Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger"

Transkript

1 Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER

2 Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige bygninger Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. En række ændrede regler skal medvirke til at spare på energien i danske bygninger til gavn for virksomheds- og privatøkonomien, miljøet og samfundet. Målet er at reducere energiforbruget i bygninger til opvarmning, ventilation, køling, belysning og varmt vand mv. Baggrunden for ændringerne De nye regler indføres som led i implementeringen af EU s nye bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. For statsligt byggeri er der desuden trådt et nyt cirkulære i kraft, der stiller særlige krav til energibesparelser i disse byggerier. Lovgrundlaget for de nye regler om energimærkning og kedler er lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Du kan læse mere om den nye energimærkningsordning for erhvervs- og offentligt byggeri samt kort om kedeleftersynsordningen på de følgende sider. For bygninger til erhvervsformål inden for handel, service og administration samt offentligt byggeri, har direktivet i Danmark givet sig udslag i en ny energimærkningsordning. en ny kedeleftersynsordning. nye tillæg til bygningsreglementerne, der stiller øgede energikrav til nybyggeri og ved renovering. De nye energiregler for erhvervs- og offentligt byggeri Denne brochure handler om energimærkningsordningen, men for at give overblik er der her en oversigt over alle de væsentligste nye energiregler vedrørende erhvervs- og offentligt byggeri: Der skal fremlægges en gyldig energimærkning for alle bygninger til erhvervsformål inden for handel, service og administration samt offentlige bygninger, når de sælges. Kravet gælder ikke bygninger til industriel produktion o.l. Pr. 1. juli 2008 skal der endvidere fremlægges gyldig energimærkning ved udlejning eller ved overdragelse af andel eller anpart. Ejendomme, som er større end m² skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år, uanset om de sælges eller udlejes. Pr. 1. juli 2008 sænkes arealgrænsen for krav om regelmæssig energimærkning til m². For offentligt byggeri er der skærpede krav, idet alle bygninger over 60 m² skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år. Offentlige bygninger under m², som ikke tidligere har været energimærket, skal være energimærket første gang senest den 1. januar Alle nye fritliggende bygninger over 60 m² skal energimærkes, inden de tages i brug. Bygningsreglementet stiller skærpede krav til energieffektivitet i nybyggeri. Alle oliefyr og fastbrændselskedler samt store gaskedler over 100 kw skal efterses regelmæssigt. Kravet gælder ikke anlæg med biobrændsel. Alle varmeanlæg skal efterses, når kedlen bliver over 15 år gammel. Der er indført særlige krav om blandt andet energibesparelser i statens bygninger. 2 ENERGIMÆRKNING HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER

3 Vi skal spare på energien i danske bygninger til gavn for virksomheds- og privatøkonomien, miljøet og samfundet. 3

4 Det kan betale sig at spare på energien Danmark har i over 25 år været begunstiget af relativt stabile energipriser, men i de senere år har vi oplevet prisstigninger på fyringsolie og gas. Priserne er nu på så højt et niveau, at det er en rigtig god forretning at udføre energibesparende forbedringer på ejendommen. Efterisolering, nye termostater og nye vinduer mv. vil reducere bygningens energiforbrug til glæde for økonomien og miljøet. Gode grunde til at undgå energispild Hvert år går det danske samfund glip af 18 milliarder kroner på grund af unødigt energiforbrug, viser tal fra DTU. For virksomheder, myndigheder og offentlige institutioner er energibesparelser og effektiv anvendelse af energi vigtige metoder til at reducere omkostningerne. De fleste virksomheder og offentlige institutioner kan fx typisk opnå store besparelser på energiregningen og her er energimærkning et godt værktøj. Mærkbare besparelser Energimærkningen giver et detaljeret overblik over, hvilke energibesparende foranstaltninger det kan betale sig at gennemføre. Selv hvis renoveringen finansieres med et lån, vil besparelsen på energiregningen i de fleste tilfælde være langt større end udgifterne til tilbagebetaling. Alt i alt er energibesparende foranstaltninger ofte en af de bedste og mest rentable ejendomsforbedringer, man kan foretage. Også til fordel for miljøet Bygningens unødige energitab belaster ikke kun økonomien. Det belaster også miljøet. En af de bedste måder, man kan gøre en indsats for at reducere den globale miljøbelastning på, er dermed at nedbringe energiforbruget i ejendommen. Udviklingen i energipriser 10 Energipriser Energipriserne er steget i de seneste år. (Energikilderne er ikke opgjort i de samme enheder, og prisniveauet kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes.) ENERGIMÆRKNING HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Fyringsolie, kr. pr. liter Naturgas, kr. pr. Nm³ Elektricitet, kr. pr. kwh

5 Efterisolering, nye termostater og nye vinduer reducerer bygningens energiforbrug til glæde for økonomien og miljøet. 5

6 Det kan energimærkningen bruges til Energimærkningen i byggeri til erhvervsformål og offentligt byggeri har primært til formål at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare på energien. Effektiv energiledelse Energimærkningen udgør dermed et vigtigt bidrag til effektiv energiledelse. Energimærket giver et samlet overblik over de rentable besparelsesmuligheder. Ved at gennemføre forslagene sikrer husejeren, at bygningen er i energimæssig god stand, og at omkostningerne til opvarmning mv. bliver lavest muligt. God energiledelse omfatter ud over energimærkninger bl.a. løbende opfølgning på forbruget, effektive vedligeholdelsesplaner og energirigtige indkøb. Samtidig skal brugerne af ejendommen løbende påvirkes til at udøve energirigtig adfærd. Overblik ved ejendomshandel Ved ejendomshandel kan energimærkningen hjælpe sælger til at vurdere, om der bør foretages nogle energiforbedringer inden salg for at øge salgsprisen, mens køber får et hurtigt overblik over ejendommens energimæssige stand. Gem mærkningen! Det er en god ide at gemme energimærkningen. Dels fordi det er et godt dokument til effektiv energiledelse og bl.a. indeholder værdifulde oplysninger i forbindelse med renovering. Dels fordi energimærkningen gælder i fem år og kan anvendes, hvis ejendommen skal sælges eller udlejes. 6 ENERGIMÆRKNING HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER

7 Energikonsulenten er ekspert i energi Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter for ejendomme til handel, service og administration samt offentlige bygninger. Konsulenten er en uvildig ekspert, som er uddannet og beskikket af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Energikonsulenten gennemgår ejendommen efter helt fastlagte regler og vurderer alle de bygningsmæssige forhold, installationer og apparater, som har betydning for boligens energimæssige tilstand og ejendommens energiforbrug. Det er i bygningsejerens interesse at oplyse energikonsulenten om forventede eller planlagte forbedringer eller forandringer af ejendommen, således at konsulenten kan komme med forslag til en energieffektiv gennemførelse af disse. Oplysning om energikonsulenterne Det er Energistyrelsen, der står for beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration varetages af Fællessekretariatet for Eftersynsog Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet. Der findes beskikkede energikonsulenter i hele landet. En liste over de beskikkede konsulenter findes på FEM-sekretariatets hjemmeside Kontrol af energikonsulentens arbejde Der følges op på energikonsulenternes arbejde bl.a. ved stikprøvekontrol af energimærkningerne. Hvis kontrollen afslører, at nogle af mærkningerne ikke lever op til kravene, eller at de er forkerte eller misvisende, gribes der ind over for de konsulenter, der har lavet mærkningerne. Hvis man som bygningsejer har en formodning om fejl eller mangler ved den udførte energimærkning, bør man henvende sig til den energikonsulent, der har udarbejdet mærkningen. Betaling af energikonsulenten Prisen på energimærkninger fastsættes individuelt. Det kan være en god idé at indhente tilbud fra flere konsulenter. Omkostningen ved gennemførelse af energimærkning kan pålægges varmeregnskabet. Såfremt energikonsulenten samtidig udfører andre opgaver skal regningen specificeres, således at det fremgår, hvad der vedrører energimærkningen. Det skyldes, at det ikke er tilladt at medtage øvrige opgaver i varmeregnskabet. Brug af interne konsulenter Ejendomme inden for handel, service, administration og den offentlige sektor kan vælge at ansætte egne interne energikonsulenter til at forestå energimærkningen. De interne konsulenter skal følge samme retningslinier som øvrige energikonsulenter og vil være underlagt samme kontrol. En energimærkning udarbejdet af en intern energikonsulent er ikke gyldig i forbindelse med bygningers energimærkning ved salg, udleje eller nybyggeri. Det er derfor kun relevant at anvende interne konsulenter i forbindelse med regelmæssig energimærkning hvert 5. år i ejendomme, som ikke står overfor udlejning eller salg. Der stilles ikke som til de øvrige konsulenter krav om, at interne konsulenter tegner forsikring for deres arbejde. Der kan ikke anvendes interne konsulenter i statens bygninger. Systematisk energiledelse betaler sig Erfaringen fra den tidligere ELO-ordning viser, at systematisk energiledelse fx en månedlig vurdering af bygningens forbrugs- og driftsdata kan føre til meget store besparelser. De nye regler stiller derfor krav om, at ejer eller administrator hver måned skal udarbejde driftsmanualer for bygninger, der er over m² og bruges til handel, service og administration samt offentlige bygninger. Der skal foretages følgende registreringer: Ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand. De energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold (temperatur, røgtemperatur m.v.). Registreringerne skal indsendes til energikonsulenten forud for bygningsgennemgangen i forbindelse med energimærkningen hvert 5. år. 7

8 Sådan ser energimærkningen ud Energimærkningen giver et overblik over bygningens samlede energiforbrug og indeholder energikonsulentens forslag til at reducere varme-, el- og vandforbruget i ejendommen. Det samlede energiforbrug omfatter energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer. Energimærket På forsiden af energimærkningen er selve energimærket. Energimærket viser på en skala fra A1, A2, B1, B2 op til G1, G2, hvor stort energiforbrug ejendommen har. A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligst opnåelige. Skalaen kendes fra mærkningen af hårde hvidevarer, men adskiller sig ved at have to kategorier inden for hvert bogstav fx A1, A2, B1, B2 osv. Denne skala er udviklet for at kunne dække de mange variationer i den danske bygningsmasse. Mærkningen er baseret på et beregnet Postnr./by: energiforbrug, som energikonsulenten beregner på basis af bygningens energimæssige egenskaber. Den standardiserede beregning gør det muligt at sammenligne energimærkninger for forskellige bygninger. Besparelser og finansiering Energimærkningen indeholder en detaljeret liste med forslag til forbedringer for henholdsvis varme, vand og el. Det er her, man helt konkret kan se, hvordan der kan spares energi i ejendommen. Alle anførte besparelsesforslag anses for at være rentable for brugeren. Mærkningen oplyser, hvor meget det erfaringsmæssigt vil koste at få udført de foreslåede forbedringer, hvor stor en besparelse der kan forventes og det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Besparelsesforslagene er baseret på den faktiske brug af ejendommen, og tager udgangspunkt i de oplysninger som energikonsulenten er i besiddelse af om drifttid og driftforhold. Det er i ejerens interesse, at konsulenten får så mange oplysninger som muligt om dette, således at forslagene bliver realistiske. Omkostningerne til de foreslåede forbedringer er konsulentens skøn. Da byggeomkostninger varierer meget, bør der altid indhentes tilbud og fortages en vurdering af den samlede økonomi, inden opgaven gennemføres. Konsulentens skøn er baseret på de samlede omkostninger, herunder omkostninger til både materialer, arbejdsløn, evt. projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Besparelser ved renovering Desuden indeholder mærkningen en oversigt over energibesparelsesforslag, som vil være fornuftige at foretage, hvis der af anden grund igangsættes en renovering af ejendommen. Energimærkning SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hammeren Storstaden Besparelsesforslagene uddybes i afsnittet om energikonsulentens bygnings BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: gennemgang. 1. juli 2006 Energikonsulent: Jens Pedersen Firma: Aktuel Energirådgivning Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for handel, service og offentlige bygninger er lovpligtig. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning. Reglerne er nærmere beskrevet i bygningsreglementet. Konsulenten vil normalt kun komme med forslag til rentable energibesparende foranstaltninger i forbindelse med en forestående renovering, hvis bygningsejeren selv har gjort opmærksom på en planlagt renovering i forbindelse med anmodning om gennemførelse af energimærkningen. Den nye energimærkning Oplyst varmeforbrug Energimærkningen indeholder Udgift en inkl. række nye elementer, bl.a.: moms og afgifter: kr./år Energimærkningen foretages efter en ny skala, som er velkendt fra hårde hvidevarer. Forbrug varme: liter olie/år Forslag til energibesparende forbedringer er samlet i en tabel forrest. Forbrug el: kwh/år Mærkningen anbefaler Ejendommens også, hvilke oplyste forbedringsforslag forbrug og udgifter der bør over vejes i forbindelse klimakorrigerede med renovering af energikonsulenten, af ejendommen. så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt Mærkningen beregner år den rent samlede temperaturmæssigt. besparelse ved at gennemføre de rentable besparelsesforslag. Energimærke Energikonsulent og gyldighed Lavt forbrug A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D1 E1 E2 F1 F2 G1 G2 Højt forbrug A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste. Rentable besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i ejendommen. Se evt. flere forslag på 8 Energimærkning Handel, service, administration samt offentlige bygninger næste side. Forslagene nedenfor uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

9 Energimærkning SIDE 1 SIDE AF 91 SIDE AF 9 1 AF 9 Bygningsbeskrivelse Energimærkningen indeholder en beskrivelse af bygningens energimæssige egenskaber, bygningsdel for bygningsdel. I den kan man læse en statusbeskrivelse af ejendommen. Beskrivelsen giver oplysninger om isoleringen på loftet, vinduernes isoleringsevne osv. Samtidig indeholder den en uddybende beskrivelse af de prissatte besparelsesforslag. Konsulenten skal sørge for at beskrive de forudsætninger, der ligger til grund for den beregnede besparelseseffekt. Herved bliver det muligt for bygningsejeren at gennemføre besparelsesforslagene på det rigtige grundlag. Det er dog ikke meningen, at konsulenten skal foretage egentlig projektering. Konklusion Endelig sammenfatter energikonsulenten hovedkonklusionerne i mærkningen vedrørende ejendommens energiforhold og fremhæver forslag, som i særlig grad kan forbedre ejendommens energieffektivitet. Mærkningen afsluttes med en rapport over energikonsulentens bygningsgennemgang og en række supplerende oplysninger. Energimærkning Energimærkning for for følgende for følgende ejendom: ejendom: Adresse: Adresse: Hammeren Hammeren Postnr./by: Postnr./by: Storstaden 9990 Storstaden BBR-nr.: BBR-nr.: BBR-nr.: Energimærkning Energimærkning nr.: nr.: nr.: Gyldigt Gyldigt Gyldigt 5 år 5 fra: år 5 fra: år fra: 1. juli juli juli 2006 Energikonsulent: Energikonsulent: Jens Jens Pedersen Jens Pedersen Pedersen Firma: Firma: Firma: Aktuel Aktuel Energirådgivning Aktuel Energirådgivning Energimærkningen Energimærkningen oplyser oplyser om oplyser ejendommens ejendommens energiforbrug energiforbrug og mulighederne og og mulighederne for at for opnå at for opnå besparelser. at opnå besparelser. Energimærkningen Energimærkningen udføres udføres af udføres beskikkede af af beskikkede energikonsulenter energikonsulenter for handel, for handel, for service handel, service og service offentlige og offentlige og offentlige bygninger bygninger bygninger er lovpligtig. lovpligtig. lovpligtig. Oplyst Oplyst varmeforbrug Oplyst varmeforbrug Energimærke Energikonsulent Energimærke Energikonsulent og gyldighed og og gyldighed Udgift Udgift inkl. Udgift inkl. inkl. Lavt Lavt forbrug Lavt forbrug forbrug moms moms og moms afgifter: og afgifter: og afgifter: kr./år kr./år kr./år A1 A1 A2 A1 A2 A2 Forbrug Forbrug Forbrug varme: varme: varme: liter liter olie/år olie/år liter olie/år B1 B1 B1 B2 B2 C1 C1 C1 C2 C2 B2 C2 Forbrug Forbrug Forbrug el: el: el: kwh/år kwh/år kwh/år D1 D1 D1 D2 D2 D2 Ejendommens Ejendommens oplyste oplyste forbrug oplyste forbrug og forbrug udgifter og udgifter og udgifter er E1 E1 E1 E2 E2 E2 klimakorrigerede klimakorrigerede af energikonsulenten, af af energikonsulenten, så det så det så det udtrykker udtrykker udtrykker forbrug forbrug og forbrug udgifter og udgifter og for udgifter et for gennemsnitligt et for et gennemsnitligt F1 F1 F1 F2 F2 F2 år rent år rent temperaturmæssigt. år rent temperaturmæssigt. G1 G1 G1 G2 G2 G2 Højt Højt forbrug Højt forbrug forbrug D1 D1 D1 A1 er A1 det er A1 bedst det er bedst det opnåelige bedst opnåelige opnåelige energimærke, energimærke, så A2, så A2, så A2, herefter herefter B1 herefter osv. B1 osv. og B1 G2 osv. og er G2 og det er G2 dårligste. det er dårligste. det dårligste. Rentable Rentable besparelsesforslag Her Her energikonsulentens Her er energikonsulentens forslag forslag til forslag at til reducere at reducere til at reducere energi- energi- og energi- vandforbruget og og vandforbruget i ejendommen. i i ejendommen. Se evt. Se evt. flere Se flere evt. forslag flere forslag påforslag på næste næste side. næste side. Forslagene side. Forslagene nedenfor nedenfor nedenfor uddybes uddybes uddybes i afsnittet i afsnittet i om afsnittet bygningsgennemgangen. om om Årlig Årlig Årlig Årlig Årlig ÅrligSkønnet Skønnet Skønnet besparelse besparelse i i besparelse i besparelse i investering i i investering Tilbagebetalingstibetalingstid Tilbage- Tilbage- Besparelsesforslag Besparelsesforslag energienheder energienheder kr. inkl. kr. inkl. moms kr. inkl. moms inkl. moms inkl. moms inkl. moms moms 1 1Isolering Isolering 1 Isolering af lysbånd af lysbånd af lysbånd l oliel 135 oliel olie kr kr. kr kr kr. kr. 4 år4 år 4 år 2 2Nye Nye 2energiruder Nye energiruder og tætning og tætning og af tætning døre af døre af døre l oliel 980 oliel olie kr kr kr kr kr. kr. 9 år9 år 9 år 3 3Udskiftning 3 Udskiftning af ventilator af ventilator af ventilator med med med hedeflade hedeflade hedeflade til olieopvarmning til til olieopvarmning kr kr kr kr kr. kr. 3 år3 år 3 år 4 4Nye Nye 4lyskilder Nye lyskilder lyskilder og armaturer og armaturer og armaturer kwh kwh kwh kr kr. kr kr kr. kr. 1 år1 år 1 år Et eksempel på side 1 af energimærkningen. Energimærkningen giver en detaljeret liste over forslag til forbedringer for henholdsvis varme, vand og el. 9

10 Vigtig viden om energimærkning Energimærkning ved salg og udlejning Sælgere af bygninger, der anvendes til handel, service, administration og i det offentlige, skal fremlægge en gyldig energimærkning. Fra 1. juli 2008 er det også lovpligtigt at fremlægge en energimærkning ved udlejning og ved overdragelse af andel eller anpart. Det er ved ejendomshandel sælger og ved udlejning udlejer af ejendommen, der har ansvaret for, at energimærkningen bliver gennemført, og betaler energikonsulenten for at udføre mærkningen. Ved ejendomshandel gælder, at køber har ret til at få lavet en energimærkning på sælgers regning, hvis energimærkningen mangler, når slutsedlen fremlægges. Det er dog en forudsætning, at køberen forinden har gjort opmærksom på, at energimærkning ønskes. Regelmæssig energimærkning For bygninger med et etageareal på over m 2 er det lovpligtigt at gennemføre regelmæssig mærkning hvert 5. år, uanset om der finder salg eller udleje sted. Det er ejeren af bygningen, der skal lade energimærkningen gennemføre. Fra 1. juli 2008 sænkes arealgrænsen for krav om regelmæssig energimærkning til m 2. De bygninger, der er omfattet af kravene for regelmæssig energimærkning, skal desuden foretage månedsvise registreringer af forbruget af energi og vand. Registreringerne indsendes til energikonsulenten forud bygningsgennemgangen i forbindelse med energimærkningen. Offentlige bygninger Der stilles skærpede krav til offentlige bygninger, idet alle offentlige ejendomme over 60 m 2 skal energimærkes hvert 5. år, første gang senest den 1. januar Dette gælder for bygninger, der huser: Den offentlige forvaltning. Institutioner, selskaber, foreninger mv., som finansieres af offentlige midler. Energimærkningen for en offentlig bygning skal opsættes, så den er synlig for brugerne af bygningen, fx i receptionen. Energimærkningens gyldighed Alle energimærkninger udarbejdet efter den nye energimærkningsmetode har 5 års gyldighed. Energimærkninger udarbejdet efter den gamle metode har en gyldighed på 3 år fra dateringen. Tvivl om eller klage over energimærkningen Hvis der er spørgsmål til indholdet af energimærkningen, eller hvis der er en formodning om, at der er fejl eller mangler, skal man i første omgang henvende sig til den ansvarlige energikonsulent. Hvis der herefter stadig er grund til at klage, kan det ske ved henvendelse til Energistyrelsen. Klagevejledning kan findes på FEM-sekretariatets hjemmeside Der stilles skærpede krav til offentlige ejendomme, idet alle offentlige bygninger Alle offentlige ejendomme over skal 60 m² skal energimærkes hvert 5. år. energimærkes hvert 5. år uanset ejendommens størrelse. 10 ENERGIMÆRKNING HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER

11 Cirkulære for staten og ny kedelordning Energieffektivisering i statens institutioner Et nyt cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner trådte i kraft den 27. april Cirkulæret skal bidrage til at realisere et stort uudnyttet potentiale for rentable energibesparelser i staten. Besparelserne skal bl.a. opnås ved at fremme energieffektive indkøb og energieffektiv adfærd i statslige institutioner og ved at sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som staten ejer og lejer. I praksis betyder cirkulæret, at hvert ministerområde har udpeget en energiansvarlig koordinerende kontaktperson samt energiansvarlige personer i hver af statens institutioner. Han eller hun får det overordnede ansvar for at indføre energieffektiv adfærd, indkøb og drift i de enkelte institutioner. Dvs. fx at reducere standby forbruget og indrette drift af ventilation, belysning og andre installationer efter det faktiske behov. Institutionerne skal indberette deres energi- og vandforbrug hvert år inden den 1. juni første gang 1. juni Ministerier og institutioner har desuden pligt til at købe energieffektive produkter. Endvidere skal ministerierne og statens bygningsejere gennemføre de rentable energibesparende projekter, dvs. projekter med en simpel tilbagebetalingstid på under 5 år, som bliver identificeret i energimærkningen. Yderligere information om det nye cirkulære kan findes på Energistyrelsens hjemmeside og på FEM-Sekretariatets hjemmeside www. femsek.dk. Kedler skal nu efterses Som led i indsatsen for at spare på energien er det ud over energimærkningen fra den 1. september 2006 blevet lovpligtigt for bygningsejere at få efterset oliekedler, fastbrændselskedler samt store gaskedelanlæg over 100 kw. Disse kedler skal efterses af en teknisk ekspert regelmæssigt. Oliekedelanlæg og fastbrændselsanlæg, der fyrer med kul eller koks, skal gennemgå et eftersyn hvert 5. år. Derudover skal oliekedler renses hvert år af en teknisk ekspert. Gaskedler over 100 kw skal efterses af en teknisk ekspert hvert 4. år, men der er ikke lovkrav om rensning hvert år. Oliekedel- og fastbrændselsanlæg skal først gang efterses inden den 1. september Gaskedler over 100 kw skal første gang efterses inden den 1. september Engangseftersyn af varmeanlæg med gamle kedler I bygninger, der ikke er omfattet af kravom regelmæssig energimærkning, fx hvis bygningen er under m 2, skal ejeren få en teknisk ekspert til at foretage et mere omfattende engangseftersyn af ejendommens samlede varmeanlæg, når kedlerne fylder 15 år, uanset brændselstype (dog ikke hvor biobrændsel er det primære brændsel). Det samlede varmeanlæg omfatter ud over kedelanlægget også beholdere, rør, pumper, automatik, kanaler og radiatorer. Eftersynet skal ske i kedlens 16 år. For kedler, der er fyldt 15 år, allerede før reglerne trådte i kraft den 1. september 2006, har bygningsejeren også pligt til at få foretaget dette engangseftersyn inden 31. december Hvis bygningen er omfattet af krav om regelmæssig energimærkning, er engangseftersynet af varmeanlægget en del af energimærkningen. 11

12 Udgivet juli 2007 af: Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax oplag: Webversion wwwisbn: Hvis du vil vide mere Yderligere oplysninger om den nye energimærkningsordning og kedeleftersynsordning kan findes på: (Energistyrelsen) (FEM-sekretariatet) Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på følgende hjemmesider: (Energistyrelsen) (om elbesparelser) (om oliekedler) (om vinduer) (om energibesparelse generelt) (om energibesparelser generelt) (om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder og det offentlige)

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bautavej 2 Postnr./by: 7700 Thisted BBR-nr.: 787-131522 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bellisvej 36 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-005608 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Købkesvej 1-15 og Bakkegårdsvej 60-74 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-013512 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vennemindevej 45 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-619362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

BBR-nr.: 147-053835 Energimærkning nr.: 100070395 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2008 Energikonsulent: Jørgen Olmer Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 147-053835 Energimærkning nr.: 100070395 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2008 Energikonsulent: Jørgen Olmer Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Johannsens Vej 42 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-053835 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ørstedsgade 52A 6400 Sønderborg 540-026026-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1014 m³ Naturgas, 40 kwh el. 3 Forsatsruder v/ 1-lags glas. 68 m³ Naturgas 520 kr. 2941 kr. 5.

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1014 m³ Naturgas, 40 kwh el. 3 Forsatsruder v/ 1-lags glas. 68 m³ Naturgas 520 kr. 2941 kr. 5. Í ÜÛ ï ßÚ é Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvænget 21 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-020163 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyborgvej 289 5220 Odense SØ 461-284361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere