Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandløb Information om vandløbslovens indhold"

Transkript

1 Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne læses? Lovteksten kan læses på eller på biblioteket. Vandløbsloven. Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 927 af Kap. 1. Formål m.v. 1: Om vandløbs benyttelse til afledning af vand og om krav til miljøhensyn. 2: Definition af begrebet vandløb. Kap. 2. Om vandløbs almindelige benyttelse. 3: Om adgang til dræning ved dyrkning. 4: Om sejlads for almenheden. 5: Om begrænsning i benyttelse af vandløb anlagt til særligt formål. 6: Om at ingen må ændre, hindre eller bortlede vand. Kap. 3. Vandløbsmyndigheden. 7: Om kommunalbestyrelsen som vandløbsmyndighed for de vandløb, der er omfattet af loven. 7a: Om lov om naturbeskyttelse i forhold til vandløbsloven. Kap. 4. Klassifikation af vandløb og anlæg. 8: Vandløb inddeles i offentlige og private vandløb. 9: Om hvad der er offentlige vandløb. 10: Vandløbsmyndigheden kan bestemme, at et vandløb skal omklassificeres. 11: Ministeren har mulighed for at fastsætte regler om klassifikation og registrering af vandløb. Kap. 5. Regulativer for offentlige vandløb m.v. Offentlige vandløb. 12: Om udarbejdelse af regulativer for offentlige vandløb. 12a: Om regulativer for vandløb, der løber igennem flere kommuner. 13: Om regulativerne: Til gennemsyn og køb. 14: Om ministerens beføjelser.

2 Private vandløb. 15: Om fastsættelse af bestemmelser om skikkelse eller vandføringsevne for private vandløb. Kap. 6. Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb. Regulering af vandløb. 16: Definition af regulering. 17: Om godkendelse af reguleringer. Tørlægning af eller sænkning af vandstanden i søer. 18: Om godkendelse af ændring af vandstand i søer. 19: Om ejerforhold ved vandstandsændringer. 20: Om ejendomsret og bidrag ved vandstandsændringer. Anlæg af nye vandløb 21: Om godkendelse ved etablering af nye vandløb. 22: Om udgiftsfordeling ved etablering af nye vandløb. Fælles bestemmelser. 23: Om erstatning ved tab i forbindelse med regulering m.v. 24: Om udgiftsfordeling efter nytteprincippet. 25: Om mulighed for forskudsvis afholdelse udgifter til reguleringer. 26: Om ministerens beføjelser. Kap. 7. Vandløbenes vedligeholdelse. Fælles bestemmelser for offentlige og private vandløb. 27: Om vandløbsvedligeholdelsens omfang: Skikkelse eller vandføringsevne opretholdes. 28: Om bredejernes pligter og rettigheder. 29: Om hegning for løsgående husdyr. 30: Om ministerens beføjelser. Offentlige vandløb. 31: Vandløbsmyndighederne vedligeholder offentlige vandløb. 32: Om omlægning af rørlagte offentlige vandløb, der skal behandles som reguleringer. 33: Om fremtidig vedligeholdelse af regulerede strækninger. 34: Om træplantning langs vandløb. Private vandløb. 35: Om bredejeres pligt til at vedligeholde private vandløb. 36: Om mulighed for fastsættelse af bestemmelser for vedligeholdelse. Kap. 8. Vandløbsrestaurering. 37: Om restaureringer for offentlige vandløb. 37a: Om muligheder for ændringer af opstemningsanlæg. Kap. 9. Udpumpningsanlæg med digeanlæg til afvanding samt anlæg med digeanlæg til indtagning og indpumpning samt videreledning af vand til bevanding. Private pumpeanlæg. 38: Om godkendelse af etablering og ændring af private pumpelag.

3 Offentlige anlæg. 39: Om beslutning om oprettelse af offentlige udpumpningsanlæg. 40: Om vedtægter. 41: Om bidragsfordeling. 42: Om lånemuligheder. 43: Om pålæg om vedligeholdelsesarbejde. 44: Om ophævelse af offentlige pumpelag. 45: Om erstatning ved tab. 46: Om ministerens beføjelser. 46a: Om skærpede krav ved sænkning af vandstand i lavbundsområder. Kap. 10. Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m. 47: Om godkendelse af anlæggelse og ændringer af broer, overkørsler m.v. 48: Om godkendelse af anlæggelse og ændring af opstemningsanlæg o.l. 49: Om fastsættelse af flodemål. 50: Om påbud. 51: Om erstatning ved tab. 52: Om ministerens beføjelser. Kap. 11. Tilsyn og kontrol. 53: Om registrering af dambrug. 54: Om påbud ved beskadigelser af vandløb inkl. bygværker. 54a: Om ophør af ulovlige forhold. 55: Om betydelig skade og usædvanlige begivenheder. 56: Om ministerens beføjelser. 57: Om myndigheders adgang til at udføre arbejde og undersøgelser ved vandløb. 58: Om ansvarliges oplysningspligt. 59: Om ministerens beføjelser til at få taget vandløbssager op. 59a: Om ejers pligt til berigtigelse ved ulovlige forhold. 60: Om ministerens beføjelser. Kap 11a. Miljøskade. 60a: Om at miljøskade er defineret i miljøskadeloven (betydelig negativ påvirkning). 60b: Om hvem der er den ansvarlige ved miljøskade. 60c: Om den ansvarliges pligt til at underrette vandløbsmyndigheden og standse skaden. 60d: Om påbud til og undersøgelsespligt for den ansvarlige. 60e: Om den ansvarliges adgang til ejendom med miljøskade. 60f: Om undtagelser fra ansvar for miljøskade. 60g: Om afgørelser om miljøskade og om ministerens beføjelser. 60h: Om miljøskade, der kan påvirkning af et andet EU-land. 60i: Om procedure ved afgørelser om miljøskade, herunder om underretning. 60j: Om klageberettigede personer, foreninger og organisationer ret til afgørelse. Kap. 12. Forskellige bestemmelser. 61: Om myndigheders ret til adgang til vandløb i forbindelse med opmålinger m.v. 62: Om muligheder for ændring af utilstrækkelige afgørelser m.v. 63: Om godkendelse af ny medbenytter. 64: Om ekspropriation. 65: Om forskudsvis betalte bidrag samt udpantning. 66: Om udstedelse af attester om bidrag mod gebyr. 67: Om afgørelser om bidragsfordeling ved udstykning.

4 68: Om afgørelser om bidrag ved øgede afløbsmængder. 69: Om 2 meter bræmmer. 70: Om ministerens beføjelser. 70a: Om EU-direktivers og naturbeskyttelsen indflydelse på vandløbsforringende indgreb. Kap. 13. Ekspropriation og erstatning. 71: Om ekspropriation af hensyn til almenvellet. 72: Om erstatninger ved ekspropriation. 73: Om områder, hvor taksationsmyndighederne fastsætter erstatninger ved tab. Kap. 14. Vandløbsmyndighedens forpligtigelse i økonomiske spørgsmål. 74: Om vandløbsmyndighedens forsøg på at tilvejebringe økonomiske forlig. Kap. 15. Beslutninger i vandløbssager. 75: Om skriftlige afgørelser. 76: Om klagevejledning. 77: Om oplysning om sagen inden udstedelse af påbud (påbudsforvarsel). 77a: Om standsning af ulovlige arbejder og efterkommelse af afgørelser. 78: Om ministerens beføjelser. 79: Om ministerens beføjelser. Kap. 16. Klage. 80: Om klage til Miljøministeren. 80a: Om klager over regulativer til Naturklagenævnet. 81: Om 4 ugers klagefrist. 82: Om klagers opsættende virkning på påbud og forbud. 83: Om at klager skal indgives gennem vandløbsmyndigheden. 84: Om klageberettigede personer, foreninger, organisationer og nationalparkfonde. Kap. 17. Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v. 85: Om, der ved overtrædelse kan gives bødestraf. 86: Om lovens ikrafttræden. 87: Er udeladt. 88: Om afgørelsers gyldighed indtil der træffes nye afgørelse. 89: Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

5 Oversigt over Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. Bek. nr af uddyber vandløbslovens bestemmelser om regulering og restaurering af vandløb. Vandløbsmyndighedernes behandling af vandløbssager er beskrevet. Kap. 1. Bekendtgørelsens område. 1: Om bekendtgørelsen område: reguleringer, vandstandssænkning, anlæg af nye vandløb, etablering af udpumpningsanlæg, etablering af broer m.v., restaureringer. 2: Om adgang til at opkræve gebyrer for behandling af vandløbssager. Kap. 2. Regulering af vandløb m.v. 3: Om godkendelse af reguleringer. 4: Om godkendelse af sænkning af vandstand eller tørlægning af søer. 5: Om godkendelse af nye vandløb. Kap. 3. Anlæg med digeanlæg til afvanding og bevanding. 6: Om godkendelse af private udpumpningsanlæg. 7: Om godkendelse og oprettelse og ændringer for offentlige pumpelag. 8: Om regnskaber og bidrag. Kap. 4. Broer, opstemningsanlæg, flodemål m.m. 9: Om godkendelse af anlæg eller ændring af broer m.v. 9 stk. 2: Om godkendelse af krydsninger. 10: Om godkendelse af anlæg eller ændring af opstemningsanlæg. 11: Om godkendelse af flodemål. Kap. 5. Vandløbsmyndighedens behandling og afgørelse af sager efter bekendtgørelsens kapitel : Om reguleringer: projektforslags indhold. 12 stk. 2: Om yderligere oplysninger til vurdering af et projekt. 13: Om forhandling mellem berørte kommuner. 14: Om udtalelser fra berørte myndigheder (høring). 15: Om fremme og offentliggørelse projektforslaget med 4 ugers indsigelsesperiode. 16: Om bestemmelser om afholdelse af offentlige møder. 17: Om undtagelser fra hørings- og indsigelsesperioderne. 18: Om hensyntagen til både afstrømning og miljø. 19: Om godkendelser efter anden lovgivning. 20: Om matrikulære forhold: berigtigelse og tinglysning. Kap. 6. Gebyr. 21: Om gebyr for behandling af sager om regulering, udpumpningsanlæg og broer. 22: Om gebyr ved behandling af klagesager. Kap. 7. Vandløbsrestaurering. 23: Om projektindhold. 24: Om forhandling mellem berørte kommuner. 25: Om fremlæggelse og annoncering med 8 ugers indsigelsesperiode. 26: Om bearbejdning af indsigelser. 27: Om godkendelse efter naturbeskyttelsesloven.

6 28: Om tilskudsmuligheder. 29: Om ændring af opstemningsanlæg af hensyn til vandløbskvaliteten. Kap. 8. Klage. 30: Om klagemulighed til By- og Landskabsstyrelsen. 31: Om tilladelse til igangsætning af visse anlægsarbejder inden klagefristens udløb. 32: By- og Landskabsstyrelsens afgørelser kan ikke påklages. Kap. 9. Tilsyn. 33: Om tilsyn med overholdelse af vilkår og med ulovlige forhold. Kap. 10. Ikrafttræden. 38: Bekendtgørelsens ikrafttræden d

7 Oversigt over Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb. Bek. nr af uddyber vandløbslovens bestemmelser om regulativer. 1: Om udarbejdelse af regulativforslag og redegørelse. 2: Om redegørelse og konsekvenser. 3: Om regulativers indhold. 4: Om forhandlinger mellem berørte myndigheder. 5: Om regulativforslag fremlæggelse med 8 ugers indsigelsesperiode. 6: Om regulativet vedtagelse. 7: Om offentliggørelse og klagefrist. 8: Om ændringer af regulativer og tillægsregulativer. Klage og ikrafttræden. 9: Klagemyndighed: Naturklagenævnet. 10: Ikrafttræden d Oversigt over Bekendtgørelse om klassifikationer og registrering af vandløb. Bek. nr af uddyber vandløbslovens bestemmelser om klassifikation og beskriver pligten til registrering af vandløb. Kap. 1. Klassifikation af vandløb. 1: Om klassifikation. 2: Om optagelse som offentligt vandløb. 3: Om nedklassificering til privat. Kap. 2. Registrering af vandløb. 4: Om registrering af de enkelte vandløb. Kap. 3. Klage og ikrafttræden. 5: Klagemyndighed: By- og Landskabsstyrelsen. 6: Ikrafttræden d Cirkulære om vandløbsloven. Cirkulæret nr. 21 af beskriver lovens forskellige områder. Her kan hentes yderligere oplysninger. Vand & Natur, Teknik- og Miljøforvaltningen, Toftevej 43, 9440 Aabybro Telefon: , Her kan også fås andre Informationer om vandløb.

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2.

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2. ROSKILDE KOMMUNE y, Kultur og Miljø sekretariatet DELEGATIONSPLAN FOR PLAN- OG TEKNIKUDVALGETS OMRÅDE Februar 2014 = eslutter I = Indstiller O = Orienteres Sagsområde 0. Generelt Håndhævelser af afgørelser

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere