Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013"

Transkript

1 Kursusprogram for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Nyborg Strand 2013 Mandag d. 18. til onsdag d. 20. marts Programmets foredrag falder indenfor følgende temaer: 1) Eksekutive funktioner 2) Læsevanskeligheder og dyskalkuli 3) Forældresamarbejde Tilmelding kan kun foregå via hjemmesiden NB! Når du har tilmeldt dig via hjemmesiden modtager du automatisk en svarmail, som er din kvittering for tilmeldingen. Af kvitteringen fremgår, hvilke foredrag du er tilmeldt. Print kvitteringen ud og medbring den til kurset.

2 Mandag d. 18. marts 2013 Kl. 9:00 10:15 Ankomst og indkvartering Man kan først påregne at få værelserne fra kl Kl Velkomst og praktiske oplysninger Kl Indledningsforedrag Christian A. Stewart-Ferrer Christian A. Stewart-Ferrer er specialpsykolog i klinisk børnepsykologi og psykoterapi samt cand.mag. og fhv. lektor. Han arbejder i Odense Kommune med og omkring børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, grænsepsykose m.m., og har selv diagnosen Aspergers Syndrom. Han beskriver undertiden sit job som Muggle Relations Officer og har en vision om, at autister og neurotypikere en dag kommer til med største naturlighed at bryde brød sammen ved Broderskabets Bord. Titel: Autisme, neurotypi og kommunikation. Igennem mange år har autisme ensidigt været betragtet som et handikap en defekt. De seneste år har dog set en gryende ændring i forståelsen af autisme, i retning af en hjernemæssig anderledeshed, som er så fundamental, at det giver mening at tale om to underarter af menneskeheden: autisterne og neurotypikerne ( standard-hjernerne ). Vanskelighederne opstår, når disse to grupper skal omgås og værst af alt: kommunikere. Oplægget vil fokusere på, hvad forskellene mellem grupper er, og hvad det medfører af kommunikationsfælder for begge parter har den oplevelse med hinandens kommunikationsforsøg, som har fået svenskerne til instinktivt at tale engelsk med danskerne i disse år: hvis en dansker prøver at tale svensk, består det i utydelig mumlen, andre idiomer og en vanvittig overdosering af Jahaaa og Just det. Vi ser på, hvad der sker, når den ene part er meget bogstavelig i sin sprogbrug, mens den anden bruger metaforer; når den ene part grundlæggende forstår verden via følelser og fornemmelser, mens den anden er afhængig af betonlogik og præcise analyser; og når den ene part vælger at vise kærlighed via tilberedelsen af en omhyggeligt fremstillet ostemad på rette tid og sted, mens den anden part benytter søde ord og fingerstrejf. Kl Frokost Kl :45 Specialeforedrag. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig. Annoncering af specialeforedrag kan ses på hjemmesiden eller på opslag ved ALF s bureau..

3 Kl Søjle 1 Eksekutive funktioner Oplæg ved: Jannik Beyer. Psykolog, Leder af specialfunktionen autisme og ADHD under Socialstyrelsen Titel: Autisme og ADHD belyst ud fra et socialt og udviklingspsykologisk perspektiv Sociale-, kommunikative- og opmærksomhedsrelaterede kompetencer synes at have en stadigt stigende betydning for, hvordan børn, unge og voksne klarer sig i samfundet. Dette afspejles i såvel nationale som internationale undersøgelser, og det afspejles i en konstant stigning i antallet af borgere som diagnosticeres inden for områderne autisme og ADHD diagnoser som stilles med udgangspunkt i netop sociale-, kommunikative- og opmærksomhedsrelaterede problematikker. Når diagnoser ti- og tyvedobles inden for en blot 10-årig periode, og når forbruget af medicin stiger i et endnu højere tempo, er det naturligt, at der fra såvel fagligt som politisk hold stilles spørgsmål ved effekten af vore sociale- og undervisningsrelaterede indsatser i forhold til disse særlige målgrupper. Dette har ført til, at man i Socialstyrelsens regi arbejder på en national kortlægning, for derigennem at sikre en bedre national indsats såvel forebyggende og foregribende som indgribende. Oplægget vil belyse ADHD og autisme ud fra et primært socialt perspektiv idet der tillige trækkes linjer til psykologiske og biologiske aspekter, herunder: Betydningen af eksekutive funktioner: Er det her vi finder problemet, eller er det snarere her vi finder løsningen? Betydningen af de nye diagnosekriterier: Hvilken betydning får overgangen til et dimensionelt syn på ADHD og autisme, og hvad ligger der i den nye DSM diagnosekategori: socialt-kommunikative forstyrrelser? Søjle 2: Læsevanskeligheder og dyskalkuli Oplæg ved: Anna Steenberg Gellert. Postdoc og projektleder ved Center for Læseforskning, Københavns Universitet Titel: Dynamisk testning af sprog og læsning Foredraget fokuserer på dynamisk testning med særligt henblik på sprog- og læseområdet. I modsætning til traditionelle test fokuserer dynamiske test ikke blot på det aktuelle færdighedsniveau, men har til formål at afdække læringspotentialet inden for et givet område. I foredraget inddrager jeg relevante afsluttede undersøgelser og præsenterer en igangværende langtidsundersøgelse af børn fra begyndelsen af børnehaveklassen til og med 2. klasse. Den igangværende undersøgelse skal afdække, hvorvidt inddragelse af dynamiske test af ordforråd,

4 sproglydsopmærksomhed og afkodning i børnehaveklassen og 1. klasse kan bidrage til at forudsige, hvilke børn der i slutningen af 2. klasse vil udvise alvorlige læsevanskeligheder. I forlængelse heraf vil jeg skitsere en mulig fremtidig langtidsundersøgelse af, hvorvidt dynamiske test kan bidrage til at identificere tosprogede småbørn med sprogtilegnelsesvanskeligheder. Afslutningsvis vil jeg lægge op til en diskussion af udfordringerne og perspektiverne i forbindelse med dynamisk testning. Søjle 3: Forældresamarbejde Oplæg ved: Marit Molund von Koss, logoped, Norge Titel: Forældresamarbejde; Forældre som ressource Foreldre som ressurs (FSR) - et kompetansehevingsprogram ved Bredtvet kompetansesenter (BKS) i Oslo. Deltakere er fagpersoner i Pedagogisk psykologisk tjeneste og/eller pedagogiske institusjoner som ønsker å arbeide med foreldre til barn med språkvansker. Når et barn ikke utvikler språk og tale slik det forventes, vil det ofte føre til usikkerhet, bekymring og følelsesmessige belastninger hos foreldrene. De har behov for informasjon om hva språkvansker er, for emosjonell støtte, og å få vite hva de selv kan gjøre for å bidra til en positiv språkutvikling. I tillegg trenger mange foreldre hjelp til å finne riktig faglig bistand for barnet og til å forholde seg til hjelpeapparatet. Det å møte andre foreldre som er i en lignende situasjon er også viktig for mange. FSR-programmet går over tre-fire måneder, der deltakerne holder kurs for foreldre lokalt. Hittil til har ca 70 deltakere deltatt i programmet. Sluttevalueringene fra tidligere deltakere viser at de har hatt stort utbytte, og at tilbudet om foreldrekurs i kommunen/bydelen har vært et verdifullt supplement til kommunens øvrige tilbud til barn med språkvansker. Det faglige grunnlaget er basert på nyere forskning og teorier omkring tidlig intervensjon rettet mot foreldre som har barn med språkvansker. Programmet henter ideer fra andre intervensjonsprogrammer og baseres på betydningen av en god relasjon som grunnlag for et utviklingsstøttende samspill mellom barnet og dets omsorgspersoner. For barn som strever med å utvikle språk og kommunikasjon, er det spesielt viktig at foreldrene vet hva, hvorfor og hvordan de selv kan påvirke barnas språkutvikling på en god måte. Veiledernes oppgave vil være å hjelpe foreldrene i denne prosessen. Det fokuseres på utvikling av gode relasjoner og på hvilke muligheter foreldre har til å påvirke sitt barns språkutvikling gjennom dagligdags situasjoner og aktiviteter. Programmet er utviklet av logopedene Marit Molund Koss og Fanny S. Platou. Koss vil presentere programmet og vise materiell som er utviklet i tilknytning til FSR. Oplægget foregår på norsk. Kl Aftensmad Kl ? Audiologopædisk Forenings ordinære generalforsamling. Se dagsorden og beretning fra formanden på hjemmesiden.

5 Mød op på generalforsamlingen tag del i debatten. Uddeling af legater til ansøgere til Vibeke og Victor Blochs legat og Lingvistisk Logopædisk Studielegat Tirsdag d. 19. marts Kl. 8:30 9:00 kaffe/te og ½ rundstykke til endagskursister Kl Søjle 1 Eksekutive funktioner Oplæg ved: Käte From. Psykolog. Specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi Titel: Eksekutive funktioner. Teori og praksis. Eksekutive funktioner er en paraplybetegnelse der dækker over en samling relaterede funktioner, som er involveret i at kontrollere og håndtere målbevidst og målrettet adfærd, herunder kognition og emotion. Eksekutive funktioner varetager således komplekse handlingsprocesser, og er også involveret i valg, skift af adfærdsmønstre og justering af egen adfærd i relation til nogle ydre rammer samt sproglig abstraktion og ræsonnement. Arbejdshukommelse er en vigtig del af de eksekutive funktioner og har afgørende betydning for blandt andet indlæring. Arbejdshukommelse er desuden en nødvendig forudsætning for tilegnelse af sprogforståelse og for sprogproduktion. Oplægget vil indeholde en begrebsmæssig afklaring/afgrænsning af eksekutive funktioner og en overordnet kortlægning af de involverede hjernefunktioner bag det eksekutive hos børn såvel som voksne. Derudover en gennemgang af det livslange udviklingsmæssige aspekt med primært fokus på barndommen. Der vil i oplægget være særligt fokus på arbejdshukommelse og sprog og der vil blive trukket tråde til praksis og interventionsmuligheder.

6 Kl Søjle 2: Læsevanskeligheder og dyskalkuli Oplæg ved: Stefan Heim 1,2,3 1 Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Psychosomatics, Medical School, RWTH Aachen University, Aachen Germany 2 Clinical and Cognitive Neurosciences at the Department of Neurology, Medical School, RWTH Aachen University, Aachen Germany 3 Institute for Neuroscience and Medicine (INM-1), Research Centre Jülich, Jülich, GermanyStefan Heim Titel: The Language-Cognition Interface in Dyslexia INTRODUCTION: Developmental dyslexia is a reading disorder occurring despite adequate visus, intelligence, and schooling. With a prevalence of up to 20%, it is a common problem for primary school children which may persist even in adulthood. Mechanisms underlying impaired reading in dyslexia can be found both at the cognitive and at the neurobiological level, which may interact. However, there is a long-standing debate about the exact nature of the deficits causing, or associated with, reading problems at these respective levels. The lecture covers the following aspects. BLOCK1: Recent theories focus on phonological processing, auditory processing, visual processing, automaticity, or attention as potential cognitive factors for dyslexia. At the neurobiological level, effects range from a shift in the lateralisation of physiological processes in the brain over reduced or increased local cerebral blood flow in mostly left-hemispheric brain regions to structural abnormalities in the cerebellum, visual word form area, or perisylvian structures. BLOCK 2: This heterogeneity of positions has led to the idea of distinct subtypes of dyslexia which may suffer from different cognitive or neurobiological deficits, a notion which would explain why not all dyslexic children profit equally well from the same kind of remediation. Data from a series of experiments indicate that there are indeed dyslexic readers with distinct cognitive profiles, or fingerprints, with predominant difficulties in phonological awareness, visual attention, or a multitude of functions. Linking these profiles to brain activation during reading, phonological processing, auditory discrimination, or visual attention reveals a repercussion of the cognitive fingerprints in the neurophysiological patterns. These findings may explain both the differential lateralisation of brain functions and the heterogeneous patterns of hyper- or hypoactivation in different brain regions reported in the literature. A novel approach to simulate dyslexic symptoms in normal readers further contributes to the understanding of the different neurofunctional networks implicated in reading and dyslexia.

7 BLOCK 3: Finally, the identification of cognitive fingerprints of dyslexia has motivated a new attitude for improved diagnostics and intervention for reading problems, which consider the individual deficit patterns in order to optimise the outcome of individually-targeted intensive trainings. The usefulness of this approach is being investigated in a randomised controlled trial yielding robust reading improvement after four weeks of selective and intensive training. Oplægget foregår på engelsk. Kl Søjle 3: Forældresamarbejde Oplæg ved: Anke Buschmann, PhD, Centre of Early Intervention, Heidelberg Department of Paediatric Neurology, University of Heidelberg Titel: Heidelberg parent-based Language Intervention programme and intervention study The Heidelberg Parent-based Language Intervention (HPLI) is the first empirically well-founded, preventive effective and detailed worked out early intervention programme for the Germanspeaking area. Designed as a highly structured parental group training for language-delayed toddlers, it aims to strengthen parents in their competence as the most important communication partners of their children. The HPLI is developed for a group of five to ten parents. The 3-month programme consisted of seven two-hour and one three-hour session six months later. Based on an improvement of the shared picture book situation, parents are sensitised for languageconducive behaviour in everyday situations and specifically trained in the application of linguistic teaching strategies. The presentation of the contents is multimedial with active participation of the parents. The effectiveness of the training programme could be proved within a randomized controlled evaluation study, performed in the Department of Paediatric Neurology, University of Heidelberg. By applying the short, highly structured parent-based language intervention in children with specific language delay, the rate of treatment for language impairment at the age of 3 years can be significantly reduced. Buschmann, A., Jooss, B., Rupp, A., Feldhusen, F., Pietz, J. & Philippi, H. (2009). Parent-based language intervention for two-year-old children with specific expressive language delay: a randomised controlled trial. Archives of Disease in Childhood, 94, Oplægget foregår på engelsk Kl

8 Frokost Kl Udstillerforedrag Annonceres foran ALF s bureau. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig Kl Søjle 1 Eksekutive funktioner Oplæg ved: Sarah Ward, M.S., CCC/SLP, Speech and Language Pathologist Titel: Executive Function Skills: Practical Strategies that work This is a practical strategies seminar! Learn dozens of functional, ready-to-use treatment activities to develop the executive function skills in children, adolescents and young adults. Teach students to develop a memory for the future, to devise plans to achieve their goal, to use self-talk, to selfinitiate, to transition to the next task of higher priority and to control their impulses and emotions to successfully complete a task. Improve a student s awareness skills so that he/she can read a room then stop, think and create an appropriate action plan and infer possible outcomes. Learn innovative ways to show students how to see and sense the passage of time, break down the steps for nightly homework and long term projects, accurately estimate how long tasks will take, and carry out routines and tasks within allotted time frames. Improve speed of information processing so that students can think in an organized way to break down information and to then develop and maintain systems to organize their space and personal belongings. Oplægget foregår på engelsk.

9 Kl Søjle 2 Læsevanskeligheder og dyskalkuli Oplæg ved: Michael Wahl Andersen, Lektor cand. pæd. psyk. Titel: Arbejdshukommelse og matematik Hvad er arbejdshukommelse? Arbejdshukommelse er en teoretisk konstruktion, som betegner processer med en begrænset kapacitet, der involverer midlertidig fastholdelse og manipulation af information i hjernen. Hvorfor beskæftige sig med arbejdshukommelse? Fordi: arbejdshukommelse er det primære grundlag for læring i skolen arbejdshukommelse påvirker læring fra børnehaveklasse til ungdomsuddannelse elever med dårligt fungerende arbejdshukommelse vil ikke med tiden "indhente" med deres jævnaldrende 10% af eleverne i skolen har en dårligt fungerende arbejdshukommelse en stor del af elever med bogstavsdiagnoser har en dårligt fungerende arbejdshukommelse Hvorfor er arbejdshukommelse interessant i forbindelse med matematiklæring? En række forskningsresultater viser, at kapaciteten i arbejdshukommelsen korrelerer positivt med elevernes aktuelle og fremtidige udvikling af matematisk kompetence. På denne workshop sættes der fokus på arbejdshukommelse og matematiklæring, samt hvordan man kan støtte op om elever med en dårligt fungerende arbejdshukommelse. Kl Søjle 3 Forældresamarbejde Oplæg ved: Megan Roberts, Assistant Professor Titel: Teaching Parents to Be Communication Partners: The Effectiveness of Parent- Implemented Language Interventions Parents are children s first language teachers and they play a crucial role in their children s early communication development. A recent meta-analysis of parent-implemented interventions showed that parents are able to learn specific language learning strategies and that their children have better language skills than those children whose parents did not receive training (Roberts & Kaiser, 2011). However, a major limitation is that none of the studies adequately described how the parents were trained and how the training impacted their acquisition of skills, as the focus in most studies was the

10 child outcome measures. In this presentation, I will attempt to bridge the gap between research and practice by demonstrating several evidence-based parent training strategies using a recent single subject study as an illustrative example. First, I will provide a brief overview of the four language support strategies: (a) noticing and responding to child communication, (b) modeling and expanding communication, (c) using environmental arrangement strategies, and (d) prompting communication. Next, for each of these language support strategies I will discuss, model and illustrate with video three parent training strategies: (a) modeling the target behavior for the parent with the child, (b) live coaching of the parent, and (c) direct feedback to the parent. Last, I will demonstrate how using these parent training strategies changes parent behavior through the single subject study graphs from the illustrative example. Oplægget foregår på engelsk. Kl. 19 -? Festmiddag Onsdag d. 20. marts Kl. 8:30 9:00 kaffe/te og ½ rundstykke til endagskursister Kl Udstillerforedrag. Annonceres foran ALF s bureau. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig Kl Specialeforedrag. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig. Følg med på hjemmesiden eller se opslag på kursusdagen. Kl Søjle 1: Eksekutive funktioner Oplæg ved: Jill Fahy, M.A. CCC-SLP, Associate Professor, Eastern Illinois University Titel: Executive Functions and Language: Current Insights & Future Implications Executive functions (EFs) comprise a cluster of metacognitive processes which, when fully mature, allow for cognitive control of behaviors and responses. Components of EFs include self-monitoring and regulation, goal-establishment, strategic planning, relevant organization, response initiation and/or inhibition, and mental flexibility. EFs extend into both verbal and nonverbal domains. Recent studies have investigated the relationship between language and EFs, although the exact nature of this relationship is not well-defined. This course will address the nature of EFs and their relationship to language; explore challenges of EF assessment and

11 treatment; and suggest future directions for the treatment of EF deficits, particularly as they apply to children with language impairment. Oplægget foregår på engelsk. Kl Søjle 2: Læsevanskeligheder og dyskalkuli Oplæg ved: Mia Finnemann Schultz, Faglig konsulent i Socialstyrelsen, Videnscenter for handicap, hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS). Titel: Afgrænsning af ordblindhed hos børn En diagnostisk test skal først og fremmest give et billede af, hvad der kunne være årsagen til selvoplevede eller observerbare vanskeligheder. En diagnostisk test skal dernæst være velafprøvet i forhold til målgruppen. Testen skal endvidere have præcise instruktioner til opgaverne og entydige kriterier for, hvornår en opgave er løst korrekt. En ordblindetest skal desuden som minimum omfatte en test af udnyttelsen af sprogets lydprincip. DVO-testen lever op til disse kriterier. Flere henvendelser fra fagfolk peger på, at skoleelever med formodet ordblindhed tilsyneladende kan score for højt på DVO s procedure til afgrænsning af dysleksi på 3. klassetrin. Det får fagfolk til at stille spørgsmålstegn ved testens pålidelighed. Man må selvkritisk stille spørgsmålet: Har testen altid ret? I den tid "DVO-testen" har været anvendt i praksis rundt omkring på skolerne, har videnscenteret modtaget en del henvendelser vedrørende iøjnefaldende resultater. Det er typisk elever, der ikke falder under grænsen på 8 rigtige i den indledende screening, men som alligevel viser tydelige tegn på ordblindhed. Spørgsmålene er: Hvordan det kan være, at screeningen ikke fangede elevens vanskeligheder, og dernæst: Er eleven faktisk ordblind? I den kommende tid vil nye redskaber til afgrænsning af ordblindhed blive udviklet og afprøvet. Oplægget vil også komme ind på potentialer i disse.

12 Kl Søjle 3: Oplæg ved: Titel: with pragmatic Forældresamarbejde Delia Moeller Steps into dialogue early parent based intervention for children difficulties Long before children are competent speakers, they have communication skills. Their pragmatic communication skills can be considered as essential for further language development because language learning takes place in dialogues involving both, the child and the caregivers. Important dialogue skills are the ability of intentional communication and to bring communication acts in a partner-related form, e.g.children have to organize the beginning, end, or change of speaker within interactions. "Steps into dialogue" is a therapeutic approach that was developed specifically for early intervention for children with delayed speech development with difficulties in the realm of pragmatic communication skills. Building routines and formats helps these children to discover communication and language. Strategies should preferably applied by the direct caregivers, the parents. Alternatively, the application is also possible in the direct therapy with the child. In this lecture, a theoretical introduction is given and practical skills for parents based early intervention are provided through videos and case studies. Oplægget foregår på engelsk Sandwich RECEPTION i anledning af ALF s 90 års fødselsdag. Se program på eller i DA nr. 4, 2012

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Efterårskursus 2013 Foto fra Æbelø af Bo Becher 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til EK 2013 Økonomien og dermed serviceniveauet i den offentlige sektor er i

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 1 NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 Jeg skal som formand på bestyrelsens vegne indlede med et ønske om en god jul og viderebringe en række informationer og kommentarer her inden året rinder ud. Direkte kontakt

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop:

Der gives ikke afslag i prisen i tilfælde af, at man ikke ønsker at overnatte. Workshop I: Den 1. og 2. juni 2015: Sensory Tool Kit workshop: Så er chancen der for at deltage i 2 spændende SI relaterede workshops om ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdnings forstyrrelser! Diana Henry, højt anerkendt amerikansk

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE 1

LEADERSHIP PIPELINE 1 LEADERSHIPPIPELINE 1 LEADERSHIP PIPELINE TRE CENTRALE ANTAGELSER 1. Succesfuld ledelse kræver forskellige kompetencer og færdigheder på forskellige ledelsesniveauer 2. Transitioner (dvs. overgange der

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Efteruddannelse i Krisepsykologi. Psykotraumatologi: Historie, teori, praksis. Kursusdag 9. maj, 2007 med Anders Korsgaard.

Efteruddannelse i Krisepsykologi. Psykotraumatologi: Historie, teori, praksis. Kursusdag 9. maj, 2007 med Anders Korsgaard. Efteruddannelse i Krisepsykologi. Psykotraumatologi: Historie, teori, praksis. Kursusdag 9. maj, 2007 med Anders Korsgaard. Program for onsdag, 9. maj. 9.00-16.00: Formiddag: Hvad er psykotraumatologi.

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009

Master in Software Engineering in 2003. Researcher at Aalborg University. Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 1 Me Master in Software Engineering in 2003 Researcher at Aalborg University Ph.D. in Human-Computer Interaction 2009 Trifork January 2011 2 You? How many of you are from A software company A large companys

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Nordisk konference 2014 Specifikke udviklingsog regulationsforstyrrelser hos børn

Nordisk konference 2014 Specifikke udviklingsog regulationsforstyrrelser hos børn Nordisk konference 2014 Specifikke udviklingsog regulationsforstyrrelser hos børn Interdisciplinære udfordringer og tiltag 6. og 7. maj 2014 Comwell Sport Rebild Bakker AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN

Læs mere