Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen af pkt. 357, idet han var inhabil. August Kragh og Holger Eskildsen deltog ikke i den lukkede del af mødet. Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsorden. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til marts-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 342. Fritagelse / genbesættelse af udvalgsposter Direktionens årsmål Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar Lånoptagelse på grundlag af regnskab Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb IT-Strategi Anlægsopgaver Folkeskolen Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/ Ændringsforslaget til Haderslev Kommunes Planstrategi Tørning Mølle: Anlæg Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar Kommuneplan Uddannelsesbyen Haderslev Sundhedspolitikken i Haderslev Kommune Grundaftaler til Sundhedsaftalerne 2008: Politisk høring Samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Syddanmark Udvidelse af eksisterende byggemodninger. Tillægsbevilling Forslag til lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev Forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligområde ved Søgårdvej/Pamhulevej i Marstrup LUKKET MØDE 367. Genudbud af parcelhusgrunde på Ærtevej i Skrydstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Ærtevej i Skrydstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Højmarken i Gram Prisfastsættelse af byggegrunde i Kalmargårdparken i Marstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Birkelund i Sdr. Vilstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Sandtoften i Aarøsund Prisfastsættelse for byggegrunde på Hejsager Østertoft, Hejsager Prisfastsættelse for byggegrunde i Kelstruphave i Kelstrup Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Hammelev, Nørremark Salg af ejendom Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Fritagelse / genbesættelse af udvalgsposter DIINPE / 08/5299 Sagsfremstilling Fra den socialdemokratiske byrådsgruppe og fire navngivne medlemmer er modtaget følgende til dagsordenen: ÅBEN SAG "Undertegnede medlemmer af Haderslev Byråd anmoder hermed om byrådets godkendelse af, at vi fratræder nedenstående poster. Samtidig anmoder den socialdemokratiske gruppe om, at posterne fra 1. april 2008 besættes som anført herunder. Begrundelsen for de ønskede ændringer er, at vi hver for sig og i fællesskab har et ønske om en ændret arbejdsbyrdefordeling, som bedre kan tilgodese vores individuelle ønsker om tid til arbejde, tid til politik og fri tid. Udvalget for Børn og Familie : Udtræder Anna Grethe Smith Folkeoplysningsudvalget Børn og Ungeudvalget : Udtræder Kim Quist : Udtræder Bent. K. Andersen Bestyrelsen Museum Sønderjylland : Udtræder Jens Christian Gjesing Region Sønderjylland - Schleswig / Udvalget for Uddannelse og Udvikling : Udtræder Jens Christian Gjesing Den Socialdemokratiske gruppe indstiller at byrådet godkender at posterne fra 1. april 2008 besættes således : Udvalget for Børn og familie : Kim Quist Folkeoplysningsudvalget som suppleant : Bent Steenberg Olsen med Kim Quist Børn og Ungeudvalget : Anna Grethe Smith med Bent. K. Andersen som suppleant Bestyrelsen for Museum Sønderjylland : Bent K. Andersen med Jens Christian Gjesing som suppleant Region Sønderjylland - Schleswig / Udvalget for Uddannelse og Udvikling : Søren Rishøj Jakobsen med Jens Christian Gjesing som suppleant" Juridiske aspekter Den kommunale styrelseslov bestemmer i 17, stk. 3, at Byrådets

4 Byrådet, Side 652 valg af medlemmer til udvalg med videre har virkning for Byrådets funktionsperiode. Byrådet kan dog fritage en person for hvervet for resten af funktionsperioden når det skønnes, at der er rimelig grund dertil. 28, stk. 1 bestemmer, at ledigblevne pladser genbesættes af den gruppe, som har indvalgt det fritagne medlem. Procedure Ansøgningen afgøres af Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Byrådet godkender de ansøgte fritagelser og tager den socialdemokratiske gruppes udpegning af nye medlemmer til efterretning. Beslutning i Byrådet den Godkendt som indstillet Direktionens årsmål 2008 DIINPE / 07/217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har i et procesforløb formuleret sine årsmål for Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 blev endeligt godkendt i Direktionen på direktionsmødet den 4. marts Årsmålene tager udgangspunkt i overordnede betragtninger om Byrådets vision, Økonomiudvalgets årsmål for 2008, den godkendte planstrategi samt den tværgående administrative opgaveløsning. Således ønsker Direktionen, at der overordnet sættes fokus på: Opfølgning på udmøntning af Byrådets vision

5 Byrådet, Side 653 Tiltag i forbindelse med kommuneplanlægningen den administrative rådgivningsopgave i relation til det politiske niveau Haderslev Kommune som attraktiv arbejdsplads og evaluering af Direktionens arbejdsform De ovenfor oplistede fokusområder er indarbejdet i Direktionens målog prioriterede emner Som det ses af bilaget er disse afgrænset tematisk afgrænset og indarbejdet i forhold til følgende overskrifter: Den attraktive arbejdsplads Rolleafklaring og Styring Der henvises til Direktionens mål- og prioriterede emner Procedure Forelægges Økonomiudvalget den 17. marts og Byrådet den 27. marts til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 (457809) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller i forening med Intern Service: at orientering om Direktionens årsmål 2008 tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Taget til efterretning. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning.

6 Byrådet, Side Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 1 DIFLFO / 08/4198 Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 496,85 kr. til 666,18 kr. pr. måned pr. lejlighed og optagelse af kreditforeningslån på ca kr. i forbindelse med renovering af køkkener, deludskiftning af vinduer og køkkenterassedøre m. v. i 10 boliger beliggende Vendekobbel De samlede byggeudgifter er opgjort til ca kr., der ud over nævnte låneoptagelse finansieres med tilskud fra Landsbyggefondens trækningsretsmidler med kr. og egne henlagte midler med kr. Efter renoveringen vil huslejen pr. m2 være fra 442,46 kr. til 460,93 kr. Økonomiske forhold Borgerservice oplyser, at kun 3 husstande modtager boligstøtte. Merudgifter til boligydelse (pensionister) er på kr., hvoraf staten refunderer 75%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Merudgiften til boligsikring er på kr., hvoraf staten refunderer 50%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Den samlede kommunale merudgift til boligstøtte bliver herefter på kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som

7 Byrådet, Side 655 låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar 2007 DIBIRJ / 07/1635 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt vedlagte beretning nr. 3 - delberetning for regnskabsåret 2007( bilag 1) samt revisionspåtegnet åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (bilag 2). Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 blev efter Byrådets godkendelse den 29. november 2007 overdraget til revisionen. Den fremsendte beretning indeholder en redegørelse for den udførte revision af åbningsbalancen pr. 1.januar I forbindelse med revisionen af åbningsbalancen har borgmester og kommunaldirektør overfor revisionen afgivet en regnskabserklæring (bilag 3). Afsnit 2 omhandler åbningsbalancens hovedtal samt revisionspåtegning. Afsnit 3 omhandler revision af åbningsbalancen på de respektive områder på status. Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 5. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af vedlagte notater af 5. marts 2008 fra Intern Service (bilag 4) og fra Teknik- Miljøservice, forsyningen (bilag 5). Øvrige serviceområder har ingen bemærkninger beretningen. Generelt kan oplyses, at de fejl og uhensigtsmæssigheder, som revisionen har bemærket, er korrigeret i regnskabet for 2007.

8 Byrådet, Side 656 Det er revisionens opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Endvidere har revisionen vurderet, at regnskabspraksis er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets regler, og at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Velfærdsministeriet og indeholder de krævede oversigter og noter. Oversigt over Haderslev Kommunes kautions- og garantiforpligtelser vedlægges som underbilag til åbningsbalancen pr. 1. januar Økonomiske forhold På baggrund af revisionens gennemgang er der indarbejdet korrektioner i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, hvorved balancens hovedtal siden Byrådets godkendelse den 29. november 2007 er reguleret, jf. tabel: Primo 2007 (revideret) Byrådet den Regulering Balance, mio. kr. Anlægsaktiver 2.539, ,2 16,4 Omsætningsaktiver 221,4 250,0-28,6 Likvide beholdninger 21,6 21,6 0,0 Egenkapital , ,2 8,1 Hensatte forpligtelser -365,0-365,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser -656,7-656,7 0,0 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. -3,8-3,8 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser -222,0-226,0 4,0 På anlægsaktiver kan reguleringen henføres til flytning i balancen af langfristede tilgodehavender konto 9.21 Aktier og Andelsbeviser, der jf. Velfærdsministeriets regelsæt fra 1. januar 2007 skal medtages under anlægsaktiver mod tidligere under omsætningsaktiver. Under omsætningsaktiver kan den resterende regulering henføres til afskrivning af tilgodehavende vedr. afregnede indkomstskatterestancer fra Vojens Kommune. Tilgodehavendet skal ikke optages i kommunens balance, da opkrævningen er overgået til Skat. Under kortfristede tilgodehavender kan reguleringen henføres til afskrivning af mellemregning vedr. forsikringer fra Vojens Kommune. På baggrund af de foretagne reguleringer i balancen er egenkapitalen ændret med 8,1 mio. kr.

9 Byrådet, Side 657 Juridiske aspekter Styrelseslovens 42 og 45. Procedure Sagen forelægges Direktionen den 11. marts 2008, Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts Kommunens politiske godkendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som Byrådet har truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Tilsynsmyndigheden er blevet orienteret om, at fristen for indsendelse bliver overskredet. I henhold til Velfærdsministeriets regelsæt skulle revisionen inden udgangen af januar 2008 have afgivet beretning om revision af åbningsbalancen. Revisionsberetningen er modtaget den 26. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Bilag 1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 3 (459287) Bilag 2 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 med revisionspåtegning (460608) Underbilag - Kautions- og garantiforpligtelser (400487) Bilag 3 Ledelseserklæring, underskrevet (453955) Bilag 4 Besvarelse af revisionsbemærkninger, beretning nr. 3 (459320) Bilag 5 Forsyningen, bemærkninger (460881) Indstilling Intern Service indstiller, at beretning nr. 3, delberetning for regnskabsåret 2007 med tilhørende besvarelse af revisionsbemærkninger godkendes, at åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing

10 Byrådet, Side 658 Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar 2007 DIFLFO / 08/2660 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision A/S har fremsendt beretning om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 19. september 2006 at antage Kommunernes Revision som revisor for Haderslev Kommune. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik er der i beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet. Beretningen er tilsendt Byrådets og Direktionens medlemmer til orientering den 6. februar og har været genstand for vurdering i Intern Service, der ikke har bemærkninger hertil. Procedure Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller beretningen om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar 2007 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales.

11 Byrådet, Side 659 Beslutning i Byrådet den Godkendt Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2007 DIAINN / 07/26430 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet behandlede den 20. december 2007 under punkt 261 en sag om lånoptagelse i 2007, hvor administrationen fik bemyndigelse til at optage et lån på 60,1 mio.kr. Derudover blev der i samme dagsordenspunkt 291 godkendt budgetteret lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med Byggemodning i Fredsted. I alt en forventet lånoptagelse til 2007 på 66,7 mio.kr. Lån til regnskab 2007 kan iflg. lånebekendtgørelsen optages indtil udgangen af marts måned året efter regnskabsåret. Efter afslutning af regnskab 2007 viser opfølgningen på samtlige områder med lånemuligheder, at lånoptagelse til regnskab 2007 reduceres med 34,3 mio. kr. til 32,4 mio.kr. De 32,4 mio.kr. vil indgå i 2008 og skal optages inden 31. marts Økonomiske forhold Mio. kr. Område Godkendt/budgetteret Lånoptagelse pr Forbrug/Lånemulighed Regnskab 2007 Overføres til 2008 lånoptagelse inden Overføres til 2008 Skolemodernisering 3,449 4,015 4,015 IT-Anlæg ,200 6,162 6,162 IT- harmonisering Sammenlægningsudv. 5,568 5,275 5,275 Digetal vagtcentral og 1,100 1,274 1,274 radiostruktur Tunge sociale 9,175 9,103 9,103 opgaver Byggemodning 6,608 6,608 6,608 Fredsted Byggemodning 24,016 0,000 0,000 24,016 Hammelev Erhvervspark Handicap og 10,575 0,000 0,000 10,575 ældreboliger I alt 66, ,591

12 Byrådet, Side 660 Der kan udelukkende optages lån til afholdte udgifter i det enkelte regnskabsår. Da udgifter til køb af jord til Hammelev Erhvervspark ikke er afholdt i 2007 og låneoptagelsen derfor ikke kan ske, overføres 24,0 mio. kr. til Særlig lovgivning på f.eks ældreområdet indeholder supplerende lovbestemmelser på området, som medfører at lån til ældreboliger først kan optages, når projektet er meldt færdigt til staten. Der overføres 10,6 mio.kr. til 2008 I alt overføres til ,028 mio.kr. Procedure Behandles i Direktionen den 11. marts Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 Behandles i Byrådet den 27. marts 2008 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS-Intern Service indstiller til Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres lånoptagelse til 2008, idet der gives en tillægsbevilling i 2008 på 67,028 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen at der inden udgangen af marts 2008 optages et lån på 32,4 mio.kr. vedrørende 2007 at administrationen i løbet af 2008 følger op på lånemulighederne vedr. Hammelev Erhvervspark og Handicap og ældreboliger. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den

13 Byrådet, Side 661 Godkendt Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb DIBBCH / 07/9042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Driftsregnskabet for 2007 udviser et netto mindreforbrug på det skattefinansierede område på 68,213 mio. kr. og et netto merforbrug på det brugerfinansierede område på 7,576 mio. kr. Det giver et netto mindre- /merforbrug for hele kommunens driftsregnskab på 60,637 mio. kr. Regnskabsresultatet opdeles i en ramme med overførselsadgang og en ramme uden overførselsadgang. Rammen med overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug for hele kommunen på 68,727 mio. kr., medens rammen uden overførselsadgang udviser et netto merforbrug på 8,090 mio. kr. Direktionen har i sit møde den 4. marts 2008 besluttet, at der lægges op til at det samlede mer-/mindreforbrug på både rammen med overførselsadgang og rammen uden overførselsadgang overføres til 2008 med i alt 60,637 mio. kr. Der vedlægges udvalgsopdelt oversigt over mer-/mindreforbrug på de 2 rammer. I oversigten er der særskilt taget højde for en korrektion af organisatioriske ændringer på Økonomiudvalgetsområde, hvor nogle konti fremadrettet overgår til fagudvalgene. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 33,489 mio. kr. på det skattefinansierede område og et mindreforbrug på 17,803 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det giver et netto mindreforbrug på anlæg på 51,292 mio. kr. Der vedlægges oversigter, som angiver om de igangværende anlægsprojekter afsluttes i 2007 eller videreføres. På baggrund af denne oversigt er det opgjort, at der søges overført rådighedsbeløb på netto 33,447 mio. kr. til 2008

14 Byrådet, Side 662 på det skattefinansierede område og netto 4,168 mio. kr. til 2008 på det brugerfinansierede område. Der søges kun overført rådighedsbeløb på projekter, som videreføres. Økonomiske forhold Mer- og mindreforbrug på udvalgene på det skatte- og brugerfinansierede område, korrigeret for organisatoriske ændringer på Økonomiudvalgets område kan specificeres således: Bevillingspåtegning: at der meddeles tillægsbevilling til driften i 2008 på det skattefinansierede område med kr. fordelt på udvalg, som angivet i foranstående tabel at der meddeles negativ tillægsbevilling til driften i 2008 på det brugerfinansierede område med kr. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det skattefinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det brugerfinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag, samt at der finansieres kr. af likvide aktiver i Juridiske aspekter Af kommunens eget regelsæt for økonomisk decentralisering beskriver reglerne for overførselsadgange på drift. Procedure Sagen behandles i Direktionen på mødet den 11. marts 2008, i Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2008 og i Byrådet på mødet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.

15 Byrådet, Side 663 Bilag Mer-/mindreforbrug på drift korrigeret for h.kto (459920) Forside til bilag til overførsel af anlæg (466813) Anlægsoversigt skattefinansieret (466878) Forside overførsel uforbrugte rådighedsbeløb brugerfin. (466866) Anlægsoversigt brugerfinansieret (466877) Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingspåtegningen vedr. drift og anlæg godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt IT-Strategi TKA / 07/13575 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio 2007 påbegyndte Haderslev Kommune udarbejdelsen af en IT strategi. Arbejdet er udført af en projektgruppe med repræsentanter fra alle serviceområder. IT chefen har været formand for projektgruppen. Projektgruppens rolle har været at koordinere de IT strategiske formuleringer, som serviceområderne har bidraget med. Selve IT strategien for Haderslev Kommune udgør de tværgående IT tiltag, som er formuleret af serviceområderne. Derved udgør IT strategien en

16 Byrådet, Side 664 paraply for hele kommunen under hensyntagen til den decentrale struktur, der naturligt udløser forskellige behov i de enkelte serviceområder. IT strategien har en tidshorisont på 3 til 5 år, men den skal tages op til vurdering hvert år. Strategien omfatter konkrete strategiske tiltag samt rammerne for disse tiltag. De strategiske tiltag omfatter: Borgere, virksomheder samt øvrige interessenter Byråd og politikere Medarbejdere, uddannelse og intern kommunikation Tværgående IT anvendelse og eksisterende IT løsninger Ledelsesinformation ESDH og sagsbehandling Kommunikation og telefoni IT platform og IT infrastruktur Eksterne samarbejdsrelationer Pædagogisk IT Rammerne omfatter: Medarbejdere og ledelse Tværgående offentlige IT tiltag Forretningsorienteret IT anvendelse (Business Cases) Koncern IT IT sikkerhed Innovation og udvikling UDC IT (Kommunens IT udviklings- og driftscenter). For at forankre IT strategien har strategigruppen drøftet forskellige muligheder. Da en tværgående forankring er vigtig, vil strategigruppen kunne nedsætte tværgående enheder ad hoc, der både kan arbejde med realisering af IT strategien og samtidig have fokus på selve IT anvendelsen i hele organisationen med henblik på optimal udnyttelse af samtlige IT systemer. Indstilling: På vegne af projektgruppen indstiller Intern Service, at Direktionen godkender IT strategien til videre godkendelse i Byrådet. Beslutning fra Strategigruppen (11. december 2007): Strategigruppen anbefaler IT-Strategien til Direktionen. Bilag IT-Strategi (403921)

17 Byrådet, Side 665 Beslutning i Direktionen den Anbefales til Hoved-MED, Økonomiudvalget og Byrådet, idet bilagsmaterialet forinden politisk forelæggelse begrænses til alene at omfatte IT strategien. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den Henning Schrøder præsenterede kort IT-strategien og baggrunden herfor. Hoved-MED-udvalget drøftede IT-strategien og blev eninge om at anbefale en optimering af IT-systemernes anvendelse på tværs af serviceområderne. Hoved-MED-udvalget tog IT-strategien til efterretning og tilsluttede sig Direktionens beslutning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsopgaver Folkeskolen 2008 DIKEOL / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Anlægsopgaverne i 2008 på folkeskoleområdet tager blandt andet sit udgangspunkt i, at vi skal sikre, at vi får andel i centrale statsmidler, og at vi får løst de mest presserende opgaver. De mest presserende opgaver fordeler sig på 2 områder et der er tilknyttet Arbejdstilsynets påbud og et der er tilknyttet mindre anlægsopgaver, angående enkeltelever (særlige forhold omkring adgangsforhold, liftanordninger, pusleplads og lignende) og mindre opgaver af

18 Byrådet, Side 666 akut karakter, som ikke kan løses af den enkelte skole alene. Herudover er der problemer med svampesporer på Sct. Severin Skole i forbindelse med en vandskade. Vandskaden løses via forsikringspenge, men svampeskaden, som omfatter nedbrydning af diverse vægge og gulve, skal løses af egne midler. Hertil kommer akutte rådproblemer i tagkonstruktionen på Marstrup Skole. Disse rådproblemer er opdaget i forbindelse med forarbejdet til etablering af naturfagslokale. Økonomiske forhold Naturfagslokaler 2008 (stednr ) Staten vil i lighed med tidligere år frigive midler til renovering af naturfagslokaler m.v. Ordningen er baseret på, at kommunen finansierer 50 % af udgifterne. Der udarbejdes forprojektmaterialer, således at når Velfærdsministeriet lægger ansøgningsmateriale på nettet, så kan ansøgning fremsendes umiddelbart efter. Ansøgningsfristen vil blive kort og processen meget komprimeret på grund af valget og den sene godkendelse af finansloven. Der ansøges om frigivelse af kr og indtægt på kr Påbud Arbejdstilsynet (stednr ) I forlængelse af Arbejdstilsynets besøg er der en række påbud, som skal udføres. Den del af disse påbud, som skolerne ikke selv kan løfte, finansieres centralt. Det gælder i særlig grad udsugningsanlæg i hjemkundskab, sløjd, fysik og diverse akustiske problemer i forbindelse med musik og idræt. Erfaringsmæssigt vil dette udgøre et beløb i størrelsesordenen kr til dækning af alle påbud af den art i hele den nye kommune. Der ansøges om frigivelse af dette beløb. Mindre anlæg - Akutte opgaver (stednr ) Til opgaver af mere akut karakter (jævnfør ovenstående) afsættes kr Beløbet er forhøjet da mindst 2 skoler vil blive tvunget til at ændre kloakering på grund af separering af regnvand og kloakvand jævnfør kommunens udbygningsplan på området. Der ansøges om frigivelse af kr til Mindre anlæg - akutte opgaver. Marstrup Skole Til løsning af opgaven med tagekonstruktionen på Marstrup skole ansøges om frigivelse af kr Sct. Severin Skole Der ansøges om frigivelse af kr til udbedringer af svampeskaderne efter vandskaden og følgeudgifter.

19 Byrådet, Side 667 Alle opgaver udføres af Børne og Familieservice, Skoleafdelingen i snævert samarbejde med Teknik- og Miljøservice, Ejendomssektionen. Udover ovenstående vil der i 2008 komme ansøgninger om frigivelse af yderligere penge til løsning af enkeltopgaver med tilknytning til skolemoderniseringsarbejdet. Disse opgaver vil efterfølgende blive prioriteret af udvalget. Procedure Efter behandling i Udvalget for Børn og Familie skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Indstilling Børne- og Familieservice indstiller til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet - at der til nyt sted nr Naturfagslokaler 2008 gives en anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på sted nr Naturfagslokaler 2008 udgør herefter kr. i udgifter og kr. i indtægter, netto kr. - at der til sted nr AT-påbud gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til sted nr AT-påbud udgør herefter kr. Restrådighedsbeløb på sted nr udgør herefter kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til sted nr Mindre anlægsdispositioner gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til sted nr Mindre anlægsdispositioner udgør herefter kr. Restrådighedsbeløb på sted nr udgør kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til nyt sted nr Marstrup skole tagkonstruktion gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr Marstrup Skole tagkonstruktion udgør herefter kr. - at der til nyt sted nr Sct. Severin skole svampeskader gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr Sct. Severin Skole svampeskader udgør herefter kr.

20 Byrådet, Side 668 Alle ovenstående anlæg finansieres af stednr Anlægspulje folkeskolen Restrådighedsbeløbet på sted nr Anlægspulje folkeskolen udgør herefter kr. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej DIANNO / 05/1551 Sagsfremstilling Fodboldbaner på Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej blev etableret i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2006 og afsluttet i den forbindelse. Det har ikke været muligt at afsluttet anlægsregnskabet tidligere. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb var på kr. Forbruget var på netto kr. Samlet set har der således været en merudgift på kr. ÅBEN SAG Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Anette Nørregaard. Indstilling

21 Byrådet, Side 669 Børne- og Familieservice indstiller at anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anmodning om godkendelse af regnskabet Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup DIKAMI / 08/4 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er ved budgettets godkendelse for 2008 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til bygning af ny børnehave i Hoptrup. Til brug for opmåling af arealer, forberedende undersøgelser og forberedende projektering samt køb af areal i forbindelse med etablering af parkeringsplads, søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Økonomiske forhold Anlægsbevillingen til stednr Ny børnehave i Hoptrup udgør herefter 1 mio. kr. Restrådighedsbeløbet til stednr Ny Børnehave i Hoptrup udgør herefter 7 mio. kr. Procedure Behandles i Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og i Byrådet den 27. marts Indstilling

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 17-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:12 Afbud: Peter Chr. Jacobsen og Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 19-02-2008 Mødested: Fjelstrup Skole Skolebakken 10, Fjelstrup Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 11-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 11-12-2007

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 12-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: På grund af anden mødevirksomhed deltog

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere