Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918

8

9 MENS UVEJRET RASER

10

11 . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE - KØBENHAVN - MCMXVHI

12 KROHNS BOGTRYKKERI

13 FORORD TkTAAR jeg har prøvet paa ikke alene i disse Opteg- ± Y nelser men ogsaa i mit Liv at undgaa saa meget som muligt uvirksomt at dvæle ved den Side af Krigen, der er saa fortvivlende, at den jo har berøvet mangen letpaavirkelig Natur al Fred og Glæde, ja undertiden endog Forstanden^ saa er det ikke, fordi jeg er bleven sløvet eller har vænnet mig til Krigens Rædsler, men fordi jeg har indset, at hvert Menneske trænger til at spare paa al den Kraft og Ydeevne, han ejer, der er Brug nok for den nu, maaske endnu mere senere for at omsætte den i virksomt Arbejde. Men denne Kraft svækkes ved unødvendigt at lade Fantasi, Tanker og Hjerte svælge i Lidelser og Grusomheder, hvis man da ikke har andet at kunne yde som Modvægt end Sukke og søvnløse Nætter; derved forkorter man ikke Krigen, og derved formindskes ingen Lidelser. Jeg har med Villie bestræbt mig for ikke at opholde mig ved det sværeste, jeg har oplevet, men at drage alt det lyse og fornøjelige eller interessante frem, som Livet har bragt mig i disse 3 Aar. Det er selvfølgelig en

14 Gave fra Gud at kunne gøre dette, men hver af os kan selv ved god Villie hjælpe lidt med i denne Retning og da bliver det os muligt midt i Livets Storme midt i Krigens Bulder at gaa med oprejst Hoved og med Hjertet fuldt af Tak og anvende vor saaledes opsparede Kraft i den Tjeneste, der allerede er eller nu bliver anvist os. KAREN GROTE, født V. Holstein-Rathlou, Kjøbenhavn, Oktober 1917.

15 FØRSTE KAPITEL Krigens Udbrud. Spionaffairerne i DA 1. August 191*. Waren og Neu Strelitz. Krigen udbrød, var jeg i Franzens-Bad i Østrig til Kur. Til Tiden efter Kuren havde vi bestilt Værelser paa Fanø Badehotel, hvor min Mand og jeg skulde tilbringe Sommerferien. Det blev imidlertid ikke til noget, thi straks efter Ankomsten til Franzens-Bad hørte jeg de vildeste Rygter svirre i Luften om Krig mellem Serbien og Østrig, d. v. s. inden jeg hørte Rygterne, saa jeg dem. Det var mig nemlig paafaldende, at alle de mange Jøder med deres lange Kofter og Krøller ved Ørene pludselig blev saa ivrige og hver Dag samledes i store Klynger og konfererede naar jeg siger saa, saa er det, fordi som bekendt Jodeme taler nok saa meget med Hænderne som med Munden. Det syntes mig dog ret uvedkommende, hvad der foregik nede i den Afkrog af Verden, jeg var dansk, min Mand tysk, og det vedkom os ikke meget, at de kæmpede dernede i Balkan-Hjørnet. I to Dage havde jeg ingen Aviser læst, og da jeg den Sdie Dag havde aftalt et Stævnemøde med en Veninde, og jeg foreslog, at vi skulde spise i en bekendt Restaurant med Musik, saa hun forarget paa mig:»har Du Lyst at hore Musik idag?ja, hvorfor da ikke?menne-

16 8 skebarn, ved Du da ikke, at igaar blev Krigen erklæret mellem Serbien og Østrig?«Krig Krig jo vist havde jeg hørt en Del Rygter om Krig, hele den sidste Maaned, men»krig«var dog endnu et helt tomt Ord for mig.»ja saa jo naa, er Krigen virkelig udbrudt?«nu skammede jeg mig dog mægtigt over, at jeg ikke engang vidste det.»min Broder er med,«var alt, hvad hun svarede. Jeg saa paa hende og nu begyndte det at dæmre for mig, hvad Krig var, at det ikke blot var et tomt Ord, men noget virkeligt, der nu var ved at rykke lige ind paa Livet ogsaa af mig. Jeg genkaldte i Erindringen Billedet af hendes unge Broder, der tilfældig havde ikke saa lidt Lighed med en af mine egne Brødre. Altsaa det betød Krigen nu stod han daglig Ansigt til Ansigt med Døden febrilsk gennemgik jeg i Tankerne alle mine andre unge Venner i Østrig de skulde vel ogsaa alle med. Saa standsede Tanken ved forskellige af Herrerne fra det Cumberlandske Hof, nej, de var jo tyske ligesom Gernand (min Mand) de kom ikke med. Kom de ikke? ja, hvem garanterede mig da, at Tyskland imorgen ikke ogsaa blev draget med ind i Konflikten Tyskland med! Min Mand mine Svogre og Nevøer! Pludselig stod alt klart for mig ja nu forstod jeg, at hun ikke følte Trang til at høre Musik idag, og i trykket Stemning uden at veksle mange Ord gik vi ind paa den første den bedste Restaurant og spiste Frokost. Der var Krig i Luften; hvor havde jeg været mærkelig sløv og ligegyldig, at jeg ikke havde mærket det, selv om jeg ingen Aviser havde læst paa een Dag var Verden forandret, ikke blot for Østrigere og Serbere ogsaa for alle os andre. Da jeg ikke fik Svar fra min Mand paa mine ængstelige Breve om, hvad han mente om Situationen, besluttede

17 jeg mig til al gøre en lille Afstikker til Gmunden for at tale med ham om Sagerne. Jeg lod rolig Martha (min Kammerjomfru) og Bagagen blive i Franzens-Bad, da det var min Hensigt at vende tilbage igen. Jeg gik nu paa Banegaarden for at spørge efter Togene og fik at vide, at det Tog, jeg havde tænkt at tage med, var det sidste, der overhovedet i lang Tid vilde befordre civile Personer. Undervejs korte vi et Stykke ind over den bayerske Grænse, og der fik jeg med egne Øjne de forste Forberedelser at se til den tyske Mobilisering. Det var den 1. August. Jeg var saaledes den første, der i Gmunden kunde bekræfte Rygterne om, at Tyskland virkelig var bleven draget med ind i Krigen. Jeg fandt allerede mit Hjem helt inde i Krigens Tegn. Min Tjener modtog mig i civile Klæder, og da jeg spurgte om Grunden dertil, svarede han mig med et uendelig alvorligt Udtr^'k:»Frau Gråfin, jeg hører til de første Indkaldte, i Aften skal jeg allerede rejse.«min Husjomfru og Stuepige modtog mig ikke, som de plejede, smilende og glade. Stuepigen var forgrædt og min jydske Stine ligesaa. Da jeg spurgte om Grunden, var den temmelig ens hos begge. Stuepigen Poldi, der i lang Tid havde været»halvforlovet«, havde lige taget Afsked med sin Kæreste, der var draget i Felten.»Men hvad er der i Vejen med Dem, Stine, De er da ikke forlovet med en Østriger?Jo, jeg er,«sagde hun fortvivlet,»lige for en halv Time siden har jeg svoret ham Troskab, han har bedt mig om det saa længe, og nu da han drog ud, kunde jeg ikke sige Nej til ham mere.«

18 10 Kun Pølle (min lille Hund) sprang op ad mig med Glædeshyl vi er jo ikke vante til at være skilt længe ad Gangen. Hvad jeg fik at vide, da jeg talte med min Mand, bestyrkede mig i, at jeg havde handlet rigtigt ved at tage hjem. Hans Indkaldelsesordre lød paa at melde sig den 8. Mobiliseringsdag i Neu Strelitz. To Dage blev jeg i Gmunden. Alt var i Forvirring og Opløsning. Krigens tunge Haand havde lagt sig over Tusinder af Hjem. Her sagde en grædende Moder Farvel til sin Søn, der skiltes et ungt Par, Broder og Søster saa' hinanden for sidste Gang. To Dage efter gik jeg til Jernbanen for at forhøre mig angaaende Togene jeg vilde rejse til Neu Strelitz for at være sammen med min Mand lige til det sidste og fik mærkeligt nok den samme Besked som i Franzens-Bad:»Hvis De tager med i Aften, kan De endnu naa det, herefter vil der i lang Tid kun blive befordret Militær.«Klokken var 7 om Eftermiddagen, da jeg fik denne Besked, Kl. 11 om Aftenen gik Toget, og der var en god halv Times Kørsel fra Jernbanen til mit Hus. Jeg havde haabet, at min Mand var rejst med samme Tog, men han syntes ikke, han vilde forlade Hertugens Tjeneste før end i yderste Øjeblik, og kunde jo som Militær rejse med ethvert Tog, hvorfor han besluttede sig til at rejse et Par Dage senere for at melde sig til sin Garnison, Neu Strelitz i Mecklenborg. At skaffe Pas var der ikke Tale om paa saa kort Tid. Jeg kastede hurtigt det nødvendigste i et Par Kufferter og tog saa Afsked med mit Hjem. Hvem vidste, hvornaar jeg skulde gense det, og under hvilke Forhold! Rejsen var forfærdelig. Toget var overfyldt, ingen Sovevogne, lange unyttige Ophold, overalt Forvirring og Uorden. Jeg kom mærkelig nok uden Vrøvl over Grænsen.

19 11 I Berlin stødte jeg paa de første Ubehageligheder, idet jeg ingen Steder kunde faa mine østrigske Penge byttet. Efter at jeg havde kort Byen rundt til forskellige Banker, der alle havde nægtet at modtage østrigske Sedler, endte jeg atter paa Banegaarden, hvor Droskekusken, der var angst for ikke at faa sin Betaling, mente, jeg bedst kunde faa dem byttet. Jeg var dødtræt og kunde ikke finde Stedet, hvor Pengene skulde veksles. En lille, mørk Herre nærmede sig da og sagde venligt:»frøken, skal De veksle Penge?Ja, det skal jeg, det var rigtignok rart, om De vilde hjælpe mig.hvad Slags Penge er det?østrigske.er det Sedler?Ja.Vær saa venlig at vise mig dem. Frøken.«Jeg studsede.»hvorfor dog det? Det er jo ganske almindelige Pengesedler.Aah, vis mig dem.men hvorfor dog?«sagde jeg ærgerligt,»jeg troede. De vilde hjælpe mig at bytte.aah, vis mig dem, om det saa kun er en ganske lille Seddel.«Jeg kunde ikke begribe, hvad den lille Herre vilde mig. Ærgerlig tog jeg mine Penge op.»naa, se saa, hvad mærkeligt der er ved de Penge.«I Stedet for at hjælpe mig med at veksle Pengene, tog han blot Hatten af, bukkede og gik, idet han mumlede noget mellem Tænderne, hvoraf jeg kunde forstaa saa meget som, at han havde troet, at det var russiske Penge! Endnu stod det uklart for mig, hvad denne lille Episode skulde betyde. Endelig fik jeg da Pengene byttet og kom i Toget. Det var et Aftentog, som ikke gik videre end til Neu Strelitz; derfra skulde jeg videre til Waren, hvor min Svigermoder boede. I Neu Strelitz maatte jeg sammen med en Del Medrejsende opholde mig 6 Timer, fra Kl. 1 Nat til Kl. 7 Morgen, i Banegaards-Restaurationen, og en Del af os kom selvfølgelig i Snak, som man let gør det i saa bevægede lider, og hver fortalte om sine Genvordigheder.

20 12 Hen ad 6-Tiden blev det lyst, og da jeg var stiv i Lemmerne, fik jeg Lyst at gaa en lille Morgentur. En Veninde af mig havde givet mig et Brev med til sin Tante, som hun havde bedt mig stikke i Postkassen i Neu Strelitz. Da Tanten og jeg kendte hinanden meget godt af Omtale, skrev jeg med Blyant et Par Ord bag paa Konvolutten, blot en Hilsen, at jeg selv personlig overbragte Brevet til hendes Portner. Og jeg benyttede nu dette som en Anledning til at strække mine Ben paa en lille Spadseretur. Aldrig faldt det mig ind, at denne min tidlige Morgentur kunde vække Mistanke. Da jeg atter kom tilbage til Stationen, og Toget endelig ankom, som skulde føre os videre, traadte en civil og en militær Embedsmand ind i min Kupé og spurgte først pro formå et Par af de Medrejsende, om de havde noget Pas. Ingen havde Pas, men der var ingen, der spurgte om Grunden dertil. Saa kom de til mig, holdt grundigt Forhør over mig om, hvorfor jeg intet Pas havde, hvem jeg var, og hvor jeg skulde hen. Det lod til, at min Forklaring tilfredsstillede dem, og de forlod mig meget høfligt og med en Bunke Undskyldninger. Da jeg senere personlig lærte den Dame at kende, til hvem jeg havde bragt Brevet, fik jeg en meget morsom nærmere Forklaring paa denne Historie: Der maa vel have været en eller anden, der har set mig paa min tidlige Morgenvandring og fundet noget paafaldende deri; kort sagt, en halv Time efter, at jeg havde afleveret Brevet til den gamle Portner, ankom en Detektiv og forlangte Forklaring paa, hvad den»som Kvinde forklædte Spion«havde villet der i Huset. Den gamle Portner svarede meget fornærmet, at ingen Spion, men en pæn Dame, havde afleveret et Brev til hans Frue, andre havde der ikke været den Morgen. Detektiven paastod, at det ingen

21 13 Dame var, men en forklædt Mand, og ønskede at faa Fruen i Tale. Fruen var endnu i Sengen, men der hjalp ingen kære Mor, hun maatte i Slaabrok modtage Detektiven.»De har modtaget et Brev til Morgen?«sagde han stift.»ja, det har jeg,«svarede den gamle Dame,»fra min Niece i Gmunden.Ved De, hvem der overbragte Brevet?«fortsatte han.»ja, tilfældigvis ved jeg det, thi Damen, som bragte Brevet, og hvis Haandskrift jeg kender, liar skrevet en Hilsen bag paa Brevet, hvori hun siger, at hun selv overbringer det.kender De den Dame?«spurgte Detektiven ivrigt.»ikke personlig, men meget godt af Omtale.Kan De beskrive hendes Ydre?Jeg ved,«svarede den gamle Dame,»at hun er meget høj og blond, og som dansk født taler hun tysk med lidt Accent.«Detektiven rystede ærgerlig paa Hovedet. Dette Signalement passede jo godt nok paa den formodede Spion; det var ubehageligt, om man skulde have taget fejl og det var en uskyldig Dame, han forfulgte. Han gav dog ikke saa let tabt, men søgte hele Byen rundt efter mig, til han og en militær Elmbedsmand, der ogsaa var kommen til, endelig fandt mig i Toget, og omsider syntes overbevist om deres Fejltagelse. Eji af mine Medrejsende, der havde hørt mit Navn, da jeg sagde det til Embedsmændene, var meget ivrig efter at hjælpe mig, for at intet saadant skulde gentage sig, og raadede mig til at samle og have ved Haanden alt, hvad jeg tilfældigt havde med af Breve, Papirer, Visitkort o. s. V., der kunde legitimere mig. Mens jeg sad og gennemsøgte min Kuffert efter dette og morede mig over det skete, sad en anden Medrejsende, en img 17-aars Knægt, og sov»rævesøvn«i Hjørnet af Kupéen. Vi saa, hvorledes han af og til ikke kunde dy

22 14 sig, men lukkede et Øje lidt op og kiggede hen paa os. Det faldt mig ikke ind, at denne unge Lømmel senere skulde kunne gøre mig saa megen Fortræd. Ved Ankomsten til Waren tilbød den nette unge Mand at hjælpe mig med at skaffe Drager og Vogn.»Aah, det er ganske unødvendigt,«sagde jeg,»jeg har telegraferet, saa min Svigermoder venter mig, der vil være baade Vogn og Tjener ved Stationen, saa jeg trænger ikke til Deres Hjælp, sørg De bare for Dem selv, men ellers mange Tak for Venligheden.«Saa skiltes vi, og jeg spejdede, men forgæves først efter Tjener, saa efter Vogn; ikke engang de to velkendte Dragere saa jeg paa Banegaardenl De var vel indkaldtl Inde i Restaurationen telefonerede jeg til Varchentin. Svigermoder havde ingen Telegram faaet fra mig og havde heller ikke sendt mig nogen Vogn, for alle hendes Heste var bleven rekvirerede paa nær de to ældste, der for Øjeblikket var lamme.»se hellere at skaffe dig en Vogn i Waren,«mente hun. Jeg prøvede nu at telefonere til Vognmanden, men Telefonforbindelsen var i Uorden, og jeg tænkte med et Suk paa min unge Ridder, der havde tilbudt at hjælj>e mig, og som nu var borte. Det øsregnede. Jeg var iført en lang, vid Regnfrakke, groft amerikansk Fodtøj, Hatten var entoque, der dækkede over hele Frisuren, og jeg havde et meget tæt Slør foransigtet, hvilket jeg kun brugte ved særlige Lejligheder, naar jeg havde noget at skjule, enten hvis jeg havde grædt, eller som i dette Tilfælde, hvor jeg i over 24 Timer ikke havde haft Lejlighed til at rede eller vaske mig. Jeg havde aldeles ikke lagt Mærke til, at den unge Lømmel fra Kupéen fulgte mig paa den anden Side af Gaden, indtil vi mødte en gammel Oberst; da opdagede jeg ham, saa, at han standsede, talte ivrigt med Obersten og pegede over

23 15 paa mig. Obersten blev ganske forvirret og rod i Hovedet af Ivrighed. Han vilde vist være skraaet tværs over Gaden til mig, hvis ikke i det samme en stor Flok af henved et Par Hundrede syngende unge Mænd kom gaaende i Gaden og skilte ham fra mig. Han fik kun Tid at raabe noget, jeg ikke hørte, til to Underofficerer, der gik paa den anden Side af Gaden. Disse to haandfaste Mænd greb mig nu hver i sin Arm:»De er anholdt, følg med paa»das Bezirkskonunando«.«Jeg var ganske betuttet, men ikke et Øjeblik fandt jeg Situationen alvorlig. Lige saa militært, som de havde udtalt deres Ordre, svarede jeg med Enstavelsesordet»Gut«, vendte om og fulgte dem med taktfaste Skridt! Situationen morede mig, jeg var ikke helt ukendt i Byen og ventede blot paa det Øjeblik, en af mine Bekendte skulde vise sig; hvilket Tableau det havde væretl Jeg tænkte lidt paa, om jeg skulde forklare Underoffi- Samling Papi- cererne, hvem jeg var, og fremvise den lille rer, der kunde legitimere mig, og som jeg bar hos mig, men jeg opgav Tanken, fordi jeg indsaa, at det ikke vilde forandre noget i Situationen, før jeg havde været i Forhor. De havde jo kun at lystre deres Ordre, og Obersten gik paa den anden Side af Gaden, skilt fra mig ved de fulde unge Mænd, der havde drukket sig Mod og Begejstring til; allerede om et Par Timer var de jo i Kejserens Uniform, og den næste Dag skulde de sendes til Fronten. Jeg kunde ikke lade være at sm^ile over Situationen, hvad jeg senere hørte, at Pøbelen havde taget mig ilde op,»at det Bæst af en Spion ovenikobet var saa fræk at le«, og i de første Par Minutter skete der mig heller ingen Overlast, indtil pludselig en meget stor Mand, civil klædt men med et bredt Bind om Armen, hvor der stod noget trykt paa, der betød, at han i Øjeblikket gjorde en eller

24 16 anden militær Tjeneste, styrtede sig ind paa mig og holdt en, som jeg formodede, ladt Revolver lige for Panden af mig. Han slyngede mig nogle stygge Skældsord i Ansigtet, og raabte et Par Gange som for at give sig selv Mod:»Skyd Bæstet ihjel, skyd Bæstet ihjel.«jeg vil ikke nægte, at Situationen nu ikke mere var ganske hyggelig; jeg lukkede Øjnene og var overbevist om, at et Knald var den sidste Lyd, mine Øren vilde opfange i denne Verden. Men der skete intet. Da jeg atter aabnede Øjnene, hang Mandens Arm med Revolveren slapt ned ved hans Side, mine Vogtere, der iøvrigt kun fulgte deres Ordre og ikke lod til at tro, at de havde at gøre med en Spion og i det hele opførte sig pænt imod mig, havde med et Par kraftige Slag afværget Katastrofen. Vi gik nu et Par Skridt videre, saa styrtede en Mandsperson sig ind paa mig, sparkede efter mig og rev i min Hat. Dette gentog sig nu oftere, og da samtidig mine Vogtere overgav mig i andres Varetægt, ligeledes civile Mænd med Bind om Armen, (ikke en, men tre fire Gange paa den korte Tur skiftede jeg Vogtere), blev det mig dog for broget, jeg brød min Tavshed og sagde kort, at jeg fandt mig ikke i slig Behandling, jeg havde intet forbrudt, fulgte ogsaa villigt med dem og ønskede Beskyttelse, indtil jeg var bleven forhørt.»aah hvad. De har vel Beskyttelse nok,«mente mine Ledsagere.»Det har jeg ikke, som De ser, naar Pøblen kan tillade sig at sparke mig og rive mig i Haaret, og De ikke kan forhindre det. Der ovre gaar et Par ledige Militære, kald dem til Hjælp.Aah hvad, vi skal nok beskytte Dem,«svarede de godmodigt. Paa en Gang opdagede de nu, at de var gaaet i en fejl Retning, det kom sig af, at de saa ofte havde skiftet, at de sidste ikke rigtig kunde huske, om det var Politistationen eller Militærstationen, de skulde bringe deres

25 17 Fange til. Vi havde skyndet paa vor Gang, saa vi var kommet en Snes Skridt foran de fulde Ungersvende, men nu, idet vi vendte om, gik vi jo lige Sværmen i Mode, og nogle ubeskrivelige Øjeblikke fulgte herpaa. Det var, som havde de blot ventet paa dette Øjeblik; i et Nu var mine Vogtere og jeg omringet af hele Sværmen. De hujede og skreg, slog, sparkede og rev mig i Haaret. Trods det, at jeg indsaa, at det var til ingen Nytte, raabte jeg dog ganske højt, hvem jeg var, at min Mand var tysk Officer, og spurgte, om de var fra Sans og Samling at behandle en værgeløs Dame paa denne Maade! Der var ingen, der ænsede mine Ord. Underofficererne gjorde, hvad de kunde for at forsvare mig mod den rasende Pobelhob, men hvad nyttede de to mod saa mange. Jeg mærkede nok, at det særlig var Haaret, de vilde have fat i, og jeg havde paa det Tidspunkt et ualmindeligt langt og tykt Haar, foruden at jeg havde en stor Valk inden i Frisuren, som Moden var dengang, og de kunde derfor ikke tænke sig andet, end at det maatte være en Parykl Det, at jeg var anholdt, bestyrkede dem endnu mere i Troen paa, at jeg maatte være en forklædt Mand (selvfølgelig Russer), ergo maatte Haaret være falsk, og det skulde rives ned, saa enhver kunde se, hvem og hvad jeg var! Det gjorde frygteligt ondt at blive revet i Haaret, og da det særlig var bagfra, de rev, boj ede jeg mit Hoved længere og længere tilbage. Det var nu dumt gjort, thi saa afgav mit Ansigt, særlig Øjnene, en meget velkommen Skive for deres knyttede Næver. Det var mig klart: Haaret eller Øjnene maatte jeg ofre, og jeg overvejede da, at Haaret kunde jeg nok erstatte med Paryk, eller det vilde med Tiden vokse ud igen. Men Øjnene, det sundeste og bedste paa mig, var uerstattelige! Med et energisk Ryk bøjede jeg derfor Hovedet fremad, og jeg hørte Haaret blive

26 18 revet af mig. Det lød, som naar man langsomt brækker en knastør Pilegren. Det varede kun et Øjeblik, men Smerten var stor; dog den glemtes hurtig i al min Spænding hvordan det hele vilde ende! Nu var Øjnene reddede, og der var for lidt Plads til at de kunde sparke mig, saa de nøjedes med at lade Slagene regne ned over min Nakke. Hvor længe jeg stod der med bøjet Hoved og Hænderne presset for Øjnene, ved jeg ikke, men ved kun, at min eneste Tanke var:»hvomaar mon du besvimer og falder sarmnen, thi saa er du færdig, saa tramper de dig ihjel.«men der var vist ikke engang Plads til at falde sammen. Jeg var jo trængt fra alle Sider, mange Gange havde mine Fødder ikke berørt Jorden, og jeg blev mere baaret og trukket, end jeg selv gik. Da mine to Ledsagere indsaa det haabløse i at optage Kampen med saa mange, gjorde de det fornuftigste, de kunde, idet de anvendte alle deres Kræfter paa at slæbe mig hen til et Sled, hvor Redningen ventede mig. Det var en Jernbaneoverskæring, hvor Bommen i Øjeblikket var nede. Hvordan vi kom derhen, ved jeg ikke, men jeg saa dunkelt for mig, at Banevogteren lukkede Bommen en lille Smule op og lod os tre slippe igemiem, og lukkede saa for den rasende Flok, der formelig hvæsede og skreg af Arrigskab over, at deres Bjrtte var undsluppet dem og endnu var i levende Live. En Del af dem trøstede sig dog med det menneskekærlige Udbrud:»Naa, vi har dog i det mindste faaet»ham«slaaet halvt ihjel.«da jeg først var sluppet ind under Bommen, var jeg reddet. Det vil ikke sige, at jeg nu gik helt i Fred, men de faa enkelte Mennesker, der nu generede mig med Spark og Skældsord, var intet at regne mod den store samlede Flok paa et Par Hundrede berusede Mandfolk; og dem kunde Underofficererne let faa Bugt med. Jeg gik tildels

27 19 og holdt mig for Øjnene og lagde derfor ikke Mærke til, al en Officer, der kom mig i Møde, talte til de Mennesker, der endnu haanede og mishandlede mig. Havde jeg set ham, vilde hele Sagen hurtigt have faaet et andet Udseende. Det var nemlig en god Bekendt af mig og min Mands bedste Ven, Hr, v. Bulow. Men iturevet, tilsølet og blodig som jeg gik der, var der ikke Tale om, at man kunde genkende, at det var en Kvinde, end mindre hvilken Kvinde det var, man her havde for sigl Haaret hang i Tjavser omkring mig, og den iturevne Valk gav det hele Udseende af en Paryk. Senere fik jeg at høre, at han havde holdt en Tale til Pøbelen om at lade mig i Fred.»Selvfølgelig tror jeg ogsaa, at det er en Spion og et forklædt Mandfolk,«havde han sagt.»det kan jo umuligt være et Kvindfolk, saa arrig, som han ser ud, og en Kvinde vilde jo tude og skabe sig ved en saadan Behandling, men han her gaar jo kun med sammenbidte Tænder. Alligevel skal I skamme Jer over Jeres Opførsel mod ham, husk paa, at han udfører en hellig Pligt for sit Fædreland. Vi har ogsaa vore Spioner i Rusland, og hvad vilde I sige, om en Tysker blev saadan mishandlet, efter at han var fanget og ingen Modstand mere gjorde. Om en halv Time har han Jo nok en Kugle gennem Hovedet, lad ham i Fred saa længe.«alt dette hverken saa eller hørte jeg, saa optaget var jeg af at værge mig mod atter at buve slaact i Øjnene. Jeg ankom nu til Bataillons Kommandoen og blev ført frem for den gamle Oberst. I en opbragt Tone, der maaske ikke lød særlig kvindelig, fortalte jeg, hvem jeg var, og bad ham om straks at give mig fri. Han vilde slet ikke høre paa min Forklaring, men beordrede mig ind i et Sideværelse, hvor jeg skulde afklædes, og en Under-

28 20 officers Hustru skulde konstatere, om jeg var Mand eller Kvinde.»Har De ingen Øjne i Hovedet,«sagde jeg og lukkede min løse Regnfrakke op,»de maa da kunne se paa min Figur, at jeg er Kvinde, og træk i de Haartjavser, jeg endnu har tilbage, saa kan De se, at de sidder fast paa Hovedet. Hvad skal den Komedie til, at jeg først skal klæde mig af?«han svarede mig ikke, men gav Ordre til, at mine to Ledsagere førte mig ind i Sideværelset. En ung, blond Kone stod derinde og græd.»ak, Frau Gråfin,«sagde hun fortvivlet,»vær ikke vred paa mig, jeg er jo ikke i Tvivl om, hvem De er, det er allerede anden Gang i Dag, jeg har maattet udføre denne Bestilling, jeg skal jo gøre det, aah, De kan ikke tro, hvor det er ubehageligt! De Stakkel, hvad har De dog gennemgaaet!«sanune Formiddag var der virkelig der i Byen blevet fanget og skudt en russisk Spion i Kvindeklæder og lys Paryk. Hun lod mig selvfølgelig ikke klæde mig helt af, og efter et Par Minutters Forløb raabte hun ind, at der ingen Tvivl var om, at det var en Dame. Jeg kom da i kort Forhør, der endte med, at Obersten sendte mig endnu en Gang til Undersøgelse. Han syntes, det var gaaet for hurtigt, og jeg maatte nu virkelig klæde mig af. Atter maatte den unge Kone meddele det samme som før.»saa gennemsøg hendes Lommer, og giv os alt, hvad De finder af Papirer.«De fandt intet andet hos mig end de Papirer, jeg havde samlet for at legitimere mig, og saa min Revolver. Denne sidste skænkede de mærkværdigvis ingen synderlig Opmærksomhed. Da Obersten havde gennemlæst Papirerne, beordrede han en ny Undersøgelse, der selvfølgelig ikke førte til noget andet Resultat. Mandens mærkværdige Opførsel kunde kun forklares af hans uendelige Skuffelse over denne

29 21 Gang ikke al have fundet noget virkelig Spion. Han vilde ligefrem ikke indrømme over for sig selv, at han havde taget fejl, og haabede stadig at kunne finde et eller andet mistænkeligt hos mig, der kunde retfærdiggøre hans Anholdelse. Jeg bad ham telefonere til Varchentin, hvor han da ogsaa fik at vide, at de ventede en Svigerdatter i Besøg samme Dag, og at denne var meget høj, blond og talte med fremmed Accent. Næppe havde han modtaget denne Telefonbesked, saa styrtede den unge elskværdige Mand fra Toget op paa Gamisonskommandoen og raabte ganske oprørt:»jeg kender den Dame, det er Grevinde Grote, vil De straks give hende fri.«han fo'r hen imod mig og greb min Haand, som var han en ganmael Ven.»Aah, Grevinde, havde jeg dog bare faaet Lov at hjælpe Dem den Gang, jeg tilbød mig, saa var dette ikke sket. Jeg hørte jo i Byen om det passerede og tænkte straks, at det maatte være Dem, der atter var kommen i Fortræd.«Dette virkede mere end noget andet paa Obersten, han vidste jo ikke, at den unge Mands og mit Bekendtskab ikke var mere end nc^le faa Timer gammelt, og at jeg jo lige saa godt over for ham kunde have opgivet falsk Navn som overfor Obersten. Denne rømmede sig flere Gange og begyndte nu at føle, at Situationen var ubehagelig, og først nu tiltalte ogsaa han mig med»frau Gråfin«og begyndte at fremmumle en meget tør og intetsigende Undskyldning, som jeg tavs hørte paa uden at reagere. Dette var ham pinligt, og han talte sig nu varm for at forklare, hvor let en saadan Fejltagelse kunde ske o. s. v., o. s. v. Elndelig blev da Undskyldningerne saa fyldestgørende, at jeg syntes, at jeg kunde tage imod dem og besvare dem med et Par høflige om end ikke begejstrede Ord. At han endnu ikke var helt overbevist om, at jeg vir-

30 22 kelig var den, jeg udgav mig for, mærkede jeg dog tydeligt.»fru Grevinde, maa jeg bede Dem følge mig til mit Hjem,«sagde han i en høflig Tone, men han læste vist i mit Blik et Sporgsmaal, der lød omtrent saadan:»er jeg virkelig ikke fri endnu?«hvorfor han hastigt tilføjede:»dog ikke som min Fange, men som min Gæst.«Mit Svar var et lille haanligt Smil, thi jeg følte godt, at dette kun var en lidt»bedre«varetægtsarrest, indtil de lamme Heste fra Varchentin kunde naa hen til Waren og med dem en Person, der kunde konstatere, at jeg virkelig var den, jeg udgav mig for. Undervejs spurgte jeg Obersten, hvad det var, der var forekommet ham mistænkeligt ved mig udover min Størrelse.»Naturligvis det grove Fodtøj.«Jeg maatte trods Smerterne smile netop disse Sko havde kostet en lille Formue og var lavet hos Wiens dyreste Skomager jeg fandt dem ogsaa selv klodsede, men Skomageren talte saa mange rosende Ord om dem, at jeg tilsidst ogsaa troede, at de maatte regnes for at være elegante! I Oberstens Hjem blev jeg paa det elskværdigste modtaget af hans Hustru, der var aldeles fortvivlet over den Fejltagelse, hendes Mand havde begaaet, og over at se en Dame i saa mishandlet Tilstand. Hun vaskede mine Saar og gav mig en Kam at rede mine Tjavser med. Hun blev ganske forfærdet, da hun saa, at ved hvert Tag med Kammen kom saadanne Bunker af udrevet Haar med, at det saa ud, som skulde jeg miste hele min Haarvækst. Da endelig hele den afrevne Haarbunke var samlet, viste det sig dog, at de havde»nøjedes«med at rive ca. en god Femtedel af min saa rigelige Haarfylde ud, desuden var der knækket noget i min Næse, og mine Øjne var stærkt medtagne; jeg maatte i nogen Tid bære blaa Briller og til Dato har jeg tit Mén deraf endnu, idet jeg meget

31 23 let overanslrænger mine Øjne, hvad der før aldrig var Tale om. Oberstinden fik redt til mig paa Chaiselongen, hvor jeg skulde ligge og vente, til Vognen kom. Da jeg havde lagt mig ned, styrtede min Mands Ven ganske forvirret ind i Stuen og faldt udmattet om i en Lænestol foran mig.»hvor er det muligt, hvor er det muligt,«stønnede han og slog Hænderne sammen.»og jeg, som ikke kendte Dem.«Senere var han nemlig gaaet hen til Kommandobygningen og havde spurgt den forsamlede Pøbelhob om, hvordan det saa var endt med den Spion. En arrig, gammel Kælling forklarede ham, at Spionen havde angivet at være Grevinde Grote.»Men det kan umuligt passe,«hvæsede hun,»grevinden er jo mørk, og Spionen er blond.donnerwelter,«slog del pludseligt ned i Hr. v. Bulow,»min Ven Gemands Kone, som er forholdsvis lidt kendt her paa Egnen, er jo netop stor og blond, det skulde dog vel ikke være hende.«han fik nu at vide, at»spionen«var bragt til Oberstens Hus, hvor han netop skulde spise Frokost samme Dag, og nu sad han her ved mit Leje og genkendte den stakkels mishandlede»spion«. Obersten og hans Frue bad mig spise med, men der var ikke Tale om, at jeg kunde faa en Bid ned, saa gennemrystet vai- jeg af den frygtelige Begivenhed, og jeg blev liggende paa Sofaen, til to Timer senere de gamle, lamme Heste havde naaet Oberstens Bolig. Jeg havde forlangt militær Beskyttelse til at køre hjem med, men den gamle Varchentiner Kusk tiggede og bad om, at han maatte have den Ære at beskjite mig. Kun over hans Lig skulde nogen faa Lov til at fornærme hans Grevinde! Og jeg gik da ind paa at køre alene hjem med ham. Det var en uendelig løben Spidsrod gennem alle Warens Gader.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Kapitel 13. 6. december Planen

Kapitel 13. 6. december Planen Kapitel 13. 6. december Planen På et advokatkontor i København Vi gik alle sammen indenfor i advokatens kontor. Her var også de to advokater, som havde været med under afhøringerne af Sven og jeg. Elverkongen

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Kapitel 9. 5. december Drage eller ikke drage

Kapitel 9. 5. december Drage eller ikke drage Kapitel 9. 5. december Drage eller ikke drage Et sommerhus i Blåvand Efter en absolut kedelig hjemrejse fra England, trådte vi endelig indenfor i sommerhuset i Blåvand, belæsset med pakker. Køkkenet lignende

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere