Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen af pkt. 357, idet han var inhabil. August Kragh og Holger Eskildsen deltog ikke i den lukkede del af mødet. Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsorden. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til marts-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 342. Fritagelse / genbesættelse af udvalgsposter Direktionens årsmål Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar Lånoptagelse på grundlag af regnskab Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb IT-Strategi Anlægsopgaver Folkeskolen Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/ Ændringsforslaget til Haderslev Kommunes Planstrategi Tørning Mølle: Anlæg Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar Kommuneplan Uddannelsesbyen Haderslev Sundhedspolitikken i Haderslev Kommune Grundaftaler til Sundhedsaftalerne 2008: Politisk høring Samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Syddanmark Udvidelse af eksisterende byggemodninger. Tillægsbevilling Forslag til lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev Forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligområde ved Søgårdvej/Pamhulevej i Marstrup LUKKET MØDE 367. Genudbud af parcelhusgrunde på Ærtevej i Skrydstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Ærtevej i Skrydstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Højmarken i Gram Prisfastsættelse af byggegrunde i Kalmargårdparken i Marstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Birkelund i Sdr. Vilstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Sandtoften i Aarøsund Prisfastsættelse for byggegrunde på Hejsager Østertoft, Hejsager Prisfastsættelse for byggegrunde i Kelstruphave i Kelstrup Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Hammelev, Nørremark Salg af ejendom Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Fritagelse / genbesættelse af udvalgsposter DIINPE / 08/5299 Sagsfremstilling Fra den socialdemokratiske byrådsgruppe og fire navngivne medlemmer er modtaget følgende til dagsordenen: ÅBEN SAG "Undertegnede medlemmer af Haderslev Byråd anmoder hermed om byrådets godkendelse af, at vi fratræder nedenstående poster. Samtidig anmoder den socialdemokratiske gruppe om, at posterne fra 1. april 2008 besættes som anført herunder. Begrundelsen for de ønskede ændringer er, at vi hver for sig og i fællesskab har et ønske om en ændret arbejdsbyrdefordeling, som bedre kan tilgodese vores individuelle ønsker om tid til arbejde, tid til politik og fri tid. Udvalget for Børn og Familie : Udtræder Anna Grethe Smith Folkeoplysningsudvalget Børn og Ungeudvalget : Udtræder Kim Quist : Udtræder Bent. K. Andersen Bestyrelsen Museum Sønderjylland : Udtræder Jens Christian Gjesing Region Sønderjylland - Schleswig / Udvalget for Uddannelse og Udvikling : Udtræder Jens Christian Gjesing Den Socialdemokratiske gruppe indstiller at byrådet godkender at posterne fra 1. april 2008 besættes således : Udvalget for Børn og familie : Kim Quist Folkeoplysningsudvalget som suppleant : Bent Steenberg Olsen med Kim Quist Børn og Ungeudvalget : Anna Grethe Smith med Bent. K. Andersen som suppleant Bestyrelsen for Museum Sønderjylland : Bent K. Andersen med Jens Christian Gjesing som suppleant Region Sønderjylland - Schleswig / Udvalget for Uddannelse og Udvikling : Søren Rishøj Jakobsen med Jens Christian Gjesing som suppleant" Juridiske aspekter Den kommunale styrelseslov bestemmer i 17, stk. 3, at Byrådets

4 Byrådet, Side 652 valg af medlemmer til udvalg med videre har virkning for Byrådets funktionsperiode. Byrådet kan dog fritage en person for hvervet for resten af funktionsperioden når det skønnes, at der er rimelig grund dertil. 28, stk. 1 bestemmer, at ledigblevne pladser genbesættes af den gruppe, som har indvalgt det fritagne medlem. Procedure Ansøgningen afgøres af Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Byrådet godkender de ansøgte fritagelser og tager den socialdemokratiske gruppes udpegning af nye medlemmer til efterretning. Beslutning i Byrådet den Godkendt som indstillet Direktionens årsmål 2008 DIINPE / 07/217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har i et procesforløb formuleret sine årsmål for Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 blev endeligt godkendt i Direktionen på direktionsmødet den 4. marts Årsmålene tager udgangspunkt i overordnede betragtninger om Byrådets vision, Økonomiudvalgets årsmål for 2008, den godkendte planstrategi samt den tværgående administrative opgaveløsning. Således ønsker Direktionen, at der overordnet sættes fokus på: Opfølgning på udmøntning af Byrådets vision

5 Byrådet, Side 653 Tiltag i forbindelse med kommuneplanlægningen den administrative rådgivningsopgave i relation til det politiske niveau Haderslev Kommune som attraktiv arbejdsplads og evaluering af Direktionens arbejdsform De ovenfor oplistede fokusområder er indarbejdet i Direktionens målog prioriterede emner Som det ses af bilaget er disse afgrænset tematisk afgrænset og indarbejdet i forhold til følgende overskrifter: Den attraktive arbejdsplads Rolleafklaring og Styring Der henvises til Direktionens mål- og prioriterede emner Procedure Forelægges Økonomiudvalget den 17. marts og Byrådet den 27. marts til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 (457809) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller i forening med Intern Service: at orientering om Direktionens årsmål 2008 tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Taget til efterretning. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning.

6 Byrådet, Side Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 1 DIFLFO / 08/4198 Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 496,85 kr. til 666,18 kr. pr. måned pr. lejlighed og optagelse af kreditforeningslån på ca kr. i forbindelse med renovering af køkkener, deludskiftning af vinduer og køkkenterassedøre m. v. i 10 boliger beliggende Vendekobbel De samlede byggeudgifter er opgjort til ca kr., der ud over nævnte låneoptagelse finansieres med tilskud fra Landsbyggefondens trækningsretsmidler med kr. og egne henlagte midler med kr. Efter renoveringen vil huslejen pr. m2 være fra 442,46 kr. til 460,93 kr. Økonomiske forhold Borgerservice oplyser, at kun 3 husstande modtager boligstøtte. Merudgifter til boligydelse (pensionister) er på kr., hvoraf staten refunderer 75%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Merudgiften til boligsikring er på kr., hvoraf staten refunderer 50%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Den samlede kommunale merudgift til boligstøtte bliver herefter på kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som

7 Byrådet, Side 655 låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar 2007 DIBIRJ / 07/1635 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt vedlagte beretning nr. 3 - delberetning for regnskabsåret 2007( bilag 1) samt revisionspåtegnet åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (bilag 2). Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 blev efter Byrådets godkendelse den 29. november 2007 overdraget til revisionen. Den fremsendte beretning indeholder en redegørelse for den udførte revision af åbningsbalancen pr. 1.januar I forbindelse med revisionen af åbningsbalancen har borgmester og kommunaldirektør overfor revisionen afgivet en regnskabserklæring (bilag 3). Afsnit 2 omhandler åbningsbalancens hovedtal samt revisionspåtegning. Afsnit 3 omhandler revision af åbningsbalancen på de respektive områder på status. Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 5. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af vedlagte notater af 5. marts 2008 fra Intern Service (bilag 4) og fra Teknik- Miljøservice, forsyningen (bilag 5). Øvrige serviceområder har ingen bemærkninger beretningen. Generelt kan oplyses, at de fejl og uhensigtsmæssigheder, som revisionen har bemærket, er korrigeret i regnskabet for 2007.

8 Byrådet, Side 656 Det er revisionens opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Endvidere har revisionen vurderet, at regnskabspraksis er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets regler, og at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Velfærdsministeriet og indeholder de krævede oversigter og noter. Oversigt over Haderslev Kommunes kautions- og garantiforpligtelser vedlægges som underbilag til åbningsbalancen pr. 1. januar Økonomiske forhold På baggrund af revisionens gennemgang er der indarbejdet korrektioner i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, hvorved balancens hovedtal siden Byrådets godkendelse den 29. november 2007 er reguleret, jf. tabel: Primo 2007 (revideret) Byrådet den Regulering Balance, mio. kr. Anlægsaktiver 2.539, ,2 16,4 Omsætningsaktiver 221,4 250,0-28,6 Likvide beholdninger 21,6 21,6 0,0 Egenkapital , ,2 8,1 Hensatte forpligtelser -365,0-365,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser -656,7-656,7 0,0 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. -3,8-3,8 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser -222,0-226,0 4,0 På anlægsaktiver kan reguleringen henføres til flytning i balancen af langfristede tilgodehavender konto 9.21 Aktier og Andelsbeviser, der jf. Velfærdsministeriets regelsæt fra 1. januar 2007 skal medtages under anlægsaktiver mod tidligere under omsætningsaktiver. Under omsætningsaktiver kan den resterende regulering henføres til afskrivning af tilgodehavende vedr. afregnede indkomstskatterestancer fra Vojens Kommune. Tilgodehavendet skal ikke optages i kommunens balance, da opkrævningen er overgået til Skat. Under kortfristede tilgodehavender kan reguleringen henføres til afskrivning af mellemregning vedr. forsikringer fra Vojens Kommune. På baggrund af de foretagne reguleringer i balancen er egenkapitalen ændret med 8,1 mio. kr.

9 Byrådet, Side 657 Juridiske aspekter Styrelseslovens 42 og 45. Procedure Sagen forelægges Direktionen den 11. marts 2008, Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts Kommunens politiske godkendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som Byrådet har truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Tilsynsmyndigheden er blevet orienteret om, at fristen for indsendelse bliver overskredet. I henhold til Velfærdsministeriets regelsæt skulle revisionen inden udgangen af januar 2008 have afgivet beretning om revision af åbningsbalancen. Revisionsberetningen er modtaget den 26. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Bilag 1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 3 (459287) Bilag 2 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 med revisionspåtegning (460608) Underbilag - Kautions- og garantiforpligtelser (400487) Bilag 3 Ledelseserklæring, underskrevet (453955) Bilag 4 Besvarelse af revisionsbemærkninger, beretning nr. 3 (459320) Bilag 5 Forsyningen, bemærkninger (460881) Indstilling Intern Service indstiller, at beretning nr. 3, delberetning for regnskabsåret 2007 med tilhørende besvarelse af revisionsbemærkninger godkendes, at åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing

10 Byrådet, Side 658 Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar 2007 DIFLFO / 08/2660 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision A/S har fremsendt beretning om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 19. september 2006 at antage Kommunernes Revision som revisor for Haderslev Kommune. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik er der i beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet. Beretningen er tilsendt Byrådets og Direktionens medlemmer til orientering den 6. februar og har været genstand for vurdering i Intern Service, der ikke har bemærkninger hertil. Procedure Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller beretningen om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar 2007 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales.

11 Byrådet, Side 659 Beslutning i Byrådet den Godkendt Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2007 DIAINN / 07/26430 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet behandlede den 20. december 2007 under punkt 261 en sag om lånoptagelse i 2007, hvor administrationen fik bemyndigelse til at optage et lån på 60,1 mio.kr. Derudover blev der i samme dagsordenspunkt 291 godkendt budgetteret lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med Byggemodning i Fredsted. I alt en forventet lånoptagelse til 2007 på 66,7 mio.kr. Lån til regnskab 2007 kan iflg. lånebekendtgørelsen optages indtil udgangen af marts måned året efter regnskabsåret. Efter afslutning af regnskab 2007 viser opfølgningen på samtlige områder med lånemuligheder, at lånoptagelse til regnskab 2007 reduceres med 34,3 mio. kr. til 32,4 mio.kr. De 32,4 mio.kr. vil indgå i 2008 og skal optages inden 31. marts Økonomiske forhold Mio. kr. Område Godkendt/budgetteret Lånoptagelse pr Forbrug/Lånemulighed Regnskab 2007 Overføres til 2008 lånoptagelse inden Overføres til 2008 Skolemodernisering 3,449 4,015 4,015 IT-Anlæg ,200 6,162 6,162 IT- harmonisering Sammenlægningsudv. 5,568 5,275 5,275 Digetal vagtcentral og 1,100 1,274 1,274 radiostruktur Tunge sociale 9,175 9,103 9,103 opgaver Byggemodning 6,608 6,608 6,608 Fredsted Byggemodning 24,016 0,000 0,000 24,016 Hammelev Erhvervspark Handicap og 10,575 0,000 0,000 10,575 ældreboliger I alt 66, ,591

12 Byrådet, Side 660 Der kan udelukkende optages lån til afholdte udgifter i det enkelte regnskabsår. Da udgifter til køb af jord til Hammelev Erhvervspark ikke er afholdt i 2007 og låneoptagelsen derfor ikke kan ske, overføres 24,0 mio. kr. til Særlig lovgivning på f.eks ældreområdet indeholder supplerende lovbestemmelser på området, som medfører at lån til ældreboliger først kan optages, når projektet er meldt færdigt til staten. Der overføres 10,6 mio.kr. til 2008 I alt overføres til ,028 mio.kr. Procedure Behandles i Direktionen den 11. marts Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 Behandles i Byrådet den 27. marts 2008 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS-Intern Service indstiller til Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres lånoptagelse til 2008, idet der gives en tillægsbevilling i 2008 på 67,028 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen at der inden udgangen af marts 2008 optages et lån på 32,4 mio.kr. vedrørende 2007 at administrationen i løbet af 2008 følger op på lånemulighederne vedr. Hammelev Erhvervspark og Handicap og ældreboliger. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den

13 Byrådet, Side 661 Godkendt Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb DIBBCH / 07/9042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Driftsregnskabet for 2007 udviser et netto mindreforbrug på det skattefinansierede område på 68,213 mio. kr. og et netto merforbrug på det brugerfinansierede område på 7,576 mio. kr. Det giver et netto mindre- /merforbrug for hele kommunens driftsregnskab på 60,637 mio. kr. Regnskabsresultatet opdeles i en ramme med overførselsadgang og en ramme uden overførselsadgang. Rammen med overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug for hele kommunen på 68,727 mio. kr., medens rammen uden overførselsadgang udviser et netto merforbrug på 8,090 mio. kr. Direktionen har i sit møde den 4. marts 2008 besluttet, at der lægges op til at det samlede mer-/mindreforbrug på både rammen med overførselsadgang og rammen uden overførselsadgang overføres til 2008 med i alt 60,637 mio. kr. Der vedlægges udvalgsopdelt oversigt over mer-/mindreforbrug på de 2 rammer. I oversigten er der særskilt taget højde for en korrektion af organisatioriske ændringer på Økonomiudvalgetsområde, hvor nogle konti fremadrettet overgår til fagudvalgene. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 33,489 mio. kr. på det skattefinansierede område og et mindreforbrug på 17,803 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det giver et netto mindreforbrug på anlæg på 51,292 mio. kr. Der vedlægges oversigter, som angiver om de igangværende anlægsprojekter afsluttes i 2007 eller videreføres. På baggrund af denne oversigt er det opgjort, at der søges overført rådighedsbeløb på netto 33,447 mio. kr. til 2008

14 Byrådet, Side 662 på det skattefinansierede område og netto 4,168 mio. kr. til 2008 på det brugerfinansierede område. Der søges kun overført rådighedsbeløb på projekter, som videreføres. Økonomiske forhold Mer- og mindreforbrug på udvalgene på det skatte- og brugerfinansierede område, korrigeret for organisatoriske ændringer på Økonomiudvalgets område kan specificeres således: Bevillingspåtegning: at der meddeles tillægsbevilling til driften i 2008 på det skattefinansierede område med kr. fordelt på udvalg, som angivet i foranstående tabel at der meddeles negativ tillægsbevilling til driften i 2008 på det brugerfinansierede område med kr. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det skattefinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det brugerfinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag, samt at der finansieres kr. af likvide aktiver i Juridiske aspekter Af kommunens eget regelsæt for økonomisk decentralisering beskriver reglerne for overførselsadgange på drift. Procedure Sagen behandles i Direktionen på mødet den 11. marts 2008, i Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2008 og i Byrådet på mødet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.

15 Byrådet, Side 663 Bilag Mer-/mindreforbrug på drift korrigeret for h.kto (459920) Forside til bilag til overførsel af anlæg (466813) Anlægsoversigt skattefinansieret (466878) Forside overførsel uforbrugte rådighedsbeløb brugerfin. (466866) Anlægsoversigt brugerfinansieret (466877) Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingspåtegningen vedr. drift og anlæg godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt IT-Strategi TKA / 07/13575 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio 2007 påbegyndte Haderslev Kommune udarbejdelsen af en IT strategi. Arbejdet er udført af en projektgruppe med repræsentanter fra alle serviceområder. IT chefen har været formand for projektgruppen. Projektgruppens rolle har været at koordinere de IT strategiske formuleringer, som serviceområderne har bidraget med. Selve IT strategien for Haderslev Kommune udgør de tværgående IT tiltag, som er formuleret af serviceområderne. Derved udgør IT strategien en

16 Byrådet, Side 664 paraply for hele kommunen under hensyntagen til den decentrale struktur, der naturligt udløser forskellige behov i de enkelte serviceområder. IT strategien har en tidshorisont på 3 til 5 år, men den skal tages op til vurdering hvert år. Strategien omfatter konkrete strategiske tiltag samt rammerne for disse tiltag. De strategiske tiltag omfatter: Borgere, virksomheder samt øvrige interessenter Byråd og politikere Medarbejdere, uddannelse og intern kommunikation Tværgående IT anvendelse og eksisterende IT løsninger Ledelsesinformation ESDH og sagsbehandling Kommunikation og telefoni IT platform og IT infrastruktur Eksterne samarbejdsrelationer Pædagogisk IT Rammerne omfatter: Medarbejdere og ledelse Tværgående offentlige IT tiltag Forretningsorienteret IT anvendelse (Business Cases) Koncern IT IT sikkerhed Innovation og udvikling UDC IT (Kommunens IT udviklings- og driftscenter). For at forankre IT strategien har strategigruppen drøftet forskellige muligheder. Da en tværgående forankring er vigtig, vil strategigruppen kunne nedsætte tværgående enheder ad hoc, der både kan arbejde med realisering af IT strategien og samtidig have fokus på selve IT anvendelsen i hele organisationen med henblik på optimal udnyttelse af samtlige IT systemer. Indstilling: På vegne af projektgruppen indstiller Intern Service, at Direktionen godkender IT strategien til videre godkendelse i Byrådet. Beslutning fra Strategigruppen (11. december 2007): Strategigruppen anbefaler IT-Strategien til Direktionen. Bilag IT-Strategi (403921)

17 Byrådet, Side 665 Beslutning i Direktionen den Anbefales til Hoved-MED, Økonomiudvalget og Byrådet, idet bilagsmaterialet forinden politisk forelæggelse begrænses til alene at omfatte IT strategien. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den Henning Schrøder præsenterede kort IT-strategien og baggrunden herfor. Hoved-MED-udvalget drøftede IT-strategien og blev eninge om at anbefale en optimering af IT-systemernes anvendelse på tværs af serviceområderne. Hoved-MED-udvalget tog IT-strategien til efterretning og tilsluttede sig Direktionens beslutning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsopgaver Folkeskolen 2008 DIKEOL / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Anlægsopgaverne i 2008 på folkeskoleområdet tager blandt andet sit udgangspunkt i, at vi skal sikre, at vi får andel i centrale statsmidler, og at vi får løst de mest presserende opgaver. De mest presserende opgaver fordeler sig på 2 områder et der er tilknyttet Arbejdstilsynets påbud og et der er tilknyttet mindre anlægsopgaver, angående enkeltelever (særlige forhold omkring adgangsforhold, liftanordninger, pusleplads og lignende) og mindre opgaver af

18 Byrådet, Side 666 akut karakter, som ikke kan løses af den enkelte skole alene. Herudover er der problemer med svampesporer på Sct. Severin Skole i forbindelse med en vandskade. Vandskaden løses via forsikringspenge, men svampeskaden, som omfatter nedbrydning af diverse vægge og gulve, skal løses af egne midler. Hertil kommer akutte rådproblemer i tagkonstruktionen på Marstrup Skole. Disse rådproblemer er opdaget i forbindelse med forarbejdet til etablering af naturfagslokale. Økonomiske forhold Naturfagslokaler 2008 (stednr ) Staten vil i lighed med tidligere år frigive midler til renovering af naturfagslokaler m.v. Ordningen er baseret på, at kommunen finansierer 50 % af udgifterne. Der udarbejdes forprojektmaterialer, således at når Velfærdsministeriet lægger ansøgningsmateriale på nettet, så kan ansøgning fremsendes umiddelbart efter. Ansøgningsfristen vil blive kort og processen meget komprimeret på grund af valget og den sene godkendelse af finansloven. Der ansøges om frigivelse af kr og indtægt på kr Påbud Arbejdstilsynet (stednr ) I forlængelse af Arbejdstilsynets besøg er der en række påbud, som skal udføres. Den del af disse påbud, som skolerne ikke selv kan løfte, finansieres centralt. Det gælder i særlig grad udsugningsanlæg i hjemkundskab, sløjd, fysik og diverse akustiske problemer i forbindelse med musik og idræt. Erfaringsmæssigt vil dette udgøre et beløb i størrelsesordenen kr til dækning af alle påbud af den art i hele den nye kommune. Der ansøges om frigivelse af dette beløb. Mindre anlæg - Akutte opgaver (stednr ) Til opgaver af mere akut karakter (jævnfør ovenstående) afsættes kr Beløbet er forhøjet da mindst 2 skoler vil blive tvunget til at ændre kloakering på grund af separering af regnvand og kloakvand jævnfør kommunens udbygningsplan på området. Der ansøges om frigivelse af kr til Mindre anlæg - akutte opgaver. Marstrup Skole Til løsning af opgaven med tagekonstruktionen på Marstrup skole ansøges om frigivelse af kr Sct. Severin Skole Der ansøges om frigivelse af kr til udbedringer af svampeskaderne efter vandskaden og følgeudgifter.

19 Byrådet, Side 667 Alle opgaver udføres af Børne og Familieservice, Skoleafdelingen i snævert samarbejde med Teknik- og Miljøservice, Ejendomssektionen. Udover ovenstående vil der i 2008 komme ansøgninger om frigivelse af yderligere penge til løsning af enkeltopgaver med tilknytning til skolemoderniseringsarbejdet. Disse opgaver vil efterfølgende blive prioriteret af udvalget. Procedure Efter behandling i Udvalget for Børn og Familie skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Indstilling Børne- og Familieservice indstiller til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet - at der til nyt sted nr Naturfagslokaler 2008 gives en anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på sted nr Naturfagslokaler 2008 udgør herefter kr. i udgifter og kr. i indtægter, netto kr. - at der til sted nr AT-påbud gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til sted nr AT-påbud udgør herefter kr. Restrådighedsbeløb på sted nr udgør herefter kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til sted nr Mindre anlægsdispositioner gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til sted nr Mindre anlægsdispositioner udgør herefter kr. Restrådighedsbeløb på sted nr udgør kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til nyt sted nr Marstrup skole tagkonstruktion gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr Marstrup Skole tagkonstruktion udgør herefter kr. - at der til nyt sted nr Sct. Severin skole svampeskader gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr Sct. Severin Skole svampeskader udgør herefter kr.

20 Byrådet, Side 668 Alle ovenstående anlæg finansieres af stednr Anlægspulje folkeskolen Restrådighedsbeløbet på sted nr Anlægspulje folkeskolen udgør herefter kr. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej DIANNO / 05/1551 Sagsfremstilling Fodboldbaner på Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej blev etableret i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2006 og afsluttet i den forbindelse. Det har ikke været muligt at afsluttet anlægsregnskabet tidligere. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb var på kr. Forbruget var på netto kr. Samlet set har der således været en merudgift på kr. ÅBEN SAG Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Anette Nørregaard. Indstilling

21 Byrådet, Side 669 Børne- og Familieservice indstiller at anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anmodning om godkendelse af regnskabet Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup DIKAMI / 08/4 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er ved budgettets godkendelse for 2008 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til bygning af ny børnehave i Hoptrup. Til brug for opmåling af arealer, forberedende undersøgelser og forberedende projektering samt køb af areal i forbindelse med etablering af parkeringsplads, søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Økonomiske forhold Anlægsbevillingen til stednr Ny børnehave i Hoptrup udgør herefter 1 mio. kr. Restrådighedsbeløbet til stednr Ny Børnehave i Hoptrup udgør herefter 7 mio. kr. Procedure Behandles i Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og i Byrådet den 27. marts Indstilling

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere