Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -37 m³ Fjernvarme, 3384 kwh el. -28 m³ Fjernvarme, 2769 kwh el.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -37 m³ Fjernvarme, 3384 kwh el. -28 m³ Fjernvarme, 2769 kwh el."

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gabelsgade 5 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 242 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: 01/01/08-31/12/08 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 15 I retslokalet foreslås lysarmaturerne udskiftet til armaturer med HF. 17 I kontorerne på 1. sal foreslås installeret sparepærer i pendlerne og installeret bevægelsesmeldere 18 I tagetagen foreslås installeret sparepærer i pendlerne og installeret bevægelsesmeldere. -37 m³ Fjernvarme, 3384 kwh el -28 m³ Fjernvarme, 2769 kwh el -37 m³ Fjernvarme, 3084 kwh el 6390 kr kr. 7.8 år 5260 kr kr. 3.4 år 5790 kr kr. 3.6 år 20 Cirkulationspumpen i varmeanlægget udskiftes til en energibesparende og selvregulerende pumpe kwh el 2030 kr kr. 7.4 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

2 SIDE 2 AF 9 Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetaligstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 1 Kælderydervæggen isoleres indvendigt med 200 mm mineraluld. 75 m³ Fjernvarme 750 kr. 2 Ydervæggene isoleres indvendigt med 200 mm mineraluld m³ Fjernvarme kr.

3 SIDE 3 AF 9 3 Kælderydervæggen over terræn isoleres indvendigt med 200 mm mineraluld. 4 Let væg mellem udnyttet og uudnyttet tagrum isoleres med 200 mm mineraluld. 5 Murstensvægge mellem udnyttet og uudnyttet tagrum isoleres med 200 mm mineraluld. 6 Loftet over indgangspartiet isoleres med 300 mm mineraluld. 7 Loftet over udnyttet tagrum isoleres med yderligere 200 mm mineraluld. 250 m³ Fjernvarme 2500 kr. 152 m³ Fjernvarme 1520 kr. 324 m³ Fjernvarme 3240 kr. 62 m³ Fjernvarme 620 kr. 80 m³ Fjernvarme 800 kr. 8 Kvistlofterne isoleres med yderligere 150 mm mineraluld. 6.6 m³ Fjernvarme 70 kr. 9 Gulvet i uudnyttet loft over 1. sal isoleres med 350 mm mineraluld. 10 I stueetagen, 1. sal og tagetagen udskiftes forsatsruden i vinduerne til en 2 lags lavenergirude. 11 I kælderen opsættes i døren og vinduerne en 2 lags lavenergi forsatsrude. 12 I toiletbygningen opsættes i vinduerne en 2 lags lavenergi forsatsrude. 357 m³ Fjernvarme 3570 kr. 253 m³ Fjernvarme 2530 kr. 82 m³ Fjernvarme 820 kr. 15 m³ Fjernvarme 150 kr. 13 I gangene i stueetagen foreslås til belysningen installeret bevægelsesmeldere. 14 I kontorerne i stueetagen udskiftet lysarmaturerne til armaturer med HF og dagslysregulering. 16 I kælderen foreslås lysarmaturerne udskiftet til armaturer med HF og med reguleringer. 19 Tilslutningsrørene til Termix 20 isoleres med 30 mm. Cirkulationspumpen udskiftes. -28 m³ Fjernvarme, 298 kwh el -6.1 m³ Fjernvarme, 1242 kwh el -11 m³ Fjernvarme, 907 kwh el 0.9 m³ Fjernvarme, 193 kwh el 320 kr kr kr. 400 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer SES nr. 247 Bygningens energimærke er udregnet til mærke E. Bygningens transmissionstab ekskl. vinduer og døre er udregnet til 31,1 w/m2. Håndbog for Energikonsulenter 2008 version 2 er anvendt. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Energibesparelserne i kælderen forudsætter, at kælderrummene opvarmes til 20 grader. Derer konstateret fugtpletter på væggen/loftet i det nordlige trapperum. Det opvarmede areal er udregnet til 1574 m2. hvoraf de 469 m2 er i kælderen, 434 m2 er i stueetagen, 460 m2 er

4 SIDE 4 AF 9 på 1. sal og 211 m2 er i tagetagen. Forslag i ELO Status og Kommentar 1. Udskiftning af cirkulationspumpe : Ikke gennemført: Medtaget i Mærke Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Taget er røde vinge tagsten på lægter på sadeltag. Spærene er bjælkespær med hanebånd og understøttet af bjælker og søjler. Ca. 2/3 af tagetagen er udnyttet. Loftet over de udnyttede rum er isoleret med 200 mm mineraluld, som er delvis er nedtrådt. Værdien af isoleringen er regnet til 150 mm mineraluld. Skråvæggene i de udnyttede loftrum er isoleret med antageligt 100 mm mineraluld. Isoleringen i kvistene kan ikke beses. Det antages, at kvisttagene er isoleret med 200 mm mineraluld. Kvistflunkerne antages at være isoleret med 100 mm mineraluld. Der er ingen isolering over etageadskillelsen på 1. sal i den uudnyttede del af tagetagen. Vægge imellem opvarmet loft og uopvarmet loft er ikke isoleret. Taget over toiletbygningen er fladt. Isoleringen kan ikke beses, men antages at være 100 mm mineraluld. Det anbefales at etablere gangbroer overalt, hvor der udlægges isolering på vandrette flader for at beskytte isoleringen. Forslag 6: Loftet over indgangspartiet isoleres med 300 mm mineraluld, som indbygges i en nedstroppet konstruktion. Forslag 7: Loftet over udnyttet tagrum isoleres med yderligere 200 mm mineraluld. Der etableres gangbroer for at beskytte isoleringen. Forslag 8: Kvistlofterne isoleres med yderligere 150 mm mineraluld. Forslag 9: Gulvet i det uudnyttede loft over 1. sal foreslås opbrudt. Gulvkonstruktionen forhøjes således, at der kan isoleres med 350 mm mineraluld. Gulvbrædderne reetableres/fornys. Der må kun være en dampspærre i konstruktionen, som skal placeres på isoleringens varme side. Ydervægge I henhold til plantegningerne, bygningens alder og betragtninger på stedet er det vurderet, at ydervæggene er cm massive teglstensmure, som ikke er isoleret. Der er ikke foretage destruktive undersøgelser til konstatering heraf. Forslag 2: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes.

5 SIDE 5 AF 9 Forslag 3: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på kælderydervæggene over terræn fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på kælderydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Forslag 4: De eksisterende lette vægge mellem udnyttet og uudnyttet tagrum udbygges til at kunne isoleres med 200 mm mineraluld. I den nye konstruktion må der kun være en dampspærre, som skal placeres på isoleringens varme side. Forslag 5: På murstensvæggene mellem udnyttet og uudnyttet tagrum monteres en let stålkonstruktion i det uudnyttede tagrun. Stålkonstruktionen isoleres med 200 mm mineraluld. Den lette stålkonstruktion afsluttes med 13 mm gipsplade. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduerne er i etagerne med 1 lag glas og med 1 lags forsatsruder. Vinduerne og dørene i kælderen er med 1 lag glas. Forslag 10: I stueetagen, 1. sal og tagetagen foreslås forsatsruden i vinduerne udskiftet til en 2 lags lavenergirude med varm kant. Forslag 11: I kælderen hvor vinduerne og dobbeltdøren er med 1 lag glas, foreslås der opsat 2 lags lavenergi forsatsruder. Forslag 12: I toiletbygningen hvor vinduerne er med 1 lag glas, foreslås der opsat 2 lags lavenergi forsatsruder. Gulve og terrændæk Gulvene er trægulve/ klinker/ tæppebelagte. Gulvet i kælderen er terrændæk af beton, som formodentligt ikke er isoleret. Kælder Kælderydervæggene er antageligt 60 cm betonvægge, som ikke er isoleret. Der er ikke foretage destruktive undersøgelser til konstatering heraf. Gulvet i kælderen er terrændæk af beton, som formodentligt ikke er isoleret. Forslag 1: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på kælderydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på kælderydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation.

6 SIDE 6 AF 9 Varme Varmeanlæg Der er indlagt fjernvarme. Varmt vand Varmtvandsbeholderen er en Termix 20 varmeveksler. Der er cirkulation af det varme brugsvand. Cirkulationspumpen er en 55 watt Smedegård IP 44 CLF. Forslag 19: Tilslutningsrørene til Termix 20 isoleres med 30 mm afsluttet med PVC kappe. Cirkulationspumpen foreslås udskiftet til en energibesparende selvregulerende cirkulationspumpe. Fordelingssystem Det 2 strengede vandbårne radiatoranlæg varmeforsynes via en Kæhler og Breum varmeveksler. Cirkulationspumpen er en 290 watt Smedegård type C. Automatik Der er motorventil, cirkulationspumpe, 290 w, Smedegård type C, blandingssløjfe og vejrkompensator, TAC på radiatorkredsløbet. Til styring af temperaturen på det varme brugsvand i varmtvandsbeholderen er der på varme returledningen indbygget en Danfoss termostatventil. Der er Danfoss radiatorventiler på radiatorerne. Pumper varme Forslag 20: Cirkulationspumpen i varmeanlægget udskiftes til en energibesparende og selvregulerende cirkulationspumpepumpe. Der foreslåes at skifte til en pumpe som Type: Grundfos Magna ( pris ca. kr ) + dimensionering og montering. ialt min kr. El Belysning Søren Bjerregård fra Limfjordens Ejendomsservice oplyste ved besigtigelsen, at indstillingen til belysningen er, at man anvendte sparepærer, hvor det er muligt. Følgende er konstateret: I kælderetagen: I rummet foran manøvrerummet er ophængt 4 stk belysningsarmaturer med 1x36 watt lysstofrør i hvert armatur. Det regnes med tilsvarende belysning i hele kælderen. I stueetagen, som er udlejet til advokatkontorer: I et kontor er ophængt 2 stk belysningsarmaturer med 1x36 watt lysstofrør i hvert armatur. Det regnes med tilsvarende belysning i alle kontorerne i stueetagen. I vestibulen er der ophængt 4 stk pendler. Det er ikke muligt at bese pærerne i pendlerne. Det antages, at der er sparepærer i pendlerne. Det regnes med tilsvarende belysning i øvrige gange og trapperum i stueetagen. På 1. sal: I retslokalet er ophængt 2 stk pendler med i hvert pendel 6 stk pærer, som antages at være 100 watt pærer, samt 4 stk pendler. Det antages at være sparepærer i hvert af de 4 pendler. I voteringen er ophængt 3 stk PH pendler med 23 watt sparepærer i hvert pendel. I gangen er ophængt 3 stk pendler med sparepærer i hvert pendel. I de øvrige lokaler på 1. sal er der ophængt 1-2 stk pendler i hvert lokale. Det er ikke muligt, at bese pærerne i armaturerne. Det skønnes, at ½ delen er med sparepærer.

7 SIDE 7 AF 9 I tagetagen er der stort set ikke monteret sparepærer/hf lysstofrør i belysningsarmaturerne. Forslag 13: I gangene i stueetagen foreslås til belysningen installeret bevægelsesmelderstyring. Forslag 14: I kontorerne i stueetagen foreslås lysarmaturerne udskiftes til armaturer med HF rør og dagslysregulering. Forslag 15: I retslokalet på 1. sal foreslås lysarmaturerne udskiftet til armaturer med HF rør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslag 16: I kælderen foreslås belysningen udskiftet til armaturer med HF rør og bevægelsesmelderstyring. Forslag 17: I de af kontorerne på 1. sal hvor der ikke er sparepærer i pendlerne, foreslås der installeret sparepærer. Der foreslås installeret bevægelsesmelderstyring i alle kontorerne. Forslag 18: I tagetagen foreslås installeret sparepærer i pendlerne. Der foreslås installeret bevægelsesmelderstyring i rummene. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1920 År for væsentlig renovering: 1998 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 1806 m² Opvarmet areal: 1574 m² Anvendelse ifølge BBR: 320 Kontor Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 10 kr./m³ Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

8 SIDE 8 AF 9

9 SIDE 9 AF 9 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Badehusvej Aalborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103029 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 12 Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024759-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning nr.: 200017158 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Jesper Hau Firma: Leif Hansen Engineering A/S

BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning nr.: 200017158 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Jesper Hau Firma: Leif Hansen Engineering A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 247 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fritz Hansens Vej 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3450 Allerød BBR-nr.: 201-056268 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere