ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»"

Transkript

1 Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars gamle hus ved Breiavatnet i Stavanger. På nyåret 1889 startet han sammen med Oddmund Vik «Stavanger Avis». Kielland var redaktør og Vik redaksjonssekretnr. Sammen ville disse to skape et radikalt organ som skulle peke på skjevheter i samfunnet og virke opinionsdannende. I en større artikkel i avisens første nummer 3. jaunuar 1889 under tittelen «Stavanger» trekker redaktcdren opp avisens redaksjonelle linje. Etter en nådeløs skildring av «den Neslagenhed~, «den Tranghed~, «den almindelige Surhed og Stilhedfi som hersket i byen fortsetter Kielland; «Men under alt dette voxer en sterk Misstemning, og der er en levende Trang hos mangfoldige til at blive befriede for det Tryk, der hviler over Byen. Det er den Stemning og denne Trang, «Stavanger Avis» vil slutte seg til og støtte. Og med de opgaaende Tider har vi det Haab, at Byen skal gjenfinde sit sunde glade Ansigt - det gamle Stavanger, som mishandlet og haardt prøvet - bestandig er det ældgamle kjære Mødested for Søfarende. en glad og trivelig Forretningsby*. «Stavanger Avis» byder alle velkommen i det nye Aar, -det nye Aar, som vi alle haaber skal blive et glsdeligt Nytaar, - det første paa lange Tider*. Et ledd i denne opprydningskampanjen bie hans krasse angrep på «Den Kombinerede Indretning>b. Hans første artikkel om innretningen ble trykket 7. februar 1889 og ble etterfulgt av serie artikler fram til 12. mars. Hans fremgangsmåte kan sammenlignes med våre dagers underscdkende og oppsøkende journalistikk. Ved selvsyn og intervju forsøker han å reise en opinion mot innretningen, og hans sterkt kritiske holdning munner ut i kravet om «at Tiden nu er inde til at Befri Byen for en af dens styggeste Pletter: Den Kombinerede Indreming». Kiellands artikkelserie om «Den Kombinerede Indretning» må sees på bakgrunn av hans forfatterskap og hans radikale politiske holdning. Allerede i den først romanen "Garmen & Worsea som kom i 1880 finner vi klare uttrykk for hans holdning til politiske, religiøse og sosiale sp~rsmål. En holdning som ytterligere

2 skjerpes i bøkene ((Arhcidsfolk» og.<else,, som kon1 ut iillcrcde aret etter. I og med disse to verkene kon1 Kielland for alrnenhetcn til ri fremsta som den ultraradikiile forfatter. [hin hyllcs fril riidikalt hold og iingripcs iiv de konservative. I romaner, skuespill og noveller i Iopct av 1880-irene gir hiin til angrep pi hva hiin finner skjevt, urettferdig og hyklerisk i samfunnet. IIiins ittigrcp på og oppgj~lr nicd <(Den Kombitierede Indrctriirig~> fqer seg inn i dette itiflnstcrct. På like linje med et piir iindrc artikkelserier fra Stii~iingcr Avis ble serien on1 <<Den Kombinerede Indretriing,, gitt ut som srertrykk i et begrenset opplag iillerede i Ved Arskiftet triikk Kielland seg tilbake fr;i siillingen som redaktør. og Oddmund Vik overtok og redigerte avisen fram til 1907.' I Stavanger s. 776 f.. s. 314 og Norsk biografisk Irksikori VI s ff.

3

4 Indledning Før vi gaar igang med dette Arbeide, som vi tror, vi sent eller tidligt faar Tak for, vil vi udrettelig gjøre opmærksom på et Par Ting: Naar vi i vore Skildringer af det Liv, der rører sig indenfor den kombinerede Indretnings Plankeværk, nødvendigvis maa nævne Navne i Forbindelse med de Misbrug, vi finder, saa er vi fuldt ut opmærksomme paa, at hvis det skal tales om Skyld og Ansvar, saa skal dette ikke utelukkende hvile paa nogle enkelte; men det skal fordeles paa Døde og Levende, paa vore Fædre og paa os alle, som saa lenge har taalt et saadant Uhyre af en Indretning mellom oss. Og de Mænd, som staar nærmest nu, dem skal vi undskylde - så vist som det er os muligt; fordi alle disse Elendigheter har en lang Historie; og fordi de enkeltes gode Vilje igrunden ikke naar langt, hvor saa meget er presset sammen. Dertil kommer det vanskelige Pengespørgsmaal; - og al Forandring maa ialfald begynde med Udgift. Og desuden er der en ting at bemærke ved Ansvaret, at saaledes som det officielle Ansvar er indrettet i vort Land, er selve Ansvaret blevet en saa flyktig Ting, at det mest ligner den Tøffel, vi legede med som Børn, og som vi sendte afsted bak hinandens Ryg; saaat naar han, som stod inde i Ringen, pludselig vendte sig til en: du har den! saa fremviste denne smilende sine to

5 tomme Hænder, Tøffelen var passeret, hos ham var alt iorden. Saaledes gaar ogsaa inden den Ring af officielle Personer, der omgiver os paa alle mulige Kanter, Ansvaret op og ned og rundt omkring - som en Pakke bedækket med Paaskriften: <<Oversendes Hr. den og den)). Men ingen aabner nogensinde denne Pakke og tager Ansvaret paa sig; det er hellerikke Meningen, naar man bare kan lade Pakken circulere med en passende Hurtighed, saa er man fri alt Ansvar og kan fremvise sine to tomme Hænder. Men var der Ansvar, levende virksom Ansvarsfølelse i vore Borgervalg, i vore Representantskaber, Direktioner, Revisioner, Kontrolkommisioner og Tilsynskomiteer, - eller om bare nogle faa Embedsmænd gjorde sin Pligt, eller om Politiet meldte, - eller om en Præst vilde se og tale ud, -eller om der bare en Gang var en Arntmand, som virkelig selv brugte sine Øine og følte sit Ansvar saaledes, at han selv satte sig i Bevægelse af sig selv, istedenfor - som de pleier - at sidde stille saalænge, at man næsten maa tvinge dem ivei, -ja var ikke Ansvaret saa sørgeligen forflygtiget blandt os, saa vilde denne hæslige Kombination forlænge siden været sprængt; thi Ansvaret for, hvad her er foregaaet og foregaar endnu, det er overhovedet for tungt til at kunne bæres af nogen. Det er nu vor Plan i en Række Artikler at give Offentligheden et Billede af, hvad der er i den kombinerede Indretning. Dernæst tager vi hver Indretning for sig, viser dens historiske Oprindelse, og hvorledes den kom ind under Kombineringen, dens Administration og hvorledes den fungerer - som særegen Anstalt og som Led i den kombinerede. Las os først prøve at give et Overblik over, hvad Slags Mennesker det er, som kommer ind i denne Fælles- 7 Stavanger hluuum

6 Indretning, hvilke høist forskjellige Arter ai menneskelig Elendighed, her pakkes sammen inden fælles Mure og tildels under fælles Styre. Først kommer der farlige Lediggjænere, voldsomme Slagsbrødre og riktig forkomne Existencer fra alle Kanter af Landet og fra Sverige: saa sidder der stakkels hjelpeløse gamle Kvinder i det saakaldte Spindhus og venter paa Døden; saa er der i den kvindelige Del af Arbeidsanstalten sinnesgalne Kjærringer, slette og umulige Mødre og Koner samt et uendeligt Tog af galne Jenter, som har holdt Leven og Ufred i Byen; og i Hus med disse er der alle Byens Syge, som ikke kan forpleies hjemme. Folk som er komne tilskade, smitsomt Syge, Tjenestepiger og andre hjemløse, fattige Mænd og Kvinder med alslags Sygdom - især en overfyldning af Syfilis. Og saa opi alt dette en Daarekiste! - ja hvorfor ikke? - det ene synes ikke galere end det andet - altsaa et ældgammelt ((Bevaringssted for Vanvittige», som bestandig er overfyldt. Læg saa hertil af mer og mindre nødvendige Biindretninger: Badeanstalt, offentlig Bespisningsanstalt med Kogeri, Vaskehus, Lighus og Stenhuggeri, - saa har man Omridsene af Stavanger kombinerede Indretning. - Mangen Borger har sikkert mangen Gang ristet paa Hovedet og sagt: ja den kombinerede - den skulde der dog gjøres noget med! Og der er ogsaa Forarbeider og Forslag til Forbedringer: vi ved saaledes om en plan til Arbeidsanstaltens Flytning til Hillevaag. Vi kan saaledes tænke os, at nogen vilde bede os passe os selv: Sagen er i god Gjænge. Under den dybe og ærbødige Taushed, i hvilken det er denne by tilladt at udvikle sig, vil det vist forekomme mange som en Fortsættelse af vort ~Nedrakningsarbeide? hvad vi nu gjør. Men vi ønsker netop nu at vække en bestemt Stemning i Byen i denne Sag, fordi vi tror saa meget mere

7 paa en stærk enstemming Vilje blandt Folk end paa de mest velmente Forslag og Planer. Se nu for Exempel hin Plan om Flytning af Arbeidsanstalten til Hillevaag; den ligger nu, -stoppet og stanset for lang Tid ved Wilh. Hansens Odelssøgsmaal. Naar man ser, hvor uberegnelige Forhindringerne ere og tænker sig, hvor mange der kan opstaa ved en saa kombineret Indretning, saa kan Planer og Forslag komme til at hvile paa hinanden i mange Aar. Men kan der skabes en saa stærk Uvilje i Befolkningen, en fast Følelse af at dette maa bort, da vil det gaa her som overalt: baaret af en almen og levende Interesse ville Planer og Forslag faa nyt Liv og en ny Start, der ikke stopper for nogen Hindring, indtil Maalet er naaet: at formindske Lidelserne og formilde Livet for mangfoldige af vore Medmennesker.- I1 HOSPITALET Det ældste Led i Kombinationen er Hospitalet, som nu er en Forsørgelsesanstalt for gamle svage Kvindespersoner. Anstalten er maaske - ifølge Jens Kraft- Udgaven af en Levning af det Hospital for Spedalske, som man ved var forbundet med Sankt Petri Kloster i den katolske Tid. Spindhuset - som denne Anstalt heder i Folkemunde - er uden Sammenligning den fredeligste Plet inden den kombinerede. Der sidder i to Stuer fuldt af gamle og eldgamle Koner og Piger. Verden udenfor ved de ikke stort om; de lever i sit Samsnak fra Morgen til Aften; og naar de store Slagsmaal og Uveir gaar over den mandlige Del af Arbeidsanstalten, kommer de forskremte gamle Kvinder i Vinduerne, som vender til Gaarden. Nogen Nød lider de vel ikke; men megen

8 Uhygge følger ogsaa for dem af den unaturlige Forbindelse med saa mange andre Ting. Spindhuset er en Fløy mod Syd forbundet med Arbeidsanstalten ved den kombinerede Indretnings fælles Lighus. Med Hospitalet har fra umindelige Tider fulgt et Bevarinssted for Vanvittige, og derved er da ogaa 111 DOLHUSET blevet en Del af den kombinerede Indretning. Vi søgte Tilsynsmanden - forhenværende Skibskaptein Eilertsen, der først gjorde Indvendinger mot et Besøg hos de Vanvittige, idet der altid fulgte Uro tildels for lange Tider blandt de syge efter Besøg af Fremmede. Han havde desuden greie paa, at vor Avis var ifærd med den kombinerede Indretning, og det ene med det andre gjorde ham i Begyndelsen mindre villig. Men eftersom vi havde forestillet ham, hvor lidet en underordnet Funktionær kunde have Ansvar for, hvad der maatte være af misligt, og hvorledes det igrunden bare kunde være til Fordel for alle, at der kom fuldt Lys over det hele, blev Tilsynsmanden ret imøtekommende, og hvad vi fik se, skal vi her meddele. Den østre enetages Fløi paa Sygehuset er Bevaringsstedet for de Vanvittige. Der er først Kjøkken og Værelse for Tilsynsmanden med Kone. Fra Kjøkkenet kommer man ud i en Korridor med Vinduer ud til Gaarden og med 6 Celler tilvenstre. Men paa Grund af den bestandige Overfyldning er selve denne Korridor delt ved en Tvervæg i to Celler, saa der er ganske fuldt af Vanvittige fra Rum til Rum uden nogen fælles Gang; man gaar fra Celle til Celle. To og to Celler deler et Varmeapparat og i en

9 Celle, hvor vi fik Adgang, var der ialfald varmt og rent; men aldeles fængselaktig; nøgent og bart med Lys fra Taket og et lidet Vindu høit oppe paa Væggen. I de to Korridor-celler var der en meget snaksom Kvinde i den første og i den næste en rasende, som under vort Besøg laa sammenfalden og hvilede ud efter et Anfald. Af de oprindelige 6 Celler fik vi altsaa se der? første, der var ordentlig; de næste fire vilde Tilsynsmanden nødig aabne, fordi de syge vilde forstyrres og blive urolige for lang Tid; men den 6te Celle fik vi se nogenlunde. Det var igrunden ikke nogen Celle, men som Tilsynsmanden selv sagde, et Hul. Gittervinduet var yder ligere forspigret med Planker, hvori et Par Smaa huller. Her inde lever en Ulykkelig, der intetsomhelst Redskab eller Møbel kan betroes. Han lever i Halvmørke, i al sin Urenlighet, to Mand bringer ham Maden; hans.celle. er uden nogensomhelst Foranstaltning til Opvarmning. Lægen skal i sin Tid have protesteret mod denne Behandling: Kontrolkomiteen skal gjentagende have ytret, at noget vist burde gjøres ved dette, imidlertid ligger den Elendige idag, hvor han har ligget i to Vintre. Men foruden disse allergalste, som findes sammenpakkede i selve Dolhuset, er der jevnlig nogle mindre farlige, og de anbringer man paa Sygehuset. For Øieblikket er der 4 Vanvittige, der opbevares paa Sygehuset, og de blive passede af - af et Par Mand fra Arbeidsanstalten! En berømt Spilopmaker fra Kristianssand med Opnavnet «Columbus» har været betroe t denne Tillidspost. Her har man ligesom en hel Illustration til denne skrækkelige Kombinering: De Vanvittige blandet

10 med de Syge, passet af Tvangsarbeidsanstaltens Lemmer. Det hele Dolhus er ganske vist en saa forældet Indretning, at det forltirngst burde været omordnet; men som det nu er - indeklemt mellem andre Anstalter af høist forskjellig Art, kan det ikke blive til andet end en Skam for os alle. Vi gaar til den høire Fløi af Bygningerne til Tvangsarbeidsanstalten for Mænd. IV ARBEIDSANSTALTEN I 1845 blev med Hospitalet og Dolhuset forbundet en Tvangs-arbeidsanstalt i to Afdelinger, en mandlig og en kvindelig. Vi begynner med den mandlige. Selvfølgelig er Meningen med en saadan Anstalt at forbedre og stanse saadanne Personer, der er hengivne til Drik og Ørkesløshed. Men cm man vilde spørge de Folk, som har den bedste Kjendskab til Sagen, om de ved nogen, som er kommen forbedret ud av Stalten, vilde de visselig blive Svar skyldige. Langt lettere skulde det være at paavise, at Stalten for mange har været et Sted, hvor den Rest af Skamfølelse, de maaske var i Besiddelse af, den er udvisket. Og det er naturligt, at det er saa. Thi hele Ordningen ved Stalten er saadan, at den udelukker enhver Mulighed for at forbedre de Personer, som hensættes i den. Der er naturligvis i ethvert Samfund endel Mennesker, der er gledne saa langt ned i «Sumpen», at de ikke staar til at redde; og af den Art huser, som bekjendt, Arbeidsanstalten i Stavanger en meget stor Del, hvad der atter væsentlig skyldes den store Kontingent som ydes fra Kristianssand, hvor ingen saadan Indretning haves.

11 Vi modtager Kristiansands Udskud, fordi der er en liden Smule at tjene ved det. Disse Mennesker gjælder det nærmest at holde inden fire Vægge, for at de ikke skal forpeste sine Omgivelser og ved sit Exempel lære andre at glide ligesaa langt ned som de selv. Men hvorledes praktiseres nu dette paa vor Arbeidsanstalt? Stalten bestaar som maaske bekjendtfonden af et Soverum - udelukkende af en stor Sal, hvor alle, Store og Smaa, Unge og Gamle, opholder sig. Man kan bædre tænke sig det - end det kan beskrives, hvorledes det qaar til paa et saadant Sted; - og var det ikke saa, at vi I'ennesker kan vænnes til, hvad det skal være, saa var det uforstaaeligt, at det Opsyn, der findes ved denne Indretning, kan finde det udholdeligt, Her er altsaa fast Opholdssted for dem af Samfundets ~Udskud)), som har gjennomgaaet saaatsige alle Trin af Fornedrelsen; - de har opgivet sig selv og Samfundet har opgivet dem, og ind blandt disse Mennesker tager man saa uden videre en ung - Gut eller Mand og klemmer ind - i den selvfølgelige Hensigt, at han skal ((forbedres)). - Om denne forbedring skal vi ikke snakke; thi den ligger saaa aldeles udenfor enhver Mulighed. Vi har allerede sagt, at der i ethvert Samfund gives endel Mennesker, der neppe staar til at redde; men det, at man saa udenvidere tager saadanne, om hvem der dog kan være et Haab, og blander dem sammen med disse, er - synes vi - saa uforsvarligt, at der snarest muligt maa blive en Ende paa det. Der er en Kjendsgjerning, som ikke behøver Forklaring, at det Menneske, som er kommen paa Glid nedad, altid har let for at indgaa Forbindelse med det slette. Enhver Far og Mor kjender til dette og derfor ere de yderst rædde for, at deres Børn skal omgaaes med nogen,

12 som de ikke kjender tilstrækkelig. Har nu Barnet ((været i noget~, saa er de dobbelt ængstelige og sparer ingen Umage for at holde det fra slet Selskab. Ikke saaledes med vor Arbeidsanstalt; der er altid slet Selskab, eller rettere - der er altid det sletteste Selskab, som kan opdrives, og desuagtet sætter man ind i dette Selskab alle, - alle uden Undtagelse, - som man ikke synes at kunde have gaaende paa Gaden. - Der er ingen Tvivl om, at mange, som stod til at redde, er gaaet ganske under ved at komme ind i dette Seiskab; og der er kommen og kommer mange ind, som kun ved ingen eller skjev Opdragelse er ude af Stand at holde Haanden over sig selv. Mange af disse vilde ved en human og forstandig Paavirkning og Adgang til hensigtsmæssigt Arbeide kunne blive brave Mennesker. Human Paavirkning og hensigtsmæssigt Arbeide er det Grundlag hvorpaa det moderne Fængselsvæsen bygger Haab om Forbedring af de Indespærrede. Men hvorledes kan der være Tale om disse Ting ved en Anstalt, hvor intil et halvt Hundrede Mennesker er indespærret under Opsyn af en Mand. Vi sætter nemlig foreløpig ud af Betraktning den Mand, som skal være over al denne vidløftige Indretning, saa meget mere, som vi agter at ofre Administrationen en særskilt Artikel. Altsaa en Mand til at passe denne Hoben Folk og saa ikke have fornøden Sysselsættelse for dem. Der er jo lidt Snedkeri og Skomagerarbeide for dem, som kan lidt med disse Fag; men saadanne, som intet har lært, de er jo nærmest henviste til den haabløseste Ørkesløshed; thi den Stenpukning ude i Gaarden anvendes - og kan vel retferdigvis kun anvendes - som Straf. I sin Ørkesløshed fordriver da.lemmerne. Tiden med at fortælle liderlige Historier og opflamme hverandre til Had og Hævn mod Samfundet og sine Overordnede.

13 Man faar hellerikke noget godt Indtryk af den religiøse Pleie, som Arbeidsanstaltens Lemmer skal nyde efter Programmet. Den fælles Andagt for Mænd og Kvinder har ofte været af tvivlsom Opbyggelighed; man er nok ogsaa kommen paa den Tanke, at det kanskje var best at prøve den religiøse Paavirkning særskilt paa hvert Kjøn. Dette taler ikke til fordel for Disciplinen i Anstalten og er heller ikke noget Vidnespyrd om en sarrlig Iver eller Niwærhed fra den geistlige Side. Det er Præsten Oftedal, som for 320 kroner om Aaret har at utføre den geistlige Betjening. Men han selv kommer sjeldent, han sender enten sin Kapellan eller en anden af Sine. Der er karakteristisk at se, hvorledes Præsten ikkedestomindre til liden Baade for Indretningen holder fast paa sin Stilling. I 1886 spurgte Formandskabet Hr. Pastor Oftedal, om han ikke vilde udføre dette Arbeide for ingenting eller ialfald for et mindre Beløb, fordi man troede, at andre Prester eller Theologer vilde gjøre det gratis; men Oftedal svarede bare, at han var villig for den Godtgjørelse, Kommunebestyrelsen maatte finde passende. Derpaa svarede Formandskabet: Tilbagesendes Pastor Oftedal med Anmodning om, at besvare Forespørselen, eller opgive, for hvilket Beløb han vil vedblive sit Hverv. 4de Novbr Ordfører L. Berentsen. Men Oftedal svarede utfortrødent: Hvilketsomhelst beløb, Kommunebestyrelsen matte finde passende, er jeg villig til at vedblive heromhandlede Hverv for. Saa forstod Formandskabet, at andet Svar var ikke at opnaa, og Betalingen blev som før 320 Kroner. Under saadanne Omstændigheter med et saa mangelfuldt Opsyn, en saa slap Disciplin, en saa forsømt og

14 slet Moral, maa man næsten undres over, at Voldsomheder og Ulykker ikke hænder endnu oftere; men saa feiler det da hellerikke paa stygge og vilde Optrin. Disse maa selvfølgelig undertrykkes med Vold og Magt, hvad der naturligvis sætter ondt Blod baade hos dem, der skal bruge Magten, og hos dem, hvem Magten gaar ud over. Saadant vilde for en stor Del undgaaes, om Anstalten var bedre ordnet. Ved stadigt og passende Arbeid vilde de onde Sind ikke faa tid til at olme sig op; men Arbeidet vilde ogsaa moralsk øve sin store velgjørende Virkning. Men dette kan atter kun skje ved, at der blir flere Arbeidsrum og større Tilsyn; thi de voldsomste og umulige Karakterer maa nødvendigvis, saa vidt muligt, være fjernet fra de fredsommelige, om hvem der kan være Haab om Redning. Men baade Arbeidsrummene maa være afdelte og Soverummene ikke mindre. Saaledes som det nu er indrettet, er det til Fordærvelse for alle - unge og gamle. Sovesalen er et Loft med Skraatak til begge Sider, hvorunder Sengene staar klos i hinanden. Vi har ikke faat noget ordentlig Maal paa Rommet, men efter Øiemaal kan vi aldrig tro, at et saadant Sovested holder det lovbestemte Antal Kubikmeter Luft for hver Mand. Vi beder Sundhedskommissionen tage Stedet i Øiesyn og regne med fuldt Tal af Lemmer. Efter Læggetid klokken otte skal her være lukt og slukt; men vi kan vel være visse paa, at her baade tændes lys og røges Tobak; nogen nøiagtig Aftenvisitation foretages ialfald ikke. Og her er det, vi først møder det Spørgsmaal, som siden ikke forlader den Besøgende i den kombinerede Indretning, hvorledes skulde det gaa, om her om en Ildebrand?

15 v OM BRANDFARE Den store toetages Sygehus-bygning er som Kroppen paa en Høvring, hvorfra udgaar to Klør, den venstre og mindste er Fløien, hvori Dolhuset, den store høire er Arbeidsanstalten med Lighus og Spindhus. Det er Træ altsammen, og alt er sammenhængende. I Hjørnet, hvor Arbeidsanstalten støder til Sygehuset, fører en brat Trap, netop saa bred som en tyk Mand, op i den kvindelige Afdeiing, der er paa Sygehusets Loft. Denne trap er dog ikke til almen Brug, for ikke at slippe den kvindeliye og mandlige Arbeidsanstalt sammen; og i Tilfælde af Brand vilde denne bratte Stige ikke være andet end en Faldgrube i Mørket. Al Trafik ovenfra gaar derfor i Sygehusets store Trappe Denne Trap er igrunden det, som tager sig best ud i hele Indretningen; den er bred og rigelig, lys og bekvem gjennom alle tre Etager - den gaar nemlig lige fra Kjælderen. Men den er som alt det andet af bare Træ. I Ildebrand vi!de den virke som et yhyre Slug, som en Ildeleder, der i et Øieblik vilde bringe Flammerne op og ned og ind i alle de lange Korridorer - fulde af tørt malet Træverk. Og hvor man gaar - ikke en Extincteur, ikke en Brandhane, ikke den mindste Stump Slange, intet Spor af, at der er tænkt paa en Mulighed for Ildebrand. Det er der ganske vist hellerikke. En af de mange fordærvelige Følger af Kombineringen er nemlig ogsaa den, at der til ingen af Anstalterne er anvendt fuld faglig Omtanke; men alt har maattet spredes, Interessen har maattet dele sig over saa meget forskjelligt, at den ene Anstalt ligefrem har

16 skadet den anden, saa ingen af dem er bleven fuldt ud god eller endog blot rimelig god. Thi i et Hospital af Træ med Trætrap skulde jo Øiet for hver Etage, i hver Korridor støde paa Materie1 til hurtig Slukning af Husild. Her hvor der er en saadan Art af forskjellige Individer, hvoraf mange uvorne og hensynsløse Folk, kan man intet Øieblik være sikker for en Fyrstikke i en Krog eller en Pibeglo i Sengehalmen eller sligt. De to gale i Korridorcellerne har endogsaa Væggene for de andre Cæller i sit Værge. Og desuden maa man huske, at hverken gale Folk eller syge Folk er til at redde i Farten; man maa beregne minst dobbelt saa megen Tid, forat kunne rydde et Hospital som til at redde det samme anta1 friske Mennesker. Til dette Øiemed finnes ingenting - absolut ingenting. Vi fortsaetter med 2den Afdeling af Arbeidsanstalten. VI DEN KVINDELIGE AFDELING Som Mændenes Fløy fører den omtalte trange Trappe op til Kvinderne, der altsaa har sit Tilhold i selve Sygehusets Bygning oppe paa Loftet. Her er de indespærrede i et langt lavt Loftsværelse, hvor de henlever Dagen, tørrer sine Klær, spiser sin Mad og sover om Natten, - ja der er end ikke truffet andre end de mest primitive og ubeskrivelig ækle Foranstaltninger for alle disse Menneskers naturlige Behov, hvorfor ogsaa Klagen over slet Luft er den største og stadige. Der er egentlig her oppe paa Sygehusets Loft to lange Rum bestemt til den kvindelige Arbeidsanstalt; men det største staar tomt - ialfald var der ved vort

17 Besøg kun et Par Kvinder med Børn, som sagdes at være syge. Vi vil her meddele den Grund, man ialmindelighed hører for dette; at det mindste Rum benyttes til de mange og ikke det største; Grunden skal være den, at det større Rum falder lige over Forstanderens Leilighed, saaat Støyen plager ham. Vi anfører dette med al Reservation; det er jo Ting, som vanskelig vilde lade sig bevise. Men vi anfører det dog som et Exempel paa de mange Ting, man faar høre. Vor Avis har allerede modtaget flere Meddelelser - saaledes ogsaa netop fra den kvindelige Anstalt, og mange Historier gaar desuden fra Mund til Mund om Stellet i den kombinerede Indretning. Men vi tør ikke indlade os paa disse specielle Tilfælde - ikke saa meget, fordi vi ikke tror dem, hellerikke af Frygt for at komme nogen for nær, men ene og alene, fordi vi ved, at det ringeste Uheld med en saadan Historie kunde forspilde vort hele Arbeide. Thi hvis vi offentlig fortalte en af de Rædselshistorier af Mishandling og Brutalitet, som er kommen os for Øre, saa vilde for det første vore Vidner i en Retsag være Folk, hvis Vidnesbyrd i og for sig veier meget lidet. Medens paa den anden Side troverdige og ustraffede Personer vilde opbyde alt, for at finde Unøiagtigheder, bortforklare og tilbakeholde, saa det tilslut kanske fik det Udseende, at Presten havde løbet med Sladder og Uefterrettelighed, og hele den Stemning, vi tilstræber at vekke hos vore Medborgere vilde kanske løbe ud i, at det hele nok ikke var saa galt i den kombinerede, som de skreg op til; man maa ikke b re paa, hvad der fortælles osv. Derfor vil vi holde ude de værste Exempler. Her er Stof nok til Forargelse, Medlidenhed og Skamfølelse bare i selve Kjendsgjerningene og de Tanker, disse maa vække.

18 Af og til hører rnan, at den eller den Jente eller Kone er indsat paa Stalten. Undertiden kan det ogsaa hende, at der bliver mere snak om den eller den, idet Indsætningen var ledsaget af voldsomme Opt rin, Forbandelser eller Graad. Saa hører man atter, at en Far eller Mor arbeider for at faa sin Datter ud; men vor alles Viden indskrænker sig til dette løse Snak paa Gaden; - og saa ved man ikke mere, og der er heller ingen, som gjør sig Umage med at faa vide mere. Der kan ikke godt være nogen Tvil om det berettigede i, at der i Byerne maa være et Sted, hvor saadanne Kvinder kan indsættes, som viser sig umulige, saadanne, som foruden at leve af Utugt, ogsaa er hengivne til Lediggang og Drik; men det er ogsaa berettiget, at Folk faar vide lidt mere om disse Ting, om hvad de Kvinder bestiller, hvorledes de behandles, om de forbedres: kort sagt, hvilket Liv der leves inden de Vægge, hvor disse Kvinder faar sitt Tilhold. Thi vi tør ikke slaa os tilro med, at disse Kvinder ere ~indsatte.. Vi maa mindes, at hvor dypt vi end synes, disse Kvinder er faldne. saa har vi dog alle Ansvar for, hvorledes de lever sit Liv; om der kunde gjøres noget, som var dem mere til Gavn end det, som bliver gjort. Se - dette gjør vi ikke, vi ved ikke engang Besked. Vi har opigjennem Aarene seet paa Byens Væxt og Udvidelse med Velbehag indtil Stolthed, og rent ud glemt, at ogsaa disse uhyggelige Ting gradvis-har voxet - voxet i Størrelse og Uhygge. Der er neppe nogen Paragraf i Fattigloven, som skriger høiere fra sin forgjemte Plads imod al den Moral, som spotvis endnu kaldes den moderne, end denne at en Politimester har sex Maaneders Hals og Haand over Piger, der følger strafløse Mænd til Drik og forbuden Elskov.

19 Først er hendes Erhverv erklæret ulovlig, saa fører dette med sig nesten alt det, som er paa Kant med Ordensregler for Byen. Hun følger, hvor der er Drik - lovlig og ulovlig; hvor lyssky Mandfolk suger sine Lidenskaber tilfredsstillede med en ringe Resico, der er hun den, paa hvem Retfærdighedens Klo falder; og midt i sit Liv, midt i sit Selskab, hvis Raahed ikke er mere hendes end de andres, er hun Samfundets Sonoffer for den krænkede Moral; og hendes Indespærring Udtrykket for vor sædelige Indignation. Man tænkte sig sex Maaneder af sit Liv - et halvt Aar af fin Ungdom! En Pige.incisat)> i Vaarmaanederne, har Sommerens Sol, Varmen, vor knebne Naturs korte Blomstring - hun har det at nyde paa Staltens gjenlukkede Loftskammer. Og naar hun slipper ud paa Høsten - forpint, opstemt i alle sine Løfter og i Ungdommens Lystighed naar hun da slipper ud til 01 og Mandfolk, ja - saa er hun jo med Nødvendighed om kort Tid moden til en ny ~Indsætningn, som visselig heller ikke vil udeblive. Er her ikke noget raaddent? er der ikke et Hjerteløshedens og Uretfærdighedens Hul i vor saakaldte sædelige Bevidsthed? Samles der ikke Mandfolk, som tilslut maa erkjende: dette er for galt?- - Nu er der naturligvis for manges Vedkommende en stor Lighed mellem de kvindelige og mandlige lemmer af Arbeidsanstalten. Paa begge Steder er der mange, som har bidt Hovedet af al Skam, - ja der er dem, der sætter en Ære i Skammen. Og ligesom ud fra denne Betragtning er det, man ogsaa paa denne Afdeling hober alle Lemmerne sammen i et Rum. Vi nævnte før Klagerne over Mangel paa frisk Luft. Der er nemlig ikke vel muligt at faa luftet. Thi

20 paa det fælles Skraakammer er der tildels ogsaa gamle Koner, Koner og Piger med Pattebørn og saa de almindelige Piger. Naar nu disse Unge maa og vil have Luft og slaar op et Tagvindu, saa jamrer de gamle og de med Børn over Kulde og Træk. Man kan nu tænke sig, hvorledes det gaar. Disse Mennesker er ifølge Liv og Opdragelse tilbøielige til Trætte, selv hvor ingen Grund er; hvor meget galere blir det saa ikke her, hvor begge Partier har omtrent lige Ret. Men denne Hob indestængte Kvinder uden frisk Luft eller Spor af Ventilation er ogsaa en af de mørke Pletter i den kombinerede. Hvad bestiller nu disse Mennesker? og hvem har Tilsyn med dem og Arbeidet? Det første er ikke godt at beskrive; nærmest Sandheden er det vel, at Arbeidet bestaar hovedsageligt i at lappe, stoppe og udbedre Arbeidsanstaltens Lemmers Klæder. Nu vel - Arbeidet kunde være godt nok; men der er den Feil ved det, at naar man stadig og altid skal have disse gamle Filler for Øie, saa blir man lei af Arbeidet, og det er jo netop Arbeidslysten, som skulde vækkes her. Det er vel helst Mangel paa Arbeidslyst, som er den nærmeste Aarsag i, at disse Kvinder hefinder sig her; thi intet i Livet er saa velsignet til at holde borte fra Fristelser og Laster som Arbeide, og disse Kvinder har vel fra sin tidligste Barndom været overladte til sig selv. Stort bedre er det nu hellerikke med dem her. De er paa det nærmeste overladte til sig selv; idet hele Ledelsen og Tilsynet paahviler en enkelt Kvinde, som til og med har sit eget Husstel at varetage. Der er ikke forebragt os noget, som i mindste Maade er til Forkleinelse for

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere