VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted er i Morsø kommune. Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre deltagere er ejere af sparekassens overskud eller formue. 2. Garantkapital og forrentning Sparekassens garantkapital udgør pr. 30/ kr ,- fordelt på 981 garanter. Garantkapitalen, der er fuldt indbetalt, hæfter for sparekassens forpligtelser. Garantkapitalen skal andrage minimum kr Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at foretage ændringer i denne bestemmelse under hensyn til garantkapitalens størrelse og garanternes antal til enhver tid. Sparekassen vil være berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen med en årlig rente på maksimalt 3,5 % over den til enhver tid gældende rente for indestående på Boligopsparing. Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapital. Renten forfalder til udbetaling én gang årligt. 3. Garanter, garantbeviser og indløsning Enhver indskyder har ret til at indtræde som garant mod tegning af garantkapital for minimum kr eller multipla heraf. 1

2 Indtræder der for en garant forhold, som efter bestyrelsens opfattelse gør vedkommende uegnet til fortsat at være garant, kan garantforholdet efter bestyrelsens indstilling ophæves af repræsentantskabet, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ved garantens død er sparekassen berettiget til at ophæve garantforholdet. Ophævelse af garantforholdet kan dog kun ske, såfremt sparekassens basiskapital efter frigørelse af garantkapitalen ikke derved bringes under kravet i 3, stk. 5, eller i øvrigt er i strid med 3, stk. 5. For garantkapitalen modtager garanten et garantbevis lydende på garantens navn og det tegnede beløbs størrelse. Garantbeviset kan udstedes elektronisk. Garantbeviset kan frit overdrages, men overdragelsen får først gyldighed over for sparekassen, når overdragelsen er noteret af sparekassen. Garantbeviset kan ikke pantsættes, belånes eller gøres til genstand for retsforfølgning. Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse helt eller delvist, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapitalen, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000, såfremt garantkapitalen ikke bliver mindre end 1 million kr., og såfremt sparekassens basiskapital ikke bliver mindre end kapitalkravet i henhold til lov om finansiel virksomhed, og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet. 4. Ansvarlig lånekapital Sparekassens bestyrelse kan beslutte at optage ansvarlig lånekapital, der opfylder lovens betingelser for at blive medregnet i sparekassens basiskapital. 5. Ledelse Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion. Repræsentantskabet 6. Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed. Repræsentantskabets medlemmer vælges for en periode på fire år. Til repræsentantskabet vælges 28 medlemmer af og blandt de stemmeberettigede garanter. 2

3 Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt i såvel erhvervsmæssig som geografisk henseende. Stk. 6: Stk. 7: Stk. 8: Stk. 9: Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er sparekassens myndige garanter, hvis garantkapital er noteret på garantens navn i sparekassen senest 4 uger før garantmødet finder sted. Hver garant har én stemme for hver kr ,- indbetalt garantkapital, dog højest 20 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgbare er myndige garanter, som har stemmeret i henhold til stk. 2, og som i valgåret ikke er fyldt eller fylder 65 år. Personer med ansættelse i sparekassen eller med ledelseshverv i anden finansiel virksomhed er ikke valgbare. Hvert år afgår 7 medlemmer, og rækkefølgen for afgang følger den allerede fastlagte valgturnus som beskrevet i repræsentantskabsprotokollen. Garanterne indkaldes til valgmøde hvert år med et varsel på mindst 14 dage ved bekendtgørelse i et eller flere af de i sparekassens virkeområde udkommende dagblade samt meddelelse til hver enkelt garant efter den i sparekassen senest noterede adresse. Valgmødet afholdes i januar kvartal. På valgmødet aflægger bestyrelsen også beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år. Forslag til kandidater indsendes skriftligt til sparekassen senest 1. februar hvert år, og kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til garantmødet. Adgangskort til valgmødet skal være udleveret senest 5 kalenderdage før valget. Stemmesedlen udleveres mod aflevering af adgangskort. På stemmesedlen anføres hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over. Stemmesedlen indeholder de foreslåede kandidaters navne i alfabetisk orden. Valgmødet vælger en dirigent og 3 stemmetællere, der forestår og kontrollerer stemmeafgivningen. Stemmeafgivningen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når der er sat kryds ud for et antal navne på de foreslåede kandidater, svarende til det antal, der skal vælges eller færre, og intet navn er gentaget. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. 7. Repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Morsø kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år. 3

4 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 5. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen. 6. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt evt. valg af særligt kyndigt medlem jfr. lovens bestemmelser vedr. revisionsudvalg 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest fire ugers varsel ved bekendtgørelse i et eller flere lokale dagblade samt ved meddelelse til medlemmerne. Dagsorden skal angives i indkaldelsen. Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes i Morsø Kommune, når bestyrelsen eller den repræsentantskabsvalgte revisor eller når mindst 6 af repræsentantskabsmedlemmerne finder det hensigtsmæssigt. Begæring herom fremsættes skriftligt med angivelse af emnet. Indkaldelse finder sted senest 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel som angivet i 7, stk Repræsentantskabets beslutninger, forhandling og adgang Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal medmindre andet fremgår af vedtægterne. Det kræves til beslutning om vedtægtsændring, sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank samt ophør af sparekassens virksomhed, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, afholdes der indenfor to måneder et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten 4

5 Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne. 10. Bestyrelsen Bestyrelsen består af op til 8 medlemmer, dog jævnfør stk.6. Der vælges af repræsentantskabet 7 medlemmer, dog jfr. stk. 6. Valget er skriftligt. Det 8. medlem kan udpeges af repræsentantskabet i det tilfælde at dette skønnes nødvendigt for at opfylde kravet m.h.t. det særligt kyndige medlem jfr. bestemmelserne omhandlende revisionsudvalg. Det særligt kyndige medlem som skal indtræde i bestyrelsen i 2012, vælges første gang for en 2 årig periode, således at der herefter ligeligt afgår 2 medlemmer årligt. Det særligt kyndige medlem vil herefter være på valg i år Valg til bestyrelsen sker for en fireårig periode og afgår således: 2 medlemmer i medlemmer i 2013, dog jævnfør stk. 6 2 medlemmer i medlemmer i 2015 og så fremdeles. Rækkefølgen for afgang følger den fastlagte valgturnus for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. Dette gælder ikke for det særligt kyndige medlem jfr. 10 stk. 1. Stk. 6: Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest fire måneder efter udløbet af det år, i hvilket de fylder 67 år - det særligt kyndige medlem omfattes ikke af dette krav. Ingen, som besidder tillidshverv eller stilling i en anden finansiel virksomhed, kan være medlem af sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, der er ude af rådighed over deres bo. Indtræder der for et bestyrelsesmedlem forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan vedkommende efter beslutning af fire medlemmer udelukkes af bestyrelsen. En sådan beslutning skal inden en måned forelægges repræsentantskabet til godkendelse. Som følge af sammenlægningen af sparekassen med Sparekassen Nordmors udvides bestyrelsen indtil ordinært repræsentantskabsmøde i 2013 med ét bestyrelsesmedlem, hvilket medlem vælges i det sidste repræsentantskabsmøde i Sparekassen Nordmors, hvor fusionen vedtages. Bestyrelsesmedlemmet vælges for hele perioden frem til Det samme repræsentantskabsmøde for Sparekassen Nordmors vælger en 1. og 2. suppleant for det pågældende bestyrelsesmedlem. Nærværende 10, stk. 6 bortfalder au- 5

6 tomatisk og ved anmeldelse herom fra den siddende bestyrelses side, straks det ordinære repræsentantskabsmøde er afholdt i Bestyrelsens formand, beslutninger mv. 11. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv og vilkårene herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en bestyrelsesprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsprotokollen forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen er fastlagt. Bestyrelsens vederlag fastsættes af repræsentantskabet. 12. Direktionen Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen. Direktionen skal følge lovgivningen, vedtægterne og de af bestyrelsen givne retningslinier og anvisninger. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret. 13. Tegningsregel Sparekassen tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med formanden eller i forening med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 6

7 14. Revision Revisor vælges for et år ad gangen af repræsentantskabet. Revisor skal være statsautoriseret. 15. Regnskab Regnskabet er kalenderåret. Resultatopgørelse og balance offentliggøres på sparekassens hjemmeside og evt. i lokalt dagblad senest to uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet er godkendt. 16. Overskud Efter et eventuelt underskud for tidligere år er dækket henlægges nettooverskuddet til sparekassens reserver i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål. 17. Tavshedspligt Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold, vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen. 18. Ophør og ændring af vedtægterne Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet. Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende eller almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser. 7

8 19. Vedtagelse Stk. 1 Foranstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 22/ , er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 13. marts Bestyrelsen for Frøslev-Mollerup Sparekasse: Hans Bak Henrik Bruun Mads Lund Ole Kristian Mikkelsen Karin Vester Ejvind Overgaard Hans Christian Krog Ove Bisgaard 8

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere