Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen af pkt. 357, idet han var inhabil. August Kragh og Holger Eskildsen deltog ikke i den lukkede del af mødet. Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsorden. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til marts-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 342. Fritagelse / genbesættelse af udvalgsposter Direktionens årsmål Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar Lånoptagelse på grundlag af regnskab Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb IT-Strategi Anlægsopgaver Folkeskolen Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/ Ændringsforslaget til Haderslev Kommunes Planstrategi Tørning Mølle: Anlæg Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar Kommuneplan Uddannelsesbyen Haderslev Sundhedspolitikken i Haderslev Kommune Grundaftaler til Sundhedsaftalerne 2008: Politisk høring Samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Syddanmark Udvidelse af eksisterende byggemodninger. Tillægsbevilling Forslag til lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev Forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligområde ved Søgårdvej/Pamhulevej i Marstrup LUKKET MØDE 367. Genudbud af parcelhusgrunde på Ærtevej i Skrydstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Ærtevej i Skrydstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Højmarken i Gram Prisfastsættelse af byggegrunde i Kalmargårdparken i Marstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Birkelund i Sdr. Vilstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Sandtoften i Aarøsund Prisfastsættelse for byggegrunde på Hejsager Østertoft, Hejsager Prisfastsættelse for byggegrunde i Kelstruphave i Kelstrup Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Hammelev, Nørremark Salg af ejendom Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Fritagelse / genbesættelse af udvalgsposter DIINPE / 08/5299 Sagsfremstilling Fra den socialdemokratiske byrådsgruppe og fire navngivne medlemmer er modtaget følgende til dagsordenen: ÅBEN SAG "Undertegnede medlemmer af Haderslev Byråd anmoder hermed om byrådets godkendelse af, at vi fratræder nedenstående poster. Samtidig anmoder den socialdemokratiske gruppe om, at posterne fra 1. april 2008 besættes som anført herunder. Begrundelsen for de ønskede ændringer er, at vi hver for sig og i fællesskab har et ønske om en ændret arbejdsbyrdefordeling, som bedre kan tilgodese vores individuelle ønsker om tid til arbejde, tid til politik og fri tid. Udvalget for Børn og Familie : Udtræder Anna Grethe Smith Folkeoplysningsudvalget Børn og Ungeudvalget : Udtræder Kim Quist : Udtræder Bent. K. Andersen Bestyrelsen Museum Sønderjylland : Udtræder Jens Christian Gjesing Region Sønderjylland - Schleswig / Udvalget for Uddannelse og Udvikling : Udtræder Jens Christian Gjesing Den Socialdemokratiske gruppe indstiller at byrådet godkender at posterne fra 1. april 2008 besættes således : Udvalget for Børn og familie : Kim Quist Folkeoplysningsudvalget som suppleant : Bent Steenberg Olsen med Kim Quist Børn og Ungeudvalget : Anna Grethe Smith med Bent. K. Andersen som suppleant Bestyrelsen for Museum Sønderjylland : Bent K. Andersen med Jens Christian Gjesing som suppleant Region Sønderjylland - Schleswig / Udvalget for Uddannelse og Udvikling : Søren Rishøj Jakobsen med Jens Christian Gjesing som suppleant" Juridiske aspekter Den kommunale styrelseslov bestemmer i 17, stk. 3, at Byrådets

4 Byrådet, Side 652 valg af medlemmer til udvalg med videre har virkning for Byrådets funktionsperiode. Byrådet kan dog fritage en person for hvervet for resten af funktionsperioden når det skønnes, at der er rimelig grund dertil. 28, stk. 1 bestemmer, at ledigblevne pladser genbesættes af den gruppe, som har indvalgt det fritagne medlem. Procedure Ansøgningen afgøres af Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Byrådet godkender de ansøgte fritagelser og tager den socialdemokratiske gruppes udpegning af nye medlemmer til efterretning. Beslutning i Byrådet den Godkendt som indstillet Direktionens årsmål 2008 DIINPE / 07/217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har i et procesforløb formuleret sine årsmål for Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 blev endeligt godkendt i Direktionen på direktionsmødet den 4. marts Årsmålene tager udgangspunkt i overordnede betragtninger om Byrådets vision, Økonomiudvalgets årsmål for 2008, den godkendte planstrategi samt den tværgående administrative opgaveløsning. Således ønsker Direktionen, at der overordnet sættes fokus på: Opfølgning på udmøntning af Byrådets vision

5 Byrådet, Side 653 Tiltag i forbindelse med kommuneplanlægningen den administrative rådgivningsopgave i relation til det politiske niveau Haderslev Kommune som attraktiv arbejdsplads og evaluering af Direktionens arbejdsform De ovenfor oplistede fokusområder er indarbejdet i Direktionens målog prioriterede emner Som det ses af bilaget er disse afgrænset tematisk afgrænset og indarbejdet i forhold til følgende overskrifter: Den attraktive arbejdsplads Rolleafklaring og Styring Der henvises til Direktionens mål- og prioriterede emner Procedure Forelægges Økonomiudvalget den 17. marts og Byrådet den 27. marts til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 (457809) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller i forening med Intern Service: at orientering om Direktionens årsmål 2008 tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Taget til efterretning. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning.

6 Byrådet, Side Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 1 DIFLFO / 08/4198 Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 496,85 kr. til 666,18 kr. pr. måned pr. lejlighed og optagelse af kreditforeningslån på ca kr. i forbindelse med renovering af køkkener, deludskiftning af vinduer og køkkenterassedøre m. v. i 10 boliger beliggende Vendekobbel De samlede byggeudgifter er opgjort til ca kr., der ud over nævnte låneoptagelse finansieres med tilskud fra Landsbyggefondens trækningsretsmidler med kr. og egne henlagte midler med kr. Efter renoveringen vil huslejen pr. m2 være fra 442,46 kr. til 460,93 kr. Økonomiske forhold Borgerservice oplyser, at kun 3 husstande modtager boligstøtte. Merudgifter til boligydelse (pensionister) er på kr., hvoraf staten refunderer 75%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Merudgiften til boligsikring er på kr., hvoraf staten refunderer 50%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Den samlede kommunale merudgift til boligstøtte bliver herefter på kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som

7 Byrådet, Side 655 låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar 2007 DIBIRJ / 07/1635 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt vedlagte beretning nr. 3 - delberetning for regnskabsåret 2007( bilag 1) samt revisionspåtegnet åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (bilag 2). Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 blev efter Byrådets godkendelse den 29. november 2007 overdraget til revisionen. Den fremsendte beretning indeholder en redegørelse for den udførte revision af åbningsbalancen pr. 1.januar I forbindelse med revisionen af åbningsbalancen har borgmester og kommunaldirektør overfor revisionen afgivet en regnskabserklæring (bilag 3). Afsnit 2 omhandler åbningsbalancens hovedtal samt revisionspåtegning. Afsnit 3 omhandler revision af åbningsbalancen på de respektive områder på status. Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 5. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af vedlagte notater af 5. marts 2008 fra Intern Service (bilag 4) og fra Teknik- Miljøservice, forsyningen (bilag 5). Øvrige serviceområder har ingen bemærkninger beretningen. Generelt kan oplyses, at de fejl og uhensigtsmæssigheder, som revisionen har bemærket, er korrigeret i regnskabet for 2007.

8 Byrådet, Side 656 Det er revisionens opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Endvidere har revisionen vurderet, at regnskabspraksis er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets regler, og at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Velfærdsministeriet og indeholder de krævede oversigter og noter. Oversigt over Haderslev Kommunes kautions- og garantiforpligtelser vedlægges som underbilag til åbningsbalancen pr. 1. januar Økonomiske forhold På baggrund af revisionens gennemgang er der indarbejdet korrektioner i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, hvorved balancens hovedtal siden Byrådets godkendelse den 29. november 2007 er reguleret, jf. tabel: Primo 2007 (revideret) Byrådet den Regulering Balance, mio. kr. Anlægsaktiver 2.539, ,2 16,4 Omsætningsaktiver 221,4 250,0-28,6 Likvide beholdninger 21,6 21,6 0,0 Egenkapital , ,2 8,1 Hensatte forpligtelser -365,0-365,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser -656,7-656,7 0,0 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. -3,8-3,8 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser -222,0-226,0 4,0 På anlægsaktiver kan reguleringen henføres til flytning i balancen af langfristede tilgodehavender konto 9.21 Aktier og Andelsbeviser, der jf. Velfærdsministeriets regelsæt fra 1. januar 2007 skal medtages under anlægsaktiver mod tidligere under omsætningsaktiver. Under omsætningsaktiver kan den resterende regulering henføres til afskrivning af tilgodehavende vedr. afregnede indkomstskatterestancer fra Vojens Kommune. Tilgodehavendet skal ikke optages i kommunens balance, da opkrævningen er overgået til Skat. Under kortfristede tilgodehavender kan reguleringen henføres til afskrivning af mellemregning vedr. forsikringer fra Vojens Kommune. På baggrund af de foretagne reguleringer i balancen er egenkapitalen ændret med 8,1 mio. kr.

9 Byrådet, Side 657 Juridiske aspekter Styrelseslovens 42 og 45. Procedure Sagen forelægges Direktionen den 11. marts 2008, Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts Kommunens politiske godkendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som Byrådet har truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Tilsynsmyndigheden er blevet orienteret om, at fristen for indsendelse bliver overskredet. I henhold til Velfærdsministeriets regelsæt skulle revisionen inden udgangen af januar 2008 have afgivet beretning om revision af åbningsbalancen. Revisionsberetningen er modtaget den 26. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Bilag 1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 3 (459287) Bilag 2 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 med revisionspåtegning (460608) Underbilag - Kautions- og garantiforpligtelser (400487) Bilag 3 Ledelseserklæring, underskrevet (453955) Bilag 4 Besvarelse af revisionsbemærkninger, beretning nr. 3 (459320) Bilag 5 Forsyningen, bemærkninger (460881) Indstilling Intern Service indstiller, at beretning nr. 3, delberetning for regnskabsåret 2007 med tilhørende besvarelse af revisionsbemærkninger godkendes, at åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing

10 Byrådet, Side 658 Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar 2007 DIFLFO / 08/2660 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision A/S har fremsendt beretning om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 19. september 2006 at antage Kommunernes Revision som revisor for Haderslev Kommune. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik er der i beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet. Beretningen er tilsendt Byrådets og Direktionens medlemmer til orientering den 6. februar og har været genstand for vurdering i Intern Service, der ikke har bemærkninger hertil. Procedure Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller beretningen om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar 2007 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales.

11 Byrådet, Side 659 Beslutning i Byrådet den Godkendt Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2007 DIAINN / 07/26430 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet behandlede den 20. december 2007 under punkt 261 en sag om lånoptagelse i 2007, hvor administrationen fik bemyndigelse til at optage et lån på 60,1 mio.kr. Derudover blev der i samme dagsordenspunkt 291 godkendt budgetteret lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med Byggemodning i Fredsted. I alt en forventet lånoptagelse til 2007 på 66,7 mio.kr. Lån til regnskab 2007 kan iflg. lånebekendtgørelsen optages indtil udgangen af marts måned året efter regnskabsåret. Efter afslutning af regnskab 2007 viser opfølgningen på samtlige områder med lånemuligheder, at lånoptagelse til regnskab 2007 reduceres med 34,3 mio. kr. til 32,4 mio.kr. De 32,4 mio.kr. vil indgå i 2008 og skal optages inden 31. marts Økonomiske forhold Mio. kr. Område Godkendt/budgetteret Lånoptagelse pr Forbrug/Lånemulighed Regnskab 2007 Overføres til 2008 lånoptagelse inden Overføres til 2008 Skolemodernisering 3,449 4,015 4,015 IT-Anlæg ,200 6,162 6,162 IT- harmonisering Sammenlægningsudv. 5,568 5,275 5,275 Digetal vagtcentral og 1,100 1,274 1,274 radiostruktur Tunge sociale 9,175 9,103 9,103 opgaver Byggemodning 6,608 6,608 6,608 Fredsted Byggemodning 24,016 0,000 0,000 24,016 Hammelev Erhvervspark Handicap og 10,575 0,000 0,000 10,575 ældreboliger I alt 66, ,591

12 Byrådet, Side 660 Der kan udelukkende optages lån til afholdte udgifter i det enkelte regnskabsår. Da udgifter til køb af jord til Hammelev Erhvervspark ikke er afholdt i 2007 og låneoptagelsen derfor ikke kan ske, overføres 24,0 mio. kr. til Særlig lovgivning på f.eks ældreområdet indeholder supplerende lovbestemmelser på området, som medfører at lån til ældreboliger først kan optages, når projektet er meldt færdigt til staten. Der overføres 10,6 mio.kr. til 2008 I alt overføres til ,028 mio.kr. Procedure Behandles i Direktionen den 11. marts Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 Behandles i Byrådet den 27. marts 2008 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS-Intern Service indstiller til Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres lånoptagelse til 2008, idet der gives en tillægsbevilling i 2008 på 67,028 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen at der inden udgangen af marts 2008 optages et lån på 32,4 mio.kr. vedrørende 2007 at administrationen i løbet af 2008 følger op på lånemulighederne vedr. Hammelev Erhvervspark og Handicap og ældreboliger. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den

13 Byrådet, Side 661 Godkendt Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb DIBBCH / 07/9042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Driftsregnskabet for 2007 udviser et netto mindreforbrug på det skattefinansierede område på 68,213 mio. kr. og et netto merforbrug på det brugerfinansierede område på 7,576 mio. kr. Det giver et netto mindre- /merforbrug for hele kommunens driftsregnskab på 60,637 mio. kr. Regnskabsresultatet opdeles i en ramme med overførselsadgang og en ramme uden overførselsadgang. Rammen med overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug for hele kommunen på 68,727 mio. kr., medens rammen uden overførselsadgang udviser et netto merforbrug på 8,090 mio. kr. Direktionen har i sit møde den 4. marts 2008 besluttet, at der lægges op til at det samlede mer-/mindreforbrug på både rammen med overførselsadgang og rammen uden overførselsadgang overføres til 2008 med i alt 60,637 mio. kr. Der vedlægges udvalgsopdelt oversigt over mer-/mindreforbrug på de 2 rammer. I oversigten er der særskilt taget højde for en korrektion af organisatioriske ændringer på Økonomiudvalgetsområde, hvor nogle konti fremadrettet overgår til fagudvalgene. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 33,489 mio. kr. på det skattefinansierede område og et mindreforbrug på 17,803 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det giver et netto mindreforbrug på anlæg på 51,292 mio. kr. Der vedlægges oversigter, som angiver om de igangværende anlægsprojekter afsluttes i 2007 eller videreføres. På baggrund af denne oversigt er det opgjort, at der søges overført rådighedsbeløb på netto 33,447 mio. kr. til 2008

14 Byrådet, Side 662 på det skattefinansierede område og netto 4,168 mio. kr. til 2008 på det brugerfinansierede område. Der søges kun overført rådighedsbeløb på projekter, som videreføres. Økonomiske forhold Mer- og mindreforbrug på udvalgene på det skatte- og brugerfinansierede område, korrigeret for organisatoriske ændringer på Økonomiudvalgets område kan specificeres således: Bevillingspåtegning: at der meddeles tillægsbevilling til driften i 2008 på det skattefinansierede område med kr. fordelt på udvalg, som angivet i foranstående tabel at der meddeles negativ tillægsbevilling til driften i 2008 på det brugerfinansierede område med kr. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det skattefinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det brugerfinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag, samt at der finansieres kr. af likvide aktiver i Juridiske aspekter Af kommunens eget regelsæt for økonomisk decentralisering beskriver reglerne for overførselsadgange på drift. Procedure Sagen behandles i Direktionen på mødet den 11. marts 2008, i Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2008 og i Byrådet på mødet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.

15 Byrådet, Side 663 Bilag Mer-/mindreforbrug på drift korrigeret for h.kto (459920) Forside til bilag til overførsel af anlæg (466813) Anlægsoversigt skattefinansieret (466878) Forside overførsel uforbrugte rådighedsbeløb brugerfin. (466866) Anlægsoversigt brugerfinansieret (466877) Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingspåtegningen vedr. drift og anlæg godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt IT-Strategi TKA / 07/13575 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio 2007 påbegyndte Haderslev Kommune udarbejdelsen af en IT strategi. Arbejdet er udført af en projektgruppe med repræsentanter fra alle serviceområder. IT chefen har været formand for projektgruppen. Projektgruppens rolle har været at koordinere de IT strategiske formuleringer, som serviceområderne har bidraget med. Selve IT strategien for Haderslev Kommune udgør de tværgående IT tiltag, som er formuleret af serviceområderne. Derved udgør IT strategien en

16 Byrådet, Side 664 paraply for hele kommunen under hensyntagen til den decentrale struktur, der naturligt udløser forskellige behov i de enkelte serviceområder. IT strategien har en tidshorisont på 3 til 5 år, men den skal tages op til vurdering hvert år. Strategien omfatter konkrete strategiske tiltag samt rammerne for disse tiltag. De strategiske tiltag omfatter: Borgere, virksomheder samt øvrige interessenter Byråd og politikere Medarbejdere, uddannelse og intern kommunikation Tværgående IT anvendelse og eksisterende IT løsninger Ledelsesinformation ESDH og sagsbehandling Kommunikation og telefoni IT platform og IT infrastruktur Eksterne samarbejdsrelationer Pædagogisk IT Rammerne omfatter: Medarbejdere og ledelse Tværgående offentlige IT tiltag Forretningsorienteret IT anvendelse (Business Cases) Koncern IT IT sikkerhed Innovation og udvikling UDC IT (Kommunens IT udviklings- og driftscenter). For at forankre IT strategien har strategigruppen drøftet forskellige muligheder. Da en tværgående forankring er vigtig, vil strategigruppen kunne nedsætte tværgående enheder ad hoc, der både kan arbejde med realisering af IT strategien og samtidig have fokus på selve IT anvendelsen i hele organisationen med henblik på optimal udnyttelse af samtlige IT systemer. Indstilling: På vegne af projektgruppen indstiller Intern Service, at Direktionen godkender IT strategien til videre godkendelse i Byrådet. Beslutning fra Strategigruppen (11. december 2007): Strategigruppen anbefaler IT-Strategien til Direktionen. Bilag IT-Strategi (403921)

17 Byrådet, Side 665 Beslutning i Direktionen den Anbefales til Hoved-MED, Økonomiudvalget og Byrådet, idet bilagsmaterialet forinden politisk forelæggelse begrænses til alene at omfatte IT strategien. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den Henning Schrøder præsenterede kort IT-strategien og baggrunden herfor. Hoved-MED-udvalget drøftede IT-strategien og blev eninge om at anbefale en optimering af IT-systemernes anvendelse på tværs af serviceområderne. Hoved-MED-udvalget tog IT-strategien til efterretning og tilsluttede sig Direktionens beslutning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsopgaver Folkeskolen 2008 DIKEOL / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Anlægsopgaverne i 2008 på folkeskoleområdet tager blandt andet sit udgangspunkt i, at vi skal sikre, at vi får andel i centrale statsmidler, og at vi får løst de mest presserende opgaver. De mest presserende opgaver fordeler sig på 2 områder et der er tilknyttet Arbejdstilsynets påbud og et der er tilknyttet mindre anlægsopgaver, angående enkeltelever (særlige forhold omkring adgangsforhold, liftanordninger, pusleplads og lignende) og mindre opgaver af

18 Byrådet, Side 666 akut karakter, som ikke kan løses af den enkelte skole alene. Herudover er der problemer med svampesporer på Sct. Severin Skole i forbindelse med en vandskade. Vandskaden løses via forsikringspenge, men svampeskaden, som omfatter nedbrydning af diverse vægge og gulve, skal løses af egne midler. Hertil kommer akutte rådproblemer i tagkonstruktionen på Marstrup Skole. Disse rådproblemer er opdaget i forbindelse med forarbejdet til etablering af naturfagslokale. Økonomiske forhold Naturfagslokaler 2008 (stednr ) Staten vil i lighed med tidligere år frigive midler til renovering af naturfagslokaler m.v. Ordningen er baseret på, at kommunen finansierer 50 % af udgifterne. Der udarbejdes forprojektmaterialer, således at når Velfærdsministeriet lægger ansøgningsmateriale på nettet, så kan ansøgning fremsendes umiddelbart efter. Ansøgningsfristen vil blive kort og processen meget komprimeret på grund af valget og den sene godkendelse af finansloven. Der ansøges om frigivelse af kr og indtægt på kr Påbud Arbejdstilsynet (stednr ) I forlængelse af Arbejdstilsynets besøg er der en række påbud, som skal udføres. Den del af disse påbud, som skolerne ikke selv kan løfte, finansieres centralt. Det gælder i særlig grad udsugningsanlæg i hjemkundskab, sløjd, fysik og diverse akustiske problemer i forbindelse med musik og idræt. Erfaringsmæssigt vil dette udgøre et beløb i størrelsesordenen kr til dækning af alle påbud af den art i hele den nye kommune. Der ansøges om frigivelse af dette beløb. Mindre anlæg - Akutte opgaver (stednr ) Til opgaver af mere akut karakter (jævnfør ovenstående) afsættes kr Beløbet er forhøjet da mindst 2 skoler vil blive tvunget til at ændre kloakering på grund af separering af regnvand og kloakvand jævnfør kommunens udbygningsplan på området. Der ansøges om frigivelse af kr til Mindre anlæg - akutte opgaver. Marstrup Skole Til løsning af opgaven med tagekonstruktionen på Marstrup skole ansøges om frigivelse af kr Sct. Severin Skole Der ansøges om frigivelse af kr til udbedringer af svampeskaderne efter vandskaden og følgeudgifter.

19 Byrådet, Side 667 Alle opgaver udføres af Børne og Familieservice, Skoleafdelingen i snævert samarbejde med Teknik- og Miljøservice, Ejendomssektionen. Udover ovenstående vil der i 2008 komme ansøgninger om frigivelse af yderligere penge til løsning af enkeltopgaver med tilknytning til skolemoderniseringsarbejdet. Disse opgaver vil efterfølgende blive prioriteret af udvalget. Procedure Efter behandling i Udvalget for Børn og Familie skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Indstilling Børne- og Familieservice indstiller til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet - at der til nyt sted nr Naturfagslokaler 2008 gives en anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på sted nr Naturfagslokaler 2008 udgør herefter kr. i udgifter og kr. i indtægter, netto kr. - at der til sted nr AT-påbud gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til sted nr AT-påbud udgør herefter kr. Restrådighedsbeløb på sted nr udgør herefter kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til sted nr Mindre anlægsdispositioner gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til sted nr Mindre anlægsdispositioner udgør herefter kr. Restrådighedsbeløb på sted nr udgør kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til nyt sted nr Marstrup skole tagkonstruktion gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr Marstrup Skole tagkonstruktion udgør herefter kr. - at der til nyt sted nr Sct. Severin skole svampeskader gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr Sct. Severin Skole svampeskader udgør herefter kr.

20 Byrådet, Side 668 Alle ovenstående anlæg finansieres af stednr Anlægspulje folkeskolen Restrådighedsbeløbet på sted nr Anlægspulje folkeskolen udgør herefter kr. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej DIANNO / 05/1551 Sagsfremstilling Fodboldbaner på Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej blev etableret i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2006 og afsluttet i den forbindelse. Det har ikke været muligt at afsluttet anlægsregnskabet tidligere. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb var på kr. Forbruget var på netto kr. Samlet set har der således været en merudgift på kr. ÅBEN SAG Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Anette Nørregaard. Indstilling

21 Byrådet, Side 669 Børne- og Familieservice indstiller at anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anmodning om godkendelse af regnskabet Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup DIKAMI / 08/4 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er ved budgettets godkendelse for 2008 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til bygning af ny børnehave i Hoptrup. Til brug for opmåling af arealer, forberedende undersøgelser og forberedende projektering samt køb af areal i forbindelse med etablering af parkeringsplads, søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Økonomiske forhold Anlægsbevillingen til stednr Ny børnehave i Hoptrup udgør herefter 1 mio. kr. Restrådighedsbeløbet til stednr Ny Børnehave i Hoptrup udgør herefter 7 mio. kr. Procedure Behandles i Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og i Byrådet den 27. marts Indstilling

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: I medfør af 20 stk. 5 i Styrelsesloven var Yrsa

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere