DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: ) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K

2 Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger 2 Resumé 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsesberetning 5 Bestyrelse og direktion 12 Resultat- og totalindkomstopgørelse 18 Balance pr. 31. december 19 Pengestrømsopgørelse 21 Noteoversigt 22 Årsrapport

3 Selskabsoplysninger Selskab DK Trends Invest A/S C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Telefon: Hjemmeside: Mail: CVR.nr.: Stiftet: 22. januar 2007 Regnskabsår: 1. januar december 4. regnskabsår Bestyrelse Torben Nordquist, formand John Levin Philipp Skafte-Holm Direktion Steffen Schouw Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 DK-6950 Ringkøbing Prisfastsættelse og handel Selskabets er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ) Indre værdi og øvrige børsmeddelser Selskabets regnskabsmæssige indre værdi offentliggøres dagligt. Den seneste offentliggjorte værdi findes sammen med øvrige børsmeddelelser på selskabets hjemmeside, og på Nasdaq OMX Copenhagen A/S s hjemmeside, Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april Dirigent Årsrapport

4 Resumé Resultat Årets resultat blev DKK 2,4m mod DKK -1,8m i Resultat pr. aktie blev DKK 3,26 mod DKK -2,20 i Årets afkast blev 5,5%. Afkastet er lavere end stigningen på aktiemarkedet generelt, hvilket primært skyldes, at selskabet igennem specielt 1. halvår har opretholdt en meget høj likviditetsandel, da selskabet på grund af uro i ejerkredsen befandt sig i en ledelsesmæssig og strategisk uafklaret situation. Investeringsandelen er igennem 3. kvartal 2010 gradvist øget og udgjorde ultimo % af selskabets egenkapital mod 52% ultimo Egenkapitalen udgjorde ultimo 2010 DKK 56,2m mod DKK 62,5m ultimo 2009 (indre værdi DKK 82,67 mod DKK 78,37). Faldet i egenkapitalen skyldes køb af egne aktier for DKK 8,8m. Ultimo 2010 ejede selskabet 14,8% egne aktier. Aktionærer og aktivitet Længere tids uro blandt aktionærerne førte i 2010 til stor udskiftning i selskabets ejerkreds, og til at selskabet fik en ny majoritetsaktionær, SmallCap Danmark A/S. SmallCap Danmark A/S, et børsnoteret investeringsselskab, der er specialiseret i investering i small og mid cap aktier, ejede ved årets udgang 67,7% af selskabets aktiekapital hhv. 79,4% af den cirkulerende aktiekapital. Selskabet fik primo juli 2010 ny ledelse i form af ny bestyrelse og direktion, der med det samme gik bort fra selskabets hidtidige investeringsstrategi og implementerede en ny, hvor der investeres i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Der forfølges en overvejende defensiv porteføljestrategi. Bestyrelsen er af den opfattelse, at DK Trends Invest A/S kapitalbase ikke er tilstrækkelig til, at selskabet kan fortsætte som et selvstændigt investeringsselskab. Bestyrelsen har derfor iværksat en søgeproces, hvor det sonderes, om selskabet kan tilføres en ny aktivitet. Såfremt den igangværende søgeproces ikke inden for en kort periode fører til, at der nås en aftale om tilførsel af en ny attraktiv aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at foreslå en fusion af de to selskaber eller en likvidation af DK Trends Invest A/S. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales DKK 15 pr. aktie i udbytte for Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Forventninger til 2011 Selskabet forventer i 2011 et positivt resultat. Forventningen er afgivet under forudsætning af uændret aktivitet. Såfremt selskabet tilføres ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger. Årsrapport

5 Hoved- og nøgletal Resultat (DKK) Kursgevinst på værdipapirer, netto Modtaget aktieudbytte Bankrenter Indtægter Resultatafhængigt honorar Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat/totalindkomst Balance (DKK) Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Balancesum Passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital Balancesum Nøgletal (DKK) Totalindkomst pr. aktie / pr. udvandet aktie 3,26-2,20-19,46-0,82 Resultat pr. aktie / pr. udvandet aktie 3,26-2,20-19,46-0,82 Indre værdi pr. aktie / pr. udvandet aktie 82,67 78,37 80,57 99,57 Børskurs 80,00 71,00 71,00 88,00 Omkostningsprocent 4,48% 4,41% 2,74% 2,24% Egenkapitalforrentning før omkostninger og skat 8,61% 10,51% -26,15% 2,72% Egenkapitalforrentning før skat 4,13% 6,11% -28,90% -1,17% Egenkapitalforrentning efter skat 4,12% -2,77% -21,56% -0,82% Antal aktier ultimo året excl. egne aktier Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2010" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til afsnittet nøgletalsdefinitioner under anvendt regnskabspraksis. Årsrapport

6 Ledelsesberetning Årets resultat Årets resultat hhv. før og efter skat blev DKK 2,5m og DKK 2,4m. I 2009 var resultat før skat DKK 3,9m, mens resultat efter skat var negativt med DKK 1,8m som følge af nedskrivning af tidligere aktiverede, fremførbare aktietab og skattemæssige underskud i forbindelse med indførelsen af nye skatteregler for investeringsselskaber og selskabets overgang til beskatning efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19. Resultatet er i overensstemmelse med det forventede. Indre værdi steg i 2010 fra DKK 78,37 til DKK 82,67, en stigning på DKK 4,30 eller 5,5%. Der blev ikke udbetalt udbytte i Afkast / rente p.a OMXC20 35,9% 35,9% OMXC 31,2% 32,1% MSCI Europe 1,0% 31,2% 10 årig statsobligation, primo år 3,8% 3,4% Årets afkast er lavere end stigningen på aktiemarkedet generelt (se tabellen). Den primære årsag til dette er, at selskabet igennem store dele af året opretholdte en høj likviditetsandel. Det gælder særligt i første halvår 2010, hvor selskabet på grund af uro i ejerkredsen befandt sig i en ledelsesmæssig og strategisk uafklaret situation. D. 1/ fik selskabet ny hovedaktionær, og selskabets nuværende bestyrelse blev indvalgt på en ekstraordinær generalforsamling samme dag. Bestyrelsen iværksatte umiddelbart en ny investeringspolitik, der indebærer investering i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer primært via investeringsforeninger. Igennem 3. kvartal 2010 blev værdipapirinvesteringerne gradvist øget. De i året passerede ændringer i selskabets ejerstruktur, ledelse, aktivitet og investeringspolitik er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit ny ejerstruktur og aktivitet. Resultatudviklingen i 2. halvår 2010 Den nye investeringspolitik var implementeret med fuld virkning fra 4. kvartal I 4. kvartal 2010 var stigningen i indre værdi DKK 4,4, svarende til 5,6%. Det danske aktiemarked steg i 4. kvartal 2010 med 9,4% (OMXC), mens europæiske aktier steg 4,1% (MSCI Europe). I 2. halvår 2010 steg indre værdi DKK 5,5 / 7,1%. OMXC steg med 14,7%, mens MSCI World steg med 23,8%. Omkostningsprocenten var i 2. halvår ,3% på annualiseret basis. I 2009 var omkostningsprocenten 4,4%, og for hele 2010 var omkostningsprocenten 4,5%. Fremadrettet forventes en omkostningsprocent i niveauet 1,5% p.a. Den reducerede omkostningsprocent er en konsekvens af, at selskabets administration nu varetages af SmallCap Danmark A/S samt, at 2010 har været påvirket af omkostninger af engangskarakter som følge af uroen i ejerkredsen samt ændringerne i ledelse og strategi. 3. kvartal kvartal halvår halvår 2010 Stigning i IV DKK 1,1 / 1,4% DKK 4,4 / 5,6% DKK 5,5 / 7,1% DKK -1,2 / -1,5% Stigning i OMXC20 6,1% 9,7% 16,4% 16,7% Stigning i OMXC 4,8% 9,4% 14,7% 14,3% Stigning i MSCI Europe 18,9% 4,1% 23,8% -18,4% Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på DKK 15 pr. aktie for 2010, svarende til i alt DKK 10,2m. Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Årets resultat foreslås således overført til foreslået udbytte. Der foreslås endvidere overført DKK 7,7m fra overført resultat til foreslået udbytte. Resultatdisponeringen fremgår af egenkapitalopgørelsen på side 20. Årsrapport

7 Balance og egenkapital Selskabets balance udgjorde d. 31. december 2010 DKK 56,6m (ultimo 2009 DKK 63,3m). DK Trends Invest A/S Egenkapital var d. 31. december 2010 DKK 56,2m mod DKK 62,5m ultimo 2009 og er således i året reduceret med DKK 6,3m. Ændringen er sammensat af en stigning på DKK 2,4m fra årets resultat og en reduktion på DKK 8,8m ved køb af egne aktier. Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo ,8% af aktiekapitalen (ultimo 2009 ejede selskabet ikke egne aktier). Investeringerne udgjorde ultimo ,0% af egenkapitalen. Af investeringerne udgør investering i small cap aktier via Investeringsforeningen SmallCap Danmark ca. 1/3, medens ca. 25 % er investeret i High Yield Bonds via investeringsforeningerne TRP Global High Yield Bonds og Nykredit Engros Højrente Europa. Den resterende portefølje består af danske og svenske aktier, hvoraf størstedelen er investeret via LD Invest Danske Aktier. Værdipapirer DKKm % af egenkapital Investeringsforeningen SmallCap Danmark 15,6 27,7% LD Invest Danske Aktier 10,6 18,9% TRP Global High Yield Bonds 7,6 16,8% Nykredit Engros Højrente Europa 3,5 7,8% TopDanmark 1,5 3,3% G4S 1,4 3,0% Swedish Match 1,3 2,9% AstraZeneca 1,3 2,8% Novo Nordisk 1,3 2,8% A. P. Møller Mærsk 1,0 2,2% I alt 44,9 80,0% Ny ejerstruktur og aktivitet Selskabet er stiftet i januar 2007 som et investeringsselskab. Forretningsgrundlaget var aktieinvestering baseret på et analysekoncept med hovedvægt på teknisk analyse. Efter en længere periode med negative resultater var der i efteråret 2009 en betydelig utilfredshed i ejerkredsen, og en gruppe af aktionærer tog initiativ til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om likvidation af selskabet. Generalforsamlingen afholdtes primo januar 2010, hvor forslaget, der krævede 2/3 flertal, ikke opnåede den fornødne tilslutning. Med baggrund i uenigheden i ejerkredsen om selskabets fremtid besluttede den daværende bestyrelse at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse primo februar. Et flertal i den nyvalgte bestyrelse indstillede på selskabets ordinære generalforsamling i april 2010 på ny forslag om likvidation. Forslaget opnåede igen ikke den fornødne tilslutning. Hen over foråret 2010 opkøbte SmallCap Danmark A/S aktier i selskabet. SmallCap Danmark A/S er et børsnoteret investeringsselskab, der har specialiseret sig i investering i børsnoterede small og mid cap aktier (læs mere om selskabet på Ved udgangen af maj 2010 ejede SmallCap Danmark A/S 21% af aktiekapitalen i DK Trends Invest A/S, og d. 31. maj fremsatte SmallCap Danmark A/S et frivilligt tilbud om aktieombytning. Bytteforholdet var baseret på indre værdier af aktierne i de to selskaber i forholdet 1:1. Efter udløb af tilbudsperioden og effektuering af indkomne accepter var SmallCap Danmark A/S s ejerandel d. 1. juli 2010 øget til 66,7%. På SmallCap Danmark A/S s foranledning afholdtes d. 1. juli 2010 ekstraordinær generalforsamling, hvor DK Trends Invest A/S s nuværende bestyrelse blev indvalgt. Bestyrelsen ansatte d. 8. juli 2010 selskabets nuværende direktion. Bestyrelsen besluttede d. 1. juli 2010 at opgive selskabets hidtidige investeringskoncept og managementaftalen med Trends Kapitalpleje A/S, og depotselskabsaftalen med Basisbank A/S blev opsagt. Bestyrelsen implementerede samtidigt en ny investeringspolitik ud fra hvilken, der foretages investering i danske og udenlandske aktier Årsrapport

8 og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Der forfølges en overvejende defensiv porteføljestrategi. Medio august 2010 gennemførte bestyrelsen et struktureret aktietilbagekøb med henblik på at give utilfredse aktionærer mulighed for exit. Herved erhvervedes 13,4% af kapitalen med en rabat på 4,5% i forhold til aktiernes indre værdi. Bestyrelsen er af den opfattelse, at DK Trends Invest A/S kapitalbase ikke er tilstrækkelig til, at selskabet kan fortsætte som et selvstændigt investeringsselskab. Bestyrelsen har derfor siden august 2010 sonderet mulighederne for at tilføre selskabet ny aktivitet. Forudsætningen for disse sonderinger har været, at der skal være tale om en for aktionærerne attraktiv investeringsmulighed og en overvejende selvbærende virksomhed med et betydeligt udviklingspotentiale, der sandsynliggør, at virksomheden kan udvikle sig til en attraktiv børsnoteret virksomhed inden for en tidshorisont på 3-5 år. Bestyrelsen har evalueret muligheder i en række brancher. Fælles for mange af de muligheder, selskabet er blevet præsenteret for, har dog været, at der har været tale om virksomheder og aktiviteter, der har befundet sig på et tidligt udviklingsstadie, hvor det har været vanskeligt at vurdere potentialet, og hvor risikoen har været høj. Der er fortsat dialog med flere interessenter. Såfremt den igangværende søgeproces ikke inden for en kort periode fører til, at der nås en aftale om tilførsel af en for aktionærerne attraktiv ny aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at foreslå en fusion af de to selskaber eller en likvidation af DK Trends Invest A/S. Regnskabet er aflagt udfra et princip om going concern. Forventninger til 2011 For 2011 forventes et positivt resultat. Forventningen er baseret på selskabets nuværende aktivitet. Tilføres selskabet ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet væsentlige begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af den aflagte årsrapport. Finanskalender for marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2011 Årsrapport

9 Særlige risici Forretningsmæssige risici Selskabets væsentligste forretningsmæssige risiko er udsving i børskurserne på de værdipapirer, selskabet investerer i. Som følge heraf har bestyrelsen særlig fokus på dette område og modtager løbende rapportering om selskabets eksponering og udviklingen heri. Værdipapirrisiko Risikoen ved værdipapirinvestering kan opdeles i markedsrisiko og selskabsrisiko. Markedsrisikoen er den mere generelle risiko for, at markederne falder og dermed påvirker resultatet negativt. Selskabsrisikoen er risikoen for, at de enkelte værdipapirer i porteføljen udvikler sig ugunstigt i forhold til markederne generelt. Selskabet søger at reducere følsomheden overfor selskabsspecifikke risici ved at opretholde en diversificeret portefølje af værdipapirer. Selskabet har aktuelt valgt en defensiv porteføljestrategi. Likviditetsrisiko Det er selskabets politik, at der altid er tilstrækkelig likviditet til rettidigt at kunne honorere alle de krav, som selskabet ønsker betalt. Der tages hensyn hertil ved investering i værdipapirer. Kreditrisiko Selskabets likvider er indestående i selskabets depotbank, Ringkjøbing Landbobank. Selskabet vurderer, at den hermed forbundne kreditrisiko er lav. Valutarisiko Selskabet har kun i mindre omfang direkte investeringer i værdipapirer, der er noteret i udenlandsk valuta og anvender derfor ikke terminssikring. Risikostyring Risikostyringen er et centralt element i virksomhedens drift. Virksomhedens risici overvåges løbende, og forud for enhver påtænkt værdipapirhandel vurderes den heraf følgende ændring i virksomhedens overordnede risikoprofil. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ingen særlige usikkerheder ved indregning og måling. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Prisansættelse og omsættelighed Selskabet søger ved daglig opgørelse og offentliggørelse af den indre værdi af selskabets aktier at sikre gennemsigtighed i prisfastsættelsen af selskabets aktier. Selskabet har aktuelt ikke en market making ordning for selskabets aktier. Årsrapport

10 Corporate Governance DK Trends Invest A/S Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, der senest er opdateret d. 8. april 2010, er af bestyrelsen for NASDAQ OMX Copenhagen A/S besluttet indarbejdet i børsens regler for udstedere af aktier. I henhold til disse skal alle børsnoterede selskaber i de situationer, hvor anbefalingerne fraviges helt eller delvist, redegøre nærmere for baggrunden herfor. Bestyrelsen i DK Trends Invest A/S vurderer løbende selskabets corporate governance, anbefalingerne og best practice på området for god selskabsledelse. Bestyrelsen har i det følgende samlet sine kommentarer til anbefalingerne, herunder forklaringer på, at selskabet på udvalgte områder har valgt at fravige anbefalingerne. Nærværende redegørelse er ligeledes tilgængelig på selskabets hjemmeside (www.dkti.dk). De gældende anbefalinger for god selskabsledelse er tilgængelige på Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen DK Trends Invest A/S har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om selskabets udvikling. Der offentliggøres løbende børsmeddelelser om selskabets udvikling, bl.a. i form af daglige opgørelser af indre værdi samt kvartals-, halvårs- og helårsrapporter. Aktiekapitalen består af stk. aktier á nominelt DKK 10. Selskabet har kun én aktieklasse, og ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Bestyrelsen vurderer, at selskabet, med dets nuværende aktivitet, har en hensigtsmæssig aktie- og kapitalstruktur. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst tre ugers varsel. Ledelsen anser vedtægternes frister for varsel for passende for DK Trends Invest A/S. Indkaldelsen sker elektronisk ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved udsendelse af børsmeddelelse, hvor også de fuldstændige forslag på generalforsamlingen fremgår. Aktionærerne kan via selskabets hjemmeside rekvirere adgangskort og afgive fuldmagt til den forestående generalforsamling. Bestyrelsen vil positivt vurdere eventuelle overtagelsesforsøg og vil herunder særligt lægge vægt på, hvad der er attraktivt for aktionærerne således, at disse gives mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar DK Trends Invest A/S fører løbende en aktiv dialog med aktionærer, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter. Selskabet har ikke udarbejdet politikker vedrørende samfundsansvar, og da selskabet ikke har ansatte udover direktionen, er der ikke taget beslutninger om egentlige sociale retningslinjer i relation til medarbejdere. Åbenhed og gennemsigtighed og transparens DK Trends Invest A/S har en informationspolitik, der sikrer, at væsentlige informationer, som har betydning for aktionærer og andre interessenter, straks offentliggøres. Offentliggørelsen sker via børsmeddelelser. Alle børsmeddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Børsmeddelelser udarbejdes alene på dansk. Som følge af selskabets størrelse og aktionærsammensætning har selskabet af omkostningshensyn fravalgt at udarbejde information på engelsk. Investorrelationer varetages af bestyrelsesformanden. På hjemmesiden findes oplysninger om selskabet samt årsrapporter, delårsrapporter herunder kvartalsmeddelelser og øvrige børsmeddelelser. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af selskabet, herunder fastlægger og beslutter omfang og indhold af samarbejdsaftaler samt ansætter direktionen, udøver kontrol med ledelse og forretning, samt ved- Årsrapport

11 tager politikker for styring af de risici, der er mest relevante for selskabet. Bestyrelsen er nyvalgt på den ekstraordinære generalforsamling d. 1. juli Det er den nye bestyrelse, der aflægger årsrapport for Forretningsorden for bestyrelsen, som er tilpasset selskabets behov, er blevet revideret. Det tilstræbes, at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetencer udnyttes fuldt ud. Selskabet har af hensyn til selskabets størrelse ikke fundet det hensigtsmæssigt at vælge en næstformand. Bestyrelsen mødes minimum 4 gange om året efter en fastlagt møde- og arbejdsplan. I 2010 er der afholdt 20 bestyrelsesmøder. Rapportering fra direktion og til bestyrelsen foregår hver måned. Det er bestyrelsens opfattelse, at mindst to af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige i henhold til Nasdaq OMX Copenhagen A/S definition heraf. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering Det tilstræbes ved sammensætning af bestyrelsen, at medlemmerne tilsammen repræsenterer relevante kompetencer til ledelse af et investeringsselskab. Bestyrelsen er valgt af aktionærerne på generalforsamlingen. Kandidater og deres profil er som hovedregel forinden valget oplyst på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har på grund af dets størrelse ikke formaliserede procedurer for udvælgelse og indstilling af bestyrelseskandidater. Alle tre bestyrelsesmedlemmer har brancherelevant ekspertise. I øvrigt henvises til afsnittet bestyrelse og direktion, hvoraf nærmere oplysning om bestyrelse og direktion fremgår. Bestyrelsen består ifølge selskabets vedtægter af 3-5 medlemmer, som alle vælges hvert år af aktionærerne. I forbindelse med at selskabets daværende direktør fratrådte d. 1. marts 2010, var daværende bestyrelsesmedlem Jens Winther Waring og bestyrelsesmedlem Torben Nordquist i forlængelse af hinanden tillige direktør i selskabet i en periode på sammenlagt fire måneder. Dette skal ses i lyset af de forventede ændringer i selskabets ejerforhold. Bestyrelsen vælger selv sin formand, og som følge af selskabets størrelse er det valgt ikke at udpege en næstformand. Formanden har haft udførende opgaver for selskabet, hvilket skal ses i sammenhæng med selskabets størrelse, hvor der ikke er ansatte udover direktionen. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Af selskabets vedtægter 7.8 fremgår, at ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen har ikke nedsat forskellige bestyrelsesudvalg såsom nominerings- og vederlagsudvalg, da disse opgaver varetages af den samlede bestyrelse, hvilket skal ses i forhold til selskabets størrelse. Som følge af den korte tid som bestyrelsen har været valgt, er der ikke foretaget en evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde. Ledelsens vederlag Bestyrelsen og direktionen aflønnes med et fast honorar. Bestyrelsen og direktionen modtager ikke optioner og har ikke andre incitamentsprogrammer. Honorarets størrelse er fastsat udfra en vurdering af arbejdets og ansvarets omfang samt ledelsesmedlemmernes kompetencer. Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens honorar. Årsrapport

12 Bestyrelsens og direktionens vederlag for 2010 fordeler sig således: Bestyrelseshonorarer 2010 DKK Bestyrelsesformand Torben Nordquist Bestyrelsesmedlem John Levin Bestyrelsesmedlem Philipp Skafte-Holm Tidligere bestyrelsesmedlemmer I alt Bestyrelsen honoreres med DKK pr. menigt medlem p.a. og formanden med DKK p.a. Hertil kan komme betaling for udført ekstraarbejde. Bestyrelsesformand Torben Nordquist har i 2010 modtaget DKK for udført ekstraarbejde. Direktionshonorarer 2010 DKK Direktør Steffen Schouw Tidligere direktører I alt Direktør Steffen Schouw aflønnes med DKK pr. måned. Der henvises i øvrigt til regnskabets note 4. Regnskabsaflæggelse Årsrapporten er aflagt efter forudsætning om going concern og indeholder efter bestyrelsens opfattelse alle relevante informationer for at kunne bedømme selskabets status og drift. Risikostyring og intern kontrol Der henvises til afsnittet om risikostyring under særlige ricisi. Henset til selskabets og selskabets organisations størrelse har bestyrelsen ikke fundet det relevant at etablere en whistleblower-ordning. Revision Bestyrelsen foretager i samråd med direktionen en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. Revisoraftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem selskabets bestyrelse og revisor. Bestyrelsen vedtager tillige de overordnede generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed. Den samlede bestyrelse fungerer som revisionsudvalg. Revisionsudvalget drøfter bl.a. interne kontrolsystemer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn samt revisionens observationer og konklusioner bl.a. baseret på revisionsprotokollater. Henset til selskabets størrelse og forretningens natur har bestyrelsen ikke fundet det relevant at etablere intern revision. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. DK Trends Invest A/S afholder generalforsamling den 14. april Årsrapport

13 Bestyrelse og direktion Torben Nordquist, bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 8. februar Bestyrelsesformand siden d. 1. juli Født 1953 Antal aktier: 10, ejerandel 0,00% Torben Nordquist er uddannet cand. polit. og har været direktør i en række virksomheder inden for industri, service- og finanssektoren. Torben Nordquist er nu CFO & Partner i Mark Information A/S. Særlige kompetenceområder er økonomi og finans, strategiudvikling/forretningsplaner, køb og salg af virksomheder samt IT. Torben Nordquist har bred erfaring med bestyrelsesarbejde, børsprospekter og børskommunikation. Tillidshverv i øvrigt: Bestyrelsesformand i Copenhagen Investor A/S samt bestyrelsesformand/medlem i datterselskaber heraf. CFO & Partner i Mark Information Holding A/S samt direktør eller bestyrelsesmedlem i en række tilknyttede selskaber hertil. Direktør i NORDTAN ApS John Levin, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 14. april Født 1948 Antal aktier: 0, ejerandel 0,00% John Levin er uddannet cand.merc. og cand.polit. John Levin har været chefanalytiker for Privatbanken i og i perioden direktør for Investeringsforeningen Privatinvest. Han har siden 1985 været selvstændig med speciale i porteføljeforvaltning. John Levin er direktør og hovedaktionær i Copenhagen Investor A/S, Copenhagen Invest A/S og Copenhagen Investor Real Estate ApS. Philipp Skafte-Holm, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 1. juli Født 1958 Antal aktier: 3.510, ejerandel 0,44% Philipp Skafte-Holm er læge fra Københavns Universitet I 1992 ansat i privat konsulentvirksomhed med speciale i intern og ekstern kommunikation og blev senere direktør i selskabet IQM i samme gruppe af virksomheder. Philipp Skafte-Holm stiftede Mentor Instituttet i Virksomheden beskæftiger sig med kvalitetsudvikling og kommunikation i sundhedssektoren og i virksomheder med relation til sundhedssektoren. Philipp Skafte- Holm har sideløbende med sin erhvervskarriere beskæftiget sig med aktieinvesteringer nu overvejende i Mentor Instituttet Holding. Philipp Skafte-Holm er eneejer og direktør i virksomhederne Mentor Instituttet ApS og Mentor Instituttet Holding ApS. Steffen Schouw, direktør Direktør i DK Trends Invest A/S siden d. 8. juli Født 1969 Antal aktier: 1.055, ejerandel 0,13% Steffen Schouw er cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen samt Chartered Financial Analyst (CFA) under den internationale Association of Investment Managent and Research. Han har i mere end 10 år analyseret og værdiansat selskaber. Først som aktieanalytiker i børsmæglerselskabet Bjørnskov & Co. og fra 1998 hos Audon Trap & Partners. Steffen Schouw er tillige CFO i SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark. SmallCap Danmark A/S er majoritetsaktionær i selskabet med en ejerandel på 67,6% af aktiekapitalen. Årsrapport

14 Aktie- og aktionærinformation Selskabets aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ). Aktiekapitalen udgør ultimo 2010 DKK og er fordelt på stk. aktier á DKK 10. Alle aktier er frit omsættelige, og ingen aktier har særlige rettigheder. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 30. juni 2011 ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen er bemyndiget til, i en periode på 5 år fra d. 14. april 2010, at erhverve egne aktier op til 90% af selskabets aktiekapital til en pris 4,5% til 10% under den på erhvervelsestidspunktet opgjorte indre værdi. Beslutninger om ændring af vedtægterne følger lovgivningen, idet vedtægterne ikke stiller særlige krav eller har bestemmelser herom. Dog er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af en offentlig myndighed. Bestyrelsen har ikke gjort brug af denne bemyndigelse. Aktionærsammensætning Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 81,7% af selskabets aktiekapital (96,0% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). SmallCap Danmark A/S ejede ultimo ,6% af selskabets aktiekapital (79,4% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ingen øvrige aktionærer ejede mere end 5% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 14,8% af aktiekapitalen. Handel i selskabets aktier I 2010 på NASDAQ OMX Copenhagen A/S omsat stk. aktier i selskabet med en samlet kursværdi på DKK 35,2m. kr. Kursudvikling Kursen på selskabets aktier steg i 2010 med DKK 9,0 pr. aktie (12,7%), fra DKK 71,0 pr. aktie primo året til DKK 80,0 pr. aktie ultimo året. Den indre værdi af selskabets aktier steg i året med DKK 4,30 kr. pr. aktie (5,5%), fra DKK 78,37 pr. aktie til DKK 82,67 pr. aktie. OMXC20 indekset steg i 2010 med 35,9%. Udbytte Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling den 14. april 2011, at der betales et udbytte på DKK 15 pr. aktie for Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Årsrapport

15 Ledelsesberetning Finanskalender marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2011 Børsmeddelelser 2010 Nr. Dato Indhold 01/ /01/2010 Forslag om likvidation ikke vedtaget 02/ /01/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 14. januar / /01/2010 Meddelelse om indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling 04/ /01/2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Rettelse til delårsrapport 1. halvår / /02/2010 Bestyrelsens handlingsplan for DK Trends Invest A/S 09/ /03/2010 Ny adm. dir., opsigelse af market making og investeringsrådgivningsaftale 10/ /03/2010 Ændring af finanskalender / /03/2010 Årsrapport / /03/2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 13. april / /03/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 14/ /03/2010 Opgørelse over skønnede likvidationsomkostninger 15/ /04/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 16/ /04/2010 Insideres handel 17/ /04/2010 Referat af ordinær generalforsamling d. 14. april / /04/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 19/ /05/2010 Delårsrapport 1. kvartal / /06/2010 Frivilligt overtagelsestilbud fra SmallCap Danmark A/S 21/ /06/2010 Ny direktør 22/ /06/2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli / /06/2010 Bestyrelsens holdning til frivilligt overtagelsestilbud fra SmallCap Danmark A/S 24/ /07/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli / /07/2010 Ny investeringspolitik 26/ /07/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 27/ /07/2010 Insideres handel 28/ /07/2010 Ny direktør 29/ /08/2010 Ændring af finanskalender for / /08/2010 Delårsrapport 1. halvår / /08/2010 DK Trends Invest A/S lancerer ny hjemmeside 32/ /08/2010 Køb af egne aktier 33/ /08/2010 Insideres handel 34/ /08/2010 Ændring i bestyrelsen 35/ /11/2010 Delårsrapport 1-3. kvartal / /12/2010 Dialog med potentiel køber 37/ /12/2010 Finanskalender 2011 Årsrapport

16 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for DK Trends Invest A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internationale Financial Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret den 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. marts 2011 Direktion: Steffen Schouw Bestyrelse: Torben Nordquist John Levin Philipp Skafte-Holm formand Årsrapport

17 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i DK Trends Invest A/S Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for DK Trends Invest A/S for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsrapport

18 Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 3. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Årsrapport

19 Resultat- og totalindkomstopgørelse (DKK) Note Investeringsresultat Finansielle indtægter Investeringsresultat, brutto Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomst Resultat pr. aktie/resultat pr. udvandet aktie 3,26-2,20 Årsrapport

20 Balance pr. 31. december (DKK) Note Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kortfristede gældsforpligtelser 8 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital 9 Aktiekapital Foreslået udbytte Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Årsrapport

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

DKTI A/S i likvidation CVR-nr. 30 20 71 49

DKTI A/S i likvidation CVR-nr. 30 20 71 49 CVR-nr. 30 20 71 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2011 DKTI A/S

Årsrapport 2011 DKTI A/S Årsrapport 2011 Børsmeddelelse nr. 04 / 2012 23. februar 2012 DKTI A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger 2 Resumé

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere