Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013"

Transkript

1 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre Side 1

2 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7 Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget)...8 Resultatopgørelse pr. 30. juni...8 Finansiering...9 Serviceudgifter...9 Udvalget for Miljø og Teknik...9 Arbejdsmarkedsudvalget...9 Erhvervsudvalget...9 Udvalget for Børn og Unge...10 Socialudvalget...11 Økonomiudvalget...12 Overførselsindkomster:...13 Renter...14 Anlæg...15 Udvalget for Miljø og Teknik...15 Erhvervsudvalget...16 Udvalget for Kultur og Plan...16 Udvalget for Børn og Unge...16 Sundheds- og forebyggelsesudvalget...17 Socialudvalget...17 Økonomiudvalget...17 Finansieringsoversigt...17 Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse...17 Finansforskydninger:...18 Acadre Side 2

3 Indledning INDLEDNING Økonomirapporten er opbygget således, at der indledningsvis beskrives særlige opmærksomhedspunkter/nyheder, som vurderes at have et særligt fokus i kommunens økonomiopfølgning. Der vil ligeledes blive anført, om det forventede regnskabsresultat giver anledning til, at der politisk bør iværksættes tiltag. Herefter er der en sammenfatning, hvor det forventede regnskabsresultat vurderes i forhold til det vedtagne budget, og væsentlige afvigelser beskrives på overordnet niveau. Der er endvidere i sammenfatningen rettet en særlig fokus på kommunens likviditet og udviklingen i denne. Økonomirapporten afsluttes med et resumé af fagudvalgenes budgetkontrol, hvor fokus er rettet på fagudvalgenes overholdelse af deres bevillingsrammer, dvs. forventet regnskab holdt op i mod det korrigerede budget. Forliget om finansloven 2012 indebar strammere sanktioner, såfremt kommunerne under ét ikke overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Disse sanktioner er videreført i. Ligeledes indebærer kommunens økonomi, at det er en nødvendighed, at budgettet overholdes, og at der ikke sker et utilsigtet brug af kommunens kassebeholdning. På baggrund heraf har Økonomiudvalget fastholdt de principper, der gennem de senere år har været styrende for kommunens økonomi: Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen Styringsparameter korrigeret budget ansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Opmærksomhedspunkter: Ordinært driftsresultat: På det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 89,3 mio. kr., hvilket er godt 10 mio. kr. lavere end målet i den økonomiske politik, hvor der sigtes mod et overskud på driften på mindst 100 mio. kr. I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler vedr. serviceudgifter fra tidligere år på knap 44 mio. kr. Tilsvarende forventes overførslerne fra til efterfølgende år pt. at udgøre skønsmæssigt ca. 14 mio. kr. Erfaringen viser, at dette beløb vil være stigende, jo tættere vi kommer på regnskabsafslutningen, og på baggrund heraf forventes målsætningen om et overskud på driften på 100 mio. kr. at blive indfriet. Overholdelse af servicerammen: I videreføres de nuværende sanktionsregler, der indebærer sanktioner såfremt kommunerne i overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter. Det aftalte niveau for alle kommunerne under ét ligger 0,6 mia. kr. over de vedtagne budgetter for. I det daglige styres efter det vedtagne budget, idet der ikke er udmeldt en ramme på kommuneniveau. Det skal bemærkes, at regeringen og KL i tillæg til ovennævnte i januar indgik en aftale om at veksle 2 mia. kr. i serviceudgifter til anlægsinvesteringer. På baggrund heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for Svendborg på 2.361,1 mia. kr. Acadre Side 3

4 Indledning På baggrund af budgetkontrollen pr. 30. juni forventes Svendborg Kommune at ligge 26,2 mio. kr. under det vedtagne budget, og 4,2 mio. kr. under den korrigerede ramme. Det seneste skøn over det forventede regnskab for kommunerne under èt forventes at ligge ca. 0,4 mia. kr. under den korrigerede rammer, hovrrfor der ikke forventes nogen kollektiv/individuel sanktion for. Midtvejsregulering : I budgetkontrollen for marts var der en forventning om, at regeringen ville reducere både statstilskud og serviceramme med 1,4 mia. kr., svarende til det, de overenskomstmæssige lønstigninger afviger i forhold til det aftalte niveau i kommuneaftalen for. Kommunens forventede andel heraf var på 14,7 mio. kr., som var indregnet som en forventet reduktion af bloktilskuddet til kommunen. Denne forventede reduktion blev ikke realiseret i forbindelse med indgåelse af kommuneaftalen for 2014, da spørgsmålet blev afklaret i sammenhæng med eksempelvis merudgifter til på overførselsområdet, hvor udgifter til seniorjob oversteg det forudsatte. KL tilkendegiver, at dette var i kommunernes samlede interesse. Udvikling i forventet regnskab: sresultat for forventes pr. 30. juni at udvise et forbrug af kassen på 89,7 mio. kr., hvilket er godt 34 mio. kr. mere end forventet pr. 31. marts. Som følge af Udbetaling Danmark er der under finansforskydninger indarbejdet en mindreindtægt på ca. 68 mio. kr. Beløbet er skønnet ud fra, hvad der netto må forventes at komme mindre ind i forudbetalt refusion ultimo året, til afregning året efter (pension). Det skal bemærkes, at den likviditetsmæssige effekt heraf allerede var indarbejdet pr i skønnet over den gennemsnitlige ultimobeholdning Tillægsbevilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. bl.a. midtvejsregulering herunder ny lovgivning, medfinansiering af det skrå skatteloft og efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2012, og de heraf afledte konsekvenser på driftssiden. I tillægsbevillingen indgår ligeledes frigivelse af deponerede midler på 19 mio. kr. Acadre Side 4

5 Sammenfatning SAMMENFATNING Et væsentligt sigtepunkt i kommunens økonomistyring i er fortsat overholdelse af vedtaget budget for kommunens serviceudgifter, samt at der ikke i gives tillægsbevillinger finansieret af kassen set over hele året netto. Det kræver, at der fra den administrative og politisk ledelse løbende er fokus på overholdelse af det vedtagne budget. RESULTATOPPGØRELSE PR. 30. JUNI sopgørelse i mio. kr Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Afv. For. vs. Vedt. Udvikling forv. i.f.t. sidste kvartal A. Det skattefinansierede område Finansiering i alt , , , ,4 13,7 13,7-1,0 Serviceudgifter i alt 2.496, , , ,9-27,1-26,2-13,8 Overførselsudgifter 861, , , ,3 14,0 22,5 6,1 Driftsudgifter i alt 3.357, , , ,2-13,1-3,7-7,7 Rente 24,3 26,7 60,2 27,9-32,3 1,2 6,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -134,2-100,5-57,6-89,3-31,7 11,2-1,9 Anlægsudgifter i alt 72,3 108,9 233,1 184,9-48,3 76,0-18,9 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -61,9 8,4 175,5 95,6-79,9 87,2-20,8 Finansieringsoversigt 2012 Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Afv. For. vs. Vedt. Udvikling forv. i.f.t. sidste kvartal Finansforskydninger m.m. i alt 17,5 7,9-62,4-5,9 56,5-13,8 55,2 Afdrag på lån 324,2 48,4 522,2 520,5-1,7 472,1 467,4 Låneoptagelse -317,9-39,6-586,0-578,1 7,9-538,5-474,9 Finansforskydninger 14,5-0,9 1,4 51,7 50,3 52,6 62,7 Kursreguleringer -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver -44,4 16,3 113,1 89,7-23,4 73,4 34,4 Forventet regnskab sammenholdt med vedtaget budget På baggrund af forbruget i årets første 6 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder udviser det forventede regnskab et forbrug af kassen på 89,7 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 16,3 mio. kr. På finansieringssiden forventes netto en merudgift på 13,7 mio. kr., der primært vedrører efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr I budgetkontrollen for marts var der en forventning om, at regeringen ville reducere både statstilskud og serviceramme med 1,4 mia. kr., svarende til det, de overenskomstmæssige lønstigninger afviger i forhold til det aftalte niveau i kommuneaftalen for. Kommunens forventede andel var på 14,7 mio. kr. Den forventede regulering blev ikke realiseret i forbindelse med kommuneaftalen for Vedr. serviceudgifter forventes en mindreudgift på 26,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget som primært kan henføres til mindreudgift vedr. nedskrivning af lønbudget pga. ny overenskomst, skoleområdet under Børn og Unge og fritvalgspuljen under ældreområdet. Mindreforbruget modsvares delvis af merudgifter til vintertjeneste og Børn og Unge med særlige behov (overhead). Acadre Side 5

6 Sammenfatning Vedr. overførselsudgifter forventes et samlet merforbrug på 22,5 mio. kr., som primært kan henføres til merudgift vedr. teknisk pulje til undgåelse af sanktioner i relation til overskridelse af servicerammen, øget antal af seniorjob og kontanthjælpsmodtagere. Merforbruget modsvares delvis af mindreudgifter vedr. beskæftigelsesindsats og sygedagpenge. På kommunens anlægsbudget ligger det forventede regnskab 76,0 mio. kr. over det vedtagne budget. I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler fra 2012 på 101 mio. kr., hvor de tilsvarende forventede overførsler til 2014 udgør 43,9 mio. kr. Anlæg pr Vedtaget Korr. Forbrug s.m. Forventet Overført fra Overførsel til budget budget Kvalitetsfondsmidler i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 31% Indtægt: 32% Øvrige anlæg i alt U I N Anlæg i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 19% Indtægt: 10% For anlæg vedrørende kvalitetsfondsmidler udgør det forventede forbrug 86,2 mio. kr. I forhold til det modtagne bloktilskud vedrørende kvalitetsfondsmidler på 21,0 mio. kr. skal der afholdes bruttoudgifter for minimum 42,0 mio. kr. Hertil kommer, at kommunen har deponeret 19,0 mio. kr. vedr. manglende forbrug af anlægsmidler i Som følge af det forventede anlægsforbrug undgås deponering vedr., samt at deponering vedr udbetales. Vedr. finansforskydninger forventes et samlet mindreudgift på 13,8 mio. kr., som primært kan henføres til frigivelse af deponering vedr. kvalitetsfondsmidler jf. ovenstående, merindtægt vedr. låneoptagelse overført fra 2012, som modsvares af merudgifter vedr. Udbetaling Danmark. Fokusområder: Det forventede regnskabsresultat bygger på en række forudsætninger, som løbende ændrer/kan ændre sig. I forbindelse med budgetopfølgningen har direktørerne i samarbejde med Økonomi og Indkøb derfor peget på følgende områder, som bør have en særlig opmærksomhed for at sikre budgetoverholdelse, og derved undgå utilsigtet forbrug af kassen og eventuelle sanktioner. Fokusområder til budgetkontrol pr. 30.juni Udvalg Fokusområde Miljø og Teknik Byggesagsgebyr Miljø og Teknik Vintertjeneste Børn og Unge Børn og unge med særlige behov - familieområdet Børn og Unge Børn og unge med særlige behov refusion dyre enkeltsager Børn og Unge Børn og unge med særlige behov - specialinstitutioner Økonomiudvalg Prisafprøvning/indkøbsbesparelser Økonomiudvalg Seniorjob Acadre Side 6

7 Sammenfatning Byråd/Økonomiudvalg Realisering af anlægsbudget På Økonomiudvalgets møde den 10. september vil Økonomi og Indkøb redegøre nærmere for den forventede udvikling på ovennævnte områder. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriet kassekreditregel og den aflæste, månedlige ultimobeholdning. Iflg. kassekreditreglen skal gennemsnittet af kommunens likvide aktiver i de seneste 365 dage være positiv. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. Udvikling i månedlig ultimobeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter IM s kassekreditregel Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug note) Sep Okt Nov Dec Aflæst i ØS Ultimo md. Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2012 jf. IM Gns. 365 i jf. IM Iflg. kommunens økonomiske strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning i ligge på mellem mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 218,0 mio. kr. ved udgangen af Beholdningen udgør 206,4 mio. kr. pr. 31. juli. Siden 2011 har kommunen haft en stigende likviditet bl.a. som følge af et positivt regnskabsresultat i 2011 og Denne stigning er nu stoppet, og erstattet af en svag faldende likviditet. Det er på nuværende tidspunkt af året usikkert, hvorledes likviditeten forventes at udvikle sig i resten af året, jf. nedenstående usikkerheder. På baggrund af udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, forventet regnskab pr herunder forventninger til betalingsflowet resten af året, forventes kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo at udgøre ca. 150 mio. kr. Skønnet over gennemsnitsbeholdningen er som nævnt forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af: omfanget af driftsoverførslerne til 2014/2015 realisering af anlægsbudgettet, som er historisk højt, herunder overførsler til 2014, samt afledt effekt på deponering/låneoptagelse. Etablering af Udbetaling Danmark, hvor kommunens tab er opgjort til ca mio. kr. i helårseffekt. Acadre Side 7

8 Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget) Resultatopgørelse pr. 30. juni RESULTATOPPGØRELSE PR. 30. JUNI sopgørelse i mio. kr Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Afv. For. vs. Vedt. A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,5-3,9-3,9 Generelle tilskud mv , , , ,9 17,6 17,6 Finansiering i alt , , , ,4 13,7 13,7 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 87,4 91,4 90,0 93,8 3,8 2,4 Arbejdsmarkedsudvalg 44,0 47,0 48,1 48,4 0,3 1,4 Erhvervsudvalget 89,0 94,4 94,1 93,1-1,0-1,3 Kultur- og planlægningsudvalget 134,8 146,0 149,7 152,0 2,3 6,0 Børn - og ungeudvalget 993, , ,7 998,6-10,0-13,0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 275,9 65,0 67,5 66,6-0,9 1,6 Socialudvalget 763,4 804,5 802,9 785,1-17,8-19,4 Nærdemokratiudvalget 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Økonomiudvalget 108,3 123,0 122,8 119,0-3,8-4,0 Serviceudgifter i alt 2.496, , , ,9-27,1-26,2 Overførselsudgifter 861, , , ,3 14,0 22,5 Driftsudgifter i alt 3.357, , , ,2-13,1-3,7 Rente 24,3 26,7 60,2 27,9-32,3 1,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -134,2-100,5-57,6-89,3-31,7 11,2 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 39,2 38,0 83,3 59,8-23,6 21,8 Erhvervsudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og planlægningsudvalget 4,8 33,4 87,8 61,7-26,1 28,3 Børn - og ungeudvalget 16,4 31,0 66,0 60,7-5,3 29,7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,7 0,0 0,7 0,1-0,6 0,1 Socialudvalget 11,8 4,5 7,0 7,0 0,0 2,5 Økonomiudvalget -0,7 2,0-11,7-4,4 7,3-6,4 Anlægsudgifter i alt 72,3 108,9 233,1 184,9-48,3 76,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -61,9 8,4 175,5 95,6-79,9 87,2 Finansieringsoversigt 2012 Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Afv. For. vs. Vedt. Finansforskydninger m.m. i alt 17,5 7,9-62,4-5,9 56,5-13,8 Afdrag på lån 324,2 48,4 522,2 520,5-1,7 472,1 Låneoptagelse -317,9-39,6-586,0-578,1 7,9-538,5 Finansforskydninger 14,5-0,9 1,4 51,7 50,3 52,6 Kursreguleringer -3,3 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver -44,4 16,3 113,1 89,7-23,4 73,4 Acadre Side 8

9 Finansiering For skatter, tilskud og udligning forventes en mindre indtægt på 13,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen fordeler sig på en række poster, der midtvejsreguleres i forbindelse med kommuneaftalen for Afvigelserne fordeler sig således: Medfinansiering af det skrå skatteloft er budgetteret til en udgift på 8,5 mio. kr., men den endelige opgørelse viste 4,6 mio. kr., hvorfor der er en positiv afvigelse på 3,9 mio. kr. En række lov- og regelændringer giver en samlet mindre indtægt på 1,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud for giver en netto afvigelse på minus 1,6 mio. kr. Efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr giver en indtægt på 0,6 mio. kr., der skal sammenholdes med en budgetlagt forventning om en merindtægt på 15,6, hvilket samlet giver et netto minus på 15,0 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Afvigelser for skatter, udligning og tilskud indgår i tillægsbevillingssag, der rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling. Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik Pr. 30. juni forventer Udvalget for Miljø og Teknik, et netto merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært. Anlæg og Ejendom: Til vintertjeneste forventes der nu et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. for hele, hvoraf der på nuværende tidspunkt er et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. for første halvdel af vinteren. Resten af året er der skønnet et tilsvarende forbrug som anden halvdel af Det allerede konstaterede merforbrug skyldes, at vinteren har været meget vedholdende og længere end normalt. Dette betyder at der har været saltet flere gange end budgetteret. I budgettet er regnet med at Prioritet 1, 2 og stier saltes 50 gange på en vinter. Dette antal har været ca. 80. Der er ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder. Der henvises dog til nedennævnte fokusområder. Tiltag til budgetoverholdelse. Finansiering af vintertjenesten tages indgår i fælles tillægsbevillingssag, der rejses i forlængelse af økonomirapporten. Det skal bemærkes, at der blev lagt ca. 0,7 mio. kr. i kassen vedr. regnskab Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på serviceudgifterne. For jobcenteret forventes netto mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Der er merforbrug til personaleudgifter, som dog opvejes af blandt andet en overførsel af uforbrugte midler fra 2011 på 2,6 mio. kr. Der forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob). Erhvervsudvalget På Erhvervsudvalget område ses en afvigelses mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes faldende udgifter til nyt debitorsystem (endnu ikke anskaffet) samt ESDH. Beløbet reserveres til fremtidige opgraderinger. Acadre Side 9

10 Udvalget for Kultur og Plan Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 2,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Merforbrug på busdriften med 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes at a conto betalingen til Fynbus vedr. ejerbidrag ikke reguleres, selvom skøn fra Fynbus pr udgør 27,1 mio. kr. Fynbus bud pr indeholder ikke ændringer besluttet på det fælles udvalgsmøde mellem Udvalget for Kultur og Planlægning og Børn og Unge Udvalget. Det for meget indbetalte ejer bidrag for tilbagebetales i Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på lufthavne og skyldes en stram økonomisk styring. Udvalget for Børn og Unge Skoleområdet Forventet regnskab udgør 537,4 mio. kr., hvilket betyder at området forventer et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Folkeskoleområdet udgør 469,7 mio. kr., hvilket betyder et forventet mindreforbrug på 15,5 mio.kr. Mindreforbrug ses primært på følgende områder: Mellemkommunale betalinger 3,8 mio.kr., hvoraf 1,2 mio.kr. medgår til finansiering af merforbrug på overhead på specialinstitutioner. Resten ønsket tilført folkeskolerne til inklusion Bidrag til staten vedr. privatskoler 1,0 mio. kr., der foreslås at medgå til dækning af merforbrug på befordring Demografipulje 2,3 mio. kr. (teknisk mindreforbrug), der skal overføres til 2014 Kompetenceudviklingsmidler skoler 1,7 mio. kr., der ønskes overført til 2014 De 11 folkeskoler, anslåede rest af lockoutmidlerne på ca. 5 mio. kr., der ønskes overført til 2014, idet de bl.a. skal dække læsning af erstatningstimer i sidste halvdel af skoleåret /14 Merforbruget består primært af følgende: Befordring 1,9 mio.kr, der dækkes inden for skoleområdets ramme (primært kontoen vedr. bidrag til private skoler) Dagtilbudsområdet Der forventes et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. pr. juni. Afvigelsen skyldes at der forventes flere indskrevne børn end budgetlagt. Merforbruget er sammensat af merforbrug vedr. demografipuljen på 3,2 mio. kr merindtægt vedr. forældrebetaling på 1,2 mio. kr. mindreforbrug vedr. fripladstilskud, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger på samlet 0,2 mio. kr. Børn og Unge med særlige behov: Samlet forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. der består af følgende: -Familieområdet Forventet regnskab udgør 157,0 mio. kr. ud fra disponeret pr. 30. juni, hvilket forventes at vil give en en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Af mindreforbruget på 3,3 mio. kr. ligger der 0,6 mio. kr. fra Vidensprojektet. Projektoverskuddet skal tilbagebetales til ministeriet i starten af Restmindreforbruget på 2,7 mio. kr. vedrører både anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes et mindre fald i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger tillige med en gennemsnitlig lavere anbringelseshelårspris. Regionen har nu opkrævet afregning for lukningen af den sikrede institution Kastaniely. Opkrævningen blev på 2,2 mio. kr. mod forventet 1,9 mio. kr. -Specialinstitutioner Forventet merudgift på 11,1 mio. kr. er primært rammeinstitutionerne med 10,3 mio. kr. og indeholder bl.a. merudgift på 8,4 mio. kr. overhead fra samtlige institutioner. Merudgiften på overhead skyldes manglende finansiering bl.a. i forbindelse med lukning af institutioner i 2010 og 2012, samt opkrævet overhead fra andre kommuner som er tillagt kassen og ændringer i forbindelse med besparelser, nednormeringer m.v. som ikke er tillagt finansiering af overhead. Acadre Side 10

11 FVU (Specialpædagogisk bistand til voksne) drives ved en statsfinansieret takst pr. undervisning. Området havde i 2012 et underskud på 1,3 mio. kr. som forventes yderligere at stige i til 1,6 mio.kr. Der er allerede i 2012 taget tiltag til at nedskrive underskuddet ved afskedigelser og tæt styring af elever, underskud forventes gradvist at vende fra Ungdommens uddannelses vejledning Der tilgår UU-Center Sydfyn 1,6 mio. kr. i midtvejsregulering, hvilket er en 1 årig regulering til Ungepakke 2. De 1,6 mio. kr. fordeles således: 0,4 mio. kr. til Svendborg kommunes tilskud til UU-Center Sydfyn samt 1,2 mio. kr. der tilgår kassen i, idet de først forventes anvendt i 2014 til Ungekontakten. Der søges om tillægsbevilling i 0,4 mio. kr. Overførselsindkomster Børn og Unge med særlige behov Forventet regnskab udgør 3,5 mio. kr. ud fra disponeret pr. 30. juni, hvilket vil give et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget på 1,8 mio. kr. består af et forventet mindreforbrug på 42 tabt arbejdsfortjeneste og 41 merudgifter med i alt 1,9 mio. kr. og en forventet mindreindtægt på 3,6 mio. kr. på statsrefusion dyre enkeltsager. Indtægtsbudgettet for statsrefusion dyre enkeltsager er forhøjet med 5,8 mio. kr. fra og frem i lov og cirkulæremidler. Tiltag til budgetoverholdelse Folkeskoleområdet Der forventes ikke problemer med at overholde budgettet på folkeskoleområdet i, såfremt merforbruget på befordring dækkes af bl.a. mindreforbruget på bidrag til staten vedr. private skoler og frie grundskoler. Overskuddet på de mellemkommunale betalinger medgår delvist til dækning af merforbrug på overhead på specialinstitutionerne. Resten ønskes tilført folkeskolerne til inklusion, idet nedgangen i de mellemkommunale betalinger er sket samtidig med en stigning i plejeanbringelser i Svendborg Kommune. En del af de plejeanbragte i Svendborg har deres skolegang i kommunens folkeskoler og kræver sandsynligvis særskilt støtte. Dagtilbudsområdet Det forventede merforbrug vedr. demografien ventes ikke at kunne finansieres indenfor den eksisterende ramme, hvor merudgiften indgår i den fælles tillægsbevilling, der rejses i forlængelse af økonomiraporten. Børn og Unge med særlige behov: -Specialinstitutioner Merudgiften på 8,4 mio. kr. vedr. overhead foreslås finansieret både ved budgetomplaceringer indenfor området samt via tillægsbevilling. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forventet regnskab udgør pr. juni måned 262,0 mio. kr. Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget på 262,9 mio. kr. fremgår det at udvalget har et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De 0,9 mio. kr. vedrører udisponerede puljemidler. De øvrige kommunale opgaver forventes at balancere. Socialudvalget Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget, fremgår det, at der forventes et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. Acadre Side 11

12 Mindreforbrug pr. juni Heraf takstinstitutioner Mindreforbrug hjælpemidler tillægsbevilling søges (Høreapparater) Overførsel af midler til projekter på Gudbjerg Plejecenter 17,8 mio. kr. -1,0 mio. kr. -6,0 mio. kr. -3,1 mio. kr. Reelt mindreforbrug 7,7 mio. kr. Ældreområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 15,8 mio. kr. der primært vedrører Fritvalgspuljen - mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Pulje til dyre enkeltsager mindreforbrug 1,8 mio. kr. Sosu-uddannelsen merforbrug 1,4 mio. kr. Pulje vedr. overførsel fra 2011 mindreforbrug 4,6 mio. kr. Hjælpemidler - mindreforbrug 5,1 mio. kr. (tillægsbevilling -6,0 mio. kr - merforbrug 0,9 mio. kr.) Det forventes at fritvalgspuljen i lighed med regnskab 2012 udviser et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsaligt projektet Nye veje til et aktivt liv der har til formål, at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed øge livskvaliteten. Af overførslen fra 2011 er afsat budget til ombygning på Gudbjerg Plejecenter. Socialområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der vedrører Socialfagligt Center mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Takstinstitutioner - mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Sekretariatet forventes at have et merforbrug på 0,9 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: I forbindelse med at sagsbehandlingen på høreapparater er overgået til regionen pr. 1. januar, er Svendborg Kommune via bloktilskuddet reduceret med 6 mio. kr. Der søges dermed en tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Nærdemokratiudvalget På Nærdemokratiudvalgets område forventes budgettet at holde. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område Administration forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Pulje på 14,2 mio. kr. vedrørende nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% indlagt under Økonomiudvalget. Acadre Side 12

13 Kommunen vil ikke blive reguleret for nedskrivning i forbindelse med midtvejsreguleringen. Indlagt negativ pulje på -10,6 mio. kr. vedrørende overførsel mellem årene. Puljen forventes udlignet ved mindreforbrug på andre områder. Indgået forligsaftale med Scan-Hide vedr. betaling af særbidrag for afledning af forurenet spildevand. Svendborg Kommune har indgået aftale om betaling af 1,8 mio. kr., for at undgå et erstatningskrav mod kommunen. På tjenestemandspension forventes et mindreforbrug 2,0 mio. kr., som skyldes faldende udgifter til genforsikringspræmie pga. pension samt en regulering fra tidligere år. På forsikringsområdet ses et merforbrug på erstatninger på arbejdsskader, som forventes udlignet med et mindreforbrug på bygnings- og løsøreskader, autoskader, ansvarsskader samt øvrige skader. Effektiviseringspuljen, omstillingspuljen samt den gl. indkøbsbesparelsespulje forventes det samlede budget at holde. Overførselsindkomster: I forbindelse med tilpasning af resultatoversigten er området opdelt på følgende udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget, Børn og Ungeudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget. Pr. 31. marts forventes et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr. På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et netto merforbrug på 0,2 mio. kr., men der er væsentlige afvigelser på de enkelte områder jævnfør nedenstående: Forventet mindreforbrug til beskæftigelsesindsats på 4,5 mio. kr., vedrørende forsikrede ledige, revalidender og sygedagpengemodtagere. Forventet merforbrug til sociale ydelser på 22,2 mio. kr. Især på kontanthjælpsområdet er der merforbrug som følge af flere personer på ydelsen end budgetteret. Tilstrømningen af kontanthjælpsmodtagere skyldes blandt andet den afkortede dagpengeperiode. Samtidig er afgangen fra kontanthjælpsområdet reduceret som følge af reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet. Ligeledes er udgifter til den nye uddannelsesordning for ledige, der har mistet retten til dagpenge. Forventet mindreforbrug på sygedagpengeområdet på 18,3 mio. kr. Antal sygedagpengesager er generelt faldende, og ligger således under det budgetterede antal. Forventet merforbrug vedr. forsikrede ledige på 0,8 mio. kr. Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet, der budgetmæssigt hører under Økonomiudvalgets område. På Børn og Ungeudvalgets område forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., som består af et forventet mindreforbrug på 42 tabt arbejdsfortjeneste og 41 merudgifter med i alt 1,9 mio. kr. og en forventet mindreindtægt på 3,6 mio. kr. på statsrefusion dyre enkeltsager. Indtægtsbudgettet for statsrefusion dyre enkeltsager er forhøjet med 5,8 mio. kr. fra og frem i lov og cirkulæremidler. På Sundheds- og forebyggelsesudvalgets område forventes budgettet at balancere, men flere faktorer gør, at der knytter sig stor usikkerhed til prognosen. På Socialudvalgets område forventes budgettet pt. ingen afvigelser Acadre Side 13

14 På området Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. forventes en merudgift på 12,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes: På området førtidspension forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes en større afgang en forventet samt færre tilkendelser af førtidspension pga. ny lov på området. På området boligstøtte forventes budgettet samlet at holde. Der ses et mindreforbrug på boligydelse samt en merforbrug på boligsikring. Efter overgangen til Udbetaling Danmark ses et fald i antallet af ydelsesmodtagere på begge områder. På området Seniorjob forventes en merudgift på 15,0 mio. kr. Der er pt. med nuværende antal personer en merudgift på 11,3 mio. kr., men området forventes at stige yderligere, da flere vil falde ud af dagpengesystemet. Kommunen er forpligtiget til at betale et kompensationsbeløb, svarende til dagpenge, hvis der ikke kan skaffes et seniorjob. Tiltag til budgetoverholdelse Arbejdsmarkedsudvalgets område: Områderne Beskæftigelsesindsats og Sociale ydelser er omfattet af budgetgarantien. Selvom det vurderes at udgifterne på landsplan overstiger aftaleniveauet i økonomiaftalen, gennemføres der ikke nogen midtvejsregulering af budgetgarantien i, da der i andre dele af den kommunale økonomi er finansiering til at dække merudgifterne. Sygedagpengeområdet er ikke omfattet af budgetgarantien. Børn og Ungeudvalgets område: På overførselsindkomster forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., fordelt med mindreforbrug på kontante ydelser med 1,9 mio. kr. og mindreindtægt på statsrefusion til dyre enkeltsager med 3,6 mio. kr. Mindreindtægten på 3,6 mio. kr. indgår i fælles tillægsbevillingssag, der rejses i forlængelse af økonomirapporten. Problemet er løst i 2014 og overslagsårene jf. budgetforslag til 1. behandling af budget Socialudvalgets område: Ændringer i organiseringen på Svendborg Sygehus (FAM) medførte en betydelig stigning i aktivitetsniveauet i 2. halvår af 2012, dog med aftagende tendens i de 2 sidste måneder af året. Ændringer i sygehusstrukturen i afregningssystemet pr. 1. januar virker reducerende på medfinansieringen og virkningen af forebyggende initiativer på ældreområdet er iværksat pr. 1. juni med henblik på reducerende effekt. Økonomiudvalgets område: - Renter Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 32,3 mio. kr. som primært vedrører puljen til imødegåelse af renterisiko. Acadre Side 14

15 Tiltag til budgetoverholdelse Der forventes overført 33,2 mio. kr. til 2014 til puljen til imødegåelse af renterisiko. Der søges tillægsbevilling på netto 0,9 mio. kr. Anlæg Udvalget for Miljø og Teknik Pr. 30. juni forventer Udvalget for Miljø og Teknik, et netto mindreforbrug på ca. 23,6 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært. Anlæg og Ejendom: Der forventes et mindreforbrug på ca. 9,0 mio. kr. på byggemodningen i Tankefuld. Dette skyldes billigere udbud, færre udgifter til arkæologiske udgravninger samt uforudsete udgifter. Heraf besluttede Byrådet den 25. juni, at der reserveres 1,9 mio. kr. til dækning af mindre provenu ved salg af grunde med rabat. Samtidig er projektet udvidet med Tankefuld Plads, hvor det ikke er muligt at udføre aptering i år. Beløbet forventes overført til Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. renovering af Christiansminde. Projektet afventer nogle tilladelser fra Naturstyrelsen, som bevirker, at færdiggørelsesarbejdet må udskydes til Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. vedr. Innovationsprojekter under trafiksikkerhed. Beløbet forventes overført til 2014, og skal være medfinansierede til 3 cykelstiprojekter på Tåsinge, Thurø og i Hesselager. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. vedr. de ændrede tilkørselsforhold til Fakta og det tidligere posthus. Der forventes en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr. vedr. cykelstien mellem Vejstrup og Øster Åby, da Vejdirektoratet har givet endelig tilsagn om medfinansiering. Beløbet ønskes overført til 2014 til de eksisterende rådighedsrammer til trafiksikkerhed. Der forventes stadig et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. cykelstiprojekterne A.P. Møllersvej og Østre Havnevej. Projekterne er færdige, og er ved at blive revideret. Herefter mangler kun indbetalingen til medfinansiering fra Vejdirektoratet. Beløbet er reserveret til iværksætterhuset. Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. vedr. Trafiksikkerhedskampagnen Unge på cykel i Svendborg. Projektet afsluttes i år, men medfinansieringen fra Vejdirektoratet forventes først i Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. vedr. Ny trafikterminal. Mindreforbruget skyldes generelt lave priser samt en betydelig besparelse på telematri. Beløbet er reserveret til iværksætterhuset. Der forventes et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. vedr. de fremrykkede skoleprojekter under det innovative energispareprojekt. Projekterne er i gang, og de resterende udgifter forventes at falde i Derfor ønskes beløbet overført. Erhvervskontakten: Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. vedr. byfornyelse. Dette er både på den årlige rådighedsramme, de afsatte beløb til bygningsforbedringsudvalget 2011 og 2012 samt de afsatte midler til Egense forsamlingshus. Egense forsamlingshus bliver Acadre Side 15

16 gennemført uden kommunal medfinansiering. Der er pt. ikke gang i så mange projekter, men restbeløbene ønskes overført til 2014 til projektet renovering bymidten. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. Digitalisering af byggesagsarkivet. Udbuddet har været billigere en forventet, og beløbet forventes overført til indkøbsbesparelsespuljen i. Erhvervsudvalget Der er ingen budgetlagte anlægsprojekter. Udvalget for Kultur og Plan På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 26,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Mindreforbrug på Kultur og fritidsområdet med 2,1 mio. kr., hvilket primært skyldes at puljen til lokale initiativer samt puljerne til renovering af klubhuse og idrætshallerne ikke er fuldt udnyttet. Mindreforbrug på Byg, Plan og Erhverv med 24,0 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreindtægt på jordforsyningsområdet med netto 9,2 mio. kr. samt mindreforbrug på byfornyelse på 6,8 mio. kr. og øvrige anlæg på 26,4 mio. kr. - Mindreindtægten på jordforsyningen fordeler sig hovedsageligt på en mindreindtægt for Tankefuld på 8,6 mio. kr., mindreindtægt for tilbageført salg af areal ved Præstevænget/Brydegårdsvej 4,3 mio. kr. og mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. jordforsyning i landdistrikter. - Mindreforbruget vedrørende byfornyelse ønskes overført til brug for projektet renovering Bymidten. - Mindreforbruget vedrørende øvrige anlæg vedrører primært omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum med 11,0 mio kr. samt Iværksætterhuset med 13,3 mio. kr. Udvalget for Børn og Unge Den oprindelige anlægsramme var på 31,0 mio. kr., men efterfølgende er der i forbindelse med 2012 overført et anlægsbudget på i alt 37,1 mio. kr., incl. en forventet salgsindtægt på -7,1 mio. kr. for Hjortøhus. Herudover er der bevilget en deponering på 2,1 mio. kr. i forbindelse med en renovering af Mødrehusets lejlighed i Byparken. Forventet regnskab pr. juni for anlæg viser et forbrug på 60,7 mio.kr., hvilket er 5,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 66 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at salget af skolebygninger ikke forventes realiseret i, samt forbruget på Tilpasning af de fysiske rammer kun forventes at udgøre 0,5 mio. kr. i på dagtilbudsområdet. Salget af skolebygninger forventes ikke realiseret i, hvorfor salgsindtægten på -23,7 mio. kr. søges overført til Den afsatte ramme på dagtilbudsområdet til Tilpasning af de fysiske rammer på 26,4 mio. kr. forventes overført til Acadre Side 16

17 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Vedr. færdiggørelse af anlægsprojektet den nye Tandklinik forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Korrigeret budget udgør 0,7 mio. kr., som er overfør fra Resterende udgifter på projektet på 0,1 mio. kr. forventes afholdt i indeværende år, og resterende mindreforbrug på 0,6 mio. kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutningen. Socialudvalget Socialudvalgets anlægsbudget fordeler sig i primært til færdiggørelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej og renovering af boliger på Tvedvej. Begge anlægsprojekter er afsluttet. Herudover er der opstart på opførelsen af 12 nye boliger på Ryttervej til beboere med handicap. Den samlede kommunale udgift til boligerne på Ryttervej er 4,19 mio. kr. fordelt over og Bevillingen er godkendt af Byrådet i december 2012, og boligerne forventes at stå klar til brug i foråret Det forventes, at det korrigerede anlægsbudget svarer til forbruget i. Økonomiudvalget Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På anlæg under Administration forventes en mindreindtægt på 7,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Salg af ejendomme forventes en mindreindtægt på 8,0 mio, på grund af et usikkert marked. Forventet salg er nedskrevet med 2,0 mio. kr., da der pt. kun er solgt en ejendom. Etablering af elektronisk arkiv forventes at give et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., Omlægningen til elektronisk arkiv vil foregå over 2 år. Anvendelse af udviklingspulje vedr. Salg af grund Christiansminde på 10,2 mio. kr.: Renovering af Christiansminde Anlægsmidler til lystbådehavn Etablering af biblioteksfilial i Skårup Iværksætterhus 3,2 mio. kr. 4,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 1,8 mio. kr. Negativ anlægspulje til Iværksætterhus på 2,7 mio. kr., som finansieres af forventet mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter: ny trafikterminal cykelprojekt A.P. Møllersvej + Ø. Havnevej tandklinik Finansieringsoversigt Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse Der forventes en samlet mindreindtægt på 6,3 mio. kr. som primært kan henføres til mindreudgift til afdrag på budgetlagte lån på 1,6 mio. kr. og mindreindtægt på lån til Iværksætterhus på 7,7 mio. kr. Acadre Side 17

18 Tiltag til budgetoverholdelse Der søges tillægsbevilling på mindreudgiften på 1,4 mio. kr. vedr. afdrag budgetlagte lån m.m. Låneoptagelse på 7,7 mio. kr. til Iværksætterhus forventes overført til Finansforskydninger: Under finansforskydninger forventes et samlet merforbrug på 50,3 mio. kr. som primært skyldes: Forventet mindreindtægt på netto ca. 68 mio. kr. i forbindelse med Udbetaling Danmark. Beløbet er skønnet ud fra, hvad der netto må forventes at komme mindre ind i forudbetalt refusion ultimo året, til afregning året efter (pension). Forventet frigivelse af deponering vedr. kvalitetsfondsmidler på 19,0 mio. kr. beregnet ud fra forventede anlægsudgifter i. Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten på 1,5 mio. kr. vedr. pavilloner søges overført til Der søges tillægsbevilling på merindtægten på 19 mio. kr. vedr. deponering. Acadre Side 18

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere