DBB JACK-UP SERVICES A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBB JACK-UP SERVICES A/S"

Transkript

1 DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry through our dedication to skilled people, specialist equipment and safe operations. CVRnr CVRNo Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2015 The Annual Report has been presented and adopted at the company s annual General Meeting on 13 March 2015 Dirigent Chairman

2 Indholdsfortegnelse Content Side Page Selskabsoplysninger Company details Selskabsoplysninger 1 2 Company detail Påtegninger Statement and Report Ledelsespåtegning 3 Managements Statement Den uafhængige revisors erklæringer 4 6 Independent Auditor s Report Ledelsesberetning Management review Hoved og nøgletal 7 Key figures and ratios Beretning 8 10 Management review Koncern og årsregnskab Consolidated and Parent company Financial Statements Resultatopgørelse 1. januar 31. december 11 Income statement 1 January 31 December Balance 31. december Balance Sheet 31 December 2014 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december 14 Cash Flow Statement 1 January 31 December Noter til årsrapporten Notes to Financial Statements Regnskabspraksis Accounting Policies Anvendt regnskabspraksis Accounting Policies 26 30

3 Selskabsoplysninger Company Details Selskabet DBB JackUp Services A/S Company Borneovej Aarhus C Telefon: Telephone: Hjemmeside: Website: CVRnr CVR No.: Hjemsted: Registered Office: Aarhus, Danmark Aarhus, Denamrk Stiftet: 22. marts 1976 Established: 22 March 1976 Regnskabsperiode: 1. januar 31. december Financial period: 1 January 31 December Bestyrelse Board of Directors Vagn Lehd Møller, formand (Chairman) Esben Bay Jørgensen Ove Carsten Eriksen Lars Thorsgaard Jensen Jess Abildskou Direktion Management Thorsten Henrik Jalk Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Independent Auditor Nytorv Hobro 1

4 Selskabsoplysninger Company Details Koncernoversigt Group Structure Modervirksomheden Parent company DBB JackUp Services A/S Denmark, Aarhus Aktiekapital (Share capital) TDKK Datterselskab Subsidiary 100% JackUp Investco 2 A/S Denmark, Aarhus Aktiekapital (Share capital) TDKK 500 Joint venture Joint venture 50% JackUp Investco 3 LTD Malta Aktiekapital (Share capital) TDKK

5 Ledelsespåtegning Management statement Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for DBB JackUp Services A/S. Today, the board of directors and management have discussed and approved the Annual Report of DBB JackUp Services A/S for the period 1 January 31 December Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. The Annual Report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december In our opinion, the Consolidated Financial Statements and Parent Financial Statements give a true and fair view of the Group's and the Company's financial position on 31 December 2014 and of the results of the Group's and the Company's operations and cash flows for the financial year 1 January 31 December Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. In our opinion, the Management's Review includes a fair view of the matters dealt with in the review. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend that the Annual Report be approved at the annual general meeting. Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13 March 2015 Direktion Management Thorsten Henrik Jalk Bestyrelse Board of Directors Vagn Lehd Møller, Esben Bay Jørgensen Ove Carsten Eriksen formand (Chairman) Lars Thorsgaard Jensen Jess Abildskou 3

6 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report Til kapitalejerne i DBB JackUp Services A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET To the shareholders of DBB JackUp Services A/S REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND PARENT COMPANY FINANCIAL STATEMENTS Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for DBB JackUp Services A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. We have audited the consolidated financial statements and parent company financial statements of DBB Jack Up Services A/S for the financial year 1 January 31 December 2014 which comprise an income statement, balance sheet, notes and summary of significant accounting policies for the Group as well as for the parent company and cash flow statement for the Group. The consolidated financial statements and parent company financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Board of Directors' and Managements Responsibility for the Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. The board of directors and management are responsible for the preparation of the consolidated financial statements and parent company financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as the board of directors and management determine is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements and parent company financial statements free from material misstatement, whether due to fraud or error. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Auditor's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements and parent company financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish Audit Legislation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements and parent company financial statements are free from material misstatement. 4

7 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements and parent company financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements of the consolidated financial statements and parent company financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of consolidated financial statements and parent company financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the board of directors and management, as well as the overall presentation of the consolidated financial statements and parent company financial statements. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 overensstemmelse med årsregnskabsloven. The audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the consolidated financial statements and parent company financial statements give a true and fair view of the group's and the parent company's financial position at 31 December 2014 and of the results of the group's and the parent company's operations and the group's cash flows for the financial year 1 January 31 December 2014 in accordance with the Danish Financial Statements Act. 5

8 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN STATEMENT ON THE MANAGEMENT'S REVIEW Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. In accordance with the Danish Financial Statements Act, we have read the management's review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the consolidated financial statements and parent company financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the management's review is consistent with the consolidated financial statements and parent company financial statements. Hobro 13. marts 2015 Hobro 13 March 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Michael Graversen Statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Jens Spanggaard Statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 6

9 Hoved og nøgletal Key figures and ratios Koncern Group figures DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Resultatopgørelse Income Statement Bruttoresultat Gross profit Resultat af ordinær drift Operating profit Resultat af finansielle poster, netto Financial income and expenses, net Årests resultat før skat Profit before tax Årets resultat Profit for the year Balance Balance sheet Investeringer i materielle anlægsaktiver Investment in tangible fixed assets Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Nøgletal Ratios Afkastningsgrad Rate of return 0.9% 4.1% 11.9% 16.1% 3.1% Egenkapitalandel (soliditetsgrad) Equity ratio (solvency ratio) 31.0% 31.3% 44.9% 37.8% 34.3% Forrentning af egenkapitalen Return on equity Gennemsnitligt antal medarbejdere Average number of employees 1.0% 11.2% 21.8% 33.9% 4.3% Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning om "Anbefaling 8: Nøgletal". Der henvises til anvendt regnskabspraksis vedrørende formlen for beregning af de enkelte nøgletal. The key figures are prepared in accordance with the guidance of The Danish Society of Financial Analysts on "Recommendation 8: Key Figures". Reference is made to accounting policies for the principal figures and key figures concerning the formula for calculation of individual key figures. 7

10 Beretning Management review Væsentligste aktiviteter DBB JackUp Services er en specialiseret service udbyder til offshore vindindustrien. Vores flåde bestående af tre jackup skibe yder omkostningseffektive og fleksible løsninger til at løfte store komponenter på offshore vindmøllerparker. Med en solid erfaring opnået fra mere end 370 tunge løft på 17 forskellige offshore vindmølleparker, er DBB JackUp Services i en stærk position til at bidrage til den fortsatte udvikling af offshore vindindustrien. Hos DBB JackUp Services A/S vil vi være vores kunders fortrukne service partner. Vi vil til stadighed søge nye og innovative løsninger på vores kunders udfordringer og via direkte kommunikation og stor fleksibilitet hjælpe dem til en lettere og frem for alt mere effektiv daglig operation og vedligeholdelse af deres aktiver. Principal activities DBB JackUp Services is a specialised service provider to the offshore wind industry. Our fleet of three jackup vessels provide costefficient and flexible solutions for lifting major components on offshore wind farms. With a solid track record gained from more than 370 heavy lifts on 17 different offshore wind farms, DBB JackUp Services is in a strong position to contribute to the continued development of the offshore wind industry. It is the desire of DBB JackUp Services A/S to be our customers' preferred service partner. We will continue to seek new innovative solutions to our customers' challenges, and by direct communication and flexibility help them to a smoother and first of all more effective daily operation and maintenance of their assets. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskabsåret 2014 har været præget af selskabets to seneste investeringer; J/U WIND PIONEER har i hele 2014 gennemgået en omfattende ombygning og forventes at være operationel i første kvartal Selskabets nybygningsprojekt J/U WIND SERVER har været undervejs det meste af 2014, skibet blev leveret og klar til brug den 18. december Development in activities and financial position The financial year 2014 was characterised by the company's two latest investments: J/U WIND PIONEER has undergone a considerable reconstruction throughout 2014 and is expected to be operational in the first quarter of The company's new built vessel J/U WIND SERVER was under construction during most of 2014, the vessel was delivered and ready for use on 18 December Koncernen har i 2014 indtægtsført en konventionalbod på DKK 13.8 mio. i forbindelse med levering af skibet. Årets resultat på DKK 3.3 mio. er mindre end forventet. Koncernens drift har været negativt påvirket af den forsinkede færdiggørelse af J/U WIND PIONEER og J/U WIND SERVER grundet uforudsete udfordringer. Omsætningen er ikke som ventet og ledelsen betragter således årets resultat som mindre tilfredsstillende. In 2014 the group has recognised a liquidated damage of DKK 13.8 million in connection with delivery of the vessel The loss of the year of DKK 3.3 million is below expectations. The Group's primary operations were negatively affected by the delayed completion of J/U WIND PIONEER and J/U WIND SERVER due to unforeseen challenges. Revenue is not as expected, and consequently management considers the results for the year less satisfactory. 8

11 Beretning Management review Selskabets datterselskab, JackUp Investco 3 Ltd, sikrede i januar 2014 delfinansiering af J/U WIND SERVER via en obligationsudstedelse. I december 2014 blev der desuden fortaget en kapitalforhøjelse i DBB JackUp Services A/S ved gældskonvertering af gæld fra tilknyttede virksomheder. Selskabets koncernbalance udviser pr. 31. december 2014 en egenkapital på DKK mio. og ansvarlig lånekapital på DKK mio. Det samlede ansvarlige kapitalgrundlag udgør DKK 520 mio. In January 2014, the company's subsidiary, JackUp Investco 3 Ltd, secured a partial financing of J/U WIND SERVER through a bond issue. In December 2014, DBB JackUp Services A/S conducted a capital increase by a conversion of intercompany debt. The company's balance sheet at 31 December 2014 shows an equity of DKK million and subordinated loan of DKK million. The capital base totals DKK 520 million. Særlige risici Koncernens væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret i markedet. Der foretages et stadig stigende arbejde med at vedligeholde og styrke de gode relationer, der gennem mange år er opbygget med vores kunder. Special risks The Group's most significant operating risk is attached to its ability to be strongly positioned in the market. The company continuously works on maintaining and strengthening its longlasting relationships with our customers. Prisrisici : Selskabet er udsat for prisrisici med hensyn til driftsindtægter, som er genstand for ændringer i performance, valutakursændringer og andre påvirkninger herunder økonomiske og politiske. For at styre disse risici, gennemgår ledelsen regelmæssigt, de opståede markedsudsving, som påvirker koncernens aktivitet. Price risks: The company is exposed to price risks with respect to its operating income, which is subject to changes in performance, exchange fluctuations and other market influences both economic and political. In order to manage these risks, management review on a regular basis, the market fluctuations arising on the group s activity. Valutarisici: Selskabet har i begrænset omfang været disponeret for valutarisici. Samtlige indtægter, samt størstedelen af virksomhedens drifts og administrationsomkostninger faktureres og afholdes i DKK eller EURO. Selskabet har ikke afdækket EURO kurser, grundet fastkurs politikken, det er desuden vurderet at risikoen for at Danmark opgiver af fastkurspolitkken er lille. En mindre del af driftsomkostninger faktureres i GBP. Større investeringer eller driftsomkostninger i anden fremmed valuta søges i videst muligt omfang afdækket. Foreign exchange risks: The company has only to a limited extent been subject to foreign exchange risks. All income, and the majority of the company's operating and administration costs, are invoiced and paid in DKK or EURO. The Company has not hedged EURO, due to the fixed exchange rate, it is estimated that the risk of Denmark abandoning this policy is minor. A minor part of the operating costs is invoiced in GBP. In case of major investments or operating costs in other foreign currencies,as far as possible the transaction is attempted hedged. Renterisici: Da den rentebærende nettogæld udgør et væsentligt beløb, vil væsentlige ændringer i renteniveauet have væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Selskabet har dog afdækket en del af denne risiko gennem optagelse af fastforrentede lån. Interest risks: Considerable changes in the interest level will have a material direct impact on the earnings as the interestbearing net debt represents a considerable amount. However, the company has hedged part of this risk by raising fixed interest loans. 9

12 Beretning Management review Miljøforhold Selskabet prioriterer miljøforhold højt og har forankret miljøpolitikker i internationale standarder. Selskabet blev i maj 2014 ISO 9001: 2008 Quality Management Standardcertificeret, og projektoperationer udføres i overensstemmelse med kvalitetstyringssystemet. Selskabets eksisterende Safety Management System er i færd med at blive certificeret i henhold til ISO 14001: 2004 Environmental Management Standard og OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management Standard. De nye certificeringer er tillæg til den eksisterende ISM2014 Codecertificering, som er blevet opretholdt og begge certificeringer forventes at være grennemført i marts Environmental situation The company strongly prioritises environmental conditions, hence the company s environmental policies are based on international standards. The company was certified towards the ISO 9001:2008 Quality Management Standard in May 2014 and carries out its project operations in compliance with the Quality Management System. The company s existing Safety Management System is in the process of being certified towards the ISO 14001:2004 Environmental Management Standard and the OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Standard. These new certifications are in addition to the existing ISM 2014 Code certification which has been maintained and both certifications are expected to be completed by March Videnressourcer Det er væsentligt for selskabets fortsatte vækst at tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft. For at sikre en høj og samtidig konkurrencedygtig service og kvalitet investeres der derfor løbende ressourcer på yderligere dygtiggørelse af selskabets medarbejdere. Knowledge resources It is essential for the company's continued growth, that it is able to attract and retain competent staff. In order to ensure highlevel and competitive services and quality, resources are continuously invested in developing the skills of the company's employees. Forsknings og udviklingsaktiviteter Selskabet har udviklet det første specialdesignede jackup servicefartøj til udskiftning af hovedkomponenter på offshorevindmøller. Deriblandt har selskabet sammen med underleverandører designet og udviklet jackingsystemet, det tilsikrer en større operationel udnyttelse af fartøjet. Research and development activities The company has developed the first purposebuilt jackup service vessel for replacement of main component in offshore wind turbines. Together with subcontracters the company has, among other things, designed and developed a jacking system which will ensure a higher operational utilisation of the vessel. Betydningsfulde hændelser efter 31. december 2014 Significant events after 31 December 2014 For at styrke koncernens kapitalberedskab, har selskabet fået tilført yderligere egenkapital, samt subordineret kapital på i alt DKK 50 mio. i januar Der er ikke sket yderligere hændelser efter statusdagen, som har indflydelse på 2014regnskabet. In order to strengthen the company s capital resources, additional equity and a subordinated loan of DKK 50 million was granted in January No other significant events has been identified after the balance sheet date, which could affect the 2014 annual report. Forventninger til 2015 Selskabet forventer et resultat for 2015 på niveau med expectations The company expects the result for 2015 to be at the same level as

13 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Income Statement 1 January 31 December Bruttoresultat Gross Profit Note Koncern Group Moderselskabet Parent company DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK' Personaleomkostninger 1 Staff costs Af og nedskrivninger 5 Depreciation Resultat af ordinær drift Operating profit Indtægter af kapitalandele 6 Income from equity investment Finansielle indtægter 2 Financial income Finansielle omkostninger 3 Financial expenses Årests resultat før skat Profit before tax Skat af årets resultat 4 Tax on profit Årets resultat Profit for the year Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for equity value Overført resultat Accumulated profit I alt Total

14 Balance 31. december Balance Sheet 31 December Aktiver Assets Note Koncern Moderselskabet Group Parent company DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Driftsmateriel 5 Fixtures and equipment Skibe 5 Vessels Materielle anlægsaktiver Tangible fixed assets Kapitalandele i datterselskab 6 Equity investment in subsidiary Kapitalandele i Joint venture 6 Equity investment in Joint venture Langfristede tilgodehavender i Joint Venture 6 Longterm receivables in Joint Venture Finansielle anlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver Fixed assets Tilgodehavender fra salg Trade receivables Igangværende arbejder for fremmed regning Work in progress Tilgodehavender i datterselskab Intercompany receivables, subsidiary Tilgodehavender i Joint Venture Intercompany receivables, Joint Venture Andre tilgodehavender Other receivables Periodeafgrænsningsposter, aktiver 7 Prepayments Tilgodehavender Accounts receivable Likvide beholdninger Cash Omsætningsaktiver Current Assets Aktiver Assets

15 Balance 31. december Balance Sheet 31 December Passiver Equity and Liabilities Note Koncern Group Moderselskabet Parent company DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Selskabskapital 8 Share capital Andre reserver 8 Other reserves Overført overskud 8 Retained earnings Egenkapital Equity Hensættelser til udskudt skat Provision for deferred tax Andre hensættelser Other provisions Hensatte forpligtelser Provisions for liabilities Ansvarlig lånekapital 9 Subordinated loan Obligationer 9 Bonds Gæld til banker 9 Debt to banks Leasing forpligtelser 9 Leasing obligations Langfristede gældsforpligtelser Longterm liabilities Kortfristet del af langfristet gæld 9 Curent portion of longterm liabilities Gæld til bank (kassekredit) Debt to bank (revolving credit) Leverandører af varer og tjenesteydelser Trade Payables Gæld til tilknyttede virksomheder Intercompany payable, associated companies Skyldig sambeskatning tilknyttede virksomheder Joint tax contribution Anden gæld Other liabilities Kortfristet gældsforpligtelser Current Liabilities Gældsforpligtelser Liabilities Passiver Equity and liabilities

16 Pengestrømme opgørelse 1. januar 31 december Cash Flow statement 1 January 31 December Pengestrømsopgørelse 1. januar 31 december Cash Flow statement 1 January 31 December Koncern Group DKK'000 DKK'000 Årets resultat Profit for the year Årets afskrivninger tilbageført Reversed depreciation of the year Skat af årets resultat tilbageført Reversed tax on profit for the year Årets Finansielle poster tilbageført Reversed financial net Renteindtægter modtaget i perioden Financial income received during the period Renteomkostninger betalt i perioden Financial costs paid during the period Ændring i tilgodehavender Change in current receivables Ændring i kortfristet gæld Change in current liabilities Øvrige reguleringer Other adjustments Pengestrømme fra driftsaktiviter Cash flow from operating activities Køb af materielle anlægsaktiver Purchase of tangible fixed assets Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktiviter Other cash flows from investing activities Pengestrømme fra investeringsaktivitet Cash flow from investing activities Afdrag på lån Repayments of loans Provenue ved langfristet låneoptagelse Proceeds from longterm borrowing Ændring i Subordineret lån Change in subordinated loan Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Cash Flow from financing activities Ændring i likvider Change in cash and cash equivalents Likvider 1. januar cash and cash equivalents 1 January Likvider 31. december cash and cash equivalents 31 December

17 Noter til årsrapport Notes to the financial statements 1 Personale omkostninger Staff Costs Koncern Moderselskabet Group Parent company DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Løn og gager Wages and Salaries Pensioner Pensions Andre omkostninger til social sikring Other social security costs Andre personale omkostninger Other staff costs Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse: Of which remuneration to management and Board of directors: Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere Average number of employees Finansielle indtægter Financial income Renteindtægter koncern virksomheder Financial income, Group companies Andre finansielle indtægter Other financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Renteomkostninger koncern virksomheder Financial expenses, Group companies Andre finansielle omkostninger Other financial expenses Skat af årets resultat Tax on profit for the year Årets aktuelle skat Income tax for the year Regulering af udskudt skat Change in provision for deferred tax Regulering af udskudt skat, ny skattesats Change in provision for deferred tax, new tax rate

18 Noter til årsrapport Notes to the financial statements 5 Materielle anlægsaktiver Tangible fixed assets Driftsmateriel Fixtures and equipment DKK'000 Koncern Group Skibe under konstruktion Vessel under Construction DKK'000 Skibe Vessels DKK'000 I alt Total DKK'000 Kostpris 1. januar 2014 Cost 1 January Tilgang i årets løb Addition during the year Overførelser i årets løb Transfers during the year Kostpris 31. december 2014 Cost 31 December Afskrivninger 1. januar 2014 Depreciation 1 January Årets afskrivninger Depreciation during the year Afskrivninger 31. december 2014 Depreciation 31 December Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 Carrying amount at 31 December Heraf finansielle leasingaktiver Of which finance lease asssets Regnskabsmæssig værdi af indregnede renter i DKK Carrying Amount of interests capitalised in DKK

19 Noter til årsrapport Notes to the financial statements 5 Materielle anlægsaktiver Fortsat Tangible fixed assets Continued Driftsmateriel Modervirksomhed Parent Company Skibe I alt Fixtures and equipment DKK'000 Vessels DKK'000 Total DKK'000 Kostpris 1. januar 2014 Cost 1 January 2014 Tilgang i årets løb Addition during the year Kostpris 31. december 2014 Cost 31 December Afskrivninger 1. januar 2014 Depreciation 1 January 2014 Årets afskrivninger Depreciation during the year Afskrivninger 31. december 2014 Depreciation 31 December 2014 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 Carrying amount at 31 December Heraf finansielle leasingaktiver Of which finance lease asssets

20 Noter til årsrapport Notes to the financial statements 6 Finansielle anlægsaktiver Financial assets Koncern Group Moderselskabet Parent company Tilgodehavende i joint venture Tilgodehavende i joint venture Receivables from joint venture Receivables from joint venture DKK'000 DKK'000 Kostpris 1. januar 2014 Cost 1 January 2014 Afgang i årets løb Disposals during the year Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 Carrying amount at 31 December Moderselskabet Parent company Kapitalandele i joint venture Equity investment in joint venture Kapitalandele i datterselskab Equity investment in subsidiary I alt Total DKK'000 DKK'000 DKK'000 Kostpris 1. januar 2014 Cost 1 January 2014 Tilgang i årets løb addition during the year Kostpris 31. december 2014 Cost 31 December 2014 Værdireguleringer 1. januar 2014 Adjustments 1 January 2014 Valutakursreguleringer i årets løb Exchange rate adjustments during the year Årets Resultat Profit during the year Værdireguleringer 31. december 2014 Adjustments 31 December Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 Carrying amount at 31 December Periodeafgrænsningsposter, aktiver Prepayments Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Prepayments consist of prepaid expenses regarding rent, insurance, supscriptions and interest. 18

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere