Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj ) Byrådsmødet den 14. juni ) Byrådsmødet den 21. juni ) Byrådsmødet den 23. august 1917 Uddrag fra byrådsmødet den 31. maj side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Henstilling fra Bestyrelsen for Observatoriet om Ombygning af Villaen ved Observatoriet, saaledes at den bliver delt i 2 Lejligheder. Formanden forelagde Sagen og oplyste, at Bygningen var for stor for en ung Mand, som tilmed var ugift, hvorfor den maatte deles, med mindre man kunde ønske helt at skaffe sig af med den, hvilket dog sikket var noget betænkeligt i Øjeblikket. Arkitekt Ludv. A. Petersen havde udarbejdet 2 Forslag, hvoraf Bestyrelsen mente, at Forslag 1 var at foretrække. Der kunde paaregnes en Leje af 800 Kr. af den ene Lejlighed. Skulde det hele benyttes til 1 Lejlighed, vilde en stor Del komme til at staa ubenyttet hen. Udgiften vilde blive henved Kr., hvoraf det meste vilde gaa til selve Bygningen. Samtidig skulde der indstalleres W. C. i Observators Lejlighed og foretages en Ændring med Hensyn til Vandforsyningen. Man havde tænkt at faa Vand fra Holme Kommune, idet den høje Beliggenhed gjorde det Dette dokument er fra Side 1 af 9

2 mere praktisk, end at faa det fra Byens Vandværk. Elektricitet skulde ogsaa gerne indlægges, idet den store Kuppel saa kunde drejes med elektrisk Kraft, men det blev man vist nødt til at udsætte til senere. Samtidig havde Stadsingeniøren foreslaaet at nedlægge det store Varmeapparat; det var baade besværligt og dyrt, og saa i Stedet for opstille Kakkelovne. Hvis der skulde bo 2 Familier i Bygningen, vilde Forbruget af Varme heller ikke være let at beregne. Kjeld Sørensen syntes, det var mange Penge at ofre, og forespurgte, om Huset ikke kunde anvendes til noget andet, f Eks. et Rekonvalescenthjem. Pladsen var jo udmærket, hvis det kunde indrettes uden alt for stor Bekostning. Eventuelt kunde Villaen ogsaa bruges til Optagelseshjem, men det var temmelig langt ude for Børn, som gik i Skole. Ogsaa med Hensyn til "De gamles Hjem" var der stor Trang for Plads. Taleren mente derfor, at det burde overvejes nøjere, inden man ofrede de Kr. dertil. Formanden kunde godt gaa med til en saadan Undersøgelse, men han mente ikke, at Bygningen egnede sig til Rekonvalescenthjem, i hvert Fald ikke til nogen økonomisk Drift. Som Optagelseshjem vilde Beliggenheden være upraktisk. Sagen kunde jo nok udsættes, men det maatte i hvert Fald gøres i Sommer. Mousten bemærkede, at Spørgsmaalet om et Rekonvalecenthjem i mange Aar havde staaet paa Dagsordenen, men Udvalget havde ikke villet komme frem dermed. Bygningen laa jo paa et godt Sted, men Indretningen var vist ikke god til et saadant Hjem. Sagen havde jo været diskuteret tidligere, og man kunde næsten ikke udsætte den tiere. Naar Forandringerne vilde koste saa meget, skyldtes det for en stor Del de dyre Priser, og at Varmeapparatet ikke duede, og det vilde vel nok være det bedste at opstille Kakkelovne. Brøndum fandt det kedeligt at røre ved denne Bygning, og han mente ikke, at Lejlighederne blev gode. Plan 1 var den bedste, men den ene af Lejlighederne fik forneden ingen Værelse til Facaden, og ovenpaa var det næsten ene smaa Rum. Naar der nu blev foreslaaet Kr., vilde vel mindst de 8000 gaa til Omforandring; det blev i Rente 500 Kr., som gik fra de 800 Kr. Lejeindtægt, saa der kun vilde blive 300 Kr. tilovers. Forholdet var jo for Tiden ret ideelt, idet Observator var ugift og derfor kunde bo hos Fru Krüger; kunde dette Arangement ikke blive ved at gaa, var det bedre at sælge Villaen, hvis Kommunen ikke kunde bruge den f. Eks. til et Rekonvalescenthjem, hvortil Beliggenheden jo var udmærket. Hvis man absolut vilde skride til en Omlavning, vilde Taleren dog anbefale, Dette dokument er fra Side 2 af 9

3 at man lod Varmeapparatet ligge, da der kunde komme den Tid, hvor man ønskede at benytte det. Kjeld Sørensen havde forstaaet det saaledes, at der var Tale om en 4-5 Værelsers Lejlighed; men saa kunde man maaske lige saa godt bygge en hel ny Villa til ca Kr. mere. Mousten antog, at selv om Bygningen ikke var saa godt indrettet, kunde Patienterne sikkert opholde sig betydelig billigere derude end paa Hospitalet, og det vilde jo give bedre Plads paa Kommunehospitalet. Taleren vilde derfor anbefale at tage denne Tanke op, forudsat at Bygningen kunde bruges dertil. Jakob Jensen indrømmede, at det var dyrt at lave Huset om; men en hel Del skulde til alligevel, selv om det blev lavet om til noget andet. Det var kedeligt, at Huset var blevet saa forfaldent, at det endog regnede gennem Taget. Kælderen var ogsaa uheldig indrettet, og Varmerørene laa alt for dybt, saa der altid stod 4-5 Tm. Vand i Rørene. Man burde have passet bedre paa, da Huset blev bygget, men nu var det for sent. En Villa paa 4-5 Værelser vilde ikke kunne bygges for den nævnte Sum, og mindre kunde den vel ikke godt være. Forresten vilde det senere blive nødvendigt at ansætte en Assistent, og hvis man nu lavede Villaen om, havde man en Bolig til ham i denne. Hvis Aarhus vilde være en Fremskridtsby og tænke paa engang at faa et Universitet, maatte man ogsaa tage de Smerter, som fulgte deraf. Observatoriet var et Led i Aarhus Bys Udvikling. Brammer forespurgte, om man ikke kunde skaffe midlertidig Bolig til Observator og saa opsætte Forandringen af Villaen til bedre Tider, eventuelt sælge den og senere bygge en anden. Det var heller ikke givet, at Observator havde Krav paa at faa sit eget Hus. Der var jo Plan om et Stadion derude, og saa kom der maaske en Villabebyggelse ned mod "Friheden", saa man lettere kunde sælge Villaen. Det var mange Penge at ofre paa en Villa, tilmed naar Lejlighederne saa ikke blev gode, Byen trængte i høj Grad til et Rekonvalescenthjem til at aflaste Kommunehospitalet; Forholdene var saadan, at Patienterne maatte udskrives alt for tidligt for at skaffe Plads til andre; man blev nødt til at søge Udveje for at afhjælpe denne Hospitalsnød, f. Eks. ved Indførelse af kommunal Sygepleje. Taleren haabede senere at kunne stille Forslag herom i Byraadet. Mikael Johansen vilde nærmest slutte sig til Brammers Anskuelse. Hvis Bygningen kunde indrettes til Rekonvalescenthjem, kunde der være Mening i at ofre noget derpaa, men man maatte hellere sælge Huset end ofre de ca. 12,000 Kr., som en Omforandring vilde koste. Brøndum oplyste, at den ene Lejlighed kunde blive god, men den anden mindre god, men der kunde egentlig godt laves en bedre Plan, saa begge Lejligheder blev gode. Man kunde jo ogsaa gaa en anden Vej, nemlig regne ud, hvad Bygningen stod Byen i, beregne Renten Dette dokument er fra Side 3 af 9

4 deraf og derfra trække de 800 Kr. s Husleje; hvis man saa tilbød Observator Restbeløbet, mod at han selv skaffede sig Lejlighed, vilde han sikkert foretrække dette mange Gange. Jakob Jensen syntes ogsaa, at det vilde være en god Løsning, hvis Bygningen kunde anvendes til Rekonvalescenthjem, og han henstillede, at Sygehusudvalget fik Sagen til Overvejelse. Blev der Stadion derude, vilde der ikke blive nogen Plads til Villaer. Men Observator vilde vist gerne have sit eget Hus, og det var ogsaa nødvendigt, at han boede saa nær Observatoriet som muligt. Han blev heller ikke alene i Lejligheden, idet han skulde have en ældre Søster som Husbestyrerinde og nogle smaa Søskende, som han skulde ernære. Hvad Brøndums Udtalelse om at lave nogle bedre Lejligheder angik, saa hævdede Taleren, at Bestyrelsens Opgave havde været at bruge de mindst mulige Penge og faa det bedst mulige ud deraf, og det var nogenlunde sket. Værelserne ovenpaa var ikke Smaaværelser, og de laa ud mod Stranden med herlig Udsigt. Selvfølgelig kunde man forsøge at sælge Villaen og saa bygge en passende Lejlighed til Observator, men saa kom man alligevel til at bygge. Bech henstillede at følge Kjeld Sørensens Forslag om at undersøge, hvorvidt Bygningen kunde egne sig til Rekonvalescenthjem. Villaen var vist ikke nem at sælge i Øjeblikket, saa skulde den i hvert Fald have ligget paa den anden Side af Bygrænsen. Formanden syntes ogsaa, at det burde undersøges, men hvis det ikke var praktisk, maatte han bestemt holde paa Forslaget, som det forelaa her; Sagen kunde ikke opsættes længere; man kunde ikke tvinge 2 Mennesker til at bo sammen, og Manden havde Krav paa Fribolig, Mousten troede ikke, at Bygningen vilde egne sig særlig til Rekonvalescenthjem; det skulde jo helst være saadan, at man kunde komme til de fleste Værelser uden at passere de andre, og det kunde maaske volde Vanskelighed. Men det kunde jo undersøges. Kjeld Sørensen oplyste, at man andre Steder havde brugt Villaer, der var bygget til noget andet. Men Sygehusudvalget kunde jo undersøge det, og Fattigudvalget eventuelt ogsaa, da det i høj Grad trængte til et Optagelseshjem, og det jo var kostbart at bygge. Bech mente, at Bestræbelserne inden for Arkitekterne netop gik ud paa at undgaa de lange Korridorer i saadanne Bygninger. Mousten havde ikke just ment lange Korridorer, men Adgang til de enkelte Værelser uden at skulle gaa igennem de øvrige. Formanden frygtede for, at Driften af et saadant Hjem derude vilde blive uforholdsmæssig dyr paa Grund af den lange Afstand og lignende. Sagen udsattes. Uddrag fra byrådsmødet den 14. juni side 10 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Dette dokument er fra Side 4 af 9

5 (J. Nr ) Indstilling angaaende Ombygning af Villaen ved Observatoriet. Formanden meddelte, at der var kommet et privat Forslag fra Brøndum, som havde været forelagt Arkitekten til Erklæring. Taleren antog, at der skulde meget stærke og tvingende Grunde til, hvis man skulde gaa bort fra den nuværende Brug af Villaen, tilmed mener Fru Krüger, at Byraadet har en moralsk Forpligtelse til at bevare Villaen til dette Brug. Der havde været Tale om at indrette den til Brug for Fattigudvalget, men dette kunde forhaabentlig klare sig paa anden Maade. Hvad Sygehusudvalget angik, henviste Taleren til Indstillingen fra dette. Villaen kunde nok indrettes til Hospitalsbrug, f. Eks til ca. 20 Tuberkuløse, men det forekom Taleren at være en meget trist Anvendelse, og det vilde vist ogsaa blive meget dyrt. - Man maatte ogsaa huske paa, at de Kr. ikke gik til Ombygningen alene, Kr. var i alle Tilfælde nødvendige til Reparation m. v. Bestyrelsen var derfor enig om at fastholde Indstillingen og at holde sig til Forslag I. Bech mente, at det centrale var, at Kommunen havde en moralsk Forpligtelse til at bevare Villaen til samme Brug som hidtil. En saadan Forpligtelse fandt Taleren fuldstændig afgørende, og han vilde derfor frafalde, hvad han havde udtalt i sidste Møde, at Bygningen eventuelt kunde bruges til noget andet. Jakob Jensen tilraadede at følge Udvalgets Forslag. Det Forslag, der var kommet fra Brøndum, havde baade æstetiske, hygiejniske og praktiske Fejl, hvilket Taleren nærmere paaviste. Brøndum vilde til Jakob Jensens Kritik sige, at han kun havde lavet et skitsemæssigt Forslag, som ikke viste Tegningen i lodret Snit. De omtalte Fejl kunde med Lethed rettes, og det meste var Smaating, som ingen videre Betydning havde, Kjeld Sørensen mente ligesom ved forrige Møde, at det var alt for stor en Bekostning. Lejen vilde ganske vist blive 800 Kr., men meget heraf vilde gaa til Vedligeholdelse, saa det blev en daarlig Forretning for Kommunen. Lejligheden vilde tillige blive alt for stor for en Mand med en saadan Løn. Fattigudvalget havde egentlig god Brug for Bygningen, men siden sidste Møde var det gaaet i Orden med Leje af 1 Lokale, hvorved Spørgsmaalet var løst i den nærmeste Fremtid, et Optagelseshjem kom saa forhaabentlig ogsaa. Derimod vilde Taleren anbefale at bruge Bygningen til Rekonvalescenthjem, da det sikkert ellers vilde Dette dokument er fra Side 5 af 9

6 vare længe, inden man fik et saadant. Jakob Jensen kunde ikke være enig med Kjeld Sørensen i at anbefale denne Bygning til Rekonvalescenthjem eller lignende. Naar der ikke allerede var bygget et Optagelseshjem, var det tildels de tidligere Fattigudvalgs egen Skyld. Brammer fandt, at hvis der forelaa en saadan moralsk Forpligtelse, kunde man spare al videre Diskussion. Men det vilde vist i Længden blive en dyr Historie med denne Villa, naar en Reparation kunde koste 4000 Kr. Saa maatte man hellere bygge et mindre Hus og saa benytte den gunstige Lejlighed til at faa et Rekonvalescenthjem. Saadanne Hjem havde man flere Steder indrettet i Villaer. Hospitalsmanglen var i Øjeblikket saa stor, at man næppe kunde sige, at Byen gjorde sin Pligt mod Patienterne, naar de skulde sendes for tidligt hjem. Formanden gjorde opmærksom paa, at Byraadet ingen Forpligtelser havde overfor Fru Krüger, men derimod en moralsk Forpligtelse til at lade Villaen vedblive at være et Led i Observatoriet "Ole Rømer". Det var jo en Fejl, at man isin Tid lod Bygningen blive saa stor, men nu vilde man dog raade Bod derpaa ved at dele den og give Observator det halve, og der kunde blive 2gode Lejligheder derude. Taleren var betænke lig ved at bruge en Bygning, som tilfældig blev ledig, og som slet ikke var bygget til et saadant Formaal, saa maatte man hellere snarest muligt bygge et virkeligt Hjem. Mousten bemærkede, at der ikke fra Sygehusudvalget forelaa Forslag om at bruge Bygningen til Rekonvalescenthjem, fordi man mente, at Vanskelighederne vilde blive for store, særlig med Hensyn til Kloakforholdene. Taleren var ikke begejstret for den foreslaaede Ordning, men Kr. skulde jo bruges alligevel, saa hvis Byraadet ikke vedtog, at det skulde være Rekonvalescenthjem, vilde Taleren stemme for Forslag I. Kjeld Sørensen kunde godt forstaa, at Mousten var kommet i en lidt vanskelig Stilling som Medlem af Observatoriets Bestyrelse og som Formand i Sygehusudvalget. Taleren fandt det stadig betænkeligt at anbringe saa mange Penge derude, saa vilde det være fornuftigere at anvende dem til et Rekonvalescenthjem. Man havde lige saa godt en moralsk Forpligtelse overfor de mange Patienter, som ikke kunde være paa Hospitalerne. Taleren vilde ikke have Beskyldning for at have trukket Spørgsmaalet om et Optagelseshjem ud. Brammer havde ikke tænkt sig Villaen anvendt til Tuberkuløse, men som almindeligt Rekonvalescenthjem. Men naar man havde forpligtet sig til at lade Villaen indgaa som et Led i Observatoriet, var der ingen Grund til at tale mere om denne Sag. Christensen mente, at Forpligtelsen vel nok kunde Dette dokument er fra Side 6 af 9

7 løses, naar man byggede en ny Villa derude; men han forstod ikke, at denne Villa skulde være det eneste saliggørende til et Rekonvalescenthjem ; man kunde jo lige saa godt bygge en ny Villa, og saa kunde det komme til at ligge i Nærheden af Hospitalet med praktisk Tilsyn derfra. Nu havde man i flere Aar bygget Sygehuse, men man maatte dog gaa gradvis frem. Jakob Jensen vilde, hvis det var paatrængende nødvendigt at faa et Rekonvalescenthjem, henstille, at man kom med Forslag herom, saa kunde Hjemmet bygges saaledes, at det passede til sin Bestemmelse. Man kunde nok bygge en mindre Bolig til Observator, men naar der saa skulde ansættes en Assistent, blev man nødt til at bygge til ham ogsaa, og det blev vist for dyrt. Forresten mente Taleren, at man ogsaa kunde fri sig fra sine Forpligtelser paa en anden Maade, idet man kunde tilbagebetale det Beløb, som Krüger havde skænket, og saa nedlægge Observatoriet! For en By af Aarhus Størrelse at lave et saadant lille Hus om til et Rekonvalescenthjem var næsten at drive Spot med et Rekonvalescenthjem. Kjeld Sørensen mente, at det var naturligt, at de Folk, som havde med de syge at gøre, paatalte disse Forhold; det vilde han i hvert Fald anse for sin Pligt, og man burde dog først og fremmest hjælpe de syge. Taleren vilde i hvert Fald anbefale at tage Sagen alvorligt. Jakob Jensen forstod ikke rigtig de Udtalelser, der var faldne, at man skulde have noget imod at gøre noget for de syge. Tværtimod havde de, som havde talt om dette Spørgsmaal, altid været blandt dem, der talte de syges Sag. Der var en Grund holdt tilbage bag Sygehuset, som laa ganske udmærket, og der kunde man bygge noget, der var tilstrækkeligt, i Stedet for at indrette et Hjem til 20 Patienter. Hvis d Hr. kom med Forslag om Opførelse af et saadant Hjem, vilde de sikkert faa varm Støtte. Taleren vilde i alt Fald anbefale det og ikke have Skyld for, at han ikke vilde gøre noget for de syge. Marthin Petersen vilde i Tilslutning til Jakob Jensen sige, at selv om han stemte for dette Forslag, vilde han til enhver Tid være med til at gøre, hvad der kunde gøres, for de syge. Men naar der var saa stærk Trang til et Rekonvalescenthjem, forbavsede det Taleren noget, at de Folk ikke for længe siden meget stærkere havde slaaet til Lyd derfor i Stedet for at komme med de stærke Udtalelser om den lille Smule, der kunde blive Tale om derude. Brammer vilde hertil sige, at han ikke havde været i Byraadet tidligere og altsaa ikke haft Lejlighed til at udtale sig om disse Sager. Men der forelaa i Øjeblikket en Nødstilstand, som maatte afhjælpes hurtigt, og det skete ikke ved at stille et Hjem i Udsigt ad Aare. Marthin Petersen kunde ikke indse, at det var absolut nødvendigt at være Byraadsmedlem for at kunne tale om saadanne Sager, især for en Læge. Jakob Jensen mente ogsaa, at Brammer var saa gammel her i Byen, at han maatte vide, hvad der Dette dokument er fra Side 7 af 9

8 tidligere havde været drøftet, og kunde have taget Del i denne Drøftelse. Kjeld Sørensen indrømmede, at der var gjort meget for Hospitaler i de sidste 4 Aar; men der var ikke gjort nok, for der var den samme Pladsmangel nu som for 5 Aar siden. Selv om Villaen kun kunde rumme 20 Patienter, var det dog et Skridt, som kunde hjælpe lidt, og de smaa Fremskridt gik lettest. Christensen havde ikke i de sidste Aar hørt en eneste Udtalelse om et Rekonvalescenthjem, før lige nu, da denne Villa kom paa Tale. Det kunde tyde paa, at de Herrer, som nu var saa ivrige derfor, havde en daarlig Samvittighed, eller at den først nu var vaagnet. Brammer mente, at det var bedst at holde sig til Sagen og ikke komme med Personligheder. Men han vilde dog gøre opmærksom paa, at han allerede, da den første Børnehjælpsdag blev afholdt, havde skrevet en lang Artikel om at oprette et Børnehospital for de indkomne Midler. Ligeledes havde han skrevet flere Artikler om Kommunehospitalets Udvidelse. Ingen kunde derfor med Rette sige, at han ikke som Privatmand og Læge havde gjort noget for denne Sag. Niels Jensen forespurgte, om Skolerne havde haft noget Udbytte af Observatoriet. N. Joh. Laursen svarede hertil, at den tidligere Observator havde forsøgt at afholde Kursus for Lærere, men Sproget havde lagt Vanskeligheder i Vejen; maaske den ny Observator vilde have bedre Evne til at sætte sig i Forbindelse med Skolerne. Vedrørende Hospitalsspørgssmaalet bemærkede Taleren, at Aarhus Byraad i de sidste 4 Aar havde gjort meget derfor; men Hospitalsmangel var et meget almindeligt Onde, og f. Eks. i København var der endnu større Vanskeligheder end her. Jakob Jensen vilde til Brammer sige, at han ikke var forpligtet til at læse Aviser; men Brammers Kritik burde snarere rettes mod den Side af Byraadet, som tav stille i Dag. Bech mente ikke, at denne Diskussion hørte hjemme i Byraadet: thi naar der forelaa en moralsk Forpligtelse, var der overhovedet ikke mere at tale om. Men ellers vilde Taleren være med til at tage dette Spørgsmaal op senere med megen Velvilje. Indstillingen (Plan I) vedtoges. Uddrag fra byrådsmødet den 21. juni side 11 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Indstilling fra Budgetudvalget om, at Beløbet til Ombygningen af Direktørboligen ved Observatoriet tages af Laanemidler. Indstillingen vedtoges. Dette dokument er fra Side 8 af 9

9 Uddrag fra byrådsmødet den 23. august side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Skrivelse af 26. Juli 1917 fra Indenrigsministeriet med Samtykke til, at Udgiften til Ombygningen af Observatoriets Direktørbolig maa afholdes af Laan. Toges til Efterretning. Dette dokument er fra Side 9 af 9

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, offentlig Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 56-1924) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Forsørgelsesvæsen Herberg for Hjemløse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juli 1924 2) Byrådsmødet den 29. september

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. november 1929 2) Byrådsmødet den 28. november 1929 Uddrag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere