Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb"

Transkript

1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet knyttede bevillingsoversigt. I bemærkningerne til budgettet kan der fastlægges vilkår for, hvorledes bevillingerne må udnyttes. Driftsbevillinger gives til: Driftsudgifter og indtægter Statsrefusion Renteudgifter og indtægter Afdrag på udlån Afdrag på optagne lån Tilskud og udligning, samt refusion af købsmoms Skatter Tillægsbevilling til driftsbevillinger Så snart det i årets løb konstateres, at de beløbsmæssige eller materielle vilkår for en given bevilling, ikke kan overholdes, påhviler det direktøren at forelægge sagen for fagudvalget med indstilling om eventuel ansøgning om tillægsbevilling. Direktøren skal overfor fagudvalget gøre opmærksom på eventuelle muligheder for finansiering af tillægsbevillinger indenfor udvalgets bevillinger. Eventuel overførsel af beløb fra andre bevillinger er principielt også en tillægsbevilling - se under bevillingsomplacering. Medfører tillægsbevillingsansøgningen forbrug af likvide aktiver (kassebeholdningen) anføres dette. Såfremt tillægsbevillingen også skal have virkning for budgetgrundlaget for kommende overslagsår, skal dette anføres i forbindelse med ansøgningen. Tillægsbevillingsansøgningen ledsages af en indstilling, der nærmere redegør for begrundelsen for ansøgningen. Direktørens indstilling til fagudvalget skal være ledsaget af bemærkninger fra Økonomi vedrørende budgetbeløb, forbrug og den foreslåede finansiering. Tillægsbevillingsansøgningen fremsendes med udvalgets indstilling til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget foretager herefter indstilling til Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse med hensyn til tillægsbevillingens godkendelse. Omplacering af driftsbevillinger Hvor der ønskes overført beløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling har Byrådet bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger. Bemyndigelsen omfatter alene omdisponeringer mellem givne driftsbevillinger indenfor hovedkontiene 0-6.

2 Det er en forudsætning, at Økonomiudvalgets beslutning om omdisponering af midler træffes efter forudgående forhandling med de stående udvalg. Kræves der overførsel af midler fra et udvalgsområde til et andet kræves således samtykke fra begge udvalg. Anlægsbevillinger Anlægsbevillinger meddeles af Byrådet ved godkendelse af særskilt bevilling for hvert enkelt anlægsprojekt. Anlægsbevillinger kan være flerårige og gælder til projektet er afsluttet. Anlægsbevillinger gives til: Anlægsudgifter og indtægter herunder projekthonorar/løn og projektudgifter Udlån, forøgelse Låneoptagelse Det bemærkes, at ved optagelse af 1-årige anlægsprojekter i kommunens investeringsoversigt for det kommende budgetår har Byrådet ved budgetvedtagelsen meddelt anlægsbevilling til det pågældende arbejde, og beløbet skal alene frigives af Økonomiudvalget. Ved anlægsprojekter der løber over flere år, skal særskilt anlægsbevilling meddeles af Byrådet. Anlægsbevillingen til det enkelte projekt godkendes i Byrådet og rådighedsbeløbene optages i budgettet under økonomiudvalget og skal frigives hvert år. Efter forudgående bevilling til projektering deles anlægsbevillingen op i to delbevillinger en til det fysiske anlæg og en til inventar. Projekteringsudgifter opgøres og frigives særskilt, herunder udgifter til projekthonorar og øvrige projektudgifter. Rådighedsbeløb Byrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på projektniveau. Rådighedsbeløb i budgettet er étårige og skal anføres under det pågældende anlægsprojekt. Det er en betingelse for et anlægsprojekt igangsætning, at der foreligger en anlægsbevilling og at der på budgettet er afsat de nødvendige rådighedsbeløb samt at rådighedsbeløbet er frigivet. Rådighedsbeløbet skal frigives af Økonomiudvalget. I forbindelse med ansøgning om frigivelse vurderes rådighedsbeløbene i investeringsoversigten og eventuelle ændringer indarbejdes til kommende år. Byrådet har delegeret kompetencen til endelig frigivelse af rådighedsbeløb til Økonomiudvalget. Anlægsprojekt: Et anlægsprojekt er defineret som en midlertidig organisation, der er nødvendig for at frembringe et fysisk anlæg. Et udviklingsprojekt er defineret som et strategisk/politisk projekt, hvortil der er nedsat en midlertidig organisation, men som ikke frembringer et fysisk anlæg.

3 Et anlægsprojekt gennemgår typisk 4 faser: Fase 1 ideoplæg inkl. behovsanalysen, hvor budgetskønnet danner grundlaget for en ansøgning om anlægsbevilling til projektering, efter principgodkendelse af programoplægget i fagudvalget. Fase 2 byggeprogram- og projekteringsfasen, hvor byggeprogrammet godkendes via fagudvalget og en anlægsbevilling godkendes til projektet og rådighedsbeløb frigives. Fase 3 udførelsesfasen, hvor der følges på anlægsbudgettet og dermed rådighedsbeløbene. Fase 4 afslutningsfasen, hvor anlægsregnskabet afsluttes og godkendes i Byrådet. Bevillingsansøgning Det påhviler CETS/afdelingen at udarbejde og fremsende bevillingsansøgning samt ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb gennem Økonomiudvalget til godkendelse i Byrådet, forinden et anlægsarbejde iværksættes. Bevillingsansøgningen udfærdiges efter de gældende vejledninger for anlægsprojekter. Tillægsbevilling til anlægsbevillinger Så snart det må forventes, at en given anlægsbevilling ikke kan overholdes og forud for eventuel budgetoverskridelse, påhviler det CETS/afdelingen at orientere Økonomiudvalget herom. Efterfølgende skal der ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevillingen. Tillægsbevilling til anlægsbevilling ansøges på samme måde som selve anlægsbevillingen, jfr. punktet "Anlægsbevillinger" foran. Tillægsbevillingsansøgningen ledsages af en indstilling, der nærmere redegør for begrundelsen for ansøgningen samt forslag til finansiering. Tillæg til rådighedsbeløb Så snart det må forventes, at den del af en anlægsbevillings udgifter og indtægter, der forfalder indenfor regnskabsåret, overstiger de afsatte rådighedsbeløb for samme år, påhviler det CETS/afdelingen at fremsende ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb. Tillæg til rådighedsbeløb ansøges på samme måde som selve rådighedsbeløbet, jfr. punktet "Rådighedsbeløb" foran. Tillægsbevillingsansøgningen ledsages af en indstilling, der redegør for begrundelsen for ansøgningen samt forslag til finansiering.

4 Omplacering vedr. rådighedsbeløb Omplaceringer vedrørende rådighedsbeløb under anlæg skal behandles af Økonomiudvalget efter indstilling fra CETS/afdelingen. Salg af mindre arealer Ved salg af mindre arealer bemyndiges CETS til at afhænde mindre, aflagte vejarealer, der ikke skønnes at have færdselsmæssig betydning for nogen ejendom, til ejerne af de tilgrænsende ejendomme. CETS bemyndiges til salg af arealer til en maks. pris på kr. i overensstemmelse med reglerne i vejlovgivningen. Det vil sige, at vejmyndigheden tilbyder arealet til de ejere, som har ejendomme grænsende til arealet. Arealet vil som udgangspunkt blive tilbudt til vurderingsprisen for den ejendom, som arealet bliver tillagt. Dertil kommer, at køber skal afholde handelsomkostninger i forbindelse med købet. CETS forestår salgsarbejdet, og indtægten ved salg indgår på kontoen for køb og salg af mindre arealer under Jordforsyning. CETS bemyndiges til at forestå salg af mindre og ubebyggede arealer, der i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ikke skal sælges i offentligt udbud og ikke overstiger en maksimal salgspris på kr. Det er en forudsætning, at arealerne ikke selvstændigt kan bebygges. Erstatningskrav op til kr. ved anlægsarbejder kan afgøres administrativt af CETS indenfor de godkendte anlægsbevillinger og frigivne rådighedsbeløb. Bemyndigelsen gælder ikke ved jordkøb. Erstatninger over kr. i enkeltsager skal godkendes særskilt af Økonomiudvalget. Registrering Tillægs- og anlægsbevillinger Efter bevillingsansøgningens behandling i Byrådet fremsender Direktionssekretariatet meddelelse herom til Økonomi samt evt. pågældende direktør. Direktørområdet Økonomi forestår al registrering af såvel tillægsbevillinger som anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb. Registreringen skal ske uden unødig forsinkelse, således at økonomisystemet altid er opdateret i størst mulig grad. I samarbejde med det pågældende direktørområde sørger Direktørområdet Økonomi for, at tillægsbevillinger, der påvirker budgetgrundlaget for kommende overslagsår, indarbejdes i de kommende års budgetrammer med den ønskede virkning. Omplaceringer Direktørområdet Økonomi sørger for at der foretages registrering/indberetning af de ønskede omplaceringer og kontrollerer, at omplaceringerne ikke strider mod de vedtagne bevillingsregler, og at der ikke gennem budgetvedtagelsen er taget forbehold over for det eller de pågældende beløb. Det pågældende direktørområde kontrollerer, at de ønskede omplaceringer ikke strider mod fagudvalgets bestemmelser. Omplaceringsansøgningen ledsages af en indstilling, der nærmere redegør for begrundelsen for ansøgningen.

5 Såfremt en omplacering også skal have virkning for budgetgrundlaget for overslagsårene, skal dette anføres i forbindelse med ansøgningen. Direktørområdet Økonomi sørger for i samarbejde med det pågældende direktørområde, at den ønskede virkning indarbejdes i de kommende års budgetrammer. Konvertering til/fra drift og anlæg Såfremt der ønskes flyttet beløb fra drift til anlæg eller omvendt, har Byrådet bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger efter indstilling fra pågældende fagudvalg/direktørområde og CETS. Bemyndigelsen omfatter alene omdisponeringer indenfor hovedkontiene 0-6. Det er en forudsætning, at Økonomiudvalgets beslutning om omdisponering af midler træffes efter forudgående forhandling med de stående udvalg. Kræves der overførsel af midler fra et udvalgsområde til et andet kræves således samtykke fra begge udvalg. Svendborg den Byrådet

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere