Nakskov Havn Port of Nakskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nakskov Havn Port of Nakskov"

Transkript

1 Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: Fax: Maritimt Logistikcenter Maritime Logistics Centre Nygade Reklame Tlf

2 Nakskov Havn En levende havn i stadig udvikling Holder man op med at udvikle sig, bliver man sejlet agterud. Den stadig skarpere konkurrence om at udvikle havne til stadig større skibe og større fokus på den miljørigtige transport over vand har givet Nakskov Havn flere udfordringer. Havnen og sejlrenden blev i 2009 uddybet til meter. Det gav straks flere anløb af større skibe især med bulklaster, og der forventes endnu flere tons over kaj. Det var oprindelig havnens traditionelle kunder inden for den agroindustrielle industri, der gjorde opmærksom på behovet for en større dybgang. De første kalkulationer tyder på, at skibe på omkring tons dødvægt kan forventes i havnen. Også virksomheder, der producerer store enheder, har set den logistiske fordel ved at være placeret ved en havn, der kan anløbes af store skibe. Såvel offshore - som vindmølleindustrien har set fordelen ved at producere på havneområdet, hvor havnens 100 tons kran er et godt og prisbilligt aktiv. Ud over uddybningen er der sket en væsentlig effektivisering af havnen. Den oprindelige havn har fået nye kajer, og det oprindelige værftsområde er omdannet fra beddings- og dokanlæg til gode kajer med store baglandsarealer og lagermuligheder. Havnens kapacitet er mere end tredoblet samtidig med, at effektiviteten er øget til gavn for nuværende og kommende transportkøbere. Det forventes, at Nakskov Havns omsætning uden vanskeligheder kan tredobles, når transportbehovet opstår. Den øgede kapacitet kan især blive en stor fordel i relation til byggeriet af forbindelsen til Femern. Havnen vil arbejde for at løfte opgaven ved at sikre optimal interface mellem sø- og landtransport. Desuden har Lolland Kommune sikret, at nye virksomheder har meget store industriarealer i tilknytning til havneområdet til rådighed. Med denne brochure og tilhørende materiale på havnens hjemmeside ønsker Nakskov Havn med søkort, beskrivelser og kortudsnit at give alle brugere af havnen et redskab, der gør deres beslutningsproces lettere. Port of Nakskov A Living and still Developing Port Development awareness is essential to avoid being overhauled. The ever increasing competition for ports to provide for constantly growing ship sizes and greater focus on environmentally friendly sea-borne transport implies new challenges for the Port of Nakskov. In 2009 the harbour and the channel were dredged to a depth of 8.5 m. This immediately resulted in an increased number of large ships, especially with bulk cargo, entering the harbour, and an even higher turnover in tons is expected. Improvements can, therefore, lead to increased demands and expectations. In fact, our regular customers within the agricultural industry pointed out to us that a deeper draught was needed, and initial calculations show that ships of approx 10,000 tons deadweight may enter the harbour. In addition, companies manufacturing large units have seen the logistical advantages of being located close to a harbour which can service large vessels. Both the offshore and the wind turbine industries have found it beneficial to locate in the harbour area, where the 100 t crane is a good and low-cost facility. Besides dredging the channel, the harbour has been considerably improved. New berths have been established, and the original shipyard area comprising slipway and docking areas has been converted into strong berths with a large hinterland and safe storage facilities. The harbour capacity has been more than tripled, and efficiency has been increased to the benefit of both existing and future transport dealers. The turnover of the Port of Nakskov may, without difficulty, be tripled when the transport demand appears, and this may be of great advantage in relation to the building of the connection to Fehmarn. We strive to accomplish the task by providing an optimal interaction between sea- and land-borne transport. Further, Lolland Municipality has ensured that very large industrial areas close to the harbour are available to new enterprises. This brochure and supplemental information on is meant to give all current and future customers access to charts, descriptions and map extracts in order to facilitate their decisions on services from the Port of Nakskov. Trafikhavne og erhvervsudviklingsstrategi I forbindelse med kommunalreformen i overførtes Nakskov Havn som kommunal selvstyrehavn til Lolland Kommune med uændret status. I byrådet og bestyrelsen for selvstyrehavnen er strategien og politikken, at Nakskov Havn skal udvikles og drives som en trafik- og erhvervshavn. Havnebestyrelsen har gennem årene foretaget en række nødvendige investeringer i havnens anlæg, kajer og faciliteter for at kunne honorere kravene til en moderne trafik- og erhvervshavn. Seneste projekt har været uddybning af sejlrenden. Med sin placering umiddelbart ud til den stærkt befærdede internationale sejlrute i Langelandsbæltet har Nakskov Havn både optimal beliggenhed og væsentlig forbedrede besejlingsforhold. Et andet vigtigt forhold til styrkelse af havnens fremtidige udviklingsmuligheder er samspillet med Nakskov Industriog Miljøpark. Nye virksomheder kan placeres på dette store erhvervsområde, der har plangrundlag for forskellige typer firmaer bl.a. agroindustri syd for havneområdet. Satsningen på den fortsatte udvikling af Nakskov Havn og erhvervsområdet har vist sig at være berettiget. Konkrete erhvervsanalyser har dokumenteret, at der er fastholdt og skabt et betydeligt antal arbejdspladser både som direkte effekt på havnevirksomhederne, og som indirekte effekt i forhold til samarbejdspartnere og underleverandører. Senest har Lolland Byråd yderligere udbygget sin satsning på trafikhavne ved at erhverve Rødbyhavn Trafikhavn, der drives i et tæt samarbejde med Nakskov Havn. Bjarne Hansen Direktør Lolland Kommune Commercial Ports and Business Development Strategy In connection with the Municipal Reforms in 2006 and 2007, the Port of Nakskov became part of Lolland Municipality with unchanged ownership status as a local self-governing port. The strategy and the politics of the Town Council and the Board of the self-governing port remain unaltered, and the Port of Nakskov will be developed and run as a commercial port. Through the years, the Harbour Administration has made essential investments in the harbour, berths and other facilities in order to meet the demands of a modern commercial port, and the latest project was the dredging of the channel. In close proximity to the much frequented international shipping route in the Langelandsbælt, the Port of Nakskov now benefits from both its optimal location and considerably improved navigation conditions. Another important asset in the strengthening of the harbour s future development opportunities is the interplay with Nakskov Industrial and Environmental Park. New companies may choose their location in this huge industrial area which is projected for various types of enterprises, including the agricultural industry south of the harbour area. The focus on continuously developing the Port of Nakskov and the industrial area have proved to be justified. Specific industrial analyses have documented that a substantial number of jobs have been created and maintained, both as a direct effect of the harbour operations and an indirect effect regarding co-operation partners and sub-suppliers. Recently, Lolland Town Council has further concentrated its focus on commercial ports by acquiring the port of Rødbyhavn which is operated in close co-operation with the Port of Nakskov. Bjarne Hansen Director, Lolland Municipality Hans Borchersen Havnechef, Nakskov Havn Hans Borchersen Manager, Port of Nakskov shipbroker ESTABLISHED GRUNDLAGT 1872 Creating Safe Fairways bandholm rødbyhavn nakskov Agency Stevedoring Customs Clearance Chartering Project cargoes Logistics Storage Skibsværftsvej 4, DK-4900 Nakskov PH / FX / 2 3

3 Håndtering af godset Nakskov Havn kan imødekomme aktørernes ønsker om løft af stykgods og bulk med en hydraulisk mobilkran, der opererer med diverse grabtyper og krog. Afhængig af vægten kan kranen håndtere gods op til 13 meter fra kajen og ned til en dybde af 10 meter fra kajkanten. Kranens evne til at udføre opgaverne og samtidig være konkurrencedygtig evalueres løbende, så nødvendige tilpasninger hurtigt kan foretages. Kranen er hidtil med succes anvendt til bl.a. håndtering af træflis og -stammer, korn i bulk, sukker på paller og i big bags samt gødning i bulk. Kranen har især vist sig meget egnet til at laste bulkvarer direkte fra kaj til skib. Til lastning af større elementer er havnens 100 tons skinnekran til rådighed. Den har et oplægsområde på m 2 og kan række op til 21,5 m ud over kajkanten. Kranen udbydes til meget konkurrencedygtig pris. Ud over havnens kraner er gummigeder, trucks, transportbånd osv. tilhørende havnens forskellige aktører til rådighed på havneområdet. 45 tons 21,5 meter fra kaj 21.5 m seaside outreach 100 tons 8 meter fra kaj 8 m seaside outreach Cargo Handling In the Port of Nakskov contractors are offered cargo and bulk lifting by means of a hydraulic mobile crane working with various grabs and hooks. Depending on the weight, the crane has a seaside outreach of up to 13 m and down to 10 m s depth below the wharf. The crane s capacity for solving tasks as well as its competitiveness are continuously assessed in order to make any necessary adjustments promptly. Till now the crane has been successfully used for handling woodchips and logs, bulk grain, sugar on pallets and in big bags, and bulk fertilizer etc. The crane has proved particularly wellsuited to loading bulk commodities directly from quay to ship s holds. Our 100 t rail-mounted crane is available for loading large components. It covers an area of 15,000 m 2 and has up to 21.5 m seaside outreach. The crane is available at a very competitive price. Besides the cranes, the various independent contractors offer loaders, trucks, conveyor belts etc in the harbour area. Erhvervsudlejning Nakskov Havn ApS Kontorfaciliteter 700 m 2 Lagerfaciliteter 3750 m 2 Produktionshaller med traverskraner Areal ud til kaj med m. vand KIBO SIKRING A/S Areal ud til m 2 Tlf med 100 tons kran Indretning og istandsættelse LANDBRUG SKOV & HAVE JAGT & FRITID Henv. til efter lejers ønske 4 5

4 Værksteder, pakhuse og lagerpladser Havneområdet omfatter en række værksteder, pakhuse og lagerpladser, som havnen enten selv råder over eller kan henvise til. Den største bygning indeholder de tidligere skibsbygger- og svejsehaller på i alt m 2. Disse haller har god indendørs krandækning og har i nyere tid været anvendt til bygning af store stålkonstruktioner som offshore moduler, svære krandragere samt vinge- og tårnproduktion for vindmølleindustrien. Hallen har i de senere år været udlejet i moduler alt efter lejers behov. Andre haller på havneområdet anvendes bl.a. til fødevarer, andre igen til maling og sandblæsning. På det tidligere værftsområde findes gode arealer, der kan anvendes til lagerplads eller opførsel af havnerelaterede bygninger. 100 tons kranens arbejdsområde Operation Area of the 100 t Crane På linket findes en oversigt over de enkelte faciliteter m 2 ledige haller i skibsbyggerhallen 14,000 m 2 of free halls in the former shipbuilding workshop A1 792 m 2 B1 850 m 2 C1 590 m 2 C2 C3 590 m m 2 C4 C5 587 m m 2 C6 857 m 2 D1 886 m 2 D2 590 m 2 D3 590 m 2 D4 905 m 2 D5 446 m 2 D6 886 m 2 Vi løfter opgaven! FORSPRING GENNEM INNOVATION ENkElT ØkONOMISk FlEkSIbEl EFFEkTIV FORSPRING GENNEM INNOVATION ENKELT ØKONOMISK FLEKSIBEL EFFEKTIV E1 E2 590 m m 2 - vi har anlæg for kraner... Workshops, Warehouses and Storage Areas Tlf SKS Kraner A/S Grønningen 10 C 4130 Viby Sjælland Søndergården Farsø Døgnvagt UN Maskinservice A/S Crane Care Ternevej Sorring Tlf Mail: 6 The harbour area contains workshops, warehouses and storage areas, which the Port of Nakskov either owns or can dispose of. The largest building of in total m 2 contains former shipbuilding and welding facilities. The interior offers good crane coverage and has recently been used for manufacturing large steel constructions like offshore modules, heavy crane girders, blades and towers for the wind turbine industry. During recent years, parts of the building have been let out according to the needs of the individual lessee. Other buildings in the area are used for - respectively - foodstuffs, painting and sand blasting. The former shipyard site comprises areas well-suited for storage or building of new premises near the harbour. Please see for a map of the facilities. DK-4900 Nakskov, Denmark Tel.: KRISALE SHIPBROKERS A/S SHIPBROKERS WITH REPRESENTATIVE OFFICE IN ST PETERSBURG, RUSSIA, FOR VALUATION, TOWAGE AND SALE AND PURCHASE OF SHIPS, ANY TYPE, SIZE AND WORLD WIDE DELIVERY. KLAUS HEUN SHIPPING EFTF APS Rødbyvej 8 DK-4900 Nakskov Tel: SALE AND PURCHASE OF SHIPS - FLOATING DOCKS - OFFSHORE SUPPORT - HEAVYLIFT - SALVAGE - TOWAGE - VALUATIONS 7

5 Nakskov Havn i tal Duc d albe Kommunal selvstyrehavn, ejet af Lolland Kommune. 7,5 Omsætning i tons År 2009 År 2010 År 2011 (budget) tons tons tons 7,5 Sejlrende 40 m bredde (80 m i svingene) med dybde på m. 7,5 7,5 Afstand til T-ruten 11 sømil. Indsejling afmærket med fyr og lysbøjer. Bugserbåd 5 t pæletræk. Berth -1 1 stk. mobilkran, Sennebogen 835 m, 1 stk. 100 tons kran. 2 km kaj til erhvervsbrug m 2 sammenhængende miljøsikret heavylift område, hvoraf m 2 dækkes af 100 t kran. Egne pakhuse og lagerhaller på i alt m 2. Nye erhvervsområder med direkte adgang til havneområdet. Havnens medarbejderstab er blandt andet bådførere, kran førere, håndværkere, administrative medarbejdere, navigatører og teknikere. Facts of the Port of Nakskov Local self-governing port owned by Lolland Municipality. Turnover in tons: Year 2009 Year 2010 Year 2011, estimate 403,000 tons 475,000 tons 500,000 tons Channel of 40 m width (80 m in the turns) and depth of 8.5 m. Distance to the T-route: 11 nautical miles. Entrance marked by beacons and light buoys. Tug with bollard pull of 5 tons. One mobile crane, Sennebogen 835 m, one 100 tons crane. 2 km of commercial berths. 32,000 m 2 coherent environmentally safe heavylift area, of which 15,000 m 2 are serviced by the 100 t crane. 9,700 m 2 of own warehouses and storage facilities. New industrial sites with direct access to the harbour area. The port employs boatmen, crane drivers, skilled craftsmen, administrative workers, captains and engineers. Berth Berth Depth Berth Berth Area Surface Max. Remarks Number Length Width in m 2 Load t/m NA - Established when needed 12, Stable gravel - Ro-Ro berth Coloc stone 2 Mooring at Berth 1 10, Coloc stone 2 Good storage area ,250 Asphalt 2 Bulk ,800 Concrete/Asphalt 2 Scrap berth ,000 Coloc stone tons crane ,500 Stable gravel (X) Under construction 7 0 Submarine, rowing club etc ,000 Asphalt 2 Bulk and molasses Concrete - Stone and gravel ,050 Cobblestone - Promenade berth ,800 Asphalt 2 Reserve berth ,800 Asphalt 2 Bulk ,000 Asphalt 2 Bulk Total ,

6 Lolland Kommunes maritime aktiviteter Lolland Kommune har valgt at samle sin maritime administration i Nakskov Lolland Kommune har valgt at samle administrationen af sine maritime aktiviteter i havnebygningen på Nakskov Havn. Disse aktiviteter omfatter de to erhvervshavne i Nakskov og Rødbyhavn, en række lystbådehavne samt færgefarterne mellem Lolland og øerne Askø, Femø og Fejø. Nakskov Havn perfekt til Femern Bælt Nakskov Havn har gode faciliteter til at servicere Femern Bælt-byggeriet Med sin beliggenhed fra byggeriet på blot 33 sømil ad søvejen og 31 km ad landevejen er Nakskov Havn med sine faciliteter en naturlig medspiller under bygning af Femern-forbindelsen. Med koncentrationen af de maritime aktiviteter er der skabt et intensivt maritimt miljø, hvor de godt 60 medarbejdere kan udveksle erfaringer og viden mellem de mange faggrupper, der bl.a. omfatter navigatører, kranførere, administratorer og håndværkere af forskellig slags. Diversiteten muliggør også, at man kan udføre opgaver for hinanden, når en eller anden specialviden er påkrævet, ligesom der er gode karrieremuligheder. Den fælles maritime administration giver en særlig fordel ved koordinering af indsatsen fra erhvervshavnene i Nakskov og Rødbyhavn, f.eks. i forbindelse med kommende offshore-aktiviteter i Femern Bælt. Maritime Activities in Lolland Municipality Lolland Municipality has centred the administration of its maritime activities in Nakskov s harbour office. The Port of Nakskov - Perfect for the Fehmarn Belt Connection The Port of Nakskov offers good facilities and services for the construction of the Fehmarn Belt connection. The activities comprise the two commercial ports of Nakskov and Rødbyhavn, marinas and the ferry services from Lolland to the islands of Askø, Femø and Fejø. An intensive maritime environment is created by concentrating all maritime activities in Nakskov and enables the approx 60 employees in various trade groups mutually to exchange their knowledge and experience. The staff consists of sea captains, crane drivers, administrative workers and skilled craftsmen. This diversity ensures that tasks demanding special skills can be solved in-house and offers favourable career opportunities. The common maritime administration offers special advantages with co-ordination of the efforts in the commercial ports of Nakskov and Rødbyhavn, eg in relation to the coming offshore activities in Fehmarn Belt. Havneindsejlingen har en bredde på 40 meter på det smalleste sted og en dybde på meter og tillader relativt store skibe at gå ind til havnen. De knap 2 km kaj er vel befæstede, og der er god plads til baglandsoplagring, ligesom der er plads til oplægning af skibe i kortere eller længere tid. Havnens 100 tons kran og et 30 meter bredt Ro-Ro-leje giver gode muligheder for håndtering af endog meget store emner, og bygninger fra det tidligere værft kombineres med plads til nybyggeri og for etablering af værksteder og lagerbygninger tæt ved kaj. På havnens hjemmeside vedligeholdes et kort, der viser ledige lejemål på havnen, og Nakskov Havn stiller naturligvis sin kapacitet til rådighed for kommende entreprenører på Femernforbindelsen. Being only 33 nautical miles by sea and 31 km by road from the building site, the Port of Nakskov is a natural partner in the construction of the connection to Fehmarn. The harbour entrance is 40 m wide at its narrowest point and has a draught of 8.5 m that allow rather large ships to enter the harbour. The almost 2 km of berths have been strongly consolidated, and the hinterland storage facilities are outstanding. Even short- or long-term laying-up of ships is possible. Our 100 t crane and the 30 m wide Ro-Ro facility ensures that heavy-lift cargo can be handled efficiently. The harbour includes buildings from the former shipyard. These may be combined with the available space for establishing new facilities, workshops or warehouses close to the berths. A plan of vacant harbour leases can be seen on and the Port of Nakskov looks forward to offering its capacities and services to contractors involved in the Fehmarn connection. Leverandør i arbejdstøj: Kansas F. Engel Work-Zone GÅ HVOR UDVALGET ER STØRST GÅ TIL ARTHUR A. FØRST Løjtoftevej Nakskov Tlf GÅ HVOR UDVALGET ER STØRST GÅ TIL ARTHUR A. FØRST Vi udfører alt indenfor stort og småt murerarbejde. Uforpligtende tilbud gives. GÅ GÅ HVOR UDVALGET ER ER STØRST GÅ GÅ TIL TIL ARTHUR A. A. FØRST Tilbud til dig! TRÆLAST- & BYGGEMATERIALER TIL ETHVERT BYGGERI! ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl Lørdag kl Alu-, rustfri stål- og smedearbejde på erhvervsog fritidsbåde Ilægning og reparation af bådmotorer, skrueaksler m.m. Glasfiberarbejde - reparation og nybygning Aut. forhandler af: Stor opvarmet maskinhal og værksted Vintereftersyn SPAR 15% Gælder i nov. og dec. Havnevej 6 Langø 4900 Nakskov Tlf

7 Aktive agenter i en driftig havn Active Brokers in a Dynamic Port Alfr. Hovmand Skibsmæglerfirmaet ALFR. HOVMAND har konsolideret deres aktiviteter i Nakskov ved at inkorporere deres hidtidige filial, Casper Andrea s Eftf., som har haft virke i Nakskov siden ALFR. HOVMAND er efter denne sammenlægning nu skibsmægler i Nakskov samt de to andre havne på Lolland, nemlig Bandholm og Rødbyhavn. Gennem et team af kompetente og meget erfarne medarbejdere og anvendelse af moderne havnemateriel tager ALFR. HOV- MAND sig af alle opgaver relateret til skibes anløb af Nakskov, herunder: klarering, stevedoring, fortoldning, logistik og lager, såvel som verdensomspændende befragtning. ALFR. HOVMAND er Lloyd s Sub-Agent og FONASBA certificeret. Det er en dynamisk og fleksibel virksomhed med et væld af lokal viden og internationale forbindelser. - ALFR. HOVMAND vil ved at fortsætte det solide samarbejde med Nakskov Havn og det høje serviceniveau overfor kunderne være med til at sikre, at Nakskov bliver en foretrukken havn også for de, som er involveret i byggeriet af den faste forbindelse over Femern, siger skibsmægler Niels Alfred Hovmand. Kontaktperson Phillip Hovmand / Jan Oldenburg tlf , Alfr. Hovmand The shipbroker company of Alfr. Hovmand has consolidated its activities in Nakskov by incorporating its previous branch office of Casper Andrea s Eftf. operating in Nakskov since 1874 into its group. After this amalgamation Alfr. Hovmand now operates in Nakskov and the two other commercial ports of Lolland, ie Bandholm and Rødbyhavn. Thanks to a team of highly qualified and very experienced employees as well as application of modern equipment, Alfr. Hovmand solves all tasks related to ships calling at the Port of Nakskov such as clearance, stevedoring, customs clearance, logistics and storage as well as world-wide chartering. Alfr. Hovmand is a Lloyd s Sub-Agent and is certified according to the FONASBA Quality Standard. Our company is dynamic and flexible and holds a lot of local knowledge and international connections. - By continuing the sound collaboration and maintaining the high service level towards our customers, we wish to ensure that the Port of Nakskov remains a preferred choice also for companies involved in the construction of the Fehmarn connection, concludes shipbroker Niels Alfred Hovmand. Contact information: Mr Phillip Hovmand/Mr Jan Oldenburg, tel.: , Krinak A/S Nakskov Holger Kristiansens Eftf. Nakskov A/S, i daglig tale kaldet KRINAK A/S, er en international shippingvirksomhed. Skibsmægler Christina H. Jensen oplyser, at man forestår klarering og stevedore på havnene i Nakskov, Bandholm og Rødbyhavn. Desuden foretager man befragtning, udarbejder projektløsninger, udlejer manpower samt løser andre beslægtede opgaver. Krinak har et team af faste kompetente stevedore med arbej dere, som sætter sikkerhed, service og fleksibilitet i fokus. Ligeledes råder man over moderne materiel til stevedoreopgaver og kan derfor håndtere alle former for varer som f.eks bulk, tank, pallevarer samt containers. En særlig ekspertise har man opbygget vedrørende projektlaster for vindmølleindustrien. Ydermere tilbyder man lager og logistikløsninger i egne og eksterne lagre. - Krinak har et lokalt, nationalt og internationalt netværk, der bl.a. omfatter et formelt samarbejde med det A.P. Møller-ejede selskab Danbor Service AS. Dette gør, at vi står stærkt til at udføre opgaver inden for vort område både on/off shore, siger Christina H. Jensen. Alle aktiviteter er certificeret iht. D/S/EN ISO 9002:2008. PROFESSIONEL Kontaktperson: Christina Hedemark OVERFLADEBEHANDLING Jensen, tlf AF 80 66, Tankanlæg Broer Skibe Vindmøller Stålkonstruktioner your eye + Martin Ørsted Krinak A/S Nakskov The company of Holger Kristiansens Eftf. Nakskov A/S, better known as KRINAK A/S, is an international shipping company. Shipbroker Christina H. Jensen says that the company engages in clearance and stevedoring in the ports of Nakskov, Bandholm and Rødbyhavn. Further, chartering, elaboration of project solutions, hire of manpower and other related tasks belong to KRI- NAK s business. KRINAK has a team of stable and skilled stevedores, who focus highly on safety, service and flexibility. Our stevedore equipment is modern, and we can therefore handle all types of cargo like bulk, tank, pallets and containers. Special knowledge has been attained to transportation of cargo for the wind turbine industry. In addition, the company offers storage facilities and logistic solutions in own and external warehouses. - KRINAK has a local, national and international network of partners one of those being the A.P. Møller-owned company of Danbor Service A/S. This gives us a strong position for solving any transportation task both on- and offshore, concludes Christina H. Jensen. All activities in KRINAK are certified according to D/S/EN ISO 9002:2008. Contact information: Christina Hedemark Jensen, tel.: , SPECIALIST I OVERFLADEBEHANDLING SNEDKER TØMRER MURER JORD BETON AUT. KLOAKMESTER Perlestikkergade 13 Nakskov Tlf kloakmestrenes kvalitetskontrol World Wide Performance The RN Group operates world wide performing beach nourishment, land reclamation, port development, maintenance and capital dredging with a highly professional team. ROHDE NIELSEN A/S Nyhavn 20 DK-1051 Copenhagen K Phone Fax AFDELING NORD 9970 Strandby AFDELING SYD Stensøvej Nakskov T E VEJER OG MÅLER SPECIALIST I OVERFLADEBEHANDLING AFDELING SYD Stensøvej Nakskov Skagen Sandblæseri & Skibs-service 12 13

8 Nakskov Havn skal følge med tiden Nakskov Havn er en trafikhavn, og dens aktiviteter skal ikke forstyrres af boligbyggeri eller liberalt erhverv på havnearealet. Denne politik er vedtaget af såvel byråd som havnebestyrelse. I bestyrelsen for Nakskov Havn er vi desuden meget optaget af at sikre virksomhederne den bedst mulige logistik. Dette kunne være i form af modulvogntog, der i disse år vinder udbredelse overalt i landet. I århundreder har Nakskov Havn været et værdifuldt logistisk kraftcenter, der har haft stor betydning for udviklingen i lokalområdet. Havnen er stadig et stort økonomisk aktiv for egnen. Iflg. en undersøgelse, som Syddansk Universitet har foretaget for Brancheforeningen Danske Havne, sikrede Nakskov Havn i 2008 direkte og indirekte beskæftigelsen for personer, der genererede en indkomst på mindst 1 mia. kr. og muliggjorde et skatteprovenu på 277 mio. kr. For at sikre en fortsat stigning i Nakskov Havns omsætning er det vigtigt at have øje for havnens fremtidsperspektiver og at foretage de nødvendige investeringer. Dette er et mål for havnens bestyrelse ikke mindst med henblik på den kommende Femern-forbindelse. Steffen Rasmussen Bestyrelsesformand for Nakskov Havn The Port of Nakskov must Keep up to Date The Port of Nakskov is a commercial port, and its activities must not be disturbed by the building of apartments or establishment of liberal commerce in the harbour area. This overall policy has been adopted both by the Town Council and the Board of the Port of Nakskov, which is particularly keen to ensure the best possible logistics for all contractors using the harbour. This could, for example, be by road trains, which gain ground throughout the country these days. For centuries the Port of Nakskov has been a valuable, logistic power centre with great impact on local development. The harbour is still an important financial asset in this part of Denmark. According to a survey made by the University of Southern Denmark on behalf of the National Association of Danish Ports, the Port of Nakskov directly and indirectly ensured employment of 1,770 people in These people in common generated an income of minimum DKK 1 billion, leading to a tax yield of DKK 277 million. To ensure continuous growth in the port s turnover, the future perspectives must constantly be kept in view and necessary investments made. This is the overall goal for the Board of the Port of Nakskov not least in respect of the coming connection to Fehmarn. Steffen Rasmussen Chairman of the Board, the Port of Nakskov stabil i alle sving Dæk til alle køretøjer (navn) [vej], [by], Telefon (nummer] Dækreparation - vulkanisering Aut. dækspecialist Point S Nakskov Rudolf Hansens Auto-gummi A.E. Hansensvej Nakskov Tlf Ellen Bredal Nielsen (H) Torben Groth Madsen (H) Flemming Boye (H) Karen Gøtzsche (L) Lars H. Stuckert (L) Søren Lorentzen (L) Jesper Ginnerup (L) Trine Brønsgaard Anders Brøndtved (L) Maj Stabel LOLLAND-FALSTER Bedst med løftegrej Tlf: El / automatik VVS / smed Din tekniske servicepartner Aktiv EL A /S PC ere / datainstallationer Køle- / fryseinstallationer Antenneinstallationer Oliefyrsservice Advodan Lolland-Falster Søndergade 22, Nakskov Tlf Fax Linkøpingvej Nakskov Tlf OBS: Servicevagt hele døgnet Krinak A/S og Danbor Service AS Vi er eksperter på hvert vores område - men ved at arbejde sammen tilbyder vi nu at samle og koordinere vor ekspertise. Det giver vore kunder en stor fordel og en meget stor sikkerhed for at enhver transport-, logistik- eller stevedoreopgave både on/off shore løses endnu mere professionelt. Alle vore aktiviteter er ISO 9002:2008 certificeret. KRINAK Holger Kristiansen s Eftf. A/S Havnegade 11 DK-4900 Nakskov Tlf.: Fax: Havnegade 11 DK-4900 Nakskov Tlf.: Fax: Maribovej 132 Nakskov Tlf Skibs- og industri-installationer Autoriseret el-installatør DØGNVAGT Tlf Linkøpingvej 35 Nakskov Tlf Fax Alt grave- og planteringsarbejde og rodfræsning udføres samt nedlægning af samle- og olietanke m.m. Entreprenør VIGGO RASMUSSEN Stormarks Allé 62, 4900 Nakskov Tlf Biltlf Alle former for vognmandskørsel Entreprenørkørsel med 4-akslet forvogn og kærre. Containerkørsel/-udlejning Jens VOGNMAND Ottosen Få dine projekter sikkert i havn Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde af innovative løsninger, så kontakt Niels Lykkeberg, T

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk)

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk) ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag 140650 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i dynamisk erhvervsområde DK Trafikalt velbeliggende tæt på hele motorvejsnettet

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup DK Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW)

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW) EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059 (AW) BELIGGENHED Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG)

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) BELIGGENHED DK Lejemålene er attraktivt beliggende tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen. Der er

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

SPÆNDENDE KONTOR OG LAGER MED HØJT TIL LOFTET Industriparken 22A, 2750 Ballerup Sag 112583 (AW)

SPÆNDENDE KONTOR OG LAGER MED HØJT TIL LOFTET Industriparken 22A, 2750 Ballerup Sag 112583 (AW) SPÆNDENDE KONTOR OG LAGER MED HØJT TIL LOFTET Industriparken 22A, 2750 Ballerup Sag 112583 (AW) BELIGGENHED DK Velkendt erhvervsområde i Ballerup med rigtig god logistik tæt ved offentlig transport og

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL. Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag (sk)

LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL. Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag (sk) LAGER/LOGISTIKLEJEMÅL Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Sag 163040 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i Ballerups erhvervsområde Rigtig gode tilkørselsforhold Tæt på motorvejsnettet og Ring 4 En god

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

"HUSET VED SØEN" - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT)

HUSET VED SØEN - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT) "HUSET VED SØEN" - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT) BELIGGENHED DK Beliggende i attraktivt erhvervsområde i Birkerød tæt ved motorvej. Ejendommen

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW)

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW) 148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag 129617 (AW) BELIGGENHED DK Lokalerne er beliggende i idylliske omgivelser på Rahbeks Alle, en rolig sidegade til Vesterbrogade, med Søndermarken

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT)

KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT) KONTOR MED MULIGHED FOR LAGER/LOGISTIK Litauen Alle 4, 2630 Taastrup Sag 73159 (NIT) BELIGGENHED DK Optimal placering i Taastrup, med kort afstand til Høje Taastrup Station samt City2. Der kører busser

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M². Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG)

EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M². Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG) EFFEKTIVE KONTORLEJE- MÅL FRA 510 M² TIL 5.353 M² Prags Boulevard 80, 2300 København S Sag 67324 (CG) BELIGGENHED DK Attraktivt beliggende med kort afstand til city, Københavns Lufthavn, motorvejsnettet

Læs mere

LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag (TG)

LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag (TG) LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG) BELIGGENHED Attraktiv "upcoming" beliggenhed tæt på Ny Ellebjerg Station, der ombygges til at blive en af Københavns

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT)

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) BELIGGENHED Ejendommen har en yderst central beliggenhed med ca. 300 meter til Metrostationen Kort og nem afstand til måde City

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

CENTRAL PLACERING TÆT PÅ TOG OG KOMMENDE LETBANE Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Sag (TG)

CENTRAL PLACERING TÆT PÅ TOG OG KOMMENDE LETBANE Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Sag (TG) CENTRAL PLACERING TÆT PÅ TOG OG KOMMENDE LETBANE Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Sag 141182 (TG) BELIGGENHED Beliggende i by hvor erhvervsstrategien er at være Nordeuropas førende videns- og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Invest in Denmark. We speak business. An attractive country to invest and locate new knowledge intensive businesses By Susanne Hyldelund

Invest in Denmark. We speak business. An attractive country to invest and locate new knowledge intensive businesses By Susanne Hyldelund Invest in Denmark We speak business An attractive country to invest and locate new knowledge intensive businesses By Susanne Hyldelund 10 September, 2012 As part of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark,

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

CENTRAL PLACERING TÆT PÅ TOG OG KOMMENDE LETBANE Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Sag (TG)

CENTRAL PLACERING TÆT PÅ TOG OG KOMMENDE LETBANE Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Sag (TG) CENTRAL PLACERING TÆT PÅ TOG OG KOMMENDE LETBANE Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Sag 141182 (TG) BELIGGENHED Beliggende i by hvor erhvervsstrategien er at være Nordeuropas førende videns- og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

TÆT PÅ METRO, TOG & LUFTHAVN SPÆNDENDE LEJEMÅL Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup Sag 125985 (TG)

TÆT PÅ METRO, TOG & LUFTHAVN SPÆNDENDE LEJEMÅL Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup Sag 125985 (TG) TÆT PÅ METRO, TOG & LUFTHAVN SPÆNDENDE LEJEMÅL Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup Sag 125985 (TG) BELIGGENHED DK Lejemålene er attraktivt beliggende tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen. Der er en flot

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere