VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL:"

Transkript

1 VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER DIN SIKKERHED OG ANDRES ER DET VIGTIGSTE Denne vejledning og apparatet selv indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler, som skal læses og overholdes på alle tidspunkter. Dette er opmærksomheds-symbolet, hvad angår sikkerhed, som advarer brugere om potentielle risici for dem selv og andre. Alle sikkerhedsadvarsler indledes med opmærksomheds-symbolet og de følgende udtryk: FARE: ADVARSEL: Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil forårsage alvorlig kvæstelse. Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan forårsage alvorlig kvæstelse. Alle sikkerhedsadvarsler indeholder specifikke oplysninger om den foreliggende potentielle fare/advarsel, og angiver, hvordan man reducerer risikoen for kvæstelse, beskadigelse og elektrisk stød som følge af ukorrekt anvendelse af apparatet. Følg nøje de følgende instruktioner: Installering og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret tekniker i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale sikkerhedsregler. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, med mindre det specifikt er angivet i brugervejledningen. Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen, før der udføres noget installeringsarbejde. Lovgivningen kræver jording af apparatet. Strømkablet skal være langt nok, til at apparatet kan tilsluttes stikkontakten, efter det er sat i stikdåsen. Hiv ikke i strømkablet for at trække stikket ud af apparatet. De elektriske komponenter må ikke være tilgængelige for brugeren efter installering. Rør ikke ved apparatet med nogen våd kropsdel, og betjen det ikke med bare fødder. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og kendskab til apparatet, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Beskyttelse af kunde: Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele medmindre det specifikt anbefales i vejledningen. Alle andre vedligeholdelsesarbejder skal udføres af en kvalificeret tekniker. Når der bores gennem væggen, skal du være opmærksom på ikke at beskadige elektriske forbindelse og/eller rør: Luftaftræk skal altid ledes udenfor. Producenten afviser alt ansvar for nogen skade, der er forårsaget ved ukorrekt anvendelse eller forkerte indstillinger. Passende vedligeholdelse og rengøring sikrer gode driftsforhold og den bedste ydelse af apparatet. Fjern regelmæssigt alt fastsiddende snavs på overfladerne, så ophobning af fedt undgås. Fjern og rengør eller udskift filteret regelmæssigt. Tilbered aldrig mad med flammer (flambering) under apparatet. Brugen af åben ild kan forårsage brand. Udsugningsluften må ikke udledes i kanaler, der bruges til udledning af forbrændingsdamp fra gasvarmere eller varmeapparater, der bruger andre brændbare materialer. Apparatet skal have sin egen udledningsudgang. Alle nationale krav af art i CEI EN skal strengt overholdes. Hvis emhætten bruges samtidigt med andre apparater der bruger gas eller andre brændbare materialer, må det negative tryk i rummet ikke overstige 4 Pa (4x 10-5 bar). Af denne grund skal det sikres, at rummet er godt ventileret. Efterlad ikke stegepander uden opsyn ved stegning, da stegeolie kan antændes. Før lyspærerne berøres, sikres det, at de er kolde. Brug ikke eller efterlad ikke emhætten uden at lyspæren er isat korrekt, da dette kan forårsage elektrisk stød. Emhætten er ikke et køkkenbord og der må derfor ikke placeres nogen objekter ovenpå den, og den må ikke overbelastes. Under alt installerings- og vedligeholdelsesarbejde skal der bæres egnede arbejdshandsker. Dette apparat er ikke egnet for udendørs brug. Bortskaffelse af husholdningsapparater Dette apparat er fremstillet af genanvendelige materialer. Bortskaf det i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Før kassering skæres elkablet af. For yderligere information om behandling, genindvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater, bedes du kontakte dine lokale myndigheder, indsamlingsservice for husholdningsaffald eller den butik, hvor du købte apparatet. GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG. DK1

2 INSTALLERING Efter udpakning af apparatet checkes det for eventuelle transportskader. I tilfælde af problemer kontaktes forhandleren eller din nærmeste After-sales service. For at forebygge skader bør apparatet kun fjernes fra sin flamengoindpakning, når den skal til at installeres. FORBEREDELSE TIL INSTALLERING ADVARSEL: Dette er et tungt produkt; Emhætten bør kun løftes og installeres af to eller flere personer. Afstanden mellem gryder og pander ovenpå komfuret og bunden af emhætten må ikke være mindre end 50 cm for elektriske komfurer og 65 cm for gas- eller blandede komfurer. Før installering checkes også de minimumsafstande, der er angivet i komfurets vejledning. ELEKTRISK TILSLUTNING Sørg for, at den spænding, der er specificeret på apparatets kapacitetsplade, er den samme som forsyningsspændingen. Denne information kan findes på indersiden af emhætten, under fedtfilteret. Udskiftning af elkabel (type H05 RR-F 3 x 1.5 mm) skal udføres af en autoriseret elektriker. Kontakt et autoriseret servicecenter. Hvis emhætten er udstyret med et elektrisk stik, sluttes stikket til en stikkontakt, som opfylder de gældende regler, placeret på et tilgængeligt sted. Hvis der ikke er et stik (direkte ledningstilslutning til strømforsyningen) eller hvis stikkontakten ikke er placeret på et tilgængeligt sted, installeres en standardiseret dobbeltpolet kontakt, som vil sikre fuld isolering fra strømforsyningen i tilfælde af kategori III overspændingsforhold, i overensstemmelse med installeringsregler. GENERELLE ANBEFALINGER Før brug Fjern beskyttelsespappet, beskyttende film og klistermærker fra udstyret. Undersøg apparatet for eventuelle transportskader. Under brug For at undgå skader må der ikke placeres vægt på apparatet. Udsæt ikke apparatet for vejr- og vindforhold. OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN Bortskaffelse af emballage Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet ( ). Derfor skal de forskellige dele af emballagen bortskaffes på ansvarlig vis og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders regler vedrørende bortskaffelse af affald. Bortskaffelse af produktet - Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). - Ved at sikre, at dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. - Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal bringes til et egnet indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. DK2

3 FEJLFINDINGSOVERSIGT Apparatet virker ikke: Undersøg om strømforsyningen virker og om apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sluk for apparatet og genstart det for at se, om fejlen varer ved. Emhættens udsugningsniveau er ikke tilstrækkeligt: Kontrollér hastigheden for udsugning og juster efter behov: Kontrollér, at filtrene er rene: Kontrollér luftaftrækkene for tilstopninger; Lyset virker ikke; Kontrollér lyspæren og udskift den om nødvendigt; Kontrollér, at lyspæren er sat korrekt i; SERVICE Før Service kontaktes: 1. Forsøg om du selv kan løse problemet med hjælp af forslagene, der er angivet i "Fejlfindingsguiden". 2. Sluk for apparatet og tænd igen for at se, om fejlen varer ved. Hvis fejlen stadig forekommer efter ovenstående kontroller, tages kontakt til den nærmeste After-sales service. Angiv altid: en kort beskrivelse af fejlen; apparatets præcise type og model; servicenummeret (nummer efter ordet Service på kapacitetspladen) der findes inden i apparatet. Servicenummeret er også angivet på garantihæftet; din fulde adresse; dit telefonnummer. Hvis der kræves reparationer, kontakt venligst en autoriseret After-sales service (for at garantere, at der vil blive brugt originale reservedele, og at reparationer vil blive udført korrekt). RENGØRING ADVARSEL - Brug aldrig damprensningsudstyr. - Afbryd apparatet fra strømforsyningen. VIGTIGT: Brug ikke ætsende eller slibende rensemidler. Hvis nogen af disse produkter kommer i kontakt med apparatet ved et uheld, tørres det straks af med en fugtig klud. Rengør overfladerne med en fugtig klud. Hvis det er meget snavset, tilføjes nogle få dråber opvaskemiddel i vandet. Slut af med en tør klud. VIGTIGT: Brug ikke slibende svampe eller metalskrabere eller skuresvampe. Med tiden kan disse ødelægge den lakerede overflade. Brug rengøringsmidler specielt beregnet til rengøring af apparatet og følg producentens vejledninger. VIGTIGT: Rengør filtrene mindst en gang om måneden for at fjerne rester af olie eller fedt. DK3

4 VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL: - Brug sikkerhedshandsker. - Afbryd apparatet fra strømforsyningen. FEDTFILTRE Metalfedtfilteret har ubegrænset brugstid. Det bør vaskes mindst en gang om måneden, enten i hånden eller ved at sætte det i opvaskemaskinen (brug et kort program og lav temperatur). Hvis det vaskes i opvaskemaskinen, bliver fedtfilterets overflade mat. Dette nedsætter ikke dens funktionsdygtighed. For at fjerne filteret trækkes håndtaget ud. Efter filteret er blevet vasket og tørret, sættes det på plads ved at følge proceduren i omvendt rækkefølge. UDSKIFTNING AF HALOGENLAMPER ADVARSEL: - Brug kun 20W MAX - G4 halogenlamper. 1. Afbryd emhætten fra strømforsyningen. 2. Indsæt bladet af en lille flad skruetrækker, hvor det er angivet af de tre punkter, og løft dækglasset fra sin plads med et forsigtigt tryk. 3. Fjern den defekte lyspære og udskift den med en ny. 4. Sæt dækglasset på plads igen (fjederlås). AKTIVT KULFILTER (Kun filtermodeller): Kulfilteret skal vaskes en gang om måneden i opvaskemaskinen ved den højest mulige temperatur og ved brug af et standard opvaskemaskinemiddel. Det anbefales, at der ikke sættes noget andet i opvaskemaskinen, når filteret vaskes. Efter vask skal kulfilteret reaktiveres ved at lægge det i en ovn ved en temperatur på 100 C i 10 minutter. Udskift kulfilteret hvert tredje år. Isætning af kulfilter: 1. Fjern fedtfilteret. 2. Fjern filterrammen ved at dreje "g" skruerne Sæt "i" kulfilteret ind i filterholderen "h". For at sætte filterholderen og fedtfilteret på plads igen, følges proceduren i omvendt rækkefølge. DK4

5 MEDFØLGENDE DELE Fjern alle komponenter fra deres indpakning. Kontrollér, at alt er inkluderet. Samlet emhætte med motor, lyspærer, udsugningspanel og fedtfiltre installeret. 1 beslag til aftræksrør 1 beslag til emhætte Monterings- og brugervejledning 1 indstalleringsskabelon 6 Ø 8mm vægplugs 6 Ø 5x45 skruer 2 Ø 2.9x6.5 skruer 2 Ø 3x9 skruer 1 - Torx T10 mellemstykke 1 - Torx T20 mellemstykke 1 udledningsrør mellemstykke, Ø INSTALLERING - FORBEREDENDE MONTERINGSVEJLEDNING Emhætten er designet til at blive installeret og brugt enten som en "udsugningsmodel" eller som en "filtermodel". Udsugningsmodel Mados og damp suges ud og ledes uden for huset gennem en udledningskanal (medfølger ikke), som er fastgjort på emhættens dampudtag. Sørg for, at typen af fitting mellem emhættens dampudtag og udledningskanalen passer korrekt på begge. VIGTIGT: Hvis de allerede er installeret, fjernes kulfiltre. Filtermodel Luften filtreres gennem et af kulfiltrene og sendes derefter tilbage til rummet. VIGTIGT: Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation omkring emhætten. Før brug af emhætten skal det sikres, at kulfiltre er installerede. Emhætten bør ikke installeres på særligt snavsede steder, ved vinduer, døre eller varmekilder. Emhætten sælges med de nødvendige komponenter til installering på de fleste typer af vægge eller lofter. Dog bør en kvalificeret tekniker spørges for at kontrollere, at de medfølgende dele er egnede til væg-/lofttypen. INSTALLERINGSSTØRRELSER sideskabe 600 mm min (1) 900 mm min (1) sideskabe 65 cm (gas eller blandet komfur) 50 cm (elektrisk komfur) (1) afhængig af emhættens bredde midterlinje komfuroverflade DK5

6 INSTALLERING - MONTERINGSVEJLEDNING Før installeringsproceduren påbegyndes, fjernes udsugningspanelet, fedtfilteret og kulfilterrammen (hvis installeret) fra emhætten. Gør dette ved at følge proceduren nedenfor: a. Træk panelet (FORSIDEN) nedad. b. Med en tang skrues sikkerhedsskruen S af. c. Tag den af hængslerne bagi. Fjern fedtfilteret og kulfilterrammen ved at følge vejledningen, der kan findes i det korresponderende afsnit for vedligeholdelse. Vejledningen nedenfor, i nummereret orden, henviser til tegningen på næste side, som er nummereret i overensstemmelse hermed. 1. Tegn en midterlinje på væggen, op til loftet. 2. Skær skabelonen ud efter linje H6 og placér borediagrammet på væggen (sæt det fast med tape). Den lodrette midterlinje, der er trykt på boreskabelonen, skal være over midterlinjen, der er tegnet på væggen. Den nederste kant af borediagrammet skal svare til den nederste kant på emhætten. 3. Placér beslaget på boreskabelonen, så det dækker den skraverede trekant. Markér og bor derefter to huller. Fjern boreskabelonen og sæt 2 vægplugs ind i væggen. Fastgør emhættens beslag til vægplugsene med 2 skruer. 4. Placér emhætten på beslaget. 5. Justér afstanden mellem emhætten og væggen. 6. Justér emhætten, så den hænger helt vandret. 7. Fra indersiden af emhætten markeres de to emhættefikseringshuller. 8. Fjern emhætten fra beslaget. 9. Bor hullerne (Ø 8 mm). 10. Sæt 2 plugs ind i væggen. 11. Fastgør G beslaget til aftræksrøret til væggen i loftshøjde. Den lille revne i midten skal ligge over midterlinjen, der er tegnet på væggen (trin 1). Bor 2 huller (Ø 8 mm) og isæt de 2 vægplugs. 12. Fastgør med 2 skruer. 13. Anbring emhætten på det nederste beslag. 14. Fastgør emhætten til væggen i dens endelige placering med de 2 skruer. 15. Tilslut udsugningsslangen til fittingen B. Slangen skal vende udad (udsugningsmodel) eller mod deflektoren (filtermodel). Deflektoren F skal fastgøres på G beslaget til aftræksrøret med 2 skruer. 16. Tilslut strømforsyningen. 17. Sæt aftræksrørene på plads over emhætten, så de dækker udsugningsenheden helt. 18. Udtræk den øverste sektion og fastgør (18a) til aftræksrørets beslag G (18b) med to skruer. Sæt kulfilterrammen og fedtfiltrene på plads igen. 19. Installering af udsugningspanel: a. Sæt panelet ind over tapperne på emhætten. b. Lås panelet på plads ved at fastgøre låsene S på tapperne med en tang (sørg for, at de sidder godt fast). c. Vip panelet for at lukke udsugningsområdet, og fastgør tapperne ved at trykke fast. VIGTIGT: Sørg altid for, at panelet sidder godt på plads. Kontrollér, om emhætten virker ved at følge vejledningen i afsnittet for brug af emhætten. DK6

7 DK7

8 BESKRIVELSE OG BRUG AF EMHÆTTEN 1. Betjeningspanel. 2. Fedtfilter (over udsugningspanelet). 3. Halogenlamper. 4. Teleskopaftræksrør. 5. Sensorer. 6. Udsugningspanel. Digitalt betjeningspanel med sensorer 1. Knap til motor OFF/Stand-by 2. Knap til forøgelse af hastighed 3. Knap til sænkning af hastighed 4. Knap til ON/OFF lys 5. Knap til nulstilling af fedtfilteralarm 6. "6. sans" /"Air Quality Control" knap (fungerer automatisk) 7. Nulstilling af kulfilteralarm LD1 angiver hastighed 1 LD2 angiver hastighed 2 LD3 angiver hastighed 3 LD4 angiver hastighed 4 LD5 angiver funktionstilstand "Air Quality Control" 1. Knap motor OFF/Stand-by For at sætte emhætten i Stand-by trykkes på 1 i mindst 2 sekunder. Dette gør alle knapper aktive, sætter emhætten i Standby-tilstand (emhætten er klar til drift, knapperne "1" og "6" tændes) og "6. sans" tilstanden aktiveres. Tryk på knappen "1" igen i mindst 2 sekunder for at sætte emhætten i OFF-tilstand og deaktivere alle knapper med undtagelse af knappen "4". 2. Knap til sænkning af hastighed 3. Knap til forøgelse af hastighed Motorens hastighed kan øges eller sænkes, fra hastighed et op til stærk hastighed og omvendt, ved at trykke på henholdsvis knapperne "2" og "3". Tryk og hold knapperne "2" eller "3" nede for at blive ved med at øge/sænke hastigheden i intervaller på et sekund. Den aktuelle hastighed vises i bjælken, som gradvist vil forlænges, i fastsatte intervaller, afhængig af den indstillede hastighed og i overensstemmelse med følgende: Hastighed 1 LED "LD1" tændt. Hastighed 2 LEDs "LD1" og "LD2" er tændt. Hastighed 3 LEDs "LD1", "LD2" og "LD3" er tændt. Hastighed 4 (stærk hastighed) LEDs "LD1", "LD2" og "LD3" er tændt, LED "LD4" blinker. Bemærk: Hastighed 4 er den stærke hastighed og er tidsindstillet. Som standard vil emhætten køre ved denne hastighed i 5 minutter, hvorefter den vil fortsætte i hastighed 2. For at deaktivere denne funktion før de 5 minutter er gået, tryk "2". 4. Knap til ON/OFF lys Tryk på knappen for gradvist at tænde/slukke for lysene og variere deres styrke. DK8

9 5. Knap til nulstilling af fedtfilteralarm Efter 80 timers drift tændes ON knappen for at angive, at fedtfilteret behøver rengøring. Når fedtfilteret er blevet rengjort, trykkes på "5" i mindst 3 sekunder, mens emhætten er tændt/on og kører ved en hvilken som helst hastighed. 6. Knap "6. sans" /"Air Quality Control" (fungerer automatisk) VIGTIGT: Denne funktion aktiveres ikke, hvis emhætten er slukket/off. Med Automatisk drift kan emhætten arbejde i to forskellige tilstande. For at indstille en af tilstandene trykkes på knappen "6", indtil den ønskede tilstand aktiveres. "6. sans" tilstanden (knap "6" tændes) sikrer korrekt udsugning af mados og damp, baseret på de opfangede forhold i omgivelserne. Under madlavning reagerer systemet straks på en forøgelse af damp/os, og forbliver i den indstillede hastighed i mindst 1 minut, før den går tilbage til en lavere hastighed eller slukker. Ved slutningen af madlavningen, når forholdene i omgivelserne igen er som før madlavningen, slukker systemet: Men hvis forholdene er lignende standbyparametrene, vil emhætten slukkes 30 minutter senere, selvom standby-parametrene ikke reelt er nået. "Air Quality Control" tilstanden ("LD5" tændes) bruger emhætten som et luftovervågningssystem, der sikrer en højt niveau for luftkvaliteten. Systemet reagerer straks på en forøgelse af damp/os, og forbliver i den indstillede hastighed i mindst 1 minut, før det går tilbage til en lavere hastighed eller slukker. Efter effekten af damp er væk, når forholdene i omgivelserne igen er som før madlavningen, slukker systemet: Bemærk: Hver gang emhætten går fra OFF til Standby-tilstand, går systemet i "6. sans" tilstand. For at forlade Automatisk drift, tryk på knapperne "2" eller "3" ("LD5" led eller knappen "6" slukkes), sænk eller øg den automatiske hastighed med et trin eller tryk på "1" for at gå tilbage til Standby-tilstand. 7. Knap til nulstilling af kulfilteralarm Efter 320 timers drift, hvor emhætten er ON, tændes knappen til nulstilling af filteralarm for at angive, at kulfilteret har behov for rengøring. Når kulfilteret er blevet rengjort, trykkes på "7" i mindst 3 sekunder, mens emhætten er tændt/on, og kører ved en hvilken som helst hastighed, for at nulstille filteralarmen. I standardtilstand, er det elektroniske system indstillet til kun at give meddelelser for fedtfilteret. For at aktivere meddelelser for kulfilteret, placeres emhætten på Stand-by og derefter trykkes på knapperne "5" og "7" i 3 sekunder. Aktivering bekræftes ved, at knapperne "5" og "7" blinker i 3 sekunder. Gentag handlingen for at deaktivere kulfilter meddelelser. Knap "5" vil blinke i 3 sekunder. Hver gang en status ændres, høres et forlænget "bip". Automatisk sensorkalibrering Systemet kræver automatisk sensorkalibrering. Denne kalibrering udføres med motoren slukket, under den første installering såvel som hver gang strømforsyningen er afbrudt. Denne handling bekræftes ved at knap "6" blinker og knap "1" tændes. Manuel sensorkalibrering Systemet kan også manuelt tvinges til at udføre kalibreringsproceduren således: Sæt emhætten i Stand-by og tryk på "6" i 5 sekunder. Denne handling bekræftes ved at knap "6" blinker og knap "1" tændes. Denne handling bør udføres når: emhætten bliver installeret for første gang; der er en strømafbrydelse, der varer flere timer eller dage; der sker en meget hurtig temperaturændring i køkkenet. Sensortest Sensortesten udføres løbende under automatisk drift. I tilfælde af fejl blinker knapperne "1" og "6" (kontakt kundeservice). I dette tilfælde vil det stadig være muligt at bruge emhætten i manuel tilstand. Bemærk: For at optimere sensorernes ydelse: hold altid sensorområdet rent og fri for eventuelle hindringer, der kan forhindre luften i at nå sensorelementet; sørg for at ingen vand- (eller væske-) sprøjt når sensoren; undgå at sensoren kommer i kontakt med organiske opløsningsmidler, silikoneresin og ammoniak. DK9

10 Valg af komfuroverfladen Denne handling optimerer emhættens automatiske drift. Slå emhætten over på OFF. Tryk på knapperne "2" og "3" på samme tid i 5 sekunder, indtil det anvendte komfur vises, i henhold til følgende: LD1 LEDs tændt = gaskomfur LEDs LD1+LD2 tændt = induktionskomfur LEDs LD1+LD2+LD3 tændt = elektrisk komfur Komfurtypen kan vælges ved at trykke på knapperne "2" og "3". Ti sekunder efter komfurtypen er blevet valgt, vil den automatisk blive gemt af systemet. Gemning af valget vil blive bekræftet, ved at valget selv blinker 3 gange. Når valget er blevet gemt, vil emhætten slukkes. Bemærk: Komfurtypen er som standard sat til gaskomfur. VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL: - Afbryd apparatet fra strømforsyningen. Rengøring af udsugningspanel: Demontering: Træk panelet (FORSIDEN) nedad. Rengøring: Udsugningspanelet skal rengøres lige så ofte som fedtfilteret. Brug en fugtig klud og et mildt, flydende rengøringsmiddel. Brug ikke produkter, der indeholder slibemidler. BRUG IKKE ALKOHOL! Montering: Panelet skal påsættes forfra ved at hængslerne sættes på tapperne på emhætten. ADVARSEL: Kontrollér altid, at panelet sikker korrekt fastgjort. DK10

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL:

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER DIN SIKKERHED OG ANDRES ER DET VIGTIGSTE Denne vejledning og apparatet selv indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler, som skal læses og overholdes på alle tidspunkter. Dette

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL:

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER DIN SIKKERHED OG ANDRES ER DET VIGTIGSTE Denne vejledning og apparatet selv indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler, som skal læses og overholdes på alle tidspunkter. Dette

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL:

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER DIN SIKKERHED OG ANDRES ER DET VIGTIGSTE Denne vejledning og apparatet selv indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler, som skal læses og overholdes på alle tidspunkter. Dette

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model DK VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Læs mere

INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11

INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11 Brugsvejledning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...10 VEDLIGEHOLDELSE...11 2 RÅD OG ANVISNINGER Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING

EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING Emfang DK TILLYKKE med dit nye GRAM emfang Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger. De anvendte konstruktionsløsninger samt brug af

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning

Da: Betjeningsvejledning Da: Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner skal afbrydes til emfanget, før det rengøres. Sørg for, at der ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Underlagt tekniske forandringer!

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nube

Da: Betjeningsvejledning Nube Da: Betjeningsvejledning Nube Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere