Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013"

Transkript

1 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre Side 1

2 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7 Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget)...8 Resultatopgørelse pr. 30. juni...8 Finansiering...9 Serviceudgifter...9 Udvalget for Miljø og Teknik...9 Arbejdsmarkedsudvalget...9 Erhvervsudvalget...9 Udvalget for Børn og Unge...10 Socialudvalget...11 Økonomiudvalget...12 Overførselsindkomster:...13 Renter...14 Anlæg...15 Udvalget for Miljø og Teknik...15 Erhvervsudvalget...16 Udvalget for Kultur og Plan...16 Udvalget for Børn og Unge...16 Sundheds- og forebyggelsesudvalget...17 Socialudvalget...17 Økonomiudvalget...17 Finansieringsoversigt...17 Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse...17 Finansforskydninger:...18 Acadre Side 2

3 Indledning INDLEDNING Økonomirapporten er opbygget således, at der indledningsvis beskrives særlige opmærksomhedspunkter/nyheder, som vurderes at have et særligt fokus i kommunens økonomiopfølgning. Der vil ligeledes blive anført, om det forventede regnskabsresultat giver anledning til, at der politisk bør iværksættes tiltag. Herefter er der en sammenfatning, hvor det forventede regnskabsresultat vurderes i forhold til det vedtagne budget, og væsentlige afvigelser beskrives på overordnet niveau. Der er endvidere i sammenfatningen rettet en særlig fokus på kommunens likviditet og udviklingen i denne. Økonomirapporten afsluttes med et resumé af fagudvalgenes budgetkontrol, hvor fokus er rettet på fagudvalgenes overholdelse af deres bevillingsrammer, dvs. forventet regnskab holdt op i mod det korrigerede budget. Forliget om finansloven 2012 indebar strammere sanktioner, såfremt kommunerne under ét ikke overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Disse sanktioner er videreført i. Ligeledes indebærer kommunens økonomi, at det er en nødvendighed, at budgettet overholdes, og at der ikke sker et utilsigtet brug af kommunens kassebeholdning. På baggrund heraf har Økonomiudvalget fastholdt de principper, der gennem de senere år har været styrende for kommunens økonomi: Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen Styringsparameter korrigeret budget ansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Opmærksomhedspunkter: Ordinært driftsresultat: På det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 89,3 mio. kr., hvilket er godt 10 mio. kr. lavere end målet i den økonomiske politik, hvor der sigtes mod et overskud på driften på mindst 100 mio. kr. I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler vedr. serviceudgifter fra tidligere år på knap 44 mio. kr. Tilsvarende forventes overførslerne fra til efterfølgende år pt. at udgøre skønsmæssigt ca. 14 mio. kr. Erfaringen viser, at dette beløb vil være stigende, jo tættere vi kommer på regnskabsafslutningen, og på baggrund heraf forventes målsætningen om et overskud på driften på 100 mio. kr. at blive indfriet. Overholdelse af servicerammen: I videreføres de nuværende sanktionsregler, der indebærer sanktioner såfremt kommunerne i overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter. Det aftalte niveau for alle kommunerne under ét ligger 0,6 mia. kr. over de vedtagne budgetter for. I det daglige styres efter det vedtagne budget, idet der ikke er udmeldt en ramme på kommuneniveau. Det skal bemærkes, at regeringen og KL i tillæg til ovennævnte i januar indgik en aftale om at veksle 2 mia. kr. i serviceudgifter til anlægsinvesteringer. På baggrund heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for Svendborg på 2.361,1 mia. kr. Acadre Side 3

4 Indledning På baggrund af budgetkontrollen pr. 30. juni forventes Svendborg Kommune at ligge 26,2 mio. kr. under det vedtagne budget, og 4,2 mio. kr. under den korrigerede ramme. Det seneste skøn over det forventede regnskab for kommunerne under èt forventes at ligge ca. 0,4 mia. kr. under den korrigerede rammer, hovrrfor der ikke forventes nogen kollektiv/individuel sanktion for. Midtvejsregulering : I budgetkontrollen for marts var der en forventning om, at regeringen ville reducere både statstilskud og serviceramme med 1,4 mia. kr., svarende til det, de overenskomstmæssige lønstigninger afviger i forhold til det aftalte niveau i kommuneaftalen for. Kommunens forventede andel heraf var på 14,7 mio. kr., som var indregnet som en forventet reduktion af bloktilskuddet til kommunen. Denne forventede reduktion blev ikke realiseret i forbindelse med indgåelse af kommuneaftalen for 2014, da spørgsmålet blev afklaret i sammenhæng med eksempelvis merudgifter til på overførselsområdet, hvor udgifter til seniorjob oversteg det forudsatte. KL tilkendegiver, at dette var i kommunernes samlede interesse. Udvikling i forventet regnskab: sresultat for forventes pr. 30. juni at udvise et forbrug af kassen på 89,7 mio. kr., hvilket er godt 34 mio. kr. mere end forventet pr. 31. marts. Som følge af Udbetaling Danmark er der under finansforskydninger indarbejdet en mindreindtægt på ca. 68 mio. kr. Beløbet er skønnet ud fra, hvad der netto må forventes at komme mindre ind i forudbetalt refusion ultimo året, til afregning året efter (pension). Det skal bemærkes, at den likviditetsmæssige effekt heraf allerede var indarbejdet pr i skønnet over den gennemsnitlige ultimobeholdning Tillægsbevilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. bl.a. midtvejsregulering herunder ny lovgivning, medfinansiering af det skrå skatteloft og efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2012, og de heraf afledte konsekvenser på driftssiden. I tillægsbevillingen indgår ligeledes frigivelse af deponerede midler på 19 mio. kr. Acadre Side 4

5 Sammenfatning SAMMENFATNING Et væsentligt sigtepunkt i kommunens økonomistyring i er fortsat overholdelse af vedtaget budget for kommunens serviceudgifter, samt at der ikke i gives tillægsbevillinger finansieret af kassen set over hele året netto. Det kræver, at der fra den administrative og politisk ledelse løbende er fokus på overholdelse af det vedtagne budget. RESULTATOPPGØRELSE PR. 30. JUNI sopgørelse i mio. kr Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Afv. For. vs. Vedt. Udvikling forv. i.f.t. sidste kvartal A. Det skattefinansierede område Finansiering i alt , , , ,4 13,7 13,7-1,0 Serviceudgifter i alt 2.496, , , ,9-27,1-26,2-13,8 Overførselsudgifter 861, , , ,3 14,0 22,5 6,1 Driftsudgifter i alt 3.357, , , ,2-13,1-3,7-7,7 Rente 24,3 26,7 60,2 27,9-32,3 1,2 6,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -134,2-100,5-57,6-89,3-31,7 11,2-1,9 Anlægsudgifter i alt 72,3 108,9 233,1 184,9-48,3 76,0-18,9 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -61,9 8,4 175,5 95,6-79,9 87,2-20,8 Finansieringsoversigt 2012 Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Afv. For. vs. Vedt. Udvikling forv. i.f.t. sidste kvartal Finansforskydninger m.m. i alt 17,5 7,9-62,4-5,9 56,5-13,8 55,2 Afdrag på lån 324,2 48,4 522,2 520,5-1,7 472,1 467,4 Låneoptagelse -317,9-39,6-586,0-578,1 7,9-538,5-474,9 Finansforskydninger 14,5-0,9 1,4 51,7 50,3 52,6 62,7 Kursreguleringer -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver -44,4 16,3 113,1 89,7-23,4 73,4 34,4 Forventet regnskab sammenholdt med vedtaget budget På baggrund af forbruget i årets første 6 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder udviser det forventede regnskab et forbrug af kassen på 89,7 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 16,3 mio. kr. På finansieringssiden forventes netto en merudgift på 13,7 mio. kr., der primært vedrører efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr I budgetkontrollen for marts var der en forventning om, at regeringen ville reducere både statstilskud og serviceramme med 1,4 mia. kr., svarende til det, de overenskomstmæssige lønstigninger afviger i forhold til det aftalte niveau i kommuneaftalen for. Kommunens forventede andel var på 14,7 mio. kr. Den forventede regulering blev ikke realiseret i forbindelse med kommuneaftalen for Vedr. serviceudgifter forventes en mindreudgift på 26,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget som primært kan henføres til mindreudgift vedr. nedskrivning af lønbudget pga. ny overenskomst, skoleområdet under Børn og Unge og fritvalgspuljen under ældreområdet. Mindreforbruget modsvares delvis af merudgifter til vintertjeneste og Børn og Unge med særlige behov (overhead). Acadre Side 5

6 Sammenfatning Vedr. overførselsudgifter forventes et samlet merforbrug på 22,5 mio. kr., som primært kan henføres til merudgift vedr. teknisk pulje til undgåelse af sanktioner i relation til overskridelse af servicerammen, øget antal af seniorjob og kontanthjælpsmodtagere. Merforbruget modsvares delvis af mindreudgifter vedr. beskæftigelsesindsats og sygedagpenge. På kommunens anlægsbudget ligger det forventede regnskab 76,0 mio. kr. over det vedtagne budget. I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler fra 2012 på 101 mio. kr., hvor de tilsvarende forventede overførsler til 2014 udgør 43,9 mio. kr. Anlæg pr Vedtaget Korr. Forbrug s.m. Forventet Overført fra Overførsel til budget budget Kvalitetsfondsmidler i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 31% Indtægt: 32% Øvrige anlæg i alt U I N Anlæg i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 19% Indtægt: 10% For anlæg vedrørende kvalitetsfondsmidler udgør det forventede forbrug 86,2 mio. kr. I forhold til det modtagne bloktilskud vedrørende kvalitetsfondsmidler på 21,0 mio. kr. skal der afholdes bruttoudgifter for minimum 42,0 mio. kr. Hertil kommer, at kommunen har deponeret 19,0 mio. kr. vedr. manglende forbrug af anlægsmidler i Som følge af det forventede anlægsforbrug undgås deponering vedr., samt at deponering vedr udbetales. Vedr. finansforskydninger forventes et samlet mindreudgift på 13,8 mio. kr., som primært kan henføres til frigivelse af deponering vedr. kvalitetsfondsmidler jf. ovenstående, merindtægt vedr. låneoptagelse overført fra 2012, som modsvares af merudgifter vedr. Udbetaling Danmark. Fokusområder: Det forventede regnskabsresultat bygger på en række forudsætninger, som løbende ændrer/kan ændre sig. I forbindelse med budgetopfølgningen har direktørerne i samarbejde med Økonomi og Indkøb derfor peget på følgende områder, som bør have en særlig opmærksomhed for at sikre budgetoverholdelse, og derved undgå utilsigtet forbrug af kassen og eventuelle sanktioner. Fokusområder til budgetkontrol pr. 30.juni Udvalg Fokusområde Miljø og Teknik Byggesagsgebyr Miljø og Teknik Vintertjeneste Børn og Unge Børn og unge med særlige behov - familieområdet Børn og Unge Børn og unge med særlige behov refusion dyre enkeltsager Børn og Unge Børn og unge med særlige behov - specialinstitutioner Økonomiudvalg Prisafprøvning/indkøbsbesparelser Økonomiudvalg Seniorjob Acadre Side 6

7 Sammenfatning Byråd/Økonomiudvalg Realisering af anlægsbudget På Økonomiudvalgets møde den 10. september vil Økonomi og Indkøb redegøre nærmere for den forventede udvikling på ovennævnte områder. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriet kassekreditregel og den aflæste, månedlige ultimobeholdning. Iflg. kassekreditreglen skal gennemsnittet af kommunens likvide aktiver i de seneste 365 dage være positiv. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. Udvikling i månedlig ultimobeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter IM s kassekreditregel Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug note) Sep Okt Nov Dec Aflæst i ØS Ultimo md. Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2012 jf. IM Gns. 365 i jf. IM Iflg. kommunens økonomiske strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning i ligge på mellem mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 218,0 mio. kr. ved udgangen af Beholdningen udgør 206,4 mio. kr. pr. 31. juli. Siden 2011 har kommunen haft en stigende likviditet bl.a. som følge af et positivt regnskabsresultat i 2011 og Denne stigning er nu stoppet, og erstattet af en svag faldende likviditet. Det er på nuværende tidspunkt af året usikkert, hvorledes likviditeten forventes at udvikle sig i resten af året, jf. nedenstående usikkerheder. På baggrund af udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, forventet regnskab pr herunder forventninger til betalingsflowet resten af året, forventes kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo at udgøre ca. 150 mio. kr. Skønnet over gennemsnitsbeholdningen er som nævnt forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af: omfanget af driftsoverførslerne til 2014/2015 realisering af anlægsbudgettet, som er historisk højt, herunder overførsler til 2014, samt afledt effekt på deponering/låneoptagelse. Etablering af Udbetaling Danmark, hvor kommunens tab er opgjort til ca mio. kr. i helårseffekt. Acadre Side 7

8 Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget) Resultatopgørelse pr. 30. juni RESULTATOPPGØRELSE PR. 30. JUNI sopgørelse i mio. kr Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Afv. For. vs. Vedt. A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,5-3,9-3,9 Generelle tilskud mv , , , ,9 17,6 17,6 Finansiering i alt , , , ,4 13,7 13,7 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 87,4 91,4 90,0 93,8 3,8 2,4 Arbejdsmarkedsudvalg 44,0 47,0 48,1 48,4 0,3 1,4 Erhvervsudvalget 89,0 94,4 94,1 93,1-1,0-1,3 Kultur- og planlægningsudvalget 134,8 146,0 149,7 152,0 2,3 6,0 Børn - og ungeudvalget 993, , ,7 998,6-10,0-13,0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 275,9 65,0 67,5 66,6-0,9 1,6 Socialudvalget 763,4 804,5 802,9 785,1-17,8-19,4 Nærdemokratiudvalget 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Økonomiudvalget 108,3 123,0 122,8 119,0-3,8-4,0 Serviceudgifter i alt 2.496, , , ,9-27,1-26,2 Overførselsudgifter 861, , , ,3 14,0 22,5 Driftsudgifter i alt 3.357, , , ,2-13,1-3,7 Rente 24,3 26,7 60,2 27,9-32,3 1,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -134,2-100,5-57,6-89,3-31,7 11,2 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 39,2 38,0 83,3 59,8-23,6 21,8 Erhvervsudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og planlægningsudvalget 4,8 33,4 87,8 61,7-26,1 28,3 Børn - og ungeudvalget 16,4 31,0 66,0 60,7-5,3 29,7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,7 0,0 0,7 0,1-0,6 0,1 Socialudvalget 11,8 4,5 7,0 7,0 0,0 2,5 Økonomiudvalget -0,7 2,0-11,7-4,4 7,3-6,4 Anlægsudgifter i alt 72,3 108,9 233,1 184,9-48,3 76,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -61,9 8,4 175,5 95,6-79,9 87,2 Finansieringsoversigt 2012 Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Afv. For. vs. Vedt. Finansforskydninger m.m. i alt 17,5 7,9-62,4-5,9 56,5-13,8 Afdrag på lån 324,2 48,4 522,2 520,5-1,7 472,1 Låneoptagelse -317,9-39,6-586,0-578,1 7,9-538,5 Finansforskydninger 14,5-0,9 1,4 51,7 50,3 52,6 Kursreguleringer -3,3 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver -44,4 16,3 113,1 89,7-23,4 73,4 Acadre Side 8

9 Finansiering For skatter, tilskud og udligning forventes en mindre indtægt på 13,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen fordeler sig på en række poster, der midtvejsreguleres i forbindelse med kommuneaftalen for Afvigelserne fordeler sig således: Medfinansiering af det skrå skatteloft er budgetteret til en udgift på 8,5 mio. kr., men den endelige opgørelse viste 4,6 mio. kr., hvorfor der er en positiv afvigelse på 3,9 mio. kr. En række lov- og regelændringer giver en samlet mindre indtægt på 1,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud for giver en netto afvigelse på minus 1,6 mio. kr. Efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr giver en indtægt på 0,6 mio. kr., der skal sammenholdes med en budgetlagt forventning om en merindtægt på 15,6, hvilket samlet giver et netto minus på 15,0 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Afvigelser for skatter, udligning og tilskud indgår i tillægsbevillingssag, der rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling. Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik Pr. 30. juni forventer Udvalget for Miljø og Teknik, et netto merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært. Anlæg og Ejendom: Til vintertjeneste forventes der nu et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. for hele, hvoraf der på nuværende tidspunkt er et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. for første halvdel af vinteren. Resten af året er der skønnet et tilsvarende forbrug som anden halvdel af Det allerede konstaterede merforbrug skyldes, at vinteren har været meget vedholdende og længere end normalt. Dette betyder at der har været saltet flere gange end budgetteret. I budgettet er regnet med at Prioritet 1, 2 og stier saltes 50 gange på en vinter. Dette antal har været ca. 80. Der er ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder. Der henvises dog til nedennævnte fokusområder. Tiltag til budgetoverholdelse. Finansiering af vintertjenesten tages indgår i fælles tillægsbevillingssag, der rejses i forlængelse af økonomirapporten. Det skal bemærkes, at der blev lagt ca. 0,7 mio. kr. i kassen vedr. regnskab Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på serviceudgifterne. For jobcenteret forventes netto mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Der er merforbrug til personaleudgifter, som dog opvejes af blandt andet en overførsel af uforbrugte midler fra 2011 på 2,6 mio. kr. Der forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob). Erhvervsudvalget På Erhvervsudvalget område ses en afvigelses mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes faldende udgifter til nyt debitorsystem (endnu ikke anskaffet) samt ESDH. Beløbet reserveres til fremtidige opgraderinger. Acadre Side 9

10 Udvalget for Kultur og Plan Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 2,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Merforbrug på busdriften med 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes at a conto betalingen til Fynbus vedr. ejerbidrag ikke reguleres, selvom skøn fra Fynbus pr udgør 27,1 mio. kr. Fynbus bud pr indeholder ikke ændringer besluttet på det fælles udvalgsmøde mellem Udvalget for Kultur og Planlægning og Børn og Unge Udvalget. Det for meget indbetalte ejer bidrag for tilbagebetales i Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på lufthavne og skyldes en stram økonomisk styring. Udvalget for Børn og Unge Skoleområdet Forventet regnskab udgør 537,4 mio. kr., hvilket betyder at området forventer et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Folkeskoleområdet udgør 469,7 mio. kr., hvilket betyder et forventet mindreforbrug på 15,5 mio.kr. Mindreforbrug ses primært på følgende områder: Mellemkommunale betalinger 3,8 mio.kr., hvoraf 1,2 mio.kr. medgår til finansiering af merforbrug på overhead på specialinstitutioner. Resten ønsket tilført folkeskolerne til inklusion Bidrag til staten vedr. privatskoler 1,0 mio. kr., der foreslås at medgå til dækning af merforbrug på befordring Demografipulje 2,3 mio. kr. (teknisk mindreforbrug), der skal overføres til 2014 Kompetenceudviklingsmidler skoler 1,7 mio. kr., der ønskes overført til 2014 De 11 folkeskoler, anslåede rest af lockoutmidlerne på ca. 5 mio. kr., der ønskes overført til 2014, idet de bl.a. skal dække læsning af erstatningstimer i sidste halvdel af skoleåret /14 Merforbruget består primært af følgende: Befordring 1,9 mio.kr, der dækkes inden for skoleområdets ramme (primært kontoen vedr. bidrag til private skoler) Dagtilbudsområdet Der forventes et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. pr. juni. Afvigelsen skyldes at der forventes flere indskrevne børn end budgetlagt. Merforbruget er sammensat af merforbrug vedr. demografipuljen på 3,2 mio. kr merindtægt vedr. forældrebetaling på 1,2 mio. kr. mindreforbrug vedr. fripladstilskud, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger på samlet 0,2 mio. kr. Børn og Unge med særlige behov: Samlet forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. der består af følgende: -Familieområdet Forventet regnskab udgør 157,0 mio. kr. ud fra disponeret pr. 30. juni, hvilket forventes at vil give en en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Af mindreforbruget på 3,3 mio. kr. ligger der 0,6 mio. kr. fra Vidensprojektet. Projektoverskuddet skal tilbagebetales til ministeriet i starten af Restmindreforbruget på 2,7 mio. kr. vedrører både anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes et mindre fald i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger tillige med en gennemsnitlig lavere anbringelseshelårspris. Regionen har nu opkrævet afregning for lukningen af den sikrede institution Kastaniely. Opkrævningen blev på 2,2 mio. kr. mod forventet 1,9 mio. kr. -Specialinstitutioner Forventet merudgift på 11,1 mio. kr. er primært rammeinstitutionerne med 10,3 mio. kr. og indeholder bl.a. merudgift på 8,4 mio. kr. overhead fra samtlige institutioner. Merudgiften på overhead skyldes manglende finansiering bl.a. i forbindelse med lukning af institutioner i 2010 og 2012, samt opkrævet overhead fra andre kommuner som er tillagt kassen og ændringer i forbindelse med besparelser, nednormeringer m.v. som ikke er tillagt finansiering af overhead. Acadre Side 10

11 FVU (Specialpædagogisk bistand til voksne) drives ved en statsfinansieret takst pr. undervisning. Området havde i 2012 et underskud på 1,3 mio. kr. som forventes yderligere at stige i til 1,6 mio.kr. Der er allerede i 2012 taget tiltag til at nedskrive underskuddet ved afskedigelser og tæt styring af elever, underskud forventes gradvist at vende fra Ungdommens uddannelses vejledning Der tilgår UU-Center Sydfyn 1,6 mio. kr. i midtvejsregulering, hvilket er en 1 årig regulering til Ungepakke 2. De 1,6 mio. kr. fordeles således: 0,4 mio. kr. til Svendborg kommunes tilskud til UU-Center Sydfyn samt 1,2 mio. kr. der tilgår kassen i, idet de først forventes anvendt i 2014 til Ungekontakten. Der søges om tillægsbevilling i 0,4 mio. kr. Overførselsindkomster Børn og Unge med særlige behov Forventet regnskab udgør 3,5 mio. kr. ud fra disponeret pr. 30. juni, hvilket vil give et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget på 1,8 mio. kr. består af et forventet mindreforbrug på 42 tabt arbejdsfortjeneste og 41 merudgifter med i alt 1,9 mio. kr. og en forventet mindreindtægt på 3,6 mio. kr. på statsrefusion dyre enkeltsager. Indtægtsbudgettet for statsrefusion dyre enkeltsager er forhøjet med 5,8 mio. kr. fra og frem i lov og cirkulæremidler. Tiltag til budgetoverholdelse Folkeskoleområdet Der forventes ikke problemer med at overholde budgettet på folkeskoleområdet i, såfremt merforbruget på befordring dækkes af bl.a. mindreforbruget på bidrag til staten vedr. private skoler og frie grundskoler. Overskuddet på de mellemkommunale betalinger medgår delvist til dækning af merforbrug på overhead på specialinstitutionerne. Resten ønskes tilført folkeskolerne til inklusion, idet nedgangen i de mellemkommunale betalinger er sket samtidig med en stigning i plejeanbringelser i Svendborg Kommune. En del af de plejeanbragte i Svendborg har deres skolegang i kommunens folkeskoler og kræver sandsynligvis særskilt støtte. Dagtilbudsområdet Det forventede merforbrug vedr. demografien ventes ikke at kunne finansieres indenfor den eksisterende ramme, hvor merudgiften indgår i den fælles tillægsbevilling, der rejses i forlængelse af økonomiraporten. Børn og Unge med særlige behov: -Specialinstitutioner Merudgiften på 8,4 mio. kr. vedr. overhead foreslås finansieret både ved budgetomplaceringer indenfor området samt via tillægsbevilling. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forventet regnskab udgør pr. juni måned 262,0 mio. kr. Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget på 262,9 mio. kr. fremgår det at udvalget har et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De 0,9 mio. kr. vedrører udisponerede puljemidler. De øvrige kommunale opgaver forventes at balancere. Socialudvalget Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget, fremgår det, at der forventes et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. Acadre Side 11

12 Mindreforbrug pr. juni Heraf takstinstitutioner Mindreforbrug hjælpemidler tillægsbevilling søges (Høreapparater) Overførsel af midler til projekter på Gudbjerg Plejecenter 17,8 mio. kr. -1,0 mio. kr. -6,0 mio. kr. -3,1 mio. kr. Reelt mindreforbrug 7,7 mio. kr. Ældreområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 15,8 mio. kr. der primært vedrører Fritvalgspuljen - mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Pulje til dyre enkeltsager mindreforbrug 1,8 mio. kr. Sosu-uddannelsen merforbrug 1,4 mio. kr. Pulje vedr. overførsel fra 2011 mindreforbrug 4,6 mio. kr. Hjælpemidler - mindreforbrug 5,1 mio. kr. (tillægsbevilling -6,0 mio. kr - merforbrug 0,9 mio. kr.) Det forventes at fritvalgspuljen i lighed med regnskab 2012 udviser et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsaligt projektet Nye veje til et aktivt liv der har til formål, at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed øge livskvaliteten. Af overførslen fra 2011 er afsat budget til ombygning på Gudbjerg Plejecenter. Socialområdet har samlet set et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der vedrører Socialfagligt Center mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Takstinstitutioner - mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Sekretariatet forventes at have et merforbrug på 0,9 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: I forbindelse med at sagsbehandlingen på høreapparater er overgået til regionen pr. 1. januar, er Svendborg Kommune via bloktilskuddet reduceret med 6 mio. kr. Der søges dermed en tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Nærdemokratiudvalget På Nærdemokratiudvalgets område forventes budgettet at holde. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område Administration forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Pulje på 14,2 mio. kr. vedrørende nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% indlagt under Økonomiudvalget. Acadre Side 12

13 Kommunen vil ikke blive reguleret for nedskrivning i forbindelse med midtvejsreguleringen. Indlagt negativ pulje på -10,6 mio. kr. vedrørende overførsel mellem årene. Puljen forventes udlignet ved mindreforbrug på andre områder. Indgået forligsaftale med Scan-Hide vedr. betaling af særbidrag for afledning af forurenet spildevand. Svendborg Kommune har indgået aftale om betaling af 1,8 mio. kr., for at undgå et erstatningskrav mod kommunen. På tjenestemandspension forventes et mindreforbrug 2,0 mio. kr., som skyldes faldende udgifter til genforsikringspræmie pga. pension samt en regulering fra tidligere år. På forsikringsområdet ses et merforbrug på erstatninger på arbejdsskader, som forventes udlignet med et mindreforbrug på bygnings- og løsøreskader, autoskader, ansvarsskader samt øvrige skader. Effektiviseringspuljen, omstillingspuljen samt den gl. indkøbsbesparelsespulje forventes det samlede budget at holde. Overførselsindkomster: I forbindelse med tilpasning af resultatoversigten er området opdelt på følgende udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget, Børn og Ungeudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget. Pr. 31. marts forventes et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr. På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et netto merforbrug på 0,2 mio. kr., men der er væsentlige afvigelser på de enkelte områder jævnfør nedenstående: Forventet mindreforbrug til beskæftigelsesindsats på 4,5 mio. kr., vedrørende forsikrede ledige, revalidender og sygedagpengemodtagere. Forventet merforbrug til sociale ydelser på 22,2 mio. kr. Især på kontanthjælpsområdet er der merforbrug som følge af flere personer på ydelsen end budgetteret. Tilstrømningen af kontanthjælpsmodtagere skyldes blandt andet den afkortede dagpengeperiode. Samtidig er afgangen fra kontanthjælpsområdet reduceret som følge af reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet. Ligeledes er udgifter til den nye uddannelsesordning for ledige, der har mistet retten til dagpenge. Forventet mindreforbrug på sygedagpengeområdet på 18,3 mio. kr. Antal sygedagpengesager er generelt faldende, og ligger således under det budgetterede antal. Forventet merforbrug vedr. forsikrede ledige på 0,8 mio. kr. Området finansieres af beskæftigelsestilskuddet, der budgetmæssigt hører under Økonomiudvalgets område. På Børn og Ungeudvalgets område forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., som består af et forventet mindreforbrug på 42 tabt arbejdsfortjeneste og 41 merudgifter med i alt 1,9 mio. kr. og en forventet mindreindtægt på 3,6 mio. kr. på statsrefusion dyre enkeltsager. Indtægtsbudgettet for statsrefusion dyre enkeltsager er forhøjet med 5,8 mio. kr. fra og frem i lov og cirkulæremidler. På Sundheds- og forebyggelsesudvalgets område forventes budgettet at balancere, men flere faktorer gør, at der knytter sig stor usikkerhed til prognosen. På Socialudvalgets område forventes budgettet pt. ingen afvigelser Acadre Side 13

14 På området Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. forventes en merudgift på 12,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes: På området førtidspension forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes en større afgang en forventet samt færre tilkendelser af førtidspension pga. ny lov på området. På området boligstøtte forventes budgettet samlet at holde. Der ses et mindreforbrug på boligydelse samt en merforbrug på boligsikring. Efter overgangen til Udbetaling Danmark ses et fald i antallet af ydelsesmodtagere på begge områder. På området Seniorjob forventes en merudgift på 15,0 mio. kr. Der er pt. med nuværende antal personer en merudgift på 11,3 mio. kr., men området forventes at stige yderligere, da flere vil falde ud af dagpengesystemet. Kommunen er forpligtiget til at betale et kompensationsbeløb, svarende til dagpenge, hvis der ikke kan skaffes et seniorjob. Tiltag til budgetoverholdelse Arbejdsmarkedsudvalgets område: Områderne Beskæftigelsesindsats og Sociale ydelser er omfattet af budgetgarantien. Selvom det vurderes at udgifterne på landsplan overstiger aftaleniveauet i økonomiaftalen, gennemføres der ikke nogen midtvejsregulering af budgetgarantien i, da der i andre dele af den kommunale økonomi er finansiering til at dække merudgifterne. Sygedagpengeområdet er ikke omfattet af budgetgarantien. Børn og Ungeudvalgets område: På overførselsindkomster forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., fordelt med mindreforbrug på kontante ydelser med 1,9 mio. kr. og mindreindtægt på statsrefusion til dyre enkeltsager med 3,6 mio. kr. Mindreindtægten på 3,6 mio. kr. indgår i fælles tillægsbevillingssag, der rejses i forlængelse af økonomirapporten. Problemet er løst i 2014 og overslagsårene jf. budgetforslag til 1. behandling af budget Socialudvalgets område: Ændringer i organiseringen på Svendborg Sygehus (FAM) medførte en betydelig stigning i aktivitetsniveauet i 2. halvår af 2012, dog med aftagende tendens i de 2 sidste måneder af året. Ændringer i sygehusstrukturen i afregningssystemet pr. 1. januar virker reducerende på medfinansieringen og virkningen af forebyggende initiativer på ældreområdet er iværksat pr. 1. juni med henblik på reducerende effekt. Økonomiudvalgets område: - Renter Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 32,3 mio. kr. som primært vedrører puljen til imødegåelse af renterisiko. Acadre Side 14

15 Tiltag til budgetoverholdelse Der forventes overført 33,2 mio. kr. til 2014 til puljen til imødegåelse af renterisiko. Der søges tillægsbevilling på netto 0,9 mio. kr. Anlæg Udvalget for Miljø og Teknik Pr. 30. juni forventer Udvalget for Miljø og Teknik, et netto mindreforbrug på ca. 23,6 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært. Anlæg og Ejendom: Der forventes et mindreforbrug på ca. 9,0 mio. kr. på byggemodningen i Tankefuld. Dette skyldes billigere udbud, færre udgifter til arkæologiske udgravninger samt uforudsete udgifter. Heraf besluttede Byrådet den 25. juni, at der reserveres 1,9 mio. kr. til dækning af mindre provenu ved salg af grunde med rabat. Samtidig er projektet udvidet med Tankefuld Plads, hvor det ikke er muligt at udføre aptering i år. Beløbet forventes overført til Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. renovering af Christiansminde. Projektet afventer nogle tilladelser fra Naturstyrelsen, som bevirker, at færdiggørelsesarbejdet må udskydes til Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. vedr. Innovationsprojekter under trafiksikkerhed. Beløbet forventes overført til 2014, og skal være medfinansierede til 3 cykelstiprojekter på Tåsinge, Thurø og i Hesselager. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. vedr. de ændrede tilkørselsforhold til Fakta og det tidligere posthus. Der forventes en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr. vedr. cykelstien mellem Vejstrup og Øster Åby, da Vejdirektoratet har givet endelig tilsagn om medfinansiering. Beløbet ønskes overført til 2014 til de eksisterende rådighedsrammer til trafiksikkerhed. Der forventes stadig et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. cykelstiprojekterne A.P. Møllersvej og Østre Havnevej. Projekterne er færdige, og er ved at blive revideret. Herefter mangler kun indbetalingen til medfinansiering fra Vejdirektoratet. Beløbet er reserveret til iværksætterhuset. Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. vedr. Trafiksikkerhedskampagnen Unge på cykel i Svendborg. Projektet afsluttes i år, men medfinansieringen fra Vejdirektoratet forventes først i Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. vedr. Ny trafikterminal. Mindreforbruget skyldes generelt lave priser samt en betydelig besparelse på telematri. Beløbet er reserveret til iværksætterhuset. Der forventes et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. vedr. de fremrykkede skoleprojekter under det innovative energispareprojekt. Projekterne er i gang, og de resterende udgifter forventes at falde i Derfor ønskes beløbet overført. Erhvervskontakten: Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. vedr. byfornyelse. Dette er både på den årlige rådighedsramme, de afsatte beløb til bygningsforbedringsudvalget 2011 og 2012 samt de afsatte midler til Egense forsamlingshus. Egense forsamlingshus bliver Acadre Side 15

16 gennemført uden kommunal medfinansiering. Der er pt. ikke gang i så mange projekter, men restbeløbene ønskes overført til 2014 til projektet renovering bymidten. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedr. Digitalisering af byggesagsarkivet. Udbuddet har været billigere en forventet, og beløbet forventes overført til indkøbsbesparelsespuljen i. Erhvervsudvalget Der er ingen budgetlagte anlægsprojekter. Udvalget for Kultur og Plan På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 26,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Mindreforbrug på Kultur og fritidsområdet med 2,1 mio. kr., hvilket primært skyldes at puljen til lokale initiativer samt puljerne til renovering af klubhuse og idrætshallerne ikke er fuldt udnyttet. Mindreforbrug på Byg, Plan og Erhverv med 24,0 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreindtægt på jordforsyningsområdet med netto 9,2 mio. kr. samt mindreforbrug på byfornyelse på 6,8 mio. kr. og øvrige anlæg på 26,4 mio. kr. - Mindreindtægten på jordforsyningen fordeler sig hovedsageligt på en mindreindtægt for Tankefuld på 8,6 mio. kr., mindreindtægt for tilbageført salg af areal ved Præstevænget/Brydegårdsvej 4,3 mio. kr. og mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. jordforsyning i landdistrikter. - Mindreforbruget vedrørende byfornyelse ønskes overført til brug for projektet renovering Bymidten. - Mindreforbruget vedrørende øvrige anlæg vedrører primært omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum med 11,0 mio kr. samt Iværksætterhuset med 13,3 mio. kr. Udvalget for Børn og Unge Den oprindelige anlægsramme var på 31,0 mio. kr., men efterfølgende er der i forbindelse med 2012 overført et anlægsbudget på i alt 37,1 mio. kr., incl. en forventet salgsindtægt på -7,1 mio. kr. for Hjortøhus. Herudover er der bevilget en deponering på 2,1 mio. kr. i forbindelse med en renovering af Mødrehusets lejlighed i Byparken. Forventet regnskab pr. juni for anlæg viser et forbrug på 60,7 mio.kr., hvilket er 5,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 66 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at salget af skolebygninger ikke forventes realiseret i, samt forbruget på Tilpasning af de fysiske rammer kun forventes at udgøre 0,5 mio. kr. i på dagtilbudsområdet. Salget af skolebygninger forventes ikke realiseret i, hvorfor salgsindtægten på -23,7 mio. kr. søges overført til Den afsatte ramme på dagtilbudsområdet til Tilpasning af de fysiske rammer på 26,4 mio. kr. forventes overført til Acadre Side 16

17 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Vedr. færdiggørelse af anlægsprojektet den nye Tandklinik forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Korrigeret budget udgør 0,7 mio. kr., som er overfør fra Resterende udgifter på projektet på 0,1 mio. kr. forventes afholdt i indeværende år, og resterende mindreforbrug på 0,6 mio. kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutningen. Socialudvalget Socialudvalgets anlægsbudget fordeler sig i primært til færdiggørelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej og renovering af boliger på Tvedvej. Begge anlægsprojekter er afsluttet. Herudover er der opstart på opførelsen af 12 nye boliger på Ryttervej til beboere med handicap. Den samlede kommunale udgift til boligerne på Ryttervej er 4,19 mio. kr. fordelt over og Bevillingen er godkendt af Byrådet i december 2012, og boligerne forventes at stå klar til brug i foråret Det forventes, at det korrigerede anlægsbudget svarer til forbruget i. Økonomiudvalget Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På anlæg under Administration forventes en mindreindtægt på 7,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Salg af ejendomme forventes en mindreindtægt på 8,0 mio, på grund af et usikkert marked. Forventet salg er nedskrevet med 2,0 mio. kr., da der pt. kun er solgt en ejendom. Etablering af elektronisk arkiv forventes at give et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., Omlægningen til elektronisk arkiv vil foregå over 2 år. Anvendelse af udviklingspulje vedr. Salg af grund Christiansminde på 10,2 mio. kr.: Renovering af Christiansminde Anlægsmidler til lystbådehavn Etablering af biblioteksfilial i Skårup Iværksætterhus 3,2 mio. kr. 4,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 1,8 mio. kr. Negativ anlægspulje til Iværksætterhus på 2,7 mio. kr., som finansieres af forventet mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter: ny trafikterminal cykelprojekt A.P. Møllersvej + Ø. Havnevej tandklinik Finansieringsoversigt Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse Der forventes en samlet mindreindtægt på 6,3 mio. kr. som primært kan henføres til mindreudgift til afdrag på budgetlagte lån på 1,6 mio. kr. og mindreindtægt på lån til Iværksætterhus på 7,7 mio. kr. Acadre Side 17

18 Tiltag til budgetoverholdelse Der søges tillægsbevilling på mindreudgiften på 1,4 mio. kr. vedr. afdrag budgetlagte lån m.m. Låneoptagelse på 7,7 mio. kr. til Iværksætterhus forventes overført til Finansforskydninger: Under finansforskydninger forventes et samlet merforbrug på 50,3 mio. kr. som primært skyldes: Forventet mindreindtægt på netto ca. 68 mio. kr. i forbindelse med Udbetaling Danmark. Beløbet er skønnet ud fra, hvad der netto må forventes at komme mindre ind i forudbetalt refusion ultimo året, til afregning året efter (pension). Forventet frigivelse af deponering vedr. kvalitetsfondsmidler på 19,0 mio. kr. beregnet ud fra forventede anlægsudgifter i. Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten på 1,5 mio. kr. vedr. pavilloner søges overført til Der søges tillægsbevilling på merindtægten på 19 mio. kr. vedr. deponering. Acadre Side 18

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012 Svendborg Kommune Økonomirapport Januar kvartal 2012 (Pr. 31. marts 2012) Acadre 12-472 Side 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 Sammenfatning...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Juli kvartal 2014

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Juli kvartal 2014 Svendborg Kommune Økonomirapport Juli kvartal (Pr.30. September ) Acadre 14-1727 Side 1 Økonomirapport juli kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485 Acadre 09/12485 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...4 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Befolkningsudvikling...10

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere