Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1."

Transkript

1

2 Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli december Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli december Pengestrømsopgørelse for perioden 1. juli december Side Noter 17

3 Aarhus Elite A/S 1 Resumé for 1. halvår 2013/14 Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2013/14 (perioden 1. juli december 2013) for Aarhus Elite A/S. Periodens resultat for perioden 1. juli 31. december 2013 udviser et underskud på 4,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste regnskabsår. Resultatet i AGF Fodbold er noget bedre end forventet, mens resultatet i NRGi Park & Arena ikke har levet op til forventningerne. Koncernens omsætning er faldet fra 56,3 mio. kr. til 53,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Vedr. AGF skyldes det lavere entré- og tv-indtægter, hvilket primært kan relateres til færre hjemmekampe i efterårssæsonen i forhold til året før, mens indtægter fra samarbejdspartnere og sponsorer fortsat er stigende. Vedr. NRGi Park & Arena er der et fald i udlejning af faciliteter og lavere omsætning for restauration og boddrift i forhold til året før, hvilket også kan relateres til færre kampe. Forud for forårssæsonens 15 kampe ligger AGF på en 8.-plads i Superligaen, 3 point efter en 4.-plads, der giver adgang til europæisk fodbold, og 3 point fra en nedrykningsplads. AGF er fortsat med i pokalturneringen, hvor næste kamp gælder kvartfinalen. Væsentlige begivenheder m.v. i halvåret Der har ikke været væsentlige begivenheder i halvåret. Forventninger til helåret Aarhus Elite A/S forventer fortsat en forbedring i resultatet før transferaktiviteter i forhold til 2012/13. En forudsætning for dette er en sportslig præstation mindst på niveau med 2012/13. I modsætning til regnskabsåret 2012/13 forventes der i regnskabsåret 2013/14 ikke væsentlige positive transferresultater. Årets resultat i regnskabsåret 2013/14 forventes derfor ikke længere at være i niveau med, eller bedre end, året før, men dårligere. Trækket på koncernens likviditetsberedskab, dvs. likvide beholdninger og beholdning af værdipapirer, forventes fortsat at være markant lavere i 2013/14 end i 2012/13. Aarhus, den 24. februar 2014 Jan Christensen Administrerende direktør Lars Fournais Bestyrelsesformand Kontaktperson Dich Stoffer Økonomidirektør Tlf:

4 Aarhus Elite A/S 2 Selskabsoplysninger Selskab Aarhus Elite A/S Stadion Alle Aarhus C CVR-nr.: Hjemstedskommune: Aarhus Regnskabsperiode: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Lars Fournais, formand Jesper Ørskov Nielsen, næstformand Jens Harmsen Erik Meineche Schmidt Michael Vad Direktion Jan Christensen

5 Aarhus Elite A/S 3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsåret 1. juli december 2013 for Aarhus Elite A/S. Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Aarhus, den 24. februar 2014 Direktion Jan Christensen Administrerende direktør /Dich Stoffer Økonomidirektør Bestyrelse Lars Fournais Jesper Ørskov Nielsen Jens Harmsen Formand Næstformand Erik Meineche Schmidt Michael Vad

6 Aarhus Elite A/S 4 Ledelsesberetning år til dato år til dato hele året /13 t.kr. t.kr. t.kr. Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster (2.438) (3.123) (11.524) Resultat af transferaktiviteter (2.276) (2.201) Resultat af primær drift (4.714) (5.324) (7.267) Resultat af finansielle poster Resultat før skat (4.623) (4.773) (6.550) Periodens resultat (4.623) (4.773) (6.550) Periodens totalindkomst (4.681) (4.973) (6.990) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm vedrørende driften (882) Pengestrøm vedrørende investeringer (6.328) (6.630) (3.039) Pengestrøm vedrørende finansieringsaktivitet (141) (137) (289) Pengestrøm i alt (980) (5.379) (4.210) Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, ultimo (i tusinde styk) Antal aktier, gennemsnit for perioden (i tusinde styk) Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Soliditetsgrad (%) Egenkapitalens forrentning (%) - - -

7 Aarhus Elite A/S 5 Ledelsesberetning Mission: Fodbold og forretning Aarhus Elites mission er: Med udgangspunkt i AGF Fodbold og NRGi Park & Arena skaber vi værdi for vores aktionærer, samarbejdspartnere, fans og tilskuere. Vision: Vest-Danmarks bedste fodboldvirksomhed en forretning i balance Aarhus Elites vision er på sigt at blive Vest-Danmarks bedste fodboldvirksomhed og at drive en forretning, der er i økonomisk balance. Det betyder, at: AGF på sigt skal være den bedst placerede fodboldklub i Vest-Danmark. NRGi Park & Arena på sigt skal være den førende udbyder af rammerne for sportslige, kulturelle og kommercielle aktiviteter i Østjylland. Værdier: Passion, engagement, ansvar, respekt Aarhus Elites værdier er passion, engagement, ansvar og respekt. Tilsammen giver de et billede af, hvorledes vi ønsker at blive opfattet af omverdenen, og dermed også en rettesnor for, hvorledes vores medarbejdere agerer. Aktiviteter Aarhus Elites forretningsområder omfatter henholdsvis Fodbold og Faciliteter. Aktiviteterne i Fodbold omfatter driften af AGF s bedste fodboldhold og ungdomselitehold, herunder Århus Elite Stadion Fysioterapi ApS. Aktiviteterne i Faciliteter omfatter driften af sports- og eventfaciliteten NRGi Park & Arena (tidl. benævnt Atletion), som forpagtes fra Aarhus Kommune. Aarhus Elite A/S AGF Fodbold NRGi Park & Arena Koncernen Aarhus Elite A/S, som driver AGF Fodbold, ejer selskaberne: Atletion A/S (NRGi Park & Arena) (100%) og Århus Elite Stadion Fysioterapi ApS (100%).

8 Aarhus Elite A/S 6 Ledelsesberetning Aarhus Elites vision er at blive Vestdanmarks bedste fodboldvirksomhed og at drive en forretning, der er i økonomisk balance. Efter sidste års placering som nummer 7 i Superligaen og en markant forbedring i det økonomiske resultat i forhold til tidligere år er indeværende finansårs overordnede målsætning at fortsætte den positive sportslige og økonomiske udvikling, samt skabe forudsætningerne for, at AGF kommer tilbage i toppen af dansk fodbold, og at selskabet får positiv drift indenfor en overskuelig fremtid. Der arbejdes med følgende fokusområder for regnskabsåret. AGF sportsligt: 1. Udnytte erfaring og talent 2. Styrke egenudvikling af spillere 3. Skabe forudsætningerne for bedre fysiske rammer på træningscenteret Fredensvang AGF kommercielt: 4. Øge sponsorindtægter 5. Øge tilskuertallet 6. Øge tv-indtægter 7. Styrke klubfølelsen NRGi Park & Arena: 8. Justeret forpagtningsaftale 9. Justeret forretningsmodel 10. Produktudvikling, markedsføring og omkostningsstyring Nedenfor gives en status på disse fokusområder. Fokusområder AGF sportsligt 1. Udnytte erfaring og talent Ved sæsonstart var vurderingen, at der er en fin balance mellem erfaring og talent i og omkring Superligatruppen. Med den nuværende placering som nr. 8 i en historisk tæt Superliga, 3 point efter en 4. plads, der er adgangsgivende til europæisk fodbold, og 3 point over en nedrykningsplads, leves der ikke helt op til årets målsætning om at ligge i den bedste halvdel. Specielt de seneste kampe inden vinterpausen var skuffende. Positivt er det, at holdet fortsat er med i pokalturneringen, hvor næste kamp gælder kvartfinalen. 2. Styrke egenudvikling af spillere Et væsentligt element i AGF s strategi er udvikling af talenter, der er dygtige nok til at gå ind på AGF s Superliga-hold. På holdet er der i dag et tilfredsstillende antal spillere, der har fået deres fodbolduddannelse og fodboldopdragelse i AGF. For at styrke denne proces er der i det forløbne halvår etableret fem nye regionale satellit-centre, der samarbejder med AGF om at strukturere, organisere og integrere talentudviklingen blandt de 54 samarbejdsklubber i de fem områder.

9 Aarhus Elite A/S 7 Ledelsesberetning Med hensyn til ungdomsholdenes indsats er deres respektive placeringer ved vinterpausen som hhv. nr. 5, 7 og 4 for U19, U17 og U15 under forventning uden dog at være utilfredsstillende. 3. Skabe forudsætningerne for bedre fysiske rammer på træningscenteret Fredensvang Med visionen om at AGF skal være i toppen af dansk fodbold, er det vigtigt, at rammerne for Superliga-holdet og talentudviklingen er tidssvarende. I perioden er der etableret ny kunstgræsbane, ligesom der er udviklet tegninger til nyt klubhus. Investeringerne i genopretning af græsbanerne har kun i begrænset omfang båret frugt. Fokusområder AGF kommercielt 4. Øge sponsorindtægter I et udfordret marked er det lykkedes fortsat at øge sponsorindtægterne. Det er sket i kraft af investering i medarbejdere, systemer, udvikling af AGF-brandet og produktudvikling. 5. Øge tilskuertallet AGF har traditionelt det tredjehøjeste tilskuertal i Superligaen. Ambitionen for året er at øge antallet af besøgende til hjemmekampene i forhold til året før gennem eksempelvis bedre kampoptakt, flere aktiviteter, billigere billetter, nyt fanområde, specielle tilbud til studerende, børn og familier. Dette er kun i begrænset omfang lykkedes, eftersom der kun er sket en mindre stigning fra tilskuere i gennemsnit sidste efterår til tilskuere i gennemsnit i år. De skuffende sportslige resultater vurderes dog at have indflydelse på den begrænsede stigning, hvorfor udenomsaktiviteterne fortsat vil udvikles. 6. Øge tv-indtægter Tv- indtægter er en væsentlig indtægtskilde for Superliga-klubber. Udbetalingerne per klub, der bestemmes og udloddes i tre terminer efter hhv. 11., 22. og 33. runde, er i høj grad påvirket af de sportslige resultater. Det er således positivt, at AGF lå på en 5.-plads efter 11 runder, hvorimod den nuværende 8.-plads efter 18 runder indikerer lavere tv-indtægter for den kommende termin. 7. Styrke klubfølelsen Fans, tilskuere og stemning er afgørende for en fodboldklub. I den seneste periode er der lavet yderligere tiltag til at styrke klub-følelsen. Den nye fuldtidsansatte fankoordinator har styrket dialogen med fangrupperinger, og der er eksempelvis etableret nyt fanområde og fanpanel. Samtidig arbejdes der intensivt med forskellige målgrupper studerende, børn, familier, samarbejdsklubber etc. for at engagere dem i forbindelse med AGF og AGF s kampe.

10 Aarhus Elite A/S 8 Ledelsesberetning Fokusområder NRGi Park & Arena 8. Justeret forpagtningsaftale De seneste år har det været en stor udfordring at få positiv drift i forretningen NRGi Park & Arena, der forpagtes af Aarhus Kommune. Dette skyldes, at forpagtningen er forbundet med store og stadig stigende omkostninger til drift, vedligeholdelse og afskrivninger på investeringer. Samtidig har faciliteten være presset af stigende konkurrence fra mere tidssvarende faciliteter i regionen, samt generelt pressede konjunkturer i de markeder hvor denne del af forretningen konkurrerer. I perioden er der forhandlet ændrede vilkår i forpagtningsaftalen med Aarhus Kommune, og væsentlige forhold er justerede. Det betyder bl.a., at der fremover vil blive endnu mere breddeidræt i faciliteten. Samtidig tilsikrer ændringen, at faciliteten også fremover bliver drevet med høj vedligeholdelsesgrad såvel som fornuftig økonomi for øje. Med denne justering øges sandsynligheden for, at denne del af forretningen kan opnå et fremtidigt neutralt driftsresultat efter at der har været underskud i de seneste år underskud, der har været en realitet til trods for, at bodsalg fra AGF s fodboldkampe indgår i NRGi Park & Arena s regnskab, samt at AGF køber restaurationsydelser i betydeligt omfang til priser, der matcher restaurationspriser. 9. Justeret forretningsmodel Den justerede forpagtningsaftale med kommunen stiller krav til færre aflysninger af breddeidrætten i hallerne. Dette vil i nogen omfang reducere mulighederne for at afholde messer og udstillinger i hverdagene. Til gengæld giver det mulighed for at få en endnu højere belægningsprocent i hallerne, mens det fortsat vil være muligt at udleje hallerne til elitesport og kommercielle arrangementer i weekenden. Samtidig vil der fortsat være stort fokus på at udleje VIP- og mødelokaler til byens erhvervsliv. 10. Produktudvikling, markedsføring og omkostningsstyring Der arbejdes fortsat målrettet med produktudvikling og markedsføring indenfor bl.a. udlejning af møde- og eventfaciliteter, bodsalg, messer og koncerter. Specielt er der fokus på at udnytte synergierne mellem AGF s brand og netværk og NRGi Park & Arena. Dette har bl.a. resulteret i en række nye, store arrangementer for virksomheder og organisationer. Ligeledes fastholdes der en stram omkostningsstyring.

11 Aarhus Elite A/S 9 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for perioden 1. juli december 2013 udviser et underskud på 4,6 mio. kr., hvilket er en mindre forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste regnskabsår. Resultatet i AGF Fodbold er noget bedre end forventet, mens resultatet i NRGi Park & Arena ikke har levet op til forventningerne. Koncernens omsætning er faldet fra 56,3 mio. kr. til 53,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Vedr. AGF skyldes det lavere entré- og tv-indtægter, hvilket primært kan relateres til færre hjemmekampe i forhold til året før, mens indtægter fra samarbejdspartnere og sponsorer fortsat er stigende. Vedr. NRGi Park & Arena er der et fald i udlejning af faciliteter og lavere omsætning for restauration og boddrift, hvilket også kan relateres til færre kampe. Eksterne omkostninger er reduceret fra 25,4 mio. kr. til 23,7 mio. kr. hvilket bl.a. relaterer sig til omsætningsfaldet. Personaleomkostninger er ligeledes faldet med 2,3 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, så de i alt udgør 30,2 mio. kr. Egenkapitalen udgør pr. 31. december ,0 mio. kr., og likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 14,1 mio. kr. I egenkapitalen er der i lighed med tidligere ikke indregnet værdi af udskudte skatteaktiver som følge af skattemæssige underskud og skattemæssige merværdier på anlægsaktiver. Det skattemæssige eventualaktiv udgør 35,5 mio. kr. Pengestrømme fra driften er i regnskabsperioden positive med 5,5 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Pengestrømme fra investeringer er negative med 6,3 mio. kr., primært som følge af køb af fodboldspillere. Den totale likviditetsvirkning i perioden er negativ med 1,0 mio. kr. Transaktioner med nærtstående parter Aarhus Elite A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Aarhus Elite A/S. Koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Aarhus Gymnastikforening af 1880 samt bestyrelse og direktion. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Der henvises til halvårsregnskabets note 9 for specifikation med nærtstående parter. Forventninger og andre udsagn om fremtiden Forventninger til helåret Aarhus Elite A/S forventer fortsat en forbedring i resultatet før transferaktiviteter i forhold til 2012/13. En forudsætning for dette er en sportslig præstation mindst på niveau med 2012/13. I modsætning til regnskabsåret 2012/13 forventes der i regnskabsåret 2013/14 ikke væsentlige positive transferresultater. Årets resultat i regnskabsåret 2013/14 forventes derfor ikke længere at være i niveau med, eller bedre end, året før,

12 Aarhus Elite A/S 10 Ledelsesberetning men dårligere. Trækket på koncernens likviditetsberedskab, dvs. likvide beholdninger og beholdning af værdipapirer, forventes fortsat at være markant lavere i 2013/14 end i 2012/13.. Forventningerne til regnskabsåret 2013/14 repræsenterer ledelsens bedste skøn. Forventningerne og målsætningerne indeholder skøn og fremadrettede forventninger, der er behæftet med usikkerhed. Faktiske resultater kan afvige fra forventningerne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelser kan være væsentlige. Forventningerne er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens normale procedurer for udarbejdelse af skøn for fremtidige perioder og er baseret på koncernens anvendte regnskabspraksis for indregning og måling. Branchespecifikke & virksomhedsspecifikke risikofaktorer Branchespecifikke & virksomhedsspecifikke risikofaktorer har ikke ændret sig i forhold til årsrapporten 2012/13, hvortil der henvises. Aktionærinformation Aktieinformation: Fondsbørs: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Aktiekapital: kr. Nominel stykstørrelse: 0,25 kr. Antal aktier: stk. pr. 31. december 2013 Aktieklasser: stk. A-aktier og styk B-aktier Antal stemmer pr. aktie: A-aktier 10 stemmer og B-aktier 1 stemme Ihændehaverpapir: Ja Stemmeretsbegrænsning: For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at vedkommende senest 3 måneder før generalforsamlingen enten har fået sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret erhvervelsen af aktierne over for selskabet. Begrænsninger i omsættelighed: Hvis A-aktier ønskes overdraget, skal aktierne tilbydes de øvrige A- aktionærer. Hvis øvrige A-aktionærer ikke gør brug af købsretten, kan de aktier, der har været genstand for tilbuddet, omsættes frit til mindst samme kurs, som blev tilbudt de øvrige aktionærer. For B-aktier gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ejerforhold Følgende aktionærer har pr. 31. december 2013 anmeldt besiddelse af aktier, som er tillagt enten mindst 5% af aktiekapitalens stemmer eller hvis pålydende værdi overstiger mindst 5% af aktiekapitalen: Alm. Brand: styk A- og B-aktier. Ejerandel: 8,52%. Stemmeandel: 8,86%.

13 Aarhus Elite A/S 11 Ledelsesberetning Finanskalender for den resterende del af regnskabsåret 2013/14 Den 24. april 2014 Periodemeddelelse (1/1-31/3 2014) Den 30. juni 2014 Finanskalender (2014/15) Den 26. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse (2013/14) Den 24. oktober 2014 Generalforsamling (2013/14) Aarhus Elite A/S har i perioden 1. juli 2013 og frem til 24. februar 2014 sendt følgende meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nr. 05/ Storaktionærs ændringer af aktiebesiddelse Nr. 06/ Aarhus Elite A/S Årsrapport 2012/13 Nr. 07/ Indkaldelse til generalforsamling Nr. 08/ Indberetning af ledende medarbejders transaktioner og salg af aktier Nr. 09/ Periodemeddelelse (1/7-30/9 2013) Nr. 10/ Forløb af ordinær generalforsamling

14 Aarhus Elite A/S 12 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 Koncern År til dato År til dato Hele året /13 Note t.kr t.kr. t.kr. Nettoomsætning Eksterne omkostninger (23.733) (25.410) (50.015) Personaleomkostninger (30.162) (32.515) (64.596) Af- og nedskrivninger (1.504) (1.518) (3.024) Resultat før transferaktivitet og finansielle poster (2.438) (3.123) (11.524) Resultat af transferaktiviteter (2.276) (2.201) Resultat af primær drift (EBIT) (4.714) (5.324) (7.267) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (114) (212) (272) Resultat før skat (4.623) (4.773) (6.550) Skat af periodens resultat Periodens resultat (4.623) (4.773) (6.550) Poster, som kan blive omklassificeret til resultat: Dagsværdiregulering, værdipapirer disponible for salg 10 (83) 194 (12) Realisation af dagsværdi på værdipapirer overført til periodens resultat 25 (394) (428) Skat heraf Anden Totalindkomst (58) (200) (440) Totalindkomst (4.681) (4.973) (6.990) Fordeling af periodens resultat Moderselskabets aktionærer (4.623) (4.773) (6.550) Fordeling af periodens totalindkomst (4.623) (4.773) (6.550) Moderselskabets aktionærer (4.681) (4.973) (6.990) Resultat pr. aktie (EPS) (4.681) (4.973) (6.990) Resultat pr. aktie á 0,25 kr. (kr.) (0,1) (0,1) (0,1)

15 Aarhus Elite A/S 13 Balance pr Koncern Note t.kr. t.kr. t.kr. Kontraktrettigheder Immaterielle aktiver Ombygning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer, der er disponible for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

16 Aarhus Elite A/S 14 Balance pr Koncern Note t.kr. t.kr. t.kr. Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital Finansielle leasingforpligtelser Anden langfristet gæld Langfristede forpligtelser Finansielle leasingforpligtelser Leverandørgæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser 8

17 Aarhus Elite A/S 15 Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli december 2013 Koncern Egen- Aktie- Overført kapital kapital resultat i alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Periodens resultat 0 (4.623) (4.623) Anden totalindkomst 0 (58) (58) Totalindkomst 0 (4.681) (4.681) Egenkapital Egenkapitalopgørelse for perioden 1. juli december 2012 Koncern Egen- Aktie- Overført kapital kapital resultat i alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Periodens resultat 0 (4.773) (4.773) Anden totalindkomst 0 (200) (200) Totalindkomst 0 (4.973) (4.973) Egenkapital

18 Aarhus Elite A/S 16 Pengestrømsopgørelse for perioden 1. juli december 2013 Koncern Note t.kr. t.kr. t.kr. Resultat af primær drift (EBIT) (4.714) (5.324) (7.267) Af- og nedskrivninger inkl. tab og gevinst ved transferaktivitet Ændring i driftskapital: (505) (1.720) 319 Tilgodehavender, lagre mv. (2.462) (2.766) (1.640) Leverandørgæld, anden gæld mv (278) Pengestrømme vedrørende primær drift (1.599) Renteindtægter, betalte Renteomkostninger, betalte (114) (212) (272) Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift (882) Køb af kontraktrettigheder (6.340) (8.542) (11.168) Salg af kontraktrettigheder mv Køb af indretning, driftsmateriel og inventar (2.902) (1.127) (1.813) Salg af værdipapirer Køb af værdipapirer (1.617) (20.675) (20.675) Pengestrømme vedrørende investeringer (6.328) (6.630) (3.039) Afdrag på lån (141) (137) (289) Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet (141) (137) (289) Ændring i likvider (980) (5.379) (4.210) Likvider primo Likvider ultimo

19 Aarhus Elite A/S 17 Noter Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 3. Segmentoplysninger for koncernen 4. Til- og afgange af immaterielle aktiver 5. Til- og afgange af materielle aktiver 6. Varebeholdninger 7. Aktiekapital 8. Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser 9. Transaktioner med nærtstående parter 10. Finansielle instrumenter 11. Begivenheder efter statusdagen

20 Aarhus Elite A/S 18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet halvårsregnskab for moderselskabet. Den i halvårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2012/13 anvendte, og er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten 2012/13 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der i det omfang de er defineret heri, er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytiker-forenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal 2010 IAS 1 er ændret med virkning fra 1. januar 2013 og medfører, at posterne i anden totalindkomst opdeles i poster, som på et senere tidspunkt kan blive reklassificeret til resultatet (recycling) i henhold til andre standarder, henholdsvis poster som ikke senere kan blive reklassificeret til resultatet. Implementeringen har ikke i halvårsrapporten påvirket anden totalindkomst. Halvårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er koncernselskabernes funktionelle valuta. 2. Regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men alene skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af ny information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. Tv-indtægter bestemmes og udloddes i 3 terminer efter hhv. 11., 22. og 33. runde. Indtægtsførte tv-indtægter vedr. termin 2 for 7 afviklede kampe (kamp 12-18), er derfor baseret på et skøn for de sportslige resultater frem til og med runde 22. Den usikkerhed der er forbundet med dette skøn, kan føre til at de faktiske økonomiske resultater kan afvige fra dette skøn. Nedskrivningsbehov på kapitalandele i dattervirksomheder Opgørelse af kapitalværdien fordrer et skøn over forventede fremtidige pengestrømme i henholdsvis den enkelte pengestrømsfrembringende enhed og dattervirksomhed samt fastlæggelse af en diskonteringsfaktor, der afspejler aktuelle markedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af penge og den risiko, der er knyttet til realisation af de forventede pengestrømme. Grundet underskud er den regnskabsmæssige værdi af kapitalandel i Atletion A/S pr nedskrevet med yderligere 3,0 mio. kr. (segment: faciliteter).

21 Aarhus Elite A/S 19 Noter 3. Segmentoplysninger for koncernen Segmentopdeling Ledelsesmæssigt og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i 2 forretningsmæssige segmenter, der anses for at være koncernens primære segmentopdeling. Aktiviteten i de 2 forretningsmæssige segmenter er følgende: Fodboldvirksomhed, herunder tv-penge, sponsorindtægter, transfer, kampafvikling, fysioterapi m.v. Faciliteter, herunder udlejning ejendom og lokaleleje, bodsalg og andre events i NRGi Park & Arena, konferencer, koncertafviklinger m.v. Overførsler af varesalg m.v. mellem segmenterne er opgjort til faktiske afregningspriser, der svarer til markedspriserne for de pågældende varer, tjenesteydelser mv. Ikke fordelt/ Faciliteter Fodbold elimineret Koncern 1. juli december 2013 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning fra eksterne kunder Nettoomsætning mellem segmenter (4.428) 0 Omkostninger (19.956) (42.147) (57.675) Resultat af primær drift (2.733) (1.981) 0 (4.714) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (114) (114) Årets resultat (2.733) (1.981) 91 (4.623) Segmentaktiver Aktiver i alt Segmentforpligtelser Tilgange af langfristede immaterielle og materielle aktiver Afskrivninger Nedskrivninger af langfristede aktiver Ingen kunder udgør mere end 10% af omsætningen.

22 Aarhus Elite A/S 20 Noter 3. Segmentoplysninger for koncernen - fortsat 1. juli december 2012 Nettoomsætning fra eksterne kunder Nettoomsætning mellem segmenter (5.434) 0 Omkostninger (20.225) (46.853) (61.644) Resultat af primær drift (1.031) (4.293) 0 (5.324) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (212) (212) Årets resultat (1.031) (4.293) 551 (4.773) Segmentaktiver Aktiver i alt Segmentforpligtelser Tilgange af langfristede immaterielle og materielle aktiver Afskrivninger Nedskrivninger af langfristede aktiver Ingen kunder udgør mere end 10% af omsætningen. 4. Til- og afgange af immaterielle aktiver t.kr. t.kr. Tilgang af kontraktrettigheder Periodens tilgang Afgang af kontraktrettigheder Periodens afgang til regnskabsmæssig værdi Alle immaterielle aktiver anses for at have bestemmelige brugstider, som aktiverne afskrives over, jf. note 1. Kontraktrettighederne består af 21 (2012/13: 19) spillerkontrakter. Under kontraktrettigheder er der 1 spiller, Mate Vatsadze, som udgør mere end 5% af samlede aktiver. Kontraktrettigheder vedr. Mate Vatsadze afskrives indtil kontraktudløb d. 31. december 2015, og bogført værdi udgør 3,7 mio. kr. pr. 31. december 2013.

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21 Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21 Balance pr. 30.06.2013 22

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015)

SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015) SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015) Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2015 Delårsrapport 1. januar 2015 30. juni 2015 Side 1 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere