Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet F'redningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. Nl 36 VI kj l' UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNET S KENDEISESPROTOKOL ~ År 1965, den 23. februar,afsagde Overfredningsnævnet følgende kendelse i sag nr. 1686/63 vedrørende fredning af "Simon Skrivers Klit" i Råbjerg og Tversted sogne. tt I den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den 18. juli 1963 afsagt e kendelse hedder det: "Ved skrivelse af 14. september 1962 indbragte Fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter under henvisning til l, jfr. 38, ~' r i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16/ om naturfredning for fredningsnævnet spørgsmålet om fredning af Simon Skrivers klit med nærmeste omgivelser, ialt ca. 80 ha, beliggende mellem Tuen og Råbjerg i Tversted og Råbjerg sogne. Som motivering for fredningen anfører udvalget i nævnte skrivelse følgende: "l. Arealet henligger som en ubebygget, høj rimme og klit gennem det ellers flade terræn. Rimmen henligger i naturtilstand, på nær et mindre areal af selve klitten, som er tilplantet for få år siden. Det er en særdeles karakterfuld og særegen højderyg, som går gennem landskabet, og som omtrent danner grænsen mellem klitarealerne og landbrugsarealerne ned mod Gårdbo sø. 2. Den foreslåede fredning indgår som et led i den af Overfredningsnævnet godkendte fredningsplan for Tversted - Uggerby kommune, samt den af

4 2 fredningsplanudvalget godkendte og af sognerådet tiltrådte fredningsplan for Råbjerg kommune. Arealet uden om Simon Skrivers klit og øst for den nord-syd gående bivej fra Tuen mod Råbjerg og Skiveren tænkes i fredningsplanen (disponeringsplanen) for såvel Tversted-Uggerby som Råbjerg kommune friholdt for bebyggelse for at henligge i naturtilstand, idet arealet, lige bortset fra f~ højdedraget, Simon Skrivers klit er udpræget fladt med vide udsigter, og enkelte egnsfremmede bebyggelser vil derfor komme til at dominere et stort område på en uheldig måde. Vest for de offentlige biveje, i en afstand af mindst 150 me~er fra disse, er udsøgt et større areal i begge kommuner til sommerhusbebyggelse, som her til dels vil kunne skjules fra de offentlige biveje, ved hjælp af det skærmende~je~eliggende terræn, og hvor samtidig fælles vandforsyning kan etableres. ~e~ere kan der være mulighed for udvikling af et større sommerhusområde omkring Lodskovad. 3. Simon Skrivers klit har tidligere været fredet i henhold til sandflugtsloven, og det må, uden at det på det foreliggende grundlag sikkert kan afgøres, påregnes, at en væsentlig del stadig er sandflugtsfredet. ~.. Fredningen er hævet på en mindre del af arealet. ~ 4. Fredningssagen rejses, efter at ministeriet for kulturelle anliggender ved skrivelse af 16. april d.å. har nedlagt midlertidigt forbud i henhold til 35, stk. 2 mod en påtænkt udstykning og bebyggelse af matr.nr. l2~, 120 og 57Q, Vester og øster Tversted byer, Tversted sogn. Der for uden er der også aktuelle planer om sommerhusbebyggelse på matr. nr. 55b, sammesteds, umiddelbart vest for vejen". Fredningspåstanden går ud på følgende: Arealet skal bevares i naturtilstand, og yderligere opdyrkning skal ikke være tilladt. Det skal være forbudt at opføre bygninger, og at anbringe boder, skure, master og I' r andre skæmmende indretninger~ Der må ikke opsættes hegn, der må ikke

5 3 \;'. e) >c,, 10 foretages opfyldning eller afgravning af det naturlige jordsmon, og der må ikke plantes på arealet, udover hvad klitmyndighederne finder absolut nødvendigt på grund af sandflugtsfaren. Der tillægges almenheden ret til færdsel og ophold på de udyrkede arealer, dog med de indskrænkninger, som klitmyndighederne måtte finde nødvendige. Afgræsning skal være tilladt som hidtil, dog nedlægges forbud mod løsgående tyre. arealer De ifølge udvalgets endelige påstand af forslaget omfattede er følgende: Matr. nr. Ejer. Areal Heraf klitfredet. Gårdbo ejerlav Råbjerg sogn 7 Svend Aage Jensen ca. 3,7 ha O ha 0ster Sovkrog, Aalbæk 6~ Børge Mathissen, ca. 9,5 " 7,1 " 0regårdsvænget 7, Hellerup Råbjerg ejerlav, Råbjerg sogn. 16b samme ca 1,8 " O ".)) 0. og V. Tversted byer, Tversted sogn. 58a Fru Kristine Graff, ca. e 9,7 " 6,7 " Slynge, Tuen, Tversted -12b, 12Q Carl A Kallehauge, ca. 21,7 " O " Vester Slynge, Tuen, Tversted. 55Q Jens E. Christensen ca. 1,0 " 0,3 " Nørre Horsnab, Tuen, Tversted. 106.h Chr. Grothe Skiveren, ca. 16,4 " 11,0 " Skiveren, pr. Aalbæk. 55b, 56,! Hermand A. Jensen, ca. 10,8 " O " Nørre Horsnab, Tuen, Tversted. '''1 transport 74,6 ha 25,1 ha,e p.r ;r)

6 - ~ Matr. nr. Ejer. 56 : 4 transport Civilingeniør Ole Remfeldt og læge Hans Galbo, Engvej 75, Dragør Areal 74,6 ca. 5,6 Heraf klitfredet. 25,1 1,4 ha. ialt ca. 80,2 ha 26,5 ha Arealerne er omtrentlige og udregnede efter matrikelkortet e, suppleret efter luftfotos Et areal af matr. nr. 8b, Råbjerg by og sogn, tilhørende Slåbakkegårdfonden, har været inddraget under sagen, men fredning af arealet, der er fredskovspligt undergivet, er frafaldet. Sagen har været forelagt Naturfredningsrådet, der i skrivelse af 23. oktober 1962 har udtalt: n:naturfredningsrådet, som er bekendt med området, skal navnlig fremhæve dets botaniske og geologiske værdier. Simon Skrivers klit er en ",\-,rest af en større vandreklit. Vegetationen kan karakteriseres som grå klit med små og større klithedepartier. Den grå klits lavvegetation er artsrig og interessant. Sandjorden er stærkt udvasket og sur (ph 5,0-5,4). Nærmere detailler om vegetationen fremgår af en skildring i Kgl. danske Videnskabernes Selskabs skrifter, Bind II nr. l, I den pågældende afhandling benyttes Simon Skriver s klit som et typeeksemplar på indlandsvegetation på Skagens odde og modsætningen mellem lavvegetationen her og i havklitten klarlægges. Netop fordi man på Skagens odde indenfor et snævert område har hele serien af klit typer fra havklit på basisk bund til indlandsklit på sur bund, er det både i videnskabelig og undervisningsmæssig henseende af stor betydning at få Simon Skrivers klit fredet som typisk eksempel på indlandsklitten. Naturfredningsrådet kan derfor udtale, at.man må tillægge fredningen væsentlig interesse i naturvidenskabelig og undervisningsmæssig henseende, jfr. naturfredningslovens 12, stk. l, og man kan meget

7 e K, anbefale fredningens gennemførelse i det foreslåede omfang. 5 IndJ.andsklittens lavvegetation er meget sart og :C'øJsomoverfor færdsel. Ridning på det fredede område bør derfor forbydes liges0~ teltslagning, og de~ bør i kendelsen indføres en bestemmelse om at visse 3.realer~ hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til vegetationen kan qfspa~ras for almindeljg færdsej_ i visse perioder". Fredningsnævnet har behandlet sagen i møder den J.6, november 1962 og 40 januar 1963 med Jodsejerne, repræsentanter for Fredningsplan~dvalget, Naturfredningsrådet, klitvæsenet samt Tversted - UgBerby og Råbjerg sogneråd~ Sagen optoges til kendelse i mødet den 4. januar 1963, men har derefter beroet på nye opmålinger til 24. maj De to sogneråd har intet haft at indvende imod fredningen, der er et led i fredningsplanerne for de to kommuner. -) i\-, Klitvæsenet har med hensyn til spørgsmålet om adgang til færdsel og ophold anført - som Naturfredningsrådet - at klitten er meget skrøbelig og vil kunne tage skade, hvis der bliver for megen offentlig færdsel, hvorfor der ønskes forbehold om adgang til afspærring, hvis klitten tager s~ade" Lodsejernes påstande og erstatningskrav. Ejeren af matr.nr. 7, Gårdbo, Svend Aage Jensen, har ikke udtalt sig om erstatningens størrelse. Han har påpeget, at faren for sandflugt bliver større, når offentligheden får adgang til arealet. Ejeren har flere gange måttet dække klitarealet for at hindre sandflugt. Ejeren af matr.nr. 6e, Gårdbo, og 16R, Råbjerg, Børge Mathissen, har påstået i erstatning 450 kr. pr. ha, forudsat at fredningen ikke hindrer I ejeren i at anlægge en tilkørselsvej igennem klitten, således at der bliver adgang for gående og kørende færdsel til såvel matr~nr. l6e som 6&. Ejerinden af matr.nr. 58~, ø. og V. Tversted, fnl Kristine Graff,

8 6 har protesteret imod fredningen. Hun har fremhævet, at arealet 82' velegnet til udstykn:lng til sommerhusgrunde, med vejadgang gennem kli tt6 "ii Skj_veren. Arealet er særligt smukt med fri udsigt fra klitten. Offentlig færdsel vil skade græsningen. Der kan græsse 25 kvier på arealet og græsningsværdien er 130 y-r~ pr. kvie pr. år, Bjerindens søn, forpagter Johan Peter Graff, har givet lli0~eunder sagen og påstået særskilt fastsat erstatning som forpagter af moderens ejendom, herunder det af fredningsforslaget omfattede areal e Han PBr forevist forpagtningskontrakt, ifølge hvilken han har forpagtet ejendommen fra ~l 1/ till/ii 1968 for en årlig forpagtningsafgift af l2~000 kr. foruden skatter og forsikringspræmier. Ejeren af matr.nr og 12,2" 0. og V. Tversted, Carl A, K8.llehauge, har fremlagt genpart af slutseddel af 15/ , ifølge hvilken han ~'~ til direktør Erik Krogstrup, Sorgenfri, har solgt en ca. 10 tønder land stor parcel af ejendommen for kr., således at køberen skulle afholde alle omkostninger, herunder udstykningsomkostninger og mæglersalær~ Ifølge slutsedlen er det en betingelse for handelen, at der gives tilladelse til opførelse af en feriebolig, der kan godkendes som helårsbeboelse af samt.. - lige myndigheder....'1 Det bemærkes, at Ministeriet for kulturelle anliggender i april 1962 i medfør af naturfredningslovens 35 nedlagde forbud mod denne udstykning. Ejeren har i erstatning krævet det beløb, han kunne sælge for. Ca. halvdelen af arealet er tilplantet, men ikke fredskovspligtigt, Årealet blev i 1931 fritaget for klitfredning og klitbidrag mod, at ejeren selv skulle sørge for dæmpning. Ejeren af matr.nr. 550, 0. og V. Tversted, Jens Eo Christensen, 't-\.. 4t har krævet 15~OOO kro pr. ha i erstatning. Han har fremhævet, at arealet er meget smukt og velbeliggende ved vejen.

9 .. 7 Ejeren af matr.nr. 106h, 0. og V. Tversted, Chr. Grothe Skiveren, har protesteret stærkt imod fredning og har krævet kr. pr. ha i erstatning, såfremt fredningen gennemføres. Ejeren har påstået, at erstatningen fastsættes, som om arealet ikke var klitfredet og har herved henvist til, at klitfredningen er ophævet for naboen, Kallehauges ejendom, og at der må være rimeligt grundlag for ophævelse af klitfredningen også for nærværende ejendom. Ejeren har fremhævet arealets overordentlige skønhed og. '" e anført, at der uden skæmmende virkning kunne placeres mindst 50 sommerhuse i det kuperede areal. Ejeren af matr.nr. 55b, 56i, 0. og V. Tversted, Hermann Jensen, har krævet kr. i erstatning for fredning. Han har påpeget, at der er offentlig vej langs arealet og således nem adgang til udstykning. Ejeren har oplyst, at han i maj 1962, altså efter at lovens 22 var trådt i kraft den 30/6 1961, havde solgt en parcel på 1,75 ha for kr. Matr.nr~ 56i, godt 7 ha, har ejeren købt i foråret 1962 for ca. 900 kr. pr. ha. Køberen af nævnte parcel, assistent Hardus Eriksen, Hjørring, har givet møde under sagen og har forevist slutsedlen. Han har krævet erstattet landinspektørudgift, 375 kr., tillige med kørselsudgifter for landinspektøren, 3 gange kørsel fra Hjørring. Ejerne af matr.nr. 56g, 0. og V. Tversted, Ole Remfeldt og Hans Galbo, har krævet kr. i erstatning for fredningen, dog kun halvdelen, hvis offentligheden ikke får adgang. Ejerne har anført, at de i 1961 købte gården "Skram" på ca. 100 tønder land for kr., eller en overpris af ca. 300 kr. pr. tønde land, idet prisen på landbrugs jord på stedet maksimalt er 700 kr. pr. tønde land. Grunden til købet var, at læge Galbo ønskede at opføre et sommerhus på en parcel af ejendommen, ca. 10 tønder land klit. Dette klitareal påstås nu fredet, hvorfor ejerne kræver købsprisen for de 10 tønder land, kr. plus overpris for restarealet, 90 tønder land al 300 kr., kr., eller ialt nævnte kr.

10 8 Fæ~~1 finder, at området såvel på grund af dets skønhed, beligge~hed og ejendommelighed som af hensyn til befolkningens friluftsliv er af væsentlig betydning for almenheden, og at betingelserne i naturfredningslovens l for fredning således er tilstede. Arealet vil herefter være at frede efter påstanden som nedenfor nærmere bestemt og som afgrænset på vedhæftede kort. ti e Fredningens indho1d. Fredningsnævnet fastsætter herefter følgende bestemmelser for området: Arealerne skal bevares i deres nuvæ!ende tilstand og må ikke yderligere opdyrkes, beplantes, planeres, afgraves eller opfyldes. Arealerne må ikke bebygges, og der må ikke opsættes skure~ boder, master eller andre skæmmende indretninger. Der tillægges almenheden ret til færdsel til fods og ophold på de udyrkede arealer. Al Færdsel i området sker på eget ansvar og efter fredningsnævnets anvisninger og ordensregler. Teltslagning, campering og båltænding er forbudt. Arealerne må iøvrigt benyttes som hidtil, herunder til kreaturgræsning, dog ikke for løsgående tyre, og der må opsættes de for kreaturgræsning fornødne hegn. Jagt må drives som hidtil, de dyrkede arealer må fortsat dyrkes, og fredningen er ikke til hinder for, at et areal af matr. nro 58~, syd for klitten, efter ejerindens ønske opdyrkes. Klitvæsenets beføjelser efter lov om sandflugtens bekæmpelse forbeholdes, ligesom øvrige i henhold til love og vedtægter for området gældende bestemmelser fortsat er gældende uanset fredningen.

11 .., 9,. Erstatningerne. Der er ikke tinglyst byplan eller byudviklingsplan for området. Arealer af matr. nr. 6e, Gårdbo, 58a, 55Q, 106h og 56~, 0. og V~ Tversted, er som allerede nævnt undergivet bestemmelser om klitfredning. Efter en samlet bedømmelse af arealerne og det af lodsejerne anførte og oplyste, herunder om stedfundne salg og salgsmuligheder, fastsætter fredningsnævnet følgende erstatninger for fredningen som foran beskrevet: - 4t Matr. nr. 7, Gårdbo, Sv. Aa. Jensen, 3,7 ha, Intet er klitfredet. Arealet uden nævneværdig græsningsværdi. Vanskelige tilkørselsforhold. Ejeren har dæmpningsbyrden efter klitloven. Erstatning Matr. nr. 6~, Gårdbo, l6b, Råbjerg, Børge Mathissen, areal ialt 11,3 ha, heraf klitfredet 7,1 ha. Et stort, fritbeliggende areal. Ejeren kan bibeholde den gamle vej, men må ikke anlægge ny kørevej. Erstatning Matr.nr. 58, 0. og V. Tversted, fru Kristine Graff, areal 9,7 ha, heraf klitfredet, 6,7 ha. Forpagter: Johan P. Graff. Kreaturgræsning kan fortsætte, men ulempe herved som følge af offentlig adgang. Et areal syd for klitten må opdyrkes kr " transport kr. I

12 "', 10 transport kr. Erstatning til ejerinden, Erstatning til forpagteren, " " ~atr.nr. 12~, 12Q, sammesteds, Carl A. Kallehauge, areal 21,7 ha, intet klitfredet. Ejeren har dæmpningsbyrden. En væsentlig del er tilplantet eller tilgroet med selvsåning. Havde solgt byggegrund i november 1961, men efter 30/6 1961, da lovens 22 trådte i kraft. Arealet velbeliggende ud til offentlig vej. Erstatning, " ~.~ Matr.nr. 550, sammesteds, Jens E. Christensen, 1,0 ha, heraf klitfredet 0,3 ha. Velbeliggende ved offentlig vej. Erstatning, " Matr.nr. 106g,sammesteds, Chr. Grothe Skiveren, areal 16,4 ha, heraf klitfredet 11,0 ha. Velbeliggende ved offentlig vej. En del er lav, fugtig jord, uegnet til bebyggelse. Erstatning, " Matr.nr. 55~, 561, sammesteds, Hermann A. Jensen, 10,8 ha, intet klitfredet. Velbeliggende ved offentlig vej. Agerjorden - uden offentlig adgang - udgø~ 2,5 ha. Ca. 2 ha er tilplantet. Havde solgt byggegrund i Erstatning, transport ", kr.

13 11 transport kr. Køberen af parcel af ejendommen, assistent Hardus Eriksen, Hjørring. Forgæves udstykningsomkostninger, 450 " Matr.nr. 56~, sammesteds, Ole Remfeldt og Hans Galbo, areal ialt 5,6 ha, heraf klitfredet 1,4 ha. Det påtænkte sommerhus kan eventuelt opføres udenfor det fredede. Erstatning, " Areal ialt 80,2 ha. lait kr. Erstatningerne udredes til de foran anførte personer, da ikke andre har givet møde og fremsat krav. Erstatningerne udredes som nedenfor bestemt. Kendelsen vil være at tinglyse på de nedenfor anførte ejendomme med prioritet forud for pantegæld." Konklusionen er sålydende: e 4t "Ejendommene, matr. nr. 6e og 7, Gårdbo ejerlav, Råbjerg sogn, 16~, Råbjerg by og sogn, 58a, 12~, 12Q, 55Q, 106h, 55~, 561 og 56a, 0. og V. Tversted byer, Tversted sogn, fredes som ovenfor bestemt og som afgrænset på vedhæftede kort. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. l erstatning udbetales til lodsejerne de ovenfor anførte beløb, ialt kr. med renter 5 % årlig fra kendeisens dato. Af erstatninge~ udredes tre fjerdedele af statskassen. Den sidste fjerdedel udredes af Hjørring amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner efter folketal i henhold til den senest offent-... liggjorte folketælling."

14 12 Kendelsen er indbragt for Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, hvorhos den er indanket for Overfredningsnævnet af samtlige lodsejere bortset fra en. De ankende lodsejere har krævet større erstatningsbeløb eller fredningen opgivet. Overfredningsnævnet har den 26: oktober 1963 besigtiget de pågældende arealer og forhandlet med de interesserede parter. Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste kendelsen 1 dog med visse mindre indskrænkninger, således at fredningen i det væsentlige følger klitfredningen, men herudover medtager gårdejer Kalle hauge s arealer i det omfang disse danner forbindelse mellem de østlige og vestlige klitfredede dele, samt herudover visse mindre ikke-klitfredede arealer, navnlig i den østlige og vestlige spids. Herefter omfatter fredningen - i overensstemmelse med fornyet opmåling foretaget af fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter -følgende, jfr. det til kendelsen knyttede kort: -~ l) Matr.nr. 7 Gårdbo, gårdejer Sv. Aa. Jensen: Den nordlige beplantede del af det fredede areal undtages fra fredning, således at det fredede areal kommer til at omfatte 0,7 ha, hvoraf intet klitfredet. 2) Matr.nr. 6~ ibid. og 16b Råbjerg, oberstløjtnant Mathissen. Ingen ændringer. Areal 9,4 ha, hvoraf 7,4 klitfredet. 3) Matr.nr. 58~ 0. og V. Vedsted, fru K. Grafi. Ingen ændringer. 8,2 ha, hvoraf 5,9 ha klitfredet. 4) Matr.nr. 12R og 12g ibid. gårdejer Kallehauge. Den nordlige del af arealet udgår, således at fredningsgrænsen mod nord udgår fra skellet mellem matr.nr. 12Q og matr.nr. 58~ på det '. sted, hvor skellet passerer klitrækkens nordlige fod. Herfra forløber fredningsgrænsen mod vest langs klitrækkens nordlige fod

15 13 over matr.nr. 12Q og 12b, således at den i skellet mellem matr.nr. l2q og matr.nr. 106h ibid. flugter med den nordlige klitfredningsgrænse over sidstnævnte matr.nr. I den sydlige fredningsgrænse over matr.nr. 12b og 12Q sker ingen ændringer. Areal 13,4 ha, hvoraf intet klitfredet. 5) Matr.nr. 106h 0. og V. Tversted, kroejer Skiveren. Fredningsgrænsen følger den nordlige klitfredningsgrænse over dette matr.nr. - Areal 11,1 ha, hvoraf 10,5 ha klitfredet. Fredningen er ikke til hinder for, at der anlægges vej i østskellet af matr.nr. 106h, som adgang til den ikke fredede del af parcellen. 6) Matr.nr. 55Q 0. og V. Tversted, gårdejer Jens E. Christensen. Ingen ændringer. Areal 1,2 ha, hvoraf 0,2 ha klitfredet. 7) Matr.nr. 55Q og og V. Tversted, gårdejer Hermann Jensen. Den sydvestlige flade del af matr.nr. 55b undtages fra fredning, således at den fremtidige fredningsgrænse kommer til at forløbe i en ret linie vinkelret på offentlig bivej nr. 19 til et punkt på skellet mellem matr.nr. 55~ og matr.nr. 56i beliggende umiddelbart vest for det punkt, hvor skellene mellem matr.nr. ene 55~, 561 og 106h mødes. Herfra følger grænsen skellet mellem matr.nr. 55b og 561, indtil den rammer den af fredningsnævnet fastsatte fredningsgrænse. For matr.nr. 561 ingen ændringer. Areal 6,8 ha, hvoraf 0,1 ha klitfredet. 8) Matr.nr. 56g 0. og V. Tversted, læge Galbo og civilingeniør Remfeldt. Den vestligste grænse for fredningen rykkes 100 m mod øst med henblik på en passende placering af læge Galbo's sommerhus. Areal 5,4 ha, hvoraf 1,3 ha klltfredet.

16 14 '- ~\ Klitdirektoratet har oplyst, at det er villigt til at påtage sig udgifterne ved dæmpningsarbejdet på de klitarealer, der åbnes for offentlighedens adgang derved, at sådanne arealer i givet fald indtages til fredning efter 8 i lov om sandflugtens bekæmpelse af 25. marts Overfredningsnævnet har til samtlige lodsejere afgivet erstatningstilbud i overensstemmelse med de nye fredningsgrænser. Alle lodsejerne bortset fra gårdejer Sv. Aa. Jensen, Jens E. Christensen og kroejer Chr. Grothe Skiveren har accepteret Overfredningsnævnets tilbud. Med hensyn til de ovennævnte 3 lodsejere har Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 20 forelagt erstatningsspørgsmålet for den i loven omhandlede taksationskommission~ Ved en den 3. december 1964 afholdt taksation har kommissionen herefter fastsat disse erstatninger som følger: Gårdejer Sv. Aa. Jensen, matr.nr. 7 Gårdbo kr. Jens E. Christensen, matr.nr. 55Q V. og 0. Tversted II Kroejer Chr. Grothe Skiveren, matr.nr. 106h ibd II Da Overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anførte, vil denne være at stadfæste med de af det foranstående følgende ændringer. Et kort nr. HJ 136 over fredningsområdet er vedhæftet nærværende kendelse, ~~ ~v, 'O/.:" '1v 4Ov" T h i b e s t e m m e s : -. Den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den 18. juli 1963 afsagte kendelse vedrørende fredning af Simon Skrivers Klit stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer.

17 ., 15 I erstatning udbetales til: Oberstløjtnant Børge Mathissen; Øregårdsvænget 7, Hellerup Fru Kristine Graff, Slynget Tuen, Tversted..... Forpagter Johan Graff; smst. ~..... ~"..., 1 ~ ~,, ~ t G2rdejer Carl A. Kallehauge, Vester Slynge, Tuen, Tversted Herman A~ Jensen, Nr. Horsnab, Tuen, Tversted..... Assistent Hardus Eriksen, Hjørring 40.,., Civilingeniør Ole Remfeldt, Engvej 75, Dragør og læge Hans Galbo, Svanevænget 9, ø.... Gårdejer Sv. Aa. Jensen, øster Sovkrog, Ålbæk Gårdejer Jens E. Christensen, Nr. Horsnab, Tuen, Tversted Kroejer Chr~ Grothe Skiveren, Skiveren, pr. Ålbæk " '0 ialt kr II " II " 450 " le 400 " 2,500 " II kr. " ".;I med renter 5 % p.a. fra 18. juli 1963 til udbetalingen og for de tre sidstnævnte erstatningsberettigede med tilsvarende renter til den 300 september 1964 og med 6 % p.a. fra l. oktober 1964 til betaling sker. (~) Erstatningsbeløbet, ialt kr , med renter udredes med tt 3/4 af statskassen. Den sidste 1/4 udredes af Hjørring amtsfond og de i... Hjørring amtsrådskreds beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Udskriftens rigtighed bekræftes. r~~(j~~~ / /?(j ~ O. K. Iversen.,

18 FREDNINGSNÆVNET>

19 /8/ '3 REG. NR. 3()YI'. /1 I.År 1963 den 18. juli afsagde fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds i F.s. 873/1962: Fredning af Simon Skrivers klit i Råbjerg og Tversted sogn~, sålydende k e n d e l s e : I ~~~lre I Ved skrivelse af 14. september 1962 indbragte Fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter under henvisning til l, jfr. 38, i lovbekendtgørelse nr. 194 af 16/ om naturfredning for frednings~~net spørgsmålet om fredning af Simon Skrivers klit med nærmeste omgivelser, ialt ca. 80 ha, beliggende mellem Tuen og Råbjerg i Tversted og Råbjerg sogne Som motivering for fredningen anfører udvalget i nævnte skrivelse følgende: "1. Arealet henligger som en ubebygget, høj rimme og klit gennem det ellers flade terræn. areal af se1- ve klittej CITERET FULDT UD I OFN K AF Det er en ryg, som går 23/ gennem lal mellem klitarealerne og 2. Den fa" len af OverfredningsnævnE - Uggerby kommune, sami e og af sognerådet tiltraate fredningsplan for Råbjerg komm1lne. Arealet uden om Simon Skrivers klit og øst for den nord-syd gående bivej fra Tuen mod Råbjerg og Skiveren tænkes i fredningsplanen (disponeringsplanen) for såvel Tversted-Uggerby som Råbjerg kommune friholdt for bebyggelse for at henligge i naturtilstand, idet arealet, lige bortset fra højdedraget, Simon Skrivers klit er udpræget fladt med vide udsigter, og enkelte egnsfremmede bebyggelser vil derfor komme til at dominere et stort området på en uheldig måde. Vest for de offentlige biveje, i en afstand af mindst 150 meter fra disse, er udsøgt et større areal i begge kommuner til sommerhusbebyggelse, som her til dels vil kunne skjules fra de offentlige biveje, ved hjælp af det skætmende højereliggende terræn, og hvor samtidig fælles vandforsy~ing kan etableres.

20 KORT>

21

22

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord 02763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02763.00 Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-04-1963, 04-12-1963

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet 03015.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03015.00 Fredningen vedrører: Atterbakke Domme Taksations kom roiss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-02-1964 Fredningsnævnet 06-06-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 02737.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00 Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-02-1963 Fredningsnævnet 20-10-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gilbjerg. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet 02808.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02808.00 Fredningen vedrører: Gilbjerg Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1963 Fredningsnævnet 17-07-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02804.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00 Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-12-1964 Fredningsnævnet 09-07-1962 Kendelser

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02742.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02742.01. Fredningen vedrører: Bolbjerge, Krogsande. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

02742.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02742.01. Fredningen vedrører: Bolbjerge, Krogsande. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 02742.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02742.01 Fredningen vedrører: Bolbjerge, Krogsande Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-01-1966, 04-03-1963 Fredningsnævnet 25-11-1963,

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06204.00 Fredningen vedrører: Helligkilde Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-09-1976 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02601.00. Fredningen vedrører: Skiveren. - Domme. Taksations kom'miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 16-08-1963

02601.00. Fredningen vedrører: Skiveren. - Domme. Taksations kom'miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 16-08-1963 02601.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02601.00 Fredningen vedrører: Skiveren - Domme Taksations kom'miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-08-1963 Fredningsnævnet 03-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn. Domme. Taksations komm iss ionen. 03666.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03666.00 Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 25-03-1965 Kendelser

Læs mere

03580.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03580.00. Fredningen vedrører: Lille Norge. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. Naturklagenævnet

03580.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03580.00. Fredningen vedrører: Lille Norge. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. Naturklagenævnet 03580.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03580.00 Fredningen vedrører: Lille Norge Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-11-1965 Fredningsnævnet 30-12-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

03378.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03378.00. Fredningen vedrører: Præstebakkegård. Domme. Taksations komm iss ionen.

03378.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03378.00. Fredningen vedrører: Præstebakkegård. Domme. Taksations komm iss ionen. 03378.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03378.00 Fredningen vedrører: Præstebakkegård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1964 Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.00 Fredningen vedrører: Kongelunden I Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-06-1953 Kendelser Deklarationer b'

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REG. NR. ~ .År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende. k e n d e l s e. Fredning af "Rungsted Ladegård" i F. s. 113/1971

REG. NR. ~ .År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende. k e n d e l s e. Fredning af Rungsted Ladegård i F. s. 113/1971 ' REG. NR. ~ M.År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende i F. s. 113/1971 k e n d e l s e Fredning af "Rungsted Ladegård" e - skrivelse - 2 - Ved skrivelse af 30. oktober 1970 til Ministeriet for kulturelle

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03925.00 Fredningen vedrører: Unnerup Domme Taksati ons komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1965 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05619.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02 Fredningen vedrører: Klørhøj Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-03-1973 DEKLARATIONER>

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 04113.00 Afgørelser- Reg. nr.: 04113.00 Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1982,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet. Domme. Taksations komm iss io nen. 02024.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02024.00 Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1952 Fredningsnævnet 03-04-1953 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02749.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02749.00. Fredningen vedrører: Tversted A. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

02749.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02749.00. Fredningen vedrører: Tversted A. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 02749.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02749.00 Fredningen vedrører: Tversted A Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-03-1963 Fredningsnævnet 29-12-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Høstbjerg. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Høstbjerg. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 04490.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04490.00 Fredningen vedrører: Høstbjerg Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-01-1968 Fredningsnævnet 04-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 04510.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00 Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende grund betegnet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje.

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for ekspropriation i henhold til lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. Ekspropriation til regnvandsbassin ved Birkelse Med henblik på

Læs mere

03641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03641.00. Fredningen vedrører: Kettrup Klit. Domme. la ksati ans komm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03641.00. Fredningen vedrører: Kettrup Klit. Domme. la ksati ans komm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03641.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03641.00 Fredningen vedrører: Kettrup Klit Domme la ksati ans komm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-03-1965 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

02999.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02999.00. Fredningen vedrører: Brødemose. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02999.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02999.00. Fredningen vedrører: Brødemose. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02999.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02999.00 Fredningen vedrører: Brødemose Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-09-1964 Fredningsnævnet 20-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere