sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6"

Transkript

1 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6 Professionel løbetræning på Stillinge Skole Se side 46 Lokalrådets Årspris Indstilling af personer Se side 5

2 2 December sogne Lokalrådets medlemmer: Træffes efter kl Carsten Berg Børge Carlsen Marianne Espenhain Ib Jensen Ketty Munch Jack Rasmussen Lars Schou Hanne Tew Lokalrådets formand: Lars Schou Pedersen Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Lokalrådets kasserer: Hanne Tew Bildsøvej 81, 4200 Slagelse Lokalrådets web-master: Ib Jensen Redaktionsadresse: Arne Olsen Birkemosevej 11, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. februar Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 10. januar Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det muligt at 2sogne kan udkomme. Såfremt at du vil give et bidrag til bladet, kan beløb sættes ind på kontonummer På forhånd tak! Mail adresse for tekst til bladet: Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Tryksted: Jannerup offset a/s 2 Sogne trykkes i 1500 eksemplarer (eftertryk tilladt). Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen. I dette nummer: 3: Nyt fra Lokalrådsformanden 5: Lokalrådets Årspris Stillinge Spare- og Lånekasse 6: Stillinge IF generalforsamling 7: Huset ekstraordinær generalforsamling Kelstrup Forsamlingshus takker 12: Stillinge Skole 14: Stillinge skolebestyrelse 15: Askehavegård 16: Konfirmander : Konfirmander : Ungdomsklubben Stjernen 23: Stjernen generalforsamling 25: Kirkesiderne 33: Virksomhedsprofil Næsby VVS 38: Stillinge IF vinterprogram 46: Løbetræning Stillinge Skole 47: Damefodbold - Badminton 48: Trelleborg Friskole 54: Julesange af Zakarias Nielsen 55: Mødekalender Forside: Oktober-stormen forvoldte en del ødelæggelser i vores område. Her har nogle træer lagt sig ned ved siden af Aktiv Natur og Velværes shelter i Bildsø Skov. Foto: Mette Fabel.

3 2sogne December Nyt fra lokalrådsformanden Cykelsti. På valgmødet d. 23. oktober blev det endelig offentliggjort, at cykelsti langs Bildsøvej fra Næsby Strand til Kelstrup bliver anlagt i Det er naturligvis ikke alene Lokalrådets fortjeneste, men vi tillader os at påstå, at vi har en del af æren. Cykelstien har i årtier været højt prioriteret af Lokalrådet, og nu ser det endelig ud til at lykkes. Anlæg af cykelsti på denne delstrækning vil give en samlet cykelstiforbindelse fra den sydlige ende af Næsby Strand og helt til den nordlige ende i Kr. Stillinge. Cykelstien vil også binde Kongsmarkvej og Strandvejen sammen på en for cyklister sikker måde. Lokalrådet ønsker områdets borgere og brugere STORT tillykke med bevillingen. Næste delstrækning, som forhåbentlig bliver realiseret , bør efter Lokalrådets opfattelse være fra Næsby Strand over Vestmotorvejen til rundkørslen ved Tjærebyvej/ Borgergade. Vælgermøde. Onsdag d. 23. oktober holdt Lokalrådet sit traditionsrige vælgermøde forud for kommunalvalget. Mødet blev holdt i Stillinge Forsamlingshus, og Lokalrådet havde hyret journalist Peter Sten som ordstyrer. Dette hverv bestred han til topkarakter, selv om de 8 politikere i panelet ofte forsøgte at tage ordet og sætte dagsordenen. Spørgelysten fra salen var som sædvanlig stor, og de fleste respekterede, at politikerne ikke er sagsbehandlere eller politibetjente. For at holde panelet nede på en størrelse, der kunne være på forsamlingshusets scene, havde undertegnede udelukkende inviteret kandidaterne fra de 8 store, landsdækkende partier, og disse stillede næsten alle med deres spidskandidater. At jeg således udelukkede de 8 mindre lokallister, er ikke for at fremme en bestemt politisk holdning, hvilket da også understøttes af, at der i panelet sad repræsentanter fra Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance, Venstre, De Radikale, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, altså fra mørkeblå til mørkerød. Der blev som vanligt givet en række politiske løfter denne aften, og Lokalrådet pusler lidt med tanken om at holde et midtvejsmøde om 2 år for at se, hvor mange af løfterne der holder vand. Vi noterede os, at flere af politikerne indbød til bredt samarbejde, uanset

4 4 December sogne mandatfordelingen efter valget og det ville da være rart, hvis børnehavestilen blev lagt på hylden, og politikerne begyndte at samarbejde. Flere politikere indbød også til øget borgerinddragelse og nærdemokrati her ville et Udvalg for Landdistrikter & Øer være et godt bud, hvis det blev et 17, stk. 4 udvalg med repræsentanter fra kommunens Landsby- & Lokalråd samt de to øer. En enkelt eller to af de fremmødte spidskandidater gav garanti for, at der i de kommende fire år ikke bliver lukket skoler i Slagelse Kommune det bliver spændende, om det løfte kan holdes, når der skal spares på budgettet. Udvikling Slagelse kommune valgte i 2009 at udtage et areal til erhvervsudvikling i Kr. Stillinge af kommuneplanen. Siden er det resterende areal næsten udbygget, hvorfor Lokalrådet har argumenteret for en genindførelse af arealudlægget i forbindelse med Kommuneplan Kommunen har dog ikke prioriteret Lokalrådets ønsker, og arealet er ikke med i Kommuneplan Lokalrådet er vidende om, at der i Slagelse kommune som helhed er større arealudlæg, end Det statslige overformynderi tillader, men i en landsby, der har haft en befolkningstilvækst på 20% i de seneste 10 år, og en endnu større fremgang i de lokale arbejdspladser, er det totalt dræbende for den positive udvikling, at politikerne nedprioriterer vores område i planlægningen. En af de lokale virksomheder, som driftige ildsjæle fra Stillinge har tiltrukket området, etablerede sig i 2012 i vores erhvervsområde, og nu i 2013 er virksomheden udnævnt til Gazelle-virksomhed med en omsætningsforøgelse på bare et år på 939,6 %! Det højeste i Slagelse Kommune! Virksomheden modtog i 2013 også Slagelse Erhvervsråds Initiativpris og har store planer for udvidelse af virksomhedens aktiviteter inden for genbrug og grøn vækst. Lige nu spænder kommunens nedprioritering af Stillinge erhvervsområde dog ben for den ønskede ekspansion, hvorfor virksomheden påtænker udvidelse i Tyskland og Frankrig det er ikke fremmende for udviklingen og væksten i Slagelse Kommune. Lokalrådet. I seneste nummer af 2sogne indlagde vi et girokort til frivillige bidrag til Lokalrådets arbejde, alternativt kunne bidrag indsættes på Lokalrådets konto i Arbejdernes Landsbank, konto: Det er der heldigvis en del borgere, der allerede har gjort, og skulle du have overset opfordringen, kan det nås endnu. I Lokalrådet er vi nået langt med vores hjertestarterprojekt og forventer i det tidlige forår at få hængt de første startere op i vores lokalområde. Vi har også, med det kommunale budget for 2014, nået en milepæl i bestræbelserne på at få etableret cykelsti langs Bildsøvej, og med den opmærksomhed der var også fra politisk side i forbindelse med vores vælgermøde, føles det, som om vi rider på en positiv bølge. Dette giver lyst og resurser til nye projekter, for det er sjovt og inspirerende at samarbejde om projekter, der lykkes. Vi vil meget gerne dele denne positive oplevelse og have nogle flere med i de forskellige projekter. Så hvis du interesserer dig for lokalkulturen, trafiksikkerheden, landdistriktspolitik, eller hvis du har en god idé til et projekt, en aktivitet, et arrangement eller tiltag, så kontakt Lokalrådet på vi vil gerne hjælpe dig med at komme videre med din idé. Lars Schou

5 2sogne December Lokalrådets Årspris Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet. Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af Tordenskjolds Soldater, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i det daglige i lokalområdet. Prisen kan også gives for den gode historie i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet. Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles på det årlige beboermøde. Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december. På Lokalrådets vegne Lars Schou Ansøgning om tilskud fra Stillinge Spare- og Lånekasses midler Der uddeles kr. pr. år - dette år for 16. og sidste gang. Følgende kan komme i betragtning: 1. Foreninger og forsamlingshuse i Stillinge sogn. 2. Personer, der har ydet en speciel indsats til gavn for Stillinge sogn og dets beboere 3. Unge under uddannelse, der er født og opvokset i Stillinge sogn 4. Tilskud til udflugter for børnehaver, skoler og ældre fra Stillinge sogn Udvalget har i øvrigt ifølge fusionsaftalen ret til at uddele midler til ovenstående grupper, selv om der ikke foreligger ansøgning. Ansøgning sendes senest d. 20. december 2013 til Ole Rasmussen, Blomstervænget 2, 4200 Slagelse. Kuverten mærket Sparekassen.

6 6 December sogne Stillinge IF afholder ordinær generalforsamling for alle medlemmer Tirsdag den 4. februar 2014 kl i Huset, Bildsøvej 74C, 4200 Slagelse Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent, 2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år, 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg af bestyrelse: a. Fællesformand Jacob Frimand Raft Ønsker ikke genvalg, b. Næstformand Ubesat, c. Badminton Hans Kurt Nielsen Ønsker genvalg, d. Håndbold Camilla Dahl Ønsker ikke genvalg, e. Revisor Suppleant Brian Madsen, 6. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Jacob Frimand Raft (fællesformand) Støvlebækvej 7, 4200 Slagelse 18 STILLINGE 67 IDRÆ TSFORENING S.I.F. Stillinge Idrætsforening STILLINGE IDRÆ TSFORENING S.I.F. Besøg vores hjemmeside

7 2sogne December Ekstraordinær generalforsamling i Huset Bestyrelsen for Fritids- og kultur-huset i Kirke Stillinge, indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag den 13. januar 2014 kl i HUSET Dagsorden: Valg af dirigent. Fritids- og Kultur-HUSET lægges ind under Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne og bestyrelsen for HUSET nedlægges. Dette er et forslag fra bestyrelsen i HUSET. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Ib Jensen / Formand Kelstrup Forsamlingshus vil gerne takke Alle de 102 veloplagte gæster, som deltog i vores Mortens Aften arrangement den 10. november I den forbindelse blev der afholdt kinesisk lotteri, og forsamlingshuset takker følgende sponsorer for deres bidrag: Slagtermester Leif Henriksen v/henrik Henriksen, Kelstrup Møllegaarden v/jørgen Christensen * Sydbank, Slagelse * Lysgaarden v/ Hanne Tew Nordbo Ejendomsmægler v/ Carsten Nordbo * Slagelse Kloakservice ApS Min Købmand, Næsby Strand * Dagli Brugsen, Kr. Stillinge * BoGrønt, Øster Stillinge Kom-Ann Hudplejeklinik, Slagelse * Salon New Hair, Slagelse H.H. Auto, Øster Stillinge * DonP Bageri, Slagelse Kr. Stillinge El-forretning v/christian Jensen * Scanoffice, Slagelse Kurts Oliefyrsservice, v/ Jakob Nielsen * Tømrermester Jørgen Bo Jensen, Kelstrup Mekaniker Finn Hangartner, Kelstrup * Rådhusapoteket, Slagelse Jongshøj Maskiner v/henrik Jensen, Kr. Stillinge Malerfirmaet Bo Nielsen, Kr. Stillinge * Jysk, Slagelse R.M. Maskinbroderi, Øster Stillinge * Jørn Jensen, Kr. Stillinge Pilagergård v/ Keld Pedersen, Slagelse * Din Massør v/ Peter Larsen, Slagelse Marie Ege, Øster Stillinge * Bryggeri Skovlyst, Værløse

8 8 December sogne Madsen s Multiservice Anlægsarbejde Gravearbejde Anlæg af græsplæner Entreprise Træfældning Udlejning af småmateriel, flishugger og hestetrailer samt salg af grus og sten. v/ Rune Madsen Støvlebækvej Slagelse Tlf R.M. Maskinbrodering I/S v/rikke Borup Ryttersgaard & Marie Borup Jensen Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse Tlf eller Har du brug for brodering af navn, logo, motto eller lignende? Det kan f.eks. være på Arbejdstøj af enhver art lige fra kedeldragter til jakkesæt og slips Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. reklamelogoer Hestedækner med navn på hest og/eller rytter Håndklæder, sengetøj, duge osv. også til hotelog restaurationsbranchen Dåbskjoler med navn og dato Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj, stofbleer og håndklæder

9 2sogne December Medlem af Kontakt: De Grønne Kloakentreprenører Brian Olsen Martin Bertram Anlægsgartnermestre Aut. kloakmester Medlem af De Grønne Kloakentreprenører Holbergsvej 81B Tersløse Anlægsgartnermestre 4293 Dianalund Møllegårdens brændesalg Køb dit brænde lokalt Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det. Aut. kloakmester Salg af æg, træpiller og brænde. Afhentning eller levering i nærmeste lokalområde. Møllegården Bildsøvej 64 Kirke Stillinge Salg af æg, brænde m.v /

10 10 December sogne Skal du af med vandet? Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land. Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en autoriseret virksomhed. Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste. Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom. Vi sørger for tilladelser og retablering af haven. Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Bildsøvej Kelstrup Slagelse Tlf fax mobil www. hjhuse.dk -

11 2sogne December Din lokale mekaniker udfører alt i autoreparationer Køb og salg af brugte biler Salg af reservedele Har din bil fået en bule - eller rust i kanterne... Kom til os med mange års erfaring og få et uforbindende tilbud. Stillinge Auto-Pladeværksted Tlf STRANDENS MALERSERVICE Alt malerarbejde udføres Ring for et uforpligtende tilbud Malermester Bjarne Nielsen Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Mobiltlf

12 12 December sogne Stillinge Skole er i gang med flere forskellige tiltag i dette skoleår. I øjeblikket vil de fleste være vidende om, at skolens omklædningsrum gennemgår en omfattende renovering. Den gamle sauna mellem omklædningsrummene er væk, og vi er i fuld gang med at lave nye badefaciliteter med flere brusere og skillerum. Selve omklædningsrummene skulle i første omgang ikke renoveres, men da hallens bestyrelse aktivt gik ind i arbejdet, fandt skolen og bestyrelsen en løsning, så der også blev råd til at renovere selve omklædningsrummene. Hallens bestyrelse har indvilget i at betale for alt inventaret og skolen for maling mm. Fra skolen skal der lyde en stor tak for det gode samarbejde, så det var muligt at få renoveret både baderummene og omklædningsrummene på samme tid. HJ Huse regner med at være færdig med renoveringen omkring jul, og indtil da håber jeg, I bærer over med, at det er lidt besværligt at benytte omklædningsrummene. Kære læser Nyt og bedre internet I den kommende tid vil der blive indlagt fiberlinje til skolens internet. Det betyder, at skolen fremadrettet vil råde over den hurtigst mulige internetforbindelse. Der ud over vil hele skolens trådløse netværk blive opgraderet. Dette skulle gerne medføre, at vi opnår endnu større driftsikkerhed. Halbestyrelsen har i den forbindelse sagt ja til, at der også opsættes trådløst netværk i hallen, så det kan bruges af eleverne både i og udenfor skoletiden. Spil dansk Torsdag den 31/10 var skolen med til at fejre Spil-dansk-dagen. Alle eleverne fra 0.-6-klassen sang danske sange, både sammen med de andre klasser på skolen, men også sammen med eleverne på andre skoler som en del at det store landsdækkende kor. Eleverne havde desuden øvet sig på The cup song. Vi slog rekorden for flest medvirkende (83). Dagen var en stor succes til glæde for alle på skolen. Skolebestyrelsens årsberetning I forbindelse med Skolebestyrelsens årsberetning havde vi inviteret Tim Frank Andersen. Tim fortalte, hvordan fremtiden kommer til at se ud indenfor it-området. Desværre var der næsten ingen forældre tilmeldt, hvilket var meget ærgerligt. Jeg og skolebestyrelsen håber på bedre opbakning næste år, da det er vigtigt, vi alle bakker op om skolens arrangementer. Desuden har skolebestyrelsen 0. klasse afholdt suppleringsvalg, og i den forbindelse vil vi

13 2sogne December byde velkommen til Peter Emborg som nyt medlem. Folkeskolereform Frem mod næste skoleår arbejder skolen med at implementere den kommende skolereform. Der er nedsat arbejdsgrupper i forbindelse med understøttende undervisning, lektiecafé og bevægelse. Arbejdsgrupperne vil udarbejde et oplæg til, hvordan vi tilrettelægger en skoledag med mulighed for at leve op til reformens målsætninger. Storm over Bakkedal Stormen den 28/10 ramte også skolen. Desværre knækkede der en del træer på skolen, men heldigvis kom ingen til skade. Bakkedal var i forbindelse med oprydningen derfor lukket et par dage, men er nu åben igen for alle, som har lyst til at bruge området. Nye køreplaner for busserne I skal være opmærksomme på, at busforbindelserne ændres til januar. Skolen er derfor i gang med at undersøge, hvad det giver af udfordringer for eleverne i forbindelse med transport til og fra skolen. Vi håber ikke på de store ændringer, men det, vi er vidende om, er, at en del af eleverne vil få længere ventetid. Vi arbejder derfor på at finde en løsning til gavn for eleverne. Forældrekurser Skolens vejledere har afholdt forældrekurser i dansk og matematik. I dansk var formålet både at vise it-programmet Cd-ord, samt hvordan man kan få det på egen computer, så eleverne også kan bruge det hjemme i det daglige. I matematik fik forældrene genopfrisket deres egen matematikkunnen, således at de bedre kan støtte op om matematiklektierne. På mellemtrinnet og i udskolingen havde vi to hyggelige aftener, hvor der var stor spørgelyst. Da tiden var al for kort, vil der blive afholdt opfølgningsaftener til foråret. Til disse kurser er det ikke en forudsætning, at man har været på det første kursus, så mød endelig op, når vejlederne til foråret lukker op for tilmeldinger. Besøg på Falckstation 0. og 1. c på Stillinge skole har været på besøg på Falckstationen i Kørsør. Vi blev vist rundt af to falckreddere, som med glæde fortalte os om ambulancen, brandbilen og andre udrykningskøretøjer der er på stationen. På billederne ses: Lucas, Felix, Jens, Jóhann, Sulayman, Noah samt de to falckreddere Martin og Benjamin. Martin Meier Skoleleder Stillinge Skole

14 14 December sogne Stillinge skolebestyrelse I foråret 2013 vedtog Folketinget en folkeskolereform, som skal implementeres fra næste skoleår - det vil sige efter sommerferien i Folketingets intentioner med reformen blev kort nævnt i seneste nummer af lokalbladet. Vi er mange, som er spændt på, hvad der konkret vil komme til at ske og hvilken betydning det vil få for vores børns skolegang. Den 2. november havde Kommunen inviteret til dialogmøde for skoleledere, repræsentanter fra lærer, elever og skolebestyrelser i anledning af den nye skolereform. Der var plenum-indlæg, forskellige indlæg for mindre grupper samt plenumdiskussion. Mødet viste, at der er mange forskellige grupper, som har interesser, holdninger og visioner for den kommende skolereform. Det er særdeles positivt med bred interesse, men det er samtidig en udfordring at få skolereformen implementeret, så alle de mange forventninger hos de forskellige grupper bliver indfriet. Mødet sluttede med paneldiskussion. En af paneldeltagerne var Danske Skoleelevers formand Agnete Vienberg Hansen. Det var en fornøjelse at høre hendes engagement for den nye skolereform. På elevernes vegne glædede hun sig over reformen. Hun var velforberedt og meget præcis i sine formuleringer af de tiltag, der skal gennemføres i forbindelse med den nye reform. For hende handler reformen om tre ting: 1) Folkeskolen skal udfordre alle eleverne, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. For vores vedkommende er det i første omgang Kommunen, som skal komme med forslag til, hvordan den nye folkeskolelov kan udmøntes og implementeres i Slagelse Kommune. Kommunen har til det arbejde nedsat det såkaldte 17.4-udvalg. Fra Stillinge skole deltager skolebestyrelsesformand Helene og elevrepræsentant Andreas. Senere, når udvalget er kommet med sine forslag, skal vi på Stillinge skole til at planlægge de konkrete tiltag, som skal iværksættes her. Det var ikke med begejstring, at vi er blevet meddelt, at den kommende evaluering af vores autisttilbud er blevet udsat. Vi ser frem til evalueringen og til at tilbyde vores hjælp. På Stillinge skole har vi efterhånden mere end 10 års erfaring i at inkludere autisme børn i normalskolen. Inklusionen sker i en positiv synergi til glæde for både autistelever og eleverne i normalskolen. Og så har vi holdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Peter Emborg, far til Adam i autistklassen, er blevet valgt for den resterende valgperiode. Der er nyvalg til skolebestyrelsen i maj Så hvis du kender nogen, eller måske selv overvejer at stille op til bestyrelsen, er der ingen grund til at holde sig tilbage. Hold øje med valget, kontakt skoleledelsen eller én fra bestyrelsen. Tak for opbakningen til Stillinge Skole gennem året, der snart er gået, fra både forældre, børn og til jer, der står på sidelinjen med interesse for den lokale skolepolitik. Glædelig jul og Godt nytår til alle. Bjarne Nielsen

15 2sogne December Juletid i Askehavegård Det sør me, det sandt, december... Nu er julen over os, og børnene er i fuld gang med at jule. November er blevet brugt til at lave hemmeligheder, som de skal have med hjem til jul som overraskelser til mor og far. I december måned kan ventetiden være meget lang, når man tæller ned til juleaften. Men så prøver vi på bedste vis at få tiden til at gå med juleklip og julesang. Stille og rolig indfører vi også børnene i div. juletraditioner. Dette gøres bl.a. ved at vi om mandagen holder fællessamling med adventslys og julesang. Mange steder får man julenisser på besøg hen imod juletid, men i Askehavegård får vi julemus. Julemusenes vigtigste opgave er at øve børnenes evne til at fortælle små historier om dagligdags-oplevelser. Halvvejs mod jul holder vi den årlige juletræsfest, hvor børnene går Lucia-optog. Der er ikke et øje tørt, når de små poder kommer ind med lys i hænderne og glorie på hovedet. Efter det fine optog serverer de flittige forældre i Aktivitetsudvalget gløgg og æbleskiver, sidstnævnte spises i rigelige mængder af både børn og voksne. Og mon ikke der er nogen med en hemmelig forbindelse til julemanden..? Vores køkken, som er et stort rum med højt til loftet og store vinduespartier, er blevet støjdæmpet. Så akustikken er forbedret, så køkkenet er blevet et rigtig dejligt rum at være i og om morgenen er det hjertet i hele børnehaven. Pr. 1. oktober har Askehavegård Børnehave fået ny hjemmeside, som er opdateret med sidste nye pædagogiske tiltag, heriblandt de nye læreplaner. Den er langt mere brugervenlig og afspejler Askehavegård i både ord og billeder. Mvh. Askehavegård Børnehave Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse Tlf , mail.

16 16 December sogne Konfirmander 5/ Bagest fra v. Ole Bjarne Gjermandsen S, Niels Jørgen Rasmussen B, Jens Søren Sørensen K, Flemming Thordal Hansen S. Foran: Leif Richardt Olsen N, Erling Bruno Henriksen K, Bjarne Falk Madsen K, Mogens Thormod Pedersen N, Poul Henning Hansen S, Jørgen Lorenzen S. Næste række: Anne Marie Nygaard Jensen S, Anne Randi Larsen S, Rita Marie Jensen N, Ruth Henny Olsen S, Jette Marianne Andersen Ø, pastor Olesen. Forrest: Birgit Margrethe Madsen K, Jette Eikrem Nielsen N, Birgit Larsen Km, Anne Grete Hansen S, Hanne Beatrice Madsen B, Lili Petersen B.

17 2sogne December Konfirmander 4/ Bagest fra v. Kaj Hansen Ø, Kaj Alfred Sørensen N, John Meldgaard S, Jim Thorleif Jørgensen S, Finn Hangartner K. Forrest: Karen Elsebeth Sørensen K, Lis Valsted Madsen B, Alice Hansen Ø, Birgit Irene Søgaard Ø, Bitten Lene Frederiksen Ø.

18 18 December sogne Græsslåning, hækkeklipning, beskæring af træer, malerarbejde mv. Kontakt for tilbud. v/henrik Andersen Dybkærvej 2, Næsby Strand 4200 Slagelse Tlf.: Lysgaarden, Kelstrup B&B 2 hyggelige værelser med separat indgang og med fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet med 2 enkeltsenge. Priser: Se hjemmesiden eller kom forbi og tal med mig eller ring. Hanne Kathlyn Tew Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse Tlf B&B er åben hele året, men husk at bestille værelser i god tid. Velkommen!

19 2sogne December Læs mere om vores produkter på eller kontakt os på Mobil Værksted Computer-Problemer v/torben Ryttersgaard Grønhøjvej 12 Øster Stillinge 4200 Slagelse Alt malerarbejde udføres Tilbud gives uden forbindende Malerfirmaet Bo Nielsen ApS Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Mobil Fax

20 20 December sogne

21 2sogne December NÆSBY STRAND TLF FAX: BILDSØVEJ SLAGELSE NYE ÅBNINGSTIDER VINTERTID: Man.-fre. kl Lør.-søn. kl UDBRINGNING I HELE POSTNUMMER 4200 RING OG BESTIL MANDAG ELLER TIRSDAG LEVERES TORSDAG KL SOMMERTID: Man.-søn. kl

22 22 December sogne Så er julen igen på trapperne i det danske land, og så der er dømt julehygge i Klub Stjernen, hvor der vil være mulighed for at lave lidt julegaver, klippe/klistre og julepynte klubben. Da bolchekogningen var en kæmpe succes sidste år, gentager vi selvfølgelig succesen igen i år. Desuden vil der vil være dage, hvor vi bager julesmåkager og laver risengrød med nisseøl til. Stjernen holder traditionen tro julebanko tirsdag d kl BEMÆRK TIDSPUNKTET ER RYKKET I FORHOLD TIL SIDSTE ÅR. Sidste klubdag inden juleferien er onsdag d. 18. december. Klubben åbner igen tirsdag d. 7. januar Husk at klubben holder åben 1 fredag i måneder for alle medlemmer, enten ved tur ud af klubben eller i klubben. Varsles 1 måned før. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi sender en stor tak til de forældre, som har hjulpet klubben med vagter i Vi ser frem til endnu et godt år i Klub Stjernen med forældrehjælp. HUSK INGEN FORÆLDREHJÆLP - INGEN KLUB Følg med på hjemmesiden, facebook eller på skolen via opslag. Får du ikke 2sogne i din postkasse? Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så skriv til eller ring til tlf , og jeg vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.

23 2sogne December Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ungdomsklubben Stjernen Bildsøvej 74 C 1.sal Mandag d. 27/ kl ca Klubben er vært med kaffe/the, frugt og kage. Dagsorden: * Valg af dirigent * Valg af stemmetællere * Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen * Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen * Valg til bestyrelsen På valg er: Allan Svendsen, Christina Svendsen og Dorthe Gliese Henriksen * Valg af suppleanter På valg er: Per Hansen og Mie Olsen * Samt valg af revisor På valg er: Erik Jensen og Bjarne Nielsen * Indkomne forslag (Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før) * Eventuelt

24 24 December sogne Tilmeld dig lokal nyhedsmail på Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. Når du har tilmeldt dig nyhedsmail får du en mail som du skal bekræfte. Tilmeld dig den lokale nyhedsmail, så er du godt informeret! På finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere. Gør til din startside og du er altid opdateret! Støt vores annoncører - de støtter os! Vita HomeCare - de bedste hænder Godkendt af Slagelse kommune til praktisk bistand og pleje samt nødkald Vi er fast besluttet på, at yde den absolut bedste hjemmepleje og omsorg, hvor respekt for dig og dine behov sættes i centrum - det handler om tryghed og livskvalitet. Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune, så skift gratis til Vita HomeCare. Mulighed for tilkøb af rengøring, pleje, lettere havearbejde m.m Husk at der er håndværkerfradrag på mange ydelser f.eks rengøring og havehjælp Ring og spørg Ved plejehjemsassistent Tammy Grell og sygeplejerske Vivi Jørgensen

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig glædelig jul. Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby. Beboerblad for

Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig glædelig jul. Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby. Beboerblad for Beboerblad for Hejninge og Flaget blev hejst den 1. december ved Brugsen Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby Nr. 6 35. årgang Stillinge December 2012 Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere