German High Street Properties A/S Sundkrogsgade København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø"

Transkript

1

2 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade København Ø CVR-nr: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse Revision Hans Thygesen Michael Hansen, formand Kim Lautrup, næstformand Marner Jacobsen PricewaterhouseCoopers Stormgade Esbjerg Indholdsfortegnelse Hovedpunkter 2 Hoved- og nøgletal 3 Delårsberetning for perioden 1. januar 30. september 4 Ledelsens påtegning 9 Resultatopgørelse 10 Totalindkomstopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 12 Pengestrømsopgørelse 13 Noter 15 1

3 Hovedpunkter Resultat før skat og værdiregulering af investeringsejendomme for perioden 1. januar til 30. september udgjorde DKK 2,6 mio. Resultatet anses for tilfredsstillende. Fortsat stærk soliditet, 41,2%, og tilfredsstillende likvide reserver på DKK 39,0 mio. Forventningerne til er en omsætning i størrelsesordnen DKK 48,0 mio. og et ordinært resultat før skat på mellem DKK 4,0 og DKK 4,5 mio. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. TKS, som er lejer i Investea Grundbesitz VI GmbH i Limbeckerstrasse 47 i Essen, er gået konkurs og genudlejningsbestræbelser er igangsat. Årlig leje på ca. EUR Der forventes genudlejning tidligst fra 1. marts Salget af ejendomme i Landshut er gennemført inden balancedagen og de økonomiske effekter heraf er derfor indarbejdet i resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen. Selskabet har efter balancedagen erhvervet stk. af selskabets egne B-aktier. Erhvervelsen svarer til en kapitalandel på 3,73% og en stemmeandel på 2,09%. 2

4 Hoved- og nøgletal DKK mio. 3. kvt. 1-3 kvt. 1-3 kvt. Resultatopgørelse Omsætning 12,1 35,8 35,6 48,6 Resultat før værdireguleringer 6,9 24,0 23,8 31,4 Værdiregulering af investeringsejendomme 0,0 3,4 0,0-0,1 Finansielle poster netto -5,3-21,4-19,7-26,9 Resultat før skat 1,6 6,0 4,1 4,5 Periodens resultat 1,1 4,9 3,6 4,2 Balance Investeringsejendomme 679,4 726,6 727,6 Periodens investeringer til anskaffelsessum 0,0 0,1 0,9 Langfristede aktiver 703,6 751,2 752,3 Balancesum 749,4 780,5 786,2 Egenkapital 309,1 302,7 303,6 Langfristede forpligtelser 431,5 466,9 466,0 Pengestrømme Pengestrømme fra drift -5,3-5,6-1,5 10,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 51,9 51,9-0,1-0,9 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -34,7-36,8-3,6-4,3 Pengestrømme i alt 11,9 9,5-5,2 5,1 Nøgletal Soliditet, % 41,2 38,8 38,6 Egenkapital i forhold til investeringsejendomme, % 45,5 41,7 41,7 Forrentning af egenkapital p.a., % 1,6 1,2 1,9 Afkast af ejendomsporteføljen, % 3,9 3,9 5,2 Forrentning af egenkapital før skat og værdireguleringer, % 0,9 1,4 1,5 Forrentning af egenkapital efter værdireguleringer, % 2,0 1,4 1,5 Lånerente, % -5,2-4,5-5,7 Afkastmarginal, % -1,3-0,6-0,6 Indre værdi pr. aktie, DKK 84,7 82,9 83,2 Indtjening pr. aktie, EPS, DKK 1,3 1,0 1,2 Aktiekurs, DKK 50,0 45,0 38,5 Antal medarbejdere Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal ". 3

5 Delårsberetning for perioden 1. januar 30. september Driften i German High Street Properties A/S udviklede sig tilfredsstillende de første 3 kvartaler af. Koncernens resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for perioden 1. januar til 30. september blev DKK 1,6 mio. Ejendommenes drift I lyset af den nuværende økonomiske og finansielle situation i Tyskland er Koncernens fokusområder i : Fastholde lejere og lejeindtægter. Gennemføre vedligeholdelsestiltag med henblik på at understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Analysere og eventuelt gennemføre ejendomsudviklingsprojekter i mindre skala, såfremt det kan gøres med væsentlig økonomisk gevinst. Koncernen arbejder således konkret på muligheden for at istandsætte og forbedre udvalgte lejemål med det formål at forøge lejeindtægterne og dermed ejendommenes værdi. Udlejningssituationen har været stabil i pågældende periode af. TKS, som lejer af Investea Grundbesitz VI GmbH i Limbeckerstrasse 47 i Essen, er gået konkurs. Dette forventes at medføre en mindre reduktion af lejen i forbindelse med genudlejning. Resultatforventninger for Ledelsen fastholder forventningerne til som udmeldt i årsrapport. For forventes således et resultat før skat på mellem DKK 4,0 og DKK 4,5 mio., og omsætningen for forventes at udgøre ca. DKK 48,0 mio. Tilfredsstillende likviditet Mulighederne for at opnå nye lån og kreditter på de tyske og internationale finansmarkeder er fortsat meget restriktive. Selskabet er finansieret med lån med udløb i 2013 og 2017, men ved eventuelle ekstraordinære vedligeholdelsesbehov eller ved behov for investeringer i ejendommene eller lignende vil selskabet formodentlig være overladt til at finansiere sig med egne likvide reserver. Ledelsen vurderer, at selskabets likvide reserver opgjort til DKK 39,0 mio. pr. 30. september er tilfredsstillende og betryggende. Ved en fortsættelse af det aktuelle udlejningsniveau tyder selskabets likviditetsfremskrivninger på en fortsat positiv udvikling i selskabets likviditet. 4

6 Aktiekursen German High Street Properties A/S er noteret på Nasdaq OMX København. B-aktien blev udbudt til kurs 100 den 20. september Aktiekursen for German High Street Properties A/S var den 30. september på 50,0. Resultatopgørelse Omsætningen for de første 3 kvartaler af udgjorde DKK 35,8 mio. mod DKK 35,6 mio. i samme periode sidste år. Resultatet før værdireguleringer udgjorde DKK 2,6 mio. mod DKK 4,1 mio. i samme periode af. Resultatet før skat for den pågældende periode af udgjorde DKK 6,0 mio., efter afholdelse af en nettoudgift på finansielle poster (netto) på DKK 21,4 mio. Resultatet efter skat udgjorde DKK 4,9 mio. De tilsvarende tal for samme periode i er resultat før skat, DKK 4,1 mio., udgift til finansielle poster (netto), DKK 19,7 mio., og resultat efter skat, DKK 3,6 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Der er i perioden kun foretaget værdiregulering af koncernens ejendom i Landshut som følge af salget af netop denne ejendom. Balance Den bogførte værdi af koncernens investeringsejendomme udgjorde DKK 679,4 mio. mod DKK 727,6 mio. pr. 31. december. Værdien er i perioden påvirket af valutakursreguleringer på DKK 1,1 mio., samt en opskrivning til salgsværdi og efterfølgende salg af ejendommen i Landshut. Det er ledelsens vurdering, at den bogførte værdi af investeringsejendommene er i overensstemmelse med dagsværdien. Der er ikke foretaget en ekstern vurdering af dagsværdien pr. 30. september. 5

7 Ledelsens vurdering af nødvendigheden af regulering af dagsværdien for investeringsejendommene er foretaget på baggrund af de af DTZ oplyste lejefaktorer i forbindelse med den årlige vurdering ved aflæggelsen af seneste årsrapport. Dertil har ledelsen set på lejeniveauet ved DTZ s vurdering og sammenholdt dette med de realiserede og forventede lejeindtægter for året. På baggrund af disse, og henvendelser på enkelte ejendomme, er det ledelsens vurdering at dagsværdien ikke er væsentligt ændret i forhold til seneste årsrapport, hvorfor der ikke foretages en regulering pr. 30. september. Ledelsen vurderer løbende hvorvidt markedsforhold eller andre forhold retfærdiggør eller kræver en regulering af investeringsejendommene med henblik på altid at have disse vurderet til dagsværdi. De samlede aktiver andrager i alt DKK 749,4 mio. mod DKK 786,2 mio. ved årets begyndelse. Egenkapitalen udgjorde pr. 30. september DKK 309,1 mio. svarende til en soliditet på 41,2%. Ved regnskabsårets start udgjorde egenkapitalen DKK 303,6 mio. Egenkapitalen er i den pågældende periode af blevet forøget med periodens totalindkomst på DKK 5,4 mio. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde negativ DKK 5,6 mio. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK 51,9 mio., mens pengestrømme fra finansieringsaktivitet, negativ DKK 36,8 mio. For så vidt angår investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter vedrører disse pengestrømme primært salget af ejendommen i Landshut. Efterfølgende begivenheder Der er udover nedennævnte ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af delårsrapporten. Selskabet har efter balancedagen erhvervet stk. af selskabets egne B-aktier. Erhvervelsen svarer til en kapitalandel på 3,73% og en stemmeandel på 2,09%. 6

8 Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten omfatter koncernregnskab, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og udvalgte noter. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapport. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretager ledelsen en række skøn og vurderinger vedrørende fremtidige forhold, der indeholder en stillingstagen til målingen af regnskabsmæssige aktiver og forpligtelser. For en nærmere beskrivelse af de væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, skal henvises til årsrapport, note 3, hvor blandt andet måling af investeringsejendomme til dagsværdi er omtalt. Finansiel kalender for regnskabsåret 15. april Afholdelse af ordinær generalforsamling/ orientering om generalforsamling 24. maj Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 23. august Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 22. november Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september Udsendte fondsbørsmeddelelser i 11. januar Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 18. januar Storaktionærmeddelelse 27. januar Ændring af finanskalender 3. februar Orientering om afholdt ekstraordinær generalforsamling 22. marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. marts Årsrapport (meddelelse) 25. marts Årsrapport 14. april Bestyrelseskandidat 15. april Generalforsamlingsprotokollat 15. april Præsentation generalforsamling (Bilag) 7

9 3. maj Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 13. maj Korrigerende supplerende oplysninger til årsrapport (meddelelse) 13. maj Korrigerende supplerende oplysninger til årsrapport 24. maj Delårsrapport Q1 (meddelelse) 24. maj Delårsrapport Q1 27. maj Orientering om afholdt ekstraordinær generalforsamling 27. maj Oplysning om indgået letter of intent vedrørende salg af et af German High Street Properties A/S koncernens datterselskaber 6. juni Indberetningspligtig handel 27. juli Indberetningspligtig handel 15. august Salg af ejendom 23. august Halvårsrapport (meddelelse) 23. august Halvårsrapport 23. august Insidermeddelelse 23. august Storaktionærmeddelelse 7. september Insidermeddelelse 15. september Insidermeddelelse 15. september Insidermeddelelse 8

10 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september for German High Street Properties A/S. Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af koncernens revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Delårsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultat og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september. Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, resultatet af koncernens aktiviteter og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 22. november Direktion Hans Thygesen Bestyrelse Michael Hansen Kim Lautrup Marner Jacobsen Formand 9

11 Resultatopgørelse DKK Note 3. kvt kvt kvt Omsætning Ejendommenes driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før værdireguleringer Værdiregulering af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Aktionærerne i German High Street Properties A/S Minoritetsinteresser Periodens resultat Indtjening pr. aktie, EPS i DKK (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) 1 0,28 1,33 0,97 1,15 Totalindkomstopgørelse kvt kvt DKK Valutakursreg. omregning til præsentationsvaluta Amortisering af rentesikringsaftaler Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst for perioden efter skat Periodens resultat Totalindkomst for perioden Aktionærerne i German High Street Properties A/S Minoritetsinteresser Totalindkomst for perioden

12 Balance Aktiver i DKK Note 3. kvt. 3. kvt. Investeringsejendomme Udskudt skatteaktiv Koncerngoodwill Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra udlejning Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver i DKK Note 3. kvt 3. kvt Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for rentesikring Overkursfond Overført resultat Aktionærerne i German High Street Properties A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede finansielle gældsforpligtelser Udskudt skatteforpligtelse Modtagne deposita Langfristede forpligtelser Kortfristede finansielle gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Passiver i alt

13 Egenkapitalopgørelse DKK Aktiekapital Reserve for rentesikring Overført resultat Aktionærerne i German High Street Properties A/S Reserve for valutakursregulering Overkursfond Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 31. december Totalindkomst for året Allokering af negativ minoritetsinteresse Egenkapital 31. december Totalindkomst for perioden Allokering af negativ minoritetsinteresse Egenkapital 30. september

14 Pengestrømsopgørelse DKK kvt kvt kvt Periodens resultat Værdiregulering af investeringsejendomme Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af periodens resultat Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i kortfristede tilgodehavender Ændring i kortfristede forpligtelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsejendomme Pengestrømme fra investeringsaktivitet Indfrielse af lån Modtagne deposita Sikkerhedsstillelser for långivere Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens frie pengestrømme Likvide beholdninger til fri disposition primo Valutakursregulering Likvide beholdninger til fri disposition ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. Likvide beholdninger til fri disposition Likvide beholdninger stillet til sikkerhed for långivere m.v Likvide beholdninger i alt

15 14

16 Noter Note 1 Indtjening pr. aktie 3. kvt kvt kvt Resultat, der tilfalder aktionærerne i German High Street Properties A/S, DKK Gennemsnitligt antal ordinære aktier i tusinder Resultat pr. aktie, DKK 0,28 1,33 0,97 1,15 Der er ikke udstedt egenkapitalinstrumenter med udvandende effekt. Udvandet indtjening pr. aktie svarer til indtjening pr. aktie. Note 2 Investeringsejendomme i DKK kvt. 3. kvt. Investeringsejendomme ved periodens begyndelse Valutakursregulering Tilgang i perioden Afgang i perioden Periodens værdiregulering Investeringsejendomme ved periodens slutning Periodens værdiregulering og afgang vedrører ejendommen i Landshut som er opskrevet til nettosalgsprisen og efterfølgende solgt. Note 3 Finansielle gældsforpligtelser Selskabets finansielle gældsforpligtelser er som benævnt i årsrapporten optaget til nominel værdi. Selskabets øvrige finansielle gældsforpligtelser er ligeledes omfattet af tilsvarende rentesikringsaftaler som skal indfries i forbindelse med en indfrielse af gælden. Dagsværdien er opgjort pr. 31. december i årsrapporten for. Selskabets øvrige langfristede gældsforpligtelser er optaget til nominel værdi på DKK 420,8 mio. Såfremt lånene var optaget til markedsværdi ville denne udgøre DKK 464,3 mio. En optagelse af lånene til markedsværdi vil derfor påvirke den indre værdi af selskabets aktier med negativt DKK 11,9 fra kurs 84,7 til kurs 72,8. 15

17 Note 4 Nærtstående parter Koncernen er kontrolleret af Hans Thygesen gennem Kartago Holding A/S ( A-aktier svarende til 10,0% af aktiekapitalen og 56,23% af stemmerne), Kartago Development ApS ( B-aktier svarende til 14,11% af aktiekapitalen og 7,93% af stemmerne) og Ejd. Selskabet Af 18/ ApS ( B-aktier svarende til 3,02% af aktiekapitalen og 1,70% af stemmerne). Hans Thygesen kontrollere hermed samlet set A-aktier og B-aktier svarende til 27,13% af aktiekapitalen og 65,86% af stemmerne. Selskabet indgår i koncernregnskabet for Kartago Holding A/S som følge af den bestemmende indflydelse opnået ved ejerskab af 56,23% af stemmerne. Koncernens nærtstående parter omfatter moderselskabets bestyrelse og direktion samt disse personers nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlig indflydelse. Direktionens vederlag er indeholdt i administrationshonoraret, og skønnes at være DKK 0,6 mio. i perioden. Udover ovennævnte aktiebesiddelser kontrolleret af Hans Thygesen besidder bestyrelse og direktion, samt selskaber, hvor denne personkreds har bestemmende indflydelse, i alt stk. B-aktier. Transaktioner med selskaber kontrolleret af Hans Thygesen, har alene omfattet administrationshonorar i henhold til administrationsaftale, samt et mindre mellemværende i form forudbetalte administrationshonorar som almindeligvis faktureres ultimo kvartalet for det kommende kvartal. 16

18 German High Street Properties A/S Tel.: Sundkrogsgade 21 Fax: DK-2100 København Ø CVR nr.: Web: germanhighstreet.dk

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere