Nakskov Havn Port of Nakskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nakskov Havn Port of Nakskov"

Transkript

1 Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: Fax: Maritimt Logistikcenter Maritime Logistics Centre Nygade Reklame Tlf

2 Nakskov Havn En levende havn i stadig udvikling Holder man op med at udvikle sig, bliver man sejlet agterud. Den stadig skarpere konkurrence om at udvikle havne til stadig større skibe og større fokus på den miljørigtige transport over vand har givet Nakskov Havn flere udfordringer. Havnen og sejlrenden blev i 2009 uddybet til meter. Det gav straks flere anløb af større skibe især med bulklaster, og der forventes endnu flere tons over kaj. Det var oprindelig havnens traditionelle kunder inden for den agroindustrielle industri, der gjorde opmærksom på behovet for en større dybgang. De første kalkulationer tyder på, at skibe på omkring tons dødvægt kan forventes i havnen. Også virksomheder, der producerer store enheder, har set den logistiske fordel ved at være placeret ved en havn, der kan anløbes af store skibe. Såvel offshore - som vindmølleindustrien har set fordelen ved at producere på havneområdet, hvor havnens 100 tons kran er et godt og prisbilligt aktiv. Ud over uddybningen er der sket en væsentlig effektivisering af havnen. Den oprindelige havn har fået nye kajer, og det oprindelige værftsområde er omdannet fra beddings- og dokanlæg til gode kajer med store baglandsarealer og lagermuligheder. Havnens kapacitet er mere end tredoblet samtidig med, at effektiviteten er øget til gavn for nuværende og kommende transportkøbere. Det forventes, at Nakskov Havns omsætning uden vanskeligheder kan tredobles, når transportbehovet opstår. Den øgede kapacitet kan især blive en stor fordel i relation til byggeriet af forbindelsen til Femern. Havnen vil arbejde for at løfte opgaven ved at sikre optimal interface mellem sø- og landtransport. Desuden har Lolland Kommune sikret, at nye virksomheder har meget store industriarealer i tilknytning til havneområdet til rådighed. Med denne brochure og tilhørende materiale på havnens hjemmeside ønsker Nakskov Havn med søkort, beskrivelser og kortudsnit at give alle brugere af havnen et redskab, der gør deres beslutningsproces lettere. Port of Nakskov A Living and still Developing Port Development awareness is essential to avoid being overhauled. The ever increasing competition for ports to provide for constantly growing ship sizes and greater focus on environmentally friendly sea-borne transport implies new challenges for the Port of Nakskov. In 2009 the harbour and the channel were dredged to a depth of 8.5 m. This immediately resulted in an increased number of large ships, especially with bulk cargo, entering the harbour, and an even higher turnover in tons is expected. Improvements can, therefore, lead to increased demands and expectations. In fact, our regular customers within the agricultural industry pointed out to us that a deeper draught was needed, and initial calculations show that ships of approx 10,000 tons deadweight may enter the harbour. In addition, companies manufacturing large units have seen the logistical advantages of being located close to a harbour which can service large vessels. Both the offshore and the wind turbine industries have found it beneficial to locate in the harbour area, where the 100 t crane is a good and low-cost facility. Besides dredging the channel, the harbour has been considerably improved. New berths have been established, and the original shipyard area comprising slipway and docking areas has been converted into strong berths with a large hinterland and safe storage facilities. The harbour capacity has been more than tripled, and efficiency has been increased to the benefit of both existing and future transport dealers. The turnover of the Port of Nakskov may, without difficulty, be tripled when the transport demand appears, and this may be of great advantage in relation to the building of the connection to Fehmarn. We strive to accomplish the task by providing an optimal interaction between sea- and land-borne transport. Further, Lolland Municipality has ensured that very large industrial areas close to the harbour are available to new enterprises. This brochure and supplemental information on is meant to give all current and future customers access to charts, descriptions and map extracts in order to facilitate their decisions on services from the Port of Nakskov. Trafikhavne og erhvervsudviklingsstrategi I forbindelse med kommunalreformen i overførtes Nakskov Havn som kommunal selvstyrehavn til Lolland Kommune med uændret status. I byrådet og bestyrelsen for selvstyrehavnen er strategien og politikken, at Nakskov Havn skal udvikles og drives som en trafik- og erhvervshavn. Havnebestyrelsen har gennem årene foretaget en række nødvendige investeringer i havnens anlæg, kajer og faciliteter for at kunne honorere kravene til en moderne trafik- og erhvervshavn. Seneste projekt har været uddybning af sejlrenden. Med sin placering umiddelbart ud til den stærkt befærdede internationale sejlrute i Langelandsbæltet har Nakskov Havn både optimal beliggenhed og væsentlig forbedrede besejlingsforhold. Et andet vigtigt forhold til styrkelse af havnens fremtidige udviklingsmuligheder er samspillet med Nakskov Industriog Miljøpark. Nye virksomheder kan placeres på dette store erhvervsområde, der har plangrundlag for forskellige typer firmaer bl.a. agroindustri syd for havneområdet. Satsningen på den fortsatte udvikling af Nakskov Havn og erhvervsområdet har vist sig at være berettiget. Konkrete erhvervsanalyser har dokumenteret, at der er fastholdt og skabt et betydeligt antal arbejdspladser både som direkte effekt på havnevirksomhederne, og som indirekte effekt i forhold til samarbejdspartnere og underleverandører. Senest har Lolland Byråd yderligere udbygget sin satsning på trafikhavne ved at erhverve Rødbyhavn Trafikhavn, der drives i et tæt samarbejde med Nakskov Havn. Bjarne Hansen Direktør Lolland Kommune Commercial Ports and Business Development Strategy In connection with the Municipal Reforms in 2006 and 2007, the Port of Nakskov became part of Lolland Municipality with unchanged ownership status as a local self-governing port. The strategy and the politics of the Town Council and the Board of the self-governing port remain unaltered, and the Port of Nakskov will be developed and run as a commercial port. Through the years, the Harbour Administration has made essential investments in the harbour, berths and other facilities in order to meet the demands of a modern commercial port, and the latest project was the dredging of the channel. In close proximity to the much frequented international shipping route in the Langelandsbælt, the Port of Nakskov now benefits from both its optimal location and considerably improved navigation conditions. Another important asset in the strengthening of the harbour s future development opportunities is the interplay with Nakskov Industrial and Environmental Park. New companies may choose their location in this huge industrial area which is projected for various types of enterprises, including the agricultural industry south of the harbour area. The focus on continuously developing the Port of Nakskov and the industrial area have proved to be justified. Specific industrial analyses have documented that a substantial number of jobs have been created and maintained, both as a direct effect of the harbour operations and an indirect effect regarding co-operation partners and sub-suppliers. Recently, Lolland Town Council has further concentrated its focus on commercial ports by acquiring the port of Rødbyhavn which is operated in close co-operation with the Port of Nakskov. Bjarne Hansen Director, Lolland Municipality Hans Borchersen Havnechef, Nakskov Havn Hans Borchersen Manager, Port of Nakskov shipbroker ESTABLISHED GRUNDLAGT 1872 Creating Safe Fairways bandholm rødbyhavn nakskov Agency Stevedoring Customs Clearance Chartering Project cargoes Logistics Storage Skibsværftsvej 4, DK-4900 Nakskov PH / FX / 2 3

3 Håndtering af godset Nakskov Havn kan imødekomme aktørernes ønsker om løft af stykgods og bulk med en hydraulisk mobilkran, der opererer med diverse grabtyper og krog. Afhængig af vægten kan kranen håndtere gods op til 13 meter fra kajen og ned til en dybde af 10 meter fra kajkanten. Kranens evne til at udføre opgaverne og samtidig være konkurrencedygtig evalueres løbende, så nødvendige tilpasninger hurtigt kan foretages. Kranen er hidtil med succes anvendt til bl.a. håndtering af træflis og -stammer, korn i bulk, sukker på paller og i big bags samt gødning i bulk. Kranen har især vist sig meget egnet til at laste bulkvarer direkte fra kaj til skib. Til lastning af større elementer er havnens 100 tons skinnekran til rådighed. Den har et oplægsområde på m 2 og kan række op til 21,5 m ud over kajkanten. Kranen udbydes til meget konkurrencedygtig pris. Ud over havnens kraner er gummigeder, trucks, transportbånd osv. tilhørende havnens forskellige aktører til rådighed på havneområdet. 45 tons 21,5 meter fra kaj 21.5 m seaside outreach 100 tons 8 meter fra kaj 8 m seaside outreach Cargo Handling In the Port of Nakskov contractors are offered cargo and bulk lifting by means of a hydraulic mobile crane working with various grabs and hooks. Depending on the weight, the crane has a seaside outreach of up to 13 m and down to 10 m s depth below the wharf. The crane s capacity for solving tasks as well as its competitiveness are continuously assessed in order to make any necessary adjustments promptly. Till now the crane has been successfully used for handling woodchips and logs, bulk grain, sugar on pallets and in big bags, and bulk fertilizer etc. The crane has proved particularly wellsuited to loading bulk commodities directly from quay to ship s holds. Our 100 t rail-mounted crane is available for loading large components. It covers an area of 15,000 m 2 and has up to 21.5 m seaside outreach. The crane is available at a very competitive price. Besides the cranes, the various independent contractors offer loaders, trucks, conveyor belts etc in the harbour area. Erhvervsudlejning Nakskov Havn ApS Kontorfaciliteter 700 m 2 Lagerfaciliteter 3750 m 2 Produktionshaller med traverskraner Areal ud til kaj med m. vand KIBO SIKRING A/S Areal ud til m 2 Tlf med 100 tons kran Indretning og istandsættelse LANDBRUG SKOV & HAVE JAGT & FRITID Henv. til efter lejers ønske 4 5

4 Værksteder, pakhuse og lagerpladser Havneområdet omfatter en række værksteder, pakhuse og lagerpladser, som havnen enten selv råder over eller kan henvise til. Den største bygning indeholder de tidligere skibsbygger- og svejsehaller på i alt m 2. Disse haller har god indendørs krandækning og har i nyere tid været anvendt til bygning af store stålkonstruktioner som offshore moduler, svære krandragere samt vinge- og tårnproduktion for vindmølleindustrien. Hallen har i de senere år været udlejet i moduler alt efter lejers behov. Andre haller på havneområdet anvendes bl.a. til fødevarer, andre igen til maling og sandblæsning. På det tidligere værftsområde findes gode arealer, der kan anvendes til lagerplads eller opførsel af havnerelaterede bygninger. 100 tons kranens arbejdsområde Operation Area of the 100 t Crane På linket findes en oversigt over de enkelte faciliteter m 2 ledige haller i skibsbyggerhallen 14,000 m 2 of free halls in the former shipbuilding workshop A1 792 m 2 B1 850 m 2 C1 590 m 2 C2 C3 590 m m 2 C4 C5 587 m m 2 C6 857 m 2 D1 886 m 2 D2 590 m 2 D3 590 m 2 D4 905 m 2 D5 446 m 2 D6 886 m 2 Vi løfter opgaven! FORSPRING GENNEM INNOVATION ENkElT ØkONOMISk FlEkSIbEl EFFEkTIV FORSPRING GENNEM INNOVATION ENKELT ØKONOMISK FLEKSIBEL EFFEKTIV E1 E2 590 m m 2 - vi har anlæg for kraner... Workshops, Warehouses and Storage Areas Tlf SKS Kraner A/S Grønningen 10 C 4130 Viby Sjælland Søndergården Farsø Døgnvagt UN Maskinservice A/S Crane Care Ternevej Sorring Tlf Mail: 6 The harbour area contains workshops, warehouses and storage areas, which the Port of Nakskov either owns or can dispose of. The largest building of in total m 2 contains former shipbuilding and welding facilities. The interior offers good crane coverage and has recently been used for manufacturing large steel constructions like offshore modules, heavy crane girders, blades and towers for the wind turbine industry. During recent years, parts of the building have been let out according to the needs of the individual lessee. Other buildings in the area are used for - respectively - foodstuffs, painting and sand blasting. The former shipyard site comprises areas well-suited for storage or building of new premises near the harbour. Please see for a map of the facilities. DK-4900 Nakskov, Denmark Tel.: KRISALE SHIPBROKERS A/S SHIPBROKERS WITH REPRESENTATIVE OFFICE IN ST PETERSBURG, RUSSIA, FOR VALUATION, TOWAGE AND SALE AND PURCHASE OF SHIPS, ANY TYPE, SIZE AND WORLD WIDE DELIVERY. KLAUS HEUN SHIPPING EFTF APS Rødbyvej 8 DK-4900 Nakskov Tel: SALE AND PURCHASE OF SHIPS - FLOATING DOCKS - OFFSHORE SUPPORT - HEAVYLIFT - SALVAGE - TOWAGE - VALUATIONS 7

5 Nakskov Havn i tal Duc d albe Kommunal selvstyrehavn, ejet af Lolland Kommune. 7,5 Omsætning i tons År 2009 År 2010 År 2011 (budget) tons tons tons 7,5 Sejlrende 40 m bredde (80 m i svingene) med dybde på m. 7,5 7,5 Afstand til T-ruten 11 sømil. Indsejling afmærket med fyr og lysbøjer. Bugserbåd 5 t pæletræk. Berth -1 1 stk. mobilkran, Sennebogen 835 m, 1 stk. 100 tons kran. 2 km kaj til erhvervsbrug m 2 sammenhængende miljøsikret heavylift område, hvoraf m 2 dækkes af 100 t kran. Egne pakhuse og lagerhaller på i alt m 2. Nye erhvervsområder med direkte adgang til havneområdet. Havnens medarbejderstab er blandt andet bådførere, kran førere, håndværkere, administrative medarbejdere, navigatører og teknikere. Facts of the Port of Nakskov Local self-governing port owned by Lolland Municipality. Turnover in tons: Year 2009 Year 2010 Year 2011, estimate 403,000 tons 475,000 tons 500,000 tons Channel of 40 m width (80 m in the turns) and depth of 8.5 m. Distance to the T-route: 11 nautical miles. Entrance marked by beacons and light buoys. Tug with bollard pull of 5 tons. One mobile crane, Sennebogen 835 m, one 100 tons crane. 2 km of commercial berths. 32,000 m 2 coherent environmentally safe heavylift area, of which 15,000 m 2 are serviced by the 100 t crane. 9,700 m 2 of own warehouses and storage facilities. New industrial sites with direct access to the harbour area. The port employs boatmen, crane drivers, skilled craftsmen, administrative workers, captains and engineers. Berth Berth Depth Berth Berth Area Surface Max. Remarks Number Length Width in m 2 Load t/m NA - Established when needed 12, Stable gravel - Ro-Ro berth Coloc stone 2 Mooring at Berth 1 10, Coloc stone 2 Good storage area ,250 Asphalt 2 Bulk ,800 Concrete/Asphalt 2 Scrap berth ,000 Coloc stone tons crane ,500 Stable gravel (X) Under construction 7 0 Submarine, rowing club etc ,000 Asphalt 2 Bulk and molasses Concrete - Stone and gravel ,050 Cobblestone - Promenade berth ,800 Asphalt 2 Reserve berth ,800 Asphalt 2 Bulk ,000 Asphalt 2 Bulk Total ,

6 Lolland Kommunes maritime aktiviteter Lolland Kommune har valgt at samle sin maritime administration i Nakskov Lolland Kommune har valgt at samle administrationen af sine maritime aktiviteter i havnebygningen på Nakskov Havn. Disse aktiviteter omfatter de to erhvervshavne i Nakskov og Rødbyhavn, en række lystbådehavne samt færgefarterne mellem Lolland og øerne Askø, Femø og Fejø. Nakskov Havn perfekt til Femern Bælt Nakskov Havn har gode faciliteter til at servicere Femern Bælt-byggeriet Med sin beliggenhed fra byggeriet på blot 33 sømil ad søvejen og 31 km ad landevejen er Nakskov Havn med sine faciliteter en naturlig medspiller under bygning af Femern-forbindelsen. Med koncentrationen af de maritime aktiviteter er der skabt et intensivt maritimt miljø, hvor de godt 60 medarbejdere kan udveksle erfaringer og viden mellem de mange faggrupper, der bl.a. omfatter navigatører, kranførere, administratorer og håndværkere af forskellig slags. Diversiteten muliggør også, at man kan udføre opgaver for hinanden, når en eller anden specialviden er påkrævet, ligesom der er gode karrieremuligheder. Den fælles maritime administration giver en særlig fordel ved koordinering af indsatsen fra erhvervshavnene i Nakskov og Rødbyhavn, f.eks. i forbindelse med kommende offshore-aktiviteter i Femern Bælt. Maritime Activities in Lolland Municipality Lolland Municipality has centred the administration of its maritime activities in Nakskov s harbour office. The Port of Nakskov - Perfect for the Fehmarn Belt Connection The Port of Nakskov offers good facilities and services for the construction of the Fehmarn Belt connection. The activities comprise the two commercial ports of Nakskov and Rødbyhavn, marinas and the ferry services from Lolland to the islands of Askø, Femø and Fejø. An intensive maritime environment is created by concentrating all maritime activities in Nakskov and enables the approx 60 employees in various trade groups mutually to exchange their knowledge and experience. The staff consists of sea captains, crane drivers, administrative workers and skilled craftsmen. This diversity ensures that tasks demanding special skills can be solved in-house and offers favourable career opportunities. The common maritime administration offers special advantages with co-ordination of the efforts in the commercial ports of Nakskov and Rødbyhavn, eg in relation to the coming offshore activities in Fehmarn Belt. Havneindsejlingen har en bredde på 40 meter på det smalleste sted og en dybde på meter og tillader relativt store skibe at gå ind til havnen. De knap 2 km kaj er vel befæstede, og der er god plads til baglandsoplagring, ligesom der er plads til oplægning af skibe i kortere eller længere tid. Havnens 100 tons kran og et 30 meter bredt Ro-Ro-leje giver gode muligheder for håndtering af endog meget store emner, og bygninger fra det tidligere værft kombineres med plads til nybyggeri og for etablering af værksteder og lagerbygninger tæt ved kaj. På havnens hjemmeside vedligeholdes et kort, der viser ledige lejemål på havnen, og Nakskov Havn stiller naturligvis sin kapacitet til rådighed for kommende entreprenører på Femernforbindelsen. Being only 33 nautical miles by sea and 31 km by road from the building site, the Port of Nakskov is a natural partner in the construction of the connection to Fehmarn. The harbour entrance is 40 m wide at its narrowest point and has a draught of 8.5 m that allow rather large ships to enter the harbour. The almost 2 km of berths have been strongly consolidated, and the hinterland storage facilities are outstanding. Even short- or long-term laying-up of ships is possible. Our 100 t crane and the 30 m wide Ro-Ro facility ensures that heavy-lift cargo can be handled efficiently. The harbour includes buildings from the former shipyard. These may be combined with the available space for establishing new facilities, workshops or warehouses close to the berths. A plan of vacant harbour leases can be seen on and the Port of Nakskov looks forward to offering its capacities and services to contractors involved in the Fehmarn connection. Leverandør i arbejdstøj: Kansas F. Engel Work-Zone GÅ HVOR UDVALGET ER STØRST GÅ TIL ARTHUR A. FØRST Løjtoftevej Nakskov Tlf GÅ HVOR UDVALGET ER STØRST GÅ TIL ARTHUR A. FØRST Vi udfører alt indenfor stort og småt murerarbejde. Uforpligtende tilbud gives. GÅ GÅ HVOR UDVALGET ER ER STØRST GÅ GÅ TIL TIL ARTHUR A. A. FØRST Tilbud til dig! TRÆLAST- & BYGGEMATERIALER TIL ETHVERT BYGGERI! ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl Lørdag kl Alu-, rustfri stål- og smedearbejde på erhvervsog fritidsbåde Ilægning og reparation af bådmotorer, skrueaksler m.m. Glasfiberarbejde - reparation og nybygning Aut. forhandler af: Stor opvarmet maskinhal og værksted Vintereftersyn SPAR 15% Gælder i nov. og dec. Havnevej 6 Langø 4900 Nakskov Tlf

7 Aktive agenter i en driftig havn Active Brokers in a Dynamic Port Alfr. Hovmand Skibsmæglerfirmaet ALFR. HOVMAND har konsolideret deres aktiviteter i Nakskov ved at inkorporere deres hidtidige filial, Casper Andrea s Eftf., som har haft virke i Nakskov siden ALFR. HOVMAND er efter denne sammenlægning nu skibsmægler i Nakskov samt de to andre havne på Lolland, nemlig Bandholm og Rødbyhavn. Gennem et team af kompetente og meget erfarne medarbejdere og anvendelse af moderne havnemateriel tager ALFR. HOV- MAND sig af alle opgaver relateret til skibes anløb af Nakskov, herunder: klarering, stevedoring, fortoldning, logistik og lager, såvel som verdensomspændende befragtning. ALFR. HOVMAND er Lloyd s Sub-Agent og FONASBA certificeret. Det er en dynamisk og fleksibel virksomhed med et væld af lokal viden og internationale forbindelser. - ALFR. HOVMAND vil ved at fortsætte det solide samarbejde med Nakskov Havn og det høje serviceniveau overfor kunderne være med til at sikre, at Nakskov bliver en foretrukken havn også for de, som er involveret i byggeriet af den faste forbindelse over Femern, siger skibsmægler Niels Alfred Hovmand. Kontaktperson Phillip Hovmand / Jan Oldenburg tlf , Alfr. Hovmand The shipbroker company of Alfr. Hovmand has consolidated its activities in Nakskov by incorporating its previous branch office of Casper Andrea s Eftf. operating in Nakskov since 1874 into its group. After this amalgamation Alfr. Hovmand now operates in Nakskov and the two other commercial ports of Lolland, ie Bandholm and Rødbyhavn. Thanks to a team of highly qualified and very experienced employees as well as application of modern equipment, Alfr. Hovmand solves all tasks related to ships calling at the Port of Nakskov such as clearance, stevedoring, customs clearance, logistics and storage as well as world-wide chartering. Alfr. Hovmand is a Lloyd s Sub-Agent and is certified according to the FONASBA Quality Standard. Our company is dynamic and flexible and holds a lot of local knowledge and international connections. - By continuing the sound collaboration and maintaining the high service level towards our customers, we wish to ensure that the Port of Nakskov remains a preferred choice also for companies involved in the construction of the Fehmarn connection, concludes shipbroker Niels Alfred Hovmand. Contact information: Mr Phillip Hovmand/Mr Jan Oldenburg, tel.: , Krinak A/S Nakskov Holger Kristiansens Eftf. Nakskov A/S, i daglig tale kaldet KRINAK A/S, er en international shippingvirksomhed. Skibsmægler Christina H. Jensen oplyser, at man forestår klarering og stevedore på havnene i Nakskov, Bandholm og Rødbyhavn. Desuden foretager man befragtning, udarbejder projektløsninger, udlejer manpower samt løser andre beslægtede opgaver. Krinak har et team af faste kompetente stevedore med arbej dere, som sætter sikkerhed, service og fleksibilitet i fokus. Ligeledes råder man over moderne materiel til stevedoreopgaver og kan derfor håndtere alle former for varer som f.eks bulk, tank, pallevarer samt containers. En særlig ekspertise har man opbygget vedrørende projektlaster for vindmølleindustrien. Ydermere tilbyder man lager og logistikløsninger i egne og eksterne lagre. - Krinak har et lokalt, nationalt og internationalt netværk, der bl.a. omfatter et formelt samarbejde med det A.P. Møller-ejede selskab Danbor Service AS. Dette gør, at vi står stærkt til at udføre opgaver inden for vort område både on/off shore, siger Christina H. Jensen. Alle aktiviteter er certificeret iht. D/S/EN ISO 9002:2008. PROFESSIONEL Kontaktperson: Christina Hedemark OVERFLADEBEHANDLING Jensen, tlf AF 80 66, Tankanlæg Broer Skibe Vindmøller Stålkonstruktioner your eye + Martin Ørsted Krinak A/S Nakskov The company of Holger Kristiansens Eftf. Nakskov A/S, better known as KRINAK A/S, is an international shipping company. Shipbroker Christina H. Jensen says that the company engages in clearance and stevedoring in the ports of Nakskov, Bandholm and Rødbyhavn. Further, chartering, elaboration of project solutions, hire of manpower and other related tasks belong to KRI- NAK s business. KRINAK has a team of stable and skilled stevedores, who focus highly on safety, service and flexibility. Our stevedore equipment is modern, and we can therefore handle all types of cargo like bulk, tank, pallets and containers. Special knowledge has been attained to transportation of cargo for the wind turbine industry. In addition, the company offers storage facilities and logistic solutions in own and external warehouses. - KRINAK has a local, national and international network of partners one of those being the A.P. Møller-owned company of Danbor Service A/S. This gives us a strong position for solving any transportation task both on- and offshore, concludes Christina H. Jensen. All activities in KRINAK are certified according to D/S/EN ISO 9002:2008. Contact information: Christina Hedemark Jensen, tel.: , SPECIALIST I OVERFLADEBEHANDLING SNEDKER TØMRER MURER JORD BETON AUT. KLOAKMESTER Perlestikkergade 13 Nakskov Tlf kloakmestrenes kvalitetskontrol World Wide Performance The RN Group operates world wide performing beach nourishment, land reclamation, port development, maintenance and capital dredging with a highly professional team. ROHDE NIELSEN A/S Nyhavn 20 DK-1051 Copenhagen K Phone Fax AFDELING NORD 9970 Strandby AFDELING SYD Stensøvej Nakskov T E VEJER OG MÅLER SPECIALIST I OVERFLADEBEHANDLING AFDELING SYD Stensøvej Nakskov Skagen Sandblæseri & Skibs-service 12 13

8 Nakskov Havn skal følge med tiden Nakskov Havn er en trafikhavn, og dens aktiviteter skal ikke forstyrres af boligbyggeri eller liberalt erhverv på havnearealet. Denne politik er vedtaget af såvel byråd som havnebestyrelse. I bestyrelsen for Nakskov Havn er vi desuden meget optaget af at sikre virksomhederne den bedst mulige logistik. Dette kunne være i form af modulvogntog, der i disse år vinder udbredelse overalt i landet. I århundreder har Nakskov Havn været et værdifuldt logistisk kraftcenter, der har haft stor betydning for udviklingen i lokalområdet. Havnen er stadig et stort økonomisk aktiv for egnen. Iflg. en undersøgelse, som Syddansk Universitet har foretaget for Brancheforeningen Danske Havne, sikrede Nakskov Havn i 2008 direkte og indirekte beskæftigelsen for personer, der genererede en indkomst på mindst 1 mia. kr. og muliggjorde et skatteprovenu på 277 mio. kr. For at sikre en fortsat stigning i Nakskov Havns omsætning er det vigtigt at have øje for havnens fremtidsperspektiver og at foretage de nødvendige investeringer. Dette er et mål for havnens bestyrelse ikke mindst med henblik på den kommende Femern-forbindelse. Steffen Rasmussen Bestyrelsesformand for Nakskov Havn The Port of Nakskov must Keep up to Date The Port of Nakskov is a commercial port, and its activities must not be disturbed by the building of apartments or establishment of liberal commerce in the harbour area. This overall policy has been adopted both by the Town Council and the Board of the Port of Nakskov, which is particularly keen to ensure the best possible logistics for all contractors using the harbour. This could, for example, be by road trains, which gain ground throughout the country these days. For centuries the Port of Nakskov has been a valuable, logistic power centre with great impact on local development. The harbour is still an important financial asset in this part of Denmark. According to a survey made by the University of Southern Denmark on behalf of the National Association of Danish Ports, the Port of Nakskov directly and indirectly ensured employment of 1,770 people in These people in common generated an income of minimum DKK 1 billion, leading to a tax yield of DKK 277 million. To ensure continuous growth in the port s turnover, the future perspectives must constantly be kept in view and necessary investments made. This is the overall goal for the Board of the Port of Nakskov not least in respect of the coming connection to Fehmarn. Steffen Rasmussen Chairman of the Board, the Port of Nakskov stabil i alle sving Dæk til alle køretøjer (navn) [vej], [by], Telefon (nummer] Dækreparation - vulkanisering Aut. dækspecialist Point S Nakskov Rudolf Hansens Auto-gummi A.E. Hansensvej Nakskov Tlf Ellen Bredal Nielsen (H) Torben Groth Madsen (H) Flemming Boye (H) Karen Gøtzsche (L) Lars H. Stuckert (L) Søren Lorentzen (L) Jesper Ginnerup (L) Trine Brønsgaard Anders Brøndtved (L) Maj Stabel LOLLAND-FALSTER Bedst med løftegrej Tlf: El / automatik VVS / smed Din tekniske servicepartner Aktiv EL A /S PC ere / datainstallationer Køle- / fryseinstallationer Antenneinstallationer Oliefyrsservice Advodan Lolland-Falster Søndergade 22, Nakskov Tlf Fax Linkøpingvej Nakskov Tlf OBS: Servicevagt hele døgnet Krinak A/S og Danbor Service AS Vi er eksperter på hvert vores område - men ved at arbejde sammen tilbyder vi nu at samle og koordinere vor ekspertise. Det giver vore kunder en stor fordel og en meget stor sikkerhed for at enhver transport-, logistik- eller stevedoreopgave både on/off shore løses endnu mere professionelt. Alle vore aktiviteter er ISO 9002:2008 certificeret. KRINAK Holger Kristiansen s Eftf. A/S Havnegade 11 DK-4900 Nakskov Tlf.: Fax: Havnegade 11 DK-4900 Nakskov Tlf.: Fax: Maribovej 132 Nakskov Tlf Skibs- og industri-installationer Autoriseret el-installatør DØGNVAGT Tlf Linkøpingvej 35 Nakskov Tlf Fax Alt grave- og planteringsarbejde og rodfræsning udføres samt nedlægning af samle- og olietanke m.m. Entreprenør VIGGO RASMUSSEN Stormarks Allé 62, 4900 Nakskov Tlf Biltlf Alle former for vognmandskørsel Entreprenørkørsel med 4-akslet forvogn og kærre. Containerkørsel/-udlejning Jens VOGNMAND Ottosen Få dine projekter sikkert i havn Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde af innovative løsninger, så kontakt Niels Lykkeberg, T

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7 ÅRSRAPPORT 2005 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

The intelligent EU baseport

The intelligent EU baseport 12.216 - CASE/januar 2013 Side 1 af 5 Opgaven: Udarbejdelse af brochure til profillering af som base og samarbejdspartner for olie- og mineselskaber med interesse i den grønlandske undergrund. PORT OF

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023

Industriel totalleverandør hrs@hrs.as / Tlf: +45 7023 2323 / Fax: +45 7023 7023 INDHOLD INDEX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HISTORIE FIRMAPROFIL ADMINISTRATION EJERFORHOLD & BESTYRELSE ORGANISATIONSPLAN KVALITETSSTYRING PRODUKTER KONTAKT HRS / KALUNDBORG Smede-

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere