Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk"

Transkript

1 Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik Ilinniarfik Nuuk er to selvstændige offentlige institutioner uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf. Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq har hjemsted i Qaqortoq i Kommune Kujalleq, og Niuernermik Ilinniarfik Nuuk har hjemsted i Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq. 2 Institutionernes formål er at udbyde erhvervsuddannelser efter regler fastsat af Naalakkersuisut og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionernes aktuelle udbud af uddannelser fremgår af den til enhver tid gældende resultatkontrakt med bestyrelsens og Naalakkersuisuts underskrifter. Stk. 2. Institutionerne kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1 udøve anden virksomhed med henblik på udnyttelse af institutionernes særlige sagkundskab inden for erhvervsuddannelsesrelaterede aktiviteter, herunder tilbyde rådgivning og andre ydelser. Institutionernes anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår. Stk. 3. Institutionernes formål består endvidere i varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver, jf. 28, stk. 3 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 4. Institutionerne kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede tiltag. Stk. 5. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoqs formål er endvidere efter godkendelse af Naalakkersuisut at drive kollegievirksomhed. Kapitel 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Institutionerne ledes af en fælles bestyrelse på syv medlemmer med stemmeret, der udpeges således: 1) 1 medlem udpeges af SIK. 2) 1 medlem udpeges af Naalakkersuisut. 3) 1 medlem udpeges af KANUKOKA 4) 2 medlemmer udpeges af GA. 5) 2 medlemmer udpeges af NUSUKA Stk. 2. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 3. Bestyrelsens arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter skal have tilknytning til det aktivitetsområde, som institutionerne dækker, ligesom de pågældende repræsentanter bør dække institutionernes samlede aktivitetsområde. 1

2 Stk. 4. Ansatte og deltagere i uddannelse ved institutionerne kan ikke udpeges som medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre erhvervsuddannelsesinstitutioner. Stk. 5. Institutionernes ledere, jf. 13, er bestyrelsens sekretærer og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Stk. 6. Hver af institutionernes lærere og teknisk-administrative personale tilforordnes bestyrelsen med en repræsentant uden stemmeret. Stk. 7. Medlemmer af Inatsisartut eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlem af bestyrelsen. 4. Det tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal bidrage til at fremme institutionernes strategiske virke med deres erfaring og indsigt i erhvervsuddannelser og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne. Stk. 2. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere viden om uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation, og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt viden om erhvervsuddannelseskvalitet. 5. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år, dog første gang for perioden 1. januar 2011 til 1. september Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, skal medlemmet straks udtræde af bestyrelsen, jf. 34, stk. 6 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Kapitel 3 Bestyrelsens opgaver og ansvar 6. Bestyrelsen er institutionernes øverste ledelse og har det overordnede ansvar for institutionernes drift, herunder for institutionernes faglige og økonomiske aktiviteter og for forvaltningen af bevillingen fra Selvstyret. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionernes målsætning(-er) og strategi(-er) for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt. Stk. 3. Efter indstilling fra institutionernes ledere fastlægger bestyrelsen institutionernes årlige aktiviteter. 7. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionerne optager undervisnings-, rådgivningsog øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsfaglig uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst mulig omfang. Bestyrelsens træffer efter indstilling fra institutionernes ledere beslutning om institutionernes udbud af kompetencegivende uddannelse og om iværksættelse af øvrige uddannelsestiltag samt aktiviteter vedrørende indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet. 2

3 Stk. 2. Bestyrelsen er over for Naalakkersuisut ansvarlig for uddannelsernes faglighed, herunder for indholdet af uddannelserne, iværksættelse af nye uddannelser, udarbejdelse af uddannelsesplaner for hver uddannelse, fastsættelse af generelle regler praktikplaner og fastsættelse af regler for eventuelle fagprøver. Stk. 3. Bestyrelsen træffer under ansvar for Naalakkersuisut afgørelse om 1) godkendelse af virksomheder til praktik, 2) praktikoplæring, 3) godkendelse af beskæftigelse i udlandet, 4) afholdelse af fagprøver, 5) godkendelse af merit og afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden og elevers fritagelse for dele af skole- eller praktikuddannelse på grundlag af anden undervisning eller beskæftigelse. Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere uddannelsesudvalg, herunder ad hoc uddannelsesudvalg med henblik på rådgivning vedrørende sikring af uddannelsernes faglige indhold og kvalitative niveau og uddannelsernes overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og de politiske målsætninger på området. 8. Bestyrelsen skal forvalte de bevilgede midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionernes formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de af Naalakkersuisut bevilgede tilskud og øvrige indtægter under et. Stk. 2. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige undervisningsvirksomhed, men fastsætter de overordnede retningslinier for institutionernes virksomhed. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionernes ledere, jf. dog 24, stk. 2. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for ledernes virksomhed og kan bemyndige lederne til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, herunder de i 7, stk. 3 nævnte opgaver. Stk. 3. Bestyrelsen skal følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, der gælder for ansatte under Selvstyret, eller som er aftalt, for det personale, som er ansat ved institutionerne. Kapitel 4 Bestyrelsens arbejde 10. Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne sin formand og næstformand. Stk. 2. Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. 3

4 Stk. 5. Bestyrelsens møder er lukkede. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af sagsbehandlingslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed i øvrigt findes nødvendigt. Stk. 6. Bestyrelsen afgør, om et medlem eller en person, som deltager i bestyrelsens møder, er omfattet af reglerne om inhabilitet i sagsbehandlingsloven. 11. Der ydes bestyrelsen et særskilt vederlag efter de af Selvstyret fastsatte regler herom. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionerne efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser inden for Selvstyret. 12. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge: 1) Retningslinier for formandens og næstformandens rolle. 2) Retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelsens og institutionernes ledere. 3) Retningslinier for bestyrelsens tilsyn med institutionernes ledere. 4) Retningslinier for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionernes målsætninger og strategier for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt. 5) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionernes organisation, kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering. 6) Bestyrelsens pligt til at fremskaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver. 7) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionernes uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 8) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse. 9) Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionernes perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og i den forbindelse vurdere budgettet og afvigelser herfra. 10) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige grundlag for revision. 11) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at bevillingsyder får den information, der er fastsat i gældende lovgivning for at føre tilsyn med og følge op på institutionernes udvikling. Stk. 2. Forretningsordenen fremsendes til Naalakkersuisut til orientering. 4

5 Kapitel 5 Institutionernes daglige ledelse 13. Institutionerne har hver deres leder, som har den daglige ledelse af institutionerne og er ansvarlige over for bestyrelsen. Den enkelte institutions leder skal sikre, at den af ham ledede institution ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier. Stk. 2. Institutionernes ledere ansætter og afskediger institutionernes medarbejdere, herunder institutionernes øvrige ledelse. Stk. 3. Institutionernes ledere fastsætter de nærmere retningslinier for institutionernes daglige drift. Stk. 4. Lederne skal efter regler, fastsat af bestyrelsen, årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionernes uddannelser og tilknyttede aktiviteter. Kapitel 6 Tegningsret 14. Institutionerne tegnes af bestyrelsens formand og institutionernes ledere i forening eller subsidiært af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Kapitel 7 Klager 15. Institutionens afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ virksomhed, jf. dog stk. 2 og 7, stk. 3. Stk. 2. Institutionens afgørelser i forhold til en elev, kan af eleven påklages til Naalakkersuisut. Dette gælder dog ikke faglige klager, jf. 31, stk. 3, 2. pkt. i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Kapitel 8 Finansiering, budget, regnskab og revision Finansiering 16. Institutionernes virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen og indtægter ved eventuel anden virksomhed, herunder indtægtsdækket virksomhed, jf. 40, stk. 1 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Inatsisartut i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det følgende finansår, jf. 40, stk. 2 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. 5

6 Budget 17. Bestyrelsen afgiver hvert år, inden udløbet af en af Naalakkersuisut fastsat frist, til Naalakkersuisut forslag til budget for det følgende finansår indeholdende overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår, jf. 41, stk. 1, 2. pkt. i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. Forslaget til budget udarbejdes i henhold til Selvstyrets til enhver tid gældende budgetregulativ. Der redegøres særskilt for forventede egne indtægter og de hermed forbundne indtægter. Stk. 3. Forslaget til budget skal indeholde en redegørelse for ændringer i forhold til det seneste budget og i forhold til det tidligere budget overslag. Forslaget suppleres med budgetoverslag for de 4 følgende år. Budgetforslag og budgetoverslag skal indeholde en redegørelse for følgende budgetteringsforudsætninger: Hvis, der indgår anlægsudgifter, skal det oplyses, hvorledes udgifterne indgår i institutionernes investeringsprogram i den samlede budgetperiode. Angående driftsudgifter skal det for hele budgetperioden, sammenholdt med seneste regnskabsår, oplyses om hovedlinierne i den påtænkte uddannelsesaktivitet opdelt på hovedområder. Endelig skal der i budgetoverslaget gives en særskilt vurdering af den forventede udvikling i egne indtægter. 18. Bestyrelsen skal som en del af det samlede forslag til budget afgive et forslag til særskilt budget for anden virksomhed, herunder særskilt budget for hver enkelt type af anden virksomhed, jf. 41, stk. 2 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. 19. Regnskabsmæssige overskud eller underskud henlægges i forhold til det i finansloven fastsatte beløb til det følgende finansår. 20. Under iagttagelse af det af Inatsisartut godkendte tilskud udarbejder bestyrelsen et budget for finansåret. Budgettet sendes til Departementet for Erhvervsuddannelser til orientering inden finansårets begyndelse. Regnskab 21. Institutionernes regnskabsår er finansåret. Institutionerne skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse, jf. 42, stk. 1 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en regnskabsinstruks for institutionerne. Stk. 3. Regnskabet skal indeholde et særskilt regnskab for institutionernes uddannelsesvirksomhed, for anden virksomhed, herunder særskilt regnskab for hver enkelt type af anden virksomhed, jf. 42, stk. 2 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. 6

7 Revision 22. Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision, jf. 42, stk. 5 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. Bestyrelsen forelægger, inden den af Departementet for Erhvervsuddannelsers fastsatte frist, det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Departementet til godkendelse, jf. 42, stk. 6 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 3. Bestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets forelæggelse for Departementet for Erhvervsuddannelser samtidig lade regnskabet offentliggøre, jf. 42, stk. 7 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Kapitel 9 Løn- og ansættelsesforhold 23. Institutionerne er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyre, jf. 39 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Stk. 2. I forbindelse med ansættelser og afskedigelser skal i det hele følges de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingsloven. Stk. 3. Indenfor de i stk. 1 nævnte rammer, er der mulighed for en vis fleksibilitet ved tillægsfastsættelser indenfor de indgåede overenskomster og aftaler og mulighed for at optage konkrete forhandlinger for nye stillinger og funktioner, som afviger væsentligt fra det generelt fastsatte i henseende til ansvar og kompetencer m.v. Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 24. Denne vedtægt træder i kraft ved Departementet for Erhvervsuddannelsers godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar 2011 Stk. 2. Bestemmelsen i 9 stk. 1 gælder ikke for de ledere, der på tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden er ansat på erhvervsskolen Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden godkendelse fra Departementet for Erhvervsuddannelser. Bjørn Holm Peter Magnussen Karsten Klausen Daniel Gottrup Henrik Sørensen Erna Thomsen Gerth Lynge 7

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense)

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) \" I Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 5 1. TietgenSkolen er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, Region

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere