DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014

2

3 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014

4 Center for Rusmiddelforskning 2014 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet ISBN: CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Bartholins Allé 10, bygn Århus C Tlf.:

5 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed de sidste 14 år. Data er blevet af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til. Som led i sammenlægningen af fire indberetningsdatabaser på misbrugsområdet hos Socialstyrelsen, er dataindsamling til DanRIS døgn overgået til Socialstyrelsen i CRF er stadig dataejer og står også fremover for den årlige rapport. CRF vil også gerne takke Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har muliggjort DanRIS-systemets tilblivelse og derfor også denne samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning

6

7 Indhold Indledning DanRIS 2013 Sammenfatning Målgrupper Henvisninger i Læsevejledning Sammenfatning af statistikker Behandlingsinstitutioner: Albatros 22 Alfa-Fredensborg 23 Betesda 27 CMSP, Toftlund 29 CSU Horsens, Vesterled 30 (tidl. Kråsiglund) Elmegården 33 En sikker base (lukket i 2013) 36 Feddet 38 Filsø 40 Højløkke 44 Højløkke, Kvinder 48 Høybyegaard 52 Klippen 55 Kongens Ø 58 Midtgården 62 Netværket 66 Opbygningsgården 69 PKC, Aalborg 73 Sct. Ols 74 Springbrættet 78 Stien 82 Stop Ung 83 Sydgården 86 Sønderbjerggård 90 Tinghøj 93 Toftehuset 96 Valhalla 99 Vendsyssel 101 Omsorgshjem 104 Sammenfatning 105 Himmerlands-Hus 107 Rørbæk 110 Stenild 113 Afgiftning og halvvejshuse 116 CM, Esbjerg 117 CMU, Aalborg 119 CSU Horsens, Houmannsgade 122 (tidl. Trin-Horsens) Slusen 124 Ørslev 128

8

9 Indledning Dette er den tiende årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Efter 41 i bekendtgørelse nr. 722 af 19/06/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) efter anmodning fra Center for Rusmiddelforskning (CRF). I praksis sker indberetningen af data til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), der administreres af Socialstyrelsen. Rapporten vil være bygget op som følger: Sammenfatningen behandler for det første, udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste seks år samt andelen af henviste kvinder i samme periode. For det andet opdeles de indskrevne i 3 stofgrupper og udviklingen fra 2012 til 2013 beskrives. Derefter sammenlignes antallet af henvisninger i 2012 og 2013 for udvalgte kommuner. Efter en kort læsevejledning vil den samlede statistik og derefter de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, omsorgshjem samt afgiftning og halvvejshuse. De 3 omsorgshjem har fået deres egen samlede statistik, men indgår stadig i den overordnede samlede statistik for primær behandling. I 2013 ses flere institutioner uden indsendelse af data, idet der er tale om institutioner uden nyindskrevne klienter (Botilbuddet Albatros, Center for Misbrug og Socialpsykiatri i Toftlund, Pædagogisk Kompetence Center i Aalborg, Behandlingscenter Stien, Valhalla og Halvvejshuset Ørslev). Derudover er en enkelt institution lukket i løbet af 2013 (En sikker base). For hver institution gennemgås klient- og behandlingsstatistikker for Indskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, køns- og aldersfordeling, målgrupper samt belastning ud fra EuropASI composite score. Udskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, kønsfordeling, indskrivningslængde og gennemførelse. Endelig vises også, fra hvilke kommuner/regioner institutionen får henvist sine klienter. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2013, mens institutionsoplysningerne kan være opdateret løbende i Tilbudsportalen og trækkes derfra. Tilbudsportalen overgik til en ny version i januar Den nye version indeholder en ny struktur hvad angår oplysninger om ydelser og indsatser og disse skal indberettes på ny og godkendes. Den nye version af Tilbudsportalen indeholder ikke data vedr. ydelser og indsatser før disse er blevet godkendt. Dette betyder, at der siden januar 2014 ikke er sket opdateringer af ydelser og tilbud i Stofmisbrugsdatabasen fra Tilbudsportalen. Data i Stofmis- 9

10 brugsdatabasen afspejler derfor data vedr. ydelser, som de var i Tilbudsportalen pr. 20. december

11 Institutionsnavn Fuld ASI-data Antal indskrevne Højløkke, kvinder Netværket Sydgården Tinghøj Kongens Ø Alfa-Fredensborg Vendsyssel Opbygningsgården CSU Horsens, Vesterled Filsø Høybyegaard Slusen Midtgården Toftehuset Sønderbjerggård 57 7 Højløkke Springbrættet CSU Horsens, Houmannsgade 50 2 CMU, Aalborg Sct. Ols Klippen 25 8 Stop Ung Elmegården 5 21 CM, Esbjerg 4 24 Albatros 0 0 Betesda 0 7 CMSP, Toftlund 0 0 En sikker base (lukket i 2013) 0 0 Feddet 0 1 Himmerlands-Hus Omsorgshjem 0 21 PKC, Aalborg 0 0 Rørbæk Omsorgshjem 0 21 Stenild Omsorgshjem 0 8 Stien 0 0 Valhalla 0 0 Ørslev 0 0 Fuld data angiver, hvor stor en procentdel af de indskrevne klienter i 2013, der har udfyldt et ASI-skema. Den samlede gennemsnitlige ASI udfyldelse er 66 %. 11

12 1. DanRIS Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår kun i statistikken for den enkelte institution. I nedenstående figur 1 er vist udviklingen i antal indskrivninger mellem 2008 og Ligesom de foregående år er det i det følgende antal indskrivninger 1, der regnes med Figur 1. Antal indskrivninger Der er i 2013 registreret 704 indskrivninger i døgnbehandling mod 716 i 2012 (figur 1). Det skal dog bemærkes, at Opgangsfællesskabet under Esbjerg Kommune (CM, Esbjerg) er blevet omklassificeret fra behandlingsinstitution til halvvejshus. Hvis de 24 indskrevne på denne institution talte med i opgørelsen, ligesom de gjorde i 2012, ville der være tale om en lille stigning fra 716 til 728 indskrivninger. Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet i 2013, hvor 55 % af klienterne er indskrevet i første halvår. 1 Indskrivning benyttes i forbindelse med den konkrete indskrivning på døgnbehandlingsinstitutionen, hvorimod henvisning benyttes i forbindelse med en kommunes henvisning af en borger til døgnbehandling. 12

13 30% 25% 25% 24% 23% 22% 24% 23% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2. Andel indskrevne kvinder Andelen af kvinder er stort set uændret i perioden fra 2008 til 2013, i 2013 er andelen 23 % (figur 2). Gennemsnitsalderen er steget en smule men er ikke væsentligt forandret, i 2013 er den 32,6, hvor den i 2012 var 31,0. Deles klienterne op i aldersgrupper, er der indskrevet færre i gruppen under 30 år. I 2012 var andelen 52 %, mens den er 46 % i Der er ingen signifikante fald i den belastning, der kan måles med EuropASI composite scores, fra 2012 til 2013, faldet i kriminalitetsbelastningen er dog tæt på med p-værdien 0,06 (målt med Mann Whitney U test). Andelen af heroinbrugere, der indskrives i døgnbehandling er uændret mellem 2012 og 2013, idet 24 % af de indskrevne i både 2012 og 2013 havde brugt heroin de sidste 30 dage inden indskrivning (tabel 1). Tabel 1. Andel heroinbrugere indskrevet i døgnbehandling % 36 % 35 % 28 % 24 % 24 % Andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, er med 49 % stort set uændret fra de 50 % som gennemførte i Det gennemsnitlige antal indskrivningsdage er i dage og er dermed steget med 8 dage i forhold til de 144 dage i Medianen var i dage og i dage, og der ses således ingen ændring i antal dage i døgnbehandling. I alt 36 døgninstitutioner/enheder har været tilmeldt Stofmisbrugsdatabasen i Én af disse institutioner er en ren afgiftningsinstitution og 4 defineres som halvvejshuse. Derudover har 4 institutioner ikke indsendt data overhovedet i Fratrukket disse 13

14 institutioner er der 27 døgninstitutioner, som har indsendt data, og det er dem, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelige med data fra de foregående år. Disse 27 institutioner inkluderer såvel institutioner, der primært fokuserer på stoffrihed, som institutioner, der har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadon-behandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet nogle institutioner giver mulighed for begge behandlingstyper. I løbet af 2013 er institutionen En sikker base lukket, og Valhalla har omdefineret sit klientgrundlag, så institutionen primært indskriver unge under 18 år. Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). 4 af institutionerne er offentligt ejet (CSU Horsens, Vesterled, Netværket i København, Tinghøj i Vejle og CMSP Toftlund). 81 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner og 623 på de private i Udover disse behandlingsinstitutioner, er 4 af halvvejshusene ligeledes offentlige, dette gælder Ørslev (Vordingborg Kommune), CSU Horsens, Houmannsgade (Horsens Kommune), CMU Aalborg (Aalborg Kommune) og Opgangsfællesskabet under CM Esbjerg (Esbjerg Kommune). Tabel 2. Andel klienter indskrevet på offentlige institutioner % 13 % 12 % Andelen af klienter indskrevet på offentlige institutioner varierer år for år, dog er der ingen signifikante forskelle i perioden fra 2011 til 2013 (tabel 2). 43 % af de 704 indskrevne klienter i 2013, indskrives på de tre største døgnbehandlingsinstitutioner. Det er Sct. Ols med 130 indskrevne klienter, Alfa-Fredensborg med 108 indskrevne klienter samt Kongens Ø med 64 indskrevne klienter. 14

15 2. Målgrupper Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioider: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 437 Opioid heraf i substitutionsbehandling (af opioidgruppen) CSS Cannabis Den største målgruppe, som indskrives i døgnbehandling er fortsat opioidbrugerne, som i 2013 udgør 52 % af de indskrevne, som har udfyldt et EuropASI-skema. Af disse opioidbrugere havde 67 % været i substitutionsbehandling. I forhold til 2012 er både opioidgruppen og cannabisgruppen blevet 3 % -point mindre, mens CSS-gruppen er blevet 6 % -point større. Opioidbrugerne er de ældste af de tre målgrupper og er med en gennemsnitsalder på 34,8 gennemsnitligt ca. 4 år ældre end klienterne fra cannabisgruppen, som er de næstældste. Klienterne i CSSgruppen er de yngste med en gennemsnitsalder på 27,1 år. Gruppen, der oftest gennemfører behandling er CSS-gruppen med 61 % efterfulgt af cannabisgruppen med 54 %. Opioidbrugere har en gennemførelse på 46 % og opioidbrugere, der har været i substitutionsbehandling har en gennemførelsesprocent på 38. Cannabisgruppen er den gruppe, hvor der er færrest kvinder med 18 % kvinder og 82 % mænd. CSS-gruppen og opioidgruppen har hhv. 27 % og 22 % kvinder. Udover de tre beskrevne grupper har et lille antal klienter ikke brugt nogen stoffer fra disse tre hovedgrupper, men har i stedet brugt forskellige andre stoffer (piller, hallucinogener etc.). Ligeledes angiver en lille andel klienter intet stofbrug op til indskrivning i behandling. Disse grupper er udeladt, da de er for små til at blive opgjort på institutionsbasis. 15

16 3. Henvisninger i 2013 De 10 største henvisningskommuner i 2009 stod for halvdelen af henviste klienter i både 2009, 2010 og I 2012 stod de samme kommuner for 48 % af de henviste klienter og i 2013 er andelen af klienter 46 %. Tabel 3. Udviklingen i antallet af henvisninger fra de 10 største henvisningskommuner i Henviser Antal 2009 Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013 København Esbjerg Aalborg Horsens Århus Roskilde Frederiksberg Helsingør Odense Slagelse Der ses fortsat en tendens til et faldende antal henvisninger fra de største henvisningskommuner fra 2009, selvom der er en stigning for Københavns Kommune (tabel 3). Siden 2009 er henvisning til døgnbehandling i Københavns Kommune faldet fra 223 til 158 henvisninger, hvilket giver et fald på 29 %. I Roskilde Kommune ses det største procentvise fald fra 2009 til 2013, hvor antallet af henvisninger til døgnbehandling er faldet fra 44 til 3, hvilket giver et fald på 93 %. Det samlede billede for de oprindelige 10 største henvisningskommuner er, at der fra 2012 til 2013 er sket en større stigning i antal henviste klienter for Københavns Kommune, små stigninger hos enkelte kommuner og fald i de resterende kommuner. Hvis de 10 største henvisningskommuner skulle opgøres alene på antallet af henvisninger i 2013, ville kommuner som Århus, Roskilde, Helsingør, Odense og Slagelse ikke indgå. Derimod ville kommuner som Vejle, Hjørring, Hillerød, Frederikshavn og Lolland indgå med antal henviste klienter på 22, 15, 13, 11 og 11. Fra 2008 til 2011 er antallet af kommuner og regioner der henviser klienter til døgnbehandling ligeledes faldet (tabel 4). I 2012 steg antallet af henvisningskommuner til 86 og antallet er i 2013 oppe på 88 kommuner. Regionerne ses ikke at have henvist klienter til døgnbehandling siden

17 Tabel 4. Antal henvisende kommuner og regioner i perioden 2008 til Kommuner Regioner kommuner ses ikke at have henvist klienter til døgnbehandling i Nedenfor oplistes disse kommuner med en angivelse af, hvor mange klienter de enkelte kommuner henviste til døgnbehandling i 2012 (tabel 5). Halvdelen af de 10 kommuner, der ikke har henvist klienter til døgnbehandling i 2013, henviste ingen klienter til døgnbehandling i Tabel 5. Kommuner uden klienter henvist til døgnbehandling i Kommune Antal henviste i 2012 Dragør 0 Faaborg-Midtfyn 1 Halsnæs 6 Herlev 0 Langeland 2 Lemvig 1 Læsø 0 Norddjurs 0 Samsø 0 Ærø 2 Der ses enkelte større, men flest små kommuner blandt dem, der ikke har henvist klienter til døgnbehandling i

18 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger omsorgshjem og til sidst halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside). c) Derefter følger oplysninger om registrering (procentvise EuropASI-besvarelse, samt den procentvise andel enkeltindivider der er henvist til institutionen). d) De næste oplysninger vedrører lovgrundlag, selskabsform, kapacitet, målgrupper og takst pr. døgn. Disse oplysninger er trukket fra Tilbudsportalen. e) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først indskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, køns- og aldersfordeling, målgrupper samt belastning ud fra EuropASI composite score. Udskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, kønsfordeling, indskrivningslængde og gennemførelse. De udskrevne klienter kan være indskrevet tidligere år. Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2013, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2013, er det kun de, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i de, der blev udskrevet i De udskrevne klienters indskrivningslængde beregnes og fordeles på køn og alder. Ligeledes beregnes gennemførelsesprocenten som fordeles på køn. f) Endelig vises også, fra hvilke kommuner/regioner institutionen får henvist sine klienter. 18

19 Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår ikke i sammenfatningen. Indskrivninger 2013: Antal 704 Andel kvinder 23 % Alder, gennemsnit 32,6 Alder, kvinder 31,5 Alder, mænd 32,9 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 437 Opioid heraf i substitutionsbehandling CSS Cannabis Belastning: EuropASI score: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,24 0,20 0,39 0,48 0,31 0,21 Kvinder 0,42 0,22 0,18 0,49 0,56 0,41 0,25 Mænd 0,40 0,25 0,21 0,36 0,46 0,28 0,20 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Den gennemsnitlige ASI udfyldelse er 67 %. 19

20 Udskrivninger 2013: Antal 731 Andel kvinder 22 % Indskrivningslængde 152 dage Indskrivningslængde, kvinder 189 dage Indskrivningslængde, mænd 142 dage Indskrivningslængde, median 92 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 731 Færdigbehandlet ,0 22,9 % Andet ,0 21,2 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. 20

21 Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionerne i Antal indskrevet i N=704 København 158 Gribskov 6 Rebild 3 Esbjerg 42 Guldborgsund 6 Roskilde 3 Aalborg 38 Herning 6 Sorø 3 Frederiksberg 30 Aabenraa 6 Albertslund 2 Horsens 24 Århus 6 Assens 2 Vejle 22 Brøndby 5 Fanø 2 Hjørring 15 Helsingør 5 Fredericia 2 Hillerød 13 Hvidovre 5 Furesø 2 Frederikshavn 11 Kalundborg 5 Gentofte 2 Lolland 11 Kolding 5 Glostrup 2 Haderslev 10 Køge 5 Nordfyn 2 Randers 10 Næstved 5 Nyborg 2 Slagelse 10 Allerød 4 Odsherred 2 Viborg 10 Bornholm 4 Rudersdal 2 Greve 9 Brønderslev-Dronninglund 4 Svendborg 2 Høje-Taastrup 9 Faxe 4 Egedal 1 Vordingborg 9 Holstebro 4 Favrskov 1 Gladsaxe 8 Rødovre 4 Hedensted 1 Jammerbugt 8 Skive 4 Holbæk 1 Odense 8 Syddjurs 4 Ikast-Brande 1 Ringkøbing-Skjern 8 Tårnby 4 Lejre 1 Sønderborg 8 Varde 4 Mariagerfjord 1 Vesthimmerland 8 Billund 3 Middelfart 1 Ringsted 7 Frederikssund 3 Stevns 1 Silkeborg 7 Hørsholm 3 Struer 1 Skanderborg 7 Ishøj 3 Thisted 1 Solrød 7 Kerteminde 3 Vallensbæk 1 Tønder 7 Lyngby-Taarbæk 3 Vejen 1 Ballerup 6 Morsø 3 Uoplyst 3 Fredensborg 6 Odder 3 21

22 Botilbuddet Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./by: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 0,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 107 Selskabsform: Fond/selvejende institution Antal pladser: 7 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser Alder: år Takst pr. døgn: 1.770,- Botilbuddet Albatros har ikke haft nye ind- eller udskrevne klienter i

23 Alfa-Fredensborg Adresse: Kongevejen 1 Postnr./by: 3480 Fredensborg Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 94,4 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 99,1 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 & SUL 141 Selskabsform: Selvejende institution Antal pladser: 28 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser, ADHD Takst pr. døgn: 1.435,- 23

24 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 108 Andel kvinder 22,2 % Alder, gennemsnit 32,7 Alder, kvinder 29,5 Alder, mænd 33,7 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 88 Opioid heraf i substitutionsbehandling CSS Cannabis Belastning: EuropASI score for Alfa-Fredensborg: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,29 0,21 0,43 0,50 0,34 0,22 Kvinder 0,39 0,28 0,14 0,53 0,57 0,42 0,25 Mænd 0,41 0,29 0,23 0,40 0,48 0,32 0,21 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. 24

25 Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2013, undtaget nærværende institution. Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,23 0,20 0,37 0,48 0,30 0,21 Kvinder 0,42 0,20 0,19 0,47 0,56 0,41 0,26 Mænd 0,39 0,24 0,20 0,35 0,46 0,27 0,19 Udskrivninger 2013: Antal 110 Andel kvinder 22,7 % Indskrivningslængde 90 dage Indskrivningslængde, kvinder 70 dage Indskrivningslængde, mænd 95 dage Indskrivningslængde, median 48 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 110 Færdigbehandlet 53 48,2 18,9 % Andet 57 51,8 26,3 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. 25

26 Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=108 København 47 Frederiksberg 8 Esbjerg 3 Gladsaxe 3 Gribskov 3 Lolland 3 Randers 3 Roskilde 3 Albertslund 2 Faxe 2 Greve 2 Guldborgsund 2 Hillerød 2 Hvidovre 2 Kalundborg 2 Lyngby-Taarbæk 2 Odsherred 2 Slagelse 2 Bornholm 1 Egedal 1 Frederikssund 1 Holbæk 1 Horsens 1 Høje-Taastrup 1 Hørsholm 1 Ishøj 1 Nyborg 1 Rudersdal 1 Rødovre 1 Solrød 1 Tårnby 1 Vallensbæk 1 Vejle 1 26

27 Betesda Rehabilitering Adresse: Blåhøjvej 66, Karstoft Postnr./by: 6933 Kibæk Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 & 107 Selskabsform: Selvejende institution Antal pladser: 7 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere Takst pr. døgn: 1.083,- 27

28 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 7 Andel kvinder 28,6 % Alder, gennemsnit 38,7 Alder, kvinder - Alder, mænd 42,6 Udskrivninger 2013: Antal 6 Andel kvinder 16,7 % Indskrivningslængde 266 dage Indskrivningslængde, kvinder - Indskrivningslængde, mænd 282 dage Indskrivningslængde, median 188 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 6 Færdigbehandlet Andet 6 100,0 - Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=7 Herning 2 København 2 Esbjerg 1 Frederikshavn 1 Helsingør 1 28

29 Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Toftlund Adresse: Ørderup Kirkevej 50 Postnr./by: 6520 Toftlund Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 0,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 110 Selskabsform: Offentligt tilbud - region Antal pladser: 14 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser, ADHD. Takst pr. døgn: 1.820,- Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Toftlund har ikke haft nye ind- eller udskrevne klienter i

30 Center for Socialt Udsatte Horsens, Vesterled Adresse: Vesterled 3, 2. Postnr./by: 8700 Horsens Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 90,5 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 90,5 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 Selskabsform: Kommunalt tilbud Antal pladser: 8 Målgruppe: Stofmisbrugere, gravide, dobbeltdiagnoser, ADHD Takst pr. døgn: - 30

31 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 23,8 % Alder, gennemsnit 37,3 Alder, kvinder 40,0 Alder, mænd 36,5 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 18 Opioid heraf i substitutionsbehandling 8 62 CSS 2 11 Cannabis 3 17 Belastning: EuropASI score for CSU Horsens, Vesterled: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,41 0,22 0,17 0,34 0,49 0,14 0,16 Kvinder 0,47 0,19 0,29 0,60 0,52 0,19 0,36 Mænd 0,39 0,23 0,12 0,25 0,48 0,13 0,09 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. 31

32 Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2013, undtaget nærværende institution. Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,24 0,20 0,39 0,48 0,32 0,21 Kvinder 0,41 0,22 0,18 0,48 0,56 0,42 0,25 Mænd 0,40 0,25 0,21 0,36 0,46 0,29 0,20 Udskrivninger 2013: Antal 24 Andel kvinder 25,0 % Indskrivningslængde 121 dage Indskrivningslængde, kvinder 105 dage Indskrivningslængde, mænd 127 dage Indskrivningslængde, median 96 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 24 Færdigbehandlet 9 37,5 22,2 % Andet 15 62,5 26,7 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=21 Horsens 21 32

33 Elmegården Adresse: Frøstrupvej 161 Postnr./by: 6830 Nr. Nebel Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 4,8 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 95,2 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 107 Selskabsform: Enkeltmandsvirksomhed Antal pladser: 18 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser Alder: år Takst pr. døgn: 1.590,- inkl. kost og logi 33

34 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 28,6 % Alder, gennemsnit 23,5 Alder, kvinder 27,0 Alder, mænd 22,1 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 1 Udskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 38,1 % Indskrivningslængde 141 dage Indskrivningslængde, kvinder 219 dage Indskrivningslængde, mænd 93 dage Indskrivningslængde, median 146 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. 34

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere