VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen Nørreport med hovednavnet tilføjet. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Copenhagen Cooperative Bank med hovednavnet tilføjet. Det er andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut, herunder at arbejde for økonomisk fordel for såvel indskydere som låntagere, samt at yde andelshaverne bedst mulig økonomisk service og rådgivning. Andelskassen er en andelskasse. Andelskapital. 2. Andelskapitalen skal udgøre mindst kr., der er fuldt indbetalt. Herudover er bestyrelsen inden for rammerne af lovgivningen og generalforsamlingens beslutninger bemyndiget til at ændre andelskapitalens størrelse samt fastsætte bestemmelser om emissions- og andelskapitalforhold. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af de udstedte andelsbeviser, som er multipla af 1000 kr. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. maj 2017 at forhøje andelskapitalen med indtil kr. Forhøjelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Andelshaverne har førsteret til forholdsmæssig køb af andelsbeviser, medmindre hele bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret til de eksisterende andelshavere, i hvilket tilfælde andelsbeviserne skal udbydes til en kurs, der minimum svarer til den indre værdi, dog ikke under nominel værdi. I forhold til deres andelskapital ejer andelshaverne egenkapitalen, jvf. dog 3. Stk. 5 Andelskassen fører en fortegnelse over de enkelte andelshavere og andelsbeviser. Andelsbeviserne er frit omstættelige. Overdragelsen får først gyldighed overfor andelskassen, når den er noteret af denne på andelsfortegnelsen. Andelsbeviser kan mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler. Medlemskab (optagelse, udtræden og indløsning). 3. Medlemskab kan opnås af enhver, der er indskyder eller låntager i andelskassen. Enhver låntager og indskyder skal være andelshaver, medmindre bestyrelsen meddeler dispensation. Rettigheder og forpligtelser som andelshaver opnås ved erhvervelse af et andelsbevis på kr. Overdragelse af andelskapital kan, uanset lovkrav, kun ske, såfremt antallet af andelshavere ikke bringes under 50 og andelskapitalen ikke under kr. Andelshaverens rettigheder og forpligtelser begrænses af ovenstående regler. 1 TINGSKIFTEVEJ HELLERUP

2 Hæftelse og ansvarlig indskudskapital. 4. Andelshaverne hæfter alene med andelskapitalen for andelskassens forpligtelser. Andelskassens ledelse. 5. Andelskassens ledelse udgøres af: a) Generalforsamlingen b) Repræsentantskabet c) Bestyrelsen d) Direktionen Generalforsamling 6. Generalforsamlingen består af andelshaverne. Ethvert andelsbevis giver én stemme og alene andelshavere, der senest 7 dage før generalforsamlingen er noteret i henhold til 2, stk. 3, kan stemme. Andelskassen er ikke omfattet af Lov om Finansiel Virksomheds lovbestemte stemmeretsbegrænsninger. Generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på andelskassen hjemmeside og i Erhvervsstyrelsens systemer samt med til de andelshavere, der har meddelt andelskassen, at de ønsker særskilt meddelelse. Stk. 5 Stk. 6 Indkaldelse til generalforsamling med opløsning eller sammenslutning på dagsordenen skal ske med en måneds varsel og ellers på samme måde som nævnt i stk. 2. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal i bekendtgørelsen anføres med angivelse af emne. Se i øvrigt 7, stk. 2. Efter forslag fra bestyrelsen vælger generalforsamlingen en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne. Alle andelshavere har lige adgang og ret til at tale og stille forslag på generalforsamlingen. Dirigenten samt formanden underskriver protokollen. Ordinær generalforsamling 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Storkøbenhavn. Dagsordenen skal omfatte følgende: 1) Valg af dirigent og protokolfører. 2) Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret. 3) Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud o.lign. 4) Bestyrelsens orientering om eventuelle prognoser, budgetter og planer for driften. 5) Behandling af indkomne forslag. 6) Valg af repræsentantskab, hvis dette ikke er nyvalgt indenfor en periode på 9 måneder. 7) Godkendelse af lønpolitik 8) Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 9) Eventuelt. 2 TINGSKIFTEVEJ HELLERUP

3 Forslag til pkt. 5 skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen inden udgangen af januar måned. Ekstraordinær generalforsamling 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af repræsentantskabet, bestyrelsen, revisorerne eller mindst 10 % af andelshaverne. Begæring om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af forhandlingsemne skal skriftligt indgives til bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes til afholdelse senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Adgang til generalforsamlinger. 9. Ret til at afgive stemme i forhold til andelshaverens andele har enhver andelshaver, der senest en uge før generalforsamlingen har anmodet om notering af sine andele, jf. 2, stk. 4, og såfremt andelshaveren senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen. Alle medlemmer samt pressen har adgang til generalforsamlingen. Afstemningsregler. 10. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde. Til beslutning om vedtægtsændringer, bemyndigelse til emission af andelskapital, opløsning af andelskassen eller dens sammenslutning med et andet pengeinstitut kræves, at det vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede andelskapital. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten, bestyrelsen eller generalforsamlingen bestemmer andet. Afstemning om forslag omfattet af stk. 2 skal dog ske skriftligt. Personvalg sker skriftligt, såfremt der opstilles flere kandidater end antallet af ledige poster. Blanke og ugyldige stemmer medregnes ikke. Repræsentantskabet. 11. Repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen. Valgbare er myndige andelshavere. Repræsentantskabet består af 7 og højst 11 medlemmer. Antallet fastsættes af generalforsamlingen. Repræsentantskabet vælges for 3 år ad gangen. En tredjedel af repræsentantskabets medlemmer afgår ved hvert års ordinære generalforsamling, medmindre de alle er valgt indenfor 9 måneder. Første gang bestemmes det ved lodtrækning, hvilke af repræsentantskabets medlemmer, der skal afgå efter henholdsvis 1, og 2 års forløb. Der kan vælges suppleanter. Ved vedvarende forfald indtræder suppleanterne i den rækkefølge, hvori de har opnået stemmer. Konstitueringen gælder til førstkommende generalforsamling, hvor der vælges nyt ordinært medlem for den resterende valgperiode. Repræsentantskabet vælger hvert år af sin midte en formand og en næstformand. 3 TINGSKIFTEVEJ HELLERUP

4 Stk. 5 Stk. 6 Repræsentantskabet indkaldes af formanden og holder møde, når formanden, bestyrelsen eller mindst 3 af repræsentantskabets medlemmer finder det påkrævet, dog mindst 2 gange årligt. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Repræsentantskabets opgaver. 12. Repræsentantskabet har følgende opgaver: 1) Gennemgå årsregnskab og indstille det til generalforsamlingen sammen med forslag til overskuddets anvendelse eller dækning af tab. 2) Vælge medlemmer til bestyrelsen. 3) Fastsætte vederlag til bestyrelsen 4) Beslutte etablering af filialer efter bestyrelsens indstilling. 5) Forhandle forslag, som bestyrelsen vedtager at forelægge for generalforsamlingen, forinden sådan forelæggelse sker. På repræsentantskabsmøderne redegøres for andelskassens virksomhed, samt for forhold af principiel karakter. Bestyrelsen. 13. Stk. 5 Stk. 6 Bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, består af repræsentantskabets formand og næstformand, der er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen, samt 2-6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt dettes øvrige medlemmer. Der kan vælges suppleanter. Aldersbetinget afgang sker efter lovens til enhver tid gældende bestemmelser. Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen holder møde, når formand, direktion, revisorer eller ét bestyrelsesmedlem finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede, og dens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær træder næstformanden i hans sted. Behandling af sager, der vedrører et bestyrelsesmedlem eller dennes pårørende, sker uden bestyrelsesmedlemmets tilstedeværelse. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsens opgaver. 14. Bestyrelsen ansætter direktionen. Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af andelskassen. Den påser, at denne ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med lovgivningen og andelskassens vedtægter. Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for andelskassens væsentligste aktiviteter, andelskassens ledelse, arbejdsfordelingen mellem direktion og bestyrelse samt bestyrelsens forretningsorden. 4 TINGSKIFTEVEJ HELLERUP

5 Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for i hvilket omfang direktionen uden bestyrelsens forudgående medvirken kan yde lån og garantier. De nævnte bestemmelser udfærdiges i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Lov om Finansiel Virksomhed. Bestyrelsen har den endelige kompetence i alle lånebevillingsspørgsmål. Direktionen. 15. Direktionen forestår den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningen og andelskassens vedtægter. Direktionen leder andelskassen i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret. Direktionens medlemmer fratræder ved udgangen af det år, hvor de pågældende er fyldt 70 år. Revision. 16. Selskabets årsrapport revideres af et på generalforsamlingen valgt revisionsselskab, hvor regnskabet revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer. Revisionsselskabet vælges for et år ad gangen. Diskretionspligt. 17. Alle, der har hverv i andelskassen, det være sig i repræsentantskab, bestyrelses, revision eller som ansat, skal omgås fortroligt med de oplysninger, deres virksomhed i andelskassen måtte bringe dem i besiddelse af. Tegningsregler. 18. Andelskassen tegnes af: a) enten 2 af bestyrelsen, eller b) eet medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Årsrapport og anvendelse af overskud. 19. Regnskabsåret er kalenderåret. Efter at mulige underskud fra tidligere år er dækket, fordeles nettooverskuddet med tillæg af overførsler efter generalforsamlingens beslutning, dog at generalforsamlingen ikke må beslutte højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen. Anvendelse af formuen ved sammenslutning og opløsning. 5 TINGSKIFTEVEJ HELLERUP

6 20. Ved andelskassens ophør eller sammenslutning med andre andelskasser, eller sammenslutning med et pengeinstitut i øvrigt, træffer generalforsamlingen beslutning om egenkapitalens anvendelse, jvf. dog 2,stk. 2. Særlige bestemmelser. 21. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i vedtægterne, som måtte blive fordret af Finanstilsynet og lovgivningen i øvrigt. Vedtægter besluttet på ordinær generalforsamling 16. april TINGSKIFTEVEJ HELLERUP

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere