Drifts- og monteringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og monteringsvejledning"

Transkript

1 Afspærringsventil med grafitpakning 1.0 Generelt om driftsvejledningen Sikkerhedshenvisninger Symbolernes betydning Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger Opbevaring og transport Beskrivelse Anvendelsesområde Arbejdsmåde Illustration Tekniske data - anmærkninger Markering Montering Generelle monteringsanvisninger Monteringsanvisning for armaturer med svejseender Indholdsfortegnelse 5.3 Monteringsanvisning for armaturer med aflastningskegle Monteringsanvisning for armaturer med endestopskontakter Ibrugtagning Vedligeholdelse Årsag og udbedring ved driftsforstyrrelser Fejlfindingsskema Afmontering af armaturet eller af overdelen Garanti / mangelansvar Rev dänisch Side 9-1

2 1.0 Generelt om driftsvejledningen Denne driftsvejledning gælder som anvisning til at montere og vedligeholde armaturerne sikkert. Hvis der opstår problemer, som ikke kan løses ved hjælp af driftsvejledningen, bedes De sætte Dem i forbindelse med leverandøren eller producenten. Vejledningen er bindende for transport, opbevaring, montering, ibrugtagning, drift, vedligeholdelse og reparation. Man skal læse og overholde henvisningerne og advarslerne. - Betjening og alt andet arbejde skal gennemføres af fagkyndigt personale, eller disse skal overvåge og kontrollere arbejdet. Det påhviler ejeren at fastlægge ansvarsområdet, kompetenceområdet og at overvåge personalet. - Ved afmontage, vedligeholdelse eller reparation skal man desuden overholde de aktuelle regionale sikkerhedskrav. Producenten forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Denne driftsvejledning opfylder kravene i EU-direktiverne. 2.0 Sikkerhedshenvisninger 2.1 Symbolernes betydning... Advarsel mod en generel fare. 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger I denne drifts- og monteringsvejledning bliver der gjort særligt opmærksom på farer, risici og sikkerhedsrelevante informationer med et særligt fremhævet symbol. Henvisninger, som er markeret med det ovenfor angivne symbol og, beskriver forhold, hvis manglende overholdelse kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare for brugeren eller tredjemand eller materielle skader på anlægget eller skader for miljøet. De skal ubetinget overholdes, hhv. skal man kontrollere, at de bliver overholdt. Det er dog i lige så høj grad nødvendigt at overholde de andre transport-, monterings-, drifts- og vedligeholdelseshenvisninger, som ikke er fremhævet specielt, samt de tekniske data (i driftsvejledningerne, produktdokumentationerne og på apparatet selv) for at undgå driftsforstyrrelser, som også kan medføre direkte eller indirekte personskader eller materielle skader. 3.0 Opbevaring og transport - Beskyt mod vold udefra (f.eks. stød, slag, vibrationer osv.). - Armaturopbygninger som drev, håndhjul, skærme må ikke benyttes i modstrid med formålet til at optage kræfter udefra, f.eks. som opstigningshjælp, ophængningspunkter til løftegrej osv. - Man skal altid benytte egnede transport- og løfteudstyr. Vedr. vægt: se katalogsiden. - Ved -20 C til +65 C. - Lakeringen er en grundfarve, som skal beskytte mod korrosion ved transport og på lageret. Farvebeskyttelsen må ikke blive beskadiget. Side 9-2 Rev

3 4.0 Beskrivelse 4.1 Anvendelsesområde Armaturerne indsættes til at afspærre og / eller drøvle medier. - Anvendelsesområder, anvendelsesgrænser og -muligheder kan ses på katalogsiden. - Visse medier forudsætter specielle materialer eller udelukker dem. - Armaturerne er beregnet til normale anvendelsesbetingelser. Hvis betingelserne ligger uden for disse krav, f.eks. aggressive eller slibende medier, skal køber angive de højere krav ved bestillingen. Angivelserne opfylder direktivet for trykenheder 97/23/EF. Overholdelsen hører ind under anlægsplanlæggerens ansvar. Vær opmærksom på særlige markeringer på armaturet. Standard-udførelsernes materialer kan ses på katalogsiden. Ved spørgsmål skal man forhøre sig hos leverandøren eller producenten. 4.2 Arbejdsmåde Armaturet lukkes ved at dreje håndhjulet (til højre, med uret) (konus / sæde-funktion). Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler for at forøge håndhjulets vridningsmoment. Ventilspindlen tætnes med en pakdåse. Pakdåsen skal efter behov efterspændes. Rev Side 9-3

4 4.3 Illustration tegnet forskudt tegnet forskudt tegnet forskudt tegnet forskudt Fig. 1: STOBU-LB N Fig. 2: STOBU-Vinkel N tegnet forskudt tegnet forskudt tegnet forskudt tegnet forskudt Fig. 3: STOBU-LB EN-JL1040/JS1049 Fig. 4: STOBU-LB SE N Materialer samt betegnelser og figur-numre kan ses på katalogsiden. Side 9-4 Rev

5 4.4 Tekniske data - anmærkninger som f.eks. - hovedmål, - tryk-temperatur-tilordninger, - armaturer med svejseender, osv. kan ses på katalogsiden. 4.5 Markering Angivelse af CE-markeringen på armaturet: CE-tegn 0525 Notificeret institut Producent Typ Bj. Armaturtype Årgang 5.0 Montering Producentens adresse: se pkt Garanti / mangelansvar Drifts- og monteringsvejledning Ifølge direktivet for trykenheder diagram 6, bilag II, må armaturer uden sikkerhedsfunktion først CE-markeres fra DN Generelle monteringsanvisninger Udover de almentgyldige monteringsretningslinier skal følgende punkter overholdes: - Fjern flangeafskærmninger, hvis de findes. - Armaturets og rørledningens indre skal være frie for fremmede partikler. - Overhold indbygningspositionen med hensyn til gennenstrømningsretningen, se markeringen på armaturet. - Dampledningssystemer skal installeres sådan, at vandophobninger undgås. - Rørledningerne skal installeres, så skadelige skubbe-, bøje- og torsionskræfter holdes væk. - Ved byggearbejdet skal armaturerne beskyttes mod tilsmudsning. - Tilslutningsflanger skal stemme overens. - Det er monterings-mæssigt en fordel at montere boltene fra modflange-siden, og møtrikken på ventil flangen. Ved DN15-32: kan man med fordel skrue ventilerne direkte sammen, dette gøres nemmest med støttebolte og møtrikker på hver side. - Armaturopbygninger som drev, håndhjul, skærme må ikke benyttes i modstrid med formålet til at optage kræfter udefra, f.eks. som opstigningshjælp, ophængningspunkter til løftegrej osv. - Til monteringsarbejdet skal man benytte egnet transport- og løfteudstyr. Vedr. vægt: se katalogsiden. - Indbygningsretningen med hensyn til spindelretningen er vilkårlig, den bedste retning er med spindlen opad. - Montering på hovedet er kun tilladt med rene medier. - Spindelgevind og spindelskaft skal forblive uden farve. - Pakninger skal centreres mellem flangerne. Rev Side 9-5

6 - Afspærrelige kontraventiler skal indbygges sådan, at spindlen står lodret, og gennemstrømningsmediet løber ind under keglen. Hvis ventilerne indbygges i en anden position end angivet i rørledningerne, skal de udstyres med en lukkefjeder. - Udførelse løs kegle I kritiske anvendelsesområder, direkte bagved pumper, kompressorer osv., hvor der er stærke turbulenser, pulserende trykstød fra mediet, skal der indsættes en kegledæmpning. Med den løse kegle dæmpningsfunktion forhindres det, at trykstød eller stærke turbulenser fra mediet påvirker armaturets funktion. - For positionering og indbygning af produkterne er planlæggere / byggefirmaer eller ejeren ansvarlige. - Ventilerne leveres med en lakering beregnet for indendørs / vejrbeskyttet montage. - For montage i udendørs eller i særlig aggressive miljøer (i nærheden af saltholdig luft, kemiske dampe osv.) anbefales en overfladelakering for beskyttelse af ventilen. 5.2 Monteringsanvisning for armaturer med svejseender Vi gør opmærksom på, at indsvejsningen af armaturer skal udføres af kvalificeret personale med egnede midler og i overensstemmelse med teknikkens regler. Ansvaret påhviler anlæggets ejer. Angivelser om svejseendernes form kan ses på katalogsiden. Venligst bemærk; ventil skal være lukket ved indsvejsning. Side 9-6 Rev

7 5.3 Monteringsanvisning for armaturer med aflastningskegle ARI-afspærringsarmaturer skal være udstyret med en aflastningskegle ved overskridelse af de differenstryk i lukket tilstand, som er angivet i den nedenstående tabel. Armaturer med aflastningskegle skal indbygges, så mediets tryk belaster keglen for oven (pos. 3) og spindel skal stå lodret opad. Overhold strømningsretningen. Fig. 5 Funktion: Med lukket armatur løftes den forløftekegle (pos. 3.1), som befinder sig på keglen (pos. 3) ved at dreje håndhjulet mod venstre (mod uret). Der finder en trykudligning af mediet sted. Når trykkene er udlignet til de værdier, som er angivet i den følgende tabel, kan armaturet åbnes ved at dreje håndhjulet videre. Aflastningskegle DN Differenstryk p 25 bar 21 bar 14 bar 9 bar 6 bar 4,5 bar 3,5 bar 1,5 bar - Aflastningskeglens funktion har kun fuld virkning i et lukket ledningsafsnit. - Ved afløb af mediet til det frie kan der ikke opbygges en trykudligning af mediet under keglen. - Hvis der ikke kan sikres en tilstrækkelig trykudligning med en aflastningskeglen, er andre konstruktive udførelser nødvendige (f.eks. et by-pass). Rev Side 9-7

8 5.4 Monteringsanvisning for armaturer med endestopskontakter Ved armaturer med endestopafbryder skal kontakterne tilsluttes i overensstemmelse med deres funktionsmåde efter anlægsskemaet. 6.0 Ibrugtagning - Inden ibrugtagningen skal man kontrollere angivelserne vedrørende materiale, tryk, temperatur og strømningsretning. - Generelt skal man overholde de regionale sikkerhedsanvisninger. - Rester i rørledninger og armaturer (f.eks. smuds, svejseperler osv.) medfører utætheder eller beskadigelser. - Ved drift med høje(> 50 C) eller lave (< 0 C) medietemperaturer er der fare for kvæstelser, hvis man berører armaturet. Anbring i givet fald advarselshenvisninger eller isoleringsbeskyttelse på! Inden hver ibrugtagning af et nyt anlæg eller genoptaget drift af et anlæg efter reparationer eller ombygninger skal man forvisse sig om: - at alt arbejde er afsluttet korrekt! - armaturets korrekte funktionsstilling. - at beskyttelsesanordningerne er anbragt. Side 9-8 Rev

9 7.0 Vedligeholdelse Drifts- og monteringsvejledning Vedligeholdelsen og vedligeholdelsesintervallerne skal fastlægges af ejeren i overensstemmelse med kravene. - Overhold sikkerhedshenvisningerne Fig. 6: Udførelse med gaffelbort - Hold altid spindelgevindet indfedtet - Smøremiddel: f.eks. Klüberpaste HEL (ved ilt-armaturer: Klüberalfa YV93-302) kan købes over: Klüber Lubrication München KG, Postfach , D München eller et smøremiddel, som egner sig til anvendelsestilfældet. Man skal altid sørge for, at smøremidlet kan forenes med mediet. - Ved utætheder ved spindlen (pos. 4) skal pakdåsepakningen (pos. 6) strammes trinvist og ensartet med møtrikkerne (pos. 19), til der opnås tæthed. - Pakdåsepakningen skal efterspændes efter behov og skal rettidigt istandsættes. - Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at armaturernes pakninger altid kun istandsættes i trykløs tilstand. - Se punkterne 10.0 og 11.0, inden ventilen afmonteres. - Det er kun tilladt at istandsætte pakdåsen med afkølet system og trykløst anlæg. Ved ætsende og/eller aggressive medier skal armaturet tømmes og udluftes, inden pakdåsen istandsættes. Rev Side 9-9

10 - Ved en regelmæssig kontrol for tæthed forøges armaturets levetid. Drifts- og monteringsvejledning - Ved tilskæring af pakdåsepakningen fra snoren skal man sørge for et skråt skæreforløb (se Fig. 7). Fig. 7: Pakningsring Montering af overdelen: - Inden overdelens sammenbygning skal man sørge for, at paknings-støttefladen er renset, og at der benyttes en ny pakning (pos. 9). - Overdelen sættes på. - Møtrikkerne (bolte ved grågods-armaturer) skal skrues fast ensartet og over kors. - Tilspændingsmomenter for bolte / møtrikker: DN Møtrikker / bolte Tilspændningsmoment (Nm) M M M M M M M Årsag og udbedring ved driftsforstyrrelser Ved fejl i funktionen eller driftsreaktionen skal man kontrollere, om monterings- og indstillingsarbejdet er udført i overensstemmelse med denne driftsvejledning, og at de er blevet afsluttet. - Ved fejlfindingen skal man overholde sikkerhedsforskrifterne. Ved fejl, som ikke kan udbedres ved hjælp af den efterfølgende tabel, se pkt. 9.0 Fejlfindingsskema, skal man spørge leverandøren eller producenten. Side 9-10 Rev

11 9.0 Fejlfindingsskema - Se punkterne 10.0 og 11.0 inden monterings- og reparationsarbejde! - Se punkt 6.0 inden næste ibrugtagning Fejl Mulig årsag Udbedring Ingen gennemstrømning Armaturet er lukket Åbn armaturet Flangeafskærmningen er ikke blevet fjernet (pos.25; Fig. 1-2) Fjern flangeafskærmningerne (pos.25; Fig. 1-2) Lav gennemstrømning Armaturet er ikke åbnet tilstrækkeligt Åbn armaturet Tilstoppet snavssamler Rens / udskift filterindsats Forstoppelse i rørledningssystemet Kontroller rørledningssystemet Tungtgående aktivering/ armaturet lader sig ikke åbne Utæthed ved spindlen Tør spindel (pos.4; Fig. 6) Smør spindlen (pos.4; Fig. 6) (smøremiddel: se side 9) Pakdåsepakningen er strammet for meget (pos.6; Fig. 1-4) Forkert omdrejningsretning Pakdåsebrillen (pos.15) er for løs (Fig. 1-4) Pakdåsebrillen (pos.15) løsnes lidt - møtrik; dog skal tætheden stadig være sikret! (Fig. 1-4) Overhold omdrejningsretningen (der åbnes mod uret) Pakdåsebrillen (pos.15) strammes - møtrik (Fig. 1-4) I givet fald efterpakkes pakdåsepakningen (pos.6). Overhold advarselshenvisningerne (Fig. 6) Armaturet er utæt i sædet Ikke lukket helt Efterspænd håndhjulet uden hjælpemidler Armatur med drosselkegle + løftebegrænsning + låseanordning lader sig ikke åbne Sæde (pos.1.2) / kegle (pos.3) er beskadiget af fremmedlegemer (Fig. 1-4) For højt differenstryk Snavset medie (faste stoffer) Løftebegrænsningen er blevet sikret Armaturet skal udskiftes, eller pakfladerne efterbehandles. Indsæt armatur med aflastningskegle (se punkt 5.3) Rens armaturet Indbyg en snavssamler foran armaturet Løsn kontramøtrikken, skru løftebegrænsningen højere Rev Side 9-11

12 Fejl Mulig årsag Udbedring Keglen klaprer / slår ved udførelsen løs kegle Flangebrud (armatur-rørledning) Den nominelle størrelse er valgt for stor i forhold til gennemstrømningsdiametren - stærke strømningsturbulenser; - tilbagestrømningsforhindreren er monteret direkte bagved en centrifugalpumpe; - bagved trykreduktions-stationer; - bagved rørbøjninger; - meget sammentrængt anlægskonstruktion; - kompensatorer mangler; - pumpen er ikke monteret på svingningsdæmpere; - der findes ingen strømnings-beroligelsesstrækning; - der findes ingen opstart-omstyringsledning Skruerne er strammet ensidigt Modflangerne er ikke i flugt. Vælg en mindre nominel størrelse Indsæt en kegledæmpning under hensyntagen til mediet Anlægssystemet skal ændres Indsæt en konusdæmpning under hensyntagen til mediet Ret rørledningen Montér et nyt armatur! Side 9-12 Rev

13 10.0 Afmontering af armaturet eller af overdelen 11.0 Garanti / mangelansvar Drifts- og monteringsvejledning Man skal især overholde følgende punkter: - Trykløst rørledningssystem. - Afkølet medie. - Tømt anlæg. - Ved ætsende, brændbare, aggressive eller toksiske medier skal rørledningssystemet udluftes. Mangelansvarets omfang og varighed er angivet i den udgave af de "Almindelige forretningsbetingelser fra Albert Richter GmbH & Co. KG", som gjaldt på tidspunktet for leveringen, eller afvigende derfra i købekontrakten selv. Vi yder garanti for en fejlfrihed i overensstemmelse med den aktuelle tekniske stand og det bekræftede anvendelsesformål. For skader, som skyldes faglig ukorrekt betjening eller manglende overholdelse af drifts- og monteringsvejledningen, af katalogsiden og de gældende regler, kan der ikke gøres nogen garantikrav gældende. Skader, som opstår under driften på grund af anvendelsesbetingelser, som afviger fra datasiden eller andre aftaler, er heller ikke omfattet af garantien. Berettigede reklamationer udbedres ved reparation af os eller af et fagfirma, som er bemyndiget af os. Krav, som går videre end garantien, er udelukket. Der er ikke noget krav om erstatningslevering. Vedligeholdelsesarbejde, indbygning af fremmede dele, konstruktionændring samt naturlig slitage er ikke omfattet af garantien. Eventuelle transportskader skal ikke meddeles til os, men omgående til den ansvarlige godsekspedition, jernbanen eller speditøren, da erstatningskrav mod disse virksomheder ellers går tabt. Teknik med fremtid. TYSKE KVALITETSARMATURER ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, Schloß Holte-Stukenbrock Telefon ( ) Telefax ( ) eller 159 Internet: Rev Side 9-13

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Kontraventil 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 2 2.1 Symbolernes betydning...2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.2 3.0 Opbevaring og transport...

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Afspærringsventil med blød tættende kegle 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 2 2.1 Symbolernes betydning...2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.2 3.0

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Strengreguleringsventil med blød tætning DN 15-80 DN 100-200 DN 250-400 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 2 2.1 Symbolernes betydning...2 2.2 Forklaringer

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning DP32 DP33 DP34 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 9-2 2.1 Symbolernes betydning...9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.9-2 3.0 Opbevaring og transport...

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Drifts- og monteringsvejledning Butterflyventil BR 012 - ZESA BR 013 - GESA BR 014 - ZIVA -Z BR 015 - ZIVA -G Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt om driftsvejledningen...2 5.5 Ombygning eller senere montering

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning Sikkerhedsventiler SAFE

Drifts- og monteringsvejledning Sikkerhedsventiler SAFE Sikkerhedsventiler SAFE SAFE SAFE-P (serie 900) (serie 920) SAFE-TC (serie 940) SAFE-TCP/TCS (serie 960/950) Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt om driftsvejledningen...2 7.0 Vedligeholdelse...11 2.0 Sikkerhedshenvisninger...2

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Termostatisk vandudlader CONA M (PN16-40) PN16 - med flanger (BR 610/612...1) - med svejseforskruning (BR 610...5) PN40 - med flanger (BR 610/612/611/613...1) - med gevindmuffer (BR 610/612/611/613...2)

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Drifts- og monteringsvejledning Termodynamisk vandudlader CONA TD (PN40-63) PN40 - med flanger (BR 640/641...1) - med gevindmuffer (BR 640/641...2) - med svejsemuffer (BR 640/641...3) - med svejseender

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Pneumatisk aktuator DP34 Tandem / DP34 Tridem DP34T DP34Tri 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 2 2.1 Symbolernes betydning...2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm Placerer FlowCon DPCV på returløbet med tilslutningsforbindelse i fremløbet, gennem kapillarrøret som vist i tegningerne. Det er anbefalet at en snavssamler påmonteres før indløbet til kapillarrøret for

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016 max. 10 cm / 4 inch GMG009 version 09-2016 DK Monteringsvejledning Yepp Easyfit bærer XL Yepp Easyfit bæreren XL er egnet til fastgørelse på standard bagagebærere, som er egnet til op til maksimal 35 kg

Læs mere

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3 Betjeningsvejledning Version 1.0 marts 2006 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt. Opbevar sikkerheds- og betjeningshenvisningerne

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Af- og påmontering, spænding af tandrem

Af- og påmontering, spænding af tandrem Side 1 af 8 Af- og påmontering, spænding af tandrem Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler t Dorn til dieselindsprøjtningspumpe -3359- t Specialværktøj -3387-

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841652 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 L8 DANFOSS INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen 6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15 til Croozer Kid Croozer Kid Plus fra 2016 Babysæde Betjeningsvejledning DANSK 124 007 916 www.croozer.com 1 IMPRESSUM Udgiver: Croozer GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 D-50825 Köln Tyskland Alle rettigheder til

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201402 DOC: 841617 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere