Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1."

Transkript

1

2 Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli december Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli december Pengestrømsopgørelse for perioden 1. juli december Side Noter 17

3 Aarhus Elite A/S 1 Resumé for 1. halvår 2013/14 Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2013/14 (perioden 1. juli december 2013) for Aarhus Elite A/S. Periodens resultat for perioden 1. juli 31. december 2013 udviser et underskud på 4,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste regnskabsår. Resultatet i AGF Fodbold er noget bedre end forventet, mens resultatet i NRGi Park & Arena ikke har levet op til forventningerne. Koncernens omsætning er faldet fra 56,3 mio. kr. til 53,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Vedr. AGF skyldes det lavere entré- og tv-indtægter, hvilket primært kan relateres til færre hjemmekampe i efterårssæsonen i forhold til året før, mens indtægter fra samarbejdspartnere og sponsorer fortsat er stigende. Vedr. NRGi Park & Arena er der et fald i udlejning af faciliteter og lavere omsætning for restauration og boddrift i forhold til året før, hvilket også kan relateres til færre kampe. Forud for forårssæsonens 15 kampe ligger AGF på en 8.-plads i Superligaen, 3 point efter en 4.-plads, der giver adgang til europæisk fodbold, og 3 point fra en nedrykningsplads. AGF er fortsat med i pokalturneringen, hvor næste kamp gælder kvartfinalen. Væsentlige begivenheder m.v. i halvåret Der har ikke været væsentlige begivenheder i halvåret. Forventninger til helåret Aarhus Elite A/S forventer fortsat en forbedring i resultatet før transferaktiviteter i forhold til 2012/13. En forudsætning for dette er en sportslig præstation mindst på niveau med 2012/13. I modsætning til regnskabsåret 2012/13 forventes der i regnskabsåret 2013/14 ikke væsentlige positive transferresultater. Årets resultat i regnskabsåret 2013/14 forventes derfor ikke længere at være i niveau med, eller bedre end, året før, men dårligere. Trækket på koncernens likviditetsberedskab, dvs. likvide beholdninger og beholdning af værdipapirer, forventes fortsat at være markant lavere i 2013/14 end i 2012/13. Aarhus, den 24. februar 2014 Jan Christensen Administrerende direktør Lars Fournais Bestyrelsesformand Kontaktperson Dich Stoffer Økonomidirektør Tlf:

4 Aarhus Elite A/S 2 Selskabsoplysninger Selskab Aarhus Elite A/S Stadion Alle Aarhus C CVR-nr.: Hjemstedskommune: Aarhus Regnskabsperiode: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Lars Fournais, formand Jesper Ørskov Nielsen, næstformand Jens Harmsen Erik Meineche Schmidt Michael Vad Direktion Jan Christensen

5 Aarhus Elite A/S 3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsåret 1. juli december 2013 for Aarhus Elite A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Aarhus, den 24. februar 2014 Direktion Jan Christensen Administrerende direktør /Dich Stoffer Økonomidirektør Bestyrelse Lars Fournais Jesper Ørskov Nielsen Jens Harmsen Formand Næstformand Erik Meineche Schmidt Michael Vad

6 Aarhus Elite A/S 4 Ledelsesberetning år til dato år til dato hele året /13 t.kr. t.kr. t.kr. Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster (2.438) (3.123) (11.524) Resultat af transferaktiviteter (2.276) (2.201) Resultat af primær drift (4.714) (5.324) (7.267) Resultat af finansielle poster Resultat før skat (4.623) (4.773) (6.550) Periodens resultat (4.623) (4.773) (6.550) Periodens totalindkomst (4.681) (4.973) (6.990) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm vedrørende driften (882) Pengestrøm vedrørende investeringer (6.328) (6.630) (3.039) Pengestrøm vedrørende finansieringsaktivitet (141) (137) (289) Pengestrøm i alt (980) (5.379) (4.210) Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, ultimo (i tusinde styk) Antal aktier, gennemsnit for perioden (i tusinde styk) Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Soliditetsgrad (%) Egenkapitalens forrentning (%) - - -

7 Aarhus Elite A/S 5 Ledelsesberetning Mission: Fodbold og forretning Aarhus Elites mission er: Med udgangspunkt i AGF Fodbold og NRGi Park & Arena skaber vi værdi for vores aktionærer, samarbejdspartnere, fans og tilskuere. Vision: Vest-Danmarks bedste fodboldvirksomhed en forretning i balance Aarhus Elites vision er på sigt at blive Vest-Danmarks bedste fodboldvirksomhed og at drive en forretning, der er i økonomisk balance. Det betyder, at: AGF på sigt skal være den bedst placerede fodboldklub i Vest-Danmark. NRGi Park & Arena på sigt skal være den førende udbyder af rammerne for sportslige, kulturelle og kommercielle aktiviteter i Østjylland. Værdier: Passion, engagement, ansvar, respekt Aarhus Elites værdier er passion, engagement, ansvar og respekt. Tilsammen giver de et billede af, hvorledes vi ønsker at blive opfattet af omverdenen, og dermed også en rettesnor for, hvorledes vores medarbejdere agerer. Aktiviteter Aarhus Elites forretningsområder omfatter henholdsvis Fodbold og Faciliteter. Aktiviteterne i Fodbold omfatter driften af AGF s bedste fodboldhold og ungdomselitehold, herunder Århus Elite Stadion Fysioterapi ApS. Aktiviteterne i Faciliteter omfatter driften af sports- og eventfaciliteten NRGi Park & Arena (tidl. benævnt Atletion), som forpagtes fra Aarhus Kommune. Aarhus Elite A/S AGF Fodbold NRGi Park & Arena Koncernen Aarhus Elite A/S, som driver AGF Fodbold, ejer selskaberne: Atletion A/S (NRGi Park & Arena) (100%) og Århus Elite Stadion Fysioterapi ApS (100%).

8 Aarhus Elite A/S 6 Ledelsesberetning Aarhus Elites vision er at blive Vestdanmarks bedste fodboldvirksomhed og at drive en forretning, der er i økonomisk balance. Efter sidste års placering som nummer 7 i Superligaen og en markant forbedring i det økonomiske resultat i forhold til tidligere år er indeværende finansårs overordnede målsætning at fortsætte den positive sportslige og økonomiske udvikling, samt skabe forudsætningerne for, at AGF kommer tilbage i toppen af dansk fodbold, og at selskabet får positiv drift indenfor en overskuelig fremtid. Der arbejdes med følgende fokusområder for regnskabsåret. AGF sportsligt: 1. Udnytte erfaring og talent 2. Styrke egenudvikling af spillere 3. Skabe forudsætningerne for bedre fysiske rammer på træningscenteret Fredensvang AGF kommercielt: 4. Øge sponsorindtægter 5. Øge tilskuertallet 6. Øge tv-indtægter 7. Styrke klubfølelsen NRGi Park & Arena: 8. Justeret forpagtningsaftale 9. Justeret forretningsmodel 10. Produktudvikling, markedsføring og omkostningsstyring Nedenfor gives en status på disse fokusområder. Fokusområder AGF sportsligt 1. Udnytte erfaring og talent Ved sæsonstart var vurderingen, at der er en fin balance mellem erfaring og talent i og omkring Superligatruppen. Med den nuværende placering som nr. 8 i en historisk tæt Superliga, 3 point efter en 4. plads, der er adgangsgivende til europæisk fodbold, og 3 point over en nedrykningsplads, leves der ikke helt op til årets målsætning om at ligge i den bedste halvdel. Specielt de seneste kampe inden vinterpausen var skuffende. Positivt er det, at holdet fortsat er med i pokalturneringen, hvor næste kamp gælder kvartfinalen. 2. Styrke egenudvikling af spillere Et væsentligt element i AGF s strategi er udvikling af talenter, der er dygtige nok til at gå ind på AGF s Superliga-hold. På holdet er der i dag et tilfredsstillende antal spillere, der har fået deres fodbolduddannelse og fodboldopdragelse i AGF. For at styrke denne proces er der i det forløbne halvår etableret fem nye regionale satellit-centre, der samarbejder med AGF om at strukturere, organisere og integrere talentudviklingen blandt de 54 samarbejdsklubber i de fem områder.

9 Aarhus Elite A/S 7 Ledelsesberetning Med hensyn til ungdomsholdenes indsats er deres respektive placeringer ved vinterpausen som hhv. nr. 5, 7 og 4 for U19, U17 og U15 under forventning uden dog at være utilfredsstillende. 3. Skabe forudsætningerne for bedre fysiske rammer på træningscenteret Fredensvang Med visionen om at AGF skal være i toppen af dansk fodbold, er det vigtigt, at rammerne for Superliga-holdet og talentudviklingen er tidssvarende. I perioden er der etableret ny kunstgræsbane, ligesom der er udviklet tegninger til nyt klubhus. Investeringerne i genopretning af græsbanerne har kun i begrænset omfang båret frugt. Fokusområder AGF kommercielt 4. Øge sponsorindtægter I et udfordret marked er det lykkedes fortsat at øge sponsorindtægterne. Det er sket i kraft af investering i medarbejdere, systemer, udvikling af AGF-brandet og produktudvikling. 5. Øge tilskuertallet AGF har traditionelt det tredjehøjeste tilskuertal i Superligaen. Ambitionen for året er at øge antallet af besøgende til hjemmekampene i forhold til året før gennem eksempelvis bedre kampoptakt, flere aktiviteter, billigere billetter, nyt fanområde, specielle tilbud til studerende, børn og familier. Dette er kun i begrænset omfang lykkedes, eftersom der kun er sket en mindre stigning fra tilskuere i gennemsnit sidste efterår til tilskuere i gennemsnit i år. De skuffende sportslige resultater vurderes dog at have indflydelse på den begrænsede stigning, hvorfor udenomsaktiviteterne fortsat vil udvikles. 6. Øge tv-indtægter Tv- indtægter er en væsentlig indtægtskilde for Superliga-klubber. Udbetalingerne per klub, der bestemmes og udloddes i tre terminer efter hhv. 11., 22. og 33. runde, er i høj grad påvirket af de sportslige resultater. Det er således positivt, at AGF lå på en 5.-plads efter 11 runder, hvorimod den nuværende 8.-plads efter 18 runder indikerer lavere tv-indtægter for den kommende termin. 7. Styrke klubfølelsen Fans, tilskuere og stemning er afgørende for en fodboldklub. I den seneste periode er der lavet yderligere tiltag til at styrke klub-følelsen. Den nye fuldtidsansatte fankoordinator har styrket dialogen med fangrupperinger, og der er eksempelvis etableret nyt fanområde og fanpanel. Samtidig arbejdes der intensivt med forskellige målgrupper studerende, børn, familier, samarbejdsklubber etc. for at engagere dem i forbindelse med AGF og AGF s kampe.

10 Aarhus Elite A/S 8 Ledelsesberetning Fokusområder NRGi Park & Arena 8. Justeret forpagtningsaftale De seneste år har det været en stor udfordring at få positiv drift i forretningen NRGi Park & Arena, der forpagtes af Aarhus Kommune. Dette skyldes, at forpagtningen er forbundet med store og stadig stigende omkostninger til drift, vedligeholdelse og afskrivninger på investeringer. Samtidig har faciliteten være presset af stigende konkurrence fra mere tidssvarende faciliteter i regionen, samt generelt pressede konjunkturer i de markeder hvor denne del af forretningen konkurrerer. I perioden er der forhandlet ændrede vilkår i forpagtningsaftalen med Aarhus Kommune, og væsentlige forhold er justerede. Det betyder bl.a., at der fremover vil blive endnu mere breddeidræt i faciliteten. Samtidig tilsikrer ændringen, at faciliteten også fremover bliver drevet med høj vedligeholdelsesgrad såvel som fornuftig økonomi for øje. Med denne justering øges sandsynligheden for, at denne del af forretningen kan opnå et fremtidigt neutralt driftsresultat efter at der har været underskud i de seneste år underskud, der har været en realitet til trods for, at bodsalg fra AGF s fodboldkampe indgår i NRGi Park & Arena s regnskab, samt at AGF køber restaurationsydelser i betydeligt omfang til priser, der matcher restaurationspriser. 9. Justeret forretningsmodel Den justerede forpagtningsaftale med kommunen stiller krav til færre aflysninger af breddeidrætten i hallerne. Dette vil i nogen omfang reducere mulighederne for at afholde messer og udstillinger i hverdagene. Til gengæld giver det mulighed for at få en endnu højere belægningsprocent i hallerne, mens det fortsat vil være muligt at udleje hallerne til elitesport og kommercielle arrangementer i weekenden. Samtidig vil der fortsat være stort fokus på at udleje VIP- og mødelokaler til byens erhvervsliv. 10. Produktudvikling, markedsføring og omkostningsstyring Der arbejdes fortsat målrettet med produktudvikling og markedsføring indenfor bl.a. udlejning af møde- og eventfaciliteter, bodsalg, messer og koncerter. Specielt er der fokus på at udnytte synergierne mellem AGF s brand og netværk og NRGi Park & Arena. Dette har bl.a. resulteret i en række nye, store arrangementer for virksomheder og organisationer. Ligeledes fastholdes der en stram omkostningsstyring.

11 Aarhus Elite A/S 9 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for perioden 1. juli december 2013 udviser et underskud på 4,6 mio. kr., hvilket er en mindre forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste regnskabsår. Resultatet i AGF Fodbold er noget bedre end forventet, mens resultatet i NRGi Park & Arena ikke har levet op til forventningerne. Koncernens omsætning er faldet fra 56,3 mio. kr. til 53,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Vedr. AGF skyldes det lavere entré- og tv-indtægter, hvilket primært kan relateres til færre hjemmekampe i forhold til året før, mens indtægter fra samarbejdspartnere og sponsorer fortsat er stigende. Vedr. NRGi Park & Arena er der et fald i udlejning af faciliteter og lavere omsætning for restauration og boddrift, hvilket også kan relateres til færre kampe. Eksterne omkostninger er reduceret fra 25,4 mio. kr. til 23,7 mio. kr. hvilket bl.a. relaterer sig til omsætningsfaldet. Personaleomkostninger er ligeledes faldet med 2,3 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, så de i alt udgør 30,2 mio. kr. Egenkapitalen udgør pr. 31. december ,0 mio. kr., og likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 14,1 mio. kr. I egenkapitalen er der i lighed med tidligere ikke indregnet værdi af udskudte skatteaktiver som følge af skattemæssige underskud og skattemæssige merværdier på anlægsaktiver. Det skattemæssige eventualaktiv udgør 35,5 mio. kr. Pengestrømme fra driften er i regnskabsperioden positive med 5,5 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Pengestrømme fra investeringer er negative med 6,3 mio. kr., primært som følge af køb af fodboldspillere. Den totale likviditetsvirkning i perioden er negativ med 1,0 mio. kr. Transaktioner med nærtstående parter Aarhus Elite A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Aarhus Elite A/S. Koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Aarhus Gymnastikforening af 1880 samt bestyrelse og direktion. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Der henvises til halvårsregnskabets note 9 for specifikation med nærtstående parter. Forventninger og andre udsagn om fremtiden Forventninger til helåret Aarhus Elite A/S forventer fortsat en forbedring i resultatet før transferaktiviteter i forhold til 2012/13. En forudsætning for dette er en sportslig præstation mindst på niveau med 2012/13. I modsætning til regnskabsåret 2012/13 forventes der i regnskabsåret 2013/14 ikke væsentlige positive transferresultater. Årets resultat i regnskabsåret 2013/14 forventes derfor ikke længere at være i niveau med, eller bedre end, året før,

12 Aarhus Elite A/S 10 Ledelsesberetning men dårligere. Trækket på koncernens likviditetsberedskab, dvs. likvide beholdninger og beholdning af værdipapirer, forventes fortsat at være markant lavere i 2013/14 end i 2012/13.. Forventningerne til regnskabsåret 2013/14 repræsenterer ledelsens bedste skøn. Forventningerne og målsætningerne indeholder skøn og fremadrettede forventninger, der er behæftet med usikkerhed. Faktiske resultater kan afvige fra forventningerne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelser kan være væsentlige. Forventningerne er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens normale procedurer for udarbejdelse af skøn for fremtidige perioder og er baseret på koncernens anvendte regnskabspraksis for indregning og måling. Branchespecifikke & virksomhedsspecifikke risikofaktorer Branchespecifikke & virksomhedsspecifikke risikofaktorer har ikke ændret sig i forhold til årsrapporten 2012/13, hvortil der henvises. Aktionærinformation Aktieinformation: Fondsbørs: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Aktiekapital: kr. Nominel stykstørrelse: 0,25 kr. Antal aktier: stk. pr. 31. december 2013 Aktieklasser: stk. A-aktier og styk B-aktier Antal stemmer pr. aktie: A-aktier 10 stemmer og B-aktier 1 stemme Ihændehaverpapir: Ja Stemmeretsbegrænsning: For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at vedkommende senest 3 måneder før generalforsamlingen enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret erhvervelsen af aktierne over for selskabet. Begrænsninger i omsættelighed: Hvis A-aktier ønskes overdraget, skal aktierne tilbydes de øvrige A- aktionærer. Hvis øvrige A-aktionærer ikke gør brug af købsretten, kan de aktier, der har været genstand for tilbuddet, omsættes frit til mindst samme kurs, som blev tilbudt de øvrige aktionærer. For B-aktier gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ejerforhold Følgende aktionærer har pr. 31. december 2013 anmeldt besiddelse af aktier, som er tillagt enten mindst 5% af aktiekapitalens stemmer eller hvis pålydende værdi overstiger mindst 5% af aktiekapitalen: Alm. Brand: styk A- og B-aktier. Ejerandel: 8,52%. Stemmeandel: 8,86%.

13 Aarhus Elite A/S 11 Ledelsesberetning Finanskalender for den resterende del af regnskabsåret 2013/14 Den 24. april 2014 Periodemeddelelse (1/1-31/3 2014) Den 30. juni 2014 Finanskalender (2014/15) Den 26. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse (2013/14) Den 24. oktober 2014 Generalforsamling (2013/14) Aarhus Elite A/S har i perioden 1. juli 2013 og frem til 24. februar 2014 sendt følgende meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nr. 05/ Storaktionærs ændringer af aktiebesiddelse Nr. 06/ Aarhus Elite A/S Årsrapport 2012/13 Nr. 07/ Indkaldelse til generalforsamling Nr. 08/ Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier Nr. 09/ Periodemeddelelse (1/7-30/9 2013) Nr. 10/ Forløb af ordinær generalforsamling

14 Aarhus Elite A/S 12 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 Koncern År til dato År til dato Hele året /13 Note t.kr t.kr. t.kr. Nettoomsætning Eksterne omkostninger (23.733) (25.410) (50.015) Personaleomkostninger (30.162) (32.515) (64.596) Af- og nedskrivninger (1.504) (1.518) (3.024) Resultat før transferaktivitet og finansielle poster (2.438) (3.123) (11.524) Resultat af transferaktiviteter (2.276) (2.201) Resultat af primær drift (EBIT) (4.714) (5.324) (7.267) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (114) (212) (272) Resultat før skat (4.623) (4.773) (6.550) Skat af periodens resultat Periodens resultat (4.623) (4.773) (6.550) Poster, som kan blive omklassificeret til resultat: Dagsværdiregulering, værdipapirer disponible for salg 10 (83) 194 (12) Realisation af dagsværdi på værdipapirer overført til periodens resultat 25 (394) (428) Skat heraf Anden Totalindkomst (58) (200) (440) Totalindkomst (4.681) (4.973) (6.990) Fordeling af periodens resultat Moderselskabets aktionærer (4.623) (4.773) (6.550) Fordeling af periodens totalindkomst (4.623) (4.773) (6.550) Moderselskabets aktionærer (4.681) (4.973) (6.990) Resultat pr. aktie (EPS) (4.681) (4.973) (6.990) Resultat pr. aktie á 0,25 kr. (kr.) (0,1) (0,1) (0,1)

15 Aarhus Elite A/S 13 Balance pr Koncern Note t.kr. t.kr. t.kr. Kontraktrettigheder Immaterielle aktiver Ombygning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer, der er disponible for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

16 Aarhus Elite A/S 14 Balance pr Koncern Note t.kr. t.kr. t.kr. Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital Finansielle leasingforpligtelser Anden langfristet gæld Langfristede forpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Leverandørgæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser 8

17 Aarhus Elite A/S 15 Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli december 2013 Koncern Egen- Aktie- Overført kapital kapital resultat i alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Periodens resultat 0 (4.623) (4.623) Anden totalindkomst 0 (58) (58) Totalindkomst 0 (4.681) (4.681) Egenkapital Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli december 2012 Koncern Egen- Aktie- Overført kapital kapital resultat i alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Periodens resultat 0 (4.773) (4.773) Anden totalindkomst 0 (200) (200) Totalindkomst 0 (4.973) (4.973) Egenkapital

18 Aarhus Elite A/S 16 Pengestrømsopgørelse for perioden 1. juli december 2013 Koncern Note t.kr. t.kr. t.kr. Resultat af primær drift (EBIT) (4.714) (5.324) (7.267) Af- og nedskrivninger inkl. tab og gevinst ved transferaktivitet Ændring i driftskapital: (505) (1.720) 319 Tilgodehavender, lagre mv. (2.462) (2.766) (1.640) Leverandørgæld, anden gæld mv (278) Pengestrømme vedrørende primær drift (1.599) Renteindtægter, betalte Renteomkostninger, betalte (114) (212) (272) Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift (882) Køb af kontraktrettigheder (6.340) (8.542) (11.168) Salg af kontraktrettigheder mv Køb af indretning, driftsmateriel og inventar (2.902) (1.127) (1.813) Salg af værdipapirer Køb af værdipapirer (1.617) (20.675) (20.675) Pengestrømme vedrørende investeringer (6.328) (6.630) (3.039) Afdrag på lån (141) (137) (289) Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet (141) (137) (289) Ændring i likvider (980) (5.379) (4.210) Likvider primo Likvider ultimo

19 Aarhus Elite A/S 17 Noter Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 3. Segmentoplysninger for koncernen 4. Til- og afgange af immaterielle aktiver 5. Til- og afgange af materielle aktiver 6. Varebeholdninger 7. Aktiekapital 8. Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser 9. Transaktioner med nærtstående parter 10. Finansielle instrumenter 11. Begivenheder efter statusdagen

20 Aarhus Elite A/S 18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet halvårsregnskab for moderselskabet. Den i halvårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2012/13 anvendte, og er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten 2012/13 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der i det omfang de er defineret heri, er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytiker-forenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal 2010 IAS 1 er ændret med virkning fra 1. januar 2013 og medfører, at posterne i anden totalindkomst opdeles i poster, som på et senere tidspunkt kan blive reklassificeret til resultatet (recycling) i henhold til andre standarder, henholdsvis poster som ikke senere kan blive reklassificeret til resultatet. Implementeringen har ikke i halvårsrapporten påvirket anden totalindkomst. Halvårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er koncernselskabernes funktionelle valuta. 2. Regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men alene skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af ny information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. Tv-indtægter bestemmes og udloddes i 3 terminer efter hhv. 11., 22. og 33. runde. Indtægtsførte tv-indtægter vedr. termin 2 for 7 afviklede kampe (kamp 12-18), er derfor baseret på et skøn for de sportslige resultater frem til og med runde 22. Den usikkerhed der er forbundet med dette skøn, kan føre til at de faktiske økonomiske resultater kan afvige fra dette skøn. Nedskrivningsbehov på kapitalandele i dattervirksomheder Opgørelse af kapitalværdien fordrer et skøn over forventede fremtidige pengestrømme i henholdsvis den enkelte pengestrømsfrembringende enhed og dattervirksomhed samt fastlæggelse af en diskonteringsfaktor, der afspejler aktuelle markedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af penge og den risiko, der er knyttet til realisation af de forventede pengestrømme. Grundet underskud er den regnskabsmæssige værdi af kapitalandel i Atletion A/S pr nedskrevet med yderligere 3,0 mio. kr. (segment: faciliteter).

21 Aarhus Elite A/S 19 Noter 3. Segmentoplysninger for koncernen Segmentopdeling Ledelsesmæssigt og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i 2 forretningsmæssige segmenter, der anses for at være koncernens primære segmentopdeling. Aktiviteten i de 2 forretningsmæssige segmenter er følgende: Fodboldvirksomhed, herunder tv-penge, sponsorindtægter, transfer, kampafvikling, fysioterapi m.v. Faciliteter, herunder udlejning ejendom og lokaleleje, bodsalg og andre events i NRGi Park & Arena, konferencer, koncertafviklinger m.v. Overførsler af varesalg m.v. mellem segmenterne er opgjort til faktiske afregningspriser, der svarer til markedspriserne for de pågældende varer, tjenesteydelser mv. Ikke fordelt/ Faciliteter Fodbold elimineret Koncern 1. juli december 2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning fra eksterne kunder Nettoomsætning mellem segmenter (4.428) 0 Omkostninger (19.956) (42.147) (57.675) Resultat af primær drift (2.733) (1.981) 0 (4.714) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (114) (114) Årets resultat (2.733) (1.981) 91 (4.623) Segmentaktiver Aktiver i alt Segmentforpligtelser Tilgange af langfristede immaterielle og materielle aktiver Afskrivninger Nedskrivninger af langfristede aktiver Ingen kunder udgør mere end 10% af omsætningen.

22 Aarhus Elite A/S 20 Noter 3. Segmentoplysninger for koncernen - fortsat 1. juli december 2012 Nettoomsætning fra eksterne kunder Nettoomsætning mellem segmenter (5.434) 0 Omkostninger (20.225) (46.853) (61.644) Resultat af primær drift (1.031) (4.293) 0 (5.324) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (212) (212) Årets resultat (1.031) (4.293) 551 (4.773) Segmentaktiver Aktiver i alt Segmentforpligtelser Tilgange af langfristede immaterielle og materielle aktiver Afskrivninger Nedskrivninger af langfristede aktiver Ingen kunder udgør mere end 10% af omsætningen. 4. Til- og afgange af immaterielle aktiver t.kr. t.kr. Tilgang af kontraktrettigheder Periodens tilgang Afgang af kontraktrettigheder Periodens afgang til regnskabsmæssig værdi Alle immaterielle aktiver anses for at have bestemmelige brugstider, som aktiverne afskrives over, jf. note 1. Kontraktrettighederne består af 21 (2012/13: 19) spillerkontrakter. Under kontraktrettigheder er der 1 spiller, Mate Vatsadze, som udgør mere end 5% af samlede aktiver. Kontraktrettigheder vedr. Mate Vatsadze afskrives indtil kontraktudløb d. 31. december 2015, og bogført værdi udgør 3,7 mio. kr. pr. 31. december 2013.

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2014/15 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2014/15 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2014/15 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2014/15 11 Balance pr. 31.12.2014

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015/16 2. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2015/16 2. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Aarhus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2015/16 2 Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2015/16 14 Balance

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 HALVÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2015 30. juni 2015 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - Halvårsrapport

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Halvårsrapport 1. halvår af 2009/10

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Halvårsrapport 1. halvår af 2009/10 Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10 Halvårsrapport 1. halvår af 2009/10 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse for perioden

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere