DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: ) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K

2 Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger 2 Resumé 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsesberetning 5 Bestyrelse og direktion 12 Resultat- og totalindkomstopgørelse 18 Balance pr. 31. december 19 Pengestrømsopgørelse 21 Noteoversigt 22 Årsrapport

3 Selskabsoplysninger Selskab DK Trends Invest A/S C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Telefon: Hjemmeside: Mail: CVR.nr.: Stiftet: 22. januar 2007 Regnskabsår: 1. januar december 4. regnskabsår Bestyrelse Torben Nordquist, formand John Levin Philipp Skafte-Holm Direktion Steffen Schouw Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 DK-6950 Ringkøbing Prisfastsættelse og handel Selskabets er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ) Indre værdi og øvrige børsmeddelser Selskabets regnskabsmæssige indre værdi offentliggøres dagligt. Den seneste offentliggjorte værdi findes sammen med øvrige børsmeddelelser på selskabets hjemmeside, og på Nasdaq OMX Copenhagen A/S s hjemmeside, Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april Dirigent Årsrapport

4 Resumé Resultat Årets resultat blev DKK 2,4m mod DKK -1,8m i Resultat pr. aktie blev DKK 3,26 mod DKK -2,20 i Årets afkast blev 5,5%. Afkastet er lavere end stigningen på aktiemarkedet generelt, hvilket primært skyldes, at selskabet igennem specielt 1. halvår har opretholdt en meget høj likviditetsandel, da selskabet på grund af uro i ejerkredsen befandt sig i en ledelsesmæssig og strategisk uafklaret situation. Investeringsandelen er igennem 3. kvartal 2010 gradvist øget og udgjorde ultimo % af selskabets egenkapital mod 52% ultimo Egenkapitalen udgjorde ultimo 2010 DKK 56,2m mod DKK 62,5m ultimo 2009 (indre værdi DKK 82,67 mod DKK 78,37). Faldet i egenkapitalen skyldes køb af egne aktier for DKK 8,8m. Ultimo 2010 ejede selskabet 14,8% egne aktier. Aktionærer og aktivitet Længere tids uro blandt aktionærerne førte i 2010 til stor udskiftning i selskabets ejerkreds, og til at selskabet fik en ny majoritetsaktionær, SmallCap Danmark A/S. SmallCap Danmark A/S, et børsnoteret investeringsselskab, der er specialiseret i investering i small og mid cap aktier, ejede ved årets udgang 67,7% af selskabets aktiekapital hhv. 79,4% af den cirkulerende aktiekapital. Selskabet fik primo juli 2010 ny ledelse i form af ny bestyrelse og direktion, der med det samme gik bort fra selskabets hidtidige investeringsstrategi og implementerede en ny, hvor der investeres i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Der forfølges en overvejende defensiv porteføljestrategi. Bestyrelsen er af den opfattelse, at DK Trends Invest A/S kapitalbase ikke er tilstrækkelig til, at selskabet kan fortsætte som et selvstændigt investeringsselskab. Bestyrelsen har derfor iværksat en søgeproces, hvor det sonderes, om selskabet kan tilføres en ny aktivitet. Såfremt den igangværende søgeproces ikke inden for en kort periode fører til, at der nås en aftale om tilførsel af en ny attraktiv aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at foreslå en fusion af de to selskaber eller en likvidation af DK Trends Invest A/S. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales DKK 15 pr. aktie i udbytte for Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Forventninger til 2011 Selskabet forventer i 2011 et positivt resultat. Forventningen er afgivet under forudsætning af uændret aktivitet. Såfremt selskabet tilføres ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger. Årsrapport

5 Hoved- og nøgletal Resultat (DKK) Kursgevinst på værdipapirer, netto Modtaget aktieudbytte Bankrenter Indtægter Resultatafhængigt honorar Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat/totalindkomst Balance (DKK) Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Balancesum Passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital Balancesum Nøgletal (DKK) Totalindkomst pr. aktie / pr. udvandet aktie 3,26-2,20-19,46-0,82 Resultat pr. aktie / pr. udvandet aktie 3,26-2,20-19,46-0,82 Indre værdi pr. aktie / pr. udvandet aktie 82,67 78,37 80,57 99,57 Børskurs 80,00 71,00 71,00 88,00 Omkostningsprocent 4,48% 4,41% 2,74% 2,24% Egenkapitalforrentning før omkostninger og skat 8,61% 10,51% -26,15% 2,72% Egenkapitalforrentning før skat 4,13% 6,11% -28,90% -1,17% Egenkapitalforrentning efter skat 4,12% -2,77% -21,56% -0,82% Antal aktier ultimo året excl. egne aktier Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2010" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til afsnittet nøgletalsdefinitioner under anvendt regnskabspraksis. Årsrapport

6 Ledelsesberetning Årets resultat Årets resultat hhv. før og efter skat blev DKK 2,5m og DKK 2,4m. I 2009 var resultat før skat DKK 3,9m, mens resultat efter skat var negativt med DKK 1,8m som følge af nedskrivning af tidligere aktiverede, fremførbare aktietab og skattemæssige underskud i forbindelse med indførelsen af nye skatteregler for investeringsselskaber og selskabets overgang til beskatning efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19. Resultatet er i overensstemmelse med det forventede. Indre værdi steg i 2010 fra DKK 78,37 til DKK 82,67, en stigning på DKK 4,30 eller 5,5%. Der blev ikke udbetalt udbytte i Afkast / rente p.a OMXC20 35,9% 35,9% OMXC 31,2% 32,1% MSCI Europe 1,0% 31,2% 10 årig statsobligation, primo år 3,8% 3,4% Årets afkast er lavere end stigningen på aktiemarkedet generelt (se tabellen). Den primære årsag til dette er, at selskabet igennem store dele af året opretholdte en høj likviditetsandel. Det gælder særligt i første halvår 2010, hvor selskabet på grund af uro i ejerkredsen befandt sig i en ledelsesmæssig og strategisk uafklaret situation. D. 1/ fik selskabet ny hovedaktionær, og selskabets nuværende bestyrelse blev indvalgt på en ekstraordinær generalforsamling samme dag. Bestyrelsen iværksatte umiddelbart en ny investeringspolitik, der indebærer investering i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer primært via investeringsforeninger. Igennem 3. kvartal 2010 blev værdipapirinvesteringerne gradvist øget. De i året passerede ændringer i selskabets ejerstruktur, ledelse, aktivitet og investeringspolitik er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit ny ejerstruktur og aktivitet. Resultatudviklingen i 2. halvår 2010 Den nye investeringspolitik var implementeret med fuld virkning fra 4. kvartal I 4. kvartal 2010 var stigningen i indre værdi DKK 4,4, svarende til 5,6%. Det danske aktiemarked steg i 4. kvartal 2010 med 9,4% (OMXC), mens europæiske aktier steg 4,1% (MSCI Europe). I 2. halvår 2010 steg indre værdi DKK 5,5 / 7,1%. OMXC steg med 14,7%, mens MSCI World steg med 23,8%. Omkostningsprocenten var i 2. halvår ,3% på annualiseret basis. I 2009 var omkostningsprocenten 4,4%, og for hele 2010 var omkostningsprocenten 4,5%. Fremadrettet forventes en omkostningsprocent i niveauet 1,5% p.a. Den reducerede omkostningsprocent er en konsekvens af, at selskabets administration nu varetages af SmallCap Danmark A/S samt, at 2010 har været påvirket af omkostninger af engangskarakter som følge af uroen i ejerkredsen samt ændringerne i ledelse og strategi. 3. kvartal kvartal halvår halvår 2010 Stigning i IV DKK 1,1 / 1,4% DKK 4,4 / 5,6% DKK 5,5 / 7,1% DKK -1,2 / -1,5% Stigning i OMXC20 6,1% 9,7% 16,4% 16,7% Stigning i OMXC 4,8% 9,4% 14,7% 14,3% Stigning i MSCI Europe 18,9% 4,1% 23,8% -18,4% Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på DKK 15 pr. aktie for 2010, svarende til i alt DKK 10,2m. Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Årets resultat foreslås således overført til foreslået udbytte. Der foreslås endvidere overført DKK 7,7m fra overført resultat til foreslået udbytte. Resultatdisponeringen fremgår af egenkapitalopgørelsen på side 20. Årsrapport

7 Balance og egenkapital Selskabets balance udgjorde d. 31. december 2010 DKK 56,6m (ultimo 2009 DKK 63,3m). DK Trends Invest A/S Egenkapital var d. 31. december 2010 DKK 56,2m mod DKK 62,5m ultimo 2009 og er således i året reduceret med DKK 6,3m. Ændringen er sammensat af en stigning på DKK 2,4m fra årets resultat og en reduktion på DKK 8,8m ved køb af egne aktier. Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo ,8% af aktiekapitalen (ultimo 2009 ejede selskabet ikke egne aktier). Investeringerne udgjorde ultimo ,0% af egenkapitalen. Af investeringerne udgør investering i small cap aktier via Investeringsforeningen SmallCap Danmark ca. 1/3, medens ca. 25 % er investeret i High Yield Bonds via investeringsforeningerne TRP Global High Yield Bonds og Nykredit Engros Højrente Europa. Den resterende portefølje består af danske og svenske aktier, hvoraf størstedelen er investeret via LD Invest Danske Aktier. Værdipapirer DKKm % af egenkapital Investeringsforeningen SmallCap Danmark 15,6 27,7% LD Invest Danske Aktier 10,6 18,9% TRP Global High Yield Bonds 7,6 16,8% Nykredit Engros Højrente Europa 3,5 7,8% TopDanmark 1,5 3,3% G4S 1,4 3,0% Swedish Match 1,3 2,9% AstraZeneca 1,3 2,8% Novo Nordisk 1,3 2,8% A. P. Møller Mærsk 1,0 2,2% I alt 44,9 80,0% Ny ejerstruktur og aktivitet Selskabet er stiftet i januar 2007 som et investeringsselskab. Forretningsgrundlaget var aktieinvestering baseret på et analysekoncept med hovedvægt på teknisk analyse. Efter en længere periode med negative resultater var der i efteråret 2009 en betydelig utilfredshed i ejerkredsen, og en gruppe af aktionærer tog initiativ til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om likvidation af selskabet. Generalforsamlingen afholdtes primo januar 2010, hvor forslaget, der krævede 2/3 flertal, ikke opnåede den fornødne tilslutning. Med baggrund i uenigheden i ejerkredsen om selskabets fremtid besluttede den daværende bestyrelse at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse primo februar. Et flertal i den nyvalgte bestyrelse indstillede på selskabets ordinære generalforsamling i april 2010 på ny forslag om likvidation. Forslaget opnåede igen ikke den fornødne tilslutning. Hen over foråret 2010 opkøbte SmallCap Danmark A/S aktier i selskabet. SmallCap Danmark A/S er et børsnoteret investeringsselskab, der har specialiseret sig i investering i børsnoterede small og mid cap aktier (læs mere om selskabet på Ved udgangen af maj 2010 ejede SmallCap Danmark A/S 21% af aktiekapitalen i DK Trends Invest A/S, og d. 31. maj fremsatte SmallCap Danmark A/S et frivilligt tilbud om aktieombytning. Bytteforholdet var baseret på indre værdier af aktierne i de to selskaber i forholdet 1:1. Efter udløb af tilbudsperioden og effektuering af indkomne accepter var SmallCap Danmark A/S s ejerandel d. 1. juli 2010 øget til 66,7%. På SmallCap Danmark A/S s foranledning afholdtes d. 1. juli 2010 ekstraordinær generalforsamling, hvor DK Trends Invest A/S s nuværende bestyrelse blev indvalgt. Bestyrelsen ansatte d. 8. juli 2010 selskabets nuværende direktion. Bestyrelsen besluttede d. 1. juli 2010 at opgive selskabets hidtidige investeringskoncept og managementaftalen med Trends Kapitalpleje A/S, og depotselskabsaftalen med Basisbank A/S blev opsagt. Bestyrelsen implementerede samtidigt en ny investeringspolitik ud fra hvilken, der foretages investering i danske og udenlandske aktier Årsrapport

8 og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Der forfølges en overvejende defensiv porteføljestrategi. Medio august 2010 gennemførte bestyrelsen et struktureret aktietilbagekøb med henblik på at give utilfredse aktionærer mulighed for exit. Herved erhvervedes 13,4% af kapitalen med en rabat på 4,5% i forhold til aktiernes indre værdi. Bestyrelsen er af den opfattelse, at DK Trends Invest A/S kapitalbase ikke er tilstrækkelig til, at selskabet kan fortsætte som et selvstændigt investeringsselskab. Bestyrelsen har derfor siden august 2010 sonderet mulighederne for at tilføre selskabet ny aktivitet. Forudsætningen for disse sonderinger har været, at der skal være tale om en for aktionærerne attraktiv investeringsmulighed og en overvejende selvbærende virksomhed med et betydeligt udviklingspotentiale, der sandsynliggør, at virksomheden kan udvikle sig til en attraktiv børsnoteret virksomhed inden for en tidshorisont på 3-5 år. Bestyrelsen har evalueret muligheder i en række brancher. Fælles for mange af de muligheder, selskabet er blevet præsenteret for, har dog været, at der har været tale om virksomheder og aktiviteter, der har befundet sig på et tidligt udviklingsstadie, hvor det har været vanskeligt at vurdere potentialet, og hvor risikoen har været høj. Der er fortsat dialog med flere interessenter. Såfremt den igangværende søgeproces ikke inden for en kort periode fører til, at der nås en aftale om tilførsel af en for aktionærerne attraktiv ny aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at foreslå en fusion af de to selskaber eller en likvidation af DK Trends Invest A/S. Regnskabet er aflagt udfra et princip om going concern. Forventninger til 2011 For 2011 forventes et positivt resultat. Forventningen er baseret på selskabets nuværende aktivitet. Tilføres selskabet ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet væsentlige begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af den aflagte årsrapport. Finanskalender for marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2011 Årsrapport

9 Særlige risici Forretningsmæssige risici Selskabets væsentligste forretningsmæssige risiko er udsving i børskurserne på de værdipapirer, selskabet investerer i. Som følge heraf har bestyrelsen særlig fokus på dette område og modtager løbende rapportering om selskabets eksponering og udviklingen heri. Værdipapirrisiko Risikoen ved værdipapirinvestering kan opdeles i markedsrisiko og selskabsrisiko. Markedsrisikoen er den mere generelle risiko for, at markederne falder og dermed påvirker resultatet negativt. Selskabsrisikoen er risikoen for, at de enkelte værdipapirer i porteføljen udvikler sig ugunstigt i forhold til markederne generelt. Selskabet søger at reducere følsomheden overfor selskabsspecifikke risici ved at opretholde en diversificeret portefølje af værdipapirer. Selskabet har aktuelt valgt en defensiv porteføljestrategi. Likviditetsrisiko Det er selskabets politik, at der altid er tilstrækkelig likviditet til rettidigt at kunne honorere alle de krav, som selskabet ønsker betalt. Der tages hensyn hertil ved investering i værdipapirer. Kreditrisiko Selskabets likvider er indestående i selskabets depotbank, Ringkjøbing Landbobank. Selskabet vurderer, at den hermed forbundne kreditrisiko er lav. Valutarisiko Selskabet har kun i mindre omfang direkte investeringer i værdipapirer, der er noteret i udenlandsk valuta og anvender derfor ikke terminssikring. Risikostyring Risikostyringen er et centralt element i virksomhedens drift. Virksomhedens risici overvåges løbende, og forud for enhver påtænkt værdipapirhandel vurderes den heraf følgende ændring i virksomhedens overordnede risikoprofil. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ingen særlige usikkerheder ved indregning og måling. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Prisansættelse og omsættelighed Selskabet søger ved daglig opgørelse og offentliggørelse af den indre værdi af selskabets aktier at sikre gennemsigtighed i prisfastsættelsen af selskabets aktier. Selskabet har aktuelt ikke en market making ordning for selskabets aktier. Årsrapport

10 Corporate Governance DK Trends Invest A/S Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, der senest er opdateret d. 8. april 2010, er af bestyrelsen for NASDAQ OMX Copenhagen A/S besluttet indarbejdet i børsens regler for udstedere af aktier. I henhold til disse skal alle børsnoterede selskaber i de situationer, hvor anbefalingerne fraviges helt eller delvist, redegøre nærmere for baggrunden herfor. Bestyrelsen i DK Trends Invest A/S vurderer løbende selskabets corporate governance, anbefalingerne og best practice på området for god selskabsledelse. Bestyrelsen har i det følgende samlet sine kommentarer til anbefalingerne, herunder forklaringer på, at selskabet på udvalgte områder har valgt at fravige anbefalingerne. Nærværende redegørelse er ligeledes tilgængelig på selskabets hjemmeside (www.dkti.dk). De gældende anbefalinger for god selskabsledelse er tilgængelige på Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen DK Trends Invest A/S har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om selskabets udvikling. Der offentliggøres løbende børsmeddelelser om selskabets udvikling, bl.a. i form af daglige opgørelser af indre værdi samt kvartals-, halvårs- og helårsrapporter. Aktiekapitalen består af stk. aktier á nominelt DKK 10. Selskabet har kun én aktieklasse, og ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Bestyrelsen vurderer, at selskabet, med dets nuværende aktivitet, har en hensigtsmæssig aktie- og kapitalstruktur. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst tre ugers varsel. Ledelsen anser vedtægternes frister for varsel for passende for DK Trends Invest A/S. Indkaldelsen sker elektronisk ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved udsendelse af børsmeddelelse, hvor også de fuldstændige forslag på generalforsamlingen fremgår. Aktionærerne kan via selskabets hjemmeside rekvirere adgangskort og afgive fuldmagt til den forestående generalforsamling. Bestyrelsen vil positivt vurdere eventuelle overtagelsesforsøg og vil herunder særligt lægge vægt på, hvad der er attraktivt for aktionærerne således, at disse gives mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar DK Trends Invest A/S fører løbende en aktiv dialog med aktionærer, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter. Selskabet har ikke udarbejdet politikker vedrørende samfundsansvar, og da selskabet ikke har ansatte udover direktionen, er der ikke taget beslutninger om egentlige sociale retningslinjer i relation til medarbejdere. Åbenhed og gennemsigtighed og transparens DK Trends Invest A/S har en informationspolitik, der sikrer, at væsentlige informationer, som har betydning for aktionærer og andre interessenter, straks offentliggøres. Offentliggørelsen sker via børsmeddelelser. Alle børsmeddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Børsmeddelelser udarbejdes alene på dansk. Som følge af selskabets størrelse og aktionærsammensætning har selskabet af omkostningshensyn fravalgt at udarbejde information på engelsk. Investorrelationer varetages af bestyrelsesformanden. På hjemmesiden findes oplysninger om selskabet samt årsrapporter, delårsrapporter herunder kvartalsmeddelelser og øvrige børsmeddelelser. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af selskabet, herunder fastlægger og beslutter omfang og indhold af samarbejdsaftaler samt ansætter direktionen, udøver kontrol med ledelse og forretning, samt ved- Årsrapport

11 tager politikker for styring af de risici, der er mest relevante for selskabet. Bestyrelsen er nyvalgt på den ekstraordinære generalforsamling d. 1. juli Det er den nye bestyrelse, der aflægger årsrapport for Forretningsorden for bestyrelsen, som er tilpasset selskabets behov, er blevet revideret. Det tilstræbes, at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetencer udnyttes fuldt ud. Selskabet har af hensyn til selskabets størrelse ikke fundet det hensigtsmæssigt at vælge en næstformand. Bestyrelsen mødes minimum 4 gange om året efter en fastlagt møde- og arbejdsplan. I 2010 er der afholdt 20 bestyrelsesmøder. Rapportering fra direktion og til bestyrelsen foregår hver måned. Det er bestyrelsens opfattelse, at mindst to af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige i henhold til Nasdaq OMX Copenhagen A/S definition heraf. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering Det tilstræbes ved sammensætning af bestyrelsen, at medlemmerne tilsammen repræsenterer relevante kompetencer til ledelse af et investeringsselskab. Bestyrelsen er valgt af aktionærerne på generalforsamlingen. Kandidater og deres profil er som hovedregel forinden valget oplyst på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har på grund af dets størrelse ikke formaliserede procedurer for udvælgelse og indstilling af bestyrelseskandidater. Alle tre bestyrelsesmedlemmer har brancherelevant ekspertise. I øvrigt henvises til afsnittet bestyrelse og direktion, hvoraf nærmere oplysning om bestyrelse og direktion fremgår. Bestyrelsen består ifølge selskabets vedtægter af 3-5 medlemmer, som alle vælges hvert år af aktionærerne. I forbindelse med at selskabets daværende direktør fratrådte d. 1. marts 2010, var daværende bestyrelsesmedlem Jens Winther Waring og bestyrelsesmedlem Torben Nordquist i forlængelse af hinanden tillige direktør i selskabet i en periode på sammenlagt fire måneder. Dette skal ses i lyset af de forventede ændringer i selskabets ejerforhold. Bestyrelsen vælger selv sin formand, og som følge af selskabets størrelse er det valgt ikke at udpege en næstformand. Formanden har haft udførende opgaver for selskabet, hvilket skal ses i sammenhæng med selskabets størrelse, hvor der ikke er ansatte udover direktionen. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Af selskabets vedtægter 7.8 fremgår, at ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen har ikke nedsat forskellige bestyrelsesudvalg såsom nominerings- og vederlagsudvalg, da disse opgaver varetages af den samlede bestyrelse, hvilket skal ses i forhold til selskabets størrelse. Som følge af den korte tid som bestyrelsen har været valgt, er der ikke foretaget en evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde. Ledelsens vederlag Bestyrelsen og direktionen aflønnes med et fast honorar. Bestyrelsen og direktionen modtager ikke optioner og har ikke andre incitamentsprogrammer. Honorarets størrelse er fastsat udfra en vurdering af arbejdets og ansvarets omfang samt ledelsesmedlemmernes kompetencer. Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens honorar. Årsrapport

12 Bestyrelsens og direktionens vederlag for 2010 fordeler sig således: Bestyrelseshonorarer 2010 DKK Bestyrelsesformand Torben Nordquist Bestyrelsesmedlem John Levin Bestyrelsesmedlem Philipp Skafte-Holm Tidligere bestyrelsesmedlemmer I alt Bestyrelsen honoreres med DKK pr. menigt medlem p.a. og formanden med DKK p.a. Hertil kan komme betaling for udført ekstraarbejde. Bestyrelsesformand Torben Nordquist har i 2010 modtaget DKK for udført ekstraarbejde. Direktionshonorarer 2010 DKK Direktør Steffen Schouw Tidligere direktører I alt Direktør Steffen Schouw aflønnes med DKK pr. måned. Der henvises i øvrigt til regnskabets note 4. Regnskabsaflæggelse Årsrapporten er aflagt efter forudsætning om going concern og indeholder efter bestyrelsens opfattelse alle relevante informationer for at kunne bedømme selskabets status og drift. Risikostyring og intern kontrol Der henvises til afsnittet om risikostyring under særlige ricisi. Henset til selskabets og selskabets organisations størrelse har bestyrelsen ikke fundet det relevant at etablere en whistleblower-ordning. Revision Bestyrelsen foretager i samråd med direktionen en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. Revisoraftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem selskabets bestyrelse og revisor. Bestyrelsen vedtager tillige de overordnede generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed. Den samlede bestyrelse fungerer som revisionsudvalg. Revisionsudvalget drøfter bl.a. interne kontrolsystemer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn samt revisionens observationer og konklusioner bl.a. baseret på revisionsprotokollater. Henset til selskabets størrelse og forretningens natur har bestyrelsen ikke fundet det relevant at etablere intern revision. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. DK Trends Invest A/S afholder generalforsamling den 14. april Årsrapport

13 Bestyrelse og direktion Torben Nordquist, bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 8. februar Bestyrelsesformand siden d. 1. juli Født 1953 Antal aktier: 10, ejerandel 0,00% Torben Nordquist er uddannet cand. polit. og har været direktør i en række virksomheder inden for industri, service- og finanssektoren. Torben Nordquist er nu CFO & Partner i Mark Information A/S. Særlige kompetenceområder er økonomi og finans, strategiudvikling/forretningsplaner, køb og salg af virksomheder samt IT. Torben Nordquist har bred erfaring med bestyrelsesarbejde, børsprospekter og børskommunikation. Tillidshverv i øvrigt: Bestyrelsesformand i Copenhagen Investor A/S samt bestyrelsesformand/medlem i datterselskaber heraf. CFO & Partner i Mark Information Holding A/S samt direktør eller bestyrelsesmedlem i en række tilknyttede selskaber hertil. Direktør i NORDTAN ApS John Levin, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 14. april Født 1948 Antal aktier: 0, ejerandel 0,00% John Levin er uddannet cand.merc. og cand.polit. John Levin har været chefanalytiker for Privatbanken i og i perioden direktør for Investeringsforeningen Privatinvest. Han har siden 1985 været selvstændig med speciale i porteføljeforvaltning. John Levin er direktør og hovedaktionær i Copenhagen Investor A/S, Copenhagen Invest A/S og Copenhagen Investor Real Estate ApS. Philipp Skafte-Holm, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 1. juli Født 1958 Antal aktier: 3.510, ejerandel 0,44% Philipp Skafte-Holm er læge fra Københavns Universitet I 1992 ansat i privat konsulentvirksomhed med speciale i intern og ekstern kommunikation og blev senere direktør i selskabet IQM i samme gruppe af virksomheder. Philipp Skafte-Holm stiftede Mentor Instituttet i Virksomheden beskæftiger sig med kvalitetsudvikling og kommunikation i sundhedssektoren og i virksomheder med relation til sundhedssektoren. Philipp Skafte- Holm har sideløbende med sin erhvervskarriere beskæftiget sig med aktieinvesteringer nu overvejende i Mentor Instituttet Holding. Philipp Skafte-Holm er eneejer og direktør i virksomhederne Mentor Instituttet ApS og Mentor Instituttet Holding ApS. Steffen Schouw, direktør Direktør i DK Trends Invest A/S siden d. 8. juli Født 1969 Antal aktier: 1.055, ejerandel 0,13% Steffen Schouw er cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen samt Chartered Financial Analyst (CFA) under den internationale Association of Investment Managent and Research. Han har i mere end 10 år analyseret og værdiansat selskaber. Først som aktieanalytiker i børsmæglerselskabet Bjørnskov & Co. og fra 1998 hos Audon Trap & Partners. Steffen Schouw er tillige CFO i SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark. SmallCap Danmark A/S er majoritetsaktionær i selskabet med en ejerandel på 67,6% af aktiekapitalen. Årsrapport

14 Aktie- og aktionærinformation Selskabets aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ). Aktiekapitalen udgør ultimo 2010 DKK og er fordelt på stk. aktier á DKK 10. Alle aktier er frit omsættelige, og ingen aktier har særlige rettigheder. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 30. juni 2011 ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen er bemyndiget til, i en periode på 5 år fra d. 14. april 2010, at erhverve egne aktier op til 90% af selskabets aktiekapital til en pris 4,5% til 10% under den på erhvervelsestidspunktet opgjorte indre værdi. Beslutninger om ændring af vedtægterne følger lovgivningen, idet vedtægterne ikke stiller særlige krav eller har bestemmelser herom. Dog er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af en offentlig myndighed. Bestyrelsen har ikke gjort brug af denne bemyndigelse. Aktionærsammensætning Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 81,7% af selskabets aktiekapital (96,0% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). SmallCap Danmark A/S ejede ultimo ,6% af selskabets aktiekapital (79,4% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ingen øvrige aktionærer ejede mere end 5% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 14,8% af aktiekapitalen. Handel i selskabets aktier I 2010 på NASDAQ OMX Copenhagen A/S omsat stk. aktier i selskabet med en samlet kursværdi på DKK 35,2m. kr. Kursudvikling Kursen på selskabets aktier steg i 2010 med DKK 9,0 pr. aktie (12,7%), fra DKK 71,0 pr. aktie primo året til DKK 80,0 pr. aktie ultimo året. Den indre værdi af selskabets aktier steg i året med DKK 4,30 kr. pr. aktie (5,5%), fra DKK 78,37 pr. aktie til DKK 82,67 pr. aktie. OMXC20 indekset steg i 2010 med 35,9%. Udbytte Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling den 14. april 2011, at der betales et udbytte på DKK 15 pr. aktie for Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Årsrapport

15 Ledelsesberetning Finanskalender marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2011 Børsmeddelelser 2010 Nr. Dato Indhold 01/ /01/2010 Forslag om likvidation ikke vedtaget 02/ /01/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 14. januar / /01/2010 Meddelelse om indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling 04/ /01/2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Rettelse til delårsrapport 1. halvår / /02/2010 Bestyrelsens handlingsplan for DK Trends Invest A/S 09/ /03/2010 Ny adm. dir., opsigelse af market making og investeringsrådgivningsaftale 10/ /03/2010 Ændring af finanskalender / /03/2010 Årsrapport / /03/2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 13. april / /03/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 14/ /03/2010 Opgørelse over skønnede likvidationsomkostninger 15/ /04/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 16/ /04/2010 Insideres handel 17/ /04/2010 Referat af ordinær generalforsamling d. 14. april / /04/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 19/ /05/2010 Delårsrapport 1. kvartal / /06/2010 Frivilligt overtagelsestilbud fra SmallCap Danmark A/S 21/ /06/2010 Ny direktør 22/ /06/2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli / /06/2010 Bestyrelsens holdning til frivilligt overtagelsestilbud fra SmallCap Danmark A/S 24/ /07/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli / /07/2010 Ny investeringspolitik 26/ /07/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 27/ /07/2010 Insideres handel 28/ /07/2010 Ny direktør 29/ /08/2010 Ændring af finanskalender for / /08/2010 Delårsrapport 1. halvår / /08/2010 DK Trends Invest A/S lancerer ny hjemmeside 32/ /08/2010 Køb af egne aktier 33/ /08/2010 Insideres handel 34/ /08/2010 Ændring i bestyrelsen 35/ /11/2010 Delårsrapport 1-3. kvartal / /12/2010 Dialog med potentiel køber 37/ /12/2010 Finanskalender 2011 Årsrapport

16 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for DK Trends Invest A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internationale Financial Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret den 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. marts 2011 Direktion: Steffen Schouw Bestyrelse: Torben Nordquist John Levin Philipp Skafte-Holm formand Årsrapport

17 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i DK Trends Invest A/S Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for DK Trends Invest A/S for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsrapport

18 Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 3. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Årsrapport

19 Resultat- og totalindkomstopgørelse (DKK) Note Investeringsresultat Finansielle indtægter Investeringsresultat, brutto Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomst Resultat pr. aktie/resultat pr. udvandet aktie 3,26-2,20 Årsrapport

20 Balance pr. 31. december (DKK) Note Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kortfristede gældsforpligtelser 8 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital 9 Aktiekapital Foreslået udbytte Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Årsrapport

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2015 7 Ikke-finansielle

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere