Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi"

Transkript

1 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport regnskabsår Holstebro Hostrupsvej Holstebro T Struer Torvegade Struer T Ulfborg Harbogade Ulfborg T kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark CVR

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Specifikationer til resultatopgørelse 9 Specifikationer til balance 12 Øvrige oplysninger 13 Regnskab vedrørende kirugikursus 14 Årsrapport 2014

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for, Næstved. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Næstved, den 13. april 2015 Bestyrelse: Karen Reinhold Wøjdemann Thomas Larsen Kristina Renault formand næstformand kasserer Ulrik Schiøler Kesmodel Pia Ertberg Charlotte Floridon videnskabelig sekretær organisatorisk sekretær Mette Hvilshøj Fabricius Årsrapport

4 Den uafhængige revisors erklæring Til, Næstved Vi har udført review af årsregnskabet for, Næstved for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Foreningens ansvar for årsregnskabet Foreningen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bilede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Foreningen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som foreningen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til foreningen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i foreningen, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Struer, den 13. april 2015 KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S Jan Noer Sahl statsautoriseret revisor Årsrapport

5 Foreningsoplysninger Forening Fodbygårdsvej Næstved Hjemstedskommune: Næstved CVR-nr Bestyrelse Karen Reinhold Wøjdemann, formand Thomas Larsen, næstformand Kristina Renault, kasserer Ulrik Schiøler Kesmodel, videnskabelig sekretær Pia Ertberg, organisatorisk sekretær Charlotte Floridon Mette Hvilshøj Fabricius Foreningens formål (DSOG) er et videnskabeligt selskab, der er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab. DSOG blev stiftet den 5. oktober 1898 under navnet Foreningen for Gynækologi og Obstetrik i København, jvf. vedtægternes 1. Foreningen har til formål: 1. At arbejde for at fremme kvinders sundhed, velbefindende og sikkerhed. 2. At sikre stadig udvikling i kvaliteten af det arbejde, der udføres indenfor gynækologi og obstetrik. 3. At fremme og udvikle det videnskabelige arbejde indenfor gynækologi og obstetrik. 4. At tilrettelægge og overvåge uddannelsen indenfor specialet i samarbejde med de offentlige myndigheder. 5. At arbejde for at fremme specialets interesse i det danske sundheds- og sygehusvæsen. 6. At arbejde for at fremme det internationale samarbejde indenfor specialet. Årsrapport

6 Hoved- og nøgletal i t.kr. Foreningens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Årets resultat: Kontingenter Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance: Balancesum Egenkapital ultimo Årsrapport

7 Ledelsesberetning Årsrapporten Det er bestyrelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten samt af denne beretning. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten. Udvikling i regnskabsåret Foreningens indtægter har i 2014 andraget i alt t.kr. mod t.kr. sidste år. Årets resultat er -192 t.kr. i 2014 mod -113 t.kr. sidste år. Foreningens balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på t.kr. mod t.kr. sidste år. Egenkapitalen udgør på balancedagen t.kr., svarende til en egenfinansiering på 84 % af de samlede aktiver på t.kr., hvilket er en stigning på 1 procentpoint i forhold til sidste år. Foreningens forventede udvikling For det kommende år forventes et overskud samt en stigende egenkapital. Årsrapport

8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabsgrundlag Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år og er i hovedtræk således: Resultatopgørelsen Kontingentindtægt Kontingentindtægt indregnes i resultatopgørelsen med de i regnskabsåret modtagne beløb. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer, lønninger og mindre nyanskaffelser. Finansielle indtægter Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renteindtægter samt urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer. Balancen Driftsmidler og inventar indregnes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivets forventede brugstid, der udgør: Driftsmidler og inventar Mindre nyanskaffelser under kr. afskrives i anskaffelsesåret. 3-5 år Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af tab. Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Årsrapport

9 Resultatopgørelse Spec. side Kontingentindtægt Indtægter i alt Variable omkostninger: 9 Medlemsblad, ATCA mv Kursusaktiviteter Kontingenter til andre foreninger Møder Stående udvalg Arbejdsgrupper Variable omkostninger i alt Resultat før kapacitetsomkostninger, afskrivninger og finansielle poster Kapacitetsomkostninger: 11 Administrationsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger og finansielle poster Afskrivninger - driftsmidler og inventar Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Årets resultat Årsrapport

10 Balance Spec. side 31/ / Aktiver Anlægsaktiver 12 Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende kirugikursus Tilgodehavende medlemsblad, annonceindtægter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Kortfristet gæld 12 Andre kreditorer Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Årsrapport

11 Specifikationer til resultatopgørelse Kontingentindtægt Medlemskontingent Videreafregnet til FYGO Videreafregnet til NFOG Medlemsblad, ATCA mv. Medlemsblad, indtægter Medlemsblad, udgifter Abonnement på ACTA Kursusaktiviteter Årsmødet Årsmødet, sponsorstøtte Årsmødet, indtægter Årsmødet, udgifter Årsmødet, revy Novembermødet Novembermødet, sponsorstøtte Novembermødet, indtægter Novembermødet, udgifter Kursusaktiviteter i alt Årsrapport

12 Specifikationer til resultatopgørelse Kontingent til andre foreninger Kontingent FIGO Kontingent UEMS Andre kontingenter Møder Bestyrelsen NFOG møder EBCOG UEMS møder - refusion ENTOG Exchange Trainers Møder i andre videnskabelige selskaber Øvrige møder Stående udvalg Obst. kvalitetssikring Efteruddannelsesudvalg Undervisningsudvalg Seminar for delkursus DADJ/DSOG udvalg National Maternal audit Arbejdsgrupper Historisk Expu Videreuddannelse DRG 0 0 Karrieredage Operation Mand GRADE-kursus Guideline Styregruppe: Sandbjerg Hindsgavl Guidelinegrupper: Sandbjerg Hindsgavl Årsrapport

13 Specifikationer til resultatopgørelse Administrationsomkostninger Løn, lægesekretær Hjemmeside Kontorartikler Porto Udarbejdelse af årsrapport Anden revisorassistance Anden revisorassistance vedrørende sidste år Forsikringer Mindre nyanskaffelser Edb-udgifter - medlemslister Generalforsamling Diverse Finansielle indtægter Likvide beholdninger, renter Aktieudbytte Urealiseret kursregulering af aktier Udlodning FIGO-fond Årsrapport

14 Specifikationer til balance Driftsmidler og inventar 31/ / Anskaffelsespris 1/ Anskaffelsespris 31/ Afskrivning 1/ Afskrivning Afskrivning 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Værdipapirer Netto- Anskaf- Kursværdi Kursværdi Aktier Udbytte Stk. felsespris 31/ / Nordea Invest Aktier Nordea Invest korte obligationer Nordea Invest Mellemlange obligationer Nordea Invest Stabile Aktier I alt / / Likvide beholdninger Renter Nordea, nr Nordea, nr Nordea, nr Nordea, nr Lægernes Pensions Bank, nr Andre kreditorer Skyldige omkostninger Hensættelser til guidelinegrupper Skyldig vedrørende medlemsbladet AM-bidrag og A-skat Årsrapport

15 Øvrige oplysninger Afstemning af udgiftsført og angivet A-indkomst A-indkomst ifølge årsrapport: Indeholdt i løn, lægesekretær A-indkomst ifølge angivelse Årsrapport

16 Regnskab vedrørende kirugikursus Kirugikursus uafhængig af DSOG Sponsorindtægter Udgifter til foredragsholdere Andre udgifter Gebyr 0-25 Renteindtægter Resultat Aktiver Nordea, nr Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Gæld Gæld til DSOG Gæld i alt Passiver i alt Årsrapport

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere