Videnskabelige forsøg med brevduer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskabelige forsøg med brevduer"

Transkript

1 Videnskabelige forsøg med brevduer Af Ove Fuglsang Jensen Der har siden 1970`erne været lavet forsøg med brevduer i videnskabeligt regi, og dette først og fremmest for at aflure hemmelighederne bag fugles evne til at navigering. De vigtigste og mest fundamentale undersøgelser er lavet siden da, men der dukker hele tiden nye detaljer op ved diverse undersøgelser. Denne artikel indeholder 3 af disse videnskabelige undersøgelser. BREVDUESPORT.dk Side 1 af 17

2 Udvælgelse af artikler Der bliver kontinuerligt lavet undersøgelser med brevduers navigeringsevne, og nogle forskere ser på brevduen som lidt af et ikon som forsøgsobjekt. Førhen sad forskerne med kikkert og fulgte duernes afgangsretning, men i dag er det nemt med GPS-sporing, hvor alle detaljer kommer med ved duernes ruter hjem til slaget. Udover disse 3 artikler, har jeg fundet 3 andre artikler yderligere, ja der er faktisk mange flere hvis vi tager alle med. Ved hurtig gennemgang laver jeg en vurdering på, om det er noget der har relevans for brevduesporten, og om det er noget alle brevduefolk kan forstå og måske bruge i deres arbejde med duerne. Ved f.eks. nogle af de engelske undersøgelser, sender forskerne duerne ud på 7-10 km og undersøger nøje hjemruten hvad kan vi bruge det til? Nogle grupper i Italien laver undersøgelser af noget der allerede er bevist for 40 år siden, og som alle brevduefolk udmærket ved. Fremgangsmåden ved udarbejdelse og oversættelse af de videnskabelige artikler har været følgende: Artiklen læses grundigt igennem, derefter afkortes artiklen, således at kun den væsentligste tekst trækkes ud, og artiklen bliver kogt ned til at omfatte essens af stoffet og de fakta der er vigtigt for brevduefolket. I slutningen af hver artikel kommer jeg med min personlige vurderinger i Kommentar OFJ. BREVDUESPORT.dk Side 2 af 17

3 Ventetid i kurv forbedrer navigeringen Brevduen er blevet brugt til mange forskellige forsøg, dog ikke ved motivering. De der bruger brevduen i sportslige sammenhæng til kapflyvning, har forskellige metoder til at fremme motivationen. Til trods for denne enorme viden om duer hos disse sportsudøvere, er de fleste af deres påstande af ren anekdotisk karakter, og intet er bevist videnskabeligt. Under tidligere forsøg med brevduer, blev det noteret, at første due hang lidt længere på slipstedet end duer løsladt noget senere. Målet med undersøgelsen er, at få undersøgt følgende ved længere tid i kurven: Er pejlingen fra slipstedet hurtigere vil ruten hjemad blive hurtigere og mere sikker? Kort sagt om der vil blive en bedre kapflyvning eller træning ved længere tid i kurven. Metode I forsøget blev brugt 21 duer, hanner og hunner på 1-4 år. Alle duer fløj omkring slaget med GPS som træning. Ved ventetid i kurven kunne duerne ikke se ud. Alle flyvninger blev foretaget i godt vejr uden nævneværdig vind. Den enkelte due slippes med 5-10 minutters mellemrum, efter at forrige due er væk og ude af syne fra slipstedet. Resultatet af den enkelte dues trænings-flyvning, er resultatet af følgende faktorer: Afgangstid fra slipzone, gennemsnits hastighed, flyvehøjde og total antal fløjne kilometer. Resultater Der blev lavet analyse af 111 træningsflyvninger. På de næste to sider er der to kort. Fig 1 viser 2 første og 2 sidste duer i et givet slip. Fig. 2 viser samme due på forskellige dage, hvor Blå/Lysblå er uden ventetid og Rød/Orange er efter ½ time. Ser vi på Fig. 1, er det tydeligt, at de Blå duer som er sluppet først, viser en del cirkelbaner i den første fase, og det er tydeligt at se på Fig. 1B og Fig. 2B. På Fig. 1B er der noget søgen rundt indenfor 1 km radius, medens der i Fig. 2B strækker søgecirklerne ud over 1 Km radius, ja faktisk 2 Km radius efter slip. De røde/orange viser som de sidst slupne duer en markant højere sikkerhed i slippet. Eftersom der er lavet 111 forsøg med enkeltslip, var det tydeligt for forskerne, at der kunne være store individuelle forskelle på de enkelte duer, men når dette bliver taget i betragtning, er der alligevel en meget tydelig tendens ved alle slip, at en given ventetid i kurven forøgede duernes sikkerhed i opstarten på slipstedet. BREVDUESPORT.dk Side 3 af 17

4 Figur 1 - To første og to sidste duer Slipsted Slipsted Blå/Lysblå er 2 først slupne duer Rød/Orange 2 sidst slupne duer BREVDUESPORT.dk Side 4 af 17

5 Figur 2 Samme due med og uden ventetid Blå/Lysblå er uden ventetid Rød/Orange efter ½ time BREVDUESPORT.dk Side 5 af 17

6 Tabel hastighed/ventetid Øverste tabel A viser hastighed KM/T i relation til ventetid i kurv. Nederste Tabel B viser flyvetid minutter i relation til ventetid i kurv. Herudfra kan vi se på A, at ventetid i kurv ikke betyder ret meget for Km/t på duerne. På B er trenden noget tydeligere, idet en ½ time i kurven har en effekt på de fleste duer. Læg mærke til duen der uden ventetid er hjemme på 40 minutter! Tabel B viser tydeligt at der sandelig er forskel på duer men det ved vi jo! Diskussion Til trods for individuelle svingninger i præstationen fra due til due, eller fra dag til dag, var det tydeligt at ventetid i kurven forbedrede selve slippets karakter, men dog ikke resten af ruten. Ved dette forsøg, kan duerne ikke se landskabet eller solens placering, men der er lavet undersøgelser tidligere, der klart viser, at duer der ser landskabet før slip, vil gå hurtigere fra slipstedet, end duer der er frataget dette. Det logiske spørgsmål er da: Hvad er de faktorer der gør slippet bedre ved ventetid, selv om duerne ikke kan se landskabet? Forskerne i denne undersøgelse mener, at ventetiden giver duerne mulighed for at blive motiveret, og i ventetiden samle informationer i deres fintfølende navigeringssystem. Det væsentligste her er vel de magnetiske informationer, der fortæller duen om den er Nord/Syd eller Øst/Vest for sit slag. Det faktum at duen i et mørkt lystæt rum, kan fornemme hvor den er, må vi mennesker der ikke kan dette, vel synes er rent ud sagt fantastisk! BREVDUESPORT.dk Side 6 af 17

7 Kommentarer OFJ Alle der gennem flere år har trænet deres egne duer, er nok klar over noget af det der er nævnt i denne artikel. Mange af os ved udmærket, at vi ved at give duerne lidt ro til at samle sig før slip, og måske give duerne mulighed for at se landskabet og himlen, vil give et godt slip. Det interessante ved denne artikel er faktisk effekten af den tid duerne sidder i kurven, da der mig bekendt aldrig er lavet undersøgelser af dette emne. Vi må som følge af denne artikel konkludere: En ventetid i kurven på minutter, sammen med udsigt til landskab og himmel, vil mindske den tid duerne bruger på slipstedet betydeligt, og derved gøre kapflyvnings og træningsforløbet til en større succes for duerne og det er vel det det går ud på. BREVDUESPORT.dk Side 7 af 17

8 Effekt af retningsbestemt træning Der er ved gentagne forsøg blevet bevist, at slip fra samme sted forøger brevduens evne til at finde hurtigt hjem. Det er yderligere blevet bevist, at 3-6 træninger øger sikkerheden i navigeringen betragteligt. Det er dog aldrig blevet undersøgt, hvad der vil ske hvis duen pludselig blev flyttet til en anden retning end f.eks. en fast syd/nord retning? I dette forsøg tages duerne efter fast retningstræning nord/syd og syd/nord, ud på havet ca. 30 km fra kysten og slippes i enslip. Metode Forsøgsduerne var alle unge duer ca. seks måneder gamle, og ungerne blev inddelt i 2 hold af 20 unger. De unge duer blev trænet op fra start, først 5 km og 10 km afstand fra slag i samme retning, og til sidst i en afstand af 27 km fra slag i syd/nord retning. Denne procedure blev gentaget med hold 2 fra modsat retning nord/syd. De sidste to træninger blev der brugt GPS. Efter dette blev duerne løsladt i enslip 30 km sydvest fra slaget ude fra et skib på havet, ca 20 km fra kysten. Her blev de to hold af 20 duer løsladt i to serier af enslip lad os kalde dem nordduer og sydduer. Duerne til havs blev løsladt i solskin og næsten ingen vind. Resultater Det er meget tydeligt på de optegnede ruter, at sydduerne - Blå, har en tydelig tendens til at gå lidt for meget mod nord, og omvendt for nordduerne -Rød at gå for meget mod syd. Det er yderligere meget tydelig, at duernes ruter over havet er meget lige ved den afstukne afstand fra båden til kysten, hvorimod det også er tydeligt at duerne ved ankomst til kysten, forsøger at finde slaget over land, men det er ved et landskab de ikke har gennemfløjet før vel og mærket. Duernes hastighed over havet var ca. 65 km/t, og over land 58 km/t. BREVDUESPORT.dk Side 8 af 17

9 Nordduer Slag Sydduer Slag BREVDUESPORT.dk Side 9 af 17

10 Detaljekort På dette detaljerede kort ses duernes rute ramme land, og mange duer sigter ude fra havet efter de høje bygninger ved kystbyen. Diskussion Ser vi på de to hold ved slippet fra båden 20 km fra kysten, er det tydeligt at sydduerne - Blå, søger mod nord, og nordduerne - Rød, søger mod syd. Bliver en due løsladt i enslip over havet, og kan se kysten 20 km væk, vil duen nok være stresset, og hvis en due kun har været trænet fra syd mod nord, vil den uvægerlig vælge en mere nordlig retning. Ser vi mere deltaljeret på ruterne, vil hastigheden over vand være høj, hvorefter det ved ankomst til kysten faldt hastigheden betydeligt. Flyveruterne over land viser at duerne over land forsøger at finde slaget, det være sig efter landkending eller magnetisme. BREVDUESPORT.dk Side 10 af 17

11 Kommentar OFJ Denne undersøgelse viser os tydeligt, at duer der kun er trænet og kapfløjet fra syd eller nord, er præget eller rettere hjernevasket af dette. Yderligere må det også konstateres, at duer over vand kun tænker på at nå land hurtigst muligt, for ved ankomst til land at korrigere navigeringen. Det med nord og syd, kender vi fra Sjælland, hvor der meget ofte flyves med specielle duer fra nord og andre duer fra syd. Det der med at gå over vand for brevduer, er vist noget brevduefolk har vidst i mange år, men hvad der sker over vand har vi aldrig vidst, men nu fortæller denne undersøgelse altså noget om dette. BREVDUESPORT.dk Side 11 af 17

12 Brevduens orientering ved magnetiske intensiteter Det har været kendt i de sidste 40 år, at et bredt spektre af dyr lige fra bakterier, insekter og de fleste grupper af hvirveldyr inkl. fugle, orienterer sig ved hjælp af jordens magnetisme. De geomagnetiske parametre, såsom intensiteten og inklinationslinjerne fra Jordens indre, er systematisk spredt ud over hele Jorden, og giver derved en sikker information til navigering. Det er gennem intense og utallige forsøg med brevduer blevet bevist at duerne reagerer på de magnetiske linjer, og duerne kan nemt se om de er nord-syd for deres slag. Hvorledes dette sker i detaljer vides ikke helt konkret, og derfor laves denne undersøgelse med duer i et område med forstyrrelser i det magnetiske felt. Metoder Slipstedet for duerne var ved Auckland, USA, og ved den specielle lokalitet der blev udvalgt, er der en markant afvigelse fra de normale magnetlinjer. Der blev brugt GPS sporings udstyr, og duerne der blev brugt, var fra et lokalt dueslag, og disse duer havde alle kapflyvningserfaring. Duerne var hanner og hunner 2-3 år gamle, med enkelte ældre. Duerne blev sluppet 15 forskellige steder i området. Ved alle flyvninger er solen synlig og vinden svag. Resultater Ved gennemgang af alle fakta, var der en del duer der cirklede rundt i op til 4 km fra slipstedet, hvorimod det normale er 1-2 km eller mindre. Der blev opmålt 92 flyveruter, og ser vi på nogle af dem, er der nogle individer med stor forvirring, der endog flyver vinkelret på de magnetiske ledelinjer. I nogle tilfælde kan flyveruterne nærmest betegnes som firkantede bokse, som duerne bruger i deres forsøg på at få en retning. Den overvejende del af duer, fulgte retningen langs de intense magnetiske ledelinjer. Indflydelsen af landskabet - der ikke var særligt kuperet, jernbaner, veje, vandløb osv., var der ikke tegn på at duerne lod sig lede af i opstartsfasen. BREVDUESPORT.dk Side 12 af 17

13 Eksempler på dueruter på baggrund af de lokale unormale magnetlinjer. Kulørte ruter er individuelle duers rute. Gul plet er slipsted, og gul streg er retning mod slag. De tynde grønne linjer i baggrunden, viser magnetiske ledelinjer med 10 nanotesla pr. streg. Baggrunden i blåt er lave områder og grønt er højdedrag. Rød streg i bunden af hvert billede er 500 meter. (a) Viser flyveruter langs en geomagnetisk højderyg som tætte grønne streger. (b)og(c) Viser flyveruter ved to andre slipsteder. (d),(e)og(f) Viser detaljer. Pilene angiver de bokse duerne opererer i. Forklaring OFJ (a) Det er tydeligt, at duerne foretrækker magnetiske højderygge frem for den lige vej. Duerne kan tydeligere fornemme de magnetiske ledelinjer nedefra. (b)og(c) Magnetiske ledelinjer også en effekt, dog meget tydeligt ved (c). (d),(e) og (f) Viser detaljer hvor duerne kører rundt i en slags bokse. BREVDUESPORT.dk Side 13 af 17

14 Diskussion Det er bevist ved undersøgelser med brevduer, at de kan danne sig en rumlig orientering ved hjælp af magnetismen/inklinationslinjerne. Selv om der er udsving i disse magnetiske normaler, kan brevduen alligevel abstrahere (se bort fra) fra dette, og pejle sig vej hjem. Denne utrolige evne duerne har, kan vi kalde udlignings-orientering til det geomagnetiske felt her på Jorden. Denne specielle evne kan også forklare, hvordan de magnetiske unormaler fra jordens indre eller magnetiske storme/solstorme fra Solen, griber forstyrrende ind i duernes orientering på slipstedet. Ser vi meget detaljeret på hvad der sker i de her nævnte eksempler, må duen nødvendigvis få et noget støjende signal, og ud fra disse forvirrende oplysninger alligevel med besvær pejle vejen hjem. Det er at håbe, at denne artikel giver et fingerpeg fremad med gåden om brevduens navigering, men det er muligt der skal mere avanceret udstyr til for at udvide mulighederne. Kommentarer OFJ Den mere dybsindige mening med denne undersøgelse er rimelig klar: Duerne skal ved slippet presses til grænsen af deres ydeevne rent navigeringsmæssigt. Dette vil ske, når duerne starter op på et slipsted i et område med magnetisk urolige og unormale tilstande, eller det samme kan ske hvor som helst på Jorden, hvis der er en kraftig magnetstorm/solstorm. Vi ved desuden, at forsøgsduerne er 2-3 år enkelte ældre og dette tyder på en vis rutine og erfaring hos duerne, men på trods af dette ser vi en tydelig trend til påvirkning af duerne. Det er en videnskabelig kendsgerning, at en magnetstorm på 5KP og derover, eller en kraftig solstorm, vil give duerne problemer, men holder disse aktiviteter fra Solen sig på et lavt blus, kan duerne klare mosten. Er der imidlertid kraftig støj på linjen, kender vi alle resultatet med en katastrofeflyvning til følge. BREVDUESPORT.dk Side 14 af 17

15 Videnskab og brevduefolk Når nogen af jer brevduefolk gennemlæser disse artikler, vil I nok tænke: Det vidste jeg godt eller Den undersøgelse kunne jeg også lave. Det er nok en rigtig tanke, men så er det også nødvendigt at gøre noget ved det. I den første artikel står der i indledningen noget meget tankevækkende: Til trods for denne enorme viden om duer hos disse sportsudøvere, er de fleste af deres påstande af ren anekdotisk karakter, og intet er bevist videnskabeligt. Jeg er helt enig med disse forskere i den observation. Hvordan arbejder forskere? Rundt omkring i verden, er der forskere der arbejder med brevduens navigering. Fremgangsmåden ved alle universiteter er ens i opsætningen: 1. Formål med undersøgelsen 2. Metode 3. Resultater 4. Diskussion. Denne måde at arbejde på virker egentlig ret logisk, og hvis forskerne skal have noget godkendt, skal der være metode i galskaben. Logik i brevduesporten Inden for brevduesporten har vi også vidst en del om hvad der kunne give problemer med afviklingen af vore kapflyvninger, og sporten har selvfølgelig på det meteorologiske område erhvervet sig meget viden ved de erfaringer der er gjort gennem tiden. Vender vi os derimod til det at kunne få duerne til at præstere det bedste ja, der blomstrer anekdoterne i en grad så man tror det er løgn. Hvad der bliver serveret af fuldstændig udokumenterede påstande er ikke småting! Der kunne skrives side op og ned med disse utrolige påstande, men lad os tage en af dem: Jeg viste hannen sin hun 2 gange og så blev han sektionsvinder! Der gives ikke det mindste bevis for at det ene har indflydelse på det andet. Jeg kan bevise det modsatte: Et år sendte jeg en 3 årig hun der havde mistet sin han til Antwerpen og derfor blev den sektionsvinder! Den værste af alle totalt udokumenterede påstande er vel nok øjetegns-teorien! Det kan ikke understreges nok, at der ikke er et fnug af videnskabeligt bevis for, at det der ligger i denne teori det er rent fatamorgana og spild af tid. BREVDUESPORT.dk Side 15 af 17

16 Kan vi ikke gøre det bedre Det er helt i orden at have en teori men den skal bevises. Hvis man er så forhippet på at bevise, at det er godt at hannen ser hunnen 2 gange, må man vel inddele sine hanner i 2 hold, hvor det ene hold ser hunnen og det andet hold ikke. Er der en forskel på de 2 hold? Ugen efter bytter holdene og har man gjort dette måske 10 gange, har man måske et overblik om det virker. Der skal arbejdes med stoffet efter udelukkelsesprincippet. Det samme gøres ved øjetegn: Duer med øjne der hårdnakket påstås kun kan flyve mellemdistance sendes på langflyvninger, og omvendt langflyverøjne sendes på mellemdistance. Hvad sker der ved det? Kan duer uden avlscirkler avle? Det der er vigtigt at forstå er, at der skal arbejdes med tingene og ikke bare tro at tingene er sådan fordi nogen siger det. At have en tro, er at tro på Gud, Allah eller Buddha, og tro betingelsesløst på det. I det naturvidenskabelige, og der befinder brevduesporten sig også, må vi have en form for bevisførelse og ikke bare en lemfældig observation. Ærlig talt, kan vi brevduefolk ikke gøre det lidt bedre, eller er vi i brevduesporten fyldt med anekdoter, og skal derfor ikke tages alvorligt? Vidunder-eleksir i brevduesporten På samme måde kan vi tage brug af medicin. Har vi en påvist sygdom blandt duerne, skal de have en kur, og der tænkes her på orm, paratyfus, luftvejsproblemer osv. Der er imidlertid i sporten udover dette, en tendens til brug af medikamenter der lover et lille mirakel i form af øget præstation eller helbredelse. Mange af disse medikamenter af tvivlsom karakter, er der ikke fuld dokumentation for rent videnskabeligt, at det faktisk virker. Dette med sådan nogle vidundereleksirer, kunne vi også finde i det vilde vesten i 1800tallet: Nogle sælgere af Mirakelvand drog fra by til by med deres vidunder-eleksir. Fra deres hestevogn råbte disse sælgere al folket op om deres vidundermiddel på flaske. Det kunne hænde, at en sølle syg stakkel med krykke købte en flaske Mirakelvand og straks drak den og vupti smed han krykken og dansede ned af vejen eleksiren hjalp! Det var selvfølgelig rent plattenslageri og svindel af værste skuffe! Rent psykologisk er det på samme måde i brevduesporten med diverse vidundereleksirer der ikke på mindste måde videnskabeligt eller af sportsfolk er testet sagligt. Her igen må vi teste duerne som før: Èt hold duer får vidunder-eleksir, og det andet hold får ingen er der forskel på de to holds præstationer? Næste uge bytter holdene osv. Efter ca. 10 uger ved vi om vidunder-eleksiren virker! Kære sportsfæller: Man kan ikke købe sig til resultater ved hjælp af de utallige medikamenter som forhandlerne sender på markedet i en lind strøm. BREVDUESPORT.dk Side 16 af 17

17 Illustrationer af duerne er taget af mig selv. NIKON 60D med 200 mm telelinse. Kameraet har autofokus og VR antiryste-system. Dette gør det nemmere at få skarpe billeder af duer i flugten. Vores duer er skabt til at beherske luftrummet! BREVDUESPORT.dk Side 17 af 17

Analyse kapflyvning Stendal 8. juli - Antwerpen 9. juli Ove Fuglsang Jensen

Analyse kapflyvning Stendal 8. juli - Antwerpen 9. juli Ove Fuglsang Jensen Analyse kapflyvning Stendal 8. juli - Antwerpen 9. juli Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Stendal 8. juli Stendal er løsladt 11.15. Desværre har jeg ikke kort fra dette tidspunkt, idet jeg ventede

Læs mere

Dynamisk gruppe-hierarki i brevdueflokkee

Dynamisk gruppe-hierarki i brevdueflokkee Dynamisk gruppe-hierarki i brevdueflokkee Af Ove Fuglsang Jensen I foråret 2010 udkom en artikel om hvorledes fugle bærer sig af med at flyve så sikkert i flok som de gør. Forsøg med brevduer udført af

Læs mere

Britisk National Kapflyvning endte i total katastrofe

Britisk National Kapflyvning endte i total katastrofe Britisk National Kapflyvning endte i total katastrofe Af Ove Fuglsang Jensen I England findes en langflyverklub kaldet The British Barcelona Club. Denne klub arrangerer nationale langflyvninger til kontinentet

Læs mere

Solvind og brevduer. Af Ove Fuglsang Jensen

Solvind og brevduer. Af Ove Fuglsang Jensen Solvind og brevduer Af Ove Fuglsang Jensen Hvad har solvind med brevduer at gøre? Hvad er solvind? Der findes sikkert en lang og indviklet forklaring, men vi tager den ultrakorte, der kort og enkelt forklarer

Læs mere

Stjerneformet flyvninger

Stjerneformet flyvninger Stjerneformet flyvninger Brevduens navigering ved Øst-Vest flyvninger Af Ove Fuglsang Jensen Der dukker regelmæssigt en debat op om at stjerneformet flyvninger giver alle en mere lige chance, og det er

Læs mere

Antwerpen 17. juli 2004 En analyse

Antwerpen 17. juli 2004 En analyse Antwerpen 17. juli 2004 En analyse Af Ove Fuglsang Jensen Hvorfor det skulle være nødvendigt med en analyse af Antwerpen 2004, er vist ikke nødvendigt at begrunde. Rundt omkring i klubhusene taler man

Læs mere

Vanskelig start sæson 2013

Vanskelig start sæson 2013 Vanskelig start sæson 2013 En analyse af årsagerne Af Ove Fuglsang Jensen Starten af sæson 2013 har været en broget forestilling, både i Sektionerne og i DdB. Mange har undret sig over forløbet af disse

Læs mere

Streng udvælgelse samt tålmodighed med ungerne

Streng udvælgelse samt tålmodighed med ungerne Streng udvælgelse samt tålmodighed med ungerne Af Verhecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse/research Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/

Læs mere

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Duer for 100 år siden For omkring hundrede

Læs mere

Træningsflyvning med GPS på brevduer

Træningsflyvning med GPS på brevduer Træningsflyvning med GPS på brevduer Af Ove Fuglsang Jensen Der har aldrig været vist træningsflyvninger med GPS på brevduer i Danmark. Selv om de bragte eksempler ikke er noget særligt, viser det dog

Læs mere

Solstorme Af Ove Fuglsang Jensen

Solstorme Af Ove Fuglsang Jensen Solstorme 2012 Af Ove Fuglsang Jensen Artiklen indeholder som vanlig en lille forecast for solen, hvad der er sket i det forløbne år og i det hele taget situationen på solen for tiden. Til sidst en spændende

Læs mere

Fugt, skydække og solvind

Fugt, skydække og solvind Fugt, skydække og solvind Analyse af 26. maj 2007 Af Ove Fuglsang Jensen Flyvningerne den 26. maj 2007, blev en blandet oplevelse for mange. Der vil i denne artikel, blive givet et rids af den generelle

Læs mere

Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Guide til naturligt helbred i brevduer Af Gordon A. Chalmers, DVM DVM: Doctor of

Læs mere

Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Kort før 2. verdenskrig,

Læs mere

GPS i kapflyvning årgang Kasper Korndal-Henriksen Ove Fuglsang Jensen

GPS i kapflyvning årgang Kasper Korndal-Henriksen Ove Fuglsang Jensen GPS i kapflyvning årgang 2017-2 Kasper Korndal-Henriksen Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 GPS kapflyvning 2017-2 I denne anden del af kapflyvningerne i sæson 2017, fortsættes som i første del.

Læs mere

Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ En af grundpillerne

Læs mere

Sommerunger kan være en gevinst

Sommerunger kan være en gevinst Sommerunger kan være en gevinst Af Marc Verheecke Oversættelse/foto Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ De fleste brevduefolk, laver

Læs mere

Soltau 13. august En analyse -

Soltau 13. august En analyse - Soltau 13. august 2005 - En analyse - Af Ove Fuglsang Jensen Denne kapflyvning viste sig at have en vis sværhedsgrad, især for duerne fra Sjælland, idet et simpelt gennemsyn af hjemkomsterne viser, at

Læs mere

Statistik 2012. Med sammenlignende statistik 2012-11-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen. Grafisk præsentation

Statistik 2012. Med sammenlignende statistik 2012-11-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen. Grafisk præsentation Statistik 212 Med sammenlignende statistik 212-11-1-9-8 Af Ove Fuglsang Jensen Grafisk præsentation Denne grafiske præsentation er lavet som de forrige år, dog i lidt kortere form, men med et nyt og spændende

Læs mere

Øjen, vinge og muskelteorier - til hvad nytte?

Øjen, vinge og muskelteorier - til hvad nytte? Øjen, vinge og muskelteorier - til hvad nytte? Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ En bekendt der er en

Læs mere

Analyse Soltau 23. maj 2015

Analyse Soltau 23. maj 2015 Analyse Soltau 23. maj 2015 Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel vil give en kort og letforståelig indsigt i de vanskelige flyvninger fra Soltau den 23. maj kl. 13.30 og 14.00. Det er at håbe, at artiklen

Læs mere

Mellemdistancemester Sport / Åbent - Sektion 11. Lisbeth og Kim 0147 Yrsa

Mellemdistancemester Sport / Åbent - Sektion 11. Lisbeth og Kim 0147 Yrsa Mellemdistancemester Sport / Åbent - Sektion 11 Lisbeth og Kim 0147 Yrsa Efter en særdeles flot sæson på mellemdistancen lykkedes det for Lisbeth og Kim i 0147, at hjemføre dobbelt mesterskabet i landets

Læs mere

Markaryd 31. juli 2005 En analyse

Markaryd 31. juli 2005 En analyse Markaryd 31. juli 2005 En analyse Af Ove Fuglsang Jensen Det var vist meningen, at Sjælland skulle flyve Laxå 30. juli 2005, men på grund af vejret blev flyvningen flyttet til Markaryd i Skåne, og det

Læs mere

Familieavl til at konsolidere stammens karakter

Familieavl til at konsolidere stammens karakter Familieavl til at konsolidere stammens karakter Af Gallez Jules - Foto: Degrave Martin Oversættelse: Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/

Læs mere

Solstorme 2011 og klimatiske forandringer

Solstorme 2011 og klimatiske forandringer Solstorme 2011 og klimatiske forandringer Af Ove Fuglsang Jensen Artiklen indeholder som vanlig en lille forecast for solen, og hvad der sker med observationer af solen. Derudover sker der nyt på klimafronten

Læs mere

Solstorme 2010 En forecast for solstorme og magnetstorme

Solstorme 2010 En forecast for solstorme og magnetstorme Solstorme 2010 En forecast for solstorme og magnetstorme Af Ove Fuglsang Jensen Artiklen indeholder udover forecast for sol/magnetstorme, også et afsnit om den nye supersatellit SDO til komplet analyse

Læs mere

Præsentation af Dr. Colin Walker

Præsentation af Dr. Colin Walker Præsentation af Dr. Colin Walker Oversat og redigeret af Ove Fuglsang Jensen Rundt om i verden findes dyrlæger der er specialister i brevduesygdomme, og en af dem er Dr. Colin Walker i Melbourne, Australien.

Læs mere

GPS i kapflyvning årgang 2017 Kasper Korndal-Henriksen Ove Fuglsang Jensen

GPS i kapflyvning årgang 2017 Kasper Korndal-Henriksen Ove Fuglsang Jensen GPS i kapflyvning årgang 2017 Kasper Korndal-Henriksen Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Samarbejde om artikel Samarbejdet går meget kort ud på, at Kasper har anlæg og GPS-ringe til duerne, og

Læs mere

Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør

Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør Tekst og Foto : Peter Knudsen Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør Det er ikke mange brevduemedlemmer, som kan præstere, at være indehaver

Læs mere

Mellemdistancemester SPORT -Sektion 12.

Mellemdistancemester SPORT -Sektion 12. Tekst : Peter Knudsen Foto : Jørgen og Tim Mellemdistancemester SPORT -Sektion 12. Jørgen og Tim 0148 Hedehusene Det er ikke første gang, at makkerparret Jørgen og Tim (far og søn) vinder et mesterskab.

Læs mere

Solstorme 2012. Af Ove Fuglsang Jensen

Solstorme 2012. Af Ove Fuglsang Jensen Solstorme 2012 Af Ove Fuglsang Jensen Artiklen indeholder som vanlig en lille forecast for solen, hvad der er sket i det forløbne år og i det hele taget situationen på solen lige for tiden. Til sidst en

Læs mere

Brevduer og fronter. Af Ove Fuglsang Jensen

Brevduer og fronter. Af Ove Fuglsang Jensen Brevduer og fronter Af Ove Fuglsang Jensen I sæsonen 2015 og 2016, har der været tilfælde af kapflyvninger i DdB, hvor duerne uheldigvis har måttet forcere en koldfront, med det resultat, at duerne kom

Læs mere

DdB Kapflyvninger 2012

DdB Kapflyvninger 2012 DdB Kapflyvninger 2012 Opgjort i aktive og inaktive slag, samt antallet af afsendte duer Af Ove Fuglsang Jensen I Brevduen nummer 29/2012, havde P.E. Meulengracht et indlæg "Alt ved det gamle", hvor han

Læs mere

Solstorme Af Ove Fuglsang Jensen

Solstorme Af Ove Fuglsang Jensen Solstorme 2016 Af Ove Fuglsang Jensen Som sædvanlig en lille forårsrapport om solen før sæsonen går i gang. Der er som sædvanlig en forecast og øjebliksbillede om hvordan det går på solen for tiden. BrevdueNord.dk

Læs mere

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel er tilsendt mig af Dr. Chalmers til oversættelse. Den kan ikke læses i andre brevduemedier her i Europa, og på den

Læs mere

Iagttag duernes gødning i sæsonen

Iagttag duernes gødning i sæsonen Iagttag duernes gødning i sæsonen Af Dr. vet. Colin Walker Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Iagttag duernes gødning i sæsonen Af Dr. vet. Colin Walker, Australien Melbourne Bird Veterinary

Læs mere

Vinger i flugten. Af Ove Fuglsang Jensen

Vinger i flugten. Af Ove Fuglsang Jensen Vinger i flugten Af Ove Fuglsang Jensen Som engageret i brevduesporten, skal vi have en viden om hvordan brevduen er skabt, og i den sammenhæng er vingen en ret vigtig del af duen. Englænderen Jes. J.

Læs mere

Kapflyvningsdagen 18. maj 2013 Af Ove Fuglsang Jensen

Kapflyvningsdagen 18. maj 2013 Af Ove Fuglsang Jensen Kapflyvningsdagen 18. maj 2013 Af Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Vejrdata den 18. maj Vejrdata Fugt, Sigt, Temperatur og Skydække. Det er tydeligt, at de høje fugtprocenter og den lave sigt,

Læs mere

Brug Nedbørsradar og Satellitbilleder Danmark. Regn.dk: God til at se bevægelse af lokale byger. Nem at betjene.

Brug Nedbørsradar og Satellitbilleder Danmark. Regn.dk: God til at se bevægelse af lokale byger. Nem at betjene. BrevdueNord.dk Vejret linkadresser Linkadresserne til højre er ikke mange, men nok til at søge effektivt om vejrdata på internettet. Det er en misforståelse at tro, at jo flere linkadresser man har, jo

Læs mere

Langdistance mester Sektion 11 Åbent og Sport

Langdistance mester Sektion 11 Åbent og Sport Tekst: Peter Knudsen Foto: Steen Haagh og Ulrik Lejre Larsen Langdistance mester Sektion 11 Åbent og Sport Vundet af: Ulrik Lejre Larsen 033 Køge Det er ikke første gang, vi her i brevduen, skal beskrive

Læs mere

Helbreds protokol for enkeltslag med unger

Helbreds protokol for enkeltslag med unger Helbreds protokol for enkeltslag med unger Af Ove Fuglsang Jensen Denne lille artikel, har Dr. Colin Walker lavet som en praktisk hjælp til dem der starter et enkeltslag med unger, og samtidig tager det

Læs mere

21.s.e.trin.A Johs 4,46-53 Salmer: Hvad er tro? Hvordan definerer vi tro? Tro kan flytte bjerge, -siger vi.

21.s.e.trin.A Johs 4,46-53 Salmer: Hvad er tro? Hvordan definerer vi tro? Tro kan flytte bjerge, -siger vi. 21.s.e.trin.A. 2015. Johs 4,46-53 Salmer: 743-59-414 582-400-6 Hvad er tro? Hvordan definerer vi tro? Tro kan flytte bjerge, -siger vi. Jeg kan ikke flytte bjerge, -betyder det så, at jeg ikke tror. Disciplene

Læs mere

Kom indenfor i DANSK BREVDUESPORT

Kom indenfor i DANSK BREVDUESPORT Kom indenfor i DANSK BREVDUESPORT Holder du af dyr? Vil du gerne selv bestemme? Kan du lide spænding? Kan du lide at konkurrere? Er du til hygge med gode kammerater? Hvis ja, er indholdet i denne folder

Læs mere

Bill The Book Richardson.

Bill The Book Richardson. Bill The Book Richardson. Jeg har altid været interesseret i alle aspekter omkring brevduesporten, specielt når det har drejet sig om forskellige breduemænds evne til at kunne udvælge kanonerne bare ved

Læs mere

Analyse af kapflyvningerne 14. maj 2016 i sektionerne , samt

Analyse af kapflyvningerne 14. maj 2016 i sektionerne , samt Analyse af kapflyvningerne 14. maj 2016 i sektionerne 53-54-63, samt 60-61-62 Af Ove Fuglsang Jensen Efter kapflyvnings dagen 14. maj i det nordjyske og vestjyske, står det klart, at det var kapflyvninger

Læs mere

Analyse for begyndere

Analyse for begyndere Analyse for begyndere Af Ove Fuglsang Jensen Mange forestiller sig en analyse som noget kompliceret, men det er for det meste langt fra tilfældet. Alle med en PC og adgang til internettet kan være med.

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Statistik 2011. Med sammenlignende statistik 2011-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen

Statistik 2011. Med sammenlignende statistik 2011-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen Statistik 2011 Med sammenlignende statistik 2011-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen I dette års udgave af statistik over afsendte duer og antal aktive medlemmer, kører vi på som sidste år. Flyveprogrammet

Læs mere

Hvordan avles gode duer?

Hvordan avles gode duer? Hvordan avles gode duer? Af Ad Schaerlaeckens Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Ved tilblivelsen af denne artikel, diskuterede

Læs mere

Varmfronten. Lodret snit gennem varmfront

Varmfronten. Lodret snit gennem varmfront Varmfronten Ved en varmfront, er det den varme luft der er aggressiv, og prøver at presse den kolde luft væk. Da den koldeste luft er tungest, vil den varme luft blive presset opad og kondensere til regn.

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

Francois De Keyser Mere eller mindre ukendt i Danmark, ikke nogen

Francois De Keyser Mere eller mindre ukendt i Danmark, ikke nogen Francois De Keyser. Written by superbruger Thursday, 02 October 2008 Francois De Keyser Mere eller mindre ukendt i Danmark, ikke nogen stjerneflyver og heller ikke med flotte slaganlæg, så hvorfor egentlig

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

TEAM CMN. Et års Mesterskabet. Sektion 22

TEAM CMN. Et års Mesterskabet. Sektion 22 TEAM CMN Vinder af Mellemdistance Åbent Et års Mesterskabet Sektion 22 1 til et-års mesterskabet (landets højeste pointsum) 1 til mellemdistance mesterskabet åben 1 til sektion 22's store mesterskab 1

Læs mere

Marc Pollin. Marc Pollin og søn omkranset af Stefan Mertens og Ludo. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010. lokal T&H - Marc Pollin.

Marc Pollin. Marc Pollin og søn omkranset af Stefan Mertens og Ludo. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010. lokal T&H - Marc Pollin. Marc Pollin. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010 Den første dag bevægede vi os rundt i Øst-Flanderen. Lørdag var turen kommet til VestFlanderen. Hvor ét af de største navne Marc Pollin har sit

Læs mere

Dan Kristiansen - 033 Køge

Dan Kristiansen - 033 Køge Tekst og Foto Peter Knudsen Dan 030 Ringsted DANMARKSMESTER MARATHON ÅBENT Dan Kristiansen - 033 Køge DANMARKS MESTERSKABET maraton åbent er et af de sværeste mesterskaber, at vinde her i landet. Til dette

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ivan Hansen, Augustenborg. Vinder af Freiburg endagsflyvningen d

Ivan Hansen, Augustenborg. Vinder af Freiburg endagsflyvningen d Ivan Hansen, Augustenborg. Vinder af Freiburg endagsflyvningen d. 06-07-2013. 046 & 073 arrangerede i år, i samarbejde med DDB., en rigtig langflyvning med morgenslip fra Freiburg. Det blev, som mange

Læs mere

Jenny og Freddi Nygaard Vordingborg. Vinder af Mellemdistancemesterskabet Åbent sektion 22.

Jenny og Freddi Nygaard Vordingborg. Vinder af Mellemdistancemesterskabet Åbent sektion 22. Jenny og Freddi Nygaard - 018 Vordingborg. Vinder af Mellemdistancemesterskabet Åbent sektion 22. Tekst og Foto Peter Knudsen Dan 030 Ringsted At det skulle lykkedes for Jenny og Freddi Nygård 018 Vordingborg

Læs mere

Giessen 22. juli 2006 En analyse

Giessen 22. juli 2006 En analyse Giessen 22. juli 2006 En analyse Af Ove Fuglsang Jensen Mange sportsudøvere har undret sig over forløbet af Giessen-flyvningen den 22. juli 2006 om morgenen inklusive undertegnede. Jeg har forsøgt at analysere

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

FENG SHUI - Forebygge eller helbrede?

FENG SHUI - Forebygge eller helbrede? Af Feng Shui Master Torben Hecksher http://www.fengshuimaster.dk FENG SHUI - Forebygge eller helbrede? De færreste boliger og kontorer er fra starten opført efter feng shui principperne, og derfor bliver

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

ARKIV FOR 2011 NYHEDSBREVE I PDF-FORMAT. Udsendt: 16. september 2011 17:04 NYHEDSBREV 2011 NR. 7 - DANSK BREVDUESPORT. Kære læser,

ARKIV FOR 2011 NYHEDSBREVE I PDF-FORMAT. Udsendt: 16. september 2011 17:04 NYHEDSBREV 2011 NR. 7 - DANSK BREVDUESPORT. Kære læser, ARKIV FOR 2011 NYHEDSBREVE I PDF-FORMAT Udsendt: 16. september 2011 17:04 NYHEDSBREV 2011 NR. 7 - DANSK BREVDUESPORT Kære læser, Vi har hermed fornøjelsen af, at kunne sende dig nyhedsbrev nr. 7 som indeholder

Læs mere

Vundet af: MELLEMDISTANCEMESTER ÅBENT Nr. 2 Mellemdistance Sport SEKTION 21

Vundet af: MELLEMDISTANCEMESTER ÅBENT Nr. 2 Mellemdistance Sport SEKTION 21 MELLEMDISTANCEMESTER ÅBENT Nr. 2 Mellemdistance Sport SEKTION 21 Vundet af: Michael Nielsen 037 Kalundborg Det er første gang, vi her i spalterne skal præsentere Michael Nielsen, 037 Kalundborg og det

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag!

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Hvordan kan det blive mere perfekt? Her kommer historien - for dem der har lidt tid. Jeg har i mange år forsøgt at slå rekorden for den største

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

DOBBELT DANMARKSMESTER

DOBBELT DANMARKSMESTER DOBBELT DANMARKSMESTER Langflyvermester åbent og sport Mellemdistancemester åbent og sport Team Knudsen 030 Ringsted Resultater i sæson 2012 Nr. 1 til Langdistance Sport sektion 21 Nr. 1 til Langdistance

Læs mere

Brevduens foder Af Edward Baeten Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Brevduens foder Af Edward Baeten Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Brevduens foder Af Edward Baeten Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Brevduens foder I denne artikel vil der på en nem og

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Analyse Inversioner og hedebølge. Af Ove Fuglsang Jensen

Analyse Inversioner og hedebølge. Af Ove Fuglsang Jensen Analyse 2010 Inversioner og hedebølge Af Ove Fuglsang Jensen Emnet i 2010 er Inversioner og hedebølge, og mon ikke mange husker Antwerpen 2010, en kapflyvning der kommer ind under disse emner. Samme dag

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Pod fruit - protein i foder

Pod fruit - protein i foder Pod fruit - protein i foder Af Edward Baeten Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Pod fruit er den type af grøntsager og

Læs mere

Statistik Med sammenlignende statistik Af Ove Fuglsang Jensen

Statistik Med sammenlignende statistik Af Ove Fuglsang Jensen Statistik 2011 Med sammenlignende statistik 2011-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen I dette års udgave af statistik over afsendte duer og antal aktive medlemmer, kører vi på som sidste år. Flyveprogrammet

Læs mere

Baytril - myter og realiteter

Baytril - myter og realiteter Baytril - myter og realiteter Af Ove Fuglsang Jensen Alle der har været nogle år i brevduesporten, ved hvad Baytril er, og nogle mener, at de ved alt om Baytril, og hvad det er nyttigt til - eller gør

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

AUKTION Lørdag d. 3. december kl Brevduehuset, Hjørring

AUKTION Lørdag d. 3. december kl Brevduehuset, Hjørring AUKTION Lørdag d. 3. december kl. 13.30 Brevduehuset, Hjørring 22 STK SUPER UNGER FRA RACING TEAM CMN Program for dagen: Kl. 08.00: Dørene åbnes, duerne kan beses. Kaffe frem til klokken 9.15 Kl. 09.15:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Musvågetræk ved Falsterbo i perioden Årligt gennemsnit (13693 de seneste 10 år)

Musvågetræk ved Falsterbo i perioden Årligt gennemsnit (13693 de seneste 10 år) Løbende 10 års gennemsnit Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Musvågetræk ved Falsterbo i perioden 1973-2016 Årligt gennemsnit 11922 (13693 de seneste 10 år) 23512 10635 17165 5877 7958 13693 8985 7568 10555

Læs mere

Tue Lassens løb ved WRE-løbet i Portugal 20, februar 2012

Tue Lassens løb ved WRE-løbet i Portugal 20, februar 2012 Tue Lassens løb ved WRE-løbet i Portugal 20, februar 2012 Løbet blev afholdt ved Satao i det centrale Portugal i et kuperet terræn bestående af enorme sten og klipper, stedvis med stikkende og tung undervegetation

Læs mere

SEKTION 22. Vinder af Sektion 22 s Sprintermesterskab - Ungemesterskab 6 x Sektionsvinder. Vundet af:

SEKTION 22. Vinder af Sektion 22 s Sprintermesterskab - Ungemesterskab 6 x Sektionsvinder. Vundet af: MELLEMDISTANCEMESTER ÅBENT SEKTION 22 Vinder af Sektion 22 s Sprintermesterskab - Ungemesterskab 6 x Sektionsvinder. Vundet af: Niels Johansen 0100 Haslev I denne artikel skal vi præsentere Niels Johansen

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Analyse Polsk lavtryk, høj fugtighed, finregn og solstorm. Af Ove Fuglsang Jensen

Analyse Polsk lavtryk, høj fugtighed, finregn og solstorm. Af Ove Fuglsang Jensen Analyse 2011 Polsk lavtryk, høj fugtighed, finregn og solstorm Af Ove Fuglsang Jensen Emnet i 2011 indeholder en udførlig beskrivelse af skæbneflyvningen den 3. juli 2011 fra Heide, kapflyvningsdagen 30.

Læs mere