkel, ikke med HFforkobling Cirkelrør med én sokkel, ikke med HFforkobling, u-bøjede T8-rør med to sokler og spiralrør med to sokler med diameter 16 mm eller derover (T5) Andre lysstofrør med én sokkel, ikke med HF-forkobling Andre lysstofrør med én sokkel, med HFforkobling og varmstart 0,98 0, ,50 ved brændetimer 0,99 0,97 0,85-0,50 ved brændetimer 0,98 0,90 0,50-0,99 0,98 0,88 - " DA 10 DA

12 l) Tabel 13 affattes således: "Tabel 13 Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm og vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald for højtryksnatriumlamper anden fase P 75 W LLMF og LSF målt ved brændetimer P > 75 W LLMF og LSF målt ved brændetimer Kategori af højtryksnatriumlampe og antal brændetimer ved måling Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald Ra 60 > 0,80 > 0,90 Ra > 60 > 0,75 > 0,75 alle højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til > 0,75 > 0,80 højtrykskviksølvlamper Ra 60 > 0,85 > 0,90 Ra > 60 > 0,70 > 0,65 alle højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til > 0,75 > 0,55 højtrykskviksølvlamper For højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til højtrykskviksølvlamper, gælder kravene i tabel 13 indtil seks år efter forordningens ikrafttræden." m) Punkt 1.3, litra i), affattes således: "i) den omgivelsestemperatur i armaturet, som lyskilden er konstrueret til at afgive sin maksimale lysstrøm ved. Hvis den temperatur er 0 C eller lavere eller 50 C eller højere, skal det angives, at lampen ikke er egnet til indendørs brug ved normal rumtemperatur." n) I punkt 1.3 tilføjes følgende litra j): "j) for lysstofrør uden indbygget forkobling energieffektivitetsindekset af de forkoblinger i tabel 17, som røret kan benyttes sammen med." o) Tabel 17 affattes således: DA 11 DA

13 "Tabel 17 - Krav til energieffektivitetsindeks for ikke-dæmpbare forkoblinger til lysstofrør RØRDATA FORKOBLINGENS EFFEKTIVITET (P lamp /P input ) Ikke-dæmpbar Rørtype Nominel effekt ILCOS CODE /typisk effekt 50Hz HF A2 BAT A2 A3 B1 B2 W W W T8 15 FD-15-E-G13-26/ ,5 87,8 % 84,4 % 75,0 % 67,9 % 62,0 % T8 18 FD-18-E-G13-26/ ,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 % T8 30 FD-30-E-G13-26/ ,1 % 77,4 % 72,7 % 79,2 % 75,0 % T8 36 FD-36-E-G13-26/ ,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 % T8 38 FD-38-E-G13-26/ , ,7 % 84,2 % 80,0 % 84,1 % 80,4 % T8 58 FD-58-E-G13-26/ ,0 % 90,9 % 84,7 % 86,1 % 82,2 % T8 70 FD-70-E-G13-26/ , ,9 % 88,2 % 83,3 % 86,3 % 83,1 % TC-L 18 FSD-18-E-2G ,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 % TC-L 24 FSD-24-E-2G ,7 % 88,0 % 81,5 % 76,0 % 71,3 % TC-L 36 FSD-36-E-2G ,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 % TCF 18 FSS-18-E-2G ,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 % TCF 24 FSS-24-E-2G ,7 % 88,0 % 81,5 % 76,0 % 71,3 % TCF 36 FSS-36-E-2G ,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 % TC-D / DE 10 TC-D / DE 13 TC-D / DE 18 TC-D / DE 26 TC-T / TE 13 TC-T / TE 18 TC-T / TC-TE 26 FSQ-10-E-G24q=1 G24d=1 10 9,5 89,4 % 86,4 % 73,1 % 67,9 % 59,4 % FSQ-13-E-G24q=1 G24d= ,5 91,7 % 89,3 % 78,1 % 72,6 % 65,0 % FSQ-18-E-G24q=2 G24d= ,5 89,8 % 86,8 % 78,6 % 71,3 % 65,8 % FSQ-26-E-G24q=3 G24d= ,4 % 88,9 % 82,8 % 77,2 % 72,6 % FSM-13-E-GX24q=1 GX24d= ,5 91,7 % 89,3 % 78,1 % 72,6 % 65,0 % FSM-18-E-GX24q=2 GX24d= ,5 89,8 % 86,8 % 78,6 % 71,3 % 65,8 % FSM-26-E-GX24q=3 FSQ-10-I- FSQ-13-I- FSQ-18-I- FSQ-26-I- FSM-13-I- FSM-18-I- FSM-26-I- GX24d=3 26, ,4 % 88,9 % 82,8 % 77,5 % 73,0 % DA 12 DA

14 TC-DD / DDE 10 TC-DD / DDE 16 TC-DD / DDE 21 TC-DD / DDE 28 TC-DD / DDE 38 FSS-10-E-GR10q GR10q 10,5 9,5 86,4 % 82,6 % 70,4 % 68,8 % 60,5 % FSS-16-E-GR10q FSS-16-I-GR8 FSS-16-L/P/H-GR10q ,0 % 83,3 % 75,0 % 72,4 % 66,1 % FSS-21-E-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q 21 19,5 89,7 % 86,7 % 78,0 % 73,9 % 68,8 % FSS-28-E-GR10q FSS-28-I-GR8 FSS-28-L/P/H-GR10q 28 24,5 89,1 % 86,0 % 80,3 % 78,2 % 73,9 % FSS-38-E-GR10q FSS-10-L/P/H- FSS-38-L/P/H- GR10q 38,5 34,5 92,0 % 89,6, % 85,2 % 84,1 % 80,4 % TC 5 FSD-5-I-G23 FSD-5-E-2G7 5,4 5 72,7 % 66,7 % 58,8 % 49,3 % 41,4 % TC 7 FSD-7-I-G23 FSD-7-E-2G7 7,1 6,5 77,6 % 72,2 % 65,0 % 55,7 % 47,8 % TC 9 FSD-9-I-G23 FSD-9-E-2G7 8,7 8 78,0 % 72,7 % 66,7 % 60,3 % 52,6 % TC 11 FSD-11-I-G23 FSD-11-E-2G7 11, ,0 % 78,6 % 73,3 % 66,7 % 59,6 % T5 4 FD-4-E-G5-16/150 4,5 3,6 64,9 % 58,1 % 50,0 % 45,0 % 37,2 % T5 6 FD-6-E-G5-16/ ,4 71,3 % 65,1 % 58,1 % 51,8 % 43,8 % T5 8 FD-8-E-G5-16/300 7,1 7,5 69,9 % 63,6 % 58,6 % 48,9 % 42,7 % T5 13 FD-13-E-G5-16/ ,8 84,2 % 80,0 % 75,3 % 72,6 % 65,0 % T9-C 22 FSC-22-E-G10q-29/ ,4 % 86,4 % 79,2 % 74,6 % 69,7 % T9-C 32 FSC-32-E-G10q-29/ ,9 % 85,7 % 81,1 % 80,0 % 76,0 % T9-C 40 FSC-40-E-G10q-29/ ,5 % 86,5 % 82,1 % 82,6 % 79,2 % T2 6 FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/ ,7 % 66,7 % 58,8 % T2 8 FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320 7,8 76,5 % 70,9 % 65,0 % T2 11 FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420 10,8 81,8 % 77,1 % 72,0 % T2 13 FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520 13,3 84,7 % 80,6 % 76,0 % T2 21 FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/ 21 88,9 % 85,7 % 79,2 % T2 23 FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/ 23 89,8 % 86,8 % 80,7 % T5-E 14 FDH-14-G5-L/P-16/550 13,7 84,7 % 80,6 % 72,1 % T5-E 21 FDH-21-G5-L/P-16/850 20,7 89,3 % 86,3 % 79,6 % T5-E 24 FDH-24-G5-L/P-16/550 22,5 89,6 % 86,5 % 80,4 % T5-E 28 FDH-28-G5-L/P-16/ ,8 89,8 % 86,9 % 81,8 % T5-E 35 FDH-35-G5-L/P-16/ ,7 91,5 % 89,0 % 82,6 % DA 13 DA

15 T5-E 39 FDH-39-G5-L/P-16/ ,0 % 88,4 % 82,6 % T5-E 49 FDH-49-G5-L/P-16/ ,3 91,6 % 89,2 % 84,6 % T5-E 54 FDH-54-G5-L/P-16/ ,8 92,0 % 89,7 % 85,4 % T5-E 80 FDH-80-G5-L/P-16/ ,0 % 90,9 % 87,0 % T5-E 95 FDH-95-G5-L/P-16/ ,7 % 90,5 % 84,1 % T5-E 120 FDH-120-G5-L/P-16/ ,5 % 90,2 % 84,5 % T5-C 22 FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 22,3 88,1 % 84,8 % 78,8 % T5-C 40 FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 39,9 91,4 % 88,9 % 83,3 % T5-C 55 FSCH-55-L/P-2GX13-16/ ,4 % 90,2 % 84,6 % T5-C 60 FSCH-60-L/P-2GX13-16/ ,0 % 90,9 % 85,7 % TC-LE 40 FSDH-40-L/P-2G ,4 % 88,9 % 83,3 % TC-LE 55 FSDH-55-L/P-2G ,4 % 90,2 % 84,6 % TC-LE 80 FSDH-80-L/P-2G ,0 % 90,9 % 87,0 % TC-TE 32 FSMH-32-L/P-2GX24q= ,4 % 88,9 % 82,1 % TC-TE 42 FSMH-42-L/P-2GX24q= ,5 % 91,5 % 86,0 % TC-TE 57 TC-TE 70 FSM6H-57-L/P-2GX24q=5 FSM8H- 57-L/P-2GX24q= ,4 % 88,9 % 83,6 % FSM6H-70-L/P-2GX24q=6 FSM8H- 70-L/P-2GX24q= ,0 % 90,9 % 85,4 % TC-TE 60 FSM6H-60-L/P-2G8= ,3 % 90,0 % 84,0 % TC-TE 62 FSM8H-62-L/P-2G8= ,2 % 89,9 % 83,8 % TC-TE 82 FSM8H-82-L/P-2G8= ,4 % 90,1 % 83,7 % TC-TE 85 FSM6H-85-L/P-2G8= ,8 % 90,6 % 84,5 % TC-TE 120 FSM6H-120-L/P-2G8=1 FSM8H- 120-L/P-2G8= ,6 % 90,4 % 84,7 % TC-DD 55 FSSH-55-L/P-GRY10q ,4 % 90,2 % 84,6 % " 4) I bilag IV indsættes følgende afsnit efter første afsnit: "Medlemsstaternes myndigheder anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som anvender alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende." DA 14 DA

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 104/20 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2010 af 21. april 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0245 DA 13.04.2010 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse

Læs mere

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2015 L 224/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1428 af 25. august 2015 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

kvik-guide 2012/2013

kvik-guide 2012/2013 VANPÉE & ESTERBERG kvik-guide 0/03 Det rigtige valg af forkoblinger VANPÉE & ESTERBERG Vallensbækvej 4 605 Brøndby Telefon: 44 85 90 00 Telefax: 44 85 90 87 www.vanpee.dk info@vanpee.dk Kvik guide 0 Fællesbetegnelser

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 27. oktober 2010 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Lyskilder. www.fagerhult.dk

Lyskilder. www.fagerhult.dk Egenskaber 410 411 Halogenlamper 415 Højtryksnatriumlamper 414 Kompaktlysrør 413 Lysrør 412 Metalhalogenlamper 414 Lyskilder s. 410 415 409 Egenskaber og beskrivelse Nedenfor følger en kort oversigt over

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. februar 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere