ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR CMYK: Webfarve:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR CMYK: Webfarve:

2 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion. Der findes i Berlin rundt regnet 2100 broer, som sikrer adgang over jernbanestrækninger, veje og floder. De fleste motiver viser broer over Spree og afslører en stor mangfoldighed i arkitektur og udtryk. De mere anonyme jernbane- og motorvejsbroer har med betonfundamenter, nitter og stålkonstruktioner funktionaliteten i højsæde. Årsrapportens fotos medvirker til at fortælle en anden historie om den tyske hovedstad og understreger blandt andet byens rekreative potentiale. Forsidens motiv er Moabiter Brücke, som går over Spree i Berlin distriktet Mitte, hvor den forbinder bydelene Hansaviertel og Moabit. Broen kaldes også for Bärenbrücke med henvisning til de skulpturer af bjørne, som vogter i hver ende af broen.

3 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 4 Ledelsens regnskabspåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Koncern hoved- og nøgletal... 8 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udbytte Ledelsens forventninger Udvikling i aktiekursen Oplysninger om storaktionær Udsædvanlige forhold Usikkerhed ved indregning og måling Efterfølgende begivenheder Berlins generelle udvikling Selskabets strategi Risikofaktorer Miljøforhold Samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for mangfoldighed i ledelsen Vidensressourcer Virksomhedsledelse / Corporate Governance Oplysninger om ledelsens øvrige erhverv Årsregnskab - koncern Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noteoversigt Årsregnskab - moderselskab Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noteoversigt

4 SELSKABSOPLYSNINGER Navn og hjemsted EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Vitus Berings Plads Horsens Telefon: Bestyrelse Knud Lomborg, formand Ane-Lene Kjølby Thorkild Steen Sørensen Direktion Thorkild Steen Sørensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab City Tower, Værkmestergade Aarhus C Bankforbindelser Sparekassen Kronjylland Tronholmen Randers SØ Sparekassen Vendsyssel Østergade Vrå Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne: EgnsINVEST Holding A/S Sparekassen Kronjylland Marschallbrücke 4

5 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 26. marts 2015: DIREKTIONEN: Thorkild Steen Sørensen direktør Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 BESTYRELSEN: Dirigent: Knud Lomborg formand Ane-Lene Kjølby Thorkild Steen Sørensen 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Påtegning på koncernog årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S for regnskabsåret 1. januar december, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. 6 Friedrichsbrücke

7 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 26. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Rosquist Andersen statsautoriseret revisor Mads Fauerskov statsautoriseret revisor 7

8 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL Selskabets udvikling de seneste fem år kan beskrives således: Hovedtal t. Resultatopgørelse EBVAT - Resultat før særlige poster, dagsværdireguleringer og skat Dagsværdiregulering af investeringsejendomme t. Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto t t t Årets resultat Balance Investeringsejendomme til dagsværdi Årets investeringer i investeringsejendomme Balancesum Egenkapital ekskl. minoritet Nøgletal Antal aktier, stk Gns. antal aktier i perioden, stk Resultat pr. aktie før skat 8,32 13,02 7,57 21,40 2,64 Resultat pr. aktie efter skat 7,22 10,19 6,78 14,74 2,13 Indre værdi pr. aktie 125,41 115,59 103,43 98,65 89,53 Egenkapitalforrentning før skat 6,9% 12,4% 7,8% 22,8% 3,1% Egenkapitalforrentning efter skat 6,0% 9,7% 7,0% 15,7% 2,5% Soliditetsgrad 33,8% 32,0% 25,3% 25,9% 38,9% Resultat pr. aktie før skat = Resultat før skat Gns. antal aktier Resultat pr. aktie efter skat = Resultat efter skat Gns. antal aktier Indre værdi pr. aktie = Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Egenkapitalforrentning før skat = Resultat før skat x 100 Gns. egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat = Resultat efter skat x 100 Gns. egenkapital Soliditetskrav = Egenkapital, ultimo x 100 Passiver, ultimo 8

9 KONCERNOVERSIGT EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S 94,9% 94,9% 93,0% 100% 100% EgnsINVEST Warschauer Strasse Holding A/S EIET 1 A/S Waldowallee 85 bis 95 GmbH & Co KG Beteiligung BePB Voigtstr. 7/8 GmbH & Co KG Beteiligung BePB Schönhauser Allee 63 GmbH & Co KG 90% 90% 100% K/S Warschauer Str. 33 BePB Voigtstr. 7/8 GmbH & Co KG BePB Schönhauser Allee 63 GmbH & Co KG 100% Komplementarselskabet SPH 1 ApS 100% 90% 90% Waldowallee 85 bis 95 Verwaltung GmbH BePB Voigtstr. 7/8 Verwaltung GmbH BePB Schönhauser Allee 63 Verwaltung GmbH 9

10 Jungfernbrücke

11 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Selskabet ejer, driver og udvikler erhvervs- og boligejendomme i Berlin. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold ÅRETS RESULTAT EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et resultat før skat på i alt DKK 19,5 mio., hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende. Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene DKK 21,1 mio. og særlige poster DKK -9,6 mio. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på DKK 8,0 mio. mod DKK 3,8 mio. sidste år. Forventningerne til årets EBVAT ved seneste fondsbørsmeddelelse var i intervallet DKK 6,8-7,5 mio. Den markante ændring på EBVAT er opnået på flere af regnskabsposterne. Den primære årsag til selskabets forbedring af EBVAT på i alt DKK 4,2 mio. sammenholdt med sidste år skal findes på renteudgifterne, hvor der er en besparelse på DKK 2,0 mio., idet koncernen formåede at få konverteret bankgæld til realkreditlån. Nettoomsætningen er steget med 2% fra til. Omsætningsstigningen kommer fra lejestigninger samt øvrige optimeringer. Selskabet har en tomgang målt i antal enheder på 11 stk. mod 17 stk. i. Tomgangsprocenten er dermed 1,2% for boliger og 4,3% for erhverv ved årets udgang. Driftsudgifterne er mindsket gennem løbende overvågning og effektivisering af istandsættelser. De forhøjede administrationsomkostninger ved opkøb og share-deals, som selskabet måtte afholde sidste år, er igen nedbragt. De er således DKK 1 mio. mindre end sidste år. Værdireguleringen af investeringsejendommene på DKK 21,1 mio. indeholder netto en positiv værdiregulering på i alt DKK 5,0 mio. Beløbet er en tilbageført hensættelse til salgs- og incentive fee på ophævede aftaler. I afsnittet Efterfølgende begivenheder er der en nærmere beskrivelse heraf. Årets værdireguleringer alene på ejendommene kan herefter opgøres til DKK 16,1 mio., hvilket udgør 1,8% af selskabets samlede aktivmasse. Værdireguleringerne er skabt gennem renovering af ejendomme og enkelt-lejemål, hvilket har givet basis for en øget leje. Endvidere er værdireguleringerne skabt ved ændringer i markedslejen. Ejendomspriserne i Berlin er stadig støt stigende, hvilket selskabet også ser på de eksterne valuarvurderinger, der bruges til at understøtte selskabets DCF-model til værdiansættelse af selskabets ejendomme. Koncernen valgte ved afslutningen af året, at lukke alle SWAP-forretninger ned. Det er omkostninger til denne førtidsbetaling af SWAP-renter, der er indeholdt under særlige poster. Koncernens belåning er ændret, og hele koncernens realkreditbelåning er DRIFTSRESULTAT DKK 8MIO. 11

12 LEDELSESBERETNING DER UDBETALES UDBYTTE TIL AKTIONÆRERNE sikret en fast rente i fem år fra 1. januar Koncernen kunne indhente finansieringstilbud på nedlukningen til en langt billigere rente end de kommende års SWAP-renter, og det var derfor mest fordelagtigt for koncernen at lukke SWAP-forretningerne ned. Årets resultat er påvirket negativt heraf med DKK 9,6 mio., der står opført under særlige poster. De tilbageføres via anden totalindkomst og udligner dermed bindingen på egenkapitalen. Likviditeten udgør DKK 4,2 mio. ved årets udgang mod DKK 8,8 mio. sidste år. Soliditetsgraden for selskabet er 34% mod 32% sidste år. Det er selskabets mål at have en soliditet på minimum 25%. Selskabets indre værdi er på 125,41 ved årets afslutning mod 115,59 ved begyndelsen af året, og egenkapitalforrentningen før skat udgør 6,9% mod 12,4% sidste år. Faldet skyldes den ekstraordinære påvirkning på resultatet fra nedlukningen af SWAPforretningen. Som beskrevet tidligere berøres egenkapitalen ikke af denne ekstraordinære resultatpåvirkning. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år med undtagelse af enkelte reklassifikationer i resultatopgørelsen. Reklassifikationerne har ikke påvirket resultatet, men blot fordelingen mellem drifts- og administrationsomkostninger. Udbytte Selskabets likviditetsreserve er solid og forbedres fremadrettet grundet SWAP-indfrielsen og via den forbedrede drift herunder blandt andet lav tomgang. Der er sikret fordelagtige kreditfaciliteter, der giver mulighed for træk på kreditter i 2015 på DKK 26 mio. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 0,75 pr. aktie á 100 svarende til 0,75% af aktiekapitalen på DKK 234,8 mio. Udbyttet andrager DKK 1,7 mio. Ledelsens forventninger Der arbejdes løbende med at optimere driften. Ledelsen forventer, at årets driftsresultat i 2015 før værdireguleringer af investeringsejendommene (EBVAT) vil ligge i intervallet DKK 9,5-10,0 mio., hvilket er DKK 1,5-2,0 mio. højere end det netop aflagte resultat. Det skyldes primært en væsentlig forbedring af finansieringsomkostningerne for selskabet grundet nedlukningen af selskabets SWAP-forretninger ved udgangen af som beskrevet tidligere. Tomgangen forventes at være i niveauet 1-2% for boliger og 4-5% for erhverv, under hensyntagen til at der løbende vil være udskiftning af lejere i ejendommene, og at lejlighederne skal istandsættes, inden nye lejere kan flytte ind. En lavere tomgang anses ikke for at være realistisk. 12

13 Udvikling i aktiekurs og indre værdi Aktiekurs Indre værdi Kilde: NASDAQ OMX Copenhagen og egne data Udvikling i aktiekursen Der har været en positiv udvikling i aktiekursen i på 17,79% i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Udviklingen er fastholdt ind i de første måneder af Interessen for aktien er vokset gennem de seneste år. Der har i via NAS- DAQ OMX Copenhagen First North været handlet for DKK 46,3 mio. mod DKK 31 mio. i og DKK 19 mio. i Omsætning afviklet som OTC-handler skal tilføjes det samlede tal, men disse tal er ikke til rådighed. Ved udgangen af havde EgnsIN- VEST Ejendomme Tyskland A/S navnenoterede aktionærer. Oplysninger om storaktionærer Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets kapital: EgnsINVEST Holding A/S Sparekassen Kronjylland A/S Usædvanlige forhold Årets resultat er negativt påvirket af en indfrielsen af SWAP-forretningen. En ekstraordinær indtægt er skabt på tilbageførsel af salgs- og incentive feehensættelser se afsnittet Efterfølgende begivenheder for en nærmere beskrivelse heraf. Der har herudover ikke været usædvanlige forhold i året. Gerickesteg 13

14 LEDELSESBERETNING Usikkerheder ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme indregnes i årsrapporten til en skønnet markedsværdi opgjort på grundlag af en Discounted Cash Flow -model (DCF-model). Modellen tager udgangspunkt i ejendommenes fremtidige pengestrømme, der tilbagediskonteres med en fastlagt diskonteringsfaktor. Den i året anvendte opgørelsesmetode og det anvendte afkastkrav er for udvalgte ejendomme understøttet af vurderinger foretaget af eksterne uafhængige vurderingseksperter. Der er endvidere indhentetvaluarvurdering for alle ejendomme til brug for kreditinstitutters vurdering af ejendomsværdierne. Disse bruges også som en del af værdiansættelsen. Der henvises til note 2, Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn, for en følsomhedsanalyse ved ændringer i parametrene, der anvendes i DCF-modellen. Efterfølgende begivenheder Som angivet i årsrapporten for ophævede koncernen 24. januar aftalen med det selskab, der var ejendomsudvikler, projektmanager og administrator på koncernens ejendomme. I den forbindelse opstod der en række uoverensstemmelser, der resulterede i en voldgiftssag. Uoverensstemmelserne vedrørte blandt andet honorarer knyttet til de ophævede aftaler. Hensættelse af honorarerne er akkumuleret siden etableringen af selskabet. Det har været ledelsens vurdering, at hensættelsen hertil har været fuldt ud tilstrækkelig, hvilket har vist sig at holde stik. Tvisten blev afsluttet medio februar 2015, og som følge heraf kunne hensættelsen tilbageføres. Den positive effekt heraf er indregnet i årsrapporten for, da udfaldet af sagen var som forventet ved årets udgang. Effekten påvirker posten, dagsværdiregulering af investeringsejendomme, med i alt DKK 6,2 mio., som fordeles med tilbageførte salgs- og incentive fee DKK 5,9 mio., DKK 3,0 mio. vedr. salgs- og incentive fee i døtre, mens der er hensat DKK 2,7 mio. til forventede sagsomkostninger til afslutning af sagen. Efter modregning af allerede afholdte omkostninger til sagen, giver dette en positiv nettoeffekt på DKK 5,0 mio. på årets resultat. Herudover har der ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes af have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet. Berlins generelle udvikling Berlins økonomi har det bedre. I havde den tyske hovedstad overskud på de offentlige finanser for første gang siden genforeningen og er dermed begyndt at betale af på gælden. Det er godt nyt i en by, hvor gælden gennem næsten 25 år bare er vok- 14

15 BERLIN HAR I OVERSKUD PÅ DE OFFENT- LIGE FINANSER FOR FØRSTE GANG SIDEN GENFORENINGEN Gotzkowsky brücke 15

16 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT LEDELSESBERETNING set. Genforeningen af Tyskland og Berlinmurens fald var en økonomisk stor mundfuld for Tyskland og i høj grad også for Berlin. Efter murens fald måtte mange virksomheder lukke de vestberlinske som følge af, at subsidierne forsvandt, og de østberlinske som følge af at de var nedslidte og havde forældet teknologi. Resultatet blev, at antallet af arbejdspladser i Berlin skrumpede til omkring en tredjedel, og at indbyggertallet faldt. Byen måtte starte forfra. Via investeringer, nytænkning, en målrettet indsats og ikke mindst store lån er Tysklands hovedstad blevet skabt, som vi kender den i dag. Gælden er derfor stor, men indsatsen for at skabe et nyt Berlin er også begyndt at virke i så godt, at der blev overskud på de offentlige finanser, så Berlin kan begynde at betale af på gælden. Når forholdet mellem udgifter og indtægter i Berlins økonomi er tippet over til plussiden, hænger det naturligvis sammen med de seneste års positive udvikling: Indbyggertallet er vokset markant, det samme er antallet af beskæftigede begge dele båret af, at erhvervslivet har oplevet vækst og fremgang. Disse tre forhold har samtidig været helt afgørende for fremgangen på ejendomsmarkedet i Berlin og har derfor også været vigtige for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S positive udvikling. Byens popularitet og magnetiske tiltrækningskraft medfører, at både Befolkningsudvikling i Berlin Kilde: Statistik Berlin Brandenburg 16

17 Hiroshimasteg behovet for boliger og ejendomsinvestorernes efterspørgsel efter mulige aktiver at placere deres kapital i fortsat er høj. Den positive situation skyldes primært, at antallet af indbyggere er vokset med uformindsket styrke også i. På fire år har Berlin fået flere indbyggere, hvilket giver de siddende parlamentsmedlemmer store udfordringer med at skabe de strukturelle ændringer, der skal til, for at byen kan imødekomme de mange nye borgeres behov for boliger, uddannelser og andre offentlige ydelser. Blandt andet har der været travlhed hos myndighederne med ansvar for at give byggetilladelser. Der er de seneste år indløbet en række byggeprojekter, så der ultimo er registreret 226 projekter med over boliger. Dette er en væsentlig forøgelse i forhold til for få år siden, men ikke nok til at modsvare efterspørgslen. Ydermere er det langt fra sikkert, at alle projekter bliver gennemført. Berlins ledende politikere fastsatte i 2012 en målsætning om årligt at bygge nye boliger. I henhold til prognosen for befolkningstilvæksten ville det kunne dække efterspørgslen. Prognosen estimerer, at Berlin i 2030 vil have et indbyggertal på Med de seneste års vækst i antallet af indbyggere ser prognosen dog ikke ud til at kunne holde. Der tales nu om, at Berlin i 2030 har indbyggere. Det betyder, at der er behov for omkring nye boliger årligt for at følge med efterspørgslen. Myndighederne har reageret på behovet og sat tempoet med at få godkendt flere byggeprojekter op. Der var således allerede i de første ni måneder af givet tilladelse til at bygge nye boliger, hvilket er nogle flere byggetilladelser, end der blev godkendt i hele (10.101). 70% af de nye byggeprojekter er til ejerlejligheder. Det betyder dog ikke, at de ikke kan komme ud på lejemarkedet. Det er ret almindeligt, for en NYE INDBYGGERE PÅ FIRE ÅR 17

18 LEDELSESBERETNING stor andel af ejerlejlighederne i Berlin, at ejeren ikke bor der selv, men i stedet lejer boligen ud. BNP i % fordelt på brancher i Berlin 7% 13% 4% 24% 13% Berlins positive økonomisk udvikling og vækst i antallet af nye indbyggere hænger uløseligt sammen med, at erhvervslivet trives. Berlin har via en ihærdig og langsigtet indsats siden genforeningen formået at vende en udvikling, fra nedskæringer og lukninger af virksomheder til, at der de seneste år har været såvel økonomisk vækst som vækst i antallet af nye virksomheder. 15% 14% 3% 7% Berlin har på grund af sin særlige historie en anden erhvervsstruktur end Tysklands øvrige delstater. I Tyskland som helhed udgør industri- og byggerisektoren omkring 30% af BNP i Berlin kun ca. 17%. Erhvervsstrukturen fremgår af figuren BNP i % fordelt på brancher i Berlin. Industri Jord og ejendomme Byggeri Virksomheds-tjenesteydelser Handel, transport, hotel og restauration Offentlige tjenesteydelser, sundhed og uddannelse Information og kommunikation Øvrige tjenesteydelser Finans og forsikring Kilde: Egen bearbejdning på baggrund af data fra Statistik Berlin Brandenburg Det betyder dog ikke, at alle nye indbyggere bliver beskæftiget i serviceerhvervene. Hvad Berlin mangler i store industrivirksomheder med flere hundrede ansatte har byen til gengæld i iværksætterkraft. I de første ni måneder af er der blevet etableret nye virksomheder. Berlin placerer sig dermed helt i toppen sammenlignet med de øvrige tyske delstater, når det drejer sig om at etablere nye virksomheder. Udviklingen er blandt andet et resultat af en målrettet strategi om at skabe vækst og arbejdspladser også i fremtiden ved at afsætte 18

19 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT midler til forskning. Årligt afsætter Berlin 3,6% af BNP til forskning. Iværksætterfremgangen viser også, at den nuværende fordeling mellem servicevirksomheder og industri kan være under forandring, da 28% af de nystartede virksomheder i de tre første kvartaler af tilhørte fremstillingssektoren. Innovationskraften er med andre ord absolut tilstede også i industrivirksomhederne. I alt 20% af omsætningen i Berlins industrivirksomheder kommer fra nye produkter. I Tyskland som helhed er det tilsvarende tal 17%. Ud af de godt nye virksomheder tilhører godt bygge- og anlægssektoren en udvikling som naturligvis hænger sammen med den store efterspørgsel på boligmarkedet og Berlins planer om at imødekomme behovet ved at bygge nyt. De gode forhold for iværksættere i Berlin er illustreret i tabellen Nettoudviklingen mellem nystiftede og lukkede virksomheder i pr indbyggere. Her fremgår det, at Berlin for hver indbygger i fik netto 32 nye virksomheder, mens der i for eksempel Thüringen lukkede flere virksomheder end der åbnede, så saldoen her er negativ. Berlin topper statistikken og underbygger sit image som Tysklands iværksættermetropol. Nettoudviklingen mellem nystiftede og lukkede virksomheder i pr indbyggere Berlin Hamborg 26 Bremen 21 Bayern 15 TYSKLAND 7 Schles.-Holstein 7 Niedersachsen 6 Nordrh.-Westf. 5 Hessen 5 Bad.-Württemb. 5 Rheinl.-Pfalz 0 Sachsen 0 Brandenburg -1 Saarland -1 Thüringen -4 Sachs.-Anhalt -6 Meck.-Vorpom Kilde: Berlin.de/Amt für Statistik Berlin Brandenburg 32 19

20 LEDELSESBERETNING Udviklingen i erhvervsaktive i Berlin sammenlignet med Tyskland som helhed (%) 2,1 2,2 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,7 1,3 1,3 Tyskland Berlin 1,0 1,1 1,1 0,8 0,9 0,6 0,3 0, Kilde: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Januar 2015 PRISSTIGNINGER PÅ ETAGE EJENDOMME ,6% Den store iværksætterlyst giver sig også udslag i statistikken over hvor mange erhvervsaktive, der er selvstændige. Berlin lå i med 13,6% helt i toppen sammenlignet med de øvrige tyske delstater. I Tyskland som helhed var kun 10,7% af de erhvervsaktive selvstændige. Som nævnt tidligere hænger en positiv udvikling på ejendomsmarkedet sammen med tre ting: Et voksende indbyggertal, en positiv udvikling i erhvervslivet og ikke mindst, at der er beskæftigelse til både de gamle og nye berlinere. Her går udviklingen i Berlin også stærk. Som det fremgår af figuren har væksten i antallet af erhvervsaktive været positiv de seneste 10 år og hvert år på nær i 2011 mere positiv end i Tyskland som helhed. Samtidig er arbejdsløsheden faldet med 0,6 procentpoint i sammenlignet med året før og med næsten ni procentpoint på 10 år til 11,1%. Antallet af arbejdsløse er dermed det lavest i over 15 år. Der er dog stadig et stykke ned til arbejdsløshedsprocenten i Tyskland som helhed, der i var 6,7%. UDVIKLINGEN PÅ EJENDOMSMARKEDET Berlin har det største marked for ejendomshandel i Tyskland. I og tre kvartal ind i blev der handlet ejendomme for EUR 23,8 mia. i Tyskland. De EUR 7,5 mia. var ejendomstransaktioner i Berlin. I alt skiftede ca. 20

21 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ÅRSRAPPORT boliger derved ejere. Den store interesse er smittet af på priserne for etageejendomme, som siden 2008 er steget. 53,6%. De store prisstigninger er naturligvis ikke kun et udtryk for, at Berlins popularitet er vokset markant blandt ejendomsinvestorerne. Priserne er i lige så høj grad steget som følge af, at moderniseringskaravanen har været forbi mange af de nye attraktive kvarterer. Eller sagt med andre ord, at andelen af handlede ejendomme, som er nyrenoverede, var større i, end den var i Som tidligere nævnt har Berlin fået en markant vækst i antallet af indbyggere. Det har lagt pres på boligmarkedet, hvor efterspørgslen de seneste år er steget markant og derfor har presset lejen pr. m 2 ved nyudlejning op. I Berlin samlet set er priserne i steget med 6,6% i forhold til. For selskabets portefølje er priserne steget med 2% gennem almindelige lejeforhøjelser. Tysklands regering har reageret på det store pres på boligmarkedet ved at vedtage en lov, i folkemunde døbt Mietpreisbremse (lejeprisbremse). Loven har til formål at dæmpe de massive lejeprisstigninger på boligmarkedet i flere af Tysklands store byer herunder Berlin. Der hersker stor usikkerhed om effekten af loven, og EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S følger derfor nøje med i udviklingen. Oberbaumbrücke 21

22 LEDELSESBERETNING SAMLET VURDERING AF EJENDOMSMARKEDETS FREMTIDIGE UDVIKLING I BERLIN Set med investorbriller har Berlins ejendomsmarked i perioden udviklet sig yderst positiv. Byen har gennem de seneste år haft store stigninger såvel i ejendoms- som lejepriserne. Forudsætningerne for at den høje efterspørgsel på ejendoms- og udlejningsmarkedet vil fastholdes er gode. Erhvervslivet trives, og der er vækst i antallet af nye virksomheder, hvilket har smittet af på beskæftigelsen. Berlins strategi med at skabe gode vækstvilkår for virksomhederne blandt andet via forskningsmidler har givet resultat. Samlet set bidrager udviklingen til at øge byens popularitet så antallet af indbyggere vokser. Samtidig er også økonomien blevet forbedret væsentligt, så Berlin nu er begyndt at betale af på sin gæld. Skønt der omsider er kommet gang i nybyggeriet med planer om at opføre boliger er der udsigt til, at efterspørgslen efter boliger vil stige også i de kommende år. Antallet af husholdninger vokser med årligt. Det betyder, at nybyggeriet skal op i en helt anden skala og et helt andet tempo for at kunne dække behovet. Selskabets strategi HORISONT Selskabet investerer i ejendomme med henblik på at beholde ejendommene over en lang årrække. Forretningsgrundlaget skabes dels ved at optimere driften og udvikle ejendommene dels gennem stigende husleje og ejendomsværdi som følge af beliggenhed i attraktive byområder i positiv udvikling. Strategien rummer imidlertid mulighed for, at dele af ejendomsporteføljen kan sælges, hvis der eksempelvis opstår særligt gunstige muligheder ved et salg. Det vil ligeledes kunne ske, hvis Horisont Kvalitet Anvendelse Beliggenhed Balanceret beliggenhed Primært bolig Langsigtet ejerskab Høj kvalitet Et samlet billede af selskabets strategi på de fire skalaer: horisont, anvendelse, beliggenhed og kvalitet. Punktet i midten af figuren viser selskabets niveau for alle fire skalaer tilsammen. 22

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin Horsens den 28. december 2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med ejendom beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGNETY"

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2013. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten er fra vinteren /2014 i Berlin og viser udsigterne fra lejlighederne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin Horsens, 23. december 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S indgår betinget aftale om erhvervelse af ejendomsinvesteringsselskab med fire ejendomme beliggende i Berlin EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere