ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR CMYK: Webfarve:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR CMYK: Webfarve:

2 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion. Der findes i Berlin rundt regnet 2100 broer, som sikrer adgang over jernbanestrækninger, veje og floder. De fleste motiver viser broer over Spree og afslører en stor mangfoldighed i arkitektur og udtryk. De mere anonyme jernbane- og motorvejsbroer har med betonfundamenter, nitter og stålkonstruktioner funktionaliteten i højsæde. Årsrapportens fotos medvirker til at fortælle en anden historie om den tyske hovedstad og understreger blandt andet byens rekreative potentiale. Forsidens motiv er Moabiter Brücke, som går over Spree i Berlin distriktet Mitte, hvor den forbinder bydelene Hansaviertel og Moabit. Broen kaldes også for Bärenbrücke med henvisning til de skulpturer af bjørne, som vogter i hver ende af broen.

3 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 4 Ledelsens regnskabspåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Koncern hoved- og nøgletal... 8 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udbytte Ledelsens forventninger Udvikling i aktiekursen Oplysninger om storaktionær Udsædvanlige forhold Usikkerhed ved indregning og måling Efterfølgende begivenheder Berlins generelle udvikling Selskabets strategi Risikofaktorer Miljøforhold Samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for mangfoldighed i ledelsen Vidensressourcer Virksomhedsledelse / Corporate Governance Oplysninger om ledelsens øvrige erhverv Årsregnskab - koncern Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noteoversigt Årsregnskab - moderselskab Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noteoversigt

4 SELSKABSOPLYSNINGER Navn og hjemsted EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Telefon: Bestyrelse Knud Lomborg, formand Ane-Lene Kjølby Thorkild Steen Sørensen Direktion Thorkild Steen Sørensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab City Tower, Værkmestergade Aarhus C Bankforbindelser Sparekassen Kronjylland Tronholmen Randers SØ Sparekassen Vendsyssel Østergade Vrå Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne: EgnsINVEST Holding A/S Sparekassen Kronjylland Marschallbrücke 4

5 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 26. marts 2015: DIREKTIONEN: Thorkild Steen Sørensen direktør Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 BESTYRELSEN: Dirigent: Knud Lomborg formand Ane-Lene Kjølby Thorkild Steen Sørensen 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Påtegning på koncernog årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S for regnskabsåret 1. januar december, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. 6 Friedrichsbrücke

7 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 26. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Rosquist Andersen statsautoriseret revisor Mads Fauerskov statsautoriseret revisor 7

8 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL Selskabets udvikling de seneste fem år kan beskrives således: Hovedtal t. Resultatopgørelse EBVAT - Resultat før særlige poster, dagsværdireguleringer og skat Dagsværdiregulering af investeringsejendomme t. Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto t t t Årets resultat Balance Investeringsejendomme til dagsværdi Årets investeringer i investeringsejendomme Balancesum Egenkapital ekskl. minoritet Nøgletal Antal aktier, stk Gns. antal aktier i perioden, stk Resultat pr. aktie før skat 8,32 13,02 7,57 21,40 2,64 Resultat pr. aktie efter skat 7,22 10,19 6,78 14,74 2,13 Indre værdi pr. aktie 125,41 115,59 103,43 98,65 89,53 Egenkapitalforrentning før skat 6,9% 12,4% 7,8% 22,8% 3,1% Egenkapitalforrentning efter skat 6,0% 9,7% 7,0% 15,7% 2,5% Soliditetsgrad 33,8% 32,0% 25,3% 25,9% 38,9% Resultat pr. aktie før skat = Resultat før skat Gns. antal aktier Resultat pr. aktie efter skat = Resultat efter skat Gns. antal aktier Indre værdi pr. aktie = Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Egenkapitalforrentning før skat = Resultat før skat x 100 Gns. egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat = Resultat efter skat x 100 Gns. egenkapital Soliditetskrav = Egenkapital, ultimo x 100 Passiver, ultimo 8

9 KONCERNOVERSIGT EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S 94,9% 94,9% 93,0% 100% 100% EgnsINVEST Warschauer Strasse Holding A/S EIET 1 A/S Waldowallee 85 bis 95 GmbH & Co KG Beteiligung BePB Voigtstr. 7/8 GmbH & Co KG Beteiligung BePB Schönhauser Allee 63 GmbH & Co KG 90% 90% 100% K/S Warschauer Str. 33 BePB Voigtstr. 7/8 GmbH & Co KG BePB Schönhauser Allee 63 GmbH & Co KG 100% Komplementarselskabet SPH 1 ApS 100% 90% 90% Waldowallee 85 bis 95 Verwaltung GmbH BePB Voigtstr. 7/8 Verwaltung GmbH BePB Schönhauser Allee 63 Verwaltung GmbH 9

10 Jungfernbrücke

11 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Selskabet ejer, driver og udvikler erhvervs- og boligejendomme i Berlin. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold ÅRETS RESULTAT EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et resultat før skat på i alt DKK 19,5 mio., hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende. Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene DKK 21,1 mio. og særlige poster DKK -9,6 mio. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på DKK 8,0 mio. mod DKK 3,8 mio. sidste år. Forventningerne til årets EBVAT ved seneste fondsbørsmeddelelse var i intervallet DKK 6,8-7,5 mio. Den markante ændring på EBVAT er opnået på flere af regnskabsposterne. Den primære årsag til selskabets forbedring af EBVAT på i alt DKK 4,2 mio. sammenholdt med sidste år skal findes på renteudgifterne, hvor der er en besparelse på DKK 2,0 mio., idet koncernen formåede at få konverteret bankgæld til realkreditlån. Nettoomsætningen er steget med 2% fra til. Omsætningsstigningen kommer fra lejestigninger samt øvrige optimeringer. Selskabet har en tomgang målt i antal enheder på 11 stk. mod 17 stk. i. Tomgangsprocenten er dermed 1,2% for boliger og 4,3% for erhverv ved årets udgang. Driftsudgifterne er mindsket gennem løbende overvågning og effektivisering af istandsættelser. De forhøjede administrationsomkostninger ved opkøb og share-deals, som selskabet måtte afholde sidste år, er igen nedbragt. De er således DKK 1 mio. mindre end sidste år. Værdireguleringen af investeringsejendommene på DKK 21,1 mio. indeholder netto en positiv værdiregulering på i alt DKK 5,0 mio. Beløbet er en tilbageført hensættelse til salgs- og incentive fee på ophævede aftaler. I afsnittet Efterfølgende begivenheder er der en nærmere beskrivelse heraf. Årets værdireguleringer alene på ejendommene kan herefter opgøres til DKK 16,1 mio., hvilket udgør 1,8% af selskabets samlede aktivmasse. Værdireguleringerne er skabt gennem renovering af ejendomme og enkelt-lejemål, hvilket har givet basis for en øget leje. Endvidere er værdireguleringerne skabt ved ændringer i markedslejen. Ejendomspriserne i Berlin er stadig støt stigende, hvilket selskabet også ser på de eksterne valuarvurderinger, der bruges til at understøtte selskabets DCF-model til værdiansættelse af selskabets ejendomme. Koncernen valgte ved afslutningen af året, at lukke alle SWAP-forretninger ned. Det er omkostninger til denne førtidsbetaling af SWAP-renter, der er indeholdt under særlige poster. Koncernens belåning er ændret, og hele koncernens realkreditbelåning er DRIFTSRESULTAT DKK 8MIO. 11

12 LEDELSESBERETNING DER UDBETALES UDBYTTE TIL AKTIONÆRERNE sikret en fast rente i fem år fra 1. januar Koncernen kunne indhente finansieringstilbud på nedlukningen til en langt billigere rente end de kommende års SWAP-renter, og det var derfor mest fordelagtigt for koncernen at lukke SWAP-forretningerne ned. Årets resultat er påvirket negativt heraf med DKK 9,6 mio., der står opført under særlige poster. De tilbageføres via anden totalindkomst og udligner dermed bindingen på egenkapitalen. Likviditeten udgør DKK 4,2 mio. ved årets udgang mod DKK 8,8 mio. sidste år. Soliditetsgraden for selskabet er 34% mod 32% sidste år. Det er selskabets mål at have en soliditet på minimum 25%. Selskabets indre værdi er på 125,41 ved årets afslutning mod 115,59 ved begyndelsen af året, og egenkapitalforrentningen før skat udgør 6,9% mod 12,4% sidste år. Faldet skyldes den ekstraordinære påvirkning på resultatet fra nedlukningen af SWAPforretningen. Som beskrevet tidligere berøres egenkapitalen ikke af denne ekstraordinære resultatpåvirkning. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år med undtagelse af enkelte reklassifikationer i resultatopgørelsen. Reklassifikationerne har ikke påvirket resultatet, men blot fordelingen mellem drifts- og administrationsomkostninger. Udbytte Selskabets likviditetsreserve er solid og forbedres fremadrettet grundet SWAP-indfrielsen og via den forbedrede drift herunder blandt andet lav tomgang. Der er sikret fordelagtige kreditfaciliteter, der giver mulighed for træk på kreditter i 2015 på DKK 26 mio. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 0,75 pr. aktie á 100 svarende til 0,75% af aktiekapitalen på DKK 234,8 mio. Udbyttet andrager DKK 1,7 mio. Ledelsens forventninger Der arbejdes løbende med at optimere driften. Ledelsen forventer, at årets driftsresultat i 2015 før værdireguleringer af investeringsejendommene (EBVAT) vil ligge i intervallet DKK 9,5-10,0 mio., hvilket er DKK 1,5-2,0 mio. højere end det netop aflagte resultat. Det skyldes primært en væsentlig forbedring af finansieringsomkostningerne for selskabet grundet nedlukningen af selskabets SWAP-forretninger ved udgangen af som beskrevet tidligere. Tomgangen forventes at være i niveauet 1-2% for boliger og 4-5% for erhverv, under hensyntagen til at der løbende vil være udskiftning af lejere i ejendommene, og at lejlighederne skal istandsættes, inden nye lejere kan flytte ind. En lavere tomgang anses ikke for at være realistisk. 12

13 Udvikling i aktiekurs og indre værdi Aktiekurs Indre værdi Kilde: NASDAQ OMX Copenhagen og egne data Udvikling i aktiekursen Der har været en positiv udvikling i aktiekursen i på 17,79% i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Udviklingen er fastholdt ind i de første måneder af Interessen for aktien er vokset gennem de seneste år. Der har i via NAS- DAQ OMX Copenhagen First North været handlet for DKK 46,3 mio. mod DKK 31 mio. i og DKK 19 mio. i Omsætning afviklet som OTC-handler skal tilføjes det samlede tal, men disse tal er ikke til rådighed. Ved udgangen af havde EgnsIN- VEST Ejendomme Tyskland A/S navnenoterede aktionærer. Oplysninger om storaktionærer Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets kapital: EgnsINVEST Holding A/S Sparekassen Kronjylland A/S Usædvanlige forhold Årets resultat er negativt påvirket af en indfrielsen af SWAP-forretningen. En ekstraordinær indtægt er skabt på tilbageførsel af salgs- og incentive feehensættelser se afsnittet Efterfølgende begivenheder for en nærmere beskrivelse heraf. Der har herudover ikke været usædvanlige forhold i året. Gerickesteg 13

14 LEDELSESBERETNING Usikkerheder ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme indregnes i årsrapporten til en skønnet markedsværdi opgjort på grundlag af en Discounted Cash Flow -model (DCF-model). Modellen tager udgangspunkt i ejendommenes fremtidige pengestrømme, der tilbagediskonteres med en fastlagt diskonteringsfaktor. Den i året anvendte opgørelsesmetode og det anvendte afkastkrav er for udvalgte ejendomme understøttet af vurderinger foretaget af eksterne uafhængige vurderingseksperter. Der er endvidere indhentetvaluarvurdering for alle ejendomme til brug for kreditinstitutters vurdering af ejendomsværdierne. Disse bruges også som en del af værdiansættelsen. Der henvises til note 2, Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn, for en følsomhedsanalyse ved ændringer i parametrene, der anvendes i DCF-modellen. Efterfølgende begivenheder Som angivet i årsrapporten for ophævede koncernen 24. januar aftalen med det selskab, der var ejendomsudvikler, projektmanager og administrator på koncernens ejendomme. I den forbindelse opstod der en række uoverensstemmelser, der resulterede i en voldgiftssag. Uoverensstemmelserne vedrørte blandt andet honorarer knyttet til de ophævede aftaler. Hensættelse af honorarerne er akkumuleret siden etableringen af selskabet. Det har været ledelsens vurdering, at hensættelsen hertil har været fuldt ud tilstrækkelig, hvilket har vist sig at holde stik. Tvisten blev afsluttet medio februar 2015, og som følge heraf kunne hensættelsen tilbageføres. Den positive effekt heraf er indregnet i årsrapporten for, da udfaldet af sagen var som forventet ved årets udgang. Effekten påvirker posten, dagsværdiregulering af investeringsejendomme, med i alt DKK 6,2 mio., som fordeles med tilbageførte salgs- og incentive fee DKK 5,9 mio., DKK 3,0 mio. vedr. salgs- og incentive fee i døtre, mens der er hensat DKK 2,7 mio. til forventede sagsomkostninger til afslutning af sagen. Efter modregning af allerede afholdte omkostninger til sagen, giver dette en positiv nettoeffekt på DKK 5,0 mio. på årets resultat. Herudover har der ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes af have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet. Berlins generelle udvikling Berlins økonomi har det bedre. I havde den tyske hovedstad overskud på de offentlige finanser for første gang siden genforeningen og er dermed begyndt at betale af på gælden. Det er godt nyt i en by, hvor gælden gennem næsten 25 år bare er vok- 14

15 BERLIN HAR I OVERSKUD PÅ DE OFFENT- LIGE FINANSER FOR FØRSTE GANG SIDEN GENFORENINGEN Gotzkowsky brücke 15

16 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT LEDELSESBERETNING set. Genforeningen af Tyskland og Berlinmurens fald var en økonomisk stor mundfuld for Tyskland og i høj grad også for Berlin. Efter murens fald måtte mange virksomheder lukke de vestberlinske som følge af, at subsidierne forsvandt, og de østberlinske som følge af at de var nedslidte og havde forældet teknologi. Resultatet blev, at antallet af arbejdspladser i Berlin skrumpede til omkring en tredjedel, og at indbyggertallet faldt. Byen måtte starte forfra. Via investeringer, nytænkning, en målrettet indsats og ikke mindst store lån er Tysklands hovedstad blevet skabt, som vi kender den i dag. Gælden er derfor stor, men indsatsen for at skabe et nyt Berlin er også begyndt at virke i så godt, at der blev overskud på de offentlige finanser, så Berlin kan begynde at betale af på gælden. Når forholdet mellem udgifter og indtægter i Berlins økonomi er tippet over til plussiden, hænger det naturligvis sammen med de seneste års positive udvikling: Indbyggertallet er vokset markant, det samme er antallet af beskæftigede begge dele båret af, at erhvervslivet har oplevet vækst og fremgang. Disse tre forhold har samtidig været helt afgørende for fremgangen på ejendomsmarkedet i Berlin og har derfor også været vigtige for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S positive udvikling. Byens popularitet og magnetiske tiltrækningskraft medfører, at både Befolkningsudvikling i Berlin Kilde: Statistik Berlin Brandenburg 16

17 Hiroshimasteg behovet for boliger og ejendomsinvestorernes efterspørgsel efter mulige aktiver at placere deres kapital i fortsat er høj. Den positive situation skyldes primært, at antallet af indbyggere er vokset med uformindsket styrke også i. På fire år har Berlin fået flere indbyggere, hvilket giver de siddende parlamentsmedlemmer store udfordringer med at skabe de strukturelle ændringer, der skal til, for at byen kan imødekomme de mange nye borgeres behov for boliger, uddannelser og andre offentlige ydelser. Blandt andet har der været travlhed hos myndighederne med ansvar for at give byggetilladelser. Der er de seneste år indløbet en række byggeprojekter, så der ultimo er registreret 226 projekter med over boliger. Dette er en væsentlig forøgelse i forhold til for få år siden, men ikke nok til at modsvare efterspørgslen. Ydermere er det langt fra sikkert, at alle projekter bliver gennemført. Berlins ledende politikere fastsatte i 2012 en målsætning om årligt at bygge nye boliger. I henhold til prognosen for befolkningstilvæksten ville det kunne dække efterspørgslen. Prognosen estimerer, at Berlin i 2030 vil have et indbyggertal på Med de seneste års vækst i antallet af indbyggere ser prognosen dog ikke ud til at kunne holde. Der tales nu om, at Berlin i 2030 har indbyggere. Det betyder, at der er behov for omkring nye boliger årligt for at følge med efterspørgslen. Myndighederne har reageret på behovet og sat tempoet med at få godkendt flere byggeprojekter op. Der var således allerede i de første ni måneder af givet tilladelse til at bygge nye boliger, hvilket er nogle flere byggetilladelser, end der blev godkendt i hele (10.101). 70% af de nye byggeprojekter er til ejerlejligheder. Det betyder dog ikke, at de ikke kan komme ud på lejemarkedet. Det er ret almindeligt, for en NYE INDBYGGERE PÅ FIRE ÅR 17

18 LEDELSESBERETNING stor andel af ejerlejlighederne i Berlin, at ejeren ikke bor der selv, men i stedet lejer boligen ud. BNP i % fordelt på brancher i Berlin 7% 13% 4% 24% 13% Berlins positive økonomisk udvikling og vækst i antallet af nye indbyggere hænger uløseligt sammen med, at erhvervslivet trives. Berlin har via en ihærdig og langsigtet indsats siden genforeningen formået at vende en udvikling, fra nedskæringer og lukninger af virksomheder til, at der de seneste år har været såvel økonomisk vækst som vækst i antallet af nye virksomheder. 15% 14% 3% 7% Berlin har på grund af sin særlige historie en anden erhvervsstruktur end Tysklands øvrige delstater. I Tyskland som helhed udgør industri- og byggerisektoren omkring 30% af BNP i Berlin kun ca. 17%. Erhvervsstrukturen fremgår af figuren BNP i % fordelt på brancher i Berlin. Industri Jord og ejendomme Byggeri Virksomheds-tjenesteydelser Handel, transport, hotel og restauration Offentlige tjenesteydelser, sundhed og uddannelse Information og kommunikation Øvrige tjenesteydelser Finans og forsikring Kilde: Egen bearbejdning på baggrund af data fra Statistik Berlin Brandenburg Det betyder dog ikke, at alle nye indbyggere bliver beskæftiget i serviceerhvervene. Hvad Berlin mangler i store industrivirksomheder med flere hundrede ansatte har byen til gengæld i iværksætterkraft. I de første ni måneder af er der blevet etableret nye virksomheder. Berlin placerer sig dermed helt i toppen sammenlignet med de øvrige tyske delstater, når det drejer sig om at etablere nye virksomheder. Udviklingen er blandt andet et resultat af en målrettet strategi om at skabe vækst og arbejdspladser også i fremtiden ved at afsætte 18

19 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT midler til forskning. Årligt afsætter Berlin 3,6% af BNP til forskning. Iværksætterfremgangen viser også, at den nuværende fordeling mellem servicevirksomheder og industri kan være under forandring, da 28% af de nystartede virksomheder i de tre første kvartaler af tilhørte fremstillingssektoren. Innovationskraften er med andre ord absolut tilstede også i industrivirksomhederne. I alt 20% af omsætningen i Berlins industrivirksomheder kommer fra nye produkter. I Tyskland som helhed er det tilsvarende tal 17%. Ud af de godt nye virksomheder tilhører godt bygge- og anlægssektoren en udvikling som naturligvis hænger sammen med den store efterspørgsel på boligmarkedet og Berlins planer om at imødekomme behovet ved at bygge nyt. De gode forhold for iværksættere i Berlin er illustreret i tabellen Nettoudviklingen mellem nystiftede og lukkede virksomheder i pr indbyggere. Her fremgår det, at Berlin for hver indbygger i fik netto 32 nye virksomheder, mens der i for eksempel Thüringen lukkede flere virksomheder end der åbnede, så saldoen her er negativ. Berlin topper statistikken og underbygger sit image som Tysklands iværksættermetropol. Nettoudviklingen mellem nystiftede og lukkede virksomheder i pr indbyggere Berlin Hamborg 26 Bremen 21 Bayern 15 TYSKLAND 7 Schles.-Holstein 7 Niedersachsen 6 Nordrh.-Westf. 5 Hessen 5 Bad.-Württemb. 5 Rheinl.-Pfalz 0 Sachsen 0 Brandenburg -1 Saarland -1 Thüringen -4 Sachs.-Anhalt -6 Meck.-Vorpom Kilde: Berlin.de/Amt für Statistik Berlin Brandenburg 32 19

20 LEDELSESBERETNING Udviklingen i erhvervsaktive i Berlin sammenlignet med Tyskland som helhed (%) 2,1 2,2 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,7 1,3 1,3 Tyskland Berlin 1,0 1,1 1,1 0,8 0,9 0,6 0,3 0, Kilde: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Januar 2015 PRISSTIGNINGER PÅ ETAGE EJENDOMME ,6% Den store iværksætterlyst giver sig også udslag i statistikken over hvor mange erhvervsaktive, der er selvstændige. Berlin lå i med 13,6% helt i toppen sammenlignet med de øvrige tyske delstater. I Tyskland som helhed var kun 10,7% af de erhvervsaktive selvstændige. Som nævnt tidligere hænger en positiv udvikling på ejendomsmarkedet sammen med tre ting: Et voksende indbyggertal, en positiv udvikling i erhvervslivet og ikke mindst, at der er beskæftigelse til både de gamle og nye berlinere. Her går udviklingen i Berlin også stærk. Som det fremgår af figuren har væksten i antallet af erhvervsaktive været positiv de seneste 10 år og hvert år på nær i 2011 mere positiv end i Tyskland som helhed. Samtidig er arbejdsløsheden faldet med 0,6 procentpoint i sammenlignet med året før og med næsten ni procentpoint på 10 år til 11,1%. Antallet af arbejdsløse er dermed det lavest i over 15 år. Der er dog stadig et stykke ned til arbejdsløshedsprocenten i Tyskland som helhed, der i var 6,7%. UDVIKLINGEN PÅ EJENDOMSMARKEDET Berlin har det største marked for ejendomshandel i Tyskland. I og tre kvartal ind i blev der handlet ejendomme for EUR 23,8 mia. i Tyskland. De EUR 7,5 mia. var ejendomstransaktioner i Berlin. I alt skiftede ca. 20

21 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT boliger derved ejere. Den store interesse er smittet af på priserne for etageejendomme, som siden 2008 er steget. 53,6%. De store prisstigninger er naturligvis ikke kun et udtryk for, at Berlins popularitet er vokset markant blandt ejendomsinvestorerne. Priserne er i lige så høj grad steget som følge af, at moderniseringskaravanen har været forbi mange af de nye attraktive kvarterer. Eller sagt med andre ord, at andelen af handlede ejendomme, som er nyrenoverede, var større i, end den var i Som tidligere nævnt har Berlin fået en markant vækst i antallet af indbyggere. Det har lagt pres på boligmarkedet, hvor efterspørgslen de seneste år er steget markant og derfor har presset lejen pr. m 2 ved nyudlejning op. I Berlin samlet set er priserne i steget med 6,6% i forhold til. For selskabets portefølje er priserne steget med 2% gennem almindelige lejeforhøjelser. Tysklands regering har reageret på det store pres på boligmarkedet ved at vedtage en lov, i folkemunde døbt Mietpreisbremse (lejeprisbremse). Loven har til formål at dæmpe de massive lejeprisstigninger på boligmarkedet i flere af Tysklands store byer herunder Berlin. Der hersker stor usikkerhed om effekten af loven, og EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S følger derfor nøje med i udviklingen. Oberbaumbrücke 21

22 LEDELSESBERETNING SAMLET VURDERING AF EJENDOMSMARKEDETS FREMTIDIGE UDVIKLING I BERLIN Set med investorbriller har Berlins ejendomsmarked i perioden udviklet sig yderst positiv. Byen har gennem de seneste år haft store stigninger såvel i ejendoms- som lejepriserne. Forudsætningerne for at den høje efterspørgsel på ejendoms- og udlejningsmarkedet vil fastholdes er gode. Erhvervslivet trives, og der er vækst i antallet af nye virksomheder, hvilket har smittet af på beskæftigelsen. Berlins strategi med at skabe gode vækstvilkår for virksomhederne blandt andet via forskningsmidler har givet resultat. Samlet set bidrager udviklingen til at øge byens popularitet så antallet af indbyggere vokser. Samtidig er også økonomien blevet forbedret væsentligt, så Berlin nu er begyndt at betale af på sin gæld. Skønt der omsider er kommet gang i nybyggeriet med planer om at opføre boliger er der udsigt til, at efterspørgslen efter boliger vil stige også i de kommende år. Antallet af husholdninger vokser med årligt. Det betyder, at nybyggeriet skal op i en helt anden skala og et helt andet tempo for at kunne dække behovet. Selskabets strategi HORISONT Selskabet investerer i ejendomme med henblik på at beholde ejendommene over en lang årrække. Forretningsgrundlaget skabes dels ved at optimere driften og udvikle ejendommene dels gennem stigende husleje og ejendomsværdi som følge af beliggenhed i attraktive byområder i positiv udvikling. Strategien rummer imidlertid mulighed for, at dele af ejendomsporteføljen kan sælges, hvis der eksempelvis opstår særligt gunstige muligheder ved et salg. Det vil ligeledes kunne ske, hvis Horisont Kvalitet Anvendelse Beliggenhed Balanceret beliggenhed Primært bolig Langsigtet ejerskab Høj kvalitet Et samlet billede af selskabets strategi på de fire skalaer: horisont, anvendelse, beliggenhed og kvalitet. Punktet i midten af figuren viser selskabets niveau for alle fire skalaer tilsammen. 22

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

Periodemeddelelse 2015

Periodemeddelelse 2015 Periodemeddelelse Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 31. marts CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 PERIODEMEDDELELSENS FOTOS Motiverne i rapporten viser broer i Berlin.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2015 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

HALVÅRSRAPPORT 2015. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2015 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. juni CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i rapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR - 31. MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Årsrapportens fotos Motiverne i årsrapporten viser detaljer fra selskabets

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 09.03.2011. - CMYK PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Halvårsrapportens fotos Motiverne i halvårsrapporten viser detaljer fra selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2014 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

HALVÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51. 1. januar - 30. juni 2014 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. juni CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 HALVÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i halvårsrapporten er fra vinteren /

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 2015

PERIODEMEDDELELSE 2015 PERIODEMEDDELELSE Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. september PERIODEMEDDELELSENS FOTOS Motiverne i rapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion. Der

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR 2017 PERIODEMEDDELSE 1. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Periodemeddelelsens fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer fra udvalgte

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin Horsens den 28. december 2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGNETY"

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR PERIODEMEDDELSE 3. KVT. EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Periodemeddelelsens fotos Motiverne i periodemeddelelsen viser detaljer fra udvalgte S-

Læs mere

Periodemeddelelse 2014

Periodemeddelelse 2014 Periodemeddelelse Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 1. januar - 30. september Periodemeddelelsens FOTOS Motiverne i periodemeddelelsen er fra vinteren / i Berlin og viser udsigten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten er fra vinteren /2014 i Berlin og viser udsigterne fra lejlighederne

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens CVR-nr. 30 55 77 51 Årsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Selskabets profil EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S er et selskab, der investerer i ejendomme beliggende i Tyskland. Investeringsstrategien

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport K/S Langebjergvænget, Roskilde. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr

Årsrapport K/S Langebjergvænget, Roskilde. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Langebjergvænget, Roskilde

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Aalborg Syd

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere