Nakskov Havn Port of Nakskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nakskov Havn Port of Nakskov"

Transkript

1 Nakskov Havn Port of Nakskov Nakskov Havn (Port of Nakskov) Havnegade 2 DK-4900 Nakskov Tlf./Tel.: Fax: Maritimt Logistikcenter Maritime Logistics Centre Nygade Reklame Tlf

2 Nakskov Havn En levende havn i stadig udvikling Holder man op med at udvikle sig, bliver man sejlet agterud. Den stadig skarpere konkurrence om at udvikle havne til stadig større skibe og større fokus på den miljørigtige transport over vand har givet Nakskov Havn flere udfordringer. Havnen og sejlrenden blev i 2009 uddybet til meter. Det gav straks flere anløb af større skibe især med bulklaster, og der forventes endnu flere tons over kaj. Det var oprindelig havnens traditionelle kunder inden for den agroindustrielle industri, der gjorde opmærksom på behovet for en større dybgang. De første kalkulationer tyder på, at skibe på omkring tons dødvægt kan forventes i havnen. Også virksomheder, der producerer store enheder, har set den logistiske fordel ved at være placeret ved en havn, der kan anløbes af store skibe. Såvel offshore - som vindmølleindustrien har set fordelen ved at producere på havneområdet, hvor havnens 100 tons kran er et godt og prisbilligt aktiv. Ud over uddybningen er der sket en væsentlig effektivisering af havnen. Den oprindelige havn har fået nye kajer, og det oprindelige værftsområde er omdannet fra beddings- og dokanlæg til gode kajer med store baglandsarealer og lagermuligheder. Havnens kapacitet er mere end tredoblet samtidig med, at effektiviteten er øget til gavn for nuværende og kommende transportkøbere. Det forventes, at Nakskov Havns omsætning uden vanskeligheder kan tredobles, når transportbehovet opstår. Den øgede kapacitet kan især blive en stor fordel i relation til byggeriet af forbindelsen til Femern. Havnen vil arbejde for at løfte opgaven ved at sikre optimal interface mellem sø- og landtransport. Desuden har Lolland Kommune sikret, at nye virksomheder har meget store industriarealer i tilknytning til havneområdet til rådighed. Med denne brochure og tilhørende materiale på havnens hjemmeside ønsker Nakskov Havn med søkort, beskrivelser og kortudsnit at give alle brugere af havnen et redskab, der gør deres beslutningsproces lettere. Port of Nakskov A Living and still Developing Port Development awareness is essential to avoid being overhauled. The ever increasing competition for ports to provide for constantly growing ship sizes and greater focus on environmentally friendly sea-borne transport implies new challenges for the Port of Nakskov. In 2009 the harbour and the channel were dredged to a depth of 8.5 m. This immediately resulted in an increased number of large ships, especially with bulk cargo, entering the harbour, and an even higher turnover in tons is expected. Improvements can, therefore, lead to increased demands and expectations. In fact, our regular customers within the agricultural industry pointed out to us that a deeper draught was needed, and initial calculations show that ships of approx 10,000 tons deadweight may enter the harbour. In addition, companies manufacturing large units have seen the logistical advantages of being located close to a harbour which can service large vessels. Both the offshore and the wind turbine industries have found it beneficial to locate in the harbour area, where the 100 t crane is a good and low-cost facility. Besides dredging the channel, the harbour has been considerably improved. New berths have been established, and the original shipyard area comprising slipway and docking areas has been converted into strong berths with a large hinterland and safe storage facilities. The harbour capacity has been more than tripled, and efficiency has been increased to the benefit of both existing and future transport dealers. The turnover of the Port of Nakskov may, without difficulty, be tripled when the transport demand appears, and this may be of great advantage in relation to the building of the connection to Fehmarn. We strive to accomplish the task by providing an optimal interaction between sea- and land-borne transport. Further, Lolland Municipality has ensured that very large industrial areas close to the harbour are available to new enterprises. This brochure and supplemental information on is meant to give all current and future customers access to charts, descriptions and map extracts in order to facilitate their decisions on services from the Port of Nakskov. Trafikhavne og erhvervsudviklingsstrategi I forbindelse med kommunalreformen i overførtes Nakskov Havn som kommunal selvstyrehavn til Lolland Kommune med uændret status. I byrådet og bestyrelsen for selvstyrehavnen er strategien og politikken, at Nakskov Havn skal udvikles og drives som en trafik- og erhvervshavn. Havnebestyrelsen har gennem årene foretaget en række nødvendige investeringer i havnens anlæg, kajer og faciliteter for at kunne honorere kravene til en moderne trafik- og erhvervshavn. Seneste projekt har været uddybning af sejlrenden. Med sin placering umiddelbart ud til den stærkt befærdede internationale sejlrute i Langelandsbæltet har Nakskov Havn både optimal beliggenhed og væsentlig forbedrede besejlingsforhold. Et andet vigtigt forhold til styrkelse af havnens fremtidige udviklingsmuligheder er samspillet med Nakskov Industriog Miljøpark. Nye virksomheder kan placeres på dette store erhvervsområde, der har plangrundlag for forskellige typer firmaer bl.a. agroindustri syd for havneområdet. Satsningen på den fortsatte udvikling af Nakskov Havn og erhvervsområdet har vist sig at være berettiget. Konkrete erhvervsanalyser har dokumenteret, at der er fastholdt og skabt et betydeligt antal arbejdspladser både som direkte effekt på havnevirksomhederne, og som indirekte effekt i forhold til samarbejdspartnere og underleverandører. Senest har Lolland Byråd yderligere udbygget sin satsning på trafikhavne ved at erhverve Rødbyhavn Trafikhavn, der drives i et tæt samarbejde med Nakskov Havn. Bjarne Hansen Direktør Lolland Kommune Commercial Ports and Business Development Strategy In connection with the Municipal Reforms in 2006 and 2007, the Port of Nakskov became part of Lolland Municipality with unchanged ownership status as a local self-governing port. The strategy and the politics of the Town Council and the Board of the self-governing port remain unaltered, and the Port of Nakskov will be developed and run as a commercial port. Through the years, the Harbour Administration has made essential investments in the harbour, berths and other facilities in order to meet the demands of a modern commercial port, and the latest project was the dredging of the channel. In close proximity to the much frequented international shipping route in the Langelandsbælt, the Port of Nakskov now benefits from both its optimal location and considerably improved navigation conditions. Another important asset in the strengthening of the harbour s future development opportunities is the interplay with Nakskov Industrial and Environmental Park. New companies may choose their location in this huge industrial area which is projected for various types of enterprises, including the agricultural industry south of the harbour area. The focus on continuously developing the Port of Nakskov and the industrial area have proved to be justified. Specific industrial analyses have documented that a substantial number of jobs have been created and maintained, both as a direct effect of the harbour operations and an indirect effect regarding co-operation partners and sub-suppliers. Recently, Lolland Town Council has further concentrated its focus on commercial ports by acquiring the port of Rødbyhavn which is operated in close co-operation with the Port of Nakskov. Bjarne Hansen Director, Lolland Municipality Hans Borchersen Havnechef, Nakskov Havn Hans Borchersen Manager, Port of Nakskov shipbroker ESTABLISHED GRUNDLAGT 1872 Creating Safe Fairways bandholm rødbyhavn nakskov Agency Stevedoring Customs Clearance Chartering Project cargoes Logistics Storage Skibsværftsvej 4, DK-4900 Nakskov PH / FX / 2 3

3 Håndtering af godset Nakskov Havn kan imødekomme aktørernes ønsker om løft af stykgods og bulk med en hydraulisk mobilkran, der opererer med diverse grabtyper og krog. Afhængig af vægten kan kranen håndtere gods op til 13 meter fra kajen og ned til en dybde af 10 meter fra kajkanten. Kranens evne til at udføre opgaverne og samtidig være konkurrencedygtig evalueres løbende, så nødvendige tilpasninger hurtigt kan foretages. Kranen er hidtil med succes anvendt til bl.a. håndtering af træflis og -stammer, korn i bulk, sukker på paller og i big bags samt gødning i bulk. Kranen har især vist sig meget egnet til at laste bulkvarer direkte fra kaj til skib. Til lastning af større elementer er havnens 100 tons skinnekran til rådighed. Den har et oplægsområde på m 2 og kan række op til 21,5 m ud over kajkanten. Kranen udbydes til meget konkurrencedygtig pris. Ud over havnens kraner er gummigeder, trucks, transportbånd osv. tilhørende havnens forskellige aktører til rådighed på havneområdet. 45 tons 21,5 meter fra kaj 21.5 m seaside outreach 100 tons 8 meter fra kaj 8 m seaside outreach Cargo Handling In the Port of Nakskov contractors are offered cargo and bulk lifting by means of a hydraulic mobile crane working with various grabs and hooks. Depending on the weight, the crane has a seaside outreach of up to 13 m and down to 10 m s depth below the wharf. The crane s capacity for solving tasks as well as its competitiveness are continuously assessed in order to make any necessary adjustments promptly. Till now the crane has been successfully used for handling woodchips and logs, bulk grain, sugar on pallets and in big bags, and bulk fertilizer etc. The crane has proved particularly wellsuited to loading bulk commodities directly from quay to ship s holds. Our 100 t rail-mounted crane is available for loading large components. It covers an area of 15,000 m 2 and has up to 21.5 m seaside outreach. The crane is available at a very competitive price. Besides the cranes, the various independent contractors offer loaders, trucks, conveyor belts etc in the harbour area. Erhvervsudlejning Nakskov Havn ApS Kontorfaciliteter 700 m 2 Lagerfaciliteter 3750 m 2 Produktionshaller med traverskraner Areal ud til kaj med m. vand KIBO SIKRING A/S Areal ud til m 2 Tlf med 100 tons kran Indretning og istandsættelse LANDBRUG SKOV & HAVE JAGT & FRITID Henv. til efter lejers ønske 4 5

4 Værksteder, pakhuse og lagerpladser Havneområdet omfatter en række værksteder, pakhuse og lagerpladser, som havnen enten selv råder over eller kan henvise til. Den største bygning indeholder de tidligere skibsbygger- og svejsehaller på i alt m 2. Disse haller har god indendørs krandækning og har i nyere tid været anvendt til bygning af store stålkonstruktioner som offshore moduler, svære krandragere samt vinge- og tårnproduktion for vindmølleindustrien. Hallen har i de senere år været udlejet i moduler alt efter lejers behov. Andre haller på havneområdet anvendes bl.a. til fødevarer, andre igen til maling og sandblæsning. På det tidligere værftsområde findes gode arealer, der kan anvendes til lagerplads eller opførsel af havnerelaterede bygninger. 100 tons kranens arbejdsområde Operation Area of the 100 t Crane På linket findes en oversigt over de enkelte faciliteter m 2 ledige haller i skibsbyggerhallen 14,000 m 2 of free halls in the former shipbuilding workshop A1 792 m 2 B1 850 m 2 C1 590 m 2 C2 C3 590 m m 2 C4 C5 587 m m 2 C6 857 m 2 D1 886 m 2 D2 590 m 2 D3 590 m 2 D4 905 m 2 D5 446 m 2 D6 886 m 2 Vi løfter opgaven! FORSPRING GENNEM INNOVATION ENkElT ØkONOMISk FlEkSIbEl EFFEkTIV FORSPRING GENNEM INNOVATION ENKELT ØKONOMISK FLEKSIBEL EFFEKTIV E1 E2 590 m m 2 - vi har anlæg for kraner... Workshops, Warehouses and Storage Areas Tlf SKS Kraner A/S Grønningen 10 C 4130 Viby Sjælland Søndergården Farsø Døgnvagt UN Maskinservice A/S Crane Care Ternevej Sorring Tlf Mail: 6 The harbour area contains workshops, warehouses and storage areas, which the Port of Nakskov either owns or can dispose of. The largest building of in total m 2 contains former shipbuilding and welding facilities. The interior offers good crane coverage and has recently been used for manufacturing large steel constructions like offshore modules, heavy crane girders, blades and towers for the wind turbine industry. During recent years, parts of the building have been let out according to the needs of the individual lessee. Other buildings in the area are used for - respectively - foodstuffs, painting and sand blasting. The former shipyard site comprises areas well-suited for storage or building of new premises near the harbour. Please see for a map of the facilities. DK-4900 Nakskov, Denmark Tel.: KRISALE SHIPBROKERS A/S SHIPBROKERS WITH REPRESENTATIVE OFFICE IN ST PETERSBURG, RUSSIA, FOR VALUATION, TOWAGE AND SALE AND PURCHASE OF SHIPS, ANY TYPE, SIZE AND WORLD WIDE DELIVERY. KLAUS HEUN SHIPPING EFTF APS Rødbyvej 8 DK-4900 Nakskov Tel: SALE AND PURCHASE OF SHIPS - FLOATING DOCKS - OFFSHORE SUPPORT - HEAVYLIFT - SALVAGE - TOWAGE - VALUATIONS 7

5 Nakskov Havn i tal Duc d albe Kommunal selvstyrehavn, ejet af Lolland Kommune. 7,5 Omsætning i tons År 2009 År 2010 År 2011 (budget) tons tons tons 7,5 Sejlrende 40 m bredde (80 m i svingene) med dybde på m. 7,5 7,5 Afstand til T-ruten 11 sømil. Indsejling afmærket med fyr og lysbøjer. Bugserbåd 5 t pæletræk. Berth -1 1 stk. mobilkran, Sennebogen 835 m, 1 stk. 100 tons kran. 2 km kaj til erhvervsbrug m 2 sammenhængende miljøsikret heavylift område, hvoraf m 2 dækkes af 100 t kran. Egne pakhuse og lagerhaller på i alt m 2. Nye erhvervsområder med direkte adgang til havneområdet. Havnens medarbejderstab er blandt andet bådførere, kran førere, håndværkere, administrative medarbejdere, navigatører og teknikere. Facts of the Port of Nakskov Local self-governing port owned by Lolland Municipality. Turnover in tons: Year 2009 Year 2010 Year 2011, estimate 403,000 tons 475,000 tons 500,000 tons Channel of 40 m width (80 m in the turns) and depth of 8.5 m. Distance to the T-route: 11 nautical miles. Entrance marked by beacons and light buoys. Tug with bollard pull of 5 tons. One mobile crane, Sennebogen 835 m, one 100 tons crane. 2 km of commercial berths. 32,000 m 2 coherent environmentally safe heavylift area, of which 15,000 m 2 are serviced by the 100 t crane. 9,700 m 2 of own warehouses and storage facilities. New industrial sites with direct access to the harbour area. The port employs boatmen, crane drivers, skilled craftsmen, administrative workers, captains and engineers. Berth Berth Depth Berth Berth Area Surface Max. Remarks Number Length Width in m 2 Load t/m NA - Established when needed 12, Stable gravel - Ro-Ro berth Coloc stone 2 Mooring at Berth 1 10, Coloc stone 2 Good storage area ,250 Asphalt 2 Bulk ,800 Concrete/Asphalt 2 Scrap berth ,000 Coloc stone tons crane ,500 Stable gravel (X) Under construction 7 0 Submarine, rowing club etc ,000 Asphalt 2 Bulk and molasses Concrete - Stone and gravel ,050 Cobblestone - Promenade berth ,800 Asphalt 2 Reserve berth ,800 Asphalt 2 Bulk ,000 Asphalt 2 Bulk Total ,

6 Lolland Kommunes maritime aktiviteter Lolland Kommune har valgt at samle sin maritime administration i Nakskov Lolland Kommune har valgt at samle administrationen af sine maritime aktiviteter i havnebygningen på Nakskov Havn. Disse aktiviteter omfatter de to erhvervshavne i Nakskov og Rødbyhavn, en række lystbådehavne samt færgefarterne mellem Lolland og øerne Askø, Femø og Fejø. Nakskov Havn perfekt til Femern Bælt Nakskov Havn har gode faciliteter til at servicere Femern Bælt-byggeriet Med sin beliggenhed fra byggeriet på blot 33 sømil ad søvejen og 31 km ad landevejen er Nakskov Havn med sine faciliteter en naturlig medspiller under bygning af Femern-forbindelsen. Med koncentrationen af de maritime aktiviteter er der skabt et intensivt maritimt miljø, hvor de godt 60 medarbejdere kan udveksle erfaringer og viden mellem de mange faggrupper, der bl.a. omfatter navigatører, kranførere, administratorer og håndværkere af forskellig slags. Diversiteten muliggør også, at man kan udføre opgaver for hinanden, når en eller anden specialviden er påkrævet, ligesom der er gode karrieremuligheder. Den fælles maritime administration giver en særlig fordel ved koordinering af indsatsen fra erhvervshavnene i Nakskov og Rødbyhavn, f.eks. i forbindelse med kommende offshore-aktiviteter i Femern Bælt. Maritime Activities in Lolland Municipality Lolland Municipality has centred the administration of its maritime activities in Nakskov s harbour office. The Port of Nakskov - Perfect for the Fehmarn Belt Connection The Port of Nakskov offers good facilities and services for the construction of the Fehmarn Belt connection. The activities comprise the two commercial ports of Nakskov and Rødbyhavn, marinas and the ferry services from Lolland to the islands of Askø, Femø and Fejø. An intensive maritime environment is created by concentrating all maritime activities in Nakskov and enables the approx 60 employees in various trade groups mutually to exchange their knowledge and experience. The staff consists of sea captains, crane drivers, administrative workers and skilled craftsmen. This diversity ensures that tasks demanding special skills can be solved in-house and offers favourable career opportunities. The common maritime administration offers special advantages with co-ordination of the efforts in the commercial ports of Nakskov and Rødbyhavn, eg in relation to the coming offshore activities in Fehmarn Belt. Havneindsejlingen har en bredde på 40 meter på det smalleste sted og en dybde på meter og tillader relativt store skibe at gå ind til havnen. De knap 2 km kaj er vel befæstede, og der er god plads til baglandsoplagring, ligesom der er plads til oplægning af skibe i kortere eller længere tid. Havnens 100 tons kran og et 30 meter bredt Ro-Ro-leje giver gode muligheder for håndtering af endog meget store emner, og bygninger fra det tidligere værft kombineres med plads til nybyggeri og for etablering af værksteder og lagerbygninger tæt ved kaj. På havnens hjemmeside vedligeholdes et kort, der viser ledige lejemål på havnen, og Nakskov Havn stiller naturligvis sin kapacitet til rådighed for kommende entreprenører på Femernforbindelsen. Being only 33 nautical miles by sea and 31 km by road from the building site, the Port of Nakskov is a natural partner in the construction of the connection to Fehmarn. The harbour entrance is 40 m wide at its narrowest point and has a draught of 8.5 m that allow rather large ships to enter the harbour. The almost 2 km of berths have been strongly consolidated, and the hinterland storage facilities are outstanding. Even short- or long-term laying-up of ships is possible. Our 100 t crane and the 30 m wide Ro-Ro facility ensures that heavy-lift cargo can be handled efficiently. The harbour includes buildings from the former shipyard. These may be combined with the available space for establishing new facilities, workshops or warehouses close to the berths. A plan of vacant harbour leases can be seen on and the Port of Nakskov looks forward to offering its capacities and services to contractors involved in the Fehmarn connection. Leverandør i arbejdstøj: Kansas F. Engel Work-Zone GÅ HVOR UDVALGET ER STØRST GÅ TIL ARTHUR A. FØRST Løjtoftevej Nakskov Tlf GÅ HVOR UDVALGET ER STØRST GÅ TIL ARTHUR A. FØRST Vi udfører alt indenfor stort og småt murerarbejde. Uforpligtende tilbud gives. GÅ GÅ HVOR UDVALGET ER ER STØRST GÅ GÅ TIL TIL ARTHUR A. A. FØRST Tilbud til dig! TRÆLAST- & BYGGEMATERIALER TIL ETHVERT BYGGERI! ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl Lørdag kl Alu-, rustfri stål- og smedearbejde på erhvervsog fritidsbåde Ilægning og reparation af bådmotorer, skrueaksler m.m. Glasfiberarbejde - reparation og nybygning Aut. forhandler af: Stor opvarmet maskinhal og værksted Vintereftersyn SPAR 15% Gælder i nov. og dec. Havnevej 6 Langø 4900 Nakskov Tlf

7 Aktive agenter i en driftig havn Active Brokers in a Dynamic Port Alfr. Hovmand Skibsmæglerfirmaet ALFR. HOVMAND har konsolideret deres aktiviteter i Nakskov ved at inkorporere deres hidtidige filial, Casper Andrea s Eftf., som har haft virke i Nakskov siden ALFR. HOVMAND er efter denne sammenlægning nu skibsmægler i Nakskov samt de to andre havne på Lolland, nemlig Bandholm og Rødbyhavn. Gennem et team af kompetente og meget erfarne medarbejdere og anvendelse af moderne havnemateriel tager ALFR. HOV- MAND sig af alle opgaver relateret til skibes anløb af Nakskov, herunder: klarering, stevedoring, fortoldning, logistik og lager, såvel som verdensomspændende befragtning. ALFR. HOVMAND er Lloyd s Sub-Agent og FONASBA certificeret. Det er en dynamisk og fleksibel virksomhed med et væld af lokal viden og internationale forbindelser. - ALFR. HOVMAND vil ved at fortsætte det solide samarbejde med Nakskov Havn og det høje serviceniveau overfor kunderne være med til at sikre, at Nakskov bliver en foretrukken havn også for de, som er involveret i byggeriet af den faste forbindelse over Femern, siger skibsmægler Niels Alfred Hovmand. Kontaktperson Phillip Hovmand / Jan Oldenburg tlf , Alfr. Hovmand The shipbroker company of Alfr. Hovmand has consolidated its activities in Nakskov by incorporating its previous branch office of Casper Andrea s Eftf. operating in Nakskov since 1874 into its group. After this amalgamation Alfr. Hovmand now operates in Nakskov and the two other commercial ports of Lolland, ie Bandholm and Rødbyhavn. Thanks to a team of highly qualified and very experienced employees as well as application of modern equipment, Alfr. Hovmand solves all tasks related to ships calling at the Port of Nakskov such as clearance, stevedoring, customs clearance, logistics and storage as well as world-wide chartering. Alfr. Hovmand is a Lloyd s Sub-Agent and is certified according to the FONASBA Quality Standard. Our company is dynamic and flexible and holds a lot of local knowledge and international connections. - By continuing the sound collaboration and maintaining the high service level towards our customers, we wish to ensure that the Port of Nakskov remains a preferred choice also for companies involved in the construction of the Fehmarn connection, concludes shipbroker Niels Alfred Hovmand. Contact information: Mr Phillip Hovmand/Mr Jan Oldenburg, tel.: , Krinak A/S Nakskov Holger Kristiansens Eftf. Nakskov A/S, i daglig tale kaldet KRINAK A/S, er en international shippingvirksomhed. Skibsmægler Christina H. Jensen oplyser, at man forestår klarering og stevedore på havnene i Nakskov, Bandholm og Rødbyhavn. Desuden foretager man befragtning, udarbejder projektløsninger, udlejer manpower samt løser andre beslægtede opgaver. Krinak har et team af faste kompetente stevedore med arbej dere, som sætter sikkerhed, service og fleksibilitet i fokus. Ligeledes råder man over moderne materiel til stevedoreopgaver og kan derfor håndtere alle former for varer som f.eks bulk, tank, pallevarer samt containers. En særlig ekspertise har man opbygget vedrørende projektlaster for vindmølleindustrien. Ydermere tilbyder man lager og logistikløsninger i egne og eksterne lagre. - Krinak har et lokalt, nationalt og internationalt netværk, der bl.a. omfatter et formelt samarbejde med det A.P. Møller-ejede selskab Danbor Service AS. Dette gør, at vi står stærkt til at udføre opgaver inden for vort område både on/off shore, siger Christina H. Jensen. Alle aktiviteter er certificeret iht. D/S/EN ISO 9002:2008. PROFESSIONEL Kontaktperson: Christina Hedemark OVERFLADEBEHANDLING Jensen, tlf AF 80 66, Tankanlæg Broer Skibe Vindmøller Stålkonstruktioner your eye + Martin Ørsted Krinak A/S Nakskov The company of Holger Kristiansens Eftf. Nakskov A/S, better known as KRINAK A/S, is an international shipping company. Shipbroker Christina H. Jensen says that the company engages in clearance and stevedoring in the ports of Nakskov, Bandholm and Rødbyhavn. Further, chartering, elaboration of project solutions, hire of manpower and other related tasks belong to KRI- NAK s business. KRINAK has a team of stable and skilled stevedores, who focus highly on safety, service and flexibility. Our stevedore equipment is modern, and we can therefore handle all types of cargo like bulk, tank, pallets and containers. Special knowledge has been attained to transportation of cargo for the wind turbine industry. In addition, the company offers storage facilities and logistic solutions in own and external warehouses. - KRINAK has a local, national and international network of partners one of those being the A.P. Møller-owned company of Danbor Service A/S. This gives us a strong position for solving any transportation task both on- and offshore, concludes Christina H. Jensen. All activities in KRINAK are certified according to D/S/EN ISO 9002:2008. Contact information: Christina Hedemark Jensen, tel.: , SPECIALIST I OVERFLADEBEHANDLING SNEDKER TØMRER MURER JORD BETON AUT. KLOAKMESTER Perlestikkergade 13 Nakskov Tlf kloakmestrenes kvalitetskontrol World Wide Performance The RN Group operates world wide performing beach nourishment, land reclamation, port development, maintenance and capital dredging with a highly professional team. ROHDE NIELSEN A/S Nyhavn 20 DK-1051 Copenhagen K Phone Fax AFDELING NORD 9970 Strandby AFDELING SYD Stensøvej Nakskov T E VEJER OG MÅLER SPECIALIST I OVERFLADEBEHANDLING AFDELING SYD Stensøvej Nakskov Skagen Sandblæseri & Skibs-service 12 13

8 Nakskov Havn skal følge med tiden Nakskov Havn er en trafikhavn, og dens aktiviteter skal ikke forstyrres af boligbyggeri eller liberalt erhverv på havnearealet. Denne politik er vedtaget af såvel byråd som havnebestyrelse. I bestyrelsen for Nakskov Havn er vi desuden meget optaget af at sikre virksomhederne den bedst mulige logistik. Dette kunne være i form af modulvogntog, der i disse år vinder udbredelse overalt i landet. I århundreder har Nakskov Havn været et værdifuldt logistisk kraftcenter, der har haft stor betydning for udviklingen i lokalområdet. Havnen er stadig et stort økonomisk aktiv for egnen. Iflg. en undersøgelse, som Syddansk Universitet har foretaget for Brancheforeningen Danske Havne, sikrede Nakskov Havn i 2008 direkte og indirekte beskæftigelsen for personer, der genererede en indkomst på mindst 1 mia. kr. og muliggjorde et skatteprovenu på 277 mio. kr. For at sikre en fortsat stigning i Nakskov Havns omsætning er det vigtigt at have øje for havnens fremtidsperspektiver og at foretage de nødvendige investeringer. Dette er et mål for havnens bestyrelse ikke mindst med henblik på den kommende Femern-forbindelse. Steffen Rasmussen Bestyrelsesformand for Nakskov Havn The Port of Nakskov must Keep up to Date The Port of Nakskov is a commercial port, and its activities must not be disturbed by the building of apartments or establishment of liberal commerce in the harbour area. This overall policy has been adopted both by the Town Council and the Board of the Port of Nakskov, which is particularly keen to ensure the best possible logistics for all contractors using the harbour. This could, for example, be by road trains, which gain ground throughout the country these days. For centuries the Port of Nakskov has been a valuable, logistic power centre with great impact on local development. The harbour is still an important financial asset in this part of Denmark. According to a survey made by the University of Southern Denmark on behalf of the National Association of Danish Ports, the Port of Nakskov directly and indirectly ensured employment of 1,770 people in These people in common generated an income of minimum DKK 1 billion, leading to a tax yield of DKK 277 million. To ensure continuous growth in the port s turnover, the future perspectives must constantly be kept in view and necessary investments made. This is the overall goal for the Board of the Port of Nakskov not least in respect of the coming connection to Fehmarn. Steffen Rasmussen Chairman of the Board, the Port of Nakskov stabil i alle sving Dæk til alle køretøjer (navn) [vej], [by], Telefon (nummer] Dækreparation - vulkanisering Aut. dækspecialist Point S Nakskov Rudolf Hansens Auto-gummi A.E. Hansensvej Nakskov Tlf Ellen Bredal Nielsen (H) Torben Groth Madsen (H) Flemming Boye (H) Karen Gøtzsche (L) Lars H. Stuckert (L) Søren Lorentzen (L) Jesper Ginnerup (L) Trine Brønsgaard Anders Brøndtved (L) Maj Stabel LOLLAND-FALSTER Bedst med løftegrej Tlf: El / automatik VVS / smed Din tekniske servicepartner Aktiv EL A /S PC ere / datainstallationer Køle- / fryseinstallationer Antenneinstallationer Oliefyrsservice Advodan Lolland-Falster Søndergade 22, Nakskov Tlf Fax Linkøpingvej Nakskov Tlf OBS: Servicevagt hele døgnet Krinak A/S og Danbor Service AS Vi er eksperter på hvert vores område - men ved at arbejde sammen tilbyder vi nu at samle og koordinere vor ekspertise. Det giver vore kunder en stor fordel og en meget stor sikkerhed for at enhver transport-, logistik- eller stevedoreopgave både on/off shore løses endnu mere professionelt. Alle vore aktiviteter er ISO 9002:2008 certificeret. KRINAK Holger Kristiansen s Eftf. A/S Havnegade 11 DK-4900 Nakskov Tlf.: Fax: Havnegade 11 DK-4900 Nakskov Tlf.: Fax: Maribovej 132 Nakskov Tlf Skibs- og industri-installationer Autoriseret el-installatør DØGNVAGT Tlf Linkøpingvej 35 Nakskov Tlf Fax Alt grave- og planteringsarbejde og rodfræsning udføres samt nedlægning af samle- og olietanke m.m. Entreprenør VIGGO RASMUSSEN Stormarks Allé 62, 4900 Nakskov Tlf Biltlf Alle former for vognmandskørsel Entreprenørkørsel med 4-akslet forvogn og kærre. Containerkørsel/-udlejning Jens VOGNMAND Ottosen Få dine projekter sikkert i havn Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde af innovative løsninger, så kontakt Niels Lykkeberg, T

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

En samarbejdspartner stærk som stål. A business partner strong as steel

En samarbejdspartner stærk som stål. A business partner strong as steel En samarbejdspartner stærk som stål A business partner strong as steel 2-3 Mere end 40 års erfaring og know how har placeret Karl Molin Stålkonstruktioner solidt i førerfeltet som leverandør af stålkonstruktioner.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere