Hvidbog om Grønt Stift. Energi- og miljøgennemgang. Århus Stift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog om Grønt Stift. Energi- og miljøgennemgang. Århus Stift"

Transkript

1 Hvidbog om Grønt Stift Energi- og miljøgennemgang Århus Stift 1

2 Stiftsudvalget vedrørende Grønt Stift Grøn Kirke er et ambitiøst projekt, der sætter klima, energi og miljø på kirkens dagsorden. Ud fra tanken om, at mennesket i skabelsesberetningen får til opgave af Gud at tage vare på jorden, handler Grøn Kirke om at man tager opgaven alvorligt. Det er indlysende, at nutiden står overfor enorme udfordringer med påviselige klimaændringer og knaphed på ressourcer. På et så vitalt område kan kirken ikke holde sig udenfor og gøre som ingenting, forklarer biskop Kjeld Holm. Kirken har altid en forpligtelse til at være på forkant med et ethvert etisk spørgsmål, og til disse hører i høj grad energispørgsmålet, uddyber han. Grønt Stiftsudvalg arbejder med at realisere Grøn Kirke altså at få så mange kirker som muligt til at tage del i projektet Grøn Kirke. Projektet har både et teologisk og et helt praktisk sigte. Det teologiske handler om, at vi som mennesker har til opgave at tage vare på jorden, mens det praktiske handler om, hvordan vi gør det. Visionen for Århus stift forklarer biskop Kjeld Holm kort og præcist: At alle kirker, præstegårde og sognehuse om nogle år er gået over til klimavenlig energi. Indtil videre er omkring 10 % af kirkerne i Århus Stift blevet grønne kirker. På kan man læse nogle af historierne og finde inspiration til, hvad vi i fællesskab kan gøre som kirke. Stiftsudvalget vedrørende Aarhus Stift som grønt stift har på sit møde fredag den 17. august 2012 på initiativ fra biskoppen besluttet, at der skal udarbejdes en hvidbog med et helt praktisk sigte om energi og miljø. Hvidbogen er således en rapport udgivet af Aarhus Stift med det formål gensidigt at oplyse om gennemført energimærkning, gennemførte energi- og miljøgennemgange, brug af datalogger mv. samt give indblik i konkrete og praktiske energi- og miljøtiltag. Derudover er hvidbogen en kortlægning af behov via videndelingen i Aarhus Stift. Indsamling, koordinering og redigering af det samlede materiale er foretaget af Stiftsudvalget vedrørende Aarhus Stift som grønt stift. Hvidbogen indeholder følgende fra provstierne: 1) Energimærkning: antal rapporter (antal bygninger) 2) Energi- og miljøgennemgange: antal rapporter (antal bygninger, fordeling på bygningstyper) 3) Datalogger eller andre analyseinstrumenter (antal, hvilke bygninger) 4) Konkrete og praktiske energi- og miljøtiltag (eksempler) 5) Eventuelle øvrige tiltag (eksempler) 2

3 Energimærkning Det er obligatorisk at energimærke sognegårde, velfærdsbygninger over en vis størrelse, præsteboliger, forpagterboliger ol. I forbindelse med energimærkningen skal det enkelte menighedsråd sørge for at rapporten er anvendelig, dvs. at der som minimum er forslag til forbedringer såvel energimæssigt som miljømæssigt. -- Energimærkning af kirkens bygninger Hvad indebærer energimærkning? Ved energimærkning gennemgår en energivejleder bygningen, dens klimaskærm og varmeinstallationer samt belysning i bygninger til erhvervs formål. Der foretages en række opmålinger. Herefter udarbejdes en skriftlig rapport til menighedsrådet. Rapporten indeholder beregninger af bygningens energiforbrug, og en række forslag til energiforbedringer. Forslagene i rapporten beskriver besparelsespotentialer samt udgifter til forbedringer og årlige besparelser ved forbedringer. Bygningen placeres i rapporten på en energiskala fra A til G. Der vil blive lagt vægt på at udarbejde energimærker, der kan anvendes af menighedsrådet og medarbejderne, ligesom der vil blive gjort meget ud af at give forslag til energiforbedringer. Hvilke bygninger skal energimærkes? Reglerne for hvilke bygninger der skal energimærkes og hvornår kan findes på Fællessekretariat for eftersyns- og mærkningsordningerne. Kirker og fredede bygninger skal ikke energimærkes. Det er kun sognegårde, velfærdsbygninger over en vis størrelse, præsteboliger, forpagterboliger ol. der skal energimærkes. 3

4 Energi- og miljøgennemgang Hvad går en energi- og miljøgennemgang ud på? Formålet med en energi- og miljøgennemgang er at skabe et overblik over mulige miljøforbedringer og besparelser i kirker, sognegårde, velfærdsbygninger, præstegårde og lignende bygninger, samt på kirkegårde. Energi- og miljøgennemgangen foretages fx af en vejleder fra Energitjenesten sammen med en eller flere medarbejdere/menighedsrådsmedlemmer med indblik i den daglige drift af det pågældende sted. Under kortlægningen noteres både hvilke installationer, forbrugsstoffer og materialer, der anvendes, samt hvordan de bruges (driftstimer, temperatur, styring mv.). Desuden noteres bygningernes og varmeinstallationernes isoleringsgrad, hvor det er relevant. Energibesparelserne kan opnås dels ved ændret adfærd og rutine, dels ved investeringer i energibesparende foranstaltninger (efterisolering, energieffektive apparater, lyskilder mm.) og i vedvarende energiformer (f.eks. træpiller eller jordvarme i stedet for olie eller elvarme). Energibesparelserne vil som regel være forbundet med store økonomiske besparelser. Der kan på lignende vis opnås besparelser på vand. Miljøforbedringer kan også bestå i ændret (og billigere!) affaldshåndtering med større fraktion til kompostering og genbrug/genanvendelse, samt mindre mængde farligt affald (engangsbatterier, trykimprægneret træ, mv.) og evt. mindre affaldsmængde totalt. Der kan være muligheder for grønnere indkøb gennem valg af miljømærkede rengøringsmidler, papir, tø midler, mm., økologisk kaffe ol., miljøvenlige malinger og materialer til bygningsvedligeholdelse mv. Hvad skal gerne være klar inden gennemgangen? Forudsætningen for en kvalificeret kortlægning er samtidig en opgørelse af det årlige forbrug af el, vand og varme, samt gas til ukrudtsbrænding. Hvis der foreligger hyppigere aflæsninger, er disse også meget værdifulde. Opgørelserne skal gerne være i kwh el, antal liter olie ol., og ikke i beløb, da priserne kan variere en del. Hvis der foreligger en energimærkerapport eller anden gennemgang, er det naturligvis også af stor værdi, at denne tilvejebringes. 4

5 Hvad indeholder rapporten efter gennemgangen? Rapporten for hvert enkelt sogn kan indeholde a) en energigennemgang, herunder energimærkning, b) en oversigt over alle de mulige og realistiske energibesparelser, c) en miljøgennemgang (I. Grønne indkøb, II. Affald, III. Planter på kirkegården og IV. Vandforbrug) og anbefalinger til kommende tiltag samt d) diverse bilag. Energibesparelserne opgøres i kilowatttimer, samt i beløb med nuværende energipriser. Der angives en simpel tilbagebetalingstid på de foreslåede investeringer i energispareforanstaltninger og i lokale vedvarende energianlæg. Miljøeffekten af de samlede energibesparelser angives i kg CO2. Hvor der samtidig udføres energimærkning af bygninger, henvises der naturligvis til energimærkerapporten, hvad angår den pågældende bygning. De øvrige foreslåede miljøforbedringer beskrives og økonomien vurderes, hvor det skønnes relevant, især indenfor affaldsområdet, hvor der kan være nævneværdige besparelser. Der vedlægges relevante fakta ark, samt henvisninger til relevante hjemmesider. 5

6 Århus Domprovsti Der er foretaget energi- og miljøgennemgang i 5 af provstiets kirker ved energivejleder Carsten Vejborg: Domkirken, Vor Frue kirke, Langenæs kirke, Skt. Lukas kirke og Skt. Pauls kirke. Alle 7 kirker på Samsø gennemgås efteråret I forbindelse med istandsættelse af Kolby præstegård er der etableret et jordvarmeanlæg. I de kirker, hvor der er foretaget Energigennemgang, arbejdes der med at finde løsninger på de foranstaltninger, der vurderes nødvendige. 6

7 Århus Søndre Provsti Ud med oliefyret og ind med jordvarme Det er svært at se, men under denne mark ligger rør i lange rækker og forsyner Tiset kirke med billig og grøn varme året rundt Tiset kirke ligger lige uden for Århus, nær Mårslet og Solbjerg, og ikke langt fra Ravnholt skov. Det er dejlige grønne omgivelser, og nu har Tiset Kirke for nyligt gjort sit for at gøre det lidt grønnere. For ikke så længe siden gik Tiset Kirke over til jordvarme, og skiftede dermed sit gamle oliefyr ud med et jordvarmeanlæg. Det skete ud fra et praktisk ønske og et ønske om at være mere miljøvenlige. 7

8 Sådan ser jordvarmeanlægget ud. Her pumpes varm væske ind, og kold væske ud De stigende oliepriser i kombination med ønsket om en mere miljøvenlig opvarmnings form. Da vi i forbindelse med renoveringen af sognehuset alligevel skulle have gulvet brudt op for at få en tidssvarende isolering var det oplagt at tænke gulvvarme og her er jordvarme anlæg ideelle, fortæller Freddy Horslund Alberg, der er menighedsrådsformand ved Tiset kirke. Skiftet til jordvarme gør, at Tiset kirke nu sparer rigtig mange penge på varmen. Og det gavner både pengekassen og samvittigheden. Vi forventer som minimum en halvering af udgifterne til varme i såvel sognehus som præstegård. Og så er det jo ikke så ringe at have bidraget til nedbringelsen af CO2, slutter Freddy Horslund Alberg. 8

9 Århus Vestre Provsti Sabro-Fårup kirker har fået foretaget energigennemgang, ligesom kirkerne benytter datalogger. Harlev kirke har fået et nyt varmeanlæg i forbindelse med en energigennemgang. Brabrand kirke har fået foretaget en energigennemgang. Temadag for menighedsråd er afholdt den 29. september 2012 med energivejleder Carsten Vejborg. 9

10 Århus Nordre Provsti Der er foretaget energimærkning på i alt 48 bygninger i provstiets 18 sogne. Derudover søger man at efterisolere og skifte elektronik efterhånden som man kommer frem, så man med tiden kommer det grønne og økonomiske holdbare nærmere. Spørring kirke og sogn har fået foretaget en energi- miljøgennemgang 10

11 Skanderborg Provsti Der er foretaget en energiscreening og miljøscreening af samtlige bygninger i provstiet. Endvidere er foretaget energi- og miljøgennemgang for Vitved kirke og Låsby kirke. Ry kirke har tidligere fået foretaget en energi- og miljøgennemgang, ligesom kirken opfylder kriterierne for at være GRØN KIRKE. Ry Kirke vil være endnu grønnere Et af tiltagene i Ry Kirke er dørlukkere, som sikrer at man ikke glemmer at lukke dørene I 2007 bragte vores menighedsrådsformand så vidt jeg husker ideen om en grøn profil frem. Han havde gået og tænkt på nogle af de her uhensigtsmæssige ting vi kan finde på at gøre glemme at slukke lyset lade døre stå åbne osv. Så kunne vi jo lige så godt se på, om vi nu også gør tingene på en hensigtsmæssig måde i en lidt større sammenhæng, så vi besluttede at gå i gang med en gennemgang af vores forhold med henblik på at se hvor grønne vi nu var, fortæller Jesper Hanneslund, som er præst i Ry kirke. Det varede ikke længe før menighedsrådsformanden og Jesper Hanneslund faldt over projektet Grøn Kirke. Et projekt som de hurtigt engagerede sig i. Det var en måde at komme i gang på. Og som de første i Jylland blev vi en del af Grøn kirke. 11

12 Vi tog kontakt til Energitjenesten i Århus og fik en mand ud for at gennemgå det hele med os. Vi gik i fællesskab rundt og kiggede på forbrug af energi, rengøringsmidler, sortering af affald osv., forklarer Jesper Hanneslund. I dag er Ry kirke stadig engageret i at forvandle kirken til en endnu grønnere kirke. Det betyder, at folkene i Ry Kirke konstant er på udkig efter, hvordan man kan gøre mere og blive bedre. Kirkebelysningen i Ry Kirke er udskiftet med moderne LED lamper. De er dyrere end almindelige lamper, men har et meget lavere strømforbrug og tjener sig hurtigt ind igen For godt og vel et år siden tog vi så et yderligere skridt og blev certificeret som Grøn kirke. Det betyder dels at vi hvert år får en gennemgang af vores forhold og ser på hvordan det er gået og hvad vi kan gøre bedre, siger Jesper Hanneslund. Sidste års indsatsområder var at vi skal foretage en bedre affaldssortering, så al glas pap og metaller bliver adskilt og kan genbruges. Og det andet var at finde løsninger på at få lyset i maskiner på standby slukket overalt i Sognehuset, når det ikke blev brugt. Det handler om rutiner om tænd/sluk-skinner og andre ting. Det kommende års indsats som vi stort set allerede har løst er vores kirkebelysning i vinterhalvåret. Her har vi nu udskiftet lamper der hver brugte 1500 Watt i timen med nye LEDlamper der bruger 36 watt. Selv de ikke er helt billige så tjener de sig såmænd hjem på et års tid. Desuden kigger vi på vand og energiforbrug i Sognehuset, slutter Jesper Hanneslund 12

13 Odder Provsti I løbet af 2011 tog alle menighedsråd i Odder Provsti stilling til et forslag fra provstiudvalget om at afsætte en sum penge i PU-kassen til energigennemgange af alle provstiets 14 middelalderkirker og de 2 fredede præstegårde. Forslaget blev godkendt og nu har energileder Carsten Vejborg, Energitjenesten, i løbet af vinteren 2011 sommeren 2012 gennemgået alle bygningerne og udarbejdet rapporter med forslag til energibesparende foranstaltninger. På Tunø var varmeanlægget brudt sammen, og man skulle under alle omstændigheder investere i et nyt anlæg. Der var allerede udarbejdet et projekt, som Carsten Vejborg kommenterede på og nu er det under etablering. I Saksild var oliebeholderens udløbsdato meget nær og fyret var udslidt. Her er et nyt varmeanlæg nu undervejs ligeledes med råd og vejledning fra Carsten Vejborg. Der bliver et stokerfyr, som opvarmer både kirken og præstegården / konfirmandstuen. I de øvrige kirker og fredede præstegårde var der gode og relevante og for en dels vedkommende ret billige forslag til energibesparende investeringer, som menighedsrådene nu følger op på. Odder kirke brugte alt for meget el-opvarmning, på trods af at fjernvarmen er langt billigere her og at det også er muligt at varme kirken op med fjernvarme det meste af året. Det handler først og fremmest om at styre de to varmesystemer bedre. Provstiudvalget agter at aftale en opfølgende runde med Carsten Vejgård om et årstid, for at forslagene følges til dørs og vi sikrer, at der ikke blot kommer til at stå endnu en rapport på mrformandens hylde, uden at der høstes de mulige besparelser. Provstiudvalget har ikke ønsket at iværksætte yderligere tiltag omkring grøn kirke. Der er en del præstegårdsjord, som forpagtes ud, og vi har overvejet at stille krav om økologisk drift, men pt. har vi ikke gjort mere ved det. Hundslund kirke, nyt varmeanlæg Gosmer, Halling kirker med datalogger som opfølgning på varmestyring. Der bliver et opfølgningsforløb. 13

14 Horsens Provsti GRØN KIRKE Energibesparende foranstaltninger i Horsens Provsti Energigennemgang I 2010 iværksatte Horsens Provstiudvalg en energigennemgang af samtlige kirker i provstiet. Energikonsulent Carsten Vejborg stod for projektet. Provstiet har 32 kirker, heraf 5 bykirker. Gennemgangen viste et sparepotentiale på ca. 1 mio. Meget kunne opnås ved mindre investeringer, idet halvdelen af besparelsen kunne opnås ved bedre varmestyring dels ved hjælp af ure og automatik, dels ved undervisning af personalet. Ved hjælp af dataloggere blev menighedsråd og personale opmærksom på energiforbruget. For nogle kirkers vedkommende måtte der investeres i nye fyr, en forholdsvis dyr investering, som imidlertid kun blev bevilget, hvis den stod i rimeligt forhold til besparelsen i forhold til afskrivningsperioden. Energikursus Energigennemgangen blev fulgt op af et kursus for gravere, kirketjenere, kirkeværger og andre, der betjener varmeanlægget. Dette kursus har haft stor indflydelse på det daglige energiforbrug, da det bl.a. gav en forståelse for forskellen på middelalderkirker og parcelhuse. 14

15 Silkeborg Provsti Vi har haft energitjenesten ude - har i foråret 2012 haft dataloggere i alle kirker og har fået resultaterne tilbage her sommeren MR har fået besked, og de vil blive fremlagt på budgetsamråd samt på møde for gravere og kirkeværger i september. Resultaterne indgår i provstiets prioriteringer for både 2013 og Balle kirke, Hvirringdal kirke; datalogger i øvrige kirker Projekt med solceller Projekt oplæg: Balle kirke og Balle sognegård har et forholdsvis højt energiforbrug, hvilket bl.a. skal ses i lyset af kirkens alder og isoleringsgrad. På den baggrund besluttede Balle Sogns menighedsråd at iværksætte et energioptimeringsprojekt, med det for øje at skabe, både en økonomisk og miljømæssig besparelse. Scenarie: Solceller på sognegården (f.eks. sat på det sydvendte tag på nordfløjen) til brug for el produktion til Balle kirke og Balle Sognegård. Jordvarme i plænerne syd for sognegården. Projekt: Et overslag på hvad det koster totalt set (fordelt på de tre zoner varme sognegård, el sognegård og el kirke) Besparelsen pr. år i el og varme (fordelt på de tre zoner varme sognegård, el sognegård og el kirke). Favrskov Provsti Kontakt med konsulent, Laurbjerg kirke (varmeanlæg) 15

16 Randers Søndre Provsti Der er foretaget en energigennemgang af alle kirkens bygninger. Inspireret af Grøn kirke har man haft Energitjenesten til at foretage en undersøgelse af samtlige bygninger. Kirkerne og de fredede bygninger var jo ikke med i den lovbefalede energimærkning. Erfaringerne hos har i lighed med andre steder været, at der er et meget stort sparepotentiale i kirkerne. Mange af besparelserne i kirkerne kan tilmed foretages ved ret simple midler: bedre varmestyring, således at opvarmningstiden kan afkortes. Det er til glæde ikke blot for energiforbrug og økonomien, men også for det gamle inventar og murværket, herunder kalkmalerier. Nogle steder skal der forberedes udskiftning af varmeanlæg, gamle oliefyr skal evt. erstattes af nyt elvarmesystem, osv. og ved hver løsning skal menighedsrådet også overveje brugsfrekvensen. En del af besparelserne, viser det sig, kan hentes hjem ved ændret adfærd, som man bliver gjort bekendt med. Der kan være tale om sænkning af grundtemperaturen det gælder faktisk mange steder- eller simpel efterisolering af varmerør, tætning af døre og vinduer, udskiftning af visse lyskilder etc. Randers Nordre Provsti Der har været et oplæg om energi- og miljøgennemgang på budgetsamråd i foråret

17 Hobro-Mariager Provsti Hobro-Mariager provstiudvalg udsendte i foråret 2012 en opfordring til menighedsrådene om at komme med eksempler på energi- og miljøtiltag i provstiet. Tilbagemeldingen er at tiltag løbende indgår i de enkelte menighedsråds disponeringer - tvunget også af de økonomiske vilkår. Energikonsulenternes rapporter (energimærkningsrapporter) indgår i bygningssyn med fokus på isolering og udskiftning af forældede varmeanlæg. Provstiudvalget er i løbende dialog med de enkelte menighedsråd med henblik på energi og miljø i forbindelse med bl.a. ny- og ombygninger. Der er ikke som sådan udarbejdet nogen politik på området, men der arbejdes konstant hen imod mere økonomiske og miljøvenlige forhold i provstiet. 17

18 Norddjurs Provsti Der er foretaget energimærkning af 33 bygninger, fordelt med 17 præsteboliger, 9 sognegårde, 5 graverbygninger, 2 forpagtergårde. Dataloggere fra Energitjenesten har været placeret i alle provstiets 38 kirker. Rapporterne med gode råd om besparelsesmuligheder foreligger. Der forsættes med dataloggere for at se, hvordan det efter ca. 11 måneder vil se ud. 18

19 Syddjurs Provsti Der blev i forbindelse med den obligatoriske energimærkning i 2009 samtidig foretaget en energiog miljøgennemgang af samtlige bygninger, herunder provstiets 36 kirker og 3 fredede præstegårde. I alt blev der foretaget en omfattende gennemgang af provstiets 74 bygninger med et energimæssigt besparelsespotentiale på 1.2 mio. kr. Besparelserne fremkommer successivt ved ændret adfærd, varmestyring/urstyring, nye og andre energikilder. De samlede rapporter fra energimærkningen, energi- og miljøgennemgangen og diverse kurser har været grundlaget for den fremadrettede proces og videre prioritering. Siden er samtlige 36 kirker blevet tildelt GRØNT DIPLOM som grønne kirker, der kontinuerligt arbejder for at forbedre såvel de energimæssige som de miljømæssige forhold. I forhold til en energi- og miljøoptimering af den enkelte kirke har der været dataloggere i samtlige kirker i mere end et år. Rapporterne fra dataloggerne udpeger de fremadrettede indsatsområder bl.a. med den vigtige balance mellem opvarmning og luftfugtighed som hovedfokus. Dataloggerne opretholdes i flere af kirkerne for at følge de forskellige tiltag. Provstiudvalget har udarbejdet en prioriteret investeringspolitik i forhold til kirkerne, der er inddelt i 4 kategorier alt efter brugen af den enkelte kirke. Videre har provstiudvalget sammen med de respektive menighedsråd inden for de seneste år totalrenoveret 5 præsteboliger ligesom der inden for de kommende år opføres 3 nye præsteboliger. Endelig sker der en sanering i bygningsmængden ved frasalg og nedrivning. Urstyring af varmen er billigt og effektivt Sådan ser urstyringen som Thorsager og Bregnet Kirke har fået installeret ud. Lille, men effektiv. 19

20 Thorsager og Bregnet kirker ligger i Syddjurs smukke bakkede landskab. Her er naturen helt tæt på, og måske netop derfor er Syddjurs også på forkant når det kommer til Grøn Kirke. I både Thorsager og Bregnet kirke har de fået installeret urstyring af varmen. Det er en billig, men yderst effektiv måde at få styr på varmeudgifterne på. Uret er et 7 dages ur med 6 positioner pr. dag og er nem at indstille. Det har den fordel, at uret kan tænde for varmen 2-3 timer før en kirkelig handling, så kirken og orglet er varme og ikke som før op til weekenden. Da blev varmen tændt når vi gik hjem fredag, så der var varme til gudstjeneste søndag, fortæller kirkegårdsleder Bjarne Nielsen. I Thorsager og Bregnet kirke har de henholdsvis fjernvarme og elvarme. De har begge fordele og ulemper i forhold til hinanden, men ifølge Bjarne Nielsen er forskellen ikke så stor endda når det kommer til, hvor længe de er om at varme kirkerne op. Det gør ikke den store forskel, med hvor lang tid det taget at varme kirkerne op. Forskellen er at kirken med fjernvarme er der altid lidt varme på, mens elvarmen kan slukkes helt. Der skal selvfølgelig holdes øje med fugtigheden i orglet, hvis varmen slukkes helt, fortæller Bjarne Nielsen. Urstyring er et af de områder som energivejleder, Carsten Vejborg peger på er værd at fokusere på. Der ligger et rigtig stort sparepotentiale i at få en urstyring ind, og en brugervenlig urstyring ind, så man også bruger dem, fortæller Carsten Vejborg. 20

21 Mød energivejlederen Carsten Vejborg arbejder som energivejleder hos Energitjenesten Midtjylland. Her har han blandt andet haft meget at gøre med at rådgive kirker, som gerne vil spare på deres energi en opgave med et meget stort sparepotentiale Af Bo Billeskov Grünberger Som gennemsnit i de kirker jeg har været ude i, der ligger der et sparepotentiale på omkring 40 %, og en stor del af det er simpelthen at fjerne grundvarmen, mens en anden stor klump ligger i at få sat urstyring på, fortæller Carsten Vejborg. Grundvarmen er den varme, som altid er på i kirken udenfor brugstiden, for at holde en minimumstemperatur i kirkerummet. Hos rigtig mange kirker er denne grundvarme alt for høj, og en af grundene til det kan bunde i nogle myter og misforståelser. Vi møder af og til nogle myter i forbindelse med grundvarme, som f.eks. organister som mener at deres orgler har bedst af en konstant temperatur, og det er faktisk ikke korrekt. Vi har eksempler på masser af orgler som står i kirkerum, der kommer helt ned omkring frysepunktet uden at de på nogen måde bliver ødelagt. Vi har også diskuteret det med en orgelkonsulent og nationalmuseet, der siger det samme, nemlig at et orgel ikke tager skade af at stå i et rum med svingende temperatur, forklarer Carsten Vejborg. 21

22 Et andet sted, hvor kirkerne kan sætte ind er noget så simpelt som urstyring af varmen. Urstyring gør at man selv kan indstille, hvornår varmen skal slås til og fra. Mange kirker har faktisk urstyring, men ofte er anlægget så svært at bruge at man enten bruger det forkert, eller slet ikke bruger det. Efterhånden er der jo automatisk ringning på i kirkerne, så der er typisk ikke nogen i kirken om lørdagen. Man går på weekend fredag, og kommer så først igen søndag om morgenen. Det betyder jo så at i f.eks. hele vinterhalvåret, så tænder man for varmen fredag når man går hjem, for at have kirken varm til gudstjenesten om søndagen. Der ligger et rigtig stort sparepotentiale i at få en urstyring ind, og en brugervenlig urstyring ind, så man også bruger dem. Ofte er det nogle meget små investeringer som skal til for at opnå en meget stor besparelse på energien. Et urstyringsanlæg kan fås for mellem kroner, og vil kunne tjene sig selv ind hurtigt. Af og til kan det også være nødvendigt at se nærmere på kirkens varmeanlæg. Hvis oliefyret er for lille eller for gammelt, er det måske nødvendigt at skifte det ud. Der er flere muligheder for at skifte varmeanlægget ud egentlig 3 muligheder. Den ene er at fortsætte med at have oliefyr, men et mere moderne oliefyr med en højere virkningsgrad. Den anden er et pillefyr, som man har gjort i f.eks. Feldballe, eller måske fjernvarme, hvis det er en mulighed. Den sidste er elvarme, og det troede jeg aldrig, at jeg i min karriere som energivejleder skulle foreslå, men der ligger nogle gode ting i elvarmen fordi man som regel helt kan skrotte grundvarmen. Der er ikke nogle rør man skal frostsikre, så man kan ofte helt slukke for varmen, med visse forbehold for specielle forhold i enkelte kirker. Derudover kan man få et varmeanlæg som er dimensioneret rigtigt og har den helt rigtige effekt i forhold til rummet, siger Carsten Vejborg og fortsætter: Det kan godt være at elvarme er dyrere pr kilowatttime, men hvis man til gengæld bruger færre kilowatttimer fordi man nemmere kan styre varmen, så kan det godt være at det er en billigere løsning at bruge elvarme. 22

23 Klima, miljø og kristendom Grøn kirke handler om miljøbevidsthed. Sognene kan spare mange penge ved at få gennemgået bygninger, og få installeret diverse energibesparende tiltag. Men Grøn kirke handler i høj grad også om kristendom, og her særligt næstekærlighed Af Bo Billeskov Grünberger og Martin Ishøy Vi skal passe på jorden af hensyn til fremtidens generationer, for verdens mennesker, og vi skal gøre det på grund af mangfoldighed af liv på vores planet. Det skal vi gøre fordi vi har en kristen forståelse af fremtiden og af næstekærligheden. Kort sagt skal vi passe på jorden fordi vi har en forpligtelse til at elske vores næste, siger Martin Ishøy, der er præst ved Balle Sogn og Ph.d. i miljøetik. Kristendommen viser os at vores liv afhænger af forholdet til vores medmennesker, mangfoldighed af liv i verden, og fra fremtidens generationer. Jesus fortæller os, at det vi gør mod de svageste, det gør vi mod Jesus selv, og det bliver vi holdt op på af Gud (se f.eks. Matthæusevangeliet 25, 31 og frem,) forklarer han. Vi menneskers situation har ændret sig meget siden skabelsen, især på det teknologiske felt. En bonde, der levede på patriarkernes tid ville have tabt både næse og mund, hvis han så, hvordan moderne landbrug blev drevet. Alligevel er vores rolle den samme som dengang: I skabelsesberetningen får mennesket til opgave at dyrke og vogte *Edens have+ (1. Mosebog 2, 15.) Det kan man tolke sådan at vi har en forpligtelse til at passe på jorden, og dens mangfoldighed. Jordens mangfoldighed beriger os på mange måder: Den beriger os, både fordi det 23

24 er en ressource vi er afhængige af, og fordi den er nødvendig for at få glæde og inspiration, fortæller Martin Ishøy. Grøn kirke handler altså både om at passe på vores jord for vores egen skyld, men ikke mindst også for fremtidens skyld. Det at der er fremtidige generationer giver os håb, og det kan de kun, hvis der også er et håb for dem. I Bibelen er Abraham frustreret over ikke at kunne få børn, men Gud giver ham håbet igen ved at love, at hans afkom skal blive talrigt som stjernerne (1. Mosebog 15,1 og frem.) Siden dengang har både jødedommen og kristendommen vidst, hvor afgørende de fremtidige generationer er, slutter Martin Ishøy 24

25 Grøn liturgi og kirkelige aktiviteter Skabelsestiden Skabelsestiden er et initiativ, som er vokset frem i europæisk kirkeliv de seneste 10 år, og som årligt løber fra 1. september til 4. oktober eller anden søndag i oktober. Udgangspunktet er, at troen på Gud som skaberen og dermed Jorden som skabt af Gud, i lang tid og i stigende grad har mistet selvfølgelighed. Skabelsestiden tydeliggør skabelsesdimensionen både i gudstjenestelivet og i kirkens liv i det hele taget. Først og fremmest er skabelsestiden en tid hvor alle kirkelige aktører opfordres til at fokusere på skabelsen på måder, som er velegnede og velkomne i den lokale sammenhæng, hvor de finder sted. Skabelsestiden er naturligvis ikke er bundet op på en særlig dansk skabelsesteologi, men på overbevisningen om at den fysiske verden nødvendigvis må ses i forhold til Gud som dens skaber. Skabelsesgudstjeneste og høstgudstjeneste En af fordelene ved at skabelsestiden ligger i sensommeren/det tidlige efterår, er sammenfaldet med tiden for høstgudstjenester her i landet. Nogle steder er det oplagt at fejre skabelsestidsgudstjeneste og høstgudstjeneste hver for sig med to forskellige fokuser eksempelvis taknemmelighed for alle gode gaver og retfærdighedsperspektivet på det daglige brød. Andre steder har høstgudstjenesten måske udviklet sig til en børne-familiegudstjeneste, som kan suppleres søndagen efter med en skabelsesgudstjeneste for den voksne menighed. Måske kommer skabelsesgudstjenesten ind i stedet for en høstgudstjeneste, som i nogle sogne har mistet en stor del af sin selvfølgelighed. 25

Energibesparelser og varmecirkulæret

Energibesparelser og varmecirkulæret Energibesparelser og varmecirkulæret Carsten Vejborg Energitjenesten Odense 27. jan. 2015 Kender I Energitjenesten? - ejet af foreningen Vedvarende Energi - formålet er at fremme energibesparelser og brug

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

VMB BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S

VMB BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S BEVARING OG UDVIKLING HVORDAN FÅR MAN OVERBLIK? TEKNOLOGISK INSTITUT DEN 15. MAJ 2013 ARKITEKTFIRMAET VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S Arkitektfirmaet blev grundlagt i 1935 af Arkitekt MAA Aksel Skov

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterskovvej 54 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-002184 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolteskovvej 3 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012991 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Steen Blichers Gade 22 8900 Randers 730-017809-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 4. juni 2008. Kl. Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkter 1 Referat Sag: PU-møde den 2. april 2008 (66) Referat fra mødet den 2. april 2008 til endelig godkendelse.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere