DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: ) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K

2 Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger 2 Resumé 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsesberetning 5 Bestyrelse og direktion 12 Resultat- og totalindkomstopgørelse 18 Balance pr. 31. december 19 Pengestrømsopgørelse 21 Noteoversigt 22 Årsrapport

3 Selskabsoplysninger Selskab DK Trends Invest A/S C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Telefon: Hjemmeside: Mail: CVR.nr.: Stiftet: 22. januar 2007 Regnskabsår: 1. januar december 4. regnskabsår Bestyrelse Torben Nordquist, formand John Levin Philipp Skafte-Holm Direktion Steffen Schouw Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 DK-6950 Ringkøbing Prisfastsættelse og handel Selskabets er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ) Indre værdi og øvrige børsmeddelser Selskabets regnskabsmæssige indre værdi offentliggøres dagligt. Den seneste offentliggjorte værdi findes sammen med øvrige børsmeddelelser på selskabets hjemmeside, og på Nasdaq OMX Copenhagen A/S s hjemmeside, Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april Dirigent Årsrapport

4 Resumé Resultat Årets resultat blev DKK 2,4m mod DKK -1,8m i Resultat pr. aktie blev DKK 3,26 mod DKK -2,20 i Årets afkast blev 5,5%. Afkastet er lavere end stigningen på aktiemarkedet generelt, hvilket primært skyldes, at selskabet igennem specielt 1. halvår har opretholdt en meget høj likviditetsandel, da selskabet på grund af uro i ejerkredsen befandt sig i en ledelsesmæssig og strategisk uafklaret situation. Investeringsandelen er igennem 3. kvartal 2010 gradvist øget og udgjorde ultimo % af selskabets egenkapital mod 52% ultimo Egenkapitalen udgjorde ultimo 2010 DKK 56,2m mod DKK 62,5m ultimo 2009 (indre værdi DKK 82,67 mod DKK 78,37). Faldet i egenkapitalen skyldes køb af egne aktier for DKK 8,8m. Ultimo 2010 ejede selskabet 14,8% egne aktier. Aktionærer og aktivitet Længere tids uro blandt aktionærerne førte i 2010 til stor udskiftning i selskabets ejerkreds, og til at selskabet fik en ny majoritetsaktionær, SmallCap Danmark A/S. SmallCap Danmark A/S, et børsnoteret investeringsselskab, der er specialiseret i investering i small og mid cap aktier, ejede ved årets udgang 67,7% af selskabets aktiekapital hhv. 79,4% af den cirkulerende aktiekapital. Selskabet fik primo juli 2010 ny ledelse i form af ny bestyrelse og direktion, der med det samme gik bort fra selskabets hidtidige investeringsstrategi og implementerede en ny, hvor der investeres i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Der forfølges en overvejende defensiv porteføljestrategi. Bestyrelsen er af den opfattelse, at DK Trends Invest A/S kapitalbase ikke er tilstrækkelig til, at selskabet kan fortsætte som et selvstændigt investeringsselskab. Bestyrelsen har derfor iværksat en søgeproces, hvor det sonderes, om selskabet kan tilføres en ny aktivitet. Såfremt den igangværende søgeproces ikke inden for en kort periode fører til, at der nås en aftale om tilførsel af en ny attraktiv aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at foreslå en fusion af de to selskaber eller en likvidation af DK Trends Invest A/S. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales DKK 15 pr. aktie i udbytte for Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Forventninger til 2011 Selskabet forventer i 2011 et positivt resultat. Forventningen er afgivet under forudsætning af uændret aktivitet. Såfremt selskabet tilføres ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger. Årsrapport

5 Hoved- og nøgletal Resultat (DKK) Kursgevinst på værdipapirer, netto Modtaget aktieudbytte Bankrenter Indtægter Resultatafhængigt honorar Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat/totalindkomst Balance (DKK) Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Balancesum Passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital Balancesum Nøgletal (DKK) Totalindkomst pr. aktie / pr. udvandet aktie 3,26-2,20-19,46-0,82 Resultat pr. aktie / pr. udvandet aktie 3,26-2,20-19,46-0,82 Indre værdi pr. aktie / pr. udvandet aktie 82,67 78,37 80,57 99,57 Børskurs 80,00 71,00 71,00 88,00 Omkostningsprocent 4,48% 4,41% 2,74% 2,24% Egenkapitalforrentning før omkostninger og skat 8,61% 10,51% -26,15% 2,72% Egenkapitalforrentning før skat 4,13% 6,11% -28,90% -1,17% Egenkapitalforrentning efter skat 4,12% -2,77% -21,56% -0,82% Antal aktier ultimo året excl. egne aktier Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2010" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til afsnittet nøgletalsdefinitioner under anvendt regnskabspraksis. Årsrapport

6 Ledelsesberetning Årets resultat Årets resultat hhv. før og efter skat blev DKK 2,5m og DKK 2,4m. I 2009 var resultat før skat DKK 3,9m, mens resultat efter skat var negativt med DKK 1,8m som følge af nedskrivning af tidligere aktiverede, fremførbare aktietab og skattemæssige underskud i forbindelse med indførelsen af nye skatteregler for investeringsselskaber og selskabets overgang til beskatning efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19. Resultatet er i overensstemmelse med det forventede. Indre værdi steg i 2010 fra DKK 78,37 til DKK 82,67, en stigning på DKK 4,30 eller 5,5%. Der blev ikke udbetalt udbytte i Afkast / rente p.a OMXC20 35,9% 35,9% OMXC 31,2% 32,1% MSCI Europe 1,0% 31,2% 10 årig statsobligation, primo år 3,8% 3,4% Årets afkast er lavere end stigningen på aktiemarkedet generelt (se tabellen). Den primære årsag til dette er, at selskabet igennem store dele af året opretholdte en høj likviditetsandel. Det gælder særligt i første halvår 2010, hvor selskabet på grund af uro i ejerkredsen befandt sig i en ledelsesmæssig og strategisk uafklaret situation. D. 1/ fik selskabet ny hovedaktionær, og selskabets nuværende bestyrelse blev indvalgt på en ekstraordinær generalforsamling samme dag. Bestyrelsen iværksatte umiddelbart en ny investeringspolitik, der indebærer investering i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer primært via investeringsforeninger. Igennem 3. kvartal 2010 blev værdipapirinvesteringerne gradvist øget. De i året passerede ændringer i selskabets ejerstruktur, ledelse, aktivitet og investeringspolitik er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit ny ejerstruktur og aktivitet. Resultatudviklingen i 2. halvår 2010 Den nye investeringspolitik var implementeret med fuld virkning fra 4. kvartal I 4. kvartal 2010 var stigningen i indre værdi DKK 4,4, svarende til 5,6%. Det danske aktiemarked steg i 4. kvartal 2010 med 9,4% (OMXC), mens europæiske aktier steg 4,1% (MSCI Europe). I 2. halvår 2010 steg indre værdi DKK 5,5 / 7,1%. OMXC steg med 14,7%, mens MSCI World steg med 23,8%. Omkostningsprocenten var i 2. halvår ,3% på annualiseret basis. I 2009 var omkostningsprocenten 4,4%, og for hele 2010 var omkostningsprocenten 4,5%. Fremadrettet forventes en omkostningsprocent i niveauet 1,5% p.a. Den reducerede omkostningsprocent er en konsekvens af, at selskabets administration nu varetages af SmallCap Danmark A/S samt, at 2010 har været påvirket af omkostninger af engangskarakter som følge af uroen i ejerkredsen samt ændringerne i ledelse og strategi. 3. kvartal kvartal halvår halvår 2010 Stigning i IV DKK 1,1 / 1,4% DKK 4,4 / 5,6% DKK 5,5 / 7,1% DKK -1,2 / -1,5% Stigning i OMXC20 6,1% 9,7% 16,4% 16,7% Stigning i OMXC 4,8% 9,4% 14,7% 14,3% Stigning i MSCI Europe 18,9% 4,1% 23,8% -18,4% Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på DKK 15 pr. aktie for 2010, svarende til i alt DKK 10,2m. Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Årets resultat foreslås således overført til foreslået udbytte. Der foreslås endvidere overført DKK 7,7m fra overført resultat til foreslået udbytte. Resultatdisponeringen fremgår af egenkapitalopgørelsen på side 20. Årsrapport

7 Balance og egenkapital Selskabets balance udgjorde d. 31. december 2010 DKK 56,6m (ultimo 2009 DKK 63,3m). DK Trends Invest A/S Egenkapital var d. 31. december 2010 DKK 56,2m mod DKK 62,5m ultimo 2009 og er således i året reduceret med DKK 6,3m. Ændringen er sammensat af en stigning på DKK 2,4m fra årets resultat og en reduktion på DKK 8,8m ved køb af egne aktier. Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo ,8% af aktiekapitalen (ultimo 2009 ejede selskabet ikke egne aktier). Investeringerne udgjorde ultimo ,0% af egenkapitalen. Af investeringerne udgør investering i small cap aktier via Investeringsforeningen SmallCap Danmark ca. 1/3, medens ca. 25 % er investeret i High Yield Bonds via investeringsforeningerne TRP Global High Yield Bonds og Nykredit Engros Højrente Europa. Den resterende portefølje består af danske og svenske aktier, hvoraf størstedelen er investeret via LD Invest Danske Aktier. Værdipapirer DKKm % af egenkapital Investeringsforeningen SmallCap Danmark 15,6 27,7% LD Invest Danske Aktier 10,6 18,9% TRP Global High Yield Bonds 7,6 16,8% Nykredit Engros Højrente Europa 3,5 7,8% TopDanmark 1,5 3,3% G4S 1,4 3,0% Swedish Match 1,3 2,9% AstraZeneca 1,3 2,8% Novo Nordisk 1,3 2,8% A. P. Møller Mærsk 1,0 2,2% I alt 44,9 80,0% Ny ejerstruktur og aktivitet Selskabet er stiftet i januar 2007 som et investeringsselskab. Forretningsgrundlaget var aktieinvestering baseret på et analysekoncept med hovedvægt på teknisk analyse. Efter en længere periode med negative resultater var der i efteråret 2009 en betydelig utilfredshed i ejerkredsen, og en gruppe af aktionærer tog initiativ til en ekstraordinær generalforsamling med forslag om likvidation af selskabet. Generalforsamlingen afholdtes primo januar 2010, hvor forslaget, der krævede 2/3 flertal, ikke opnåede den fornødne tilslutning. Med baggrund i uenigheden i ejerkredsen om selskabets fremtid besluttede den daværende bestyrelse at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse primo februar. Et flertal i den nyvalgte bestyrelse indstillede på selskabets ordinære generalforsamling i april 2010 på ny forslag om likvidation. Forslaget opnåede igen ikke den fornødne tilslutning. Hen over foråret 2010 opkøbte SmallCap Danmark A/S aktier i selskabet. SmallCap Danmark A/S er et børsnoteret investeringsselskab, der har specialiseret sig i investering i børsnoterede small og mid cap aktier (læs mere om selskabet på Ved udgangen af maj 2010 ejede SmallCap Danmark A/S 21% af aktiekapitalen i DK Trends Invest A/S, og d. 31. maj fremsatte SmallCap Danmark A/S et frivilligt tilbud om aktieombytning. Bytteforholdet var baseret på indre værdier af aktierne i de to selskaber i forholdet 1:1. Efter udløb af tilbudsperioden og effektuering af indkomne accepter var SmallCap Danmark A/S s ejerandel d. 1. juli 2010 øget til 66,7%. På SmallCap Danmark A/S s foranledning afholdtes d. 1. juli 2010 ekstraordinær generalforsamling, hvor DK Trends Invest A/S s nuværende bestyrelse blev indvalgt. Bestyrelsen ansatte d. 8. juli 2010 selskabets nuværende direktion. Bestyrelsen besluttede d. 1. juli 2010 at opgive selskabets hidtidige investeringskoncept og managementaftalen med Trends Kapitalpleje A/S, og depotselskabsaftalen med Basisbank A/S blev opsagt. Bestyrelsen implementerede samtidigt en ny investeringspolitik ud fra hvilken, der foretages investering i danske og udenlandske aktier Årsrapport

8 og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Der forfølges en overvejende defensiv porteføljestrategi. Medio august 2010 gennemførte bestyrelsen et struktureret aktietilbagekøb med henblik på at give utilfredse aktionærer mulighed for exit. Herved erhvervedes 13,4% af kapitalen med en rabat på 4,5% i forhold til aktiernes indre værdi. Bestyrelsen er af den opfattelse, at DK Trends Invest A/S kapitalbase ikke er tilstrækkelig til, at selskabet kan fortsætte som et selvstændigt investeringsselskab. Bestyrelsen har derfor siden august 2010 sonderet mulighederne for at tilføre selskabet ny aktivitet. Forudsætningen for disse sonderinger har været, at der skal være tale om en for aktionærerne attraktiv investeringsmulighed og en overvejende selvbærende virksomhed med et betydeligt udviklingspotentiale, der sandsynliggør, at virksomheden kan udvikle sig til en attraktiv børsnoteret virksomhed inden for en tidshorisont på 3-5 år. Bestyrelsen har evalueret muligheder i en række brancher. Fælles for mange af de muligheder, selskabet er blevet præsenteret for, har dog været, at der har været tale om virksomheder og aktiviteter, der har befundet sig på et tidligt udviklingsstadie, hvor det har været vanskeligt at vurdere potentialet, og hvor risikoen har været høj. Der er fortsat dialog med flere interessenter. Såfremt den igangværende søgeproces ikke inden for en kort periode fører til, at der nås en aftale om tilførsel af en for aktionærerne attraktiv ny aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at foreslå en fusion af de to selskaber eller en likvidation af DK Trends Invest A/S. Regnskabet er aflagt udfra et princip om going concern. Forventninger til 2011 For 2011 forventes et positivt resultat. Forventningen er baseret på selskabets nuværende aktivitet. Tilføres selskabet ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet væsentlige begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af den aflagte årsrapport. Finanskalender for marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2011 Årsrapport

9 Særlige risici Forretningsmæssige risici Selskabets væsentligste forretningsmæssige risiko er udsving i børskurserne på de værdipapirer, selskabet investerer i. Som følge heraf har bestyrelsen særlig fokus på dette område og modtager løbende rapportering om selskabets eksponering og udviklingen heri. Værdipapirrisiko Risikoen ved værdipapirinvestering kan opdeles i markedsrisiko og selskabsrisiko. Markedsrisikoen er den mere generelle risiko for, at markederne falder og dermed påvirker resultatet negativt. Selskabsrisikoen er risikoen for, at de enkelte værdipapirer i porteføljen udvikler sig ugunstigt i forhold til markederne generelt. Selskabet søger at reducere følsomheden overfor selskabsspecifikke risici ved at opretholde en diversificeret portefølje af værdipapirer. Selskabet har aktuelt valgt en defensiv porteføljestrategi. Likviditetsrisiko Det er selskabets politik, at der altid er tilstrækkelig likviditet til rettidigt at kunne honorere alle de krav, som selskabet ønsker betalt. Der tages hensyn hertil ved investering i værdipapirer. Kreditrisiko Selskabets likvider er indestående i selskabets depotbank, Ringkjøbing Landbobank. Selskabet vurderer, at den hermed forbundne kreditrisiko er lav. Valutarisiko Selskabet har kun i mindre omfang direkte investeringer i værdipapirer, der er noteret i udenlandsk valuta og anvender derfor ikke terminssikring. Risikostyring Risikostyringen er et centralt element i virksomhedens drift. Virksomhedens risici overvåges løbende, og forud for enhver påtænkt værdipapirhandel vurderes den heraf følgende ændring i virksomhedens overordnede risikoprofil. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ingen særlige usikkerheder ved indregning og måling. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Prisansættelse og omsættelighed Selskabet søger ved daglig opgørelse og offentliggørelse af den indre værdi af selskabets aktier at sikre gennemsigtighed i prisfastsættelsen af selskabets aktier. Selskabet har aktuelt ikke en market making ordning for selskabets aktier. Årsrapport

10 Corporate Governance DK Trends Invest A/S Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, der senest er opdateret d. 8. april 2010, er af bestyrelsen for NASDAQ OMX Copenhagen A/S besluttet indarbejdet i børsens regler for udstedere af aktier. I henhold til disse skal alle børsnoterede selskaber i de situationer, hvor anbefalingerne fraviges helt eller delvist, redegøre nærmere for baggrunden herfor. Bestyrelsen i DK Trends Invest A/S vurderer løbende selskabets corporate governance, anbefalingerne og best practice på området for god selskabsledelse. Bestyrelsen har i det følgende samlet sine kommentarer til anbefalingerne, herunder forklaringer på, at selskabet på udvalgte områder har valgt at fravige anbefalingerne. Nærværende redegørelse er ligeledes tilgængelig på selskabets hjemmeside (www.dkti.dk). De gældende anbefalinger for god selskabsledelse er tilgængelige på Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen DK Trends Invest A/S har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om selskabets udvikling. Der offentliggøres løbende børsmeddelelser om selskabets udvikling, bl.a. i form af daglige opgørelser af indre værdi samt kvartals-, halvårs- og helårsrapporter. Aktiekapitalen består af stk. aktier á nominelt DKK 10. Selskabet har kun én aktieklasse, og ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Bestyrelsen vurderer, at selskabet, med dets nuværende aktivitet, har en hensigtsmæssig aktie- og kapitalstruktur. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst tre ugers varsel. Ledelsen anser vedtægternes frister for varsel for passende for DK Trends Invest A/S. Indkaldelsen sker elektronisk ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved udsendelse af børsmeddelelse, hvor også de fuldstændige forslag på generalforsamlingen fremgår. Aktionærerne kan via selskabets hjemmeside rekvirere adgangskort og afgive fuldmagt til den forestående generalforsamling. Bestyrelsen vil positivt vurdere eventuelle overtagelsesforsøg og vil herunder særligt lægge vægt på, hvad der er attraktivt for aktionærerne således, at disse gives mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar DK Trends Invest A/S fører løbende en aktiv dialog med aktionærer, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter. Selskabet har ikke udarbejdet politikker vedrørende samfundsansvar, og da selskabet ikke har ansatte udover direktionen, er der ikke taget beslutninger om egentlige sociale retningslinjer i relation til medarbejdere. Åbenhed og gennemsigtighed og transparens DK Trends Invest A/S har en informationspolitik, der sikrer, at væsentlige informationer, som har betydning for aktionærer og andre interessenter, straks offentliggøres. Offentliggørelsen sker via børsmeddelelser. Alle børsmeddelelser er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Børsmeddelelser udarbejdes alene på dansk. Som følge af selskabets størrelse og aktionærsammensætning har selskabet af omkostningshensyn fravalgt at udarbejde information på engelsk. Investorrelationer varetages af bestyrelsesformanden. På hjemmesiden findes oplysninger om selskabet samt årsrapporter, delårsrapporter herunder kvartalsmeddelelser og øvrige børsmeddelelser. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af selskabet, herunder fastlægger og beslutter omfang og indhold af samarbejdsaftaler samt ansætter direktionen, udøver kontrol med ledelse og forretning, samt ved- Årsrapport

11 tager politikker for styring af de risici, der er mest relevante for selskabet. Bestyrelsen er nyvalgt på den ekstraordinære generalforsamling d. 1. juli Det er den nye bestyrelse, der aflægger årsrapport for Forretningsorden for bestyrelsen, som er tilpasset selskabets behov, er blevet revideret. Det tilstræbes, at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetencer udnyttes fuldt ud. Selskabet har af hensyn til selskabets størrelse ikke fundet det hensigtsmæssigt at vælge en næstformand. Bestyrelsen mødes minimum 4 gange om året efter en fastlagt møde- og arbejdsplan. I 2010 er der afholdt 20 bestyrelsesmøder. Rapportering fra direktion og til bestyrelsen foregår hver måned. Det er bestyrelsens opfattelse, at mindst to af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige i henhold til Nasdaq OMX Copenhagen A/S definition heraf. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering Det tilstræbes ved sammensætning af bestyrelsen, at medlemmerne tilsammen repræsenterer relevante kompetencer til ledelse af et investeringsselskab. Bestyrelsen er valgt af aktionærerne på generalforsamlingen. Kandidater og deres profil er som hovedregel forinden valget oplyst på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har på grund af dets størrelse ikke formaliserede procedurer for udvælgelse og indstilling af bestyrelseskandidater. Alle tre bestyrelsesmedlemmer har brancherelevant ekspertise. I øvrigt henvises til afsnittet bestyrelse og direktion, hvoraf nærmere oplysning om bestyrelse og direktion fremgår. Bestyrelsen består ifølge selskabets vedtægter af 3-5 medlemmer, som alle vælges hvert år af aktionærerne. I forbindelse med at selskabets daværende direktør fratrådte d. 1. marts 2010, var daværende bestyrelsesmedlem Jens Winther Waring og bestyrelsesmedlem Torben Nordquist i forlængelse af hinanden tillige direktør i selskabet i en periode på sammenlagt fire måneder. Dette skal ses i lyset af de forventede ændringer i selskabets ejerforhold. Bestyrelsen vælger selv sin formand, og som følge af selskabets størrelse er det valgt ikke at udpege en næstformand. Formanden har haft udførende opgaver for selskabet, hvilket skal ses i sammenhæng med selskabets størrelse, hvor der ikke er ansatte udover direktionen. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Af selskabets vedtægter 7.8 fremgår, at ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen har ikke nedsat forskellige bestyrelsesudvalg såsom nominerings- og vederlagsudvalg, da disse opgaver varetages af den samlede bestyrelse, hvilket skal ses i forhold til selskabets størrelse. Som følge af den korte tid som bestyrelsen har været valgt, er der ikke foretaget en evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde. Ledelsens vederlag Bestyrelsen og direktionen aflønnes med et fast honorar. Bestyrelsen og direktionen modtager ikke optioner og har ikke andre incitamentsprogrammer. Honorarets størrelse er fastsat udfra en vurdering af arbejdets og ansvarets omfang samt ledelsesmedlemmernes kompetencer. Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens honorar. Årsrapport

12 Bestyrelsens og direktionens vederlag for 2010 fordeler sig således: Bestyrelseshonorarer 2010 DKK Bestyrelsesformand Torben Nordquist Bestyrelsesmedlem John Levin Bestyrelsesmedlem Philipp Skafte-Holm Tidligere bestyrelsesmedlemmer I alt Bestyrelsen honoreres med DKK pr. menigt medlem p.a. og formanden med DKK p.a. Hertil kan komme betaling for udført ekstraarbejde. Bestyrelsesformand Torben Nordquist har i 2010 modtaget DKK for udført ekstraarbejde. Direktionshonorarer 2010 DKK Direktør Steffen Schouw Tidligere direktører I alt Direktør Steffen Schouw aflønnes med DKK pr. måned. Der henvises i øvrigt til regnskabets note 4. Regnskabsaflæggelse Årsrapporten er aflagt efter forudsætning om going concern og indeholder efter bestyrelsens opfattelse alle relevante informationer for at kunne bedømme selskabets status og drift. Risikostyring og intern kontrol Der henvises til afsnittet om risikostyring under særlige ricisi. Henset til selskabets og selskabets organisations størrelse har bestyrelsen ikke fundet det relevant at etablere en whistleblower-ordning. Revision Bestyrelsen foretager i samråd med direktionen en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. Revisoraftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem selskabets bestyrelse og revisor. Bestyrelsen vedtager tillige de overordnede generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed. Den samlede bestyrelse fungerer som revisionsudvalg. Revisionsudvalget drøfter bl.a. interne kontrolsystemer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn samt revisionens observationer og konklusioner bl.a. baseret på revisionsprotokollater. Henset til selskabets størrelse og forretningens natur har bestyrelsen ikke fundet det relevant at etablere intern revision. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. DK Trends Invest A/S afholder generalforsamling den 14. april Årsrapport

13 Bestyrelse og direktion Torben Nordquist, bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 8. februar Bestyrelsesformand siden d. 1. juli Født 1953 Antal aktier: 10, ejerandel 0,00% Torben Nordquist er uddannet cand. polit. og har været direktør i en række virksomheder inden for industri, service- og finanssektoren. Torben Nordquist er nu CFO & Partner i Mark Information A/S. Særlige kompetenceområder er økonomi og finans, strategiudvikling/forretningsplaner, køb og salg af virksomheder samt IT. Torben Nordquist har bred erfaring med bestyrelsesarbejde, børsprospekter og børskommunikation. Tillidshverv i øvrigt: Bestyrelsesformand i Copenhagen Investor A/S samt bestyrelsesformand/medlem i datterselskaber heraf. CFO & Partner i Mark Information Holding A/S samt direktør eller bestyrelsesmedlem i en række tilknyttede selskaber hertil. Direktør i NORDTAN ApS John Levin, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 14. april Født 1948 Antal aktier: 0, ejerandel 0,00% John Levin er uddannet cand.merc. og cand.polit. John Levin har været chefanalytiker for Privatbanken i og i perioden direktør for Investeringsforeningen Privatinvest. Han har siden 1985 været selvstændig med speciale i porteføljeforvaltning. John Levin er direktør og hovedaktionær i Copenhagen Investor A/S, Copenhagen Invest A/S og Copenhagen Investor Real Estate ApS. Philipp Skafte-Holm, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DK Trends Invest A/S siden d. 1. juli Født 1958 Antal aktier: 3.510, ejerandel 0,44% Philipp Skafte-Holm er læge fra Københavns Universitet I 1992 ansat i privat konsulentvirksomhed med speciale i intern og ekstern kommunikation og blev senere direktør i selskabet IQM i samme gruppe af virksomheder. Philipp Skafte-Holm stiftede Mentor Instituttet i Virksomheden beskæftiger sig med kvalitetsudvikling og kommunikation i sundhedssektoren og i virksomheder med relation til sundhedssektoren. Philipp Skafte- Holm har sideløbende med sin erhvervskarriere beskæftiget sig med aktieinvesteringer nu overvejende i Mentor Instituttet Holding. Philipp Skafte-Holm er eneejer og direktør i virksomhederne Mentor Instituttet ApS og Mentor Instituttet Holding ApS. Steffen Schouw, direktør Direktør i DK Trends Invest A/S siden d. 8. juli Født 1969 Antal aktier: 1.055, ejerandel 0,13% Steffen Schouw er cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen samt Chartered Financial Analyst (CFA) under den internationale Association of Investment Managent and Research. Han har i mere end 10 år analyseret og værdiansat selskaber. Først som aktieanalytiker i børsmæglerselskabet Bjørnskov & Co. og fra 1998 hos Audon Trap & Partners. Steffen Schouw er tillige CFO i SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark. SmallCap Danmark A/S er majoritetsaktionær i selskabet med en ejerandel på 67,6% af aktiekapitalen. Årsrapport

14 Aktie- og aktionærinformation Selskabets aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ). Aktiekapitalen udgør ultimo 2010 DKK og er fordelt på stk. aktier á DKK 10. Alle aktier er frit omsættelige, og ingen aktier har særlige rettigheder. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 30. juni 2011 ad én eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen er bemyndiget til, i en periode på 5 år fra d. 14. april 2010, at erhverve egne aktier op til 90% af selskabets aktiekapital til en pris 4,5% til 10% under den på erhvervelsestidspunktet opgjorte indre værdi. Beslutninger om ændring af vedtægterne følger lovgivningen, idet vedtægterne ikke stiller særlige krav eller har bestemmelser herom. Dog er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af en offentlig myndighed. Bestyrelsen har ikke gjort brug af denne bemyndigelse. Aktionærsammensætning Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 81,7% af selskabets aktiekapital (96,0% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). SmallCap Danmark A/S ejede ultimo ,6% af selskabets aktiekapital (79,4% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ingen øvrige aktionærer ejede mere end 5% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 14,8% af aktiekapitalen. Handel i selskabets aktier I 2010 på NASDAQ OMX Copenhagen A/S omsat stk. aktier i selskabet med en samlet kursværdi på DKK 35,2m. kr. Kursudvikling Kursen på selskabets aktier steg i 2010 med DKK 9,0 pr. aktie (12,7%), fra DKK 71,0 pr. aktie primo året til DKK 80,0 pr. aktie ultimo året. Den indre værdi af selskabets aktier steg i året med DKK 4,30 kr. pr. aktie (5,5%), fra DKK 78,37 pr. aktie til DKK 82,67 pr. aktie. OMXC20 indekset steg i 2010 med 35,9%. Udbytte Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling den 14. april 2011, at der betales et udbytte på DKK 15 pr. aktie for Udbyttebeløbet svarer stort set til selskabets likvide beholdning. Årsrapport

15 Ledelsesberetning Finanskalender marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2011 Børsmeddelelser 2010 Nr. Dato Indhold 01/ /01/2010 Forslag om likvidation ikke vedtaget 02/ /01/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 14. januar / /01/2010 Meddelelse om indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling 04/ /01/2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar / /02/2010 Rettelse til delårsrapport 1. halvår / /02/2010 Bestyrelsens handlingsplan for DK Trends Invest A/S 09/ /03/2010 Ny adm. dir., opsigelse af market making og investeringsrådgivningsaftale 10/ /03/2010 Ændring af finanskalender / /03/2010 Årsrapport / /03/2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 13. april / /03/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 14/ /03/2010 Opgørelse over skønnede likvidationsomkostninger 15/ /04/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 16/ /04/2010 Insideres handel 17/ /04/2010 Referat af ordinær generalforsamling d. 14. april / /04/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 19/ /05/2010 Delårsrapport 1. kvartal / /06/2010 Frivilligt overtagelsestilbud fra SmallCap Danmark A/S 21/ /06/2010 Ny direktør 22/ /06/2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli / /06/2010 Bestyrelsens holdning til frivilligt overtagelsestilbud fra SmallCap Danmark A/S 24/ /07/2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli / /07/2010 Ny investeringspolitik 26/ /07/2010 Storaktionærmeddelelse, SmallCap Danmark A/S 27/ /07/2010 Insideres handel 28/ /07/2010 Ny direktør 29/ /08/2010 Ændring af finanskalender for / /08/2010 Delårsrapport 1. halvår / /08/2010 DK Trends Invest A/S lancerer ny hjemmeside 32/ /08/2010 Køb af egne aktier 33/ /08/2010 Insideres handel 34/ /08/2010 Ændring i bestyrelsen 35/ /11/2010 Delårsrapport 1-3. kvartal / /12/2010 Dialog med potentiel køber 37/ /12/2010 Finanskalender 2011 Årsrapport

16 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for DK Trends Invest A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internationale Financial Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret den 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. marts 2011 Direktion: Steffen Schouw Bestyrelse: Torben Nordquist John Levin Philipp Skafte-Holm formand Årsrapport

17 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i DK Trends Invest A/S Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for DK Trends Invest A/S for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsrapport

18 Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 3. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Årsrapport

19 Resultat- og totalindkomstopgørelse (DKK) Note Investeringsresultat Finansielle indtægter Investeringsresultat, brutto Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomst Resultat pr. aktie/resultat pr. udvandet aktie 3,26-2,20 Årsrapport

20 Balance pr. 31. december (DKK) Note Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kortfristede gældsforpligtelser 8 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital 9 Aktiekapital Foreslået udbytte Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Årsrapport

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K DK Trends Invest A/S Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere