Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen 1

2 Indhold Kommunalbestyrelsen Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens beføjelser Samarbejde og drøftelse Elevråd Rådgivende organer Ikrafttrædelse m.v. 11 2

3 01 Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen fastlægger i henhold til folkeskolelovens 40 mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde: Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. Skolestrukturen. Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, eventuel undervisning efter 5, stk. 4, elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde og specialundervisning m.v. Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter 3, stk. 4, 8 og 9. Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger. Beslutning om suspension af det frie skolevalg, jf. folkeskolelovens 36, stk. 3. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes læseplaner efter forslag fra de enkelte skolebestyrelser, jf. folkeskolelovens 10, stk. 3, Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Årlig drøftelse af kvalitetsrapport og eventuel vedtagelse af handleplan, jf. folkeskolelovens 40a, stk. 2 og 3. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere sine beføjelser til skolebestyrelsen, bortset fra bevillings- og arbejdsgiverkompetencen. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 2. Skolebestyrelserne består af et antal forældrerepræsentanter der svarer til at forældrerepræsentanterne er i flertal med mellem én og 3 i skolebestyrelsen, 2 medarbejderrepræsentanter og mindst 2 elevrepræsentanter. Ved en skolebestyrelse på en skole med undervisning på én afdeling kunne sammensætningen således være 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 eksterne repræsentanter. Ovenstående gælder alle skolebestyrelser, bortset fra skolebestyrelsen ved Lundagerskolen, hvor sammensætningen er således: Lundagerskolen: 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og evt. 2 elevrepræsentanter. 3

4 Stk. 2. Efter anmodning fra skolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen udpege ét af sine medlemmer til kontaktperson til skolebestyrelsen. Der laves en aftale mellem kontaktpolitikerne og skolebestyrelsesformand/skoleleder om, hvilken form kontakten skal have. Stk. 3: Det fremgår af bilag til styrelsesvedtægten, hvilke skoler, der har tildelt pladser i skolebestyrelsen til eksterne repræsentanter, og med hvor mange. Stk. 4: Skolelederen og dennes stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Skolelederen og dennes stedfortræder varetager sekretærfunktioner for skolebestyrelsen. Stk. 5. På skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin vælges en af forældrerepræsentanterne blandt forældrene i specialklasserne af samtlige stemmeberettigede forældre. Stk. 6: Ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på skoler med undervisning på flere afdelinger skal der vælges mindst én forældrerepræsentant for hver af skolens afdelinger. 3. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i bilaget til Styrelsesvedtægten og i henhold til reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen m.v. Stk. 2. Det fremgår af bilag til styrelsesvedtægten hvilke skoler, der har valgt at vælge forældrerepræsentanterne ved forskudte valg. Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne vælges ved at skolens ledere indkalder samtlige medarbejdere med fast tjeneste ved skolen til en fælles valghandling. Medarbejdere med fast tjeneste på mere end en skole har stemmeret på den skole, hvor den pågældende har den største ugentlige arbejdstid. Med fast tjeneste menes en planlagt tjeneste af mindst 3 måneders varighed på den pågældende skole. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder, der stemmer, skal afgive stemme på 2 personer. De 2 medarbejdere, der har fået flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed foretages bundet omvalg mellem de tre med højst stemmetal. Herefter lodtrækning. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Stk. 4: Ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen på skoler med undervisning på flere afdelinger skal der sikres ligelig repræsentation i antallet af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter. Stk. 5: Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Stk. 6: Ved valg af elevrepræsentanter til skolebestyrelsen på skoler med undervisning på flere afdelinger skal der vælges én elevrepræsentant for hver af skolens afdelinger. Stk. 7: Valg i henhold til stk. 3 finder sted i februar / marts måned, og gælder for det efterfølgende skoleår. Valg i henhold til stk. 5 finder sted ved skoleårets start. 4. Forældrerepræsentanter, elevrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og eventuelle eksterne repræsentanter i bestyrelsen, har stemmeret i alle spørgsmål. 4

5 Stk. 2. Elevrepræsentanterne må dog ikke deltage i den del af mødet der vedrører enkeltpersoner. 5. På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. 6. Fællesbestyrelserne ved Nim Skole og Søvind Skole er sammensat således: Nim Skole: 5 forældrerepræsentanter, én medarbejderrepræsentant og 2 elevrepræsentanter fra Nim Skole og 3 forældrerepræsentanter hvoraf 1 så vidt muligt skal være forælder til et barn i dagplejen - og én medarbejderrepræsentant fra Nim Børnehus. Søvind Skole: 5 forældrerepræsentanterne, én medarbejder repræsentant og én elev repræsentant fra Søvind Skole og 2 forældrerepræsentanter hvoraf en så vidt muligt skal være forælder til et barn i dagplejen - og én medarbejderrepræsentant fra Børnegården. Stk. 2. Forældrerepræsentanterne fra Nim Skole og Søvind Skole vælges i overensstemmelse med reglerne i 3, stk. 1. Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne fra Nim Skole og Søvind Skole vælges i overensstemmelse med reglerne i 3, stk. 3 Stk. 4. Elevrepræsentanten fra Nim Skole og Søvind Skole vælges i overensstemmelse med 3, stk. 5. Stk. 5. Styrelsesvedtægtens 4, 5 og 7 26 gælder tillige for fællesbestyrelserne ved Nim Skole og Søvind Skole. 6a. Den fælles bestyrelse ved Ungdomsskolen og Bakkeskolen er sammensat således: Ungdomsskolen: 2 repræsentanter for Horsens Byråd, 1 repræsentant for Dansk Industri, 1 repræsentant for LO Horsens, 1 lederrepræsentant for ungdomsuddannelserne, 1 forældrerepræsentant valgt af og blandt heltidsundervisningens forældre, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 ungdomsrepræsentanter. Bakkeskolen: 1 forældrerepræsentant, 1 medarbejderrepræsentant og evt. 1 elevrepræsentant. Stk. 2. Regler fastsat i medfør af folkeskolelovens 43, stk. 1, finder anvendelse ved valg af forældrerepræsentanten for Bakkeskolen til den fælles bestyrelse. Stk. 3. Medarbejderrepræsentanten fra Bakkeskolen vælges i overensstemmelse med 3, stk. 3. Valget finder sted ved skoleårets start. Stk. 4. Elevrepræsentanten fra Bakkeskolen vælges i overensstemmelse med 3, stk. 5. Valget finder sted ved skoleårets start. 5

6 Mødevirksomhed 7. Skolebestyrelsens møde afholdes for lukkede døre. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne. 8. Er et medlem for en længere periode forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. Fra periodens begyndelse bør bestyrelsen tage stilling til inddragelse af suppleanterne. Stk. 2. Som stedfortræder indkaldes førstesuppleanten med mindre en liste på forhånd har ønsket, at en suppleant fra listen skal indkaldes. 9. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 10. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 2. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 11. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 12. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. 13. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 14. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes og underskrives af de medlemmer, der har været til stede. Dagsorden og referat gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form, og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 6

7 Stk. 3. Skolelederen skal sørge for, at elevrepræsentanterne får de bedst mulige forudsætninger for arbejdet i skolebestyrelsen. 15. Med udgangspunkt i skolens mål- og handlingsplaner, afgiver skolebestyrelsen en årlig beretning. 16. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen. 17. Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 18 Der udbetales diæter til forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen og elevrepræsentanter. Retningslinjer fremgår af bilag 1. kapitel 4 i Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen. 02 Skolebestyrelsens beføjelser 19. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. Skolebestyrelsen fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet. Stk. 2. Skolebestyrelserne fastsætter principper for skolens virksomhed indenfor rammerne af Byrådets beslutninger, jf. folkeskolelovens 44, stk. 2, herunder: Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin (dog skal lovkrav om minimumstimetal være opfyldt), skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter folkeskolelovens 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter folkeskolelovens 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser. Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber. Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Samarbejdet mellem skole og hjem og om forældrenes ansvar i samarbejdet. Arbejdets fordeling mellem skolens medarbejdere undervisende personale. Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Skolefritidsordningens virksomhed. 7

8 Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender, indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen, skolens budget. Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler og værdiregelsæt. Stk. 5. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner og beskrivelser jf. 40, stk. 3, bortset fra de praktiske og musiske valgfag og emner. Stk. 6. Skolebestyrelsen godkender indenfor de af Byrådet fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning, jf. folkeskolelovens 3, stk. 8, og fastsætter principper herfor. Stk. 7. Skolebestyrelserne godkender indenfor de af Byrådet fastsatte retningslinjer, om skolen skal medvirke til eller forestå og koordinere kulturcenteraktiviteter, jf. folkeskolelovens 3, stk. 9, og fastsætter principper herfor. Stk. 8. Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til Byrådet om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger. Stk. 9. Hvis Byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, træffer skolebestyrelserne beslutning om hvorvidt der skal oprettes madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, og fastsætter principper for madordningen indenfor de rammer, som Byrådet har fastsat. Stk. 10. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat. Stk. 11. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den. Stk. 12. Byrådet har - bortset fra arbejdsgiver- og bevillingskompetencen - delegeret følgende beføjelser i henhold til folkeskoleloven til skolebestyrelserne: 1. Skolebestyrelsen godkender skolens læseplaner og beskrivelser i de praktisk og kunstneriske valgfag og emner. 2. Skolebestyrelserne fastsætter principper for hvilke pædagogiske områder der bør fremmes. 3. Skolebestyrelsen afgør, om valg af forældrerepræsentanter skal ske ved forskudte valg. 4. Den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, at skolebestyrelsen suppleres med ind til to pladser, som tildeles eksterne repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og/eller lokale foreninger. Skolebestyrelsen skal dog fortsat bestå af et flertal af repræsentanter for forældrene, jf. 2 i Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes Skolevæsen. Skolebestyrelsen fastsætter, efter godkendelse hos Kommunalbestyrelsen, retningslinjer og principper for valg af eksterne repræsentanter. 8

9 5. Indenfor de af Byrådet fastsatte retningslinjer, at beslutte hvorvidt og i hvilket omfang, den enkelte elevs forældre skal sørge for forplejning under ekskursioner, lejrskole og skolerejser, og om dækning af øvrige udgifter kan ske ved frivilligt indsamlede midler eller lignende. 20. Skolebestyrelsen på en skole, der modtager elever i hele klasser efter 6. eller 7. klasse fra en anden skole, skal årligt afholde mindst et koordinerende møde med repræsentanter for denne skoles skolebestyrelse. På mødet drøftes principper for klassedannelse i 7., klasse og for timefordelingsplan i / 7. klasse Driften af folkeskoleområdet i Horsens Kommune bygger på MED-aftalens principper om konstruktiv dialog, tillid og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Disse principper udgør fundamentet for drøftelser og tilrettelæggelse af samarbejdet og arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser. Stk. 2. Skolelederen skal sikre, at beslutninger træffes på grundlag af åbne og konstruktive drøftelser med medarbejderne og med inddragelse af medarbejdernes viden. Dette skal som minimum ske via MED-systemet, men kan også ske via personalemøder m.v. Stk. 3. Der skal, som minimum, gennemføres en årlig fælles drøftelse mellem skolens ledelse og det pædagogiske personale i forbindelse med skoleårets planlægning i henhold til Aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasselederens arbejdstid. 04 Elevråd 22. Skolens elever danner et elevråd. Elevrådets opgave er i videst muligt omfang at deltage i planlægningen af skolens undervisning og øvrige aktiviteter. Stk. 2. På skoler på skoler med undervisning på flere afdelinger På Horsens Byskole har eleverne ved hver afdeling, ret til at danne et afdelingselevråd. Sammensætning og valg til afdelingselevrådene og rådenes samarbejde med skolens elevråd, tilrettelægges lokalt. 23. Antallet af repræsentanter i elevrådet og fremgangsmåden ved valg af elevrådet godkendes af skolebestyrelsen efter indstilling fra eleverne. Stk. 2. Efter samråd med elevrådet udarbejder skolelederen en arbejdsbeskrivelse for en kontaktlærer for elevrådet. Stk. 3. Skolelederen udpeger en kontaktlærer for elevrådet blandt skolens medarbejdere. 9

10 Stk. 4. Skolelederen og kontaktlæreren vejleder elevrådet om, hvordan elevrådets synspunkter bedst inddrages i beslutningerne på skolen. 24. Elevrådet er rådgivende for skolebestyrelsen og skolens ledelse. Stk. 2. Elevrådet kan udtale sig om alle spørgsmål, der vedrører elevernes forhold på skolen generelt. Stk. 3. Udtalelser til skolebestyrelsen sendes gennem skolens leder. 25. Elevrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 05 Rådgivende organer 26. Der er oprettet et fælles rådgivende organ for folkeskoleområdet, kaldet Det Koordinerende FolkeskoleForum. Stk. 2. Det Koordinerende FolkeskoleForum har som opgave at rådgive Børne- og SkoleUddannelsesudvalget vedrørende folkeskolens vilkår og udvikling. Det Koordinerende FolkeskoleForum skal ligeledes virke som initiativtager for og formidler af den pædagogiske debat i kommunen. Stk. 3. Det Koordinerende FolkeskoleForum består af: 9 medlemmer af Byrådet (Børne- og UddannelsesSkoleudvalget) 1 repræsentant fra hver skolebestyrelse 2 elever udpeget af Horsens Børnebyråd (blandt elever i det kommunale skolevæsen) 3 repræsentanter fra det pædagogiske personale, heraf 2 udpeget af Horsens Lærerforening og 1 af BUPL 2 repræsentanter valgt blandt skolelederne 1 repræsentant valgt af og blandt lederne på specialskolerne Skolechefen Direktøren for Uddannelse og Arbejdsmarked For hver gruppe vælges lige så mange suppleanter, som der er medlemmer. Kommunalbestyrelsen og de forældrevalgte vælges for hele byrådsperioden. Repræsentanterne for eleverne, det pædagogiske personale og skolelederne, udpeges eller vælges for et år ad gangen. Stk. 4. Det Koordinerende FolkeskoleForum kan nedsætte arbejdsgrupper vedrørende ad hocopgaver samt til forberedelse af sager på kommende møder. Stk. 5. Formanden for Børne- og UddannelsesSkoleudvalget er formand for Det Koordinerende FolkeskoleForum. 10

11 Stk. 6. Det Koordinerende FolkeskoleForum har ingen besluttende myndighed. Stk. 7. Det Koordinerende FolkeskoleForum mødes mindst 2 gange årligt. 06 Ikrafttrædelse m.v. 27. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar januar 2019 Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Såfremt det ikke udsætter nødvendige beslutninger i kommunalbestyrelsen, udsendes forslag til ændringer af bilaget også til høring. Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet i Horsens Kommunes den 20. juni december Horsens kommune, den Peter Sørensen / Tanja Nyborg Borgmester Direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked 11

12 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon:

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Notatark Revision 2018 Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kolding Kommune er vedtaget af Byrådet i Kolding efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Gladsaxe Kommune 2017 1 Indhold Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Skolelederen... 7 Elevråd...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen 1. Skolebestyrelserne sammensættes således: Skole Forældre repr. Medarbejder repr. Elev repr. Øvrige lokale repr. Gåsetårnskolen 8 2 4 1 Kulsbjerg

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen 1 På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret og Kompetencecenter Kalvehave består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen September 2009 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 2 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Kapitel 2...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Forår 2019 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen.

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2012 Slettet: 1 Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen Indhold Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult) Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt... 1 for... 1 Faxe Kommunes skoler... 1 Formål... 3 Kapitel 1.... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen, fastsættes følgende styrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser 1 Sammensætning af skolebestyrelser Stk. 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen sammensættes forskelligt alt efter skolens type. I Jammerbugt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen, nr. 169

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet den 29. maj 2019 Gældende fra den 1. juni 2019 Ændringer tiltrådt af Uddannelsesudvalget den 4. december 2019, og træder i kraft den 4. december 2019 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Foto: Colin Seymour. Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen

Foto: Colin Seymour. Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen Foto: Colin Seymour Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen 1 Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen Indhold Kapitel 1 Indledning...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens eller fælles bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune

Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune Denne vedtægt beskriver regler for styrelsen af skolerne i Odsherred Kommune og tager udgangspunkt i Lov om Folkeskolen. I bilag til vedtægten optages de beslutninger

Læs mere

Skolestyrelses- vedtægt

Skolestyrelses- vedtægt Skolestyrelses- vedtægt 2017 1 / 16 INDHOLD Kommunalbestyrelsen 3 Skolebestyrelsen / Fællesbestyrelsen 5 Skolebestyrelsens beføjelser 11 Skolens leder 14 Elevråd 14 Folkeskolernes Samråd 14 Ikrafttræden

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Udkast til ny Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Udkast til ny Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Udkast til ny Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Oversigt over ændringer i forhold til nuværende styrelsesvedtægt (Ny tekst er markeret med gult, og der er indsat bemærkninger, der redegør

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 1 KAPITEL 1 SKOLEBESTY- RELSEN Sammensætning og valg 1. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: eller 7 repræsentanter for forældrene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag med indarbejdede høringsforslag/præciseringer - markeret med grøn tekst April 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning

Læs mere

Skolestyrelses- vedtægt

Skolestyrelses- vedtægt Skolestyrelses- vedtægt 2017 1 / 18 INDHOLD Kommunalbestyrelsen 3 Skolebestyrelsen / Fællesbestyrelsen 5 Skolebestyrelsens beføjelser 11 Pædagogisk råd 14 Elevråd 16 Folkeskolernes Samråd 16 Ikrafttræden

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE MED KOMMENTARER, RETTELSER OG TILFØJELSER

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE MED KOMMENTARER, RETTELSER OG TILFØJELSER Administrationssekretariat Børn og Unge Juni 2018 Sagsbehandler: Dorthe Brandt Petersen STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLER I FREDERICIA KOMMUNE MED KOMMENTARER, RETTELSER OG TILFØJELSER I henhold til Lov

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klassesskolen Skolerne

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNES UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNES UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNES UNGDOMSSKOLE Revideret november 2013. KAPITEL 1. Ungdomsskolebestyrelsen Bemærkninger: Sammensætning og valg. 1. Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer. 2 medlemmer

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Forord Den 17.09.2013 godkendte Byrådet den reviderede skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup kommunes skolevæsen. Vedtægterne og tilhørende

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011

Styrelsesvedtægt. for. Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011 Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Hellevad Børneunivers Side 2-9 Bilagsafdeling: Bilag A Side 11, 12. 2 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018 Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Hvilke principper skal vi have? Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: Undervisningens organisering (fastlægge elevernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

UDKAST. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune med bilag

UDKAST. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune med bilag UDKAST Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune med bilag Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Kapitel 1. Skolebestyrelsen... 2 1.1. Sammensætning... 2 1.2. Valg... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd 27. juni 2017 Forord Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Struer Kommune er vedtaget af byrådet efter indhentet udtalelse

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægter for Herning Ungdomsskole

Styrelsesvedtægter for Herning Ungdomsskole Styrelsesvedtægter for Herning Ungdomsskole Kapitel 1 Byrådet Stk. 1. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Byrådet har det overordnede ansvar og kompetence vedr. Herning Kommunale Ungdomsskole. Byrådet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for CampusU10

Styrelsesvedtægt for CampusU10 Vedtaget af Uddannelsesudvalget den 8. maj 2019 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og 10. klasse Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune S. 1/8 Indhold Formål... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed og forretningsorden... 5 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser... 6 Ungdomsskolelederens

Læs mere

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Værdigrundlag for forældrebestyrelser Forældrebestyrelsen er et centralt forum, som sikrer forældrene stor indflydelse på børnenes hverdag, både i det

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for CampusU10

Styrelsesvedtægt for CampusU10 Vedtaget af Uddannelsesudvalget den 8. maj 20195. december 2018 18.09.00-P24-1-18 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og 10. klasse Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF BYRÅDET

STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF BYRÅDET STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF YRÅDET DEN 25. SEPTEMER 2017 Indhold Kapitel 1: Indledning...3 Kapitel 2: Vedtægter...3 yrådet...3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR HØRETAB Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR HØRETAB Merkurvænget 2, 7000 Fredericia VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR HØRETAB Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Formål 1 Centret er et uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder. Centrale ydelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Tilrettet ændringerne i Folkeskoleloven, Lov 1640 af 26/12/2013 Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018 Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 2018 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for Hjørring UngdomsCenter De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere