Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EØS-relevant tekst) DA DA

3 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF 1 (i det følgende benævnt "grundforordningen"), særlig artikel 5, stk. 5, ud fra følgende betragtninger: (1) Da forordning (EF) nr. 1592/2002 erstattedes af forordning (EF) nr. 216/2008, blev artikel 5, der omhandler luftdygtighed, udvidet til at omfatte elementerne vedrørende vurdering af operationel egnethed i gennemførelsesbestemmelserne for typecertificering. (2) Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt "agenturet") har fundet det nødvendigt at foreslå ændringer af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 for at gøre det muligt for agenturet at godkende data om operationel egnethed som led i typecertificeringsprocessen. (3) Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, bygger på den udtalelse, som agenturet har fremsat 2 i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008. (4) Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen 3 fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, som er nedsat i henhold til artikel 65, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/2008. (5) Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 I forordning (EF) nr. 1702/2003 foretages følgende ændringer: EUT L 79 af , s. 1. Udtalelse nr. 06/2008. (Endnu ikke fremsat). DA 3 DA

4 1. I artikel 1, stk. 2, tilføjes følgende litra i): "i) "EU-operatør" er en operatør, som har hjemsted i en medlemsstat." 2. Følgende artikel 2f tilføjes: "Artikel 2f Data om operationel egnethed 1. Indehaveren af et typecertifikat til et luftfartøj udstedt før denne forordnings ikrafttræden, som agter at levere et nyt luftfartøj til en EU-operatør ved eller efter denne forordnings ikrafttræden, skal indhente godkendelse i overensstemmelse med del 21A.21, litra e), undtagen hvad angår mindstepensum for et typeratingkursus for personale, der har ansvaret for at certificere vedligeholdelse, og undtagen hvad angår kildedata til validering af luftfartøjer, som skal understøtte objektive kvalifikationer for simulatorer. Godkendelsen skal indhentes inden for to år efter denne forordnings ikrafttræden, eller før luftfartøjet anvendes af en EU-operatør, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt. Dataene om operationel egnethed kan begrænses til at vedrøre den model, der leveres. 2. Ansøgeren om et typecertifikat til et luftfartøj, som der er ansøgt om før denne forordnings ikrafttræden, og som der ikke er udstedt et typecertifikat for før denne forordnings ikrafttræden, skal indhente godkendelse i overensstemmelse med del 21A.21, litra e), undtagen hvad angår mindstepensum for et typeratingkursus for personale, der har ansvaret for at certificere vedligeholdelse, og kildedata til validering af luftfartøjer, som skal understøtte objektive kvalifikationer for simulatorer. Godkendelsen skal indhentes inden for to år efter denne forordnings ikrafttræden, eller før luftfartøjet anvendes af en EU-operatør, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt. Den kontrol af overholdelsen af kravene, som myndighederne gennemfører ved processerne i det operationelle evalueringsforum, der gennemføres under de fælles luftfartsmyndigheders (JAA) eller EASA's ansvarsområde før denne forordnings ikrafttræden, skal accepteres af EASA uden yderligere verifikation. 3. Rapporter fra det operationelle evalueringsforum, der udsendes i overensstemmelse med JAA's procedurer eller af agenturet før denne forordnings ikrafttræden, skal anses for at udgøre de data om operationel egnethed, der godkendes i overensstemmelse med del 21A.21, litra e), ligesom de skal anses for at være medtaget i det relevante typecertifikat. Der skal skelnes mellem obligatoriske og anbefalede data i overensstemmelse med de gældende certificeringsspecifikationer, der udstedes af agenturet. 4. Indehavere af et typecertifikat, der omfatter data om operationel egnethed, skal indhente godkendelse til en udvidelse af omfanget af deres konstruktionsorganisationsgodkendelse eller alternative procedurer for konstruktionsorganisationsgodkendelse, så de omfatter aspekter vedrørende operationel egnethed, inden for to år efter denne forordnings ikrafttræden." 3. Tillægget (del-21) til Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 ændres som anført i bilaget til denne forordning. DA 4 DA

5 Artikel 2 Ikrafttræden 1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 2. Uanset stk. 1 vil ændringerne af subpart D og E i del-21 ikke være obligatoriske for hverken ansøgere om godkendelse af en ændring af et typecertifikat eller ansøgere om et supplerende typecertifikat før tre år efter denne forordnings ikrafttræden. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den XXXX. På Kommissionens vegne [ ] Formand DA 5 DA

6 BILAG I tillægget (del-21) til Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 foretages følgende ændringer: 1. Under punkt 21A.14, litra b), affattes nr. 4 således: "4) en motor eller propel, der er typecertificeret i henhold til de gældende certificeringsspecifikationer for motordrevne svævefly, eller". 2. Under punkt 21A.15 tilføjes følgende litra d): "d) En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til et luftfartøj skal omfatte eller efter den første ansøgning suppleres med ansøgningen om godkendelse af data om operationel egnethed, som, alt efter hvad der er relevant, skal bestå af: 1) mindstepensum for et typeratingkursus for piloter, herunder fastlæggelse af typerating 2) fastlæggelse af omfanget af de kildedata til validering af luftfartøjer, der skal understøtte objektiv kvalificering af simulatorer, og som har relation til typeratingkurset for piloter, eller midlertidige data, som skal understøtte foreløbig kvalificering af dem 3) mindstepensum for et typeratingkursus for personale, der har ansvaret for at certificere vedligeholdelse, herunder fastlæggelse af typerating 4) fastlæggelse af type eller variant, hvad angår kabinepersonale, og typespecifikke data til uddannelse af kabinepersonale 5) masterminimumsudstyrslisten 6) andre typerelaterede elementer vedrørende operationel egnethed." 3. Punkt 21A.16 affattes således: "21A.16A Certificeringsspecifikationer Agenturet skal i overensstemmelse med artikel 19 i grundforordningen udstede certificeringsspecifikationer, herunder certificeringsspecifikationer for data om operationel egnethed, som standardmiddel til påvisning af materiels, deles og apparaturs overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i bilag I, III og IV til grundforordningen. Disse specifikationer skal være tilstrækkeligt detaljerede og specifikke til for ansøgerne at angive de betingelser, i henhold til hvilke certifikater vil blive udstedt, ændret eller suppleret." 4. Punkt 21A.16B affattes således: "21A.16B Særlige betingelser a) Agenturet skal foreskrive særlige detaljerede tekniske specifikationer, kaldet særlige betingelser, for et materiel, såfremt de tilknyttede certificeringsspecifikationer ikke indeholder tilstrækkelige eller behørige sikkerhedsstandarder for materiellet, på grund af at: 1) materiellet har nye eller usædvanlige konstruktionsegenskaber i forhold til den konstruktionspraksis, som de gældende certificeringsspecifikationer er baseret på, eller 2) den tilsigtede anvendelse af materiellet er utraditionel, eller DA 6 DA

7 3) erfaringer fra andet tilsvarende materiel i brug eller materiel, der har tilsvarende konstruktionsegenskaber, har vist, at der kan opstå betingelser, som ikke frembyder den fornødne sikkerhed. b) De særlige betingelser omfatter de sikkerhedsnormer, som agenturet finder nødvendige for at fastsætte et sikkerhedsniveau, der svarer til det, som er fastsat i de gældende certificeringsspecifikationer." 5. Punkt 21A.17 affattes således: "21A.17A Typecertificeringsgrundlag a) Typecertificeringsgrundlaget, der skal meddeles ved udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat, skal bestå af: 1) De gældende certificeringsspecifikationer, der er fastlagt af agenturet, og som er gældende på ansøgningsdatoen for certifikatet, medmindre: i) andet er angivet af agenturet, eller ii) der af ansøgeren vælges eller af agenturet kræves overholdelse af senere gældende ændringer i henhold til underpunkt c) og d). 2) Eventuelle særlige betingelser, som er fastsat i overensstemmelse med 21A.16B, litra a). b) En ansøgning om typecertificering af store flyvemaskiner og store rotorluftfartøjer er gyldig i fem år, og en ansøgning om ethvert andet typecertifikat er gyldig i tre år, medmindre en ansøger på ansøgningstidspunktet påviser, at vedkommendes materiel kræver længere tid til konstruktion, udvikling og afprøvning, og agenturet godkender et længere tidsrum. c) Såfremt der inden for den tidsfrist, som er fastsat i henhold til underpunkt b) i dette punkt, ikke er blevet udstedt et typecertifikat, eller hvor det er indlysende, at der ikke vil blive udstedt et typecertifikat, kan ansøgeren: 1) Indgive en ny ansøgning om et typecertifikat og overholde alle de bestemmelser i punkt a), som finder anvendelse på en oprindelig ansøgning, eller 2) Indgive ansøgning om en forlængelse af den oprindelige ansøgning og overholde de gældende certificeringsspecifikationer, der var i kraft på en dato, som vælges af ansøgeren, og som ikke er tidligere end den dato, der går forud for typecertifikatets udstedelsesdato med den tidsfrist, som er fastsat for den oprindelige ansøgning i henhold til punkt b). d) Såfremt en ansøger vælger at overholde en ændring i certificeringsspecifikationerne, som er i kraft efter indgivelsen af ansøgningen om et typecertifikat, skal denne ansøger ligeledes overholde enhver anden ændring, som agenturet finder har direkte tilknytning hertil." 6. Følgende punkt 21A.17B tilføjes: "21A.17B Certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed a) Agenturet skal underrette ansøgeren om certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed. Dette skal bestå af: DA 7 DA

8 1) De gældende certificeringsspecifikationer for data om operationel egnethed, der udstedes i overensstemmelse med 21A.16A, og som er i kraft på datoen for ansøgning eller supplerende ansøgning, medmindre: i) agenturet accepterer andre midler til påvisning af overholdelse af de relevante væsentlige krav i bilag I, III og IV til grundforordningen, eller ii) ansøgeren vælger overholdelse af senere gældende ændringer. 2) Eventuelle særlige betingelser, som er fastsat i overensstemmelse med 21A.16B, litra a). b) Såfremt en ansøger vælger at overholde en ændring i certificeringsspecifikationerne, som er i kraft efter indgivelsen af ansøgningen om et typecertifikat, skal denne ansøger ligeledes overholde enhver anden ændring, som agenturet finder har direkte tilknytning hertil." 7. Punkt 21A.20 affattes således: "21A.20 Overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene a) Ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal påvise overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og de gældende miljøbeskyttelseskrav og skal forsyne agenturet med de midler, hvormed overensstemmelse er blevet påvist. b) Ansøgeren skal erklære, at han har påvist overensstemmelse med alle gældende typecertificeringsgrundlag, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskrav. c) Såfremt ansøgeren er indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, skal erklæringen i punkt b) afgives i overensstemmelse med bestemmelserne i subpart J." 8. Under punkt 21A.21 erstattes litra b) og litra c), nr. 1), som følger, og litra e) og f) tilføjes som følger: "b) at have indgivet den i 21A.20, litra b) omtalte erklæring c) det er påvist, at: 1) det materiel, der skal certificeres, opfylder det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav som angivet i overensstemmelse med 21A.17A og 21A.18 e) det for så vidt angår et typecertifikat for et luftfartøj er påvist, at dataene om operationel egnethed er i overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed som angivet i overensstemmelse med 21A.17B. f) Uanset punkt e) kan et typecertifikat til et luftfartøj udstedes før påvisning af overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed. I dette tilfælde skal typecertifikatets gyldighed betinges af, at ansøgeren påviser overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, før disse data må anvendes af en uddannelsesorganisation eller en EUoperatør. Uanset 21A.20 skal det i den erklæring, der henvises til i punkt b), anføres, på hvilken dato overensstemmelsen senest vil blive påvist." DA 8 DA

9 9. Punkt 21A.23 affattes således: "21A.23 Udstedelse af et begrænset typecertifikat a) I tilfælde af et luftfartøj, som ikke opfylder bestemmelserne i 21A.21, litra c), skal ansøgeren være berettiget til at få et begrænset typecertifikat udstedt af agenturet efter: 1) overholdelse af det relevante typecertificeringsgrundlag, der er fastlagt af agenturet, og som sikrer tilstrækkelig sikkerhed, for så vidt angår den tilsigtede brug af luftfartøjer samt de gældende miljøbeskyttelseskrav 2) udtrykkeligt at have erklæret, at vedkommende er parat til at overholde 21A.44 3) det, for så vidt angår et begrænset typecertifikat for et luftfartøj, er påvist, at dataene om operationel egnethed er i overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed som angivet i overensstemmelse 21A.17B. b) Uanset punkt a), nr. 3), kan ansøgeren fremsætte en erklæring om, at overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed vil blive erklæret påvist efter datoen for udstedelse af det begrænset typecertifikat, men før dataene om operationel egnethed skal anvendes af en uddannelsesorganisation eller en EU-operatør. c) Den motor eller propel eller begge dele, der er installeret på luftfartøjet, skal: 1) have et typecertifikat, der er udstedt eller udarbejdet i overensstemmelse med denne forordning, eller 2) have påvist overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der er nødvendige til at sikre sikker flyvning for luftfartøjet." 10. Under punkt 21A.31, litra a), affattes nr. 3) således: "3) et godkendt afsnit om luftdygtighedsbegrænsninger i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed som defineret af de gældende certificeringsspecifikationer, og" 11. Under punkt 21A.33 affattes litra a) således: "a) Ansøgeren skal gennemføre alle de inspektioner og afprøvninger, der er nødvendige for at påvise overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og de gældende miljøbeskyttelseskrav." 12. Punkt 21A.41 affattes således: "21A.41 Typecertifikat Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat forventes at omfatte typekonstruktionen, de operationelle begrænsninger, typecertifikatdataarket for luftdygtighed og emissioner, det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, hvis overholdelse agenturet registrerer, og eventuelle andre betingelser eller begrænsninger, som er foreskrevet for produktet i de relevante certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav. Luftfartøjstypecertifikatet og det begrænsede typecertifikat indeholder desuden begge det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed, dataene om operationel egnethed og typecertifikatdataarket for støj. Typecertifikatdataarket for motoren omfatter dokumentationen for overholdelse af emissionskrav." DA 9 DA

10 13. Under punkt 21A.44 affattes litra a) således: a) påtage sig de forpligtelser, som pålægges vedkommende i 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57, 21A.61 og 21A.62 og skal med henblik herpå til stadighed opfylde kvalifikationskravene til berettigelse i henhold til 21A.14, og" 14. Punkt 21A.55 affattes således: "21A.55 Opbevaring af dokumentation Alle relevante konstruktionsoplysninger, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om det afprøvede produkt, skal af indehaveren af typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat opbevares tilgængeligt for agenturet og skal opbevares for at kunne stille de fornødne informationer til rådighed til sikring af produktets vedvarende luftdygtighed, fortsatte driftsmæssige egnethed og overensstemmelse med de gældende miljøbeskyttelseskrav for produktet." 15. Punkt 21A.57 affattes således: "21A.57 Håndbøger Indehaveren af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal udarbejde, opretholde og ajourføre originaludgaver af alle håndbøger, som kræves i henhold til de for produktet gældende typecertificeringsgrundlag, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskrav, og skal efter anmodning stille kopier til rådighed for agenturet." 16. Følgende punkt 21A.62 tilføjes: "21A.62 Tilgængelighed af data om operationel egnethed Indehaveren af et typecertifikat eller begrænset typecertifikat skal stille følgende til rådighed: a) mindst ét sæt fuldstændige data om operationel egnethed, som er udarbejdet i overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for operationel egnethed, for alle kendte EU-operatører, der anvender luftfartøjet, før dataene om operationel egnethed må anvendes af en uddannelsesorganisation eller en EU-operatør, og b) enhver ændring af dataene om operationel egnethed for alle kendte EU-operatører, der anvender luftfartøjet, og c) efter anmodning de relevante data under ovennævnte litra a) og b) for: 1) den kompetente myndighed med ansvar for verifikation af overensstemmelse med et eller flere elementer af disse data om operationel egnethed, og 2) enhver person, som pålægges at sikre overensstemmelse med et eller flere elementer af disse data om operationel egnethed." 17. Punkt 21A.90 affattes således: "21A.90 Anvendelsesområde Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af ændringer i typecertifikater og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne om og indehaverne af disse godkendelser. I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikat som begrænset typecertifikat." 18. Punkt 21A.91 affattes således: DA 10 DA

11 "21A.91 Klassifikation af ændringer af et typecertifikat Ændringer af et typecertifikat klassificeres som mindre og større. En "mindre ændring" er en ændring, som ikke har nogen mærkbar effekt på vægt, balance, strukturel styrke, driftssikkerhed, operationelle egenskaber, støj, brændstofluftning, udstødningsemission, data om operationel egnethed eller andre egenskaber, der påvirker produktets luftdygtighed. Med forbehold af 21A.19 er alle andre ændringer "større ændringer" i denne subpart. Alle større og mindre ændringer skal være godkendt i overensstemmelse med 21A.95 eller 21A.97, hvor det er relevant, og skal være behørigt identificeret." 19. Punkt 21A.92 affattes således: "21A.92 Berettigelse a) Kun typecertifikatindehaveren kan ansøge om godkendelse af større ændringer af et typecertifikat i henhold til denne subpart. Alle andre, der ansøger om godkendelse af større ændringer af et typecertifikat, skal ansøge i henhold til subpart E. b) Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge om godkendelse af en mindre ændring af et typecertifikat i henhold til denne subpart." 20. Punkt 21A.93 affattes således: "21A.93 Ansøgning En ansøgning om godkendelse af en ændring af et typecertifikat skal indgives i en form og på en måde som fastlagt af agenturet og skal omfatte: a) en beskrivelse af ændringen med identifikation af: 1) alle dele af typecertifikatet og de godkendte håndbøger, der berøres af ændringen 2) de certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav, som ændringen er blevet udformet til at overholde i overensstemmelse med 21A.101 b) identificering af eventuelle nye undersøgelser, som er nødvendige for at påvise, at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav. c) Hvis ændringen berører dataene om operationel egnethed, skal ansøgningen omfatte eller efter den første ansøgning suppleres, så den omfatter de nødvendige ændringer af dataene om operationel egnethed." 21. Punkt 21A.95 affattes således: "21A.95 Mindre ændringer Mindre ændringer af et typecertifikat skal klassificeres og godkendes enten: a) af agenturet, eller b) af en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet." 22. Punkt 21A.97 affattes således: "21A.97 Større ændringer a) En ansøger om godkendelse af en større ændring skal: 1) Indsende dokumenterende data til agenturet sammen med eventuelle nødvendige beskrivende data til medtagelse i typekonstruktionen DA 11 DA

12 2) Påvise, at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer, herunder specifikationer for data om operationel egnethed, hvor det er relevant, og miljøbeskyttelseskrav, som er anført i 21A.101 3) Erklære, at vedkommende har påvist overholdelse af det gældende typecertificeringsgrundlag, det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed, hvor det er relevant, og de gældende miljøbeskyttelseskrav, og over for agenturet vise, på hvilket grundlag en sådan erklæring er fremsat 4) Såfremt ansøgeren er indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, afgive erklæringen i underpunkt a), nr. 3, i overensstemmelse med bestemmelserne i subpart J 5) Overholde 21A.33 og, hvor det er relevant, 21A.35. b) Godkendelse af en større ændring af et certifikat for en typekonstruktionen er begrænset til de(n) specifikke konfiguration(er) af typekonstruktionen, på hvilke(n) ændringen udføres." 22. Punkt 21A.101 affattes således: "21A.101 Angivelse af gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav a) En ansøger om ændring af et typecertifikat skal påvise, at det ændrede produkt overholder certificeringsspecifikationerne, som finder anvendelse på det ændrede materiel, og som er gældende på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen, og overholder de gældende miljøbeskyttelseskrav, der er fastsat i 21A.18. b) Uanset punkt a) kan en ansøger påvise, at det ændrede materiel overholder en tidligere ændring af certificeringsspecifikationerne, der er defineret i punkt a), og enhver anden certificeringsspecifikation, som agenturet finder har direkte tilknytning hertil. De tidligere ændrede certificeringsspecifikationer kan dog ikke gå forud for de tilsvarende certificeringsspecifikationer, som er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet. Ansøgeren kan påvise overensstemmelse med en tidligere ændring af certificeringsspecifikationerne for enhver af følgende ændringer: 1) En ændring, som agenturet ikke betragter som betydelig. Ved fastlæggelse af, hvorvidt en bestemt ændring er betydelig, behandler agenturet ændringen i sammenhæng med alle tidligere relevante konstruktionsændringer og alle hermed forbundne revisioner af de gældende certificeringsspecifikationer, der er indarbejdet i typecertifikatet for produktet. Ændringer, der opfylder et af følgende kriterier, betragtes automatisk som betydelige: i) Konfigurationen som helhed eller konstruktionsprincipperne er ikke bibeholdt. ii) De forudsætninger, der er anvendt ved certificeringen af det produkt, som skal ændres, bevarer ikke deres gyldighed. 2) Hvert område, hvert system, hver del eller hvert instrument, som agenturet anser for ikke at være berørt af ændringen. 3) Hvert område, hvert system, hver del eller hvert apparatur, som er berørt af ændringen, og for hvilket/hvilken agenturet konstaterer, at overensstemmelse DA 12 DA

13 med en af de i underpunkt a) beskrevne certificeringsspecifikationer ikke ville bidrage væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede produkt, eller som ville være uigennemførlig. c) En ansøger om en ændring af et luftfartøj (som ikke er et rotorluftfartøj) på kg eller med mindre maksimalvægt eller af et rotorluftfartøj uden turbine på kg eller med mindre maksimalvægt kan påvise, at det ændrede produkt overholder typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet. Hvis agenturet imidlertid konstaterer, at ændringen er betydelig inden for et område, kan agenturet fastsætte overensstemmelse med en ændring af typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, som er gældende på ansøgningsdatoen, og med enhver certificeringsspecifikation, som agenturet konstaterer er direkte forbundet hermed, medmindre agenturet også konstaterer, at overensstemmelse med den pågældende ændring eller certificeringsspecifikation ikke ville bidrage væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede produkt eller ville være uigennemførlig. d) Hvis agenturet konstaterer, at de certificeringsspecifikationer, der er i kraft på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen, ikke sikrer behørige standarder med hensyn til den foreslåede ændring, skal ansøgeren også overholde eventuelle særlige betingelser og ændringer af disse særlige betingelser, som er foreskrevet i henhold til bestemmelserne i 21A.16B, for at opnå et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som er fastsat i de certificeringsspecifikationer, der er i kraft på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen. e) En ansøgning om en ændring af et typecertifikat for store flyvemaskiner og store rotorluftfartøjer er gældende i fem år, og en ansøgning om en ændring af ethvert andet typecertifikat er gældende i tre år. I et tilfælde, hvor en ændring ikke er blevet godkendt, eller hvor det klart fremgår, at den ikke vil blive godkendt inden for den tidsfrist, der er fastsat i henhold til dette underpunkt, kan ansøgeren: 1) Indgive en ny ansøgning om en ændring i et typecertifikat og overholde alle de bestemmelser i underpunkt a), som finder anvendelse på en oprindelig ansøgning, eller 2) Indgive ansøgning om en forlængelse af den oprindelige ansøgning og overholde bestemmelserne i punkt a) inden for en gældende ansøgningsdato, som vælges af ansøgeren, og som ikke falder tidligere end den dato, der går forud for godkendelsen af ændringen, med den tidsfrist, der er fastsat i henhold til dette underpunkt for den oprindelige ansøgning om ændringen. f) Hvis ansøgningen om en ændring af et typecertifikat for et luftfartøj omfatter eller efter den første ansøgning suppleres, så den omfatter ændringer af dataene om operationel egnethed, skal certificeringsgrundlaget for dataene om operationel egnethed fastlægges i overensstemmelse med punkt a) til og med d) ovenfor." 23. Punkt 21A.103 affattes således: "21A.103 Udstedelse af godkendelse a) Ansøgeren skal være berettiget til at få godkendt en større ændring i et typecertifikat af agenturet, efter: 1) at have indgivet den i 21A.97, litra a), nr. 3) omtalte erklæring 2) at det over for agenturet påvises: DA 13 DA

14 i) at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav, som er anført i 21A.101 ii) iii) at eventuelle luftdygtighedsbestemmelser, som ikke er opfyldt, opvejes af faktorer, der sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau at der ikke forekommer funktioner eller egenskaber, som gør produktet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering 3) at det, for så vidt angår en ændring, der har indvirkning på dataene om operationel egnethed, er påvist, at de nødvendige ændringer af dataene om operationel egnethed er i overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed som angivet i overensstemmelse med 21A.101, litra f). 4) Uanset stk. 3 kan en større ændring af et typecertifikat til et luftfartøj godkendes før påvisning af overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed. I dette tilfælde skal godkendelsens gyldighed betinges af, at ansøgeren påviser overensstemmelse med certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed, før disse data må anvendes af en uddannelsesorganisation eller en EU-operatør. Uanset 21A.97 skal det i den erklæring, der henvises til i stk. 1, anføres, på hvilken dato overensstemmelsen senest vil blive påvist. b) En mindre ændring af et typecertifikat skal kun godkendes i overensstemmelse med 21A.95, såfremt det påvises, at det ændrede produkt opfylder de gældende certificeringsspecifikationer, som anført i 21A.101." 24. Punkt 21A.105 affattes således: "21A.105 Opbevaring af dokumentation For enhver ændring skal alle relevante konstruktionsdata, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om det ændrede, afprøvede produkt, opbevares af ansøgeren til rådighed for myndigheden og skal opbevares for at kunne afgive de fornødne oplysninger til at sikre det ændrede produkts vedvarende luftdygtighed, den fortsatte gyldighed af produktets data om operationel egnethed samt overholdelse af de gældende miljøbeskyttelseskrav." 25. Under punkt 21A.107 affattes litra a) således: a) Indehaveren af en godkendelse af mindre ændringer af et typecertifikat skal i givet fald kunne fremlægge mindst et sæt af de hermed forbundne ændringer af instruktionerne om det produkts vedvarende luftdygtighed, som de mindre ændringer skal installeres på, udarbejdet i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, til hver kendt ejer af et eller flere luftfartøjer, en eller flere motorer eller propeller med indarbejdelse af den mindre ændring ved leveringen heraf eller ved udstedelse af det første luftdygtighedsbevis for det berørte luftfartøj, afhængigt af hvilken af disse der forekommer senest, og skal derefter efter anmodning stille disse ændringer i instruktionerne til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner." 26. Følgende punkt 21A.108 tilføjes: "21A.108 Tilgængelighed af data om operationel egnethed DA 14 DA

15 I tilfælde af en ændring, der har indvirkning på dataene om operationel egnethed, skal indehaveren af godkendelsen til en mindre ændring stille følgende til rådighed: a) mindst én kopi af dokumentationen af ændringerne af dataene om operationel egnethed, som er udarbejdet i overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for operationel egnethed, for alle kendte EU-operatører, der anvender det ændrede luftfartøj, før dataene om operationel egnethed må anvendes af en uddannelsesorganisation eller en EU-operatør, og b) enhver yderligere ændring af de berørte data om operationel egnethed for alle kendte EU-operatører, der anvender det ændrede luftfartøj, og c) efter anmodning de relevante dele af ændringerne i ovennævnte litra a) og b) for: 1) den kompetente myndighed med ansvar for verifikation af overensstemmelse med et eller flere elementer af de berørte data om operationel egnethed, og 2) enhver person, som pålægges at sikre overensstemmelse med et eller flere elementer af disse data om operationel egnethed." 27. Punkt 21A.109 affattes således: "21A.109 Forpligtelser og EPA-mærkning Indehaveren af en godkendelse af en mindre ændring af et typecertifikat skal: a) påtage sig de forpligtelser, der er fastlagt i 21A.4, 21A.105, 21A.107 og 21A.108, og b) angive mærkningen, herunder EPA-bogstaverne ("European Part Approval" den europæiske delgodkendelse), i overensstemmelse med 21A.804, litra a)." 28. Punkt 21A.111 affattes således: "21A.111 Anvendelsesområde Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af større ændringer i typecertifikatet i henhold til supplerende typecertifikatprocedurer og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser." 29. Under punkt 21A.113 affattes litra b) således: "b) En ansøgning om et supplerende typecertifikat skal omfatte de beskrivelser, den identifikation og de ændringer af dataene om operationel egnethed, der kræves ifølge 21A.93. Ansøgningen skal ydermere indeholde dokumentation for, at de oplysninger, hvorpå disse identifikationer bygger, er fyldestgørende, enten fra ansøgerens egne ressourcer eller gennem en aftale med indehaveren af typecertifikatet." 30. Under punkt 21A.118A affattes litra a), nr. 1), således: "1) der er fastlagt i 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119, 21A.120A og 21A.120B". 31. Punkt 21A.119 affattes således: "21A.119 Håndbøger Indehaveren af et supplerende typecertifikat skal udarbejde, opbevare og ajourføre originaleksemplarer af ændringer i de håndbøger, som foreskrives i de for produktet gældende typecertificeringsgrundlag, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskrav, og som er nødvendige for at dække de i henhold til det DA 15 DA

16 supplerende typecertifikat indførte ændringer, og den pågældende skal efter anmodning forsyne agenturet med kopier af disse håndbøger." 32. Overskriften i punkt 21A.120 erstattes af følgende: "21A.120A Instruktioner om vedvarende luftdygtighed". 33. Følgende punkt 21A.120B tilføjes: "21A.120B Tilgængelighed af data om operationel egnethed I tilfælde af en ændring, der har indvirkning på dataene om operationel egnethed, skal indehaveren af det supplerende typecertifikat stille følgende til rådighed: a) mindst én kopi af dokumentationen af ændringerne af dataene om operationel egnethed, som er udarbejdet i overensstemmelse med det gældende certificeringsgrundlag for operationel egnethed, for alle kendte EU-operatører, der anvender det ændrede luftfartøj, før dataene om operationel egnethed må anvendes af en uddannelsesorganisation eller en EU-operatør b) enhver yderligere ændring af de berørte data om operationel egnethed for alle kendte EU-operatører, der anvender det ændrede luftfartøj c) efter anmodning de relevante dele af ændringerne i ovennævnte litra a) og b) for: 1) den kompetente myndighed med ansvar for verifikation af overensstemmelse med et eller flere elementer af de berørte data om operationel egnethed 2) enhver person, som pålægges at sikre overensstemmelse med et eller flere elementer af disse data om operationel egnethed." 34. Under punkt 21A.239 affattes litra a), nr. 1), således: "1) At sikre, at produkternes, delenes og apparaturets konstruktion eller konstruktionsændring er i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og de gældende miljøbeskyttelseskrav". 35. Under punkt 21A.245 affattes litra a) og b) således: "a) Personalet i alle tekniske afdelinger er tilstrækkeligt i antal og har tilstrækkelig erfaring og fået tildelt behørige beføjelser til at opfylde deres pålagte forpligtelser, og at disse sammen med lokaleforhold, faciliteter og udstyr, er egnede til, at personalet kan opfylde målsætningerne for luftdygtighed, operationel egnethed og miljøbeskyttelse for produktet. b) Der pågår en fyldestgørende og effektiv koordinering mellem og inden for afdelingerne vedrørende luftdygtighed, operationel egnethed og miljøbeskyttelse." 36. Punkt 21A.247 affattes således: "21A.247 Ændringer i konstruktionssikringssystemet Efter meddelelse af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal enhver ændring af konstruktionssikringssystemet, som er af betydning for påvisningen af overensstemmelse eller for produktets luftdygtighed, operationelle egnethed og miljøbeskyttelse, godkendes af agenturet. En ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til agenturet, og konstruktionsorganisationen skal på baggrund af fremsendelse af foreslåede ændringer til håndbogen forud for gennemførelsen af disse ændringer godtgøre, at den til stadighed vil overholde denne subpart efter gennemførelsen." DA 16 DA

17 37. Punkt 21A.251 affattes således: "21A.251 Godkendelsesbetingelser Godkendelsesbetingelserne skal identificere de typer konstruktionsarbejde og de kategorier af materiel, dele og apparatur, som konstruktionsorganisationen har en konstruktionsorganisationsgodkendelse for, samt de funktioner og opgaver, som organisationen er godkendt til at udføre vedrørende produkternes luftdygtighed, operationelle egnethed og egenskaber for støj, brændstofudluftning og udstødningsemissioner. For konstruktionsorganisationsgodkendelser, der dækker typecertificering eller ETSO-godkendelse af hjælpemotorer (APU'er), skal godkendelsesbetingelserne desuden indeholde oversigten over produkter eller APU'er. Disse betingelser skal udstedes som en del af en konstruktionsorganisationsgodkendelse." 38. Under punkt 21A.263 affattes litra c) således: "c) Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal, inden for dennes godkendelsesbetingelser og i henhold til konstruktionssikringssystemets relevante procedurer, være berettiget til at: 1) Klassificere ændringer i typecertifikatet og reparationer som "større" eller "mindre" 2) Godkende mindre ændringer i typecertifikatet og mindre reparationer." 39. Følgende punkt 21B.70 tilføjes: "21B.70 Godkendelse af ændringer i typecertifikater Godkendelsen af ændringerne af dataene om operationel egnethed indgår i godkendelsen af ændringen af typecertifikatet. Agenturet skal dog anvende en separat klassificeringsgodkendelsesproces til at administrere ændringer af data om operationel egnethed." DA 17 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, XXX C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2012 af

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 243/6 27.9.2003 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../.. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../.. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om forslag til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr.../2011

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr.../2011 KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udkast Bruxelles, den C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr..../2011 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer

Læs mere

L 144 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 3. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 144 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 3. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 144 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 62. årgang 3. juni 2019 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/897 af 12.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012R0748 DA 26.01.2016 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EØS-relevant tekst)

og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EØS-relevant tekst) 4.4.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 94/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 375/2007 af 30. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtighedsog

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

af 7. december 2009 'Begrænsede typecertifikater og begrænsede luftdygtighedsbeviser'

af 7. december 2009 'Begrænsede typecertifikater og begrænsede luftdygtighedsbeviser' Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 7. december 2009 UDTALELSE NR. 03/2009 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 7. december 2009 om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX

EUROPA KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2012) XXX udkast BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX om ændring af forordning (EU) nr. / om fastsættelse af tekniske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2012 (OR. en) 8632/12 AVIATION 63

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2012 (OR. en) 8632/12 AVIATION 63 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2012 (OR. en) 8632/12 AVIATION 63 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 30. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../ KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../ af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. / om fastsættelse af tekniske krav

Læs mere

UDTALELSE nr. 1/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 1/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 1/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om forslag til Kommissionens forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

(5) For at sikre en smidig overgang og undgå afbrydelser bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger.

(5) For at sikre en smidig overgang og undgå afbrydelser bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger. L 106/18 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/640 af 23. april 2015 om supplerende luftdygtighedsspecifikationer for en given type operationer og om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

6809/18 ASC/cg DGG 3B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 6809/18. Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 ASC/cg DGG 3B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 6809/18. Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) UD 44 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

af 2. december 2011 "Gennemførelse af CAEP/8"

af 2. december 2011 Gennemførelse af CAEP/8 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 02/12/2011 UDTALELSE NR. 6/2011 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 2. december 2011 om Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.6.2017 L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/964 af 8. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.1.2015 L 24/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/140 af 29. januar 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår sterilt cockpit og om forordningens berigtigelse EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Kritiske vedligeholdelsesopgaver VEDRØRER NPA/CRD RMT.0222 (MDM.020) 10/06/2013

Kritiske vedligeholdelsesopgaver VEDRØRER NPA/CRD RMT.0222 (MDM.020) 10/06/2013 Kritiske vedligeholdelsesopgaver VEDRØRER NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/06/2013 Sammendrag Denne udtalelse omhandler et sikkerhedsproblem, som knytter sig til risikoen for fejl, der begås under

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 185/6 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0005 (NLE) 5347/17 AELE 5 EEE 2 N 3 ISL 2 FL 2 MI 41 ECO 6 SAN 26 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 COM(2018) 894 final 2018/0434 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 115/12 Den Europæiske Unions Tidende 27.4.2012 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

UDTALELSE nr. 02/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 02/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 02/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre artikel 7, stk. 3, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udkast Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om fastsættelse af krav og administrative procedurer vedrørende flyveoperationer i

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2019 C(2019) 3561 final ANNEX 3 BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /... om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1299/2014,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 25. oktober 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2018 C(2018) 1116 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.2.2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 14. september 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere