DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014

2

3 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014

4 Center for Rusmiddelforskning 2014 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet ISBN: CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Bartholins Allé 10, bygn Århus C Tlf.:

5 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed de sidste 14 år. Data er blevet af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til. Som led i sammenlægningen af fire indberetningsdatabaser på misbrugsområdet hos Socialstyrelsen, er dataindsamling til DanRIS døgn overgået til Socialstyrelsen i CRF er stadig dataejer og står også fremover for den årlige rapport. CRF vil også gerne takke Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har muliggjort DanRIS-systemets tilblivelse og derfor også denne samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning

6

7 Indhold Indledning DanRIS 2013 Sammenfatning Målgrupper Henvisninger i Læsevejledning Sammenfatning af statistikker Behandlingsinstitutioner: Albatros 22 Alfa-Fredensborg 23 Betesda 27 CMSP, Toftlund 29 CSU Horsens, Vesterled 30 (tidl. Kråsiglund) Elmegården 33 En sikker base (lukket i 2013) 36 Feddet 38 Filsø 40 Højløkke 44 Højløkke, Kvinder 48 Høybyegaard 52 Klippen 55 Kongens Ø 58 Midtgården 62 Netværket 66 Opbygningsgården 69 PKC, Aalborg 73 Sct. Ols 74 Springbrættet 78 Stien 82 Stop Ung 83 Sydgården 86 Sønderbjerggård 90 Tinghøj 93 Toftehuset 96 Valhalla 99 Vendsyssel 101 Omsorgshjem 104 Sammenfatning 105 Himmerlands-Hus 107 Rørbæk 110 Stenild 113 Afgiftning og halvvejshuse 116 CM, Esbjerg 117 CMU, Aalborg 119 CSU Horsens, Houmannsgade 122 (tidl. Trin-Horsens) Slusen 124 Ørslev 128

8

9 Indledning Dette er den tiende årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Efter 41 i bekendtgørelse nr. 722 af 19/06/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) efter anmodning fra Center for Rusmiddelforskning (CRF). I praksis sker indberetningen af data til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB), der administreres af Socialstyrelsen. Rapporten vil være bygget op som følger: Sammenfatningen behandler for det første, udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste seks år samt andelen af henviste kvinder i samme periode. For det andet opdeles de indskrevne i 3 stofgrupper og udviklingen fra 2012 til 2013 beskrives. Derefter sammenlignes antallet af henvisninger i 2012 og 2013 for udvalgte kommuner. Efter en kort læsevejledning vil den samlede statistik og derefter de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, omsorgshjem samt afgiftning og halvvejshuse. De 3 omsorgshjem har fået deres egen samlede statistik, men indgår stadig i den overordnede samlede statistik for primær behandling. I 2013 ses flere institutioner uden indsendelse af data, idet der er tale om institutioner uden nyindskrevne klienter (Botilbuddet Albatros, Center for Misbrug og Socialpsykiatri i Toftlund, Pædagogisk Kompetence Center i Aalborg, Behandlingscenter Stien, Valhalla og Halvvejshuset Ørslev). Derudover er en enkelt institution lukket i løbet af 2013 (En sikker base). For hver institution gennemgås klient- og behandlingsstatistikker for Indskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, køns- og aldersfordeling, målgrupper samt belastning ud fra EuropASI composite score. Udskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, kønsfordeling, indskrivningslængde og gennemførelse. Endelig vises også, fra hvilke kommuner/regioner institutionen får henvist sine klienter. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2013, mens institutionsoplysningerne kan være opdateret løbende i Tilbudsportalen og trækkes derfra. Tilbudsportalen overgik til en ny version i januar Den nye version indeholder en ny struktur hvad angår oplysninger om ydelser og indsatser og disse skal indberettes på ny og godkendes. Den nye version af Tilbudsportalen indeholder ikke data vedr. ydelser og indsatser før disse er blevet godkendt. Dette betyder, at der siden januar 2014 ikke er sket opdateringer af ydelser og tilbud i Stofmisbrugsdatabasen fra Tilbudsportalen. Data i Stofmis- 9

10 brugsdatabasen afspejler derfor data vedr. ydelser, som de var i Tilbudsportalen pr. 20. december

11 Institutionsnavn Fuld ASI-data Antal indskrevne Højløkke, kvinder Netværket Sydgården Tinghøj Kongens Ø Alfa-Fredensborg Vendsyssel Opbygningsgården CSU Horsens, Vesterled Filsø Høybyegaard Slusen Midtgården Toftehuset Sønderbjerggård 57 7 Højløkke Springbrættet CSU Horsens, Houmannsgade 50 2 CMU, Aalborg Sct. Ols Klippen 25 8 Stop Ung Elmegården 5 21 CM, Esbjerg 4 24 Albatros 0 0 Betesda 0 7 CMSP, Toftlund 0 0 En sikker base (lukket i 2013) 0 0 Feddet 0 1 Himmerlands-Hus Omsorgshjem 0 21 PKC, Aalborg 0 0 Rørbæk Omsorgshjem 0 21 Stenild Omsorgshjem 0 8 Stien 0 0 Valhalla 0 0 Ørslev 0 0 Fuld data angiver, hvor stor en procentdel af de indskrevne klienter i 2013, der har udfyldt et ASI-skema. Den samlede gennemsnitlige ASI udfyldelse er 66 %. 11

12 1. DanRIS Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår kun i statistikken for den enkelte institution. I nedenstående figur 1 er vist udviklingen i antal indskrivninger mellem 2008 og Ligesom de foregående år er det i det følgende antal indskrivninger 1, der regnes med Figur 1. Antal indskrivninger Der er i 2013 registreret 704 indskrivninger i døgnbehandling mod 716 i 2012 (figur 1). Det skal dog bemærkes, at Opgangsfællesskabet under Esbjerg Kommune (CM, Esbjerg) er blevet omklassificeret fra behandlingsinstitution til halvvejshus. Hvis de 24 indskrevne på denne institution talte med i opgørelsen, ligesom de gjorde i 2012, ville der være tale om en lille stigning fra 716 til 728 indskrivninger. Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet i 2013, hvor 55 % af klienterne er indskrevet i første halvår. 1 Indskrivning benyttes i forbindelse med den konkrete indskrivning på døgnbehandlingsinstitutionen, hvorimod henvisning benyttes i forbindelse med en kommunes henvisning af en borger til døgnbehandling. 12

13 30% 25% 25% 24% 23% 22% 24% 23% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 2. Andel indskrevne kvinder Andelen af kvinder er stort set uændret i perioden fra 2008 til 2013, i 2013 er andelen 23 % (figur 2). Gennemsnitsalderen er steget en smule men er ikke væsentligt forandret, i 2013 er den 32,6, hvor den i 2012 var 31,0. Deles klienterne op i aldersgrupper, er der indskrevet færre i gruppen under 30 år. I 2012 var andelen 52 %, mens den er 46 % i Der er ingen signifikante fald i den belastning, der kan måles med EuropASI composite scores, fra 2012 til 2013, faldet i kriminalitetsbelastningen er dog tæt på med p-værdien 0,06 (målt med Mann Whitney U test). Andelen af heroinbrugere, der indskrives i døgnbehandling er uændret mellem 2012 og 2013, idet 24 % af de indskrevne i både 2012 og 2013 havde brugt heroin de sidste 30 dage inden indskrivning (tabel 1). Tabel 1. Andel heroinbrugere indskrevet i døgnbehandling % 36 % 35 % 28 % 24 % 24 % Andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, er med 49 % stort set uændret fra de 50 % som gennemførte i Det gennemsnitlige antal indskrivningsdage er i dage og er dermed steget med 8 dage i forhold til de 144 dage i Medianen var i dage og i dage, og der ses således ingen ændring i antal dage i døgnbehandling. I alt 36 døgninstitutioner/enheder har været tilmeldt Stofmisbrugsdatabasen i Én af disse institutioner er en ren afgiftningsinstitution og 4 defineres som halvvejshuse. Derudover har 4 institutioner ikke indsendt data overhovedet i Fratrukket disse 13

14 institutioner er der 27 døgninstitutioner, som har indsendt data, og det er dem, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelige med data fra de foregående år. Disse 27 institutioner inkluderer såvel institutioner, der primært fokuserer på stoffrihed, som institutioner, der har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadon-behandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet nogle institutioner giver mulighed for begge behandlingstyper. I løbet af 2013 er institutionen En sikker base lukket, og Valhalla har omdefineret sit klientgrundlag, så institutionen primært indskriver unge under 18 år. Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). 4 af institutionerne er offentligt ejet (CSU Horsens, Vesterled, Netværket i København, Tinghøj i Vejle og CMSP Toftlund). 81 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner og 623 på de private i Udover disse behandlingsinstitutioner, er 4 af halvvejshusene ligeledes offentlige, dette gælder Ørslev (Vordingborg Kommune), CSU Horsens, Houmannsgade (Horsens Kommune), CMU Aalborg (Aalborg Kommune) og Opgangsfællesskabet under CM Esbjerg (Esbjerg Kommune). Tabel 2. Andel klienter indskrevet på offentlige institutioner % 13 % 12 % Andelen af klienter indskrevet på offentlige institutioner varierer år for år, dog er der ingen signifikante forskelle i perioden fra 2011 til 2013 (tabel 2). 43 % af de 704 indskrevne klienter i 2013, indskrives på de tre største døgnbehandlingsinstitutioner. Det er Sct. Ols med 130 indskrevne klienter, Alfa-Fredensborg med 108 indskrevne klienter samt Kongens Ø med 64 indskrevne klienter. 14

15 2. Målgrupper Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioider: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 437 Opioid heraf i substitutionsbehandling (af opioidgruppen) CSS Cannabis Den største målgruppe, som indskrives i døgnbehandling er fortsat opioidbrugerne, som i 2013 udgør 52 % af de indskrevne, som har udfyldt et EuropASI-skema. Af disse opioidbrugere havde 67 % været i substitutionsbehandling. I forhold til 2012 er både opioidgruppen og cannabisgruppen blevet 3 % -point mindre, mens CSS-gruppen er blevet 6 % -point større. Opioidbrugerne er de ældste af de tre målgrupper og er med en gennemsnitsalder på 34,8 gennemsnitligt ca. 4 år ældre end klienterne fra cannabisgruppen, som er de næstældste. Klienterne i CSSgruppen er de yngste med en gennemsnitsalder på 27,1 år. Gruppen, der oftest gennemfører behandling er CSS-gruppen med 61 % efterfulgt af cannabisgruppen med 54 %. Opioidbrugere har en gennemførelse på 46 % og opioidbrugere, der har været i substitutionsbehandling har en gennemførelsesprocent på 38. Cannabisgruppen er den gruppe, hvor der er færrest kvinder med 18 % kvinder og 82 % mænd. CSS-gruppen og opioidgruppen har hhv. 27 % og 22 % kvinder. Udover de tre beskrevne grupper har et lille antal klienter ikke brugt nogen stoffer fra disse tre hovedgrupper, men har i stedet brugt forskellige andre stoffer (piller, hallucinogener etc.). Ligeledes angiver en lille andel klienter intet stofbrug op til indskrivning i behandling. Disse grupper er udeladt, da de er for små til at blive opgjort på institutionsbasis. 15

16 3. Henvisninger i 2013 De 10 største henvisningskommuner i 2009 stod for halvdelen af henviste klienter i både 2009, 2010 og I 2012 stod de samme kommuner for 48 % af de henviste klienter og i 2013 er andelen af klienter 46 %. Tabel 3. Udviklingen i antallet af henvisninger fra de 10 største henvisningskommuner i Henviser Antal 2009 Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013 København Esbjerg Aalborg Horsens Århus Roskilde Frederiksberg Helsingør Odense Slagelse Der ses fortsat en tendens til et faldende antal henvisninger fra de største henvisningskommuner fra 2009, selvom der er en stigning for Københavns Kommune (tabel 3). Siden 2009 er henvisning til døgnbehandling i Københavns Kommune faldet fra 223 til 158 henvisninger, hvilket giver et fald på 29 %. I Roskilde Kommune ses det største procentvise fald fra 2009 til 2013, hvor antallet af henvisninger til døgnbehandling er faldet fra 44 til 3, hvilket giver et fald på 93 %. Det samlede billede for de oprindelige 10 største henvisningskommuner er, at der fra 2012 til 2013 er sket en større stigning i antal henviste klienter for Københavns Kommune, små stigninger hos enkelte kommuner og fald i de resterende kommuner. Hvis de 10 største henvisningskommuner skulle opgøres alene på antallet af henvisninger i 2013, ville kommuner som Århus, Roskilde, Helsingør, Odense og Slagelse ikke indgå. Derimod ville kommuner som Vejle, Hjørring, Hillerød, Frederikshavn og Lolland indgå med antal henviste klienter på 22, 15, 13, 11 og 11. Fra 2008 til 2011 er antallet af kommuner og regioner der henviser klienter til døgnbehandling ligeledes faldet (tabel 4). I 2012 steg antallet af henvisningskommuner til 86 og antallet er i 2013 oppe på 88 kommuner. Regionerne ses ikke at have henvist klienter til døgnbehandling siden

17 Tabel 4. Antal henvisende kommuner og regioner i perioden 2008 til Kommuner Regioner kommuner ses ikke at have henvist klienter til døgnbehandling i Nedenfor oplistes disse kommuner med en angivelse af, hvor mange klienter de enkelte kommuner henviste til døgnbehandling i 2012 (tabel 5). Halvdelen af de 10 kommuner, der ikke har henvist klienter til døgnbehandling i 2013, henviste ingen klienter til døgnbehandling i Tabel 5. Kommuner uden klienter henvist til døgnbehandling i Kommune Antal henviste i 2012 Dragør 0 Faaborg-Midtfyn 1 Halsnæs 6 Herlev 0 Langeland 2 Lemvig 1 Læsø 0 Norddjurs 0 Samsø 0 Ærø 2 Der ses enkelte større, men flest små kommuner blandt dem, der ikke har henvist klienter til døgnbehandling i

18 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger omsorgshjem og til sidst halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside). c) Derefter følger oplysninger om registrering (procentvise EuropASI-besvarelse, samt den procentvise andel enkeltindivider der er henvist til institutionen). d) De næste oplysninger vedrører lovgrundlag, selskabsform, kapacitet, målgrupper og takst pr. døgn. Disse oplysninger er trukket fra Tilbudsportalen. e) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først indskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, køns- og aldersfordeling, målgrupper samt belastning ud fra EuropASI composite score. Udskrivningsstatistik med angivelse af antal klienter, kønsfordeling, indskrivningslængde og gennemførelse. De udskrevne klienter kan være indskrevet tidligere år. Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2013, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2013, er det kun de, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i de, der blev udskrevet i De udskrevne klienters indskrivningslængde beregnes og fordeles på køn og alder. Ligeledes beregnes gennemførelsesprocenten som fordeles på køn. f) Endelig vises også, fra hvilke kommuner/regioner institutionen får henvist sine klienter. 18

19 Sammenfatning Afgiftningsinstitutioner og halvvejshuse indgår ikke i sammenfatningen. Indskrivninger 2013: Antal 704 Andel kvinder 23 % Alder, gennemsnit 32,6 Alder, kvinder 31,5 Alder, mænd 32,9 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 437 Opioid heraf i substitutionsbehandling CSS Cannabis Belastning: EuropASI score: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,24 0,20 0,39 0,48 0,31 0,21 Kvinder 0,42 0,22 0,18 0,49 0,56 0,41 0,25 Mænd 0,40 0,25 0,21 0,36 0,46 0,28 0,20 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Den gennemsnitlige ASI udfyldelse er 67 %. 19

20 Udskrivninger 2013: Antal 731 Andel kvinder 22 % Indskrivningslængde 152 dage Indskrivningslængde, kvinder 189 dage Indskrivningslængde, mænd 142 dage Indskrivningslængde, median 92 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 731 Færdigbehandlet ,0 22,9 % Andet ,0 21,2 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. 20

21 Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionerne i Antal indskrevet i N=704 København 158 Gribskov 6 Rebild 3 Esbjerg 42 Guldborgsund 6 Roskilde 3 Aalborg 38 Herning 6 Sorø 3 Frederiksberg 30 Aabenraa 6 Albertslund 2 Horsens 24 Århus 6 Assens 2 Vejle 22 Brøndby 5 Fanø 2 Hjørring 15 Helsingør 5 Fredericia 2 Hillerød 13 Hvidovre 5 Furesø 2 Frederikshavn 11 Kalundborg 5 Gentofte 2 Lolland 11 Kolding 5 Glostrup 2 Haderslev 10 Køge 5 Nordfyn 2 Randers 10 Næstved 5 Nyborg 2 Slagelse 10 Allerød 4 Odsherred 2 Viborg 10 Bornholm 4 Rudersdal 2 Greve 9 Brønderslev-Dronninglund 4 Svendborg 2 Høje-Taastrup 9 Faxe 4 Egedal 1 Vordingborg 9 Holstebro 4 Favrskov 1 Gladsaxe 8 Rødovre 4 Hedensted 1 Jammerbugt 8 Skive 4 Holbæk 1 Odense 8 Syddjurs 4 Ikast-Brande 1 Ringkøbing-Skjern 8 Tårnby 4 Lejre 1 Sønderborg 8 Varde 4 Mariagerfjord 1 Vesthimmerland 8 Billund 3 Middelfart 1 Ringsted 7 Frederikssund 3 Stevns 1 Silkeborg 7 Hørsholm 3 Struer 1 Skanderborg 7 Ishøj 3 Thisted 1 Solrød 7 Kerteminde 3 Vallensbæk 1 Tønder 7 Lyngby-Taarbæk 3 Vejen 1 Ballerup 6 Morsø 3 Uoplyst 3 Fredensborg 6 Odder 3 21

22 Botilbuddet Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./by: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 0,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 107 Selskabsform: Fond/selvejende institution Antal pladser: 7 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser Alder: år Takst pr. døgn: 1.770,- Botilbuddet Albatros har ikke haft nye ind- eller udskrevne klienter i

23 Alfa-Fredensborg Adresse: Kongevejen 1 Postnr./by: 3480 Fredensborg Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 94,4 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 99,1 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 & SUL 141 Selskabsform: Selvejende institution Antal pladser: 28 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser, ADHD Takst pr. døgn: 1.435,- 23

24 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 108 Andel kvinder 22,2 % Alder, gennemsnit 32,7 Alder, kvinder 29,5 Alder, mænd 33,7 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 88 Opioid heraf i substitutionsbehandling CSS Cannabis Belastning: EuropASI score for Alfa-Fredensborg: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,29 0,21 0,43 0,50 0,34 0,22 Kvinder 0,39 0,28 0,14 0,53 0,57 0,42 0,25 Mænd 0,41 0,29 0,23 0,40 0,48 0,32 0,21 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. 24

25 Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2013, undtaget nærværende institution. Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,23 0,20 0,37 0,48 0,30 0,21 Kvinder 0,42 0,20 0,19 0,47 0,56 0,41 0,26 Mænd 0,39 0,24 0,20 0,35 0,46 0,27 0,19 Udskrivninger 2013: Antal 110 Andel kvinder 22,7 % Indskrivningslængde 90 dage Indskrivningslængde, kvinder 70 dage Indskrivningslængde, mænd 95 dage Indskrivningslængde, median 48 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 110 Færdigbehandlet 53 48,2 18,9 % Andet 57 51,8 26,3 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. 25

26 Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=108 København 47 Frederiksberg 8 Esbjerg 3 Gladsaxe 3 Gribskov 3 Lolland 3 Randers 3 Roskilde 3 Albertslund 2 Faxe 2 Greve 2 Guldborgsund 2 Hillerød 2 Hvidovre 2 Kalundborg 2 Lyngby-Taarbæk 2 Odsherred 2 Slagelse 2 Bornholm 1 Egedal 1 Frederikssund 1 Holbæk 1 Horsens 1 Høje-Taastrup 1 Hørsholm 1 Ishøj 1 Nyborg 1 Rudersdal 1 Rødovre 1 Solrød 1 Tårnby 1 Vallensbæk 1 Vejle 1 26

27 Betesda Rehabilitering Adresse: Blåhøjvej 66, Karstoft Postnr./by: 6933 Kibæk Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 100,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 & 107 Selskabsform: Selvejende institution Antal pladser: 7 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere Takst pr. døgn: 1.083,- 27

28 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 7 Andel kvinder 28,6 % Alder, gennemsnit 38,7 Alder, kvinder - Alder, mænd 42,6 Udskrivninger 2013: Antal 6 Andel kvinder 16,7 % Indskrivningslængde 266 dage Indskrivningslængde, kvinder - Indskrivningslængde, mænd 282 dage Indskrivningslængde, median 188 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 6 Færdigbehandlet Andet 6 100,0 - Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=7 Herning 2 København 2 Esbjerg 1 Frederikshavn 1 Helsingør 1 28

29 Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Toftlund Adresse: Ørderup Kirkevej 50 Postnr./by: 6520 Toftlund Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 0,0 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 0,0 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 110 Selskabsform: Offentligt tilbud - region Antal pladser: 14 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser, ADHD. Takst pr. døgn: 1.820,- Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Toftlund har ikke haft nye ind- eller udskrevne klienter i

30 Center for Socialt Udsatte Horsens, Vesterled Adresse: Vesterled 3, 2. Postnr./by: 8700 Horsens Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 90,5 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 90,5 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 101 Selskabsform: Kommunalt tilbud Antal pladser: 8 Målgruppe: Stofmisbrugere, gravide, dobbeltdiagnoser, ADHD Takst pr. døgn: - 30

31 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 23,8 % Alder, gennemsnit 37,3 Alder, kvinder 40,0 Alder, mænd 36,5 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 18 Opioid heraf i substitutionsbehandling 8 62 CSS 2 11 Cannabis 3 17 Belastning: EuropASI score for CSU Horsens, Vesterled: Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,41 0,22 0,17 0,34 0,49 0,14 0,16 Kvinder 0,47 0,19 0,29 0,60 0,52 0,19 0,36 Mænd 0,39 0,23 0,12 0,25 0,48 0,13 0,09 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. 31

32 Gennemsnitsbelastning på de forskellige områder for stofmisbrugere i døgnbehandling i 2013, undtaget nærværende institution. Stof Alkohol Krim Fysisk Psykisk Familie Netværk Score 0,40 0,24 0,20 0,39 0,48 0,32 0,21 Kvinder 0,41 0,22 0,18 0,48 0,56 0,42 0,25 Mænd 0,40 0,25 0,21 0,36 0,46 0,29 0,20 Udskrivninger 2013: Antal 24 Andel kvinder 25,0 % Indskrivningslængde 121 dage Indskrivningslængde, kvinder 105 dage Indskrivningslængde, mænd 127 dage Indskrivningslængde, median 96 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. Udskrivningsårsager samlet i 2 kategorier. Antal % Andel kvinder Samlet 24 Færdigbehandlet 9 37,5 22,2 % Andet 15 62,5 26,7 % Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Andet dækker her over alle andre årsager end færdigbehandlet. Henvisninger: Hvilke kommuner/regioner har henvist til institutionen i Antal indskrevet i N=21 Horsens 21 32

33 Elmegården Adresse: Frøstrupvej 161 Postnr./by: 6830 Nr. Nebel Telefon: adresse: Web adresse: Procent ASI-besvarelser: 4,8 % (Indskrevne 2013) Procent CPR. numre: 95,2 % (Indskrevne 2013) Lovgrundlag: SEL 107 Selskabsform: Enkeltmandsvirksomhed Antal pladser: 18 Målgruppe: Alkohol- og stofmisbrugere, dobbeltdiagnoser Alder: år Takst pr. døgn: 1.590,- inkl. kost og logi 33

34 Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Indskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 28,6 % Alder, gennemsnit 23,5 Alder, kvinder 27,0 Alder, mænd 22,1 Målgrupper: Klienter, der har udfyldt EuropASI-skema, kan inddeles i følgende grupper baseret på deres stofforbrug de sidste 30 dage inden indskrivning: 1. Opioid: Personer, der angiver et forbrug af opioider (ex. heroin, Metadon, buprenorphin etc.). 2. Substitutionsbehandling: Personer, der angiver at have fået ordineret substitutionsmedicin. 3. Centralstimulerende stoffer (CSS): Personer, som ikke angiver brug af opioider, men angiver at have brugt kokain eller amfetamin/ecstasy. 4. Cannabis: Personer, der angiver at have brugt cannabis uden at have brugt opioider og centralstimulerende stoffer. Antal % Samlet 1 Udskrivninger 2013: Antal 21 Andel kvinder 38,1 % Indskrivningslængde 141 dage Indskrivningslængde, kvinder 219 dage Indskrivningslængde, mænd 93 dage Indskrivningslængde, median 146 dage Beregnet på klienter udskrevet i Klienterne kan være indskrevet tidligere år. Median angiver, op til hvor mange dage halvdelen af klienterne har været indskrevet i, mens den anden halvdel har været indskrevet længere. 34

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere